NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA Masarykovo nám. 1, Stříbro IČ tel. sekret.: bankovní spojení: GEMB č.ú.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro IČ 18253024 tel. sekret.: 374 801 145 bankovní spojení: GEMB č.ú."

Transkript

1 NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA Masarykovo nám. 1, Stříbro IČ tel. sekret.: bankovní spojení: GEMB č.ú /0600 Výroční zpráva Nadace Jakoubka ze Stříbra za rok 2008 Nadace Jakoubka ze Stříbra byla zřízena Městem Stříbrem a zaregistrována Okresním úřadem v Tachově dne 16. září 1992 pod registračním číslem RVV-172/N-1/1992. Zřizovatel stanovil poslání a cíle nadace ve zřizovací listině takto: obnova historického jádra města Stříbra jako přitažlivého střediska turistického ruchu a kulturního centra regionu; obnova nemovitých památek, kulturního mobiliáře a sbírkových fondů; tvorba nadačních zařízení - publikační činnost, shromažďování kulturních sbírek; garance kulturních akcí - semináře, výstavy, koncerty. V roce 1997 byl Parlamentem přijat zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. Tento zákon určoval nadacím daleko více definované povinnosti, změnil i způsob jejich registrace. Nadace Jakoubka ze Stříbra vyhověla všem podmínkám zákona a byla registrována v Rejstříku nadací a nadačních fondů, vedeném u Krajského soudu v Plzni. Správní rada byla stanovena jako šestičlenná, dozorčí rada byla nahrazena revizorem. Zároveň byly zpracovány i nové stanovy, odpovídající novým legislativním podmínkám. V roce 2008 pracovala správní rada nadace ve složení: Petr Bursík, Ivana Osmiková, Ing. Milan Kašík, Květoslava Peštová, Vítězslav Šoltys, a Ing. Karel Žáček. Po uplynutí funkčního období byli na 21. schůzi správní rady dne stávající členové správní rady pí Květoslava Peštová a p. Vítězslav Šoltys zvoleni jednohlasně na další tříleté období do funkcí členů správní rady Nadace Jakoubka ze Stříbra. Předseda správní rady nadace: Petr Bursík. Revizor nadace: Ing. Jiří Urban. Člen správní rady nadace pověřený vedením a archivací administrativních úkonů spojených s výkonem funkce správní rady a ověřovatel zápisu z jednání správní rady nadace: pí Ivana Osmiková. V roce 2008 byla správní rada nadace svolána předsedou celkem ke čtyřem schůzím, které se konaly , , a Z jednotlivých schůzí jsou pořizovány zápisy a schvalována usnesení. Tato dokumentace je archivována a je přístupna k nahlédnutí u pověřeného člena správní rady nadace. Bylo přijato celkem 40 bodů usnesení, z toho 7 zpráv vzala správní rada na vědomí, 17 předkládaných návrhů a žádostí bylo schváleno, 2 návrhy (žádosti) správní rada neschválila, jednotlivým členům správní rady bylo uloženo 10 úkolů s konkrétními termíny plnění, volba proběhla ve 4 usneseních. Pro jednoznačné stanovení příspěvků žadatelům vydala správní rada nadace grantová pravidla, která přesně vymezují možnosti a povinnosti žadatelů o grant (nadační příspěvek). Grantová pravidla jsou přílohou č. 1 této výroční zprávy. 1

2 Rozhodnutím správní rady nadace byly na základě žádostí fyzických a právnických osob přiděleny v roce 2008 tyto granty (nadační příspěvky): 1) Římskokatolická farnost Stříbro, Jiřího z Poděbrad 78, Stříbro, zastoupená farářem Jiřím Hájkem, IČ na akci postupné obnovy kostela sv. Petra a sv. Pavla ve Stříbře jako příspěvek k dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR (vázáno na získání dotace v roce 2008). Výše nadačního příspěvku: ,- Kč. 2) Městské muzeum ve Stříbře, příspěvková organizace města Stříbra, Masarykovo nám. 21, Stříbro, zastoupené ředitelem muzea p. Pavlem Plánkou, IČ na akci restaurování gotické skříně na paramenta (bohoslužební roucha, oltářní pokrývky, korouhve apod.) z 16. století pocházející ze stříbrského kostela Nanebevzetí panny Marie. Výše nadačního příspěvku: ,- Kč. 3) Hornicko-historický spolek Stříbro, občanské sdružení, Západní předm. 861, Stříbro, zastoupený předsedou spolku Mgr. Radkem Strankmüllerem, IČ , na akci pořízení důlní techniky a materiálu na výstavbu důlní železniční tratě v prostoru venkovní expozice Hornického skanzenu ve Stříbře. Nefinanční plnění podílu příjemce příspěvku je opět podmíněno vykázáním příslušného počtu bezplatně odpracovaných hodin členy spolku. Výše nadačního příspěvku: ,- Kč Správní rada neschválila dvě žádosti o nadační příspěvek: 1) Hornicko-historický spolek Stříbro, občanské sdružení, Západní předm. 861, Stříbro, zastoupený předsedou spolku Mgr. Radkem Strankmüllerem, IČ , na akci vydání knižní publikace Mýty a báje ze stříbrského podzemí. Požadovaná výše příspěvku ,- Kč 2) Zdeněk Procházka, Nakladatelství Českého lesa, Vodní 18, Domažlice, na akci dokončení výzkumu drobných kamenných památek na Stříbrsku, Tachovsku a Domažlicku a jejich následná publikace vydáním reprezentativní knihy. Požadovaná výše příspěvku ,- Kč. Realizace projektů podporovaných nadačním příspěvkem v roce 2006: Na základě smluv se stanovenými podmínkami užití nadačního příspěvku byla nadací poskytnuta příjemcům celková částka ,- Kč, slovy jednostoosmdesáttisíckorunčeských. Všichni příjemci dodrželi stanovené podmínky a využili nadačních příspěvků v souladu s jejich určením. ad 1) Grant poskytnutý Římskokatolické farnosti Stříbro byl již tradičně směřován k obnově kostela sv. Petra a sv. Pavla ve Stříbře, kde probíhá postupná rekonstrukce již šestým rokem. V roce 2008 byly ukončeny práce související s obnovou fasády včetně nátěru. Bylo dokončeno restaurování portálů vstupu a ostění oken; provedena repase vstupních dveří. ad 2) Příspěvek Městskému muzeu ve Stříbře dosud není vyčerpán; Práce jsou v současné době prováděny odborným restaurátorem dle schváleného restaurátorského záměru. Pravděpodobné dokončení a převzetí díla je 09/

3 ad 3) Nadace přispěla Hornicko-historickému spolku na další rozvoj skanzenu. Cílem tohoto spolku je dokumentace, obnova a ochrana místních hornických památek a tradic, spojených s bývalým královským horním městem Stříbrem v oblasti hornictví. Částka vynaložená v dané oblasti výstavby skanzenu byla ,- Kč a cena za dopravu pořízeného materiálu cca ,- Kč. Za uvedené prostředky byla pořízena další část důlní techniky. Vynaložené finanční prostředky za nákup důlního materiálu přehledně: - důlní koleje 50 m 6.000,- Kč - důlní traťové výhybka 2 ks 5.000,- Kč - důlní vůz nádržkový 2 ks 4.000,- Kč - důlní vůz tzv. plaťák 2 ks 2.000,- Kč - podvozek důlního vozu 2 ks 1.000,- Kč - důlní lokomotiva DH ,- Kč - důlní vůz pro dopravu horníků Pullmann 8.000,- Kč V roce 2008 byla rovněž realizována akce financovaná nadačním příspěvkem z roku restaurování vstupního barokního portálu č.p. 189 v Dostojevského ul., Stříbro. Objekt je zapsanou nemovitou kulturní památkou. Petr B u r s í k předseda správní rady Nadace Jakoubka ze Stříbra 3

4 Zpráva revizora o hospodaření Nadace Jakoubka ze Stříbra za rok 2008 V roce 2008 se zúčastnil revizor schůzek Nadace v mezích časových možností. K dispozici měl veškeré zápisy z jednání rady Nadace, včetně podkladů. Konstatuje, že veškerá rozhodnutí byla přijata v souladu se stanovami Nadace a v souladu se zákony, upravujícími činnost nadací. Nadace Jakoubka ze Stříbra hospodaří s prostředky získanými z nadačních darů. V roce 2008 obdržela nadace dary v celkové výši ,- Kč v členění: Město Stříbro ,00 Kč KERMI, s.r.o., Stříbro ,00 Kč Dalším příjmem jsou úroky z nadačního jmění a z termínovaného vkladu u GE MONEY BANK a.s. Celková výše úroků činí ,45 Kč. Na straně nákladové jsou pouze částky za provedený audit ve výši 5.950,00 Kč, a poplatky hrazené bance v celkové výši 1.584,00 Kč. Nadace poskytla prostřednictvím grantů příspěvky v celkové výši ,- Kč. Stav účtů k datu Nadační jmění, účet u GE MONEY BANK, a.s., Stříbro Termínovaný vklad u GE MONEY BANK, a.s., Stříbro Běžný účet u GE MONEY BANK, a.s., Stříbro Pokladna Nerozdělený zisk minulých let Zisk roku 2008 Aktiva Nadace: Finanční majetek Uhrazená DPPO Pasiva Nadace: Nadační jmění Fondy Nerozdělený zisk minulých let Zisk roku ,00 Kč ,98 Kč ,52 Kč 4.556,00 Kč ,67 Kč ,45 Kč ,50 Kč 508,00 Kč ,00 Kč ,38 Kč ,67 Kč ,45 Kč Výroční zpráva byla schválena usnesením správní rady nadace dne Ing. Jiří U r b a n revizor Nadace Jakoubka ze Stříbra 4

5 Příloha č. 1 výroční zprávy Nadace Jakoubka za rok 2008 NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA Masarykovo nám. 1, Stříbro G r a n t o v á p r a v i d l a N a d a c e J a k o u b k a ze S t ř í b r a I. Nadace Jakoubka ze Stříbra (dále jen nadace) vydává tato grantová pravidla v souladu se svým posláním daným stanovami nadace, tj. za účelem dosažení obecně prospěšného cíle obnovy historického jádra města Stříbra jako přitažlivého střediska turistického ruchu a kulturního centra regionu, obnovy nemovitých památek, kulturního mobiliáře a sbírkových fondů, tvorby nadačních zařízení a garance kulturních akcí. II. 1. Nadační příspěvek dle 2 odst. 4 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších právních úprav, (dále jen grant) je nadací poskytován třetím osobám v souladu se statutem nadace. 2. Za třetí osoby se pro potřebu grantových pravidel považují fyzické osoby, právnické osoby, církve, město Stříbro a městem zřízené příspěvkové organizace. 3. Třetí osoby žádají nadaci o grant formou písemné žádosti, která obsahuje zejména identifikační náležitosti žadatele, stručný popis projektu, na který je grant požadován, předpokládané náklady a dobu realizace celého projektu a výši grantu, o který je žádáno. III. 1. Specifikace oblastí grantů: a) rekonstrukce objektů umístěných v zóně určující charakter a v zóně dotvářející charakter městské památkové zóny města Stříbra nebo objektů tvořících významnou součást (dominantu) celkového vnějšího obrazu historického města Stříbra, stojících mimo městskou památkovou zónu; b) rekonstrukce nebo restaurování jednotlivých architektonických prvků nacházejících se na objektu nebo v objektu umístěném v souladu s písm. a); c) restaurován movitých věcí (památek) tvořících nedílnou součást historického objektu umístěného v souladu s písm. a); d) restaurování movitých věcí ze sbírkového fondu Městského muzea města Stříbra; e) vydávání publikací s náměty souvisejícími s městem Stříbrem; f) vybavení nebo činnost historických spolků nebo jiných registrovaných sdružení sloužící k propagaci a popularizaci města Stříbra; g) pořádání nebo spolupořádání celoměstských slavností. 2. Objekty, na které je podávána žádost o grant, nemusí být registrovány v celostátním registru nemovitých památek. 5

6 1. Finanční spoluúčast žadatele při udělení grantu se stanovuje takto: a) fyzické osoby 20% k udělené výši grantu; b) ostatní osoby dle čl. II. odst. 2. těchto grantových pravidel 40% k udělené výši grantu. IV. 1. Podmínky pro sepsání smlouvy o udělení grantu: V. a) u stavebních akcí kopie stavebního povolení s veškerými požadovanými vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a smlouva o dílo; b) u restaurátorských prací vyjádření akreditovaného restaurátora a odpovědného pracovníka památkové péče a smlouva o dílo; c) u všech žadatelů doklad o bezdlužnosti vůči Finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení a Městu Stříbru a případně i podklady související se specifikou udělovaného grantu. 2. Tyto doklady budou předkládány až při sdělení o přiznání grantu a jeho výši ze strany nadace, nejsou podmínkou podání žádosti. 3. V souladu s ustanovením 21 odst. 3 a odst. 4 zák. č. 227/1997 Sb. se ve všech smlouvách uvede: a) povinnost použít grant v souladu s účelem, na který byl poskytnut; b) povinnost příjemce grantu prokázat doklady, jakým způsobem byl použit; c) povinnost navrácení grantu v případě, že byl použit v rozporu s podmínkami stanovenými ve smlouvě. VI. 1. Celková výše grantů udělených nadací za kalendářní rok je stanovena rozpočtem nadace na příslušný kalendářní rok v návaznosti na aktuální stav finančního majetku nadace. 2. Udělení grantů žadatelům není nárokové, není rovněž podmíněno chronologickou posloupností podání žádosti (tzv. pořadník). 3. Při vyhodnocování žádostí o grant může nadace snížit požadovanou výši grantu v návaznosti na množství podaných žádostí a s přihlédnutím k obecně prospěšnému cíli podaného projektu. VII. 1. Termíny stanovené pro grantová pravidla: a) vyhlášení grantových pravidel nadací do konce ledna b) přijímání žádostí o grant do konce května c) postup vyhodnocení až k podepsání smlouvy do konce června VIII. 1. Tato grantová pravidla byla schválena správní radou Nadace Jakoubka ze Stříbra na její schůzi dne usnesením č. 21/II/4. 2. Nadace si vyhrazuje možnost doplnění grantových pravidel v průběhu vyhlášených termínu v případě, že si tuto okolnost vyžádají nepředvídané podmínky uvedené v žádostech o grant. 6

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla ).

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla ). Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Identifikace žádosti PID ORP: vyplní ORP Identifikace žádosti PID MK: vyplní MK Obec s rozšířenou působností: Kraj: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1 Malá Strana, tel.: 257

Více

Vyhlášení programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015

Vyhlášení programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015 Vyhlášení programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, sekce ekonomiky a politiky životního prostředí vyhlašuje PROGRAM NA PODPORU PROJEKTŮ

Více

Město Hranice QI 61-01-10

Město Hranice QI 61-01-10 Město Hranice QI 61-01-10 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 QI 61-01-10 Zpracoval : MgA Jarmila Vrtalová, referent OŠK Podpis - datum: Ověřil: Mgr Vojtěch Bušina VO

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI Říjen 2013 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Podprogram 134V611 - Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu...

Více

Část I. Úvodní ustanovení

Část I. Úvodní ustanovení Metodika pro poskytování finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky MZ pro rok 2014 Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2014 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 01.02.2014 Obsah: A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

05/07 Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu vynaloženými Ministerstvem kultury na odstraňování škod vzniklých při povodni v roce 2002

05/07 Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu vynaloženými Ministerstvem kultury na odstraňování škod vzniklých při povodni v roce 2002 Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 453 05/07 Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu vynaloženými Ministerstvem kultury na odstraňování škod vzniklých při povodni v

Více

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

Část III. Přehled vyhlašovaných programů

Část III. Přehled vyhlašovaných programů Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Část I. Úvodní

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU EVROPSKÝ ROK ROZVOJE 2015 PŘÍPRAVNÁ FÁZE (GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA) PREAMBULE PŘEDLOŽENÝCH NESTÁTNÍMI

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje ?'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y?

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

Úvod všeobecný přehled

Úvod všeobecný přehled Úvod všeobecný přehled Neziskové organizace bývají vymezeny jako organizace, které nejsou založeny za účelem tvorby zisku k přerozdělení mezi jeho vlastníky, správce nebo zakladatele. To neznamená, že

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 1990/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát tel.: 595 390 314 fax: 595 390 320 e-mail: nrz@volny.cz www.volny.cz/nrz člen Fóra dárců - Asociace nadací VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 květen 2007

Více

Statut Nadace českého výtvarného umění

Statut Nadace českého výtvarného umění Statut Nadace českého výtvarného umění (úplné znění účinné ke dni 8.7.2013) Nadace českého výtvarného umění byla zřízena Českým fondem výtvarných umění podle l odst. 3 a 4 zák. č. 318/1993 Sb. a podle

Více