R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací"

Transkript

1 Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava- Vítkovice, příspěvková organizace ZŘIZOVATEL: sestavená k Moravská 2/964 Moravskoslezský kraj Ostrava - Vítkovice IČO OKEČ Česká republika A K T I V A č. ř. Stav k 1.1. Stav k A. Stálá aktiva ř , , Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 002 Dlouhodobý - Software (013) 003 nehmotný - Ocenitelná práva (014) 004 majetek - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) ,42 275,81 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 008 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 2 až ,42 275, Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 010 Oprávky k - Oprávky k software (073) 011 dlouhodobé mu - Oprávky k ocenitelným právům (074) 012 nehmotnému - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) ,42-275,81 majetku - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 014 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem ř. 10 až ,42-275, Pozemky (031) , ,25 Dlouhodobý - Umělecká díla a předměty (032) 017 hmotný - Stavby (021) , ,85 majetek - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) , ,01 - Pěstitelské celky trvalých porostů (025) Základní stádo a tažná zvířata (026) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) , ,93 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 025 Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 16 až , , Oprávky k stavbám (081) , ,87 Oprávky k - Oprávky k samostat.movitým věcem a souborům movitých věcí (082) , ,64 dlouhodobé mu - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 029

2 hmotnému - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 030 č. ř. Stav k 1.1. Stav k majetku - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) , ,93 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 032 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem ř. 27 až , , Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) 034 Dlouhodobý - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) 035 finanční - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 036 majetek - Půjčky osobám ve skupině (066) Ostatní dlouhodobé půjčky (067) Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 040 Dlouhodobý finanční majetek celkem ř. 34 až Majetek převzatý k privatizaci (064) 204 Majetek k privatizaci - Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu (065) 205 Majetek převzatý k privatizaci celkem ř.204 a B. Oběžná aktiva ř , , Materiál na skladě (112) ,87 501,02 Zásoby - Pořízení materiálu a materiál na cestě (111 nebo 119) Nedokončená výroba (121) Polotovary vlastní výroby (122) Výrobky (123) Zvířata (124) Zboží na skladě (132) Pořízení zboží a zboží na cestě (131 nebo 139) 050 Zásoby celkem ř. 43 až ,87 501, Odběratelé (311) , ,61 Pohledávky - Směnky k inkasu (312) Pohledávky za eskortované cenné papíry (313) Poskytnuté provozní zálohy (314) ,27 592,85 - Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) Ostatní pohledávky (316) ,31 191,60 Součet ř. 52 až , ,06 - Pohledávky za účastníky sdružení (358) Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336) Daň z příjmů (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí (373) 065 Součet ř. 61 až

3 - Pohledávky v zahraničí (371) Pohledávky tuzemské (372) 208 Součet ř. 207 a Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) 068 Součet ř Pohledávky za zaměstnanci (335) ,97 141,86 - Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) Jiné pohledávky (378) Opravná položka k pohledávkám (391) 073 Součet ř. 70 až ,97 141,86 Pohledávky celkem ř , , Pokladna (261) ,38 24,97 Finanční - Peníze na cestě (+/-262) 077 majetek - Ceniny (263) ,35 17,66 Součet ř. 76 až ,73 42,63 - Běžný účet (241) , ,10 - Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb (243) ,79 518,03 - Ostatní běžné účty (245) Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246) 210 Součet ř. 80 až 82 a , ,13 - Majetkové cenné papíry k obchodování (251) Dlužné cenné papíry k obchodování (253) Ostatní cenné papíry (256) Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) 087 Součet ř. 84 až Finanční majetek celkem ř , , Základní běžný účet (231) 090 Účty - Vkladový výdajový účet (232) 091 rozpočtového - Příjmový účet (235) 092 hospodaření - Běžné účty peněžních fondů (236) 093 a další - Běžné účty státních fondů (224) 094 účty - Běžné účty finančních účtů (225) 095 mající vztah Součet ř. 90 až k - Poskytnuté dotace organizačním složkám státu (202) 097 rozpočtové mu - Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212) 098 hospodaření - Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím (203) 099 a účty - Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) 100 mimorozpočtových - Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím (213) 101 prostředků - Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) 102 Součet ř. 97 až

4 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (271) Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím (273) Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům (274) Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím (275) Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108 Součet ř. 104 až Limity výdajů (221) Zúčtování výdajů územních samosprávních celků (218) Materiální náklady (410) Služby a náklady nevýrobní povahy (420) Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) Mzdové a ostatní osobní náklady (440) Dávky sociálního zabezpečení (450) Manka a škody (460) 117 Součet ř. 112 až Prostředy rozpočtového hospodaření celkem ř až Náklady příštích období (381) ,00 114,72 přechodné - Příjmy příštích období (385) 121 0,22 1,48 účty - Kurzové rozdíly aktivní (386) 122 aktivní - Dohadné účty aktivní (388) 123 Přechodné účty aktivní celkem ř. 120 až ,22 116,20 A K T I V A C E L K E M součet ř , ,50 P A S I V A č. ř. Stav k 1.1. Stav k c d 3 4 C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv ř , , Fond dlouhodobého majetku (901) , ,61 Majetkové - Fond oběžných aktiv (902) 128 fondy - Fond hospodářské činnosti (903) 129 a zvláštní - Oceňovací rozdíly z přeceňování majetku a závazků (+/-909) 130 fondy Majetkové fondy celkem ř. 127 až , ,61 - Fond privatizace (904) Ostatní fondy (905) 212 Součet ř. 211 a Fond odměn (911) ,44 323,44 Finanční - Fond kulturních a sociálních potřeb (912) ,22 705,38 a peněžní - Fond rezervní (914) 134 3,98 64,89 fondy - Fond reprodukce majetku (916) , ,97 - Peněžní fondy (917) 136

5 c d Jiné finanční fondy (918) 137 Finanční a peněžní fondy celkem ř. 132 až , , Státní fondy (921) 139 Zvláštní fondy organizačních - Ostatní zvláštní fondy (922) 140 složek státu - Fondy EU (924) 203 Zvláštní fondy organizačních složek státu ř Financování výdajů organizačních složek státu (201) 142 Zdroje krytí - Financování výdajů územních samosprávních celků (211) 143 prostředků - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu (223) 144 rozpočtového hospodaření - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti org. složek státu - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti úz. samospr. celků - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku org. složek státu - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku úz. samospr. celků (205) 145 (215) 146 (206) 147 (216) Zúčtování příjmů územních samosprávních celků (217) Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (272) 150 Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodářství celkem ř. 142 až a) z hospodářské činnosti územních samosprávných celků Výsledek a činnosti příspěvkových organizací - Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-963) 152 hopodaření - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932) ,58 12,73 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) ,90 b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let (+/-933) 155 c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964) 156 d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965) 157 Součet ř. 152 až ,48 12,73 D Cizí zdroje ř , ,49 1. Rezervy - Rezervy zákonné (941) Vydané dluhopisy (953) 161 Dlouhodobé - Závazky pronájmu (954) 162 závazky - Dlouhodobé přijaté zálohy (955) Dlouhodobé směnky k úhradě (958) Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165 Dlouhodobé závazky celkem ř. 161 až Dodavatelé (321) ,28 723,30 Krátkodobé - Směnky k úhradě (322) 168 závazky - Přijaté zálohy (324) 169 8,07 3,21 - Ostatní závazky (325) 170 0,79 - Závazky pevných termínových operací a opcí (373) 171 Součet ř. 167 až ,14 726,51 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) Závazky k účastníkům sdružení (368) 174 Součet ř

6 c d Zaměstnanci (331) ,97 102,53 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) , ,05 Součet ř. 176 až , ,58 - Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (336) ,56 944,97 - Daň z příjmu (341) Ostatní přímé daně (342) ,18 254,62 - Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) 183 Součet ř. 180 až ,18 254,62 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem úz. sam. celků (347) 185 (349) 186 Součet Jiné závazky (379) ,10 3,80 Krátkodobé závazky celkem ř , , Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 190 Bankovní - Krátkodobé bankovní úvěry (281) 191 úvěry - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282) 192 a půjčky - Vydané krátkodobé dluhopisy (283) Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) (289) 194 Součet ř Bankovní výpomoci a půjčky celkem ř Výdaje příštích období (383) , ,77 Přechodné - Výnosy příštích období (384) ,29 účty - Kursové rozdíly pasivní (387) 199 pasivní - Dohadné účty pasivní (389) 200 6,42 9,95 Přechodné účty pasivní celkem ř. 197 až , ,01 P A S I V A C E L K E M ř , ,51 Odesláno dne : Razítko : Podpis odpovědné osoby : Podpis osoby odpovědné za sestavení : Ing.V.Kovalčíková Telefon : Okamžik sestavení : Poznámka : Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl stran vstupuje: a) do aktiv kladně jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal b) do pasiv kladně jestliže převažuje stav obratu strany Dal na stavem obratu strany Má dáti

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Přední Výtoň 2009 12 00246085 Přední Výtoň 30 38273

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Čakov 2009 13 00581216 19 37384 Čakov Obec Název

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec Název 007566 Okamžik sestavení: 6..0 0:: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 066 068 79,6 5 706 68,5 7 6 08, 680 6 577,08 007 57 5,9 5 706 68,5 65 80 8, 68 006 85,78 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 870 56,85

Více

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: Název ní jednotky: IČ: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: AKTIVA CELKEM Název ROZVAHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 1 2 3 4 A. Stálá aktiva I.

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IČO: 00473715 Název: Obec Lipec AKTIVA CELKEM 14 541

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 (11052011 11:55 / 201201091642) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2010 IČO:

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

Licence: DSBD XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: DSBD XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 68898461 Název: Sdružení pro rozvoj mikroregionu

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI I. Dlouhodobý nehmotný majetek 67 98,9 6 89,9 0 5,00 0,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 8 76 00,6 76 578,99 5 69 7,7 5 7 857,7 9 Uspořádací

Více

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Bezkov, Bezkov 71 66902 Bezkov, Obec, IČ:00600121 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000.

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000. R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Šatavsko, Bratčice 36 66467 Bratčice, DSO, IČ:68730756 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Zpracoval: Monika Niedobová Okamžik sestavení: 21.04.2015 8h 6m51s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O :00576930 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Vělopolí územní samosprávné celky, svazky

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Licence:D8UR ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGURUA 20012014 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 26.03.2015 11h39m 8s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O

Více

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 28.01.2015 12:14:09 Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m10s Strana: 1 BILANCE za období : 12/2014 ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností

Více

Rozvaha. Okamžik sestavení: 11.5.2015 17:05:15 0,00 0,00 0,00 0,00. 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Software. 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva

Rozvaha. Okamžik sestavení: 11.5.2015 17:05:15 0,00 0,00 0,00 0,00. 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Software. 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek 986 0,80 90,80 97 6,00 97 6,00 III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 5 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Licence:D9PC ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGURUA 20012014 Zpracoval: Ilona Stránská Okamžik sestavení: 09.02.2015 17h18m56s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O

Více