Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schválil: Platnost od: Zpracoval:"

Transkript

1 OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí je rovnocennou a neoddělitelnou součástí plnění výrobních a pracovních úkolů. Znalost předpisů k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů všech zaměstnanců. Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání. Aby mohl dodržovat všechny zákonné normy a předpisy musí být před nástupem na pracoviště s těmito normativy seznámen v rozsahu své pracovní náplně (pracovního zařazení). Povinnosti seznamovat zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce mají danou všichni zaměstnavatelé Zákoníkem práce. Toto školení se provádí zvlášť pro zaměstnance a zvlášť pro vedoucí zaměstnance zároveň se školením o požární ochraně. Vstupní školení zaměstnanců z bezpečnostních předpisů provádí vedoucí zaměstnanec nebo dodavatelská firma pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) současně se školením o požární ochraně v rozsahu této osnovy. Školení je povinen absolvovat před zahájením práce (vstupem na pracoviště) každý nově přijatý zaměstnanec, každý zaměstnanec, který nastupuje do zaměstnání po době přerušení delší než 6 měsíců, nebo každý zaměstnanec, který je určen příslušným vedoucím z důvodu nutnosti častějšího opakování školení (např. při opakovaném vzniku úrazů). Vedoucí pracoviště seznamuje před zahájením prací zaměstnance mimo jiné s podmínkami pracoviště, přístupovými cestami a specifickými požadavky pro pracoviště. Doklad o školení je založen v dokumentaci BOZP firmy. Opakované školení zaměstnanců z bezpečnostních předpisů provádí vedoucí zaměstnanec firmy nebo dodavatelská firma pro oblast BOZP současně se školením o požární ochraně. Opakované školení se provádí minimálně jednou za dva roky v rozsahu této osnovy a se zaměřením na změnu v předpisech, změnu pracovních podmínek, příčiny a zdroje vzniklých úrazů. Doklad o opakovaném školení je založen v dokumentaci BOZP firmy. Vstupní školení vedoucích zaměstnanců z bezpečnostních předpisů provádí dodavatelská firma pro oblast BOZP současně se školením o požární ochraně. Školení a přezkoušení z předpisů absolvuje vedoucí zaměstnanec při přijetí do pracovního poměru ihned, při převedení na vedoucí funkci nejpozději do tří měsíců od ustanovení do funkce v rozsahu této osnovy. Doklad o školení je založen v dokumentaci BOZP firmy. Opakované školení vedoucích zaměstnanců provádí dodavatelská firma pro oblast BOZP současně se školením o požární ochraně. Rozsah školení je dán touto osnovou - bod III. se zaměřením na změnu v předpisech, změnu pracovních podmínek, příčiny a zdroje vzniklých úrazů. Doklad o opakovaném školení je založen v dokumentaci BOZP firmy. Zaměstnanci externích dodavatelů pracující v objektech nebo na pracovištích výše uvedené společnosti na základě smluvního vztahu mezi oběma stranami jsou seznamováni s podmínkami daného pracoviště a vyskytujícími se riziky před vstupem na daná pracoviště. Seznámení provádí vedoucí zaměstnanec firmy nebo dodavatelská firma pro oblast BOZP na základě vyzvání vedoucího zaměstnance firmy. Doklad o tomto seznámení je založen v dokumentaci BOZP firmy. Seznámení se provádí před zahájením pracovní činnosti dodavatele. Ověření znalostí pro výše uvedená školení se provádí ústním přezkoušením na závěr školení.

2 II. ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ vztahuje se na všechny zaměstnance 1. Rámcová informace o zaměstnavateli, charakteristika základních pracovních činností. 2. Základní legislativa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce: usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku ČR - čl. 28, 29 a 31 zákon č.174/1968 Sb., o státním odborném dozoru, ve znění pozdějších předpisů (působnost SOD, rozsah pravomocí) zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (státní zdravotní dozor působnost, rozsah pravomocí) - Informativně 3. Práva a povinnosti zaměstnanců - základní podmínky v oblasti bezpečnosti práce zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Zákoník práce (dále jen ZP): právo na informace zvolení rady zaměstnanců nebo zástupce pro BOZP práva a povinnosti zaměstnanců pracovní doba a doba odpočinku práce přesčas a noční práce kontrola odborovými orgány, prověrky BOZP pracovní podmínky žen, těhotných žen a mladistvých poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek informativně podle druhu vykonávané práce a zařazení na funkci. 4. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 5. Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. 6. Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. 7. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 8. Zákaz kouření na určených pracovištích, vyhrazená místa ke kouření, odpovědnost kuřáků. 9. Charakteristika identifikovaných a zhodnocených rizik: seznámení se zjištěnými riziky na pracovištích stanovená opatření k jejich odstranění, nebo omezení ochrana zaměstnanců u rizik povinnost dodržovat stanovená preventivní opatření 10. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu: druhy úrazů kniha úrazů, vedení evidence úrazů ohlašovací povinnost při poranění a úrazu součinnost při šetření příčin pracovního úrazu zasílání záznamů o úrazu 11. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 12. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání: odpovědnost za škodu, zproštění zaměstnavatele dle ZP, nárok postiženého zákoník práce bolestné a ztížené společenského uplatnění vyhláška č. 440/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

3 13. Zvláštní pracovní podmínky pro ženy, těhotné ženy a mladistvé seznam zakázaných prácí a pracoviště vyhláška č. 288/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Informativně v rozsahu vykonávané práce a pracovního zařazení. 14. Zdravotní způsobilost: povinnost absolvovat lékařské prohlídky vyloučení závodní zdravotní služby ze svobodné volby lékaře 15. Hygiena práce: Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů ohlašovací povinnost zaměstnavatele práva a povinnosti zaměstnanců preventivní lékařská péče závodní preventivní péče Kategorizace pracovišť (ZP; zákon č. 258/2000 Sb., vyhláška č. 432/2003 Sb.) seznámení se zdroji zdravotního rizika, jeho vliv na poškození zdraví, zatřídění pracovišť do kategorií seznámení s výsledky provedených měření k dodržování hygienických limitů seznámení s opatřeními na ochranu před zdravotními riziky (technická, organizační, režimová) informace o místu zdravotnického zařízení a lékaře vykonávajícího závodní preventivní péči, včetně druhu lékařské prohlídky, které je povinen zaměstnanec absolvovat 16. Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších změn, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení: manipulace s břemeny sklady a skladování Informativně podle druhu vykonávané práce, pracovního místa a pracovního zařazení. 17. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 18. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky. 19. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 20. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 21. Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními osobami bez elektrotechnické kvalifikace ČSN EN ed.2 a ČSN EN : obsluha a práce s elektrickým zařízením činnost a pobyt osob v blízkostí elektrického zařízení vypnutí a zajištění vypnutého stavu elektrického zařízení práce v blízkostí a mimo dosah elektrických zařízení zakázaná činnost v dosahu elektrických zařízení první pomoc při úraze el. proudem 22. Vyhláška ČÚBP č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zacházení s elektrickými zařízeními osobami bez elektrotechnické kvalifikace. 23. Pravidla k používání elektro spotřebičů bezpečné vzdálenosti, technické vybavení, obsluha, návody k použití ČSN Informativně - v rozsahu prováděné činnosti a podle zařazení na pracovní funkci. 24. Nakládání s nebezpečnými a ostatními odpady zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a související předpisy, kterými se provádí zákon o odpadech. Informativně povinnosti fyzických osob. 25. Nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami

4 bezpečná manipulace, skladování Informativně v rozsahu vykonávané činnosti. 26. Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů: školení manipulace zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci první pomoc. 27. Tlakové nádoby na plyny ČSN a související provozní pravidla pokyny k obsluze 28. Bezpečná práce při skladování a ruční manipulaci s břemeny: používání žebříků a přenosných stupadel zásady bezpečné manipulace s břemeny seznámení s místními řády skladů zásady a bezpečná práce při paletování a tvorbě manipulačních jednotek manipulační šířky a šířky komunikací (ČSN , ČSN , ČSN EN a 131-2) Informativně v rozsahu vykonávané činnosti. 29. Traumatologický plán. První pomoc při úrazech elektrickým proudem, popálení, opaření, zlomeniny, zástava srdeční činnosti, umělé dýchání, vybavení pracovišť lékárničkou: povinnosti zaměstnavatele při zajišťování první pomoci postup při poskytování první pomoci 30. Bezpečnost práce při provozu, údržbě a opravách motorových vozidel: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů. Přezkoušení řidiče motorového vozidla Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. povinnosti dopravce, vedení evidence vozidla přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě státní dozor v silniční dopravě, pokuty Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě vedení záznamu o době řízení vozidla a bezpečnostních přestávkách způsob značení vozidel přeprava nebezpečných věcí Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky povinnosti provozovatele povinnosti zaměstnance oprávnění k řízení provádění oprav přestávky během řízení vozidla Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 307/1999 Sb. způsobilost vozidla k provozu Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích technické podmínky pro provoz vozidel Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkající se silniční dopravy.

5 osádka, doba řízení, přestávky v řízení a doby odpočinku, odpovědnost dopravce. 31. Zdroje a příčiny vzniklých úrazů, opatření k zamezení opakování se obdobných případů. 32. Interní předpisy zaměstnavatele (směrnice pro poskytování OOPP, prevence rizik, místní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy, místní řád skladu atd.). 33. Návody k používání jednotlivých (užívaných) zařízení a strojů. III. ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ 1. Povinnosti zaměstnavatele Zákoník práce: zákaz diskriminace ponižování lidské důstojnosti povinnosti vedoucích zaměstnanců prevence rizik poskytování osobní ochranné pracovní prostředky šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání vybavení pracoviště, pracovní prostředí a pracovní prostředky, organizace práce a pracovní postupy rizikové faktory pracovních podmínek a zákazy některých prací 2. Vyhledávání a hodnocení rizik: systém vyhledávání rizik kontrola a řízení rizik ochrana zaměstnanců před riziky 3. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání: zákonné pojištění zaměstnavatele zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců. 4. Hygiena práce: Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů: ohlašovací povinnost zaměstnavatele - 10 závodní preventivní péče - 35 Zákon o péči o zdraví lidu zák. č. 20/1966 Sb. ve znění pozdějších předpisů: povinnosti zaměstnavatele Zákoník práce: povinnost vyhledávat a zhodnocovat zdravotní rizika, zařazovat zaměstnance do kategorie podle zařazení na pracovní činnost informace o zdravotním ohrožení zdrojem rizika, včetně zhodnocení úrovně, zabezpečení ochrany zaměstnance na pracovišti (interní opatření) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů: povinnosti provozovatele zdroje hluku a vibrací povinnosti provozovatele zdroje neionizujícího záření zařazování prací do kategorií podle rizikových faktorů provádění měření koncentrací a intenzit faktorů ohrožení riziková práce, povinnosti zaměstnavatele evidence rizikových prací působnost a rozsah pravomocí státního zdravotního dozoru ukládání pokut za porušení povinností Ochrana zdraví před neionizujícím zářením NV č. 480/2000 Sb.: hygienické limity expozic osob Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli: zařazování prací do jednotlivých kategorií kategorizace prací podle faktorů ohrožení. 5. Zákon č. 22/1997 Sb., technické požadavky na výrobky, ve znění pozdějších předpisů:

6 obecně povinnosti dovozce a výrobce dokumentace výrobku rozsah návod k používání prohlášení o shodě, ujištění o vydání prohlášení o shodě, ES prohlášení 6. Revize vyhrazených technických zařízení, elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů ČSN , ed. 2: lhůty, odpovědnost, evidence 7. Nakládání s nebezpečnými a ostatními odpady zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a související předpisy, kterými se provádí zákon o dopadech ve znění pozdějších předpisů: povinnosti zaměstnavatele Informativně podle zařazení na pracovní funkci. 8. Nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích ve znění pozdějších předpisů: ochrana zaměstnanců Informativně podle zařazení na pracovní funkci. 9. Bezpečnostní předpisy při svářečských pracích dodavatelsky informativně: vystavení písemného povolení ke svařování 10. Interní předpisy organizace, povinnosti vedoucích zaměstnanců: V případě změny nebo rozšíření činnosti organizace bude tato osnova upravena tak, aby zaměstnanci byli seznámeni v rozsahu své práce se svými povinnostmi vyplývající pro ně z příslušných předpisů.

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 školení Čas školení Školil Středisko Dle prez.listiny 3 hodiny Dle prez.listiny Školení zaměstnanců 2009 Strana 1 (celkem 10) Aktualizace 01/2009

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1 Úvodní ustanovení Ředitel Českého vysokého učení technického v Praze, Masarykova ústavu vyšších studií (dále jen MÚVS ) vydává k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na základě platné

Více

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti EURO CERT CZ, a.s. Jakékoliv šíření lze provádět jen

Více

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBECNÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBECNÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBECNÁ PŘÍRUČKA BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo

Více

Bezpečnost a hygiena práce z pohledu práva

Bezpečnost a hygiena práce z pohledu práva Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Bezpečnost a hygiena práce z pohledu práva Bakalářská práce Autor: Alois Pindjak Bankovnictví, Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce:

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE Odpovědnost za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve firmě mají všichni vedoucí zaměstnanci na všech stupních

Více

Osnova základního školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Osnova základního školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Osnova základního školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro zaměstnance a studenty FBMI - ČVUT Určeného pro základní a periodické školení: a) studentů vysoké školy b) zaměstnanců přijatých

Více

EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA

EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA DESÁTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉ SOCIÁLNÍ CHARTY PŘEDKLÁDANÁ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY (za období do 31. 12. 2011) Články 3, 11, 12, 13 a 14 Evropské sociální charty a článek 4 Dodatkového

Více

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců Obsah: 1. Účel a platnost...1 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců...1 3. Školení...2 4. Osobní ochranné pracovní prostředky...3 5. Chronologický postup při zajišťování bezpečnosti stavebních

Více

309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, ČÁST PRVNÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, ČÁST PRVNÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Obsah a text 309/2006 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 28.12.2009 309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce)

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce) ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce) POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE, PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE Práva a povinnosti zaměstnance ( 106 Zákoníku práce

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb.

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Ostrava, leden 2007 Ing. Ctirad Koudelka Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník

Více

a) Výklad pojmů BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) b) Obecně Příloha č. 4

a) Výklad pojmů BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) b) Obecně Příloha č. 4 Příloha č. 4 Š k o l e n í b e z p e č n o s t i p r á c e a p o ž á r n í o c h r a n y z a m ě s t n a n c ů a) Výklad pojmů Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) soubor právních a ostatních předpisů,

Více

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kurzu se základními dokumenty z oblasti bezpečnosti

Více

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY Dokument byl vypracován pro Vysoké učení technické v Brně a je nedílnou součástí dokumentace

Více

Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi

Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi Ing. Hana Krejsová H.krejsova@seznam.cz Tel.: 724400555 724278705 Použity podklady Ing. Martynka

Více

7. Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců v oblasti BOZP

7. Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců v oblasti BOZP 103 (1) Zaměstnavatel je povinen a) nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, b) informovat zaměstnance

Více

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů MLADÍ LIDÉ jsou nezkušení a nezralí, nejsou si vědomi rizik, nemají dostatečnou odbornou způsobilost a vzdělání; nejsou si vědomi svých povinností a práv a povinností

Více

Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců v zemědělství ve zlínském regionu

Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců v zemědělství ve zlínském regionu Studijní materiály pro účastníky semináře Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců v zemědělství ve zlínském regionu Agrární komora Zlín Bartošova 4393 1 Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců

Více

LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY,

LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY, Skupina UNIPETROL Strana 1/20 Rozsah platnosti: BENZINA, s.r.o. UNIPETROL, a.s. UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. UNIPETROL RPA, s.r.o. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY, SYSTÉM ZDRAVOTNÍ

Více

Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi

Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi Ing. Hana Krejsová H.krejsova@seznam.cz Tel.: 724400555 724278705 Použity podklady Ing. Martynka O čem budeme hovořit: Nařízení REACH bezpečnostní

Více

Legislativa zabývající se problematikou azbestu

Legislativa zabývající se problematikou azbestu Legislativa zabývající se problematikou azbestu Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích o zajištění bezpečnosti a ochrany

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 4 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více