Bezpečnostní list Minerální vlna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní list Minerální vlna"

Transkript

1 Bezpečnostní list Bezpečnostní list Minerální vlna leden 2007

2 Bezpečnostní list dle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku; ve znění vyhl. č. 460/2005 Sb. MINERÁLNÍ VLNA (SKELNÁ VLNA A/NEBO MINERÁLNÍ VLNA) PRO TEPELNOU A / NEBO ZVUKOVOU IZOLACI Classic 044, Classic 040, Naturoll 040, TI 140, TM 415, TI 140U, TPM 100, TP 116, TP 115, TPC 21, TI 416, TP 416, TI 140W, TM 100, Classic 037, TI 116, TI 100, TI 140T, TI 414, TP 414, TP 415 KD, TI 135H, Classic 035, Naturoll 035, TI 135U, TI 435U, TP 425, TP 425B, TP 430 KD, TPM 135, TI 415, TP 120A, TP 440, TP 435, TP 435B, TI 120 Datum vyhotovení: 19. ledna 2007 Datum revize:

3 OBSAH 1. Identifikace přípravku 4 2. Informace o složení přípravku 5 3. Údaje o nebezpečnosti přípravku 6 4. Pokyny pro první pomoc 7 5. Pokyny pro hasební zásah 8 6. Opatření v případě náhodného úniku 8 7. Pokyny pro zacházení a skladování 9 8. Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob Fyzikální a chemické vlastnosti Informace o stabilitě a reaktivitě Toxikologické informace o přípravku Ekologické informace přípravku Pokyny pro odstraňování přípravku a obalu Informace pro přepravu Silniční a železniční přeprava Informace o klasifikaci, balení a označování a o právních předpisech 21

4 1. Identifikace přípravku, výrobce /dovozce: 1.1 Identifikace přípravku: Obchodní název přípravku (česky): Originální název přípravku: MINERÁLNÍ VLNA (SKELNÁ VLNA A / NEBO MINERÁLNÍ VLNA) PRO TEPELNOU A / NEBO ZVUKOVOU IZOLACI Mineral Wool (glass wool and / or rock wool) for Thermal and/or Acoustic Insulation. Identifikační číslo přípravku: 1.2 Použití přípravku: Účel použití: Stavební materiály a přísady Popis funkce látky nebo přípravku: Pro tepelnou /nebo zvukovou izolaci. 1.3 Identifikace výrobce: Jméno nebo obchodní jméno: KNAUF INSULATION, spol. s r.o. Místo podnikání nebo sídlo: Identifikační číslo (IČO): Identifikační číslo (DIČ): Telefon: 1.4 Informace při ohrožení života a zdraví podává nepřetržitě v ČR: Nouzové telefonní číslo: Adresa: Pod Dolní drahou 110, Krupka CZ Toxikologické informační středisko (TIS) Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti Praha 2

5 2. Informace o složení přípravku: 2.1 Chemická charakteristika přípravku: Přípravek obsahuje nebezpečnou látku podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 369/2005 Sb., Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných látek a látku, pro níž je stanoven přípustný expoziční limit (PEL) v pracovním ovzduší1.ostatní komponenty jsou obsaženy pod hranicí, jíž je třeba brát v úvahu při klasifikaci přípravku. 2.2 Nebezpečná látka a zároveň látka, pro něž je stanoven PEL: Chemický název: Koncentrace rozsah (%) Minerální vlna *) cca 90% Fenolformaldehydová pryskyřice ***) 5,5 Ident. čísla: CAS: ES: Indexové ES: neuvedeno nenalezeno nenalezeno nepřiděleno Klasifikace Karc.kat.3; R40 Xi; R38 Označování: Symbol nebezpečnosti: R-věty: S-věty: Xn R-věty: **) S-věty: (2-)36-37 Xn R-věty: 36/38 S-věty: (2-)24/ *) podle NV č. 369/2005 Sb., [Umělá skleněná(silikátová) vlákna s nahodilou orientací s obsahem oxidů alkalických kovů a oxidů alkalických zemin (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) větším než 18% hmotnostních] **) EUCEB European Certification Board for Mineral Wool Products vydal Certifikát č července 2006 pro Knauf Insulation spol. s.r.o. Ceská republika, Krupka pro skleněná vlákna typu Glass Wool K 06, že tato vlákna splňují jednu z podmínek poznámky Q podle nařízení vlády č. 232/2004 Sb., v platném znění a proto není nutno je klasifikovat jako karcinogenní. Poznámka Q Klasifikaci látky jako karcinogenní není nutno použít, jestliže lze prokázat, že látka splňuje jednu z následujících podmínek: - krátkodobý test bioperzistence při vdechování prokáže, že vlákna delší než 20 mikronů mají vážený poločas kratší než 10 dnů, nebo - krátkodobý test bioperzistence při intratracheální instilaci prokáže, že vlákna delší než 20 mikrom mají vážený poločas kratší než 40 dnů, nebo - příslušný intraperitoneální test prokáže, že neexistuje důkaz o zvýšení karcinogenity, nebo - nepřítomnost příslušných patogenních nebo neoplastických změn u vhodně dlouhodobého inhalačního testu. ***) Není v Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných látek ( Tabulka C Přílohy č. 1 k vyhl. č. 232/2004 Sb., v platném znění). V Seznamu 2004 (český EINECS, ELINCS, NLP) nenalezena. V toxikologických databázích SZÚ nevyhledávána, jde o obecné skupinové označení. Klasifikace a značení této pryskyřice podle uvážení CPL-SZÚ s přihlédnutím k známému dráždivému účinku prachu takových pryskyřic.

6 3. Údaje o nebezpečnosti přípravku: Má charakter nebezpečného přípravku ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 178/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplná citace platného znění viz 15.2.). Zhodnocení nebezpečnosti odpovídá současně i platným předpisům Evropské unie. Je doplněno o údaje z odborné literatury a databází. 3.1 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku: Přípravek je podle zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů klasifikován a označován jako nebezpečný pro zdraví člověka. Mechanicky dráždí oči a kůži. 3.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání přípravku: Přípravek není podle zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů klasifikován ani označován jako nebezpečný pro životní prostředí. 3.3 Nejzávažnější nepříznivé účinky z hlediska fyzikálně chemických vlastností: Přípravek není podle zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů klasifikován ani označován jako hořlavý ani jako oxidující. 3.4 Možné nesprávné použití přípravku: 3.5 Další údaje:

7 4. Pokyny pro první pomoc: 4.1 Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace obsažené na etiketě (obalu) nebo v tomto bezpečnostním listu. 4.2 Při nadýchání: Opusťte kontaminované prostředí/dopravte postiženého mimo kontaminované prostředí, přetrvává-li podráždění dýchacích cest, vyhledejte lékařskou pomoc. 4.3 Při styku s kůží: Setřást opatrně prach z oděvu. Při mytí postupovat opatrně, nejprve nechat vodu jen stékat po kůži, teprve pak se začít mýt. Při přetrvávajícím podráždění vyhledejte lékařskou pomoc. 4.4 Při zasažení očí: Promývejte velkým množstvím čisté vlažné vody přetrvává-li podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. 4.5 Při požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); nikdy nevyvolávejte zvracení. 4.6 Další údaje: Doporučení pro lékařskou první pomoc a léčbu: Léčba je symptomatická. 7

8 5. Pokyny pro hasební zásah: 5.1 Vhodná hasiva: Všechna hasiva s tím, že se hašení přizpůsobuje požáru v okolí. Přípravek sám je nehořlavý. 5.2 Nevhodná hasiva (zejména ta, co nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů): Odpadá 5.3 Zvláštní nebezpečí (způsobené explozí, upozornění na specifická nebezpečí při požáru a hašení): Odpadá 5.4 Ochranné prostředky pro hasiče: Při požáru používejte celotělovou ochranu popř. vhodnou ochranu dýchadel (izolační přístroj). 5.5 Další údaje: Odpadá 6 Opatření v případě náhodného úniku: 6.1 Preventivní opatření pro ochranu osob: Při manipulaci minimalizujte prašnost. Zabraňte dalšímu šíření prachu, např. navlhčením materiálu, je-li to možné. Zabraňte kontaktu s pokožkou nebo sliznicemi. Používejte účinné osobní ochranné pracovní prostředky. Postupujte podle pokynů, obsažených v kapitolách 7 a Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Nepředpokládá se nebezpečí při úniku do životního prostředí. 6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění: Rozsypaný prach z přípravku opatrně smeťte nebo vysajte vysavačem s vhodným filtrem. Velké kusy seberte. Pokud zametáte, nejprve materiál pokropte. Nikdy nepoužijte pro čištění stlačený vzduch. Sebraný materiál zneškodňujte v souladu s platnými předpisy. 6.4 Další údaje: Po odstranění přípravku umyjte kontaminované místo vodou.

9 7. Pokyny pro zacházení a skladování: 7.1 Pokyny pro zacházení: Opatření pro bezpečné zacházení s přípravkem: Při používání v souladu s návodem nejsou nutná žádná specifická opatření. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky podle kapitoly 8. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví Opatření na ochranu životního prostředí: Při obvyklém použití odpadá Ochrana před požárem nebo výbuchem: 7.2 Pokyny pro skladování: Podmínky pro bezpečné skladování: Chraňte před povětrnostními vlivy pokud přípravek není v originálním balení Požadavky pro společné skladování: Skladujte mimo dosah dětí Nejvyšší přípustné množství přípravku pro dané skladovací prostory: Další zvláštní požadavky včetně typu materiálu pro obal: 7.3 Specifické použití: 9

10 8. Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob: 8.1 Expoziční limity: Přípravek obsahuje látku, pro níž jsou stanoveny podle nařízení vlády č. 178/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, následující koncentrační limity v pracovním ovzduší: minerální vlna PEL početní koncentrace počet 1 respirabilních vláken / cm 3 umělá minerální vlákna PEL hmotnostní koncentrace [mg.m -3 ] 4 Poznámka: Pro umělá minerální vlákna musí být dodrženy současně přípustné hodnoty početní i hmotnostní koncentrace. prach fenolformaldehydových pryskyřic PELc 5, Přípravek neobsahuje látky, pro něž jsou, podle vyhlášky č. 432/2003 Sb. stanoveny limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů (BET) Odpadá Doporučená metoda měření látek v pracovním ovzduší: Měření prašnosti podle metodiky obsažené v Příloze č. 3 nař. vl. č. 178/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Způsob a technika odběru a stanovení koncentrace frakcí polétavého prachu inhalabilní a respirabilní frakce v pracovním ovzduší podle přijatých konvencí v ČSN EN 481 gravimetricky. Strategie měření, výběr vhodného měřicího postupu a zpracování výsledků podle ČSN EN 482 a ČSN EN Doporučené postupy stanovení biologických expozičních testů (podle dřívější osnovy): Odpadá 8.2 Technická opatření (případně jiná opatření) na omezení expozice osob životního prostředí: Pracujte v dobře větratelné místnosti tak, aby nedocházelo k překračování expozičních limitů. Jinak používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně dýchacích orgánů. 8.3 Osobní ochranné pracovní prostředky: Ochrana dýchacích orgánů: Pokud koncentrace prachu v pracovním prostředí přesáhne PELc nebo ve špatně větratelném prostředí použijte filtrační polomasku s filtrem proti tuhým částicím / případně celoobličejovou masku. Tuto ochranu použít i při všech prašných operacích spojených např. s řezáním nebo s manipulací s deskami ve velmi omezeném prostoru. Podle ČSN EN

11 8.3.2 Ochrana očí: Ochranné brýle podle ČSN EN Ochrana rukou: Ochranné rukavice (látkové, kožené nebo gumové) zkoušené podle ČSN EN Ochrana celého těla: Používat rukavice a přikrývku hlavy. Pracovní oděv (příp. kombinéza) má být na koncích rukávů, nohavic a u krku pevně upnuta, aby se prach nezanášel pod oděv a nedocházelo k možnému dráždění i na dalších místech těla. Není-li obuv součástí kombinézy, musí být uzavřená a snadno čistitelná. 8.4 Další údaje včetně všeobecných hygienických opatření: Při práci s přípravkem nepoužívejte kontaktní čočky.zejména při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Zabraňte styku s očima a pokožkou. Po práci setřeste opatrně prach z oděvu. Při mytí postupujte opatrně, nejprve nechte vodu jen stékat po kůži, teprve pak se začněte mýt. Pokožku ošetřete vhodnými reparačními prostředky. 11

12 9. Fyzikální a chemické vlastnosti: 9.1 Skupenství (při 20 C): Pevná látka. 9.2 Barva: Žlutohnědá. 9.3 Zápach (vůně): Bez zápachu. 9.4 Hodnota ph (při 20 C): Nestanovuje se. 9.5 Hodnota ph 1% roztoku (při 20 C): Nestanovuje se. 9.6 Bod (rozmezí teplot ) tání ( C): Nad Bod (rozmezí teplot) varu ( C): Nestanovuje se. 9.8 Hořlavost: Bod vzplanutí ( C): Bod hoření podle ČSN ( C): Teplota vznícení podle ČSN ( C): Nehořlavý. Neuveden. Neuvedena. 9.9 Samozápalnost ( C): Přípravek není samozápalný Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): dolní mez (% obj.): Není nebezpečný výbuchem Oxidační vlastnosti: 9.12 Tenze par (při 20 C): 9.13 Hustota (při 20 C) (g/cm 3 ): Až 250 kg/m Rozpustnost (při 20 C): ve vodě: v tucích (včetně specifikace oleje): Nerozpustný. Chemicky inertní. Nerozpustný Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: 9.16 Viskozita (při 20 C): 9.17 Další údaje: 12

13 10. Informace o stabilitě a reaktivitě: 10.1 Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: Za normálního způsobu použití je přípravek stabilní, k rozkladu nedochází Podmínky, kterým je třeba zamezit: Vlhkost (dochází k znehodnocení) Materiály, které nelze použít: Neuvedeny Nebezpečné produkty rozkladu: Při hoření vznikají oxid uhličitý, oxid uhelnatý a některé stopové plyny, které ovšem nejsou rizikové Potřeba stabilizátoru v přípravku: Možnost nebezpečné exotermní reakce: Význam změny fyzikálních vlastností pro stabilitu a bezpečnost přípravku: Nebezpečné rozkladné produkty při styku přípravku a vodou: Možnosti rozkladu přípravku na nestabilní produkty: Meze výbušnosti: 10.5 Další údaje (např. nebezpečí polymerace): 13

14 11. Toxikologické informace o přípravku (případně složkách přípravku): 11.1 Akutní toxicita: Přípravku: Pro přípravek nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici. LD 50, orálně, potkan: LD 50, dermálně, potkan nebo králík: LD 50, inhalačně, potkan, pro aerosoly/částice: LD 50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry: Údaje nejsou k dispozici Údaje nejsou k dispozici Údaje nejsou k dispozici Údaje nejsou k dispozici Komponent přípravku: Vzhledem k vlastnostem komponenty jde o přípravek akutně prakticky netoxický. Pro minerální vlnu nebyly výše uvedené toxikologické údaje nalezeny Subchronická - chronická toxicita (přípravku event. jeho komponent): Komponenty přípravku nemají chronický účinek Dráždivost (odhad/netestováno): pro kůži: Mechanicky dráždí jemné píchání, vymizí po opláchnutí, u vnímavých jedinců může vymizet až po několika dnech. pro oči: Mechanicky dráždí Senzibilizace: Pro přípravek nestanovena. Není pravděpodobná Karcinogenita: EUCEB European Certification Board for Mineral Wool Products vydal Certifikát č. 092 pro Knauf Insulation spol. s.r.o. Ceská republika, Krupka pro skleněná vlákna typu Glass Wool K 06, že tato vlákna splňují jednu z podmínek poznámky Q podle nařízení vlády č. 232/2004 Sb., v platném znění a proto není nutno je klasifikovat jako karcinogenní Mutagenita: Pro přípravek nestanovena. Komponenty přípravku nemají mutagenní účinek Toxicita pro reprodukci: Pro přípravek nestanovena. Komponenty přípravku nejsou toxické pro reprodukci. 14

15 11.8 Zkušenosti z působení na člověka: Vysoké koncentrace v pracovním ovzduší mohou dráždit dýchací cesty. Mechanicky dráždí oči a kůži. Dráždivý účinek závisí na masivnosti místního kontaktu s přípravkem. Také žádná z epidemiologických studií posuzované IARC nepotvrdila karcinogenní účinek Provedení zkoušek na zvířatech: Přípravek nebyl na zvířatech zkoušen. Je hodnocen konvenčními výpočtovými metodami podle vyhl. č. 232/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 12 Ekologické informace přípravku (případně složkách přípravku): Podle sdělení výrobce není znám a neočekává se za normálního (obvyklého) způsobu použití - negativní ekologický účinek Ekotoxicita pro vodní organismy: Nestanovena Akutní toxicita přípravku pro vodní organismy: LC 50, 96 hod., ryby (mg.l -1 ): EC 50, 48 hod., dafnie (mg.l -1 ): IC 50, 72 hod., řasy (mg.l -1 ): Nestanovena. Nestanovena. Nestanovena Akutní toxicita komponent přípravku pro vodní organismy: LC 50, 96 hod., ryby (mg.l -1 ): EC 50, 48 hod., dafnie (mg.l -1 ): IC 50, 72 hod., řasy (mg.l -1 ): Údaje nejsou k dispozici. Údaje nejsou k dispozici. Údaje nejsou k dispozici Toxicita pro ostatní prostředí: Nestanovena. Inertní anorganický produkt s velmi malým organickým obsahem < 5,5%. Může být používán pro hnojení půdy v těžkých půdách Mobilita: Nestanovena Perzistence a rozložitelnost: Nemá vliv na potravinový řetězec 15

16 12.5 Absorpce nebo desorpce: Nestanovena Jiné údaje: CHSK: BSK 5 : Nestanovena. Nestanovena Další nepříznivé účinky: Nejsou k dispozici. 13 Pokyny pro odstraňování přípravku a obalu: 13.1 Možné nebezpečí při odstraňování přípravku: Nejsou známa Způsoby zneškodňování přípravku: Postupuje se podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a podle jeho prováděcích předpisů o zneškodňování zvláštních/nebezpečných odpadů, v platném znění Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Vyprázdněné obaly mohou být, po odpovídajícím vyčištění, opět recyklovány. Postupuje se podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), v platném znění a podle vyhlášky č. 381/2001 Sb Zařazení odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Katalogové číslo druhu odpadu: O Název druhu odpadu: Jiné izolační materiály. 16

17 14 Informace pro přepravu: Přípravek není nebezpečným zbožím ve smyslu mezinárodních a národních předpisů o přepravě. V r platí v ČR: Vyhláška MZV č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, č. 33/2005 Sb.m.s., kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb.m.s., č. 6/2002 Sb.m.s., č. 65/2003 Sb.m.s. a č. 77/2004 Sb.m.s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A - Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věci (ADR) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 34/2005 Sb.m.s., kterým se doplňují sdělení č.61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 274/1996 Sb., č. 29/1998 Sb., č. 60/1999 Sb., č. 9/2002 Sb.m.s., č. 46/2003 Sb.m.s. a č. 8/2004 Sb.m.s. o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980, vyhlášené pod č. 8/1985 Sb. (Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží /RID/.) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/ 2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě Silniční a železniční přeprava (ADR/RID): Třída: Výstražná tabule: Správný technický název: Poznámka: Číslice/Písmeno: Označení zboží: Číslo UN: 14.2 Vnitrozemská vodní přeprava (ADN/ADNR): Třída: Poznámka: Číslice/Písmeno: Kategorie: 14.3 Námořní přeprava (IMDG): Třída: Stránka: Číslo UN: Typ/skupina obalu: Číslo EMS: MFAG: Správný technický název: Poznámka: 14.4 Letecká přeprava (ICAO/IATA) Třída: Číslo UN: Typ/skupina obalu: Správný technický název: Poznámka: 14.5 Další údaje: 17

18 15 Informace o klasifikaci, balení a označování (podle zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a o právních předpisech: 15.1 Klasifikace a označování přípravku: Přípravek je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Na obale, etiketě apod. je třeba jej specificky označovat Výstražný symbol/výstražné symboly a písmenné označení nebezpečných vlastností fyzikálně-chemických a vlastností nebezpečných pro zdraví nebo životní prostředí odpovídající klasifikaci nebezpečného přípravku podle 5 a přílohy č. 4 vyhlášky č. 232/ 2004 Sb.: Poznámka: Písmenná označení se na obalech látek nebo přípravků již nepoužívají (bod 35 zák. č. 345/2005 Sb., jímž se novelizuje původní ustanovení zákona č. 356/2003 Sb.). Dále u karcinogenů, mutagenů a látek toxických pro reprodukci se dále neuvádí ani slovní označení uváděné pod symbolem (vyhl. č. 369/2005 Sb., jíž se novelizuje původní ustanovení vyhl. č. 232/2004 Sb. viz odst s plnými zněními předpisů). Xi Dráždivý Chemický název nebezpečné látky nebo nebezpečných látek v přípravku ve tvaru jednoho z názvů uvedených v Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných látek. Minerální vlna Standardní věta/věty označující specifickou rizikovost (R-věta) podle 6 a 8 a příloh č. 2, 5 a 7 vyhlášky č. 232/2004 Sb.: V označení/na etiketě látky/přípravku se R-věty podle přílohy č. 5, uvedou pouze formou textu Standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věta) podle 7 a příloh č. 2, 6 a 7 vyhlášky č. 232/2004 Sb. (není-li možné tyto pokyny umístit na štítek nebo na obal, musí být k obalu přiloženy): Poznámka: V označení/na etiketě látky/přípravku se S-věty podle přílohy č. 6, uvedou pouze formou textu Pokyny pro předlékařskou první pomoc přípravků určených k prodeji spotřebiteli ( 21 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů): S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S 28 Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody. 18

19 15.2 Právní předpisy, které se vztahují na přípravek: Klasifikace a označování přípravku: Zákon č. 356/2003 Sb., chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 345/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. Vyhláška č. 164/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti, ve znění vyhlášky č. 10/2006 Sb. Vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe, ve znění vyhlášky č. 279/2005 Sb., Vyhláška č. 220/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpečných chemických látek a vedení jejich evidence. Vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění vyhlášky č. 109/2005 Sb., vyhlášky č. 78/2006 Sb., vyhlášky č. 284/2006 Sb., vyhlášky č. 540/2006 Sb. Vyhláška č. 222/2004 Sb., kterou se u chemických látek a chemických přípravků stanoví základní metody zkoušení fyzikálně-chemických vlastností a vlastností nebezpečných pro životní prostředí, ve znění vyhlášky č. 389/2005 Sb. Vyhláška č. 223/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí. Vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku ve znění vyhlášky č. 460/2005 Sb. Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb. Vyhláška č. 234/2004 Sb., o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků. Vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek, ve znění vyhlášky č. 12/2006 Sb. Vyhláška č. 427/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika chemických látek pro zdraví člověka Vyhláška č. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity chemických látek a chemických přípravků ve znění vyhlášky č. 449/2005 Sb. 19

20 Zdravotnické předpisy: Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Vyhláška č. 428/2004 Sb., o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v účinnosti od ). Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) (v účinnosti od ). Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci v platném znění. Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Nejdůležitější předpisy na ochranu životního prostředí vztahující se k chemickým látkám a přípravkům (úplná znění): Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění. Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění. Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění. Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), v platném znění. Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, v platném znění Požární a další předpisy: Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění. Na přípravek se nevztahují předpisy o hořlavých kapalinách Specifická ustanovení: 20

21 16 Další informace: 16.1 Další údaje důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka (např. pokyny pro školení, preventivní lékařské prohlídky, doporučené použití přípravku, doporučení pro omezené použití přípravku apod.): Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisících předpisů na ochranu zdraví Plná znění R-vět komponent přípravku, uvedených v bodě 2.2: R36/38 Dráždí oči a kůži. R38 Dráždí kůži. R 40 Podezření na karcinogenní účinky Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu: Údaje výrobce. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to humans, Manmade Vitreous Fibres, Vol. 81, Lyon Dále toxikologické databáze, a to zejména: Vol. 71: ChemKnowledgeR System from MICROMEDEXR, CCINFO (2006), zejména databáze ECB (European Chemicals Bureau), Seznam 2004, obsahující EINECS, ELINCS a NLP. Při vypracování tohoto bezpečnostního listu v češtině byla použita verze originálního bezpečnostního listu výrobce KNAUF INSULATION, Belgie z června 2004 v angličtině. Prohlášení: Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. 21

Bezpečnostní list. Minerální vlna ze skelných vláken. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Bezpečnostní list srpen 2007

Bezpečnostní list. Minerální vlna ze skelných vláken. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Bezpečnostní list srpen 2007 Bezpečnostní list srpen 2007 Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Minerální vlna ze skelných vláken MINERÁLNÍ VLNA ZE SKELNÝCH VLÁKEN, URČENÁ PRO TEPELNOU A ZVUKOVOU

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vyhotovení v ČR: 14.5.2009 Datum revize: 02. 05. 2013 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU, SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky/přípravku: Primalex Silikonový základ O Z 8 Registrační číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. 1/8 Gigazyme BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 30. 05. 2004 Datum revize v ČR: 15.12. 2007 Datum posledního přepracování v zahraničí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. 1/8 S&M Dezinfekční čistič BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01 11. 2005 Datum revize v ČR: 15. 12. 2011 Datum posledního přepracování

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání : 24.3.2009 Strana : 1 / 7 Datum revize :

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání : 24.3.2009 Strana : 1 / 7 Datum revize : Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ( ES ) č. 1907/2006 REACH Datum vydání : 24.3.2009 Strana : 1 / 7 1. Identifikace látky nebo přípravku, společnosti, podniku : 1.1. Identifikace přípravku :

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. 1/5 Octenidol BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01. 01. 2009 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 1/8

BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 1/8 BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 1/8 Datum vydání: 5.2.2005 Datum revize: Název výrobku: UROKOL P202G in UROKOL P410 1.Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce nebo distributora: 1.1 Identifikace látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 06. února 203 2. července 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo Další názvy

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2 nařízení (ES) 1907/2006 (REACH), v platném znění

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2 nařízení (ES) 1907/2006 (REACH), v platném znění 1/6 Datum vyhotovení: 10.2.2010 Datum revize: 1.8.2011, změna názvu firmy a sídla Změny vyznačeny podtrženým písmem. 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010. StarCar Čistič skel

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010. StarCar Čistič skel ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Číslo Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi Nedoporučená použití

Více

Bezpečnostní list ANHYMENT podle zákona 356/2003 Sb. a vyhlášky 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list ANHYMENT podle zákona 356/2003 Sb. a vyhlášky 231/2004 Sb. Stránka 1 z 6 Bezpečnostní list ANHYMENT podle zákona 356/2003 Sb. a vyhlášky 231/2004 Sb. Název výrobku: Potěrový materiál ze síranu vápenatého pro vnitřní použití ve stavbách podle ČSN EN 13813 Datum

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. Datum vydání: 6. 2. 2004 Datum revize: Název výrobku: Keratmel TZS 06 zateplovací tmel 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Více

LARRIN nerez-čistič. Chemický název: Obsah (%): Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Symboly, R-věty:

LARRIN nerez-čistič. Chemický název: Obsah (%): Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Symboly, R-věty: Strana 1 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Číslo výrobku: 05006 Číslo CAS: směs neuvádí se Číslo ES (EINECS):

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 BETOLIT EP 0- DC, W, FR, TH, NF, IP, flex složka A 0. října 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI Identifikace směsi Použití: Vosk na dřevo. Identifikace výrobce: Dyrup GmbH Adresa / sídlo Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach, Wienerbergstrasse 11/12, A-1100

Více

1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Asfaltový penetrační lak DenBit BR-ALP Registrační číslo: Další názvy látky:

1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Asfaltový penetrační lak DenBit BR-ALP Registrační číslo: Další názvy látky: Datum vydání: 4.6.2009 Strana: 1 ze 9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Asfaltový penetrační lak DenBit BR-ALP Registrační číslo: Další názvy

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. GEAREX Číslo verze

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. GEAREX Číslo verze (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 30. ledna 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo Další názvy směsi.2. Příslušná

Více

2-6, rue Henri Sainte Claire Deville - Les Colonnades.

2-6, rue Henri Sainte Claire Deville - Les Colonnades. 1/10 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikace směsi 1.2 Použití: Na odstraňení starých malířských nátěrů z různých podkladů (kovy, drevo, beton, kámen, dlažby, apod.) 1.3 Identifikace výrobce:

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Identifikační číslo: 01418 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití: Tekutý

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Lepidlo na plastikové modely

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Lepidlo na plastikové modely ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo Další názvy směsi Lepidlo na plastikové modely 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009 Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Registrační číslo: Další názvy látky: 1.2. Použití látky nebo přípravku:

Více

(ES) 1907/2006 (REACH)

(ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 16.9.2010 Strana: 1 ze 9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo směsi: TYTAN Professional ABIZOL H ALP - Asfaltový penetrační lak Registrační číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2, Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2, Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název směsi: weber.antigraffiti nátěr, složka vytvrzovač 7815 Další názvy směsi (synonyma): odpadá 1.2 Příslušná

Více

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006)

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 2.1.2009 Název výrobku: NITRA CID AGRI Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.4. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. .2. (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 05. listopadu 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs.3. Látka Číslo 5242 Číslo CAS

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo Další názvy směsi Příslušná určená použití směsi chladicí řezná emulze Nedoporučená použití směsi Zpráva

Více

Bezpečnostní list MIX DP 160 dle nařízení komise EU č. 453/2010 Datum vyhotovení: 7.3.2015 Datum revize:.--.---- Strana: 1/14

Bezpečnostní list MIX DP 160 dle nařízení komise EU č. 453/2010 Datum vyhotovení: 7.3.2015 Datum revize:.--.---- Strana: 1/14 Datum revize:.--.---- Strana: 1/14 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Přípravek na ochranu

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

Dr. House ruční čištění koberců

Dr. House ruční čištění koberců Strana 1 z 6 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku: Číslo výrobku: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): 1.1. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více