Z Á P I S č. 10. Návrh programu : 1) Závěrečný účet obce Opařany za rok ) Rozpočet Obce Opařany na rok 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S č. 10. Návrh programu : 1) Závěrečný účet obce Opařany za rok 2007. 2) Rozpočet Obce Opařany na rok 2008"

Transkript

1 Z Á P I S č. 10 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 02. dubna 2008 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal, Kolář, Řezáčová, Jelínek, Krlín, Falada, Pikeš, Glotzová, Kupilíková, Slaninová, Mácha a tajemník OÚ p. Adam Omluveni : p. Samcová, Brůžek Hosté : p. Kaspříková Návrh programu : 1) Závěrečný účet obce Opařany za rok ) Rozpočet obce Opařany na rok ) OZV č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce Opařany 4) OZV č. 02/2008, kterou se vydávají podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob 5) Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Zajištění svozu a uložení komunálního odpadu z regionu Obce Opařany místních částí Hodušín, Nové Dvory, Oltyně, Olší, Opařany, Podboří a Skrýchov u Opařan 6) Výběr a schválení znaku a vlajky Obce Opařany 7) Majetkoprávní vztahy 8) Různé 9) Diskuse 10) Návrh a přijetí usnesení 11) Závěr Jednání zastupitelstva obce (ZO) zahájila a řídila starostka obce paní Bc. Blanka Řezáčová. Určila zapisovatele tajemníka OÚ pana Vladimíra Adama a ověřovatele zápisu pana Jiřího Pikeše a slečnu Žanetu Kupilíkovou. Vypracováním usnesení pověřila místostarostu pana Petra Jelínka. Konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tím je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Přítomné hosty a členy zastupitelstva obce seznámila s navrženým programem, který byl schválen všemi hlasy přítomných členů zastupitelstva obce (dále jen ZO). Zastupitelstvo obce projednalo: 1 1) a schválilo s výhradou Závěrečný účet obce Opařany za rok 2007 a uložilo OÚ Opařany napravit zjištěné nedostatky ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007 (KUJCK 19986/2007 EOKO ze dne ), pokud již nebyly odstraněny a podat KÚ Jihočeského kraje zprávu v zákonné lhůtě. 2) Rozpočet Obce Opařany na rok a schválilo přebytkový rozpočet Obec Opařany na rok příjmy ve výši Kč, výdaje ve výši Kč a financování ve výši Kč - a vzalo na vědomí Zápis č. 1/2008 ze zasedání Finančního výboru ZO ze dne ) a vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád Obce Opařany.

2 4) a vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2008, kterou se vydávají podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob 5) Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace - Zajištění svozu a uložení komunálního odpadu z regionu Obce Opařany - místních částí Hodušín, Nové Dvory, Oltyně, Olší, Opařany, Podboří a Skrýchov u Opařan. - a schválilo předložený a doplněný text Výzvy - a schválilo zaslat Výzvu níže uvedeným firmám: RUMPOLD s.r.o., provozovna Tábor, Kpt. Jaroše 2418, Tábor 3 SITA CZ a.s., Zátkova 495, Soběslav COMPAG Votice s.r.o., Kaplířova 789, Votice Dceřiná společnost AVE CZ Jindřichův Hradec s.r.o., Václavská 609/III, Jindřichův Hradec Služby Města Milevska s.r.o., Karlova 1012, Milevsko.A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní ulice č. 1, České Budějovice - a jmenovalo výběrovou komisi ve složení Bc. Blanka ŘEZÁČOVÁ starostka obce Mgr. Petr JELÍNEK místostarosta obce Vladimír ADAM tajemník OÚ Mgr. Jiří KRAVAR člen rady obce Jiří PIKEŠ člen zastupitelstva obce - a schválilo znění textu Výzvy pro úřední desku a webové stránky obce Opařany v následujícím znění: Obec Opařany, IČ , se sídlem Opařany č.p. 30, v souladu s ustanovením 12 odst. 6 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů tímto zveřejňuje: Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace veřejná zakázka malého rozsahu Zajištění svozu a uložení komunálního odpadu z regionu Obce Opařany místních částí Hodušín, Nové Dvory, Oltyně, Olší, Opařany, Podboří a Skrýchov u Opařan Bližší informace 2

3 - a stanovilo zasedání výběrové komise na úterý 13. května 2008 od 9,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Opařany - a pro schválení dodavatele stanovilo termín konání 11. zasedání ZO na středu 14. května 2008 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Opařany 6) Výběr a schválení znaku a vlajky Obce Opařany - v měsíci únoru 2008 proběhla veřejná anketa pro občany, kteří se mohli k předloženým návrhům znaků vyjádřit. Návrhy zpracovala Heraldická kancelář DAUPHIN z Roudnice nad Labem. Anketa byla zveřejněna na úřední desce OÚ a na webových stránkách obce Opařany a její výsledky jsou následující: znak č. 1-3 x znak č. 2-4 x znak č. 3-2 x znak č. 4-9 x znak č. 5-8 x - starostka obce vyzvala přítomné členy ZO, aby každý člen jednotlivě sám za sebe sdělil ostatním svůj návrh na znak a vlajku obce. Převládal zde názor, zda by nebylo možné udělat kombinaci návrh znaku č.1 s návrhem znaku č. 2. Proto bylo dohodnuto, že bude předkladatel vyzván k této možné kombinaci a o znaku a vlajce bude pak jednáno na některém z příštích zasedání ZO. 7) Majetkoprávní vztahy ZO projednalo: - a zamítlo nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, č.j. UZSVM/CTA/1809/2008-CTAM C/TA/2006/1741 ze dne (evidovanou pod č.j. OBOP 166/08 ze dne ) ohledně odkoupení ideální 1/7 pozemku ve zjednodušené evidenci parcela původ Pozemkový katastr p.č. 408/7 o celkové výměře 182 m 2 v obci a k.ú. Opařany. - a vzalo na vědomí žádost pana Františka a Libora Hájíčka, oba bytem Opařany 14 (evidovanou pod č.j. OBOP-114/2008 ze dne ) ohledně možného odprodeje části obecních pozemků. Uvedená žádost však neposkytuje dostatečný podklad pro možné projednání, neboť žadatelé neuvedli parcelní číslo předmětných pozemků. Dopisem ze dne byli žadatelé vyzvání, aby svou žádost doplnili, ale do dnešního dne se tak nestalo. Proto tuto žádost ZO odsunulo na některé z pozdějších zasedání. - a vzalo na vědomí žádost manželů Aleny a Milana Málkových, bytem Vídeňská 2773, Tábor 5 (Opařany č.p. 5), evidovanou pod č.j. OBOP-168/2008 ze dne , ohledně možnosti odkoupení stavební parcely KN č. 127 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 37 m 2 a dále část pozemkové parcely KN č. 1560/3 ostatní plocha, neplodná půda, značenou jako nově utvořenou pozemkovou parcelu KN č. 1560/5 ostatní plochy, neplodná půda o výměře 70 m 2, vše v obci a k.ú. Opařany a to podle GP č /2007 ověřeného dne pod č.j. 114/08 a potvrzené Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Tábor dne pod č.j. 128/08. ZO předběžně vyslovilo souhlas a schválilo zveřejnit záměr obce s prodejem předmětných pozemků dle výše uvedeného GP s tím, že bude nutné provést úpravu obrubníku v zatáčce a v terénu určit body hranice. 3

4 - a vzalo na vědomí žádost pana Josefa Iterského, bytem Opařany č.p. 91 (evidovanou pod č.j. OBOP-170/2008 ze dne ) ohledně odkoupení pozemku ve zjednodušené evidenci parcela původ Pozemkový katastr p.č. 924 o celkové výměře 231 m 2 v obci a k.ú. Opařany. ZO předběžně vyslovilo souhlas a schválilo zveřejnit záměr obce s prodejem předmětného pozemku. 8) Různé ZO projednalo: - a vzalo na vědomí Zprávu o výsledku kontroly placení pojistného na zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného, č.j. OPSK/K/118/08 ze dne 18. února 2008, kterou provedla VZP ČR, Územní pracoviště Tábor se závěrem kontrola neshledala závady. - a schválilo žádosti o poskytnutí finančních příspěvků Ochrana fauny ČR, ul. Zámecká, P.O.BOX 44, Votice ve výši 5.000,- Kč zdržela se Glotzová pro ostatní přítomní členové ZO - a zamítlo žádosti o poskytnutí finančních příspěvků Poradenskému centru pro sluchově postižené, Kvapilova 2289, Tábor na činnost v roce 2008 zdržel se Stejskal pro ostatní přítomní členové ZO - a pověřilo Radu obce Opařany rozdělením částky pro příspěvky schválené v rozpočtu obce na rok 2008 mezi místní organizace a spolky - a schválilo pořízení nového služebního automobilu značky ŠKODA a to formou finančního leasingu. - a v souladu s Nařízením vlády č. 79/2008 schválilo poskytnutí odměn neuvolněným členům ZO s účinností od 01. dubna 2008 v následné výši: místostarosta obce - částka dle sloupce 7 s připočtením příplatku na každých 100 obyvatel dle sloupce 9 mimo pevné částky uvedené ve sloupci 9 člen rady obce - částka dle sloupce č 10 s připočtením příplatku dle sloupce č. 14 předseda výboru - částka dle sloupce 11 s připočtením příplatku dle sloupce 14 člen výboru - částka dle sloupce 12 s připočtením příplatku dle sloupce 14 člen zastupitelstva - částka dle sloupce č. 13 s připočtením příplatku dle sloupce č. 14 4

5 - a pověřilo starostku obce Bc Blanku ŘEZÁČOVOU zastupováním obce a právem hlasovat v zastupitelských orgánech ve: Svazu měst a obcí ČR Svazu měst a obcí okresu Tábor Svazku obcí mikroregionu Táborsko Svazu vlastníků obecních lesů - dodatečně zařazené materiály a vzalo na vědomí žádost SDH Oltyně o proplacení brigádnických hodin za rok 2007 (žádost je nutné doplnit o další podklady) a vzalo na vědomí žádost paní Lucie Burdové, bytem Na Bouralce 239, Nová Říše (Opařany č.p. 15) o vybudování kanalizačního řadu na pozemkové parcele č. 1560/4 v obci a k.ú. Opařany, aby bylo umožněno připojení objektu č.p. 15 na veřejnou kanalizaci - projektové práce budou realizovány dle finančních možností obce, do doby provedení kanalizace se doporučuje svádět odpadní vody do jímky na vyvážení. a vzalo na vědomí žádosti o poskytnutí finančních příspěvků na rok 2008 (SDH Oltyně, SDH Nové Dvory sraz rodáků, SDH Nové Dvory vzhled obce, vybavení klubovny, SK SLOVAN Opařany, ČSŽ Opařany) a pověřilo Radu obce Opařany rozdělením částky pro příspěvky schválené v rozpočtu obce na rok 2008 mezi místní organizace a spolky. a schválilo žádost organizace JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, přístav TŘINÁCTKA Opařany ohledně umístění indiánského stanu tee-pee v parku před Jednotou v Opařanech ve dnech 29.5 až pro uspořádání výstavy fotografií u příležitosti 40. výročí založení skautského střediska v Opařanech a vzalo na vědomí informaci starostky obce o ústní nabídce ZD Opařany na odkoupení pozemků obce, které má ZD pronajaté (pole a louky) bude projednáváno na příštím zasedání ZO a vzalo na vědomí informaci starostky obce, že ve spolupráci s Úřadem práce v Táboře byla uzavřena smlouva na zřízení 3 pracovních míst pro veřejně prospěšné práce v regionu obce Opařany (od po dobu 7 měsíců s možností prodloužení). Veškeré mzdové prostředky plně hradí Úřad práce. 9) Diskuse: - p. Kuchta dotaz na výměnu oken podél hlavní silnice v Opařanech věc je v jednání s vlastníkem komunikace - Ing. Diart poukázal na nutnost uzavřít smlouvu s nějakou advokátní kanceláří za paušální poplatek - p. Sadil dotaz proč je v domě č.p. 32 v Opařanech ubytován bezdomovec a kdo a jak bude platit úhrady za spotřebovanou el. energii, vodu apod. místostarosta pan Jelínek uvedl, že po domluvě s bývalým starostou obce umožnili ubytování pouze na zimní období, aby byl objekt vytápěn a větrán a aby nedocházelo k jeho znehodnocování. 5

6 S ubytovaným člověkem je dohodnut, že veškeré náklady na energie dotyčný zaplatí a pokud se tak nestane, tak to místostarosta zaplatí ze svých finančních prostředků. - p. Sadil vznesl dotaz na stanovení kritérií a způsob rozdělování příspěvků pro neziskové organizace a spolky - p. Glotzová dotaz na výši příspěvků pro neziskové organizace a spolky - starostka obce vyzvala všechny přítomné členy ZO, aby si každý z nich na příští jednání ZO připravil nějaký návrh jakým nejvhodnějším stylem a způsobem by bylo možno příspěvky rozdělovat - p. Falada vznesl dotaz zda by bylo možné zřídit nasvícení přechodu v Opařanech u autobusové zastávky - Ing. Diart u příspěvků by se mělo požadovat jejich vyhodnocení a v případě nenaplnění i příspěvky vracet. Udělat obdobný systém jako je to u přidělování a vyhodnocování dotací. - p. Kratochvílová vznesla dotaz na možnost umístění přechodu pro chodce v Opařanech u památníku obětem 1. světové války tato záležitost je stále v jednání s kompetentními orgány - p. Kratochvílová upozornila na velice neutěšený stav komunikace před prodejnou Jednota v Opařanech - p. Glotzová vznesla dotaz kdy bude realizována kupní smlouva na prodej obecních pozemků manželům Glotzových, Podboří 46 bude realizováno v 1. pololetí tohoto roku - Ing. Diart k zaměstnávání lidí přes Úřad práce není možné z časových důvodů, aby tyto pracovníky řídila starostka obce, místostarosta k tomuto tématu uvedl, že starostka obce je řídit nebude 10) Návrh usnesení přednesl místostarosta obce pan Mgr. Petr Jelínek a ten byl schválen všemi hlasy přítomných členů ZO. 11) Závěrem starostka obce poděkovala všem přítomným zastupitelům za účast. 6

7 U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Opařany č.10 konaného ve středu 02. dubna 2008 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Usnesení č. 32/08 k bodu Závěrečný účet obce za rok 2007 I. Schvaluje a) s výhradou Závěrečný účet obce Opařany za rok 2007 II. Ukládá Obecnímu úřadu Opařany a) napravit zjištěné nedostatky ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007 (KUJCK 19986/2007 EOKO ze dne ), pokud již nebyly odstraněny a podat KÚ Jihočeského kraje zprávu v zákonné lhůtě. Usnesení č. 33/08 K bodu Schválení rozpočtu Obce Opařany na rok 2008 I. Schvaluje a) přebytkový rozpočet Obec Opařany na rok příjmy ve výši Kč, výdaje ve výši Kč a financování ve výši Kč Usnesení č. 34/08 K bodu OZV č. 01/2008 I. Vydává a) Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce Opařany Usnesení č. 35/08 K bodu OZV č. 02/2008 I. Vydává a) Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2008, kterou se vydávají podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob Usnesení č. 36/08 K bodu Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace I. Zveřejňuje 7 a) Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace - Zajištění svozu a uložení komunálního odpadu z regionu Obce Opařany - místních částí Hodušín, Nové Dvory, Oltyně, Olší, Opařany, Podboří a Skrýchov u Opařan

8 II. Schvaluje a) předložený a doplněný text Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace (viz odst. I písm. a) tohoto usnesení) b) zaslat Výzvu níže uvedeným firmám: RUMPOLD s.r.o., provozovna Tábor, Kpt. Jaroše 2418, Tábor 3 SITA CZ a.s., Zátkova 495, Soběslav COMPAG Votice s.r.o., Kaplířova 789, Votice Dceřiná společnost AVE CZ Jindřichův Hradec s.r.o., Václavská 609/III, Jindřichův Hradec Služby Města Milevska s.r.o., Karlova 1012, Milevsko.A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní ulice č. 1, České Budějovice c) znění textu Výzvy pro úřední desku a webové stránky obce Opařany v následujícím znění: III. Jmenuje Obec Opařany, IČ , se sídlem Opařany č.p. 30, v souladu s ustanovením 12 odst. 6 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů tímto zveřejňuje: Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace veřejná zakázka malého rozsahu Zajištění svozu a uložení komunálního odpadu z regionu Obce Opařany místních částí Hodušín, Nové Dvory, Oltyně, Olší, Opařany, Podboří a Skrýchov u Opařan Bližší informace a) výběrovou komisi ve složení Bc. Blanka ŘEZÁČOVÁ starostka obce Mgr. Petr JELÍNEK místostarosta obce Vladimír ADAM tajemník OÚ Mgr. Jiří KRAVAR člen rady obce Jiří PIKEŠ člen zastupitelstva obce IV. Stanoví a) termín zasedání výběrové komise na úterý 13. května 2008 od 9,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Opařany b) termín konání 11. zasedání ZO na středu 14. května 2008 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Opařany Usnesení č. 37/08 K bodu Majetkoprávní vztahy I. Schvaluje 8 a) zveřejnit záměr obce s prodejem stavební parcely KN č. 127 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 37 m 2 a dále část pozemkové parcely KN č. 1560/3 ostatní plocha,

9 neplodná půda, značenou jako nově utvořenou pozemkovou parcelu KN č. 1560/5 ostatní plochy, neplodná půda o výměře 70 m 2, vše v obci a k.ú. Opařany a to podle GP č /2007 ověřeného dne pod č.j. 114/08 a potvrzené Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Tábor dne pod č.j. 128/08. b) zveřejnit záměr obce s prodejem pozemku ve zjednodušené evidenci parcela původ Pozemkový katastr p.č. 924 o celkové výměře 231 m 2 v obci a k.ú. Opařany. II. Zamítá a) nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, č.j. UZSVM/CTA/1809/2008-CTAM C/TA/2006/1741 ze dne (evidovanou pod č.j. OBOP 166/08 ze dne ) ohledně odkoupení ideální 1/7 pozemku ve zjednodušené evidenci parcela původ Pozemkový katastr p.č. 408/7 o celkové výměře 182 m 2 v obci a k.ú. Opařany. III. Odročuje a) žádost pana Františka a Libora Hájíčka, oba bytem Opařany 14 (evidovanou pod č.j. OBOP-114/2008 ze dne ) ohledně možného odprodeje části obecních pozemků, neboť uvedená žádost neposkytuje dostatečný podklad pro možné projednání i když žadatelé byli vyzváni o její doplnění Usnesení č. 38/08 K bodu Různé I. Schvaluje a) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč Ochraně fauny ČR, ul. Zámecká, P.O.BOX 44, Votice, b) pořízení nového služebního automobilu značky ŠKODA formou finančního leasingu, c) v souladu s Nařízením vlády č. 79/2008 poskytnutí odměn neuvolněným členům ZO s účinností od 01. dubna 2008 v následné výši: místostarosta obce - částka dle sloupce 7 s připočtením příplatku na každých 100 obyvatel dle sloupce 9 mimo pevné částky uvedené ve sloupci 9 člen rady obce - částka dle sloupce č 10 s připočtením příplatku dle sloupce č. 14 předseda výboru - částka dle sloupce 11 s připočtením příplatku dle sloupce 14 člen výboru - částka dle sloupce 12 s připočtením příplatku dle sloupce 14 9 člen zastupitelstva - částka dle sloupce č. 13 s připočtením příplatku dle sloupce č. 14 d) žádost organizace JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, přístav TŘINÁCTKA Opařany ohledně umístění indiánského stanu tee-pee v parku před Jednotou v Opařanech ve dnech 29.5 až

10 pro uspořádání výstavy fotografií u příležitosti 40. výročí založení skautského střediska v Opařanech II. Zamítá a) žádost Poradenského centra pro sluchově postižené, Kvapilova 2289, Tábor na poskytnutí finančního příspěvku pro činnost v roce 2008 III. Bere na vědomí a) Zprávu o výsledku kontroly placení pojistného na zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného, č.j. OPSK/K/118/08 ze dne 18. února 2008, kterou provedla VZP ČR, Územní pracoviště Tábor. b) žádost paní Lucie Burdové, bytem Na Bouralce 239, Nová Říše (Opařany č.p. 15) o vybudování kanalizačního řadu na pozemkové parcele č. 1560/4 v obci a k.ú. Opařany, aby bylo umožněno připojení objektu č.p. 15 na veřejnou kanalizaci. c) žádost SDH Oltyně o proplacení brigádnických hodin za rok 2007 IV. Pověřuje a) Radu obce Opařany rozdělením částky pro příspěvky schválené v rozpočtu obce na rok 2008 mezi místní organizace a spolky, b) starostku obce Bc Blanku ŘEZÁČOVOU zastupováním obce Opařany a právem hlasovat v zastupitelských orgánech ve: Svazu měst a obcí ČR Svazu měst a obcí okresu Tábor Svazku obcí mikroregionu Táborsko Svazu vlastníků obecních lesů Jednání ukončeno ve 20,55 hodin. Zapsal : Vladimír ADAM Ověřovatelé : Jiří PIKEŠ Žaneta KUPILÍKOVÁ Bc. Blanka ŘEZÁČOVÁ starostka obce Vyvěšeno : 04. dubna 2008 Sejmuto : 21. dubna

Z Á P I S č. 2. Program:

Z Á P I S č. 2. Program: Z Á P I S č. 2 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 13. prosince 2006 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Jelínek, Řezáčová,

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 2 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 27.11.2006 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Kudrna Josef, Vobrová Drahoslava, Brunnerová Alena, Kálal Robert, Ing. Šamal Vladimír,

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov Omluveni: Ověřovatelé zápisu:

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

20. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ

20. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 1 ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 20. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce Dubenec konaného dne 07.06.2012 Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 18:05 hodin. Přítomno bylo 7 členů ZO: Jaroslav Huňat,

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: Omluveni: - 25 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 11

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010.

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 12 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka - MÚ

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 02.03.2015 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 02.03.2015 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 02.03.2015 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: Ing.

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

3) Schválení programu jednání

3) Schválení programu jednání ZÁPIS z 1. veřejného jednání Zastupitelstva obce na Rusavě (ZO) konaného dne 08. 12. 2014 v 17,30 hodin v zasedací síni Obecního úřadu na Rusavě Přítomni: zastupitelé: Bednářová Hana, Bílek Miroslav, Dudláková

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Zápis Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 14 zastupitelů Omluveni: David Kříž K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé:

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více