STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA"

Transkript

1 STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA Společnost Vivendi Water Česká republika s.r.o. se sídlem Praha 1, Pařížská 11, , IČ , zřídila dne rozhodnutím o založení nadačního fondu jediným zřizovatelem ve formě notářského zápisu Nadační fond Veolia, který byl dne zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 490. K úpravě právních poměrů nadačního fondu vydává jeho správní rada podle 4 zák. č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech tento STATUT Článek 1 Název nadačního fondu Název nadačního fondu zní: Nadační fond Veolia (dále jen Nadační fond). Článek 2 Sídlo Nadačního fondu 1) Sídlem Nadačního fondu je Praha 1, Na Florenci 2116/15, PSČ: ) Identifikační číslo Nadačního fondu je: ) Nadační fond je právnickou osobou, jejíž právní poměry se řídí zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, dalšími obecně závaznými právními předpisy, nadační listinou a tímto statutem. Článek 3 Zřizovatel 1) Zřizovatelem Nadačního fondu je společnost Vivendi Water Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha, Pařížská 11, PSČ , IČ ) Usnesením Městského soudu v Praze ze dne bylo rozhodnuto o změně obchodní firmy zakladatele na Veolia Water Česká republika, s.r.o. 3) Společnost Veolia Water Česká republika, s.r.o., zanikla ke dni sloučením se společností CTSE a.s., která se tak stala jejím právním nástupcem. Společnost CTSE, a.s., od působí v České republice pod obchodní firmou VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., a od pod obchodní firmou VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA 1

2 Článek 4 Účel Nadačního fondu 1) Nadační fond je zřízen za účelem - osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, - podpory a organizování vzdělávacích akcí a setkávání odborníků, - podpory výchovy a vzdělávání mládeže, - podpory výběru a přípravy projektů zaměřených na tvorbu a ochranu životního prostředí, - podpory sociálních projektů, - podpory projektů obsahujících prvek dobrovolnictví, tj. činností konaných dobrovolníky, kteří se ze své vůle rozhodnou věnovat svůj čas, znalosti a zkušenosti aktivitám konaným ve veřejném zájmu, - pomáhat při vytváření dlouhodobých pracovních míst a předcházet sociálnímu vyčleňování se nezaměstnaných osob, které mohou a chtějí pracovat, ze společnosti, 2) Poskytováním pomoci a podporou se rozumí vedle finanční podpory, tedy poskytnutí nadačního příspěvku, i podpora věcná, dále poradenská a konzultační pomoc v oblasti právní, finanční a ekonomické. 3) Nadační fond svými prostředky může podporovat i fyzické a právnické osoby, konkrétní projekty a další aktivity, které přispívají ke stanovenému účelu. 4) Zřizovatel a společnosti tvořící skupinu Veolia Česká republika budou Nadačnímu fondu poskytovat služby potřebné pro jeho činnost. Článek 5 Majetkový vklad Zřizovatel vkládá do majetku Nadačního fondu peněžitý vklad ve výši ,- Kč (slovy sto tisíc korun českých). Článek 6 Správní rada, ředitel a schvalovací výbor 1) Správní rada spravuje majetek Nadačního fondu, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech Nadačního fondu a je statutárním orgánem Nadačního fondu. 2) Do výlučné působnosti správní rady náleží: a) vydat statut a rozhodovat o jeho změnách, b) rozhodovat o poskytnutí nadačního příspěvku, s výjimkou nadačních příspěvků, o jejichž poskytnutí rozhoduje Schvalovací výbor dle Článku 6 odst. 16) Statutu, a s výjimkou nadačních příspěvků, k jejichž poskytnutí správní rada výslovně zmocní ředitele. c) schvalovat rozpočet a jeho změny, d) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření, e) volit nové členy správní rady, revizora, popř. členy dozorčí rady, je-li zřízena, a rozhodovat o odvolání člena správní rady, revizora, popř. člena dozorčí rady, přestane-li splňovat podmínky výkonu funkce, f) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady, revizora, popř. člena dozorčí rady, je-li zřízena, g) jmenovat ředitele Nadačního fondu a stanovit výši odměny za jeho činnost, h) rozhodovat o počtu zaměstnanců Nadačního fondu, jmenovat je do funkcí a stanovit výši odměny za jejich činnost, má-li Nadační fond zaměstnance, i) rozhodovat o případné podnikatelské činnosti Nadačního fondu, j) rozhodovat o veškerých dalších otázkách, které si do své působnosti vyhradí. STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA 2

3 3) Správní rada má sedm členů. Funkční období členů správní rady je čtyřleté s výjimkou funkčního období prvních členů správní rady jmenovaných zřizovatelem, jejichž funkční období je uvedeno v čl. VI. nadační listiny. Opětovné zvolení za člena správní rady je možné. 4) Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů. 5) Členové správní rady jsou voleni na návrh zřizovatele nebo některé společnosti ze skupiny Veolia Česká republika z řad následujících osob: a) z řad zaměstnanců zřizovatele nebo společností skupiny Veolia Česká republika, b) z okruhu významných osobností veřejného života s vysokým osobním kreditem z oblasti životního prostředí, školství, vodárenství, kultury a neziskového sektoru. 6) Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního období, zvolí správní rada na uvolněné místo nového člena v souladu s odst. 4) výše. Funkční období tohoto nového člena skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo. 7) Členství ve správní radě zaniká: a) uplynutím funkčního období, b) odstoupením, c) odvoláním, d) úmrtím. 8) Členové správní rady jmenovaní zřizovatelem v souladu s odst. 5 písma) nebo zvolení správní radou v souladu s odst. 5 písm. a) jsou povinni ze své funkce člena správní rady odstoupit nejpozději ke dni, kdy skončí jejich pracovní poměr ke zřizovateli nebo k některé společnosti ze skupiny Veolia Česká republika. Neučiní-li tak, je správní rada oprávněna je z funkce člena správní rady neprodleně odvolat. 9) Členové správní rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda správní rady svolává a řídí jednání správní rady. K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů pokud tento statut neurčuje jinak. 10) Jménem nadačního fondu jednají společně předseda a jeden člen správní rady nebo místopředseda a jeden člen správní rady nebo jediný člen, který k tomu byl správní radou pověřen. 11) Po obdržení souhlasu nadpoloviční většiny všech členů správní rady jsou předseda nebo místopředseda a jeden člen správní rady oprávněni zmocnit třetí osobu ke konkrétním úkonům a podepisování za Nadační fond. 12) Správní rada Nadačního fondu může zvolit (a odvolat) ředitele Nadačního fondu. Ředitelem Nadačního fondu může být jmenována pouze fyzická osoba, která je zletilá, bezúhonná a není omezena její způsobilost k právním úkonům. 13) Ředitel nemůže být členem správní rady ani být revizorem, popř. členem dozorčí rady, je-li zřízena, je však oprávněn účastnit se jednání správní rady s poradním hlasem. 14) Ředitel řídí činnost Nadačního fondu, pokud tato činnost není zákonem, zakládací listinou nebo statutem vyhrazena do působnosti správní rady nebo Revizora. 15) Ředitel Nadačního fondu může jednat za Nadační fond na základě plné moci. 16) Schvalovací výbor řídí program Podpory vzniku nových pracovních míst a autonomně působí v oblasti a rozhoduje o: a. poskytnutí nadačních příspěvků v tomto programu v rámci schváleného rozpočtu, STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA 3

4 b. povinnosti příjemce nadačního příspěvku příspěvek vrátit v případech, kdy příjemce poruší své povinnosti stanovené Smlouvou o poskytnutí nadačního příspěvku, c. dalších záležitostech stanovených v Podrobném popisu Schvalovacího výboru. 17) Podrobný popis Schvalovacího výboru upravující jeho působnost, složení, pravomoci a pravidla jeho jednání je obsažen v pravidlech k programu Podpory vzniku nových pracovních míst. Tento podrobný popis a pravidla k programu Podpory vzniku nových pracovních míst schvaluje správní rada. Článek 7 Revizor 1) Revizor je kontrolním orgánem Nadačního fondu. 2) Revizor zejména a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních a správnost účetnictví vedeného Nadačním fondem, b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu, c) dohlíží na to, zda Nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem Nadačního fondu, d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrh na jejich odstranění, e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti. 3) Funkční období revizora je čtyřleté 4) Revizor je volen správní radou z řad zaměstnanců společností ze skupiny Veolia Česká republika. 5) Přesáhne-li majetek Nadačního fondu vykázaný v řádné účetní závěrce částku ,- Kč, je správní rada povinna do jednoho měsíce od schválení dotčené účetní závěrky zvolit dozorčí radu Nadačního fondu sestávající ze třech členů, a to na období dvou let. Článek 8 Pravidla pro omezení nákladů Nadačního fondu Celkové roční náklady Nadačního fondu související se správou Nadačního fondu nesmí převýšit 25% hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků. Článek 9 Územní působnost nadačního fondu Nadační fond vyvíjí svoji činnost na celém území České republiky. Článek 10 Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků 1) Nadační fond poskytuje nadační příspěvky na projekty za podmínek dále uvedených a na základě rozhodnutí správní rady. 2) Nadační příspěvek lze poskytnout fyzickým i právnickým osobám. STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA 4

5 3) Nadační příspěvek nelze poskytnout členům správní nebo dozorčí rady, revizorovi, řediteli Nadačního fondu a zaměstnancům Nadačního fondu. 4) Projekt, na který má být poskytnut nadační příspěvek, musí být v souladu s účelem Nadačního fondu. 5) Podrobná pravidla pro poskytování nadačních příspěvků a dalších forem podpory vypracovává ředitel nadačního fondu, předkládá je ke schválení správní radě nadačního fondu a schválená pravidla budou vždy vyvěšena na webové stránce nadačního fondu a / nebo budou k dispozici v komunikačních materiálech (letáky, časopisy, inzerce, ) vydávaných k jednotlivým projektům. 6) Správní rada si vyhrazuje možnost rozhodnutím upravit a upřesnit podmínky pro jednotlivé projekty, jakož i možnost zřídit odbornou komisi. Je-li odborná komise zřízena, podílí se na posouzení projektu a poskytuje správní radě odborná stanoviska. 7) Správní rada může přijímat rozhodnutí i mimo jednání (per rollam). Návrh na přijetí usnesení mimo jednání předkládá předseda správní rady s tím, že určí lhůtu pro hlasování a způsob hlasování. Lhůta nesmí být kratší než 3 pracovní dny a delší než 7 pracovních dní. Nevyjádří-li se člen správní rady ve lhůtě, platí, že nesouhlasí. O hlasování mimo jednání a jeho výsledku předseda správní rady pořídí záznam a zašle jej ostatním členům správní rady způsobem pro zasílání pozvánky na jednání správní rady. Pro hlasování je možno využít i technických prostředků, přičemž musí být vždy možné ověřit totožnost člena správní rady oprávněného hlasovat. 8) O poskytování nadačních příspěvků rozhoduje vždy správní rada. Správní rada oznámí písemně předkladateli své rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku. Článek 11 Hospodaření Nadačního fondu 1) Nadační fond získává finanční prostředky prostřednictvím darů a příjmů z vlastní činnosti. 2) Majetek Nadačního fondu smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými v nadační listině nebo statutu jako nadační příspěvek a/nebo k úhradě nákladů souvisejících se správou Nadačního fondu. 3) Náklady související se správou Nadačního fondu musí vést Nadační fond odděleně od nadačních příspěvků. Náklady související se správou Nadačního fondu zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku Nadačního fondu, náklady na propagaci jeho účelu a náklady související s provozem Nadačního fondu, včetně mezd a případných odměn za výkon funkce člena správní rady a revizora, resp. člena dozorčí rady, je-li zřízena. Článek 12 Účetnictví 1) Nadační fond vede účetnictví podle zvláštních předpisů, zejména podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. 2) Roční účetní závěrka Nadačního fondu musí být ověřena auditorem za předpokladu, že úhrn celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných Nadačním fondem převýší ,- Kč nebo pokud majetek Nadačního fondu je vyšší než ,- Kč. STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA 5

6 Článek 13 Výroční zpráva 1) Nadační fond vypracovává výroční zprávu ve lhůtě, kterou stanoví správní rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je uplynulý kalendářní rok, popřípadě doba od vzniku Nadačního fondu do konce kalendářního roku, v němž Nadační fond vznikl, jde-li o první výroční zprávu. 2) Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti Nadačního fondu za hodnocené období a zhodnocení této činnosti, a to zejména: a) přehled o majetku Nadačního fondu a o závazcích Nadačního fondu, b) u jednotlivých nadačních darů poskytnutých Nadačnímu fondu v hodnotě nad ,- Kč přehled o osobách, které je poskytly; pokud dárce požaduje zachování anonymity, musí být jeho anonymita zachována, c) přehled o použití majetku Nadačního fondu, d) přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky k účelu, pro který byl Nadační fond zřízen, v hodnotě vyšší než ,- Kč, a zhodnocení, zda a jakým způsobem byly nadační příspěvky použity, e) zhodnocení, zda Nadační fond při svém hospodaření dodržuje pravidlo stanovené pro omezení nákladů souvisejících s jejich správou, f) zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce a výrok auditora doplněný o závažnější informace ze zprávy auditora (je-li účetní závěrka ověřována auditorem); roční účetní závěrka je přílohou výroční zprávy. Článek 14 Zrušení a zánik Nadačního fondu 1) Nadační fond zaniká ke dni výmazu z rejstříku. Zánik Nadačního fondu předchází jeho zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li jeho majetek sloučením na jiný Nadační fond. Likvidace se rovněž neprovede, je-li zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo nezbude-li po ukončení konkursního řízení Nadačnímu fondu žádný majetek. 2) Nadační fond se zruší a) dosažením účelu, pro který byl zřízen, a to dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o dosažení účelu Nadačního fondu, b) rozhodnutím správní rady o sloučení s jiným Nadačním fondem, a to dnem uvedeným ve smlouvě o sloučení, c) rozhodnutím soudu o zrušení Nadačního fondu, a to dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, d) prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. 3) Soud na návrh zřizovatele, správní rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem, Nadační fond zruší, jestliže se trvale majetek Nadačního fondu vyčerpal a Nadační fond tak nemůže plnit účel, pro který byl zřízen. 4) Soud na návrh zřizovatele, správní rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem, Nadační fond zruší též, jestliže: a) Nadační fond při své činnosti závažným způsobem nebo opakovaně porušuje zákon, nadační listinu nebo statut, b) v uplynulém roce se nekonalo ani jedno zasedání správní rady, nebo nebyli zvoleni členové orgánů Nadačního fondu, popřípadě funkce zanikly před více než rokem, nebo c) Nadační fond neplní po dobu nejméně dvou let účel, pro který byl zřízen, a Nadační fond ve lhůtě stanovené soudem nezjedná nápravu. Článek 15 STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA 6

7 Změny statutu Nadačního fondu Veškeré změny statutu Nadačního fondu musí být schváleny nadpoloviční většinou všech členů správní rady. Článek 16 Závěrečná ustanovení Tento statut Nadačního fondu Veolia byl schválen správní radou dne a změna tohoto statutu byla schválena správní radou dne Mgr. Eva Kučerová Místopředsedkyně správní rady Ing. Zdeněk Duba Člen správní rady STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA 7

227/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

227/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 227/1997 Sb. ZÁKON ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) Změna: 210/2002 Sb. Změna: 257/2004 Sb.

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE

STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE PREAMBULE Vycházíme ze zájmu podporovat mezinárodní spolupráci uměleckých škol a souborů, dětské a mládežnické sportovní spolky tak, aby docházelo k motivací

Více

Statut Nadace českého výtvarného umění

Statut Nadace českého výtvarného umění Statut Nadace českého výtvarného umění (úplné znění účinné ke dni 8.7.2013) Nadace českého výtvarného umění byla zřízena Českým fondem výtvarných umění podle l odst. 3 a 4 zák. č. 318/1993 Sb. a podle

Více

K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZMĚNA č. 1 / 2007 I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Informační středisko Mikuláš, o.p.s. byla založena zakládací smlouvou ze dne 27. 1. 2005. Čl. 2 Název a sídlo

Více

Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008.

Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008. Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008. Petr Beránek, 2008. AGNES, 2008. ISBN 978-80-903696-2-7 Tato publikace

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

STATUT UNINOVA o.p.s.

STATUT UNINOVA o.p.s. STATUT UNINOVA o.p.s. A. Obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s. (dále jen "Společnost") byla založena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

Více

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut)

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Preambule Archaia Olomouc o.p.s. je česká nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti. Posláním společnosti

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S.

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. Správní rada Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního

Více

Úvod všeobecný přehled

Úvod všeobecný přehled Úvod všeobecný přehled Neziskové organizace bývají vymezeny jako organizace, které nejsou založeny za účelem tvorby zisku k přerozdělení mezi jeho vlastníky, správce nebo zakladatele. To neznamená, že

Více

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. I. Úvodní ustanovení 1. Dne 15. července 2003 uzavřeli zakladatelé: 1. Ing. Iva Kršňáková bytem Benešova 474,

Více

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost.

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. Článek I. Základní ustanovení 1. Název Společnosti: MAS Litomyšlsko o.p.s. 2. Sídlo Společnosti: Proseč č.p. 125, 539 44 Proseč 3. IČ: 27506096 4. Společnost

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s.

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s. čl. I Založení a vznik společnosti 1. Dne 10.7.2008 ODEON FIRM SERVIS a.s., se sídlem v Brně, Josefská 425/25, PSČ 602 00, IČ 63486725, zapsaná

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI I. Zakladatelé SVAZEK MĚST A OBCÍ REGIONU POMALŠÍ Římov 2, 373 24 Římov IČO: 62536443 Zastoupený: Ing. Jaroslavem Chmelařem, bytem Roudné 36, 370 07 České

Více

Příloha návrhu usnesení č. 1

Příloha návrhu usnesení č. 1 Příloha návrhu usnesení č. 1 Zakládací listina obecně prospěšné společnosti PAP PARDUBICE o.p.s. Jediný zakladatel Statutární Město Pardubice, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČ 00274046

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Nadační fond Československé obce legionářské Legie 100

Nadační fond Československé obce legionářské Legie 100 Nadační fond Československé obce legionářské Legie 100 Účelem nadace je: Sběr finančních příspěvků určených na podporu a realizaci aktivit zabezpečovaných v rámci projektu Legie 100. Základní údaje: Nadační

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Nové znění Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Spacium, o.p.s. v roce 2014 Zpracovala:

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

MERO ČR, a. s. Stanovy společnosti MERO ČR, a.s. (úplné znění) ke dni 27. června 2014

MERO ČR, a. s. Stanovy společnosti MERO ČR, a.s. (úplné znění) ke dni 27. června 2014 MERO ČR, a. s. Stanovy společnosti MERO ČR, a.s. (úplné znění) ke dni 27. června 2014 STANOVY MERO ČR, a. s. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik společnosti 1. Akciová společnost MERO

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech Zakladatel Ing. et Bc. Ondřej Kracman Zakladatelka Mgr. Martina Jedličková Zakladatel

Více

Statut Nadace EURONISA

Statut Nadace EURONISA Statut Nadace EURONISA Článek I Úvodní ustanovení 1. Název: Nadace EURONISA (dále jen nadace). 2. Sídlo: Liberec 1, Rumjancevova 3, 460 01. 3. IČO 46 74 85 04 4. Nadace byla založena Sborem Jednoty bratrské

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období 810/b komplexní pozměňovací návrh k návrhu poslanců Jaroslava Krákory, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika,

Více

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. PorCeTa, o.p.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více