PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE"

Transkript

1 sp.zn. sukls76290/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE EpiPen 300 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru injekční roztok v předplněném peru Epinephrinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. - Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři ebo lékárníkovi. V příbalové informaci naleznete: 1. Co je EpiPen a k čemu se používá 2 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete EpiPen používat 3. Jak se EpiPen používá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak EpiPen uchovávat 6. Další informace 1. CO JE EPIPEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ EpiPen je sterilní roztok v předplněném peru pro akutní intramuskulární injekce. EpiPen je určen k akutní léčbě anafylaktického šoku nebo alergické reakce způsobené hmyzím bodnutím nebo kousnutím, potravinami či léky. K symptomům začínající extrémní alergické reakce patří svědění kůže; vystupující vyrážka (jako kopřivka); zarudnutí, otok rtů, krku, jazyka, rukou a nohou; sípání; chrapot; nevolnost; zvracení; křeče v břichu a v některých případech ztráta vědomí. Auto-injektor (pero) obsahuje epinefrin což je katecholamin, který stimuluje sympatický nervový systém. EpiPen působí proti potenciálně fatálnímu působení anafylaxe přímo na kardiovaskulární (srdce a krevní oběh) a respirační soustavu (plíce), a to rychlým stažením cév, uvolněním svalů v plicích zlepšujících dýchání, odvrácením vzniku otoku a stimulací srdečního tepu. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE EPIPEN POUŽÍVAT Kdo by neměl pero EpiPen používat? Není známa žádná kontraindikace pro použití EpiPenu v akutním alergickém stavu. Zvláštní opatrnosti při použití EpiPen je zapotřebí 1/6

2 Informujte svého lékaře, jestliže trpíte onemocněním srdce, nadměrnou funkcí štítné žlázy, vysokým krevním tlakem nebo cukrovkou. Přes tato omezení je epinefrin základním prvkem léčby anafylaktického šoku. Pacienti s uvedenými omezeními a každá osoba, která by se mohla dostat do situace, kdy je nutné pacientovi s alergickou reakcí aplikovat injekci EpiPen, musí být řádně poučeni o situaci, kdy je lék třeba podat. Pokyny pro používání dodržujte přesně: Pero EpiPen aplikujte POUZE na vnější stranu stehna. Nesmíte ho aplikovat do hýždě, protože byste mohli látku náhodou vstříknout do cévy. Upozornění: Náhodná aplikace do rukou nebo do prstů může mít za následek ztrátu průtoku krve postiženou oblastí. Pokud dojde k náhodné aplikaci do těchto oblastí, musíte neprodleně vyhledat ošetření na nejbližší pohotovosti nebo oddělení akutního příjmu v nemocnici. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Tady je zvláště důležitá opatrnost při užívání některých z následujících léků: antidepresiva jako jsou například tricyklická antidepresiva a inhibitory monoaminooxidázy (MAO-inhibitory), protože mohou účinky epinefrinu zesílit. léky, které mohou způsobit nepravidelný srdeční rytmus (arytmii) jako jsou digitalis, některá diuretika a chinidin. Pacienti trpící cukrovkou musí po použití pera EpiPen pečlivě sledovat hladinu krevního cukru, protože epinefrin může ovlivnit množství inzulínu vytvářeného v těle. Používání přípravku EpiPen s jídlem a pitím: Jídlo nebo nápoje žádným způsobem neovlivňují použití EpiPen. Těhotenství a kojení Před užitím jakéhokoli léku se zeptejte svého lékaře nebo lékárníka. Zkušenosti s užíváním epinefrinu v těhotenství jsou omezené. Jste-li těhotná, neváhejte použít EpiPen v akutním případě, kdy může být ohrožen jak život váš tak i život vašeho dítěte. Jste-li těhotná, tak situaci konzultujte se svým lékařem.. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje neovlivní podání injekce epinefrinu, ale může je ovlivnit anafylaktická reakce. Jste-li ovlivněna, neřiďte motorová vozidla Důležité informace o některých složkách přípravku EpiPen. EpiPen obsahuje disiřičitan sodný, který může vzácně vyvolat silné reakce přecitlivělosti (alergie) nebo bronchospasmus (dýchací obtíže). 3. JAK SE EPIPEN POUŽÍVÁ 2/6

3 Když vám lékař předepíše EpiPen, musíte být přesvědčeni, že chápete důvod, proč vám byl předepsán. Měl byste si být jist, že víte přesně, jak ho použít. EpiPen používejte vždy podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jisti, zeptejte se opakovaně svého lékaře nebo lékárníka. Pero EpiPen je určeno pro osoby s tělesnou hmotností nad 30 kg. Dávkování Dávku epinefrinu určí vždy váš lékař podle akutního zdravotního stavu. Běžná dávka pro dospělého pacienta v naléhavém alergickém stavu je 300 mikrogramů epinefrinu k intamuskulární injekci. V případě jakékoliv známky akutní alergické reakce aplikujte dávku EpiPen okamžitě. Jedno injekční pero EpiPen aplikuje jedinou dávku 0,3 ml roztoku odpovídající 300 mikrogramů epinefrinu. Po použití zůstane v peru 1,7 ml roztoku, které nelze znovu použít. Někdy nemusí k úplnému odvrácení alergické reakce stačit jediná dávka epinefrinu Proto vám lékař může předepsat více než jedno pero EpiPen. Pokud se příznaky 5-15 min. po první injekci stále nezlepšily, nebo se zhoršily, můžete potřebovat druhou dávku. Proto je dobré vždy nosit více než jedno pero EpiPen. Způsob podání Pero EpiPen je navrženo pro snadné používání osobami bez lékařského školení. Pero EpiPen pevně zabodněte do vnější strany stehna ze vzdálenosti asi 10 cm. Na vnější straně stehna není třeba hledat žádné přesné místo. Po prudkém zabodnutí pera EpiPen do stehna se uvolní pružina pístu, zatlačí skrytou jehlu do stehenního svalu a aplikuje dávku epinefrinu. Pokud jste oblečeni, je pero EpiPen v nutném případě možné použít přes oděv. V případě předávkování nebo náhodné aplikace musíte okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Pokyny k použití pera EpiPen přesně dodržujte. Pero EpiPen aplikujte POUZE na vnější stranu stehna. Nesmíte ho aplikovat do hýždě, protože byste mohli látku náhodou vstříknout do cévy. Návod k použití Podrobně se seznamte s perem EpiPen a s pokyny, kdy a jak ho máte použít (viz obr. 1). Tento postup použijte až v situaci, kdy jste připraveni. Držte auto-injektor ve středu, nikdy ne na koncích. Pro přesné podání sledujte diagramy a proveďte následující kroky: - Oranžového hrotu se nikdy nedotýkejte palcem, prsty ani rukou. Oranžový hrot nikdy nemačkejte palcem, prsty nebo rukou. - Jehla se vysune z oranžového hrotu. - Dokud nejste připraveni k použití, NEODSTRAŇUJTE modrou ochrannou čepičku. Modrá ochranná čepička Oranžový hrot 3/6

4 Obr. 1 Obr Uchopte pero EpiPen do dominantní ruky, palec položte co nejblíže modré ochranné čepičce a sevřete kolem pera pěst (s oranžovým hrotem směřujícím dolů). 2. Druhou rukou stáhněte modrou ochrannou čepičku. 3. Podržte pero EpiPen ve vzdálenosti asi 10cm u vnější strany stehna. Viz obr. 2a. Oranžový hrot musí mířit na vnější stranu stehna. 4. Pevně a ve správném úhlu (90 stupňů vzhledem k vnější straně stehna) zabodněte pero EpiPen do vnější části stehna (musíte uslyšet cvaknutí). Viz obr. 2b. 5. Po dobu 10 sekund držte pero pevně ve stehně. Aplikace injekce je nyní dokončena a okénko Auto-Injektoru je zakryto. Pero EpiPen vyjměte (oranžový hrot po rozšíření zakryje jehlu) a bezpečně zlikvidujte. 6. Po dobu 10 sekund oblast vpichu masírujte. V injekčním peru EpiPen výrobku. může vzniknout malá bublina. To nemá žádný vliv na účinnost V peru EpiPen sice po použití zbývá většina roztoku (přibližně 90 %), ten ale nelze znovu použít. Pokud je však oranžový hrot rozšířený a okénko Auto-Injektoru je zakryto, znamená to, že jste obdrželi správnou dávku přípravku. Pero po použití bezpečně uschovejte do dodané trubičky a přineste ho s sebou k lékaři, do nejbližší nemocnice nebo lékárny. Pero EpiPen je určeno pouze k akutní léčbě, a proto byste měli vždy okamžitě vyhledat lékařskou pomoc po použití pera EpiPen u svého lékaře nebo v nejbližší nemocnici. Nezapomeňte zdravotnický personál informovat o aplikaci intramuskulární injekce epinefrinu. Co dělat, pokud jste aplikovali příliš velkou dávku? V případě předávkování nebo náhodné aplikace musíte okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky může mít i EpiPen nežádoucí účinky. Obvykle jsou to tyto: nepravidelný srdeční rytmus, vysoký krevní tlak, pocení, nevolnost, zvracení, bolesti hlavy, závratě, třes a nervozita nebo úzkost. EpiPen obsahuje disiřičitan sodný, který může u citlivějších pacientů vyvolat alergickou reakci. Ve vzácných případech byla u pacientů, kterým byl podán epinefrin, pozorována stresová kardiomyopatie (onemocnění srdečního svalu). 4/6

5 V záznamech jsou uvedeny náhodné aplikace perem do prstů rukou nebo nohou, které mohou mít za následek ztrátu průtoku krve postiženou oblastí. Při náhodné aplikaci vždy neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud zaznamenáte jakékoli nežádoucí účinky, které nejsou v tomto příbalovém letáku uvedeny, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. JAK EPIPEN UCHOVÁVAT Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Datum doby použitelnosti pera EpiPen je uvedeno na štítku. Po uvedeném datu přípravek nepoužívejte. Uchovávejte při teplotě do 25 C. Chraňte před chladem nebo mrazem.. Uchovávejte Auto-Injektor v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Při vystavení vzduchu nebo světlu se epinefrin rychle znehodnocuje a mění barvu na růžovou nebo hnědou. Nezapomeňte občas zkontrolovat, zda je obsah skleněného zásobníku pera EpiPen stále čirý a bezbarvý. Nepoužívejte Auto-Injektor po uplynutí doby použitelnosti nebo pokud roztok změní barvu nebo obsahuje sraženinu. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. Viz bod 3 návod použití 6. DALŠÍ INFORMACE Co přípravek EpiPen obsahuje Léčivá látka: epinefrin 300 mikrogramů v jedné dávce. Seznam pomocných látek: Chlorid sodný, disiřičitan sodný, kyselina chlorovodíková 35%, voda na injekci. Jak přípravek EpiPen vypadá a co obsahuje toto balení Čirý a bezbarvý roztok v předplněném injekčním peru (Auto-injektor) Auto-injektor obsahuje 2ml injekčního roztoku. Každý auto-injektor dodává jednu dávku (0,3 ml) obsahující 300 mikrogramů epinefrinu. Velikost balení: 1 auto-injektor. 2 x 1 Auto-injektor. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci: MEDA Pharma s.r.o., Praha, Česká Republika Výrobce: MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstrasse 1 D Bad Homburg 5/6

6 Německo Tento léčivý přípravek je dodáván na trh v členských státech EEA pod těmito názvy Název členského státu Nizozemsko, Belgie, Island, Norsko, Finsko, Švédsko, Dánsko, Rakousko, Slovenská republika, Česká republika Maďarsko, Polsko Španělsko Název léčivého přípravku EpiPen EpiPen Senior ALTELLUS 0,3 adultos Tato příbalová informace byla naposledy schválena: /6

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Ultracain 1:200 000, 40 mg/ml + 0,005 mg/ml injekční roztok:

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Ultracain 1:200 000, 40 mg/ml + 0,005 mg/ml injekční roztok: Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls147907-8/2010 Příbalová informace: Informace pro uživatele Ultracain 1:200 000, 40 mg/ml + 0,005 mg/ml, injekční roztok Ultracain 1:100 000, 40 mg/ml

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls183710/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls183710/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls183710/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ZIBOR 3500 IU injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Bemiparinum natricum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE Fosinopril +pharma 20 mg Tablety Fosinoprilum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte

Více

Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls186189/2011 a k sp.zn. sukls60343/2011. Primovist 0,25 mmol/ml, injekční roztok

Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls186189/2011 a k sp.zn. sukls60343/2011. Primovist 0,25 mmol/ml, injekční roztok Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls186189/2011 a k sp.zn. sukls60343/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Primovist 0,25 mmol/ml, injekční roztok Dinatrii gadoxetas

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls19199/2011, sukls19494/2011, sukls19498/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls19199/2011, sukls19494/2011, sukls19498/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls19199/2011, sukls19494/2011, sukls19498/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Octreotide CSC Pharmaceuticals 50 mikrogramů/ml Octreotide

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SUBCUVIA 160 g/l, injekční roztok Léčivá látka: Immunoglobulinum humanum normale

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SUBCUVIA 160 g/l, injekční roztok Léčivá látka: Immunoglobulinum humanum normale PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SUBCUVIA 160 g/l, injekční roztok Léčivá látka: Immunoglobulinum humanum normale Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5 ml, injekční roztok v zásobní vložce Somatropinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5 ml, injekční roztok v zásobní vložce Somatropinum Příbalová informace: informace pro uživatele Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5 ml, injekční roztok v zásobní vložce Somatropinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls171478-80/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Risperdal Consta 25 mg Risperdal Consta 37,5 mg Risperdal Consta 50 mg prášek pro přípravu

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE. ADACEL Injekční suspenze

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE. ADACEL Injekční suspenze Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls130571/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE ADACEL Injekční suspenze Vakcína proti záškrtu, tetanu a pertusi (acelulární), (adsorbovaná se

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Mixtard 30 Penfill 100 mezinárodních jednotek/ml injekční suspenze v zásobní vložce Insulinum humanum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Mixtard 30 Penfill 100 mezinárodních jednotek/ml injekční suspenze v zásobní vložce Insulinum humanum Příbalová informace: informace pro uživatele Mixtard 30 Penfill 100 mezinárodních jednotek/ml injekční suspenze v zásobní vložce Insulinum humanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls244162/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls244162/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls244162/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 0,5 ml Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Konjugovaná polysacharidová

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele Příbalová informace: informace pro uživatele FSME-IMMUN 0,25 ml Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti klíšťové encefalitidě (celý inaktivovaný virus) Přečtěte si pozorně celou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Clexane injekční roztok enoxaparinum natricum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Clexane injekční roztok enoxaparinum natricum Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls56650/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Clexane injekční roztok enoxaparinum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Pregnyl 500 Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem gonadotrophinum chorionicum humanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele Příbalová informace: informace pro uživatele Neupogen 30 MU/0,5 ml (0,6 mg/ml) Neupogen 48 MU/0,5 ml (0,96 mg/ml) injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Neupogen 0,3 mg/ml injekční roztok filgrastimum

Více

Příbalová informace : informace pro uživatele

Příbalová informace : informace pro uživatele Příbalová informace : informace pro uživatele RAMIGAMMA 2,5 mg RAMIGAMMA 5 mg RAMIGAMMA 10 mg tablety (Ramiprilum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Flumazenil Pharmaselect 0,1 mg/ml injekční roztok/koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Flumazenilum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Flumazenil Pharmaselect 0,1 mg/ml injekční roztok/koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Flumazenilum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Flumazenil Pharmaselect 0,1 mg/ml injekční roztok/koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Flumazenilum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Vakcína proti záškrtu, tetanu a pertusi (acelulární), (adsorbovaná se sníženým obsahem antigenu)

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Vakcína proti záškrtu, tetanu a pertusi (acelulární), (adsorbovaná se sníženým obsahem antigenu) sp. zn. sukls72876/2013 Příbalová informace: Informace pro uživatele ADACEL Injekční suspenze Vakcína proti záškrtu, tetanu a pertusi (acelulární), (adsorbovaná se sníženým obsahem antigenu) Přečtěte si

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Arucom 50 mikrogramů/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok latanoprostum/timololum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Arucom 50 mikrogramů/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok latanoprostum/timololum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls248622/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Arucom 50 mikrogramů/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok latanoprostum/timololum Přečtěte si pozorně

Více

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls228580/2012

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls228580/2012 Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls228580/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Nasenspray AL spray Xylometazolini hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje

Více

CAVERJECT 20 µg prášek pro přípravu injekčního roztoku (alprostadilum)

CAVERJECT 20 µg prášek pro přípravu injekčního roztoku (alprostadilum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE CAVERJECT 10 µg CAVERJECT 20 µg prášek pro přípravu injekčního roztoku (alprostadilum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls206851/2011 a příloha k sp. zn. sukls119306/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls206851/2011 a příloha k sp. zn. sukls119306/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls206851/2011 a příloha k sp. zn. sukls119306/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE MONACE 10 mg, MONACE 20 mg tablety Fosinoprilum natricum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. FINANORM 5 mg potahované tablety (Finasteridum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. FINANORM 5 mg potahované tablety (Finasteridum) Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls68574/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE FINANORM 5 mg potahované tablety (Finasteridum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APO-BICALUTAMID 50 potahované tablety (Bicalutamidum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APO-BICALUTAMID 50 potahované tablety (Bicalutamidum) Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls97511/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE APO-BICALUTAMID 50 potahované tablety (Bicalutamidum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Meronem 500 mg, prášek pro injekční/infuzní roztok Meronem 1 g, prášek pro injekční/infuzní roztok

Příbalová informace: informace pro uživatele. Meronem 500 mg, prášek pro injekční/infuzní roztok Meronem 1 g, prášek pro injekční/infuzní roztok Příbalová informace: informace pro uživatele Meronem 500 mg, prášek pro injekční/infuzní roztok Meronem 1 g, prášek pro injekční/infuzní roztok meropenemum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. Copaxone 20 mg/ml Glatirameri acetas Injekční roztok, předplněná injekční stříkačka

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. Copaxone 20 mg/ml Glatirameri acetas Injekční roztok, předplněná injekční stříkačka Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sukls 4178/2007 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Copaxone 20 mg/ml Glatirameri acetas Injekční roztok, předplněná injekční stříkačka Přečtěte

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Irbesartan +pharma 75 mg, potahované tablety Irbesartan +pharma 150 mg, potahované tablety Irbesartan +pharma 300 mg, potahované tablety irbesartanum Přečtěte

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele Sp.zn. sukls175775/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele FSME-IMMUN 0,5 ml BAXTER Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti klíšťové encefalitidě (celý inaktivovaný virus)

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. FENTANYL-JANSSEN, 0,5 mg/10 ml, injekční roztok Fentanylum

Příbalová informace: informace pro uživatele. FENTANYL-JANSSEN, 0,5 mg/10 ml, injekční roztok Fentanylum Příbalová informace: informace pro uživatele FENTANYL-JANSSEN, 0,5 mg/10 ml, injekční roztok Fentanylum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Multihance 529 mg/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce dimeglumini gadobenas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Multihance 529 mg/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce dimeglumini gadobenas sp.zn. sukls18767/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Multihance 529 mg/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce dimeglumini gadobenas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více