Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK ÚVOD PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA Význam BOZP a její místo v řízení Struktura BOZP Osobní působnost právní úpravy BOZP Základní právní pravidla péče o BOZP BOZP při agenturním zaměstnávání BOZP V DOKUMENTECH MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ, SMĚRNICÍCH EVROPSKÉ UNIE A V LEGISLATIVĚ ČESKÉ REPUBLIKY Mezinárodní organizace práce Světová zdravotnická organizace Cíle dokumentů mezinárodních organizací v oblasti BOZP Evropské společenství Vývoj práva ES evropské právo Evropská sociální charta Oblast BOZP jako součást sociální politiky státu Evropské právo v oblasti BOZP Zapracování práva EU do práva členských států Směrnice ES z oblasti BOZP přijaté v letech 2002 až Připravované směrnice Zrušená směrnice Harmonizace národního práva České republiky v oblasti BOZP s evropským právem a přehled národních právních předpisů UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ V RÁMCI EU Právní úprava Evropských společenství Zásady obecného systému vzájemného uznávání odborných kvalifikací Rozhodování o uznání odborné kvalifikace v konkrétní věci uznávacím orgánem Zvláštní právní úpravy v oblasti uznávání odborné kvalifikace Regulovaná povolání a činnosti z oblasti BOZP Požadavky na odbornou způsobilost a zvláštní odbornou způsobilost osob, které jsou stanoveny v zákoně o BOZP Akreditace k provádění zkoušek Nová evropská úprava uznávání odborných kvalifikací

2 5. RIZIKA A JEJICH PREVENCE PODLE ZÁKONÍKU PRÁCE Základní východiska Výklad ustanovení 102 zákoníku práce o prevenci rizik POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE Povinnosti zaměstnavatele podle zákoníku práce Zákoník práce Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP Povinnosti zaměstnavatele v prevenci rizik podle druhu vykonávaných činností Povinnosti zaměstnavatele v prevenci rizik Některé z dalších povinností zaměstnavatele v oblasti BOZP podle nového zákoníku práce Povinnosti zaměstnavatele podle zákona o ochraně veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ V BOZP A PRA COV NĚ PRÁV NÍ DŮSLEDKY JE JICH PORUŠENÍ Práva zaměstnanců Obecně k povinnostem zaměstnanců a jejich konkretizaci v podniku Právní důsledky porušení povinností zaměstnancem Přehled konkrétních zákonných povinností zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců týkající se jejich kvalifikace Všeobecná pravidla Školení řidičů Zákaz požívání alkoholu a zneužívání drog Obsah zákazu a výjimky z něj Vyšetření přítomnosti alkoholu a jiné návykové látky Možné sankce vůči zaměstnancům Zákaz kouření Bezpečnostní přestávky ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA K PREVENCI RIZIK Právo EU a jejích členských států Národní standard podle zákona o BOZP Předpoklady odborné způsobilosti fyzické osoby v oblasti prevence rizik podle nařízení vlády č. 592/2006 Sb RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍCH PODMÍNEK, MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PODMÍNKY A PRA CO VIŠ TĚ A KON T RO LO VA NÁ PÁSMA Vymezení pojmů a základní pravidla Konkrétní povinnosti zaměstnavatelů podle zákoníku práce a sou vi se jí cích předpisů Komentář k nařízení vlády č. 178/2001 Sb

3 9.4 Přílohy nařízení vlády č. 178/2001 Sb Hodnocení hluku a vibrací v pracovním a komunálním prostředí Hluk v pracovním prostředí Ochrana zdraví před neionizujícím zářením Optické záření Elektromagnetické záření s frekvencí od 300 GHz do 10 MHz Záření s frekvencí z intervalu od 100 khz do 10 MHz Interval frekvencí od 0 Hz do 100 khz K výpočtům a k měření KATEGORIZACE PRACÍ A SOUVISEJÍCÍ POVINNOSTI Postup při kategorizaci prací Další povinnosti podle vyhlášky č. 432/2003 Sb Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů Náležitosti hlášení prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu Náležitosti hlášení zacházení s biologickými činiteli RIZIKOVÉ PRÁCE ZÁKAZY NĚKTERÝCH PRACÍ, PRÁCE ZAKÁZANÉ VŠEM ŽE NÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚ SÍ CE PO PORODU A MLADISTVÝM Zákazy prací podle 8 zákona o BOZP Práce zakázané ženám podle 238 zákoníku práce Změny a rozdíly mezi vyhláškou č. 261/1997 Sb. a vyhláškou č. 288/2003 Sb. a její výklad ve vztahu k ženám Práce zakázané mladistvým podle 246 zákoníku práce Vybrané navrhované změny připravené do novely vyhlášky č. 288/2003 Sb., zejména v části věnované přípravě mladistvých na povolání OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY, MYCÍ, ČIS TI CÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY Právní východiska Povinnosti zaměstnavatele podle zákoníku práce Technické požadavky na prostředky osobní ochrany Výklad prováděcího nařízení vlády o OOPP Poskytování mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků Přílohy nařízení vlády č. 495/2001 Sb Praktické uplatňování nařízení vlády č. 495/2001 Sb Rizika a výběr vhodného osobního ochranného pracovního prostředku Příklady pro přidělení osobní ochrany u některých profesí

4 Technické požadavky na ochranné pracovní oděvy Technické požadavky na výstražné oděvy s vysokou viditelností Daňově uznatelné položky na přidělení a udržování OOPP Náhradní finanční plnění při poskytování ochranných nápojů, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků OOPP podle souvisejících právních předpisů OCHRANNÉ NÁPOJE BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY A SIGNÁLY Právní východiska Pravidla podle zákona o BOZP Výklad prováděcího nařízení vlády č. 11/2002 Sb Vzhled a účel použití bezpečnostních značek a signálů Bezpečnostní orientační systémy Verbální a neverbální komunikace Označování používaných nebezpečných chemických látek a přípravků VYŠETŘOVÁNÍ, EVIDENCE A HLÁŠENÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ, EVIDENCE NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ, ŠKOLNÍ ÚRAZY UČŇŮ A STUDENTŮ Právní východiska Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech podle zákoníku práce Vysvětlení souvisejících pojmů Výklad prováděcího nařízení vlády č. 494/2001 Sb Formulář záznamu o úrazu Shrnutí Školní úrazy učňů a studentů Úvodem Zjišťování příčin školního úrazu USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠŤ A PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ Směrnice Evropské unie o minimálních požadavcích na pracoviště Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí podle zákona o BOZP Uspořádání pracovišť a pracovního prostředí podle nařízení vlády o ochraně zdraví za měst nan ců při práci Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb Výklad nařízení vlády č. 101/2005 Sb Související právní předpisy Změna vyhlášky č. 48/1982 Sb VÝROBNÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ Právní předpisy EU týkající se technických požadavků na výrobky a volný pohyb zboží

5 18.2 Směrnice EU, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při používání pracovního zařízení na pracovišti Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení podle zákona o BOZP Výklad nařízení vlády č. 378/2001 Sb Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení Příklady nebezpečí, nebezpečných situací a nebezpečných událostí ZVLÁŠTNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPY Obecná pravidla Organizace práce a pracovní postupy při provozování dopravy dopravními prostředky Právní východiska Výklad prováděcího nařízení vlády č. 168/2002 Sb Požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování silniční dopravy (příloha č. 1) Požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování vnitrozemské plavby (příloha č. 2) Požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování letecké dopravy (příloha č. 3) Požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dráhy, drážní dopravy a dráhy průmyslové (příloha č. 4) Organizace práce a pracovní postupy při práci sou vi se jí cí s chovem zvířat Právní a věcná východiska podle zákona o BOZP Výklad prováděcího nařízení vlády č. 27/2002 Sb Rizika spojená s chovem zvířat Vzory pracovních postupů pro chov některých druhů zvířat základní pravidla pro chovatele a ošetřovatele zvířat Organizace práce a pracovní postupy při práci v lese Právní a věcná východiska Výklad prováděcího nařízení vlády č. 28/2002 Sb Obsah přílohy nařízení vlády č. 28/2002 Sb Zemědělství, zpracování zemědělských produktů a rizika Rizika při práci v rostlinné výrobě Rozdělení rizik podle jednotlivých druhů pracovních činností Rozdělení rizik podle jednotlivých profesí Rizika při zpracování zemědělských produktů

6 21. BEZPEČNOST PRÁCE A ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ Elektrická zařízení Vyhrazená elektrická zařízení Oprávnění a osvědčení k činnostem na vyhrazených elektrických zařízeních Vydávání oprávnění a osvědčení Odnímání a omezení oprávnění anebo osvědčení Druhy povinností provozovatelů vyhrazených elektrických zařízení spojených s jejich provozem Jak je to s kontrolami a revizemi elektrických zařízení, co to vlastně jsou prohlídky, co kontroly a revize elektrických zařízení a jak je to s bezpečností elektrických zařízení? Bezpečnost elektrických zařízení a revizní technici elektro Jak je to s revizními řády a revizními lhůtami revizí a kontrol Preventivní údržba RIZIKA VE STAVEBNICTVÍ Bezpečnost práce ve stavebnictví Nová právní úprava BOZP ve stavebnictví v zákoně o BOZP Příprava staveb Způsobilost pracovníků pro stavební práce Provádění stavebních prací Koordinace BOZP při stavebních pracích VÝKLAD NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 362/2005 Sb. PRÁCE VE VÝŠKÁCH BEZPEČNOST PRÁCE V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU Právní a věcná východiska Směrnice ES o minimálních požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků vystavených riziku výbušného prostředí Pracoviště s nebezpečím výbuchu Technické požadavky na výrobky určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu před uvedením na trh a do provozu Výklad nařízení vlády č. 406/2004 Sb Příklady dokumentace a opatření proti výbuchům v praxi pro vybrané činnosti nebo typy zařízení Nebezpečí výbuchu při práci ve stříkacích kabinách Svařování a požárně bezpečnostní opatření proti výbuchu Nebezpečí výbuchu hořlavých prachů (sypké hmoty) při jejich skladování v zásobnících ÚČAST ZAMĚSTNANCŮ NA ŘEŠENÍ OTÁZEK BOZP, ZÁSTUPCI ZAMĚSTNANCŮ A OPRÁVNĚNÍ ODBORŮ Právo zaměstnanců na informace a konzultace

7 25.2 Zastoupení zaměstnanců u zaměstnavatele Společné podmínky působení zástupců zaměstnanců odborových organizací i volených zástupců pro oblast BOZP Oprávnění odborových organizací ŘEŠENÍ BOZP V KOLEKTIVNÍCH SMLOUVÁCH INSPEKCE PRÁCE V OBLASTI BOZP Pravomoc a působnost orgánů a organizací státního dozoru v oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení Státní dozor v oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení do roku Státní dozor v oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení po roce Státní dozor v oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení vykonávaný nezávislými státními orgány Koncepce BOZP a výklad pojmu BOZP Soustava orgánů a organizací státního odborného dozoru v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení a rozsah jejich působnosti a pravomoci podle zákona o dozoru do 30. června Výklad zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Orgány inspekce práce v oblasti bezpečnosti práce, pracovních podmínek a pracovněprávních předpisů a organizace státního odborného dozoru v oblasti bezpečnosti technických zařízení ode dne nabytí účinnosti zákona o inspekci práce (od 1. července 2005) Soustava orgánů inspekce práce a organizace státního odborného dozoru a rozsah jejich působnosti Rozsah působnosti orgánů inspekce práce (úřadu a inspektorátů) Práva a povinnosti inspektorů orgánů inspekce práce při výkonu kontrolní činnosti Pořádkové pokuty podle zákona o inspekci práce Státní dozor v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví je vykonáván dalšími orgány státní správy Nové přístupy a postupy v činnosti orgánů inspekce práce Organizace státního odborného dozoru a její působnost Základní právní předpisy pro účely kontrolní činnosti úřadu a inspektorátů podle zákona o inspekci práce Přestupky a správní delikty v oblasti působnosti inspekce práce Co jsou přestupky a správní delikty Vymezení skutkových podstat za co lze ukládat pokuty

8 Další pravidla pro ukládání pokut Blokové pokuty podle zákona o přestupcích PRAVOMOC A PŮSOBNOST ORGÁNŮ OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ V OB LAS TI OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Soustava orgánů ochrany veřejného zdraví Oprávnění a povinnosti zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví od 1. ledna Státní zdravotní dozor Oprávnění orgánů ochrany veřejného zdraví při výkonu státního zdravotního dozoru Rozhodování ve věcech kategorizace prací a stanovení rizikových prací Působnost v některých dalších zvláštních případech Prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění Oprávnění v oblasti závodní preventivní péče Ukládání pokut za správní delikty zaměstnavatele, náhrada nákladů ZÁVODNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ PÉČE Právní úprava Obsah závodní preventivní péče a její zajištění Systém lékařských preventivních prohlídek Pracovněprávní důsledky lékařských preventivních prohlídek PŘÍLOHA č Přehled právních předpisů PŘÍLOHA č Záznam o úrazu PŘÍLOHA č Příloha k nařízení vlády č. 11/2002 Sb PŘÍLOHA č Bezpečný podnik základní informace a podmínky programu

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Přehled právních předpisů a legislativy v oblastech BOZP, ADR, PO a ŽP

Přehled právních předpisů a legislativy v oblastech BOZP, ADR, PO a ŽP Přehled právních předpisů a legislativy v oblastech BOZP, ADR, PO a ŽP ZPRACOVÁNO: pro interní potřeby Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava - Poruba

Více

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

ČÁST PRVNÍ Další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích

ČÁST PRVNÍ Další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti

Více

EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA

EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA DESÁTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉ SOCIÁLNÍ CHARTY PŘEDKLÁDANÁ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY (za období do 31. 12. 2011) Články 3, 11, 12, 13 a 14 Evropské sociální charty a článek 4 Dodatkového

Více

309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, ČÁST PRVNÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, ČÁST PRVNÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Obsah a text 309/2006 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 28.12.2009 309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích ZÁKON ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS 1. Základní předpisy ve stavebnictví Zák. 183/2006 Sb. Zák. o územním plánování a stavebním řádu Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů(zák. 68/2007Sb.,Zák.191/2008

Více

PROFIL PŘEDPISU: Na straně (od-do): 3789-3797 Rozeslána dne: 22. června 2006. Datum přijetí: 23. května 2006 Datum účinnosti od: 1.

PROFIL PŘEDPISU: Na straně (od-do): 3789-3797 Rozeslána dne: 22. června 2006. Datum přijetí: 23. května 2006 Datum účinnosti od: 1. Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Olomouc 2013 Tomáš BARTÁK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Zavádění systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví

Více

Bezpečnost a hygiena práce z pohledu práva

Bezpečnost a hygiena práce z pohledu práva Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Bezpečnost a hygiena práce z pohledu práva Bakalářská práce Autor: Alois Pindjak Bankovnictví, Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce:

Více

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Datum školení Čas školení Školil Středisko 25.3.2009 3 hodiny Petr Deraha certifikovaný specialista BOZP vedoucí Školení zaměstnanců 2009

Více

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti EURO CERT CZ, a.s. Jakékoliv šíření lze provádět jen

Více

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 školení Čas školení Školil Středisko Dle prez.listiny 3 hodiny Dle prez.listiny Školení zaměstnanců 2009 Strana 1 (celkem 10) Aktualizace 01/2009

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 382/2008 Sb. Změna: 294/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem

Více

Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi

Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi Ing. Hana Krejsová H.krejsova@seznam.cz Tel.: 724400555 724278705 Použity podklady Ing. Martynka

Více

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů MLADÍ LIDÉ jsou nezkušení a nezralí, nejsou si vědomi rizik, nemají dostatečnou odbornou způsobilost a vzdělání; nejsou si vědomi svých povinností a práv a povinností

Více

o inspekci práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

o inspekci práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Částka: 94 / 2005 Sb. Rozeslána dne: 29. června 2005 Datum přijetí: 3. května 2005 Datum účinnosti od: 1. července 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi

Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi Ing. Hana Krejsová H.krejsova@seznam.cz Tel.: 724400555 724278705 Použity podklady Ing. Martynka O čem budeme hovořit: Nařízení REACH bezpečnostní

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBECNÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBECNÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBECNÁ PŘÍRUČKA BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo

Více

ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ

ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ 7 DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ Metodická příručka Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 0 Metodická příručka Bezpečnost a ochrana zdraví při práci METODICKÝ A ŠKOLÍCÍ MATERIÁL Praha 2011 1

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kurzu se základními dokumenty z oblasti bezpečnosti

Více