Informace o zpracování osobních údajů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o zpracování osobních údajů"

Transkript

1 Informace o zpracování osobních údajů Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám, klientům Air Bank a.s. (dále jen Air Bank ), přehledné a srozumitelné informace především o tom: jaké osobní údaje klientů Air Bank shromažďuje a k jakým účelům jakým způsobem Air Bank osobní údaje zpracovává a jak zajišťuje jejich ochranu komu Air Bank osobní údaje svých klientů předává jaká jsou Vaše práva ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným Air Bank Pokud zde nenajdete odpovědi na své dotazy, které se týkají osobních údajů, nebo chcete některé informace podrobněji vysvětlit, zavolejte nám na nebo nám napište na Zpracování osobních údajů Pojem zpracování osobních údajů zahrnuje různé druhy systematické činnosti ve vztahu k osobním údajům. Jedná se zejména o shromažďování údajů, jejich ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměnu, třídění nebo kombinování, blokování a likvidaci osobních údajů. Air Bank zpracovává osobní údaje výhradně se souhlasem svých klientů, s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy ke zpracování osobních údajů souhlas klienta nevyžadujeme. Podle platných právních předpisů je banka povinna zpracovávat osobní údaje svých klientů, vykonávat svou činnost obezřetně a chránit zájmy svých klientů. Zpracování osobních údajů je tak nezbytné pro jednání o smluvním vztahu s bankou, pro plnění povinností ze smluvního vztahu, jakož i pro účely jednoznačné identifikace vaší osoby za účelem ochrany klientů i banky. Sdělení Vašich osobních údajů bance pro jiné než zákonem požadované účely je však dobrovolné a záleží pouze na Vaší vůli, zda údaje bance pro takové účely poskytnete. Osobní údaje V případě výslovného projevu zájmu klienta o produkty a služby Air Bank jsou uchovávány osobní údaje, které umožňují prvotní kontakt s klientem. Jedná se o: jméno příjmení telefon ovou adresu Tyto údaje slouží k možnosti kontaktování klienta, jeho identifikování a k dalšímu postupu při uzavírání smluvního vztahu. 1/6

2 Pro účely uzavření smluvního vztahu a poskytování bankovních produktů a služeb jsou dále shromažďovány a zpracovávány tyto údaje o klientech: titul rodné číslo, příp. datum narození, pokud nebylo rodné číslo přiděleno místo narození pohlaví adresa trvalého, případně jiného pobytu státní občanství druh, číslo a doba platnosti průkazu totožnosti a orgán, který průkaz vydal Zvlášť pro poskytování úvěrů jsou shromažďovány a zpracovávány ještě tyto údaje: soubor klientem poskytnutých informací týkající se jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky informace o klientově bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce získané z registrů klientských informací Tyto údaje jsou využívány k výše popsaným účelům a případně též k účelům v rámci souhlasu uděleného klientem. Pro podepsání dokumentů přímo na našich pobočkách je možné využít i zařízení SignPad, které zaznamenává elektronickou podobu Vašeho podpisu. Kromě vizuální podoby podpisu jsou zároveň uchovávány údaje o rychlosti, tlaku a způsobu provedení podpisu. Tyto údaje zpracováváme v zašifrované podobě. Při použití šifrovacího klíče je možné tyto údaje považovat za citlivé. Výše uvedené údaje slouží také k Vaší jednoznačné identifikaci při využívání služeb Air Bank. Rodné číslo Air Bank má povinnost při uzavírání smluvního vztahu zjišťovat rodné číslo klienta a po stanovenou dobu jej uchovávat. Aby banka mohla poskytovat sjednané služby v souladu s právními předpisy a plnit své závazky vyplývající ze smlouvy, musí zpracovávat rodná čísla klientů. Pro jiné než zákonem určené účely však banka může rodné číslo užívat pouze se souhlasem jeho nositele. Takovým účelem je zejména využití rodného čísla jako jedinečného identifikátoru v systémech banky jde hlavně o jednoduché a jednoznačné identifikování klienta při poskytování služeb a o eliminaci možných chyb, které vznikají, když se jiné identifikační osobní údaje klientů shodují. Banka tak zároveň plní svou povinnost vykonávat činnost obezřetně a chránit zájmy svých klientů. Zdroje osobních údajů Air Bank zpracovává osobní údaje, které jí klient poskytuje v souvislosti s jednáním o uzavření smluvního či jiného právního vztahu a jeho průběhu. Dále údaje, které Air Bank shromáždila z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.). Mimo to zpracovává i osobní údaje, které získá od dalších subjektů, pokud tak stanoví zvláštní předpis (např. 38a zákona o bankách, 141 zákona o platebním styku) a osobní údaje získané od dalších subjektů, pokud k tomu dáte svůj souhlas. Účely zpracování Zpracování osobních údajů bez souhlasu klienta Při uzavření a trvání smluvního vztahu je Air Bank povinna zákonem stanovené osobní údaje zjišťovat a zpracovávat. K takovému zpracování osobních údajů není třeba souhlas klienta. V případě, že tyto osobní údaje bance nesdělíte, nemohou Vám být dle zákonných požadavků produkty a služby Air Bank poskytnuty. 2/6

3 Zpracování osobních údajů bez souhlasu klienta, nezbytné pro plnění zákonných povinností vyplývajících ze zvláštních zákonů, je prováděno zejména pro tyto účely: provádění identifikace a dalších povinností dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, uskutečňování bankovních obchodů bez nepřiměřených právních a věcných rizik dle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené s klientem; tento účel zahrnuje i předávání osobních údajů třetím osobám, které Air Bank využívá pro plnění smluvních povinností seznam těchto osob naleznete v závěrečné části tohoto dokumentu, z důvodů ochrany práv a právem chráněných zájmů Air Bank, uchování a archivování údajů dle zákonných požadavků. Zpracování osobních údajů se souhlasem klienta Zpracování osobních údajů, které pro banku nevyplývá z právních předpisů, může být prováděno jen s Vaším souhlasem. Poskytnutí takového souhlasu je zcela na vašem rozhodnutí. V Air Bank se jedná o zpracování osobních údajů pro tyto jednotlivé účely: 1. vzájemné předávání mezi společnostmi ve skupině PPF pro posouzení možnosti získat požadovaný produkt a pro zajištění ochrany práv a právem chráněných zájmů banky; Banka je povinna postupovat při výkonu své činnosti obezřetně a chránit zájmy svých klientů, jakož i zájmy vlastníků banky. V rámci plnění této povinnosti využívá Air Bank své příslušnosti ke skupině PPF a spolupracuje se společnostmi ve skupině, kde dochází k výměně informací týkajících se platební morálky, důvěryhodnosti a bonity klienta. Na základě této spolupráce je tudíž možné lépe posoudit, zda je zvolený produkt pro daného klienta vhodný a odpovídá požadavkům obou smluvních stran. 2. vytvoření a předání nabídky našich služeb i služeb třetích stran uvedených v seznamu na a to i prostřednictvím elektronických prostředků, např. u nebo SMS, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., včetně využití informací o preferovaných produktech a potřebách; Abyste mohli být průběžně informováni o aktuálních nabídkách a produktech Air Bank nebo specifikovaných třetích osob, používáme možnost zasílání aktualit a výhodných nabídek odpovídajících Vašim požadavkům a potřebám. Marketingové informace mohou být zasílány zejména adresovaným tiskem, em nebo prostřednictvím SMS. Pro možnost vytvořit nabídku plně odpovídající Vašim požadavkům jsou využívány i informace o tom, jaké služby v rámci internetového bankovnictví využíváte nebo vyhledáváte. Prostřednictvím internetového bankovnictví si sami můžete zvolit, které komunikační kanály a které produkty Vám pro tyto informační účely vyhovují. 3. předání osobních údajů včetně rodného čísla společnostem náležejícím do finanční skupiny PPF a třetím stranám uvedených v seznamu na za účelem vytvoření a předání nabídky a služeb, našich i těchto osob, a to i prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. Udělením tohoto souhlasu získáváte možnost obdržet informace o produktech a službách od dalších společností a společností, které patří do skupiny PPF. Marketingové informace mohou být zasílány zejména adresovaným tiskem, em nebo prostřednictvím SMS. 4. pořízení a uchovávání kopie osobních dokladů Air Bank pořizuje a uchovává kopie průkazů totožnosti klientů, které jí klient poskytne zejména pro účely bezpečnosti a ochrany zájmů klientů a jejich jednoznačné identifikace. Při uzavření smluvního vztahu na dálku bez fyzické přítomnosti klienta je předložení kopie stanovených dokladů podmínkou pro uzavření smlouvy a poskytování služeb Air Bank. Pokud není pořízení kopie dokladu nutnou podmínkou pro poskytnutí služby, je možné učinit pouze opis údajů z průkazu totožnosti. 3/6

4 5. používání rodného čísla pro účely jednoznačné identifikace v informačních systémech Pro využití rodného čísla jako jedinečného identifikátoru v systémech banky je nutný souhlas jeho nositele. Smyslem takového využití je především jednoduché a jednoznačné identifikování klienta při poskytování služeb a omezení možných chyb, které vznikají při tom, když se jiné identifikační osobní údaje klientů shodují. Banka tak zároveň plní svou povinnost vykonávat činnosti obezřetně a chránit zájmy svých klientů. 6. splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů společností Air Bank prostřednictvím registrů klientských informací, které vedou subjekty uvedené v části Práva klienta Air Bank se snaží již před uzavřením smlouvy o úvěru svého klienta dobře poznat a předcházet tak jeho zbytečnému zadlužování, komplikacím se splácením a jiným nepříjemnostem. Tyto povinnosti pro Air Bank plynou i z platných zákonů. Air Bank proto sama a také prostřednictvím registrů klientských informací posuzuje Vaší bonitu, důvěryhodnost a platební morálku. Dále informuje oprávněné uživatele registrů klientských informací o Vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožňuje těmto oprávněným uživatelům (a to i opakovaně) posuzovat uvedené skutečnosti. To vše Air Bank provádí v souladu a v rozsahu souhlasu, který jste Air Bank pro tyto účely udělili ve smlouvě. Těmito postupy Air Bank chrání Vás i své klienty, kteří u ní mají uloženy peněžní prostředky. To vše v rámci obezřetného podnikání a odpovědného přístupu k poskytování úvěrů společnosti. Odvolání souhlasu Souhlasy klienta se zpracováním osobních údajů pro tyto účely jsou poskytovány při uzavírání smluvního vztahu. Kdykoli v průběhu smluvního vztahu můžete souhlasy pro výše specifikované účely pod body 2. a 3. (tedy zpracování pro marketingové aktivity) odvolat. Odvolání takového souhlasu není překážkou pro další využívání služeb Air Bank. Můžete jej provést prostřednictvím telefonního bankovnictví nebo osobně na pobočce. Udělení souhlasu pro účel specifikovaný výše pod bodem 1. Air Bank požaduje v případě, že budete chtít, abychom Vám poskytli úvěr. Souhlas specifikovaný výše pod bodem 6. nemůžete odvolat po dobu splácení úvěru poskytnutého ze strany Air Bank a dále i po určitou dobu v případě, že jste o úvěr v minulosti žádali, a to vše v souladu s podmínkami uvedenými v dokumentech Poučení o registrech sdružení SOLUS a Informační Memorandum, které najdete na stránkách Ostatní souhlasy lze z technických a organizačních důvodů odvolat až po ukončení všech smluvních vztahů s Air Bank. Jednotlivé poskytnutí či vytvoření kopie průkazu totožnosti však lze v průběhu smluvního vztahu odmítnout či následně odvolat, jestliže pro daný účel postačuje pouze výpis údajů. V rámci Vašeho internetového bankovnictví lze ve vztahu k marketingovým nabídkám produktů a služeb Air Bank provést specifikaci jednotlivých kanálů, které je možné využít pro předávání nabídek obchodů a služeb, stejně jako specifikaci jednotlivých produktů pro účely předávání nabídky obchodů a služeb. Prostřednictvím internetového bankovnictví nelze provést odvolání souhlasu. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů po ukončení smluvního vztahu Po ukončení smluvního vztahu, resp. veškerých smluvních vztahů s Air Bank, je možné učinit odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a rodného čísla pro veškeré účely, které nevyplývají z právních předpisů. V takovém případě bude zajištěno, že Vaše osobní údaje budou uchovány pouze pro plnění zákonných povinností banky a budou přístupné jen specificky oprávněným osobám. Lhůty Air Bank je povinna uchovávat osobní údaje po zákonem stanovenou dobu, případně po dobu vymezenou v souhlasu klienta. Tato doba činí 10 let následujících po konci kalendářního roku, ve kterém došlo k ukončení smluvního vztahu s Air Bank. 4/6

5 V případě, že k uzavření smluvního vztahu na základě žádosti klienta nedojde, uchovává Air Bank osobní údaje po dobu 1 roku od udělení výslovného souhlasu klienta se zpracováním osobních údajů anebo po dobu uvedenou v dokumentech Poučení o registrech sdružení SOLUS a Informační Memorandum, které najdete na stránkách www. airbank.cz. Po uplynutí lhůty pro zpracování osobních údajů jsou veškeré osobní údaje v našich systémech řádně anonymizovány, tj. nenávratně smazány. Způsob zpracování Osobní údaje klientů jsou v Air Bank důsledně chráněny. Air Bank provádí zpracovávání osobních údajů klientů manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají stálé a přísné fyzické, technické i procedurální kontrole. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány mlčenlivostí. Veškeré informace o klientech, včetně osobních údajů, dále podléhají bankovnímu tajemství. Zpřístupnění Získané osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám bez souhlasu klienta jen: 1. v rámci plnění povinností stanovených Air Bank zvláštními právními předpisy, zejména v souladu se zákonem o bankách č. 21/1992 Sb., a to zejména soudům, orgánům činným v trestním řízení, správcům daně, soudním exekutorům, finančnímu arbitrovi, orgánům sociálního zabezpečení, orgánům dohledu v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí, a dále v souladu se zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu č. 253/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů 2. v souladu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, je Air Bank oprávněna získávat osobní údaje klientů a poskytovat je jiným bankám, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob, zřízených za účelem vedení klientských registrů 3. v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, má Air Bank právo zpracovávat osobní údaje pro účely předcházení podvodům v oblasti platebního styku, jejich vyšetřování a odhalování 4. zpracovatelům, tedy osobám, s nimiž má Air Bank uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, které poskytují dostatečné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany poskytnutých údajů 5. dalším osobám, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Air Bank, např. soudům, exekutorům, dražebníkům apod., v rozsahu nezbytném pro uplatnění nároků Air Bank 6. osobám pověřeným ze strany Air Bank k plnění svých smluvních a zákonných povinností, včetně realizace práv ze smluvních vztahů. Se souhlasem klienta pak mohou být osobní údaje zpřístupněny nebo předány i dalším subjektům. Mimo jiné se jedná o subjekty, se kterými má Air Bank uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Tyto subjekty například poskytují doplňkové služby k produktům a službám banky nebo vedou registry klientských informací o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce. Souhlas s takovým zpřístupněním nebo předáváním je klienty udělován v rámci uzavírání smlouvy. Seznam těchto subjektů je uveden níže. Práva klienta Klient má právo požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje o něm Air Bank zpracovává, a to v rozsahu stanoveném zákonem. Informaci klientovi poskytneme bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu, která nepřevyšuje náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. Dále v případech, kdy se klient domnívá, že Air Bank nebo zpracovatel zpracovávají např. nepřesné osobní údaje, má právo požadovat na Air Bank vysvětlení. Případně si může vyžádat opravu, doplnění, blokaci osobních údajů. Pokud se domnívá, že Air Bank provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat likvidaci zpracovaných osobních údajů. 5/6

6 Air Bank vždy bez zbytečného odkladu informuje klienta o vyřízení jeho žádosti. Klient má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tyto informace jsou umístěny v obchodních místech Air Bank a dále jsou k dispozici na internetových stránkách Air Bank (www.airbank.cz). Seznam osob, kterým jsou předávány osobní údaje pro účely plnění smlouvy: PPF Banka a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ , IČ Global Payments Europe s.r.o., se sídlem Praha 10, Strašnice, V Olšinách, 80/626, PSČ , IČ Wincor Nixdorf s.r.o., se sídlem Praha 6, Lužná 591, PSČ , IČ MasterCard Europe sprl, organizační složka se sídlem Praha 1, Národní 41, PSČ , IČ P Agency, spol. s r.o., se sídlem Brno, VI. Pittnerové 9, PSČ , IČ Česká mailingová společnost, s.r.o., se sídlem Rudná, Masarykova 73/74, PSČ , IČ Mediaservis s.r.o., se sídlem Praha 9, Paceřická 2773/1, PSČ , IČ Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ , IČ Seznam osob, kterým jsou předávány osobní údaje pro účely splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů: Home Credit a.s., se sídlem Brno, Moravské náměstí 249/8, okres Brno-město, PSČ , IČ CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s., se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ , IČ tato společnost je provozovatelem Bankovního registru klientských informací (BRKI) LLCB, z.s.p.o., se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ tato společnost je provozovatelem Nebankovního registru klientských informací (NRKI) Další informace o zpracování osobních údajů v registrech klientských informací naleznete v dokumentech Poučení o registrech sdružení SOLUS a Informační Memorandum na stránkách V současné době Air Bank nepředává ani nezpřístupňuje osobní údaje sdružení SOLUS. Abychom tak mohli učinit v budoucnu, sbíráme však Vaše souhlasy se zpracováním osobních údajů už nyní. Seznam osob, kterým jsou předávány osobní údaje pro účely marketingového oslovování: SAS Institute ČR, s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17-19, PSČ , IČ Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ , IČ /6

www.airbank.cz I banku můžete mít rádi Informace o zpracování osobních údajů Účel dokumentu

www.airbank.cz I banku můžete mít rádi Informace o zpracování osobních údajů Účel dokumentu Informace o zpracování osobních údajů Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám, klientům Air Bank a.s. (dále jen Air Bank ), přehledné a srozumitelné informace především o tom: jaké osobní

Více

IDENTIFIKAČNÍ LIST. Provizní číslo: 21830001. Jméno. Výše požadovaného úvěru. Jméno. Příjmení, titul. Datum narození. Adresa trvalý pobyt.

IDENTIFIKAČNÍ LIST. Provizní číslo: 21830001. Jméno. Výše požadovaného úvěru. Jméno. Příjmení, titul. Datum narození. Adresa trvalý pobyt. IDENTIFIKAČNÍ LIST Provizní číslo: 21830001 Jméno Výše požadovaného úvěru Osobní údaje Žadatel Jméno Příjmení, titul Datum narození Adresa trvalý pobyt E-mail Telefon Nejvhodnější doba kontaktu Zájemce

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Vážená klientko, vážený kliente, na této stránce vám poskytujeme informace o povinnostech, které nám jako bance vyplývají z toho, že zpracováváme vaše osobní údaje.

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI Vážený kliente, Komerční banka si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující výňatek z Oznámení, kterým se zavazuje

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ Vážená klientko, vážený kliente, Komerční banka, a.s. (dále jen KB) si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující Oznámení, kterým

Více

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva Smluvní strany SPOLEČNOST Název: Click Credit s.r.o. Identifikační číslo (IČO): 29378401 Zapsaná v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vl. č. 76593 Adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování Telefon:

Více

Pravidla pro používání Klientské zóny České pojišťovny a.s.

Pravidla pro používání Klientské zóny České pojišťovny a.s. Pravidla pro používání Klientské zóny České pojišťovny a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Klientskou zónou České pojišťovny a.s. (dále též KZ ) se rozumí aplikace dostupná na internetových stránkách České pojišťovny

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ Vážená klientko, vážený kliente, Komerční banka, a.s. (dále jen KB) si velmi váţí Vaší důvěry v její bankovní produkty a sluţby a v souladu se zákonnými poţadavky

Více

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ITH114

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ITH114 Úvěrové podmínky Kód úvěrových podmínek: ITH114 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru v Tesco Finanční služby, jejichž poskytovatelem je Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ISS114

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ISS114 Úvěrové podmínky Kód úvěrových podmínek: ISS114 DĚKUJEME za Váš zájem uzavřít Úvěrovou smlouvu se společností Home Credit. SEZNAMTE SE před uzavřením smlouvy s: Předsmluvním formulářem Úvěrovou smlouvou

Více

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115 Úvěrové podmínky SPOJENÍ PŮJČEK Kód úvěrových podmínek: IKH115 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ISS214

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ISS214 Úvěrové podmínky Kód úvěrových podmínek: ISS214 DĚKUJEME za Váš zájem uzavřít Úvěrovou smlouvu se společností Home Credit. SEZNAMTE SE před uzavřením smlouvy s: Předsmluvním formulářem Úvěrovou smlouvou

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto úvěrové podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále jen smlouva ) uzavírané mezi Vámi

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ISS112 úvěrové podmínky platné od 1. 4. 2012 Svým podpisem smlouvy prohlašujete, že uvedl-li jste jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, nejste ve zkušební době, není s Vámi vedeno jednání o ukončení pracovního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS I. ÚVOD [Společnost] je členem sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdružení SOLUS ). Jednotliví členové sdružení

Více

POUČENÍ O REGISTRECH SDRUŽENÍ SOLUS

POUČENÍ O REGISTRECH SDRUŽENÍ SOLUS POUČENÍ O REGISTRECH SDRUŽENÍ SOLUS I. Úvod Komerční banka, a.s. IČ 45317054 [též jen Společnost] je členem sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdružení

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

Databáze BRKI a NRKI. Základní účel BRKI INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ

Databáze BRKI a NRKI. Základní účel BRKI INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ PSS111 platnost tiskopisu od 1. 1. 2011 ÚVĚROVÁ SMLOUVA Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupena níže podepsaným zmocněným zástupcem/prodejcem IČ: 26978636, tel.: 840 155 155,

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY NEBANKOVNÍCH VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY NEBANKOVNÍCH VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY NEBANKOVNÍCH VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (zejména leasingové společnosti, společnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více