Z Á P I S č. 2. Program:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S č. 2. Program:"

Transkript

1 Z Á P I S č. 2 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 13. prosince 2006 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Jelínek, Řezáčová, Ing. Diart, p. Kupilíková, Mácha, Slaninová, Kolář, Pikeš, Falada, Glotzová a tajemník OÚ p.adam Omluveni : p. Samcová, Krlín, Brůžek Neomluveni : p. Stejskal Program: 1) Složení slibu člena zastupitelstva obce 2) Hospodaření obce k ) Majetkoprávní vztahy 4) Různé 5) Diskuse 6) Návrh a přijetí usnesení 7) Závěr Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ing.Petr Diart. Určil zapisovatele tajemníka OÚ pana Vladimíra Adama a ověřovatele zápisu pana Jiřího Kravara a Jaroslava Faladu Vypracováním usnesení pověřil místostarostu pana Petra Jelínka. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tím je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Poté seznámil přítomné hosty a členy zastupitelstva obce s navrženým programem, který byl schválen všemi hlasy přítomných členů zastupitelstva obce (dále jen ZO). Zastupitelstvo obce projednalo: 1) a doplnilo celkový počet členů ZO o paní Pavlínu Glotovou, která byla v době ustavujícího zasedání ZO v lázeňské péči. Předsedající starosta obce přečetl předepsaný slib a paní Glotzová po pronesení slova slibuji a po podání ruky s předsedajícím svým podpisem slib potvrdila. Tímto okamžikem se stala právoplatným členem ZO. 2) a vzalo na vědomí hospodaření obce základního běžného účtu k k uvedenému datu byly příjmy naplněny ve výši ,84 Kč a výdaje se uskutečnily ve výši ,77 Kč. Dále ke stejnému datu vzalo na vědomí stav Fondu rozvoje bydlení a hospodaření sociálního fondu 3) Majetkoprávní vztahy: - a schválilo bezúplatné nabytí pozemků Katastru nemovitostí p.č.: 1561/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m 2, 1564/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 448 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6530 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 931 m 2, 1

2 1573/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4096 m 2, 1573/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2930 m 2, 1573/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4229 m 2, 1581/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 699 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2823 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2715 m 2, 1589/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7238 m 2, 1589/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1860 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1016 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3601 m 2, 1605/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4143 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 539 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5449 m 2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1766 m 2, vše v obci a k.ú. Opařany, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti řádně pečovat a užívat je jako p.p.č. využití pozemku výměra v m2 poznámka 1561/2 účelová komunikace cesta na bývalou skládku KO 1564/4 místní komunikace III. třídy 448 za autoopravnou Alexa 1569 účelová komunikace 6530 cesta do areálu ZD 1572 místní komunikace II. třídy 931 od č.p. 109 k č.p /2 lesní cesta 4096 cesta v lese Karhanov 1573/4 účelová komunikace 2930 od č.p. 290 směr N.Dvory 1573/5 lesní cesta 4229 cesta v lese v Kukli 1581/2 polní cesta 699 za č.p. 185 do polí 1587 polní cesta 2823 cesta kolem lesa v Kukli 1588 účelová komunikace 2715 na ND kolem lesa Karhanov 1589/1 účelová komunikace 7238 cesta do N. Dvorů 1589/2 účelová komunikace 1860 cesta do N. Dvorů 1592 polní cesta 1016 od autoopr.alexa-střelnice 1593 místní komunikace II. třídy 3601 cesta ke střelnici 1605/1 polní cesta 4143 od č.p.185 ke Stádlci 1608 polní cesta 539 u rybníka Hospodář 1610 polní cesta 5449 od č.p. 185 k Pitlíkovi 1590 polní cesta 1766 za plán. výst. na Skrýchov Nemovitosti nebudou užívány ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebudou k takovým účelům pronajímány a ani nedojde ke zcizení na třetí osobu a to vše ve lhůtě 10 let. 2

3 4) Různé: - a schválilo doplnění počet členů kontrolního výboru ZO o paní Pavlínu GLOTZOVOU. - a schválilo s účinností od odměnu paní Pavlíně GLOTZOVÉ (dle Přílohy č.1 Nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb., č. 697/2004 Sb. a č. 50/2006 Sb. takto: člen výboru - částka dle sloupce 12 s připočtením příplatku dle sloupce 14 - a zplnomocnilo tajemníka OÚ Opařany pana Vladimíra Adama : k veškerým úkonům k majetkoprávním vztahům obce mimo podpisů smluv k udílení stanovisek k projektové dokumentaci a územního rozvoje obce Opařany k přidělování čísel popisných a orientačních ve smyslu ustanovení 31 až 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v celém rozsahu podle vyhlášky č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění pozdějších předpisů - a schválilo opětovné uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků s Městem Tábor. Obec Opařany nadále není schopna svými orgány výkon přenesené působnosti na tomto úseku zabezpečit. Zároveň pověřilo starostu obce k podpisu této smlouvy. - a schválilo uzavřít Dohodu o změně smlouvy o poskytování právnických služeb za paušální odměnu s advokátem JUDr. Bohumírem Procházkou, Husovo náměstí 531, Tábor a to s účinností od do s možností jejího prodloužení. Zároveň pověřilo starostu obce k podpisu výše uvedené Dohody. proti Ing. Diart zdržel se hlasování p. Kupilíková pro ostatní přítomní členové ZO 3

4 - a vzalo na vědomí Exekuční příkaz č. 1 a 2 ve věci oprávněného obce Opařany, Opařany 30, Opařany, IČ zastoupeného JUDr. Bohumírem Procházkou, Husovo náměstí 531, Tábor proti povinnému Ivetě Dončenkové, Vančurova 2575, Tábor, IČ a schválilo výši vodného a stočného na rok 2007 vodné v Opařanech a ve Skrýchově u Opařan ve výši 31,50 Kč / 1 m 3 + 5% DPH stočné v Opařanech ve výši 16,-Kč / 1 m 3 + 5% DPH stočné v ostatních částech obce (Skrýchov u Opařan, Podboří, Olší, Oltyně, Hodušín, Nové Dvory) ve výši 9,-Kč / 1 m 3 + 5% DPH proti p.kravar, Slaninová pro ostatní přítomní členové ZO - a podle ustanovení 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 10, písm. d) a 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 08/2003, o místních poplatcích proti p. Kolář zdržel se hlasování p. Slaninová pro ostatní přítomní členové ZO - a schválilo Zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů Obce OPAŘANY (JSDHO) účinnost od a dále proplacení částky ve výši 150,- Kč / 1 hodinu členům JSDHO, kteří se při výjezdu zúčastnili zásahu. Zároveň pověřilo starostu obce Ing. Petra Diarta sjednat úrazové všeobecné pojištění + pojištění odpovědnosti za škodu pro jednotlivé členy JSDHO (cca za ,- Kč). Jako požitky pro jednotlivé členy JSDHO bylo navrženo prominutí platby za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platnost od nabytí účinnosti nové změnové OZV. 4

5 - a vzalo na vědomí stanovisko odborného lesního hospodáře pana Vlastimila Nováka ze dne , na majetku obce Opařany ohledně porušení lesního zákona. Při provádění zkoušek psů v lokalitě Jezovít, které pořádalo Mysliveckého sdružení Opařany došlo k svévolnému ničení stromů, do kterých byly zatlučeny hřeby s papíry. Pro případné budoucí pořádání zkoušek psů v lesních porostech obecních lesů Opařany odborný lesní hospodář vydává záporné stanovisko a s těmito zkouškami nesouhlasí. Na jednání RO budou přizváni zástupci MS Opařany, kde bude s nimi tato záležitost projednána. - a schválilo rozpočtové provizorium pro rok 2007 a) obec bude hradit jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce, přičemž bude dbát na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků. b) přednostně poskytne příspěvek vlastní příspěvkové organizaci c) bude hradit závazky vyplývající z již uzavřených smluv d) po schválení rozpočtu obce se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stanou příjmy a výdaji rozpočtu obce - a schválilo složení inventarizačních komisí pro rok 2006 dle předloženého návrhu Hlavní inventarizační komise: předseda : Kravar Jiří členové: : Kupilíková Žaneta, Slaninová Jana Dílčí inventarizační komise: DIK č.1 Opařany, knihovna Opařany, sběrný dvůr Opařany předseda Řezáčová Blanka členové: Prokop Josef, Pikeš Jiří DIK č.2 SDH Opařany předseda: Řezáč Jiří členové: Burian Jan, Mleziva Jaroslav DIK č.3 Podboří předseda : Kolář Jan členové: Falada Jaroslav, Kolář Milan DIK č.4 Skrýchov předseda : Stejskal Josef členové : Kotrba Bohuslav, Kučerová Zdeňka DIK č.5 Nové Dvory předseda: Krlín Jan členové : Stodolová Zdeňka, Slaba Petr DIK č. 6 Olší předseda: Brůžek Ladislav členové : Kotrba Stanislav, Šimák Pavel DIK č. 7 Oltyně předseda: Samcová Marie členové : Kosobud Josef, Simon Jiří 5

6 - a schválilo usnesení Rady obce č. 2/06 odst. I písm.b) ze dne ohledně zadání a vydání publikace o obci Opařany u vydavatelství a nakladatelství MAROLI, Drahobejlova 41, Praha 9 v počtu 1000 kusů - a schválilo nechat zadat obecní znak a prapor - a pro schválení souborného stanoviska ke konceptu územního plánu obce Opařany stanovilo termín konání mimořádného zasedání zastupitelstva obce Opařany na čtvrtek 21.prosince začátek jednání bude upřesněn začátkem příštího týdne. - usnesení rady obce č. 1/06 odst. I. písm. d) ze dne , kterým bylo schváleno přidělení bytu č. 5 (1 + KK) ve Skrýchově u Opařan č.p. 50 paní Stanislavě Brčákové, bytem Opařany č.p. 78 za podmínky předplaceného nájemného. Ne vlastní vinou se žadatelka ocitla v těžké životní situaci, kdy objekt, ve kterém je pouze nájemcem, je v exekučním řízení. Z tohoto důvodu ZO udělilo výjimku z pravidel přidělování bytů ve Skrýchově u Opařan č.p. 50 a byt žadatelce přidělilo s tím, že předem bude zaplaceno tříměsíční nájemné. - a na návrh místostarosty pana Petra Jelínka schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč SDH Nové Dvory na vánoční besídku při setkání důchodců 5) Diskuse: z jednání odešla p. Glotzová - p.karel Sadil dotaz kdo je jeho zastupitelem v případě jeho případného dotazu na ZO; odpověď - kdokoliv ze členů ZO, - p. Karel Sadil dotaz proč obec neseče veškeré obecní plochy v obci, když na to obec má stálého pracovníka ; odpověď starosty u objektů RD si to vlastníci či nájemníci dělají sami, protože to obec 1 pracovníkem všechno nestačí, - p. Karel Sadil jako výhodu má, když je někdo přihlášen k trvalému pobytu na adrese OÚ Opařany ; odpověď tajemníka přihlášení na OÚ lze provést pouze 6

7 tehdy, když se z moci úřední (rozhodnutím) zruší trvalý pobyt dle příslušných předpisů a na základě rozhodujících skutečností. - p. Jana Slaninová dotaz zda rada obce dá výborům zastupitelstva náplň jejich práce; odpověď tajemníka výbory musí postupovat podle schváleného Kontrolního řádu Zastupitelstva obce Opařany a podle zákona č Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dále plní úkoly a požadavky dané zastupitelstvem obce. Finanční i kontrolní výbor je plně podřízen ZO nikoliv RO. Radě obce jsou pouze podřízeny komise, pokud je RO zřídí. - p. Jarmila Kaspříková upozornila přítomné, že na případné výhody či prominutí místních poplatků je potřeba mít právní předpis; tajemník OÚ tuto připomínku doplnil s tím, že v těchto případech bude nutné schválit vypracovat a schválit novou nebo změnovou obecně závaznou vyhlášku. - p. Jaroslav Falada - požadoval možnost vyčištění propustku od nánosů pod silnicí III.třídy v Podboří; starosta obce odpověděl, že vše je v jednání se Zemědělskou a vodohospodářskou správou. Možným řešením se také nabízí provést vybudování velké sběrné šachty a úsek pod silnicí celý zatrubnit. - p. Jaroslav Falada - upozornil na neustálý nepořádek na oboustranném parkovišti u obce Oltyně úklid zajišťuje SÚS Tábor. 6) Návrh usnesení přednesl místostarosta pan Petr Jelínek a ten byl schválen všemi hlasy přítomných členů ZO. 7) Závěrem starosta obce poděkoval všem přítomným zastupitelům za pozornost a soustředěnou práci. 7

8 U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Opařany č.2 konaného ve středu 13. prosince 2006 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Usnesení č. 3/06 K bodu Složení slibu člena zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce I. Konstatuje a) že 1 zbývající člen zastupitelstva obce složil zákonem předepsaný slib. Usnesení č. 4/06 K bodu Hospodaření obce k Zastupitelstvo obce po projednání I. Bere na vědomí a) hospodaření obce základního běžného účtu, Fondu rozvoje bydlení a sociálního fondu. k Usnesení č. 5/06 K bodu Majetkoprávní vztahy Zastupitelstvo obce po projednání I. Schvaluje a) bezúplatné nabytí pozemků Katastru nemovitostí p.č.: 1561/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m 2, 1564/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 448 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6530 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 931 m 2, 1573/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4096 m 2, 1573/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2930 m 2, 1573/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4229 m 2, 1581/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 699 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2823 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2715 m 2, 1589/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7238 m 2, 1589/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1860 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1016 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3601 m 2, 1605/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4143 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 539 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5449 m 2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1766 m 2, 8

9 vše v obci a k.ú. Opařany, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti řádně pečovat a užívat je jako p.p.č. využití pozemku výměra v m2 poznámka 1561/2 účelová komunikace cesta na bývalou skládku KO 1564/4 místní komunikace III. třídy 448 za autoopravnou Alexa 1569 účelová komunikace 6530 cesta do areálu ZD 1572 místní komunikace II. třídy 931 od č.p. 109 k č.p /2 lesní cesta 4096 cesta v lese Karhanov 1573/4 účelová komunikace 2930 od č.p. 290 směr N.Dvory 1573/5 lesní cesta 4229 cesta v lese v Kukli 1581/2 polní cesta 699 za č.p. 185 do polí 1587 polní cesta 2823 cesta kolem lesa v Kukli 1588 účelová komunikace 2715 na ND kolem lesa Karhanov 1589/1 účelová komunikace 7238 cesta do N. Dvorů 1589/2 účelová komunikace 1860 cesta do N. Dvorů 1592 polní cesta 1016 od autoopr.alexa-střelnice 1593 místní komunikace II. třídy 3601 cesta ke střelnici 1605/1 polní cesta 4143 od č.p.185 ke Stádlci 1608 polní cesta 539 u rybníka Hospodář 1610 polní cesta 5449 od č.p. 185 k Pitlíkovi 1590 polní cesta 1766 za plán. výst. na Skrýchov Nemovitosti nebudou užívány ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebudou k takovým účelům pronajímány a ani nedojde ke zcizení na třetí osobu a to vše ve lhůtě 10 let. Usnesení č. 6/06 K bodu Různé Zastupitelstvo obce po projednání I. Schvaluje a) paní Pavlínu GLOTZOVOU jako člena Kontrolního výboru ZO b) s účinností od odměnu paní Pavlíně GLOTZOVÉ (dle Přílohy č.1 Nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb., č. 697/2004 Sb. a č. 50/2006 Sb. takto: částka dle sloupce 12 s připočtením příplatku dle sloupce 14 9

10 c) opětovné uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků s Městem Tábor. Obec Opařany nadále není schopna svými orgány výkon přenesené působnosti na tomto úseku zabezpečit. d) uzavřít Dohodu o změně smlouvy o poskytování právnických služeb za paušální odměnu s advokátem JUDr. Bohumírem Procházkou, Husovo náměstí 531, Tábor a to s účinností od do s možností jejího prodloužení. e) výši vodného a stočného na rok 2007 vodné v Opařanech a ve Skrýchově u Opařan ve výši 31,50 Kč / 1 m 3 + 5% DPH stočné v Opařanech ve výši 16,-Kč / 1 m 3 + 5% DPH stočné v ostatních částech obce (Skrýchov u Opařan, Podboří, Olší, Oltyně, Hodušín, Nové Dvory) ve výši 9,-Kč / 1 m 3 + 5% DPH f) Zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů Obce OPAŘANY účinnost od g) Proplacení částky ve výši 150,- Kč / 1 hodinu členům JSDHO, kteří se při výjezdu k požáru zúčastnili zásahu. Dále pak úrazové pojištění s celkovým pojistným do ,- Kč a připojištění obce za škody způsobené při zásahu jednotky. h) rozpočtové provizorium pro rok 2007: obec bude hradit jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce, přičemž bude dbát na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků. přednostně poskytne příspěvek vlastní příspěvkové organizace bude hradit závazky vyplývající z již uzavřených smluv po schválení rozpočtu obce se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stanou příjmy a výdaji rozpočtu obce i) složení inventarizačních komisí pro rok 2006: Hlavní inventarizační komise: předseda : Kravar Jiří členové: : Kupilíková Žaneta, Slaninová Jana Dílčí inventarizační komise: DIK č.1 Opařany, knihovna Opařany, sběrný dvůr Opařany předseda Řezáčová Blanka členové: Prokop Josef, Pikeš Jiří 10

11 DIK č.2 SDH Opařany předseda: Řezáč Jiří členové: Burian Jan, Mleziva Jaroslav DIK č.3 Podboří předseda : Kolář Jan členové: Falada Jaroslav, Kolář Milan DIK č.4 Skrýchov předseda : Stejskal Josef členové : Kotrba Bohuslav, Kučerová Zdeňka DIK č.5 Nové Dvory předseda: Krlín Jan členové : Stodolová Zdeňka, Slaba Petr DIK č. 6 Olší předseda: Brůžek Ladislav členové : Kotrba Stanislav, Šimák Pavel DIK č. 7 Oltyně předseda: Samcová Marie členové : Kosobud Josef, Simon Jiří j) usnesení Rady obce č. 2/06 odst. I písm.b) ze dne ohledně zadání a vydání publikace o obci Opařany u vydavatelství a nakladatelství MAROLI, Drahobejlova 41, Praha 9 v počtu 1000 kusů. k) zadat zhotovení obecního znaku a praporu l) a uděluje výjimku z pravidel přidělování bytů ve Skrýchově u Opařan č.p. 50 a byt č. 5 (1+KK) přiděluje paní Stanislavě Brčákové, bytem Opařany č.p. 78 s tím, že předem bude zaplaceno tříměsíční nájemné. m) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč SDH Nové Dvory na vánoční besídku při setkání důchodců II. Vydává a) podle ustanovení 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 10, písm. d) a 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 08/2003, o místních poplatcích. III. Zplnomocňuje tajemníka OÚ a) k veškerým úkonům k majetkoprávním vztahům obce mimo podpisů smluv b) k udílení stanovisek k projektové dokumentaci a územního rozvoje obce Opařany c) k přidělování čísel popisných a orientačních ve smyslu ustanovení 31 až 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v celém rozsahu podle vyhlášky č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění pozdějších předpisů 11

12 IV. Pověřuje starostu obce a) k podpisu veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků s Městem Tábor dle tohoto usnesení č. 6/06 odst. I písm. c) b) k podpisu Dohody o změně smlouvy o poskytování právnických služeb za paušální odměnu dle usnesení č.6/06 odst. I písm. d) c) sjednat úrazové všeobecné pojištění + pojištění odpovědnosti za škodu pro jednotlivé členy JSDHO Opařany V. Bere na vědomí a) stanovisko odborného lesního hospodáře pana Vlastimila Nováka ze dne , ohledně porušení lesního zákona na majetku obce Opařany. b) Exekuční příkaz č. 1 a 2 ve věci oprávněného obce Opařany, Opařany 30, Opařany, IČ zastoupeného JUDr. Bohumírem Procházkou, Husovo náměstí 531, Tábor proti povinnému Ivetě Dončenkové, Vančurova 2575, Tábor, IČ VI. Stanoví a) pro schválení souborného stanoviska ke konceptu územního plánu obce Opařany termín konání mimořádného zasedání zastupitelstva obce Opařany na čtvrtek 21.prosince začátek jednání bude upřesněn dodatečně Jednání ukončeno ve 20,45 hodin. Zapsal : Vladimír ADAM Ověřovatelé : Jiří KRAVAR Jaroslav FALADA Ing. Petr DIART starosta obce Vyvěšeno : 20. prosince 2006 Sejmuto : 03. ledna