ROZVAHA (bilance)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance)"

Transkript

1 ROZVAHA (bilance) sestavená k (v tisících Kč na dvě desetinná místa) IČ Město Kojetín Masarykovo nám. 20, Kojetín Název položky Účet Číslo k MÁ DÁTI DAL k AKTIVA A. STÁLÁ AKTIVA součet položek , , , ,28 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software ,32 72,16 576,48 Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,49 84,63 549,13 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ,16 72,16 Poskytnuté zálohy na DNM Dlouhodobý majetek celkem součet 2 až ,81 228,95 72, ,61 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Opráv.k nehm.výsl.výzk.a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému DNM Oprávky k ostatnímu DNM Oprávky k dlouhod.nehmotnému majetku celkem součet pol.10 až Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky ,89 56,67 80, ,03 Umělecká díla a předměty ,36 1,00 56,36 Stavby , , , ,11 Samost.movité věci a soubory movitých věcí , ,03 191, ,38 Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,02 527,18 313, ,24 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhod.hmotný majetek , , , ,72

2 Poskytnuté zálohy na dlouhod.hmotný maj ,99 33,00 111,99 Dlouhodobý hmotný majetek celkem součet pol.16 až , , , ,83 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.mov.věcem a soub.mov.věcí Oprávky k pěstitel.celkům trv. porostů Oprávky k zákl.stádu a tažným zvířatům Oprávky k drob.dlouhodob. hmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouhod.hmotnému majetku Oprávky k dlouhod.hmotnému majetku celkem součet položek 27 až Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozh.vlivem , ,00 Majet.účasti v osobách s podstat.vlivem Dlužné cenné papíry držené do splatnosti Půjčky osobám ve skupině Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek ,75 3, ,84 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek celkem součet pol.34 až ,75 3, ,84 6. Majetek převzatý k privatizaci Majetek převzatý k privatizaci Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu Majetek převzatý k privatizaci celkem součet položek 204 a B. OBĚŽNÁ AKTIVA součet položek , , , ,47 1. Zásoby Materiál na skladě ,74 5,53 3,74 5,53 Pořízení materiálu a Materiál na cestě 111/ Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboží na skladě Pořízení zboží a Zboží na cestě 131/ Zásoby celkem součet položek 43 až ,74 5,53 3,74 5,53 2. Pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu

3 Pohledávky za eskon.cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy ,52 596,80 561,24 113,08 Pohledávky za rozpočtové příjmy , , , ,98 Ostatní pohledávky ,50-817, ,90 831,51 Pohledávky zaniklé ČKA Pohledávky z výběru daní a cel Součet položek 52 až 57, 214 a , , , ,57 Pohledávky za účastníky sdružení Soc.zabezpečení a zdrav.pojištění Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Pohledávky z pev.termín.operací a opcí Součet položek 61 až Pohledávky v zahraničí Pohledávky tuzemské Součet položek 207 a Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR Nároky na dotace a ost.zúčt.s rozpočtem ÚSC Součet položek 67 a Pohledávky za zaměstnanci ,21 23,21 5,00 Pohledávky z vydaných dluhopisů Jiné pohledávky ,11 122,68 122,11 107,68 Opravná položka k pohledávkám Součet položek 70 až ,11 150,89 145,32 112,68 Pohledávky celkem součet položek , , , ,25 3. Finanční majetek Pokladna , ,18 Peníze na cestě +, , ,53 Ceniny ,35 300,36 309,71 1,00 Součet položek 76 až , , ,42 1,00 Běžný účet Běžný účet fondu kult. a sociál.potřeb Ostatní běžné účty ,46 1,46 Vklady v zahraniční měně v tuz. bankách Účty spravovaných prostředků Souhrnné účty Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy Součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a ,46 1,46 Majetkové cenné papíry k obchodování Dlužné cenné papíry k obchodování Ostatní cenné papíry

4 Pořízení krátkodob.finanč.majetku Součet položek 84 až Finanční majetek celkem součet pol , , ,42 2,46 4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků Základní běžný účet , , ,57 19,94 Vkladový výdajový účet X , ,86 Příjmový účet X Běžné účty peněžních fondů , , ,20 718,64 Běžné účty státních fondů Běžné účty finančních fondů Součet položek 90 až , , ,63 738,58 Poskytnuté dotace org.složkám státu X Poskytnuté dotace vklad.výdaj.účtu X , ,35 Poskytnuté přísp.a dot.příspěv.org X Poskytnuté dotace ostatním subjektům X Poskyt.přísp.a dotace přísp.organizacím X , ,78 Poskytnuté dotace ostatním subjektům X 8 597, ,00 Součet položek 97 až X , ,13 Poskyt. návratné fin. výp. mezi rozpočty ,19 754,69 310, ,15 Poskytnuté přechodné výpomoci PO Poskytnuté přechodné výp. podn.subjektům ,00 800,00 Poskytnuté přechodné výpomoci ost.org Poskytnuté přechodné výpomoci fyz.osobám ,19 1,71 288, ,50 Součet položek 104 až , , , ,65 Limity výdajů X Zúčtování výdajů územních samospr.celků X , ,16 Materiální náklady X 9 301, ,74 Služby a náklady nevýrobní povahy X , ,82 Cestovné a ostatní výplaty fyz.osobám X 62,15 62,15 Mzdové a ostatní osobní náklady X , ,43 Dávky sociálního zabezpečení X , ,95 Manka a škody X 805,01 805,01 Úroky , ,98 Penále a poplatky , ,68 Kursové ztráty Finanční náklady ,06 473,06 Součet položek 112 až 117 a 219 až X , ,82 Prostředky rozpočtového hospodaření celkem součet , , , ,23 5. Přechodné účty aktivní Náklady příštích období

5 Příjmy příštích období Kurzové rozdíly aktivní Dohadné účty aktivní Přechodné účty aktivní celkem součet položek 120 až AKTIVA CELKEM součet položek , , , ,75 PASIVA C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽ.AKTIV CELKEM součet , , , ,27 1. Majetkové fondy a zvláštní fondy Fond dlouhodobého majetku , , , ,46 Fond oběžných aktiv , ,66 Fond hospodářské činnosti Oceň.rozdíly z přecen.majet.a závaz. +/ ,16-3,09 5,25 Majetkové fondy celkem součet pol.127 až , , , ,12 Fond privatizace Ostatní fondy součet položek 211 a Finanční a peněžní fondy Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Fond rezervní Fond reprodukce majetku Peněžní fondy , ,42-619, ,73 Jiné finanční fondy Finanční a peněžní fondy celkem součet pol.132 až , ,42-619, ,73 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu Státní fondy Ostatní zvláštní fondy Fondy EU Zvláštní fondy OSS celkem součet pol.139,140, Zdroje krytí prostředků rozpočt.hospodaření Financování výdajů org.sl.státu X X X Financování výdajů územních sam.cel X , ,27 Bankovní účty k limitům org.sl.státu X Vyúč.rozp.příjmů z běžné čin.org.sl X Vyúč.rozp.příjmů z běžné čin.úsc X 5 037, ,84 Vyúč.rozp.příj.z fin.maj.org.sl.st X Vyúč.rozp.příjmů z finanč.majet.úsc X

6 Zúčt.příjmů územních samospr. celků X , ,73 Přij.návratné fin.výpomoci mezi rozpočty ,65-288,22-700, ,43 Zdroje krytí prostředků rozp.hospodař.celkem součet pol. 142 až , , , ,43 5. Výsledek hospodaření a) z hosp.čin.úsc a čin.příspěv.org. Výsledek hospodaření běžného úč.období +/ X Nerozděl.zisk, neuhraz. ztráta min.let +/ Výsledek hospodaření ve schval. řízení +/ b) Převod zúčt.příjmů a výd.z min.let +/ , , ,77 c) Saldo výdajů a nákladů +/ ,12-417, ,46 d) Saldo příjmů a výnosů +/ , , ,97 Součet položek 152 až , ,78-417, ,26 D. CIZÍ ZDROJE součet p , , , ,48 1. Rezervy Rezervy zákonné Dlouhodobé závazky Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy ,50-34,38-117,05 93,18 Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky ,22-60,22 Dlouhodobé závazky celkem součet p.161 až ,72-94,60-117,05 93,18 3. Krátkodobé závazky Dodavatelé , , , ,67 Směnky k úhradě Přijaté zálohy , ,45 996,77 Ostatní závazky , , ,24 727,08 Závazky zaniklé ČKA Přijaté zálohy daní Závazky z výběru daní a cel Závazky ze sdílených daní a cel Závazky z pevných term.operací a opcí Součet položek 167 až 171 a 223 až , , , ,52 Závazky z upsaných nesplac.cen.pap.a pod Závazky k účastníkům sdružení Součet položek 173 a Zaměstnanci , , ,36 221,20 Ostatní závazky vůči zaměstnancům Součet položek 176 a , , ,36 221,20 Závazky ze soc.zabezpečení a zdrav.pojiš , , ,81 522,33

7 Daň z příjmů Ostatní přímé daně , , ,77 122,46 Daň z přidané hodnoty , ,83 172,19 Ostatní daně a poplatky Součet položek 180 až , , ,60 294,65 Vypoř.přepl.dot. a ost.záv.se st.roz ,13-0,13 Vypoř.přepl.dot. a ost.záv. s R.ÚSC Součet položek 185 a ,13-0,13 Jiné závazky , , ,05 13,13 Krátkodobé závazky celkem součet , , , ,83 4. Bankovní úvěry a půjčky Dlouhodobé bankovní úvěry , , , ,21 Krátkodobé bankovní úvěry , , , ,26 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Vydané krátkodobé dluhopisy Ostatní krátkod.závaz.(fin.výpomoci) Součet položek 193 a Bankovní úvěry a půjčky celkem součet pol , , , ,47 5. Přechodné účty pasivní Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kurzové rozdíly pasivní Dohadné účty pasivní Přechodné účty pasivní celkem součet pol.197 až PASIVA CELKEM součet položek , , , , Okamžik sestavení účetní závěrky: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: Územní samosprávný celek

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Přední Výtoň 2009 12 00246085 Přední Výtoň 30 38273

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Čakov 2009 13 00581216 19 37384 Čakov Obec Název

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v Kč)

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v Kč) ROZVAHA - BILANCE za období 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v Kč) IČO: 00273295 Název účetní jednotky: Obec Žernov Žernov čp.112 Datum a čas

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: Název ní jednotky: IČ: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: AKTIVA CELKEM Název ROZVAHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 1 2 3 4 A. Stálá aktiva I.

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Terezín, 78 69614, Obec, IČ:00488461

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Terezín, 78 69614, Obec, IČ:00488461 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Terezín, 78 69614, Obec, IČ:00488461 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 13/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Bezkov, Bezkov 71 66902 Bezkov, Obec, IČ:00600121 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000.

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000. R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Šatavsko, Bratčice 36 66467 Bratčice, DSO, IČ:68730756 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

A K T I V A C E L K E M 55513706.86 9678437.24 45835269.62 43782981.97. A. Stálá aktiva 52316664.29 9678437.24 42638227.05 42638087.

A K T I V A C E L K E M 55513706.86 9678437.24 45835269.62 43782981.97. A. Stálá aktiva 52316664.29 9678437.24 42638227.05 42638087. R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Čehovice, 24 79821 Čehovice, Obec, IČ:00288101 Sestavená k : 31.07.2013 za období: 07/2013 v Kč, s přesností

Více