VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé:"

Transkript

1 VZOR Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: 1. Název (právnické osoby):... Sídlo... IČ:... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného soudem v..., odd..., vložka... jednající panem:... a 2. Jméno, příjmení (fyzické osoby):..., trvalý pobyt... r.č.:... (dále jen zřizovatelé ) Uzavírají dle zákona 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech v platném znění tuto smlouvu o zřízení nadace Čl. 1 Název Název nadace zní NADACE... (dále jen nadace ). Sídlem nadace je... Čl. 2 Sídlo Čl. 3 Účel Zřizovatelé nadaci zřizují za tímto obecně prospěšným účelem:.. Čl. 4. Zřizovatelé a jejich vklady 1. Zřizovatelé vkládají do nadace peněžitý vklad - celkem...,- Kč (slovy:...) takto: Var I: jméno, příjmení... vkládá...,- Kč (slovy:... Kč); název právnické osoby, sídlo, IČO:... vkládá...,- Kč (slovy:... Kč). Var II: jméno, příjmení... vkládá...,- Kč (slovy:... Kč); název právnické osoby, sídlo, IČO:... vkládá nepeněžitý majetkový vklad:... v hodnotě... Kč na základě odhadu provedeného... ze dne...)

2 2. Zřizovatelé se zavazují, že při podpisu této smlouvy složí tyto vklady k rukám správce vkladů, jímž zřizovatelé určují pana jméno, příjmení... r. č.... trvale bytem... (jeden ze zřizovatelů). 3. Správce vkladů se zavazuje vklady složit na zvláštní účet č..../... u... (název banky). Čl. 5 Nadační jmění a jeho výše Nadační jmění je tvořeno peněžitými vklady zřizovatelů v celkové výši... Kč (slovy:... Kč). (u nadace minimálně 500 tis. Kč) Čl. 6 Orgány nadace 1. Orgány nadace jsou správní rada a dozorčí rada. 2. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena správní rady nebo osoby, která je oprávněna jednat jako zástupce nadace. 3. Členem orgánu nadace může být pouze fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není ani ona ani osoba jí blízká k nadaci v pracovněprávním nebo obdobném vztahu. 4. Členem orgánu nadace nemůže být fyzická osoba ani osoba jí blízká, které se poskytují prostředky k plnění účelu nadace, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu nadace poskytovány této právnické osobě. Čl. 7 Správní rada 1. Správní rada je statutárním orgánem nadace, spravuje majetek nadace a rozhoduje o všech záležitostech nadace. 2. Funkční období správní rady je tříleté s výjimkou první správní rady. Po jmenování první správní rady zřizovatel(é) určí losem jména jedné třetiny členů správní rady, kterým skončí funkční období po roce a jedné třetiny členů, kterým skončí funkční období po dvou letech 3. Členství ve správní radě vzniká jmenováním a zaniká: a) uplynutí funkčního období, b) odvoláním zřizovatelem/zřizovateli, c) odstoupením, d) úmrtím, 4. Člen správní rady může odstoupit ze své funkce. Tuto skutečnost musí oznámit správní radě.

3 5. Do výlučné působnosti správní rady náleží: a. vydat Statut a rozhodovat o jeho změnách b. schvalovat rozpočet a jeho změny, c. schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření, d. rozhodovat o sloučení nadací, e. volit nové členy správní rady a dozorčí rady a rozhodovat o odvolání člena správní rady a dozorčí rady, pokud přestane splňovat podmínky členství nebo funkce; z členů správní rady volit jejího předsedu, f. stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady a dozorčí rady, g. rozhodovat o zvýšení nebo snížení nadačního jmění v souladu se zákonem. 6.Členové první správní rady jsou: 6. Další související otázky týkající se členství ve správní radě i práv a povinností správní rady upraví Statut nadace. 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace. Čl. 8 Dozorčí rada 2. Dozorčí rada má tři členy a její funkční období tříleté. 3. Dozorčí rada zejména: a. kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadací, b. přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu, c. dohlíží, zda nadace vyvíjí svou činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a Statutem, d. upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění.

4 4. Členové první dozorčí rady jsou: 5. Další související otázky týkající se členství v dozorčí radě i práv a povinností dozorčí rady upraví Statut nadace. Čl. 9 Jednání nadace navenek 1. Jménem nadace jednají společně dva členové správní rady. 2. Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu nadace připojí dva členové správní rady svůj podpis. 3. Správní rada může pověřit i další osoby k jednání a v plné moci mu určit rozsah jejich jednatelského oprávnění. Čl. 10 Statut nadace 1. Statut nadace do 30 dnů ode dne vzniku nadace vydá a o jeho změnách rozhoduje správní rada. 2. Statut nadace upraví zejména: a. podmínky pro poskytování nadačních příspěvků a okruh osob, kterým je lze poskytnout, b. způsob, jakým se nadační příspěvky budou poskytovat, c. pravidlo pro omezení nákladů nadace podle 22 zákona č. 227/1997 Sb., v aktuálním znění. d. pravomoci a postup pro jednání vnitřních orgánů nadace, e. další otázky, které mají být podle zákona č. 227/1997 Sb., v aktuálním znění, obsaženy ve smlouvě o zřízení nadace a ve statutu. 3. Statut nadace musí být vždy v souladu se zákonem a s touto smlouvu o zřízení nadace.

5 Čl. 11 Závěrečná ustanovení 1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se právní vztahy nadace zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v aktuálním znění. 2. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každý zakladatel, a dva budou přiloženy k návrhu na zápis nadace do nadačního rejstříku. Místo a datum Podpisy zřizovatelů (úředně ověřené)

227/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

227/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 227/1997 Sb. ZÁKON ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) Změna: 210/2002 Sb. Změna: 257/2004 Sb.

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

Statut Nadace českého výtvarného umění

Statut Nadace českého výtvarného umění Statut Nadace českého výtvarného umění (úplné znění účinné ke dni 8.7.2013) Nadace českého výtvarného umění byla zřízena Českým fondem výtvarných umění podle l odst. 3 a 4 zák. č. 318/1993 Sb. a podle

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s.

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. (dále jen "Společnost") 1. ZAKLADATELÉ, NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1 Zakladatelem Společnosti je: společnost Josefínka s.r.o., IČ: 246

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE

STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE PREAMBULE Vycházíme ze zájmu podporovat mezinárodní spolupráci uměleckých škol a souborů, dětské a mládežnické sportovní spolky tak, aby docházelo k motivací

Více

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. zakládací smlouvu. Čl. I. Název a sídlo společnosti. Čl. II. Doba trvání společnosti. Čl.

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. zakládací smlouvu. Čl. I. Název a sídlo společnosti. Čl. II. Doba trvání společnosti. Čl. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Zakladatel: Tomáš Feřtek Zakladatel: Zdeněk Slejška Zakladatelka: Lucie Slejšková jako zakladatelé obecně prospěšné společnosti uzavřeli níže uvedeného dne,

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s.

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s. čl. I Založení a vznik společnosti 1. Dne 10.7.2008 ODEON FIRM SERVIS a.s., se sídlem v Brně, Josefská 425/25, PSČ 602 00, IČ 63486725, zapsaná

Více

K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZMĚNA č. 1 / 2007 I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění

Více

Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Informační středisko Mikuláš, o.p.s. byla založena zakládací smlouvou ze dne 27. 1. 2005. Čl. 2 Název a sídlo

Více

Úvod všeobecný přehled

Úvod všeobecný přehled Úvod všeobecný přehled Neziskové organizace bývají vymezeny jako organizace, které nejsou založeny za účelem tvorby zisku k přerozdělení mezi jeho vlastníky, správce nebo zakladatele. To neznamená, že

Více

Nadační fond Československé obce legionářské Legie 100

Nadační fond Československé obce legionářské Legie 100 Nadační fond Československé obce legionářské Legie 100 Účelem nadace je: Sběr finančních příspěvků určených na podporu a realizaci aktivit zabezpečovaných v rámci projektu Legie 100. Základní údaje: Nadační

Více

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut)

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Preambule Archaia Olomouc o.p.s. je česká nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti. Posláním společnosti

Více

Příloha návrhu usnesení č. 1

Příloha návrhu usnesení č. 1 Příloha návrhu usnesení č. 1 Zakládací listina obecně prospěšné společnosti PAP PARDUBICE o.p.s. Jediný zakladatel Statutární Město Pardubice, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČ 00274046

Více

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení.

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

STATUT UNINOVA o.p.s.

STATUT UNINOVA o.p.s. STATUT UNINOVA o.p.s. A. Obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s. (dále jen "Společnost") byla založena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II. ZAKLÁDACÍ LISTNA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ----------------------------------

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI LABYRINT BOHEMIA, o. p. s., Košická 6, Liberec, PSČ 460 12

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI LABYRINT BOHEMIA, o. p. s., Košická 6, Liberec, PSČ 460 12 ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI LABYRINT BOHEMIA, o. p. s., Košická 6, Liberec, PSČ 460 12 Dnešního dne, měsíce a roku uzavřely zakladatelky paní Radmila Kořínková, r. č. 565830/0516, bytem

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech Zakladatel Ing. et Bc. Ondřej Kracman Zakladatelka Mgr. Martina Jedličková Zakladatel

Více

Statut Nadace EURONISA

Statut Nadace EURONISA Statut Nadace EURONISA Článek I Úvodní ustanovení 1. Název: Nadace EURONISA (dále jen nadace). 2. Sídlo: Liberec 1, Rumjancevova 3, 460 01. 3. IČO 46 74 85 04 4. Nadace byla založena Sborem Jednoty bratrské

Více

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. I. Úvodní ustanovení 1. Dne 15. července 2003 uzavřeli zakladatelé: 1. Ing. Iva Kršňáková bytem Benešova 474,

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Nové znění Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Spacium, o.p.s. v roce 2014 Zpracovala:

Více

Strana první NZ 3/2014 N 3/2014. N o t á ř s k ý z á p i s

Strana první NZ 3/2014 N 3/2014. N o t á ř s k ý z á p i s Strana první NZ 3/2014 N 3/2014 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne 8. 1. 2014 (slovy: osmého ledna roku dva tisíce čtrnáct) na adrese Zapova 1559/18, Smíchov, 150 00 Praha 5, JUDr. Janem Krůtou, notářem

Více

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. Revoluční 19 541 51 TRUTNOV STANOVY akciové společnosti - schválené na valné hromadě dne 25. 6. 2001 - doplněné na valné hromadě dne 3. 6. 2002 v 12 akcie - doplněné

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb.

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb. ZAKLÁDACÍ LISTINA Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb. Článek I. Zakladatelé společnosti 1. Zakladatelkami společnosti Centrum inkluze o.p.s. jsou: Mgr. Lucie Stanjurová,

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více