GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení"

Transkript

1 GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným účelem, k němuž byla zřízena zejména v oblastech rozvoje duchovních hodnot, vědy, vzdělání, sportu, ochrany lidského zdraví, lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrany kulturních památek a životního prostředí. 2. Nadační příspěvky mohou být poskytovány právnickým osobám, kterým zákon přiznává postavení právnické osoby a které realizující účel, k němuž se nadační příspěvek poskytuje. 3. Nadace poskytuje nadační příspěvky na základě žádosti žadatele. 4. Správní rada může vyhlásit veřejná výběrová řízení na poskytnutí nadačního příspěvku v jednotlivých oblastech, v nichž dle nadační listiny a statutu nadační příspěvky poskytuje. Čl. 2 Žádost o nadační příspěvek 1. Žadatel o nadační příspěvek (dále jen žadatel ) zašle zcela vyplněný formulář Žádost o nadační příspěvek (dále jen Žádost ). Zaslaná Žádost musí být podepsána osobou/osobami k tomu oprávněnými 2. Vzor formuláře Žádosti je součástí grantových pravidel. 3. K vyplněné Žádosti žadatel doloží v jednom originále nebo úředně ověřené kopii požadované dokumenty. 4. Správní rada je oprávněna vyžádat si další podklady potřebné pro posouzení oprávněnosti žádosti o nadační příspěvek. Čl. 3 Posouzení Žádosti 1. Žádosti neodpovídající účelu nadace uvedenému ve statutu nebo vyhlášeným grantovým tématům ředitel nadace vyřadí a informuje o tom na nejbližším zasedání správní radu. 2. Ředitel nadace všechny Žádosti, které odpovídají obecně prospěšným cílům nadace dle jejího statutu, předloží k posouzení správní radě. Grantová pravidla Nadace ČEZ k Strana 1 (celkem 6)

2 Čl. 4 Schvalování nadačních příspěvků 1. O udělení nadačních příspěvků rozhoduje správní rada nadace na základě posouzení Žádostí žadatelů. 2. Správní rada s konečnou platností rozhodne o udělení nadačního příspěvku s přesnou specifikací výše nadačního příspěvku a určením účelu jeho použití nebo o jeho zamítnutí. 3. Správní rada nadace je oprávněna požadovaný nadační příspěvek snížit.v takovém případě musí žadatel před uzavřením smlouvy o nadačním příspěvku předložit nadaci čestné prohlášení o dofinancování projektu nebo Dodatek k žádosti o nadační příspěvek ( dále jen dodatek k žádosti ), který obsahuje zejména upravený projekt a rozpočet, z nichž je průkazné, že žadatel zajistil z jiných zdrojů dofinancování té části projektu, která nebude pokryta z nadačního příspěvku, nebo že za nižší nadační příspěvek zrealizuje ucelenou část projektu. Čestné prohlášení nebo dodatek k žádosti je žadatel povinen předložit do 30 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy nadace. V případě nepředložení výše uvedeného čestného prohlášení nebo dodatku k žádosti nadace smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku neuzavře. 4. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. 5. Rozhodnutí správní rady je konečné a nelze se proti němu odvolat. 6. Rozhodnutí správní rady o udělení nadačního příspěvku realizuje ředitel nadace. 7. Žadatele, jehož žádost byla vyřazena nebo nebyla schválena, informuje nadace písemně nejpozději do 60 dnů po té, co správní rada žádost zamítla nebo vzala na vědomí její vyřazení. Další podrobnosti se žadateli nesdělují. 8. Podklady poskytnuté spolu se žádostmi o nadační příspěvek se žadatelům nevracejí. Čl. 5 Smlouva o nadačním příspěvku 1. O poskytnutí nadačního příspěvku uzavírá nadace s příjemcem nadačního příspěvku smlouvu. 2. Ve smlouvě musí být uvedeno: a) název projektu nebo jeho části b) účel, k němuž je nadační příspěvek poskytován c) výše nadačního příspěvku a způsob jeho čerpání d) termín předložení vyúčtování nadačního příspěvku Grantová pravidla Nadace ČEZ k Strana 2 (celkem 6)

3 e) povinnost žadatele doložit vyúčtování užití nadačního příspěvku stanoveným způsobem a ve stanoveném termínu f) povinnost žadatele umožnit nadaci přezkoumat užití nadačního příspěvku nahlédnutím do příslušné dokumentace žadatele, nebo na základě požádání prokázat nadaci, k jakému účelu byl nadační příspěvek použit g) povinnost žadatele vrátit nadační příspěvek nebo jeho část, nebude-li použit v souladu s účelem, k němuž byl poskytnut nebo nedoloží-li vyúčtování užití nadačního příspěvku nebo jeho části nebo odmítne-li užití nadačního příspěvku nebo jeho části průkazně doložit nebo neumožní-li nadaci přezkoumání užití nadačního příspěvku nebo jeho části nebo použije-li nadační příspěvek na úhradu nákladů projektu nebo jeho části vzniklých před podáním Žádosti. 3. Pokud žadatel smlouvu o nadačním příspěvku nepodepíše do 60 kalendářních dnů od jejího doručení nadací nebo ji odmítne podepsat, pozbývá návrh smlouvy platnosti a správní rada je oprávněna poskytnout nepoužité finanční prostředky jinému žadateli o nadační příspěvek. Čl. 6 Kontrola použití a evidence nadačního příspěvku 1. Nadace je oprávněna provádět průběžnou kontrolu použití nadačního příspěvku. 2. Pokud jednání žadatele naplní ustanovení Čl.5 odst.2 písm.g) těchto Grantových pravidel, je povinen nadační příspěvek nebo jeho část nadaci vrátit, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů, ode dne doručení písemné výzvy nadace. 3. Nadace vede evidenci žádostí na poskytnutí nadačních příspěvků. 4. O poskytnutých nadačních příspěvcích vede nadace samostatnou účetní evidenci. Čl.7 Závěrečná ustanovení 1. Tato grantová pravidla jsou nedílnou součástí statutu nadace. 2. Změnu těchto grantových pravidel schvaluje správní rada nadace. 3. Součástí těchto grantových pravidel jsou čtyři přílohy: Č. 1 Vzor Žádosti o nadační příspěvek Č. 2 Vzor Žádosti o nadační příspěvek Oranžové hřiště Č. 3 Vzor Žádosti o nadační příspěvek Oranžové kolo Č. 4 Vzor Dodatku k žádosti o nadační příspěvek Grantová pravidla Nadace ČEZ k Strana 3 (celkem 6)

4 4. Toto znění Grantových pravidel Nadace ČEZ bylo schváleno správní radou dne Grantová pravidla Nadace ČEZ k Strana 4 (celkem 6)

5 Přílohy Grantových pravidel Nadace ČEZ: Grantová pravidla Nadace ČEZ k Strana 5 (celkem 6)

6 Grantová pravidla Nadace ČEZ k Strana 6 (celkem 6)

7 ŽÁDOST O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK Vyplní nadace Číslo žádosti Číslo smlouvy Pozn. Vyplní žadatel Název projektu Název organizace IČ Statutární zástupce Funkce Právní forma Registrace (číslo a datum) Bankovní spojení Kraj Město Ulice, č.p. PSČ Tel. Fax www Řešitel projektu Kontakt na řešitele projektu Výše požadovaných finančních prostředků od Nadace ČEZ Celkové náklady na projekt Získané prostředky na projekty z jiných zdrojů (uveďte částku a zdroj) Bylo žádáno u Nadace ČEZ (Nadace Duhová energie) nebo u ČEZ v minulosti? Ano Ne Pokud ano, tak v jaké hodnotě byly žádosti uspokojovány?

8 Popis projektu Anotace popište váš projekt Cíle projektu jaké jsou pozitivní změny, kterých chcete dosáhnout Místo realizace projektu Časový průběh projektu

9 Popis činnosti žadatele Popište činnost vaší organizace Zaměstnanci a spolupracovníci organizace Jak dlouho vaše organizace existuje Kolik pracovníků organizace zaměstnává na celý úvazek Kolik pracovníků organizace zaměstnává na částečný úvazek Kolik pracovníků má s organizací uzavřenou dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti Kolik dobrovolníků se podílí na činnosti Kvalifikace a předpoklady organizace pro úspěšnou realizaci projektu Zkušenosti a předpoklady realizačního týmu projektu Očekávané zdroje financování projektu Finanční příspěvek žadatele Částka (Kč) Procento z celkové částky (%) Požadovaný příspěvek od Nadace ČEZ Příspěvek od jiných organizací Celkový součet 100

10 Rozpočet požadovaných finančních prostředků od Nadace ČEZ Položky v Kč Náklady na projekt jednotka počet jednotek sazba za jednotku náklady 1. Osobní náklady 1.1 Mzdy zaměstnanců (vč. odvodů) pracovní smlouvy měsíc 1.2 Odměny pracovníků (vč. odvodů) dohody o prac. činnosti měsíc 1.3 Odměny pracovníků dohody o provedení práce měsíc 1.4 Poznámky Celkové osobní náklady 2. Cestovné 2.1 Místní přeprava 2.2 Poznámky Celkové náklady na cestovné 3. Materiálové náklady (náklad na nákup / nájem) 3.1 Nákup nebo pronájem vozidla měsíc 3.2 Nábytek, počítačové vybavení 3.3 Náhradní díly / zařízení pro stroje, nářadí 3.4 Jiné 3.5 Poznámky Celkové náklady za techniku a zboží 4. Služby (místní kancelář / náklady projektu) 4.1 Ponájem kanceláře 4.2 Spotřební materiál kancelářské zboží 4.3 Služby (náklady vozidla, tel./fax elekřina / topení, údržba) 4.4 Poznámky Celkové náklady za místní kancelář / náklady projektu

11 Rozpočet požadovaných finančních prostředků od Nadace ČEZ Položky v Kč Náklady na projekt jednotka počet jednotek sazba za jednotku náklady 5. Jiné náklady, služby 5.1 Publikace 5.2 Studie, výzkum 5.3 Náklady na přípravu projektu 5.4 Překlad, tlumočníci 5.5 Finanční služby (bankovní garance, atd.) 5.6 Náklady na konferenci / semináře 5.7 Jiné 5.8 Poznámky Celkové náklady za jiné náklady, služby 6. Nemovitý majetek a práce* 6.1 Nákup půdy 6.2 Nákup budovy 6.3 Stavební práce 6.4 Poznámky Celkové náklady za nemovitý majetek a práce 7. Jiné 7.1 Poznámky Celkové jiné 8. Celkové náklady 8.1 Poznámky * koupě půdy nebo nákupy / výstavba budov jsou povoleny pouze v případě, kdy je to naprosto nezbytné pro implementaci projektu

12 Osoby, které mohou projekt doporučit 1. Jméno a příjmení Telefon Adresa 2. Jména a příjmení Telefon Adresa 3. Jména a příjmení Telefon Adresa Prohlášení Souhlas se zveřejněním projektu Souhlasím s poskytnutím veškerých informací (vyjma os. dat) týkajících se této Žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ. Souhlas s poskytnutím osobních údajů Souhlasím s poskytnutím osobních údajů uvedených v této Žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ za účelem o zařazení do databáze Nadace ČEZ. Veškerá osobní data budou chráněna v souladu se zněním zákona č Sb. O ochraně osobních údajů. Prohlášení Svým prohlášením potvrzuji, že veškeré údaje této žádosti jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. Souhlasím s podmínkami, jež jsou uvedeny v Grantových pravidlech Nadace ČEZ. Jméno a příjmení statutárního zástupce Podpis Datum Jméno a příjmení řešitele projektu Funkce v organizaci Podpis Datum Povinné dokumenty, které se přikládají k žádosti 1. Usnesení o volbě statutárního zástupce - ověřená kopie 2. Doklad o zřízení nebo vedení bankovního účtu - ověřená kopie 3. Potvrzení o registraci (stanovy, zřizovací listina) 4. Doklad o přidělení IČ 5. Výroční zpráva / Závěrka za rok 2006 či jiný dokument o činnosti POZOR! NEÚPLNÉ ŽÁDOSTI NADACE VYŘAZUJE! Způsob podávání žádostí Doporučeně na adresu org. jednotky Skupiny ČEZ v příslušném regionu nebo na adresu sídla Nadace ČEZ (viz. kontaktní mapa) Počet kopií žádostí Žádost o nadační příspěvek - 1x originál + 1x kopie Povinné dokumenty č. 1, 2-1x ověřená kopie + 1x kopie Povinné dokumenty č. 3, 4, 5-2x kopie

13 ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ ŽÁDOST O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK Vyplní nadace Číslo žádosti Schválení - zamítnutí Číslo smlouvy Vyplní žadatel Název projektu Oranžové hřiště Žádost o dětské / sportovní hřiště Žadatel (název obce, města) IČ Statutární zástupce Funkce Registrace (pod č.j.) Bankovní spojení Kraj Město Ulice, č.p. PSČ Tel. (+ mobilní tel.) Fax www Řešitel projektu Kontakt na řešitele projektu Výše požadovaných finančních prostředků od Nadace ČEZ Celkové předpokládané náklady na výstavbu hřiště Získané prostředky na projekty z jiných zdrojů (uveďte částku a zdroj) Bylo žádáno u Nadace ČEZ (Nadace Duhová energie) nebo u ČEZ v minulosti? Ano Ne Pokud ano, tak v jaké hodnotě byly žádosti uspokojovány?

14 Popis projektu Smysl a potřebnost výstavby hřiště ve Vaší obci/městě Cílová skupina Popis vybrané lokality Jakým způsobem bude zajištěn provoz hřiště (správce, otevírací doba apod) Časový průběh projektu

15 Prohlášení Souhlas se zveřejněním projektu Souhlasím s poskytnutím veškerých informací (vyjma osobních dat) týkajících se této Žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ. Souhlas s poskytnutím osobních údajů Souhlasím s poskytnutím osobních údajů uvedených v této Žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ za účelem o zařazení do databáze Nadace ČEZ. Veškerá osobní data budou chráněna v souladu se zněním zákona č Sb. O ochraně osobních údajů. Prohlášení Svým prohlášením potvrzuji, že veškeré údaje této žádosti jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. Souhlasím s podmínkami, jež jsou uvedeny v Grantových pravidlech Nadace ČEZ. Jméno a příjmení řešitele projektu Funkce v organizaci Podpis Datum Povinné dokumenty, které se přikládají k žádosti Doklad o volbě statutárního zástupce Doklad o přidělení IČ z Českého statistického úřadu Doklad o zřízení nebo vedení bankovního účtu obce/města Výpis z katastru nemovitostí (lokalita pro výstavbu hřiště) Výroční zpráva / Závěrka za rok 2006 či jiný dokument o činnosti POZOR! NEÚPLNÉ ŽÁDOSTI NADACE VYŘAZUJE! Způsob podávání žádostí Doporučeně na adresu sídla Nadace ČEZ, Seifertova 55, Praha 3 Počet kopií žádostí Žádost o nadační příspěvek + veškeré povinné dokumenty zaslat v 1 originálu (úředně ověřené kopii). Na obálku připište Oranžové hřiště.

16 ORANŽOVÉ KOLO ŽÁDOST O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK Vyplní nadace Číslo žádosti Číslo smlouvy Pozn. Vyplní žadatel Název projektu Název organizace IČ Právní forma Registrace (číslo a datum) Statutární zástupce organizace Funkce Bankovní spojení Kraj Město Ulice, č.p. PSČ Tel. Fax www Kontaktní osoba Tel. Částka nadačního příspěvku (určená šlapáním na Oranžovém kole) Způsob užití nadačního příspěvku

17 Podrobné využití nadačního příspěvku Položky v Kč Náklady na projekt jednotka počet jednotek sazba za jednotku náklady 1. Osobní náklady 1.1 Mzdy zaměstnanců (vč. odvodů) pracovní smlouvy měsíc 1.2 Odměny (vč. odvodů) dohody o prac. činnosti měsíc 1.3 Odměny dohody o provedení práce měsíc 1.4 Poznámky Celkové osobní náklady 2. Cestovné 2.1 Místní přeprava 2.2 Poznámky Celkové náklady na cestovné 3. Materiálové náklady (náklad na nákup / nájem) 3.1 Nákup nebo pronájem vozidla měsíc 3.2 Nábytek, počítačové vybavení 3.3 Náhradní díly / zařízení pro stroje, nářadí 3.4 Jiné 3.5 Poznámky Celkové náklady za techniku a zboží 4. Služby (místní kancelář / náklady projektu) 4.1 Ponájem kanceláře 4.2 Spotřební materiál kancelářské zboží 4.3 Služby (náklady vozidla, tel./fax elekřina / topení, údržba) 4.4 Poznámky Celkové náklady za místní kancelář / náklady projektu

18 Rozpočet požadovaných finančních prostředků od Nadace ČEZ Položky v Kč Náklady na projekt jednotka počet jednotek sazba za jednotku náklady 5. Jiné náklady, služby 5.1 Publikace 5.2 Studie, výzkum 5.3 Náklady na přípravu projektu 5.4 Překlad, tlumočníci 5.5 Finanční služby (bankovní garance, atd.) 5.6 Náklady na konferenci / semináře 5.7 Jiné 5.8 Poznámky Celkové náklady za jiné náklady, služby 6. Nemovitý majetek a práce* 6.1 Nákup půdy 6.2 Nákup budovy 6.3 Stavební práce 6.4 Poznámky Celkové náklady za nemovitý majetek a práce 7. Jiné 7.1 Poznámky Celkové jiné 8. Celkové náklady 8.1 Poznámky * koupě půdy nebo nákupy / výstavba budov jsou povoleny pouze v případě, kdy je to naprosto nezbytné pro implementaci projektu

19 Prohlášení Souhlas se zveřejněním projektu Souhlasím s poskytnutím veškerých informací (vyjma osobních dat) týkajících se této Žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ. Souhlas s poskytnutím osobních údajů Souhlasím s poskytnutím osobních údajů uvedených v této Žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ za účelem o zařazení do databáze Nadace ČEZ. Veškerá osobní data budou chráněna v souladu se zněním zákona č Sb. O ochraně osobních údajů. Prohlášení Svým prohlášením potvrzuji, že veškeré údaje této žádosti jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. Souhlasím s podmínkami, jež jsou uvedeny v Grantových pravidlech Nadace ČEZ. Jméno a příjmení statutárního zástupce Podpis Datum Jméno a příjmení řešitele projektu Funkce v organizaci Podpis Datum Povinné dokumenty, které se přikládají k žádosti 1. Doklad o volbě statutárního zástupce 2. Potvrzení o registraci (stanovy, zřizovací listina) 3. Doklad o přidělení IČ 4. Doklad o zřízení nebo vedení bankovního účtu 5. Výroční zpráva / Závěrka za rok 2007 či jiný dokument o činnosti POZOR! NEÚPLNÉ ŽÁDOSTI NADACE VYŘAZUJE! Způsob podávání žádostí Povinné dokumenty č. 1 a 4 zaslat v 1 originálu nebo úředně ověřené kopii, ostatní pouze v kopii na adresu: Nadace ČEZ, Seifertova 55, Praha 3

20 DODATEK K ŽÁDOSTI O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK Vyplní nadace Číslo žádosti Číslo smlouvy Žádaná částka Schválená částka Správní rada č. Vyplní žadatel Název projektu Název organizace IČ Zástupce organizace Funkce Právní forma Registrace (číslo a datum) Bankovní spojení Kraj Město Uliče, č.p. PSČ Tel. Fax www Řešitel projektu Kontakt na řešitele projektu

21 Popis projektu Anotace - popište změny v projektu po snížení příspěvku od nadace Očekávané zdroje financování projektu Finanční příspěvek žadatele Částka (Kč) Procento z celkové částky (%) Schválený příspěvek od Nadace ČEZ Příspěvek od jiných organizací Celkový součet 100

22 Upravený rozpočet nadačního příspěvku (po snížení příspěvku od nadace) Položky v Kč Náklady na projekt jednotka počet jednotek sazba za jednotku náklady 1. Osobní náklady 1.1 Mzdy zaměstnanců (vč. odvodů) pracovní smlouvy měsíc 1.2 Odměny pracovníků (vč. odvodů) dohody o prac. činnosti měsíc 1.3 Odměny pracovníků dohody o provedení práce měsíc Celkové osobní náklady 2. Cestovné 2.1 Místní přeprava Celkové náklady na cestovné 3. Materiálové náklady (náklad na nákup / nájem) 3.1 Nákup nebo pronájem vozidla vozidlo 3.2 Nábytek, počítačové vybavení 3.3 Náhradní díly / zařízení pro stroje, nářadí 3.4 Jiné Celkové náklady za techniku a zboží 4. Služby (místní kancelář / náklady projektu) 4.1 Náklady vozidla 4.2 Ponájem kanceláře 4.3 Spotřební materiál kancelářské zboží 4.4 Jiné služby (tel./fax elekřina / topení, údržba) Celkové náklady za místní kancelář / náklady projektu

23 Upravený rozpočet nadačního příspěvku (po snížení příspěvku od nadace) Položky v Kč Náklady na projekt jednotka počet jednotek sazba za jednotku náklady 5. Jiné náklady, služby 5.1 Publikace 5.2 Studie, výzkum 5.3 Náklady na přípravu projektu 5.4 Překlad, tlumočníci 5.5 Finanční služby (bankovní garance, atd.) 5.6 Náklady na konferenci / semináře 5.7 Jiné Celkové náklady za jiné náklady, služby 6. Nemovitý majetek a práce* 6.1 Nákup půdy 6.2 Nákup budovy 6.3 Stavební práce Celkové náklady za nemovitý majetek a práce 7. Jiné Celkové jiné 8. Celkové náklady * koupě půdy nebo nákupy / výstavba budov jsou povoleny pouze v případě, kdy je to naprosto nezbytné pro implementaci projektu

24 Jméno a příjmení řešitele projektu Funkce v organizaci Podpis Datum Způsob podávání žádostí Doporučeně na adresu sídla Nadace ČEZ, Seifertova 55, Praha 3

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SCREENINGOVÉHO CENTRA A ŠÍŘENÍ POVĚDOMÍ O PREVENCI A VČASNÉ DIAGNOSTICE ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU VYSÍLÁNÍ ČESKÝCH UČITELŮ DO ROZVOJOVÝCH ZEMÍ - PODPORA ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V PARTNERSKÝCH ROZVOJOVÝCH

Více

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU EVROPSKÝ ROK ROZVOJE 2015 PŘÍPRAVNÁ FÁZE (GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA) PREAMBULE PŘEDLOŽENÝCH NESTÁTNÍMI

Více

Zastupitelstvo města Český Brod

Zastupitelstvo města Český Brod Zastupitelstvo města Český Brod vyhlašuje Programy podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity 1. Úvod 1.1. Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), ostatní právnické subjekty a fyzické osoby

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2015 Správce podprogramu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ) Česká národní banka

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

Město Hranice QI 61-01-10

Město Hranice QI 61-01-10 Město Hranice QI 61-01-10 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 QI 61-01-10 Zpracoval : MgA Jarmila Vrtalová, referent OŠK Podpis - datum: Ověřil: Mgr Vojtěch Bušina VO

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

1. Základní informace

1. Základní informace Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle ustanovení zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a o změně některých

Více

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji Vypracoval: Nadace Partnerství

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR 1. ÚVOD...3 2. ROZHODNUTÍ MINISTRA..3 3. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY.. 4 3.1. PODKLADY KE SMLOUVĚ.5 3.1.1. PŘÍLOHY I PROGRAM OCHRANY OZONOVÉ

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více