Přehled právních předpisů a legislativy v oblastech BOZP, ADR, PO a ŽP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled právních předpisů a legislativy v oblastech BOZP, ADR, PO a ŽP"

Transkript

1 Přehled právních předpisů a legislativy v oblastech BOZP, ADR, PO a ŽP ZPRACOVÁNO: pro interní potřeby Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. Studentská 6202/17, Ostrava - Poruba

2 Obsah Seznam právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)... 3 Seznam právních předpisů v oblasti mezinárodní silniční přepravy nebezpečných věcí (ADR)... 7 Seznam právních předpisů v oblasti požární ochrany (PO)... 8 Seznam právních předpisů v oblasti integrovaného záchranného systému a krizového řízení.. 9 Seznam právních předpisů v oblasti životního prostředí (ŽP)... 9 Seznam právních předpisů v oblasti ochrany vod Seznam právních předpisů v oblasti nakládání s odpady Seznam právních předpisů v oblasti ochrany ovzduší Seznam právních předpisů v oblasti ochrany přírody Seznam právních předpisů v oblasti ochrany půdního fondů alesního hospodářství Seznam právních předpisů v oblasti geologie a hornictví Seznam právních předpisů v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí Seznam právních předpisů v oblasti prevence závažných havárií Seznam právních předpisů v oblasti znečištění Seznam právních předpisů v oblasti energetiky Seznam právních předpisů v oblasti hluku Seznam právních předpisů v oblasti hodnocení ekologické újmy Seznam právních předpisů v oblasti chemických látek a směsí... 23

3 Seznam právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 262/2006 Sb. ík práce 309/2006 Sb. 101/2005 Sb. 361/2007 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; upravuje rovněž právní vztahy kolektivní povahy. Dále upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů, upravuje některá práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce p a některé sankce za jeho porušení. Tento zákon upravuje v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy podle 3 zákoníku práce. Týká se požadavků na pracoviště, rizikových faktorů pracovišť, prací na staveništích, atd. upravuje podrobnější požadavky na zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti a v pracovním prostředí.konkrétní požadavky jsou uvedeny v příloze nařízení - např. požadavky pro sklady, dopravní komunikace, kotelny, atd. upravuje rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, metody a způsob jejich zjišťování, hygienické limity; způsob hodnocení rizikových faktorů z hlediska ochrany zdraví zaměstnance; minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance; podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků; bližší podmínky poskytování ochranných nápojů; bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, některá opatření pro případ zdolávání mimořádné události, při které dochází ke zvýšení expozice na úroveň, která může vést k bezprostřednímu ohrožení zdraví nebo života zaměstnance exponovaného chemické látce, směsi nebo prachu, atd. 585/2006, 181/2007, 362/2007, 296/2007, 261/2007, 126/2008, 121/2008, 116/2008, 382/2008, 306/2008, 305/2008, 326/2009, 320/2009, 286/2009, 427/2010, 185/2011, 180/2011, 73/2011, 341/2011, 375/2011, 367/2011, 365/2011, 364/2011, 466/2011, 458/2011, 167/2012, 385/2012, 396/2012, 399/2012, 155/ /2007, 223/2009, 365/2011, 375/2011, 225/ /2010, 93/2012, 9/2013 3

4 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví, soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc,úkoly dalších orgánů veřejné správy v oblasti hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí. se týká např. hygienických požadavků na vodu, hygienických požadavků na školská zařízení, koupaliště, atd., předcházení vzniku infekčních onemocnění, atd. 254/2001, 274/2001, 13/2002, 76/2002, 86/2002, 120/2002, 320/2002, 274/2003, 356/2003, 362/2003, 167/2004, 125/2005, 253/2005, 381/2005, 392/2005, 444/2005, 59/2006, 74/2006, 186/2006, 189/2006, 222/2006, 264/2006, 342/2006, 110/2007, 296/2007, 378/2007, 124/2008, 130/2008, 41/2009, 227/2009, 281/2009, 301/2009, 151/2011, 298/2011, 375/2011, 466/2011, 115/2012, 333/2012, 223/ /2005 Sb. o inspekci práce 174/1968 Sb. 288/2003 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání 372/2011 Sb. o zdravotních službách upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností. Touto vyhláškou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané těhotným ženám, kojícím ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu, a práce a pracoviště zakázané mladistvým a vymezují se práce a pracoviště, na kterých mohou kojící ženy a matky do konce devátého měsíce po porodu takové práce konat, a podmínky, za kterých mohou mladiství výjimečně takové práce konat z důvodu přípravy na povolání pod odborným dohledem. upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování a s tím spojený výkon státní správy, druhy a formy zdravotní péče, práva a povinnosti pacientů a osob pacientům blízkých, poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků, jiných odborných pracovníků a dalších osob v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, podmínky hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb, další činnosti související s poskytováním zdravotních služeb. 230/2006, 264/2006, 213/2007, 362/2007, 294/2008, 382/2008, 281/2009, 73/2011, 341/2011, 350/2011, 365/2011, 367/ /1990, 159/1992, 47/1994, 71/2000, 124/2000, 151/2002, 320/2002, 436/2004, 253/2005, 189/2008, 223/2009, 341/ /2012, 167/2012, 167/2012, 437/2012, 66/2013 4

5 104/2012 Sb. o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání) V příloze vyhlášky jsou uvedeny podmínky, za nichž nelze nemoc nadále uznat za nemoc z povolání. 201/2010 S. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců Tento zákon upravuje právní vztahy úrazového pojištění zaměstnanců pro případ poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (seznam nemocí z povolání - viz příloha). 218/2007, 306/2008, 41/2009, 158/2009, 282/2009, 303/2009, 73/2011, 375/2011, 458/2011, 167/2012, 167/2012, 167/2012, 401/2012, 463/ /2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek Pčíloha obsahuje příklady bezpečnostních značek, příklady barev značek - značky příkazu, zákazu, výstrahy, informativní; signály, atd. 432/2003 Sb. kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli Kritéria, faktory a limity pro zařazování prací do kategorií upravuje příloha č. 1. Limitní hodnoty biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů upravuje příloha č / /2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků V přílohách nařízení je tabulka pro vyhodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků, popis ochranných prostředků, práce a činnosti, které vyžadují poskytování ochranných prostředků, atd. 21/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky stanovuje podmínky uvedení osobních ochranných prostředků na trh a do provozu, postupy prosazování shody, řízení jakosti, atd. 5

6 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Toto nařízení upravuje hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích, způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance, dále hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněné venkovní prostory staveb a chráněné vnitřní prostory staveb, hygienické limity vibrací pro chráněné vnitřní prostory staveb a způsob měření a hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu. 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Toto nařízení upravuje hygienické limity neionizujícího záření, metody a způsob jeho zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví při práci, dále nejvyšší přípustné hodnoty expozice fyzických osob v komunálním prostředí vystavených neionizujícímu záření. 106/ /2004 Sb. 362/2005 Sb. 591/2006 Sb. 27/2002 Sb. 28/2002 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích kterým se stanoví způsob organizace a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat kterým se stanoví způsob organizace a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru Toto nařízení stanoví způsob organizace práce a pracovních a technologických postupů a bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků, přístrojů a nářadí na pracovištích v prostředí s nebezpečím výbuchu. Toto nařízení upravuje způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky, a bližší požadavky na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. stanoví povinnosti zhotovitele a koordinátora stavby, a to během přípravy a realizace stavby. 6

7 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí V příloze jsou uvedeny požadavky pro určitá zařízení, např. zařízení pro zdvihání břemen, atd. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 18/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 19/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 73/2010 Sb. kterou se stanoví vyhrazená elektrická technická zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti 21/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení obsahuje požadavky na zajištění bezpečnosti při práci s určitými nástroji nebo zařízeními - např. soustruhy, vrtačky, pily, atd. Týká se rovněž procesů jako např. skladování chemických látek, lakování, atd. Seznam právních předpisů v oblasti mezinárodní silniční přepravy nebezpečných věcí (ADR) 64/1987 Sb. o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 159/1997, 54/1999, 93/2000, 6/2002, 77/2004, 33/2005, 14/2007, 13/2009, 17/2011, 8/2013 7

8 Seznam právních předpisů v oblasti požární ochrany (PO) 133/1985 Sb. o požární ochraně vytváří podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany. 413/2005, 186/2006, 267/2006, 281/2009, 341/2011, 350/2011, 350/ /2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) upřesňuje druhy vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, dále například provoz, kontroly, údržbu a opravy požárně bezpečnostních zařízení, způsob vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce, školení v oblasti PO, způsob vedení dokumentace PO, atd.. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany popisuje např. vybavení jednotek a používání požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, dále organizaci jednotek PO a způsob činnosti při zásahu. 226/2005, 200/ /2000 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů zřizuje Hasičský záchranný sbor. 309/2002, 413/2005, 189/2006, 264/2006, 260/2008, 160/ /2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví, soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc,úkoly dalších orgánů veřejné správy v oblasti hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí. se týká např. hygienických požadavků na vodu, hygienických požadavků na školská zařízení, koupaliště, atd., předcházení vzniku infekčních onemocnění, atd. 254/2001, 274/2001, 13/2002, 76/2002, 86/2002, 120/2002, 320/2002, 274/2003, 356/2003, 362/2003, 167/2004, 125/2005, 253/2005, 381/2005, 392/2005, 444/2005, 59/2006, 74/2006, 186/2006, 189/2006, 222/2006, 264/2006, 342/2006, 110/2007, 296/2007, 378/2007, 124/2008, 130/2008, 41/2009, 227/2009, 281/2009, 301/2009, 151/2011, 298/2011, 375/2011, 466/2011, 115/2012, 333/2012, 223/ /2005 Sb. o inspekci práce upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností. 230/2006, 264/2006, 213/2007, 362/2007, 294/2008, 382/2008, 281/2009, 73/2011, 341/2011, 350/2011, 365/2011, 367/2011 8

9 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 575/1990, 159/1992, 47/1994, 71/2000, 124/2000, 151/2002, 320/2002, 436/2004, 253/2005, 189/2008, 223/2009, 341/2011 Seznam právních předpisů v oblasti integrovaného záchranného systému a krizového řízení 239/2000 Sb. 240/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného záchranného systému a jejich působnost, působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu. Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením a při jejich řešení a při ochraně kritické infrastruktury a odpovědnost za porušení těchto povinností. Seznam právních předpisů v oblasti životního prostředí (ŽP) 320/2002, 20/2004, 186/2006, 267/2006, 306/2008, 375/ /2008, 153/2010, 430/2010, 375/2011, 333/ /2010 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí 17/1992 Sb. o životním prostředí 6/2010 Sb. o právu na informace o životním prostředí (úplné znění) vymezuje základní pojmy (ekosystém, ekologická stabilita, přírodní zdroje, atd.) a stanoví základní zásady ochrany životního prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí a při využívání přírodních zdrojů; vychází přitom z principu trvale udržitelného rozvoje. upravuje zabezpečení práva na přístup k informacím o životním prostředí a na včasné a úplné informace o životním prostředí. 9

10 282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí o její působnosti v ochraně lesa zřizuje Českou inspekci životního prostředí jako orgán státní správy, který je podřízen ministerstvu životního prostředí České republiky a člení se na ústřední a oblastní inspektoráty. Působnost Inspekce v jednotlivých složkách životního prostředí je dána tímto a dalšími zákony. 388/1991 Sb. o Státním fondu životního prostředí České republiky em se zřizuje Státní fond životního prostředí, stanovuje se struktura a financování Fondu. 227/2009, 346/2009, 239/2012 Seznam právních předpisů v oblasti ochrany vod 71/2003 Sb. 143/2012 Sb. 203/2009 Sb. 262/2012 Sb. o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům povodní o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění nařízení č. 448/2012 Sb stanoví povrchové vody, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, s rozdělením na vody lososové a kaprové, za účelem zvýšení ochrany těchto vod před znečištěním a zlepšení jejich jakosti; dále toto nařízení upravuje způsob zjišťování a hodnocení stavu jakosti uvedených povrchových vod. blíže vymezuje zdroj znečištění, stanovuje např. pravidla pro odběr vzorků, zjišťování průměrné roční koncentrace odp. vod, náležitosti provozní evidence, atd. stanoví postup při určení výše náhrady škody na polních plodinách, půdě, lesních porostech a stavbě. stanovuje zranitelné oblasti podle katastrálních čísel - viz příloha. Dále definuje způsoby zemědělské výroby v těchto oblastech. 169/ / /2007 Sb. o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky 416/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních stanovuje náležitosti k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a v příloze shrnuje ukazatele zněčištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních. 10

11 5/2011 Sb. o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod 7/2003 Sb. o vodoprávní evidenci 20/2002 Sb. 24/2011 Sb. 49/2011 Sb. 98/2011 Sb. 123/2012 Sb. 125/2004 Sb. o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik o vymezení útvarů povrchových vod o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody upravuje způsob vymezení hydrogeologických rajonů, vyezení útvarů podzemních vod; způsob hodnocení stavu podzemních vod a náležitosti programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod. stanoví rozsah a způsob vedení evidence rozhodnutí vodpoprávních úřadů, vymezuje rozsah údajů a způsob jejich ukládání do informačního systému veřejné správy, atd. se týká měření množství povrchových a podzemních vod s povoleným nakládáním, dále přírodních léčivých vod. stanovuje rozsah, způsob a četnost předávání výsledků měření správcům povodí. upravuje obsah plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik, obsah základních a doplňkových opatření pro ochranu vod, podrobnosti k hodnocení povodňových rizik, způsob zpracování map povodňových rizika, atd. stanoví vymezení útvarů povrchových vod pro účely zjišťování a hodnocení stavu těchto vod a zpracování plánů povodí upravuje prokazování odborné způsobilosti laboratoří k provádění rozborů odpadních vod, v příloze stanovuje poplatkovího hlášení a poplatkového přiznání, náležitosti žádosti o odklad placení poplatku, atd. 7/ /

12 137/1999 Sb. kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů 178/2012 Sb. kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl specifikuje náležitosti manipulačních řádů jako souboru zásad a pokynů pro manipulaci s vodou k jejímu hospodářskému využití podle povolení k nakládn 225/2002 Sb. o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně Tato vyhláška podrobně vymezuje stavby k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich části, a to k závlaze pozemků, k odvodnění pozemků a k ochraně pozemků před erozní činností vody. dále stanoví způsob a rozsah péče o tyto stavby a jejich části 236/2002 Sb. o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území 241/2002 Sb. o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě 39/2006, 209/ /2004 Sb. o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy 393/2010 Sb. o oblastech povodí 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a rozvádá zákon o vodách. Stanovuje rozsah a způsob zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací, evidenci vodovodů a kanalizací, náležitosti žádosti o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace, náležitosti smlouvy o dodávce vody a odvodu odpadních vod, těchnické požadavky na stavbu vodovodu, způsob výpočtu množství odpadních 146/2004, 146/2004, 515/2006, 120/2011, 120/

13 kanalizacích) vod a srážkových vod odváděných do kanalizace, atd. 431/2001 Sb. o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci stanovuje kromě jiného i rozsah a způsob ohlašování údajů pro vodní bilanci podle 22 odst. 2 vodního zákona. 432/2001 Sb. 450/2005 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a o dstraňování jejich škodlivých následků stanoví doklady, které žadatel předkládá vodoprávnímu úřadu v případě žádosti např. k povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, atd.. stanoví náležitosti rozhodnutí, souhlasů a vyjádření vydaných podle vodního zákona. stanoví náležitosti nakládání se závadnými látkami, náležitosti plánu opatření pro případ havárie, způsob a rozsah hlášení havárií, atd. 40/2008, 336/ / /2001 Sb. o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly vymezuje vodní díla podléhající technickobezpečnostnímu dohledu, stanoví rozsah a četnost provádění dohledu u jednotlivých kategorií vodních dělv jednotlivých etapách jejich přípravy a provozu. 255/ /2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla specifikuje požadavky na zakládání staveb a stavební kontrukce vodních děl, jako jsou např. vodní nádrže. 367/ /2004 Sb. kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění vyhlášky č. 295/2003 Sb. 273/2010 Sb. úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha. 13

14 Seznam právních předpisů v oblasti nakládání s odpady 111/2002 Sb. kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů 209/ /2003 Sb. o Plánu odpadového hospodářství České republiky 473/2009, 181/ /2002 Sb. o způsobu označování vratných zálohovaných obalů 170/2010 Sb. o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů stanovuje např. podrobnosti označování baterií a akumulátorů, technické požadavky na místo zpětného odběru použitých automobilových baterií nebo akumulátorů. 237/2002 Sb. o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků se vztahuje na všechny výrobkyuvedené v 38 odst. 1 pís. a) až e) zákona o odpadech. 353/ /2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady stanovuje technické požadavky na skládky odpadů a podmínky jejich provozování, seznam odpadů, které není povoleno ukládat na skládku, technické požadavky pro využívání odpadů na povrchu terénu, atd. 341/2008, 61/2010, 93/ /2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) stanovuje technické požadavky na vybavení a provoz zařízení biologického zpracování bioodpadů, obsah provozního řádu zařízení, způsob a kritéria hodnocení a zařazování upravených bioodpadů do skupin podle způsobů jejich materiálového využívání, atd. 14

15 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky) upravuje obsah provozního řádu zařízení ke sběru autovraků a zařízení ke zpracování autovraků, technické požadavky na nakládání s autovraky, podmínky pro skladování autovraků, způsob ohlašování, atd. 54/ /2005 Sb. o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) stanovuje seznam výrobků, které spadají do skupin elektrozařízení, podrobnosti k plnění povinností výrobců, způsob označení elektrozařízení, způsob vedení evidence, provedení zpětného sběru, atd. 65/2010, 285/2010, 158/2011, 249/2012, 178/ /2008 Sb. o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů řeší přepravu odpadů neuvedených na zeleném seznamu z České republiky do jiné země EU nebo vývoz z České republiky do třetích zemí, dále přepravu odpadů uvedených na zeleném seznamu z České republiky, přepravu odpadů do ČR k využití, atd. 376/2001 Sb. 381/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog stanoví obsah žádosti o udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a obsah návrhu na prodloužení platnosti tohoto pověření, kritéria, metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, atd. stanovuje postup pro zařazování odpadů podle Katalogu a podle kategorií, přílohou vyhlášky je Katlog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů. 502/ /2007, 374/

16 odpadů) 382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady specifikuje požadavky na žádost o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstrańování, sběru nebo výkupu odpadů, dále náležitosti žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, požadavky na zařízení k využívání, odstraňování, sběru a výkupu odpadů, požadavky pro shromažďování a skladování odpadů, způsob vedení evidence odpadů a požadavky na Plán odpadového hospodářství původce. 294/2005, 353/2005, 351/2008, 478/2008, 61/2010, 170/ /2001 Sb. o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlorord ifenylmetanem, monometyldichlordifen ylmetanem, monometyldibromdifen ylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 60 mg/kg (o nakládání s PCB) 641/2004 Sb. o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi - práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, jako např. balení a označování nebezpečných odpadů, povinnosti původců odpadů, povonnosti při využívání a odstraňování odpadů, povinnosti při přepravě odpadů a povinnosti při nakládání s vybranými výrobky a odpady, jako např. odpadní oleje, baterie a akumulátory, atd. zákon stanovuje podmínky pro provoz kolektivního systému pro sběr odpadů. řeší evidenci a ohlašování odpadů, plány odpadovéího hospodářství, funkci odpadového hospodáře, ekonomické nástroje odpadového hospodářství, výkon veřejné správy v odpadovém hospodářství, atd. 76/2002, 477/2001, 320/2002, 275/2002, 356/2003, 188/2004, 167/2004, 444/2005, 222/2006, 186/2006, 314/2006, 296/2007, 34/2008, 25/2008, 9/2009, 383/2008, 157/2009, 227/2009, 223/2009, 326/2009, 297/2009, 291/2009, 281/2009, 154/2010, 77/2011, 31/2011, 264/2011, 457/2011, 85/2012, 18/2012, 167/2012, 165/2012, 69/2013, 168/

17 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů(zákon o obalech) stanovuje podmíny uvádění obalů na trh, označování obalů, zpětný odběr obalů, dále fungování autorizované obalové společnosti. Seznam právních předpisů v oblasti ochrany ovzduší 312/2012 Sb. 330/2012 Sb. 415/2012 Sb. o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší stanovuje intervaly, způsob a podmínky zjišťování úrovně znečišťování měřením a výpočtem, obecné a specifické emisní limity, požadavky na kvalitu paliv, požadavky na výrobky s obsahem těkavých organických látek, náležitosti provozní evidence, provozního řádu, atd. stanovuje postupy pro zjišťování a vyhodnocení úrovně znečištění, nástroje ke snižování úrovně znečištění (např. národní program snižování emisí, poplatky za znečišťování, nízkoemisní zóny, atd.), dále stanovuje např. povinnosti osob provozujících zdroj znečištění ovzduší, povinnosti osob nakládajících s vybranými barvami a laky, povinnost zajištění minimálního obsahu biopaliv, atd. Seznam právních předpisů v oblasti ochrany přírody 132/2005 kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit 301/2007, 371/ /2012 Sb. o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu 17

18 60/2008 Sb. o plánech péče, označování a evidenci území chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a o změně vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (vyhláška o plánech péče, označování a evidenci chráněných území) 100/2004 Sb. o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) 444/2005, 227/2009, 281/2009, 346/2009, 420/2011, 467/2011, 18/2012, 279/ /1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny shrnuje základní povinnosti při obecné ochraně přírody, ochraně rostlin a živočichů, dřeva. stanovuje náhradní výsadbu a odvody, definuje ochranu krajinného rázu, ochranu přírodních parků a zvláště chráněných území, ochranu evropsky významných lokalit, zvláště chráněných rostlin, živočichů a něrostů. se věnuje omezení vlastnických práv a finančním příspěvkům při ochraně přírody, a dále stanovuje povinnosti investorů v této oblasti. 387/2005, 444/2005, 186/2006, 222/2006, 267/2006, 124/2008, 167/2008, 312/2008, 223/2009, 227/2009, 281/2009, 291/2009, 349/2009, 381/2009, 350/2012 Seznam právních předpisů v oblasti ochrany půdního fondů alesního hospodářství 13/1994 Sb. kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu stanovuje kritéria rozhodná pro uložení změny kultury zemědělské půdy, vymezuje nejvýše přípustný obsahu škodlivých látek v půdě, dále postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při přípravě staveb, při stavební, těžební a průmyslové činnosti, geologickém a hydrogeologickém průzkumu. stanovuje postupy při odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu. 48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany 150/

19 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) Kategorizace lesů, ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa, zákaz některých činností v lesích, náhrady za poškození lesa, těžba dřeva a ochrana lesa, atd. 1/2005, 444/2005, 186/2006, 222/2006, 267/2006, 124/2008, 167/2008, 223/2009, 227/2009, 281/2009, 501/2012, 503/2012, 280/ /1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu stanovuje změny kultur zemědělské a nezemědělské půdy, shrnuje zásady hospodaření na zemědělském půdním fondu, zásady ochrany zemědělského půdního fondu, podmínky ochrany zemědělského půdního fondu, atd. 444/2005, 186/2006, 222/2006, 167/2008, 9/2009, 227/2009, 281/2009, 402/2010, 375/2011, 503/2012 Seznam právních předpisů v oblasti geologie a hornictví 206/2001 Sb. 282/2001 Sb. o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce o evidenci geologických prací 363/1992 Sb. o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru 364/1992 Sb. 44/1988 Sb. 61/1988 Sb. o chráněných ložiskových územích o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 62/1988 Sb. o geologických pracích 386/2005, 186/2006, 313/2006, 296/2007, 157/2009, 227/2009, 281/2009, 85/2012, 350/2012, 498/2012, 257/ /2005, 186/2006, 313/2006, 342/2006, 296/2007, 376/2007, 124/2008, 223/2009, 227/2009, 281/2009, 155/2010, 155/2010, 184/2011, 375/2011, 18/ /1991, 369/1992, AS15/92, 366/2000, 366/2000, 320/2002, 18/2004, 3/2005, 444/2005, 186/2006, 124/2008, 223/2009, 227/2009, 281/2009, 85/2012 Seznam právních předpisů v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí 353/2004 Sb. kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání 19

20 osvědčení 457/2001 Sb. o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí stanovuje způsob posuzování vlivů záměru na životní prostředí, náležitosti Oznámení, zjišťovací řízení, náležitosti dokumentace, náležitosti Posudku a způsob posuzování vlivů koncepce na životní prostředí. 163/2006, 186/2006, 216/2007, 124/2008, 227/2009, 223/2009, 436/2009, 85/2012, 38/2012, 167/2012, 350/2012 Seznam právních předpisů v oblasti prevence závažných havárií 254/2006 Sb. 255/2006 Sb. 256/2006 Sb. 59/2006 Sb. o kontrole nebezpečných látek o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie o podrobnostech systému prevence závažných havárií o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně upravuje způsob hodnocení bezpečnostního programu a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, obsah informace o provedené kontrole a obsah výsledné zprávy o kontrole. upravuje způsob zpracování analýzy a hodnocení rizik závažné havárie, způsob zpracování bezpečnostního programu, způsob zpracování a strukturu bezpečnostní zprávy, způsob a strukturu zpracování vnitřního havarijního plánu, způsob zpracování a strukturu písemných podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování, způsob provedení aktualizace bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy, vnitřního havarijního plánu a podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob informace a postup při zabezpečení informování veřejnosti v zóně havarijního plánování. stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí. stanoví povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob, které vlastní, 362/2007, 227/2009, 281/2009, 488/

Obsah doprovodného CD

Obsah doprovodného CD Obsah doprovodného CD I. Přílohy příručky přesunuté na CD: Část A Chemické látky a přípravky: Příloha č. 18 Hlášení o vzniku závažné havárie (příloha č. 1 k vyhlášce č. 255/2006 Sb.) Příloha č. 19 Příloha

Více

Aktualizace Příručky pro oblast životního prostředí / Příručky ekologa

Aktualizace Příručky pro oblast životního prostředí / Příručky ekologa Envi Group s.r.o. Příčná 2186, 347 01 Tachov tel. 606 638 325 fax: 374 725 509 email: info@envigroup.cz www.envigroup.cz komplexní řešení podnikové ekologie a EMS www.envigroup.cz www.ekonoviny.cz Květen

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Seznam právních předpisů uvedených na stránkách PK ČR (stav k 25.2.2013)

Seznam právních předpisů uvedených na stránkách PK ČR (stav k 25.2.2013) Seznam právních uvedených na stránkách PK ČR (stav k 25.2.2013) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 1 296/1997

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 2003

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 2003 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B Y S T Ř I C E N A D P E R N Š T E J N E M Obsah: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 2003 Článek 1...Základní ustanovení Článek 2...Postavení a působnost úřadu

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů. (vodní zákon) ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů. (vodní zákon) ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I Systém ASPI - stav k 31.5.2015 do částky 54/2015 Sb. a 21/2015 Sb.m.s. - RA719 254/2001 Sb. - vodní zákon - poslední stav textu Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna:

Více

Věcný záměr zákona o odpadech III.

Věcný záměr zákona o odpadech III. Věcný záměr zákona o odpadech III. Obsah (A) Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... 4 (B) Zhodnocení stávající právní úpravy... 7 (C) Návrh věcného řešení... 8 1. Předmět úpravy...

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

Část G Ekologická újma

Část G Ekologická újma Část G Ekologická újma podle zákona č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod 1 2. Základní pojmy...3 3. Obecné povinnosti...7

Více

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.1.101 PŘÍPUSTNÉ

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více

EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA

EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA DESÁTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉ SOCIÁLNÍ CHARTY PŘEDKLÁDANÁ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY (za období do 31. 12. 2011) Články 3, 11, 12, 13 a 14 Evropské sociální charty a článek 4 Dodatkového

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. TP 105 MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ PODMÍNKY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI PŘI VÝSTAVBĚ, OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ PK Schváleno MD Odbor silniční infrastruktury č. j. 17/2011-910-IPK/1

Více

Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu.

Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu. diplomová práce Autor práce: Studijní program:

Více

ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně

Více

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nakládání s odpady ze zdravotnických a jim podobných zařízení může být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění. Riziko z tohoto odpadu je spojeno s nebezpečnými vlastnostmi

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Významné směrnice EU týkající se ochrany vod...5 2.1. 2000/60/EHS

Více

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti EURO CERT CZ, a.s. Jakékoliv šíření lze provádět jen

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, 201. Zákon o ochraně ovzduší O B S A H : Strana 2786 Sbírka zákonů č. 201 / 2012 Částka 69 201 ZÁKON ze dne

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn (1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou a) odpadních vod 2), b) odpadů drahých kovů

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON Č. 18/1997 SB. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více