1. SBĚR ÚZEMNÍCH PLÁNŮ (A JEJICH ZADÁNÍ) V ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. SBĚR ÚZEMNÍCH PLÁNŮ (A JEJICH ZADÁNÍ) V ČR"

Transkript

1 METODIKA ZADÁVÁNÍ ÚZEMNÍCH PLÁNŮ PROGRAMOVÝ PROJEKT HL.MP SKHP /MHMPP05SMPIF Tým hlavního řešitele 1. SBĚR ÚZEMNÍCH PLÁNŮ (A JEJICH ZADÁNÍ) V ČR Garant: Ing. arch. Michal Bartošek Spolupráce: Ing. arch. Roman Čerbák Fakulta architektury ČVUT v Praze Výzkumné centrum Fakulty architektury Thákurova 9, Praha 6 Hlavní řešitel: doc. Ing. arch. Jan Jehlík

2 OBSAH: 1. Vymezení v rámci výzkumu 2. Formulace hlavních témat a cílů 3. Metoda a postup zpracování 4. Vlastní výzkumná práce 4.1. Brno 4.2. České Budějovice 4.3. Hradec Králové 4.4. Jablonec nad Nisou 4.5. Liberec 4.6. Olomouc 4.7. Ostrava 4.8. Pardubice 4.9. Plzeň Teplice Ústí nad Labem 5. Závěry a doporučení 6. Přílohy 6.1. Přehled dokumentace, která je k dispozici na uložišti výzkumu (stav k ) 6.2. odkazy na územně plánovací dokumentace měst 6.3. zpracování poznámek z rozhovoru v ateliéru Knesl + Kynčl 2

3 1. Vymezení práce v rámci výzkumu V rámci struktury programového projektu hlavního města Prahy Metodika zadávání územních plánů tato dílčí část popisuje stávající stav zadávání územních plánů, analyzuje jednotlivé problémy legislativní praxe v České republice a to v obecné rovině. Především analyzuje obsah zadání úp části zbytné, či přímo kontraproduktivní a údaje absentující. Zkoumáno bylo, jak zadání územních plánů vznikala a jak jsou využívána. 2. Formulace hlavních témat a cílů Hlavním tématem dílčího úkolu je otázka, zda je zadání územního plánu dostatečným podkladem pro vyhotovení smysluplného územního plánu. 3. Metoda a postup zpracování V první fázi byl předmětem práce sběr dostupné dokumentace v rámci vybraných statutárních měst v ČR. Ta byla vybrána se snahou o pokrytí celého území republiky: Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem. (Přehled shromážděných materiálů je v evidenčních listech jednotlivých měst.) Pro ilustraci naplnění zadání byly přílohy doplněny legendami a výřezy územních plánů. Na základě analýz shromážděných podkladů byly zpracovány obecné závěry k současnému stavu pořizování zadání. Právní rámec: Zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon před novelou 2012 Prováděcí vyhlášky před novelou 2012 Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 3

4 4. Vlastní výzkumná práce 4.1. Brno Aktuální situace: Proces pořizování územního plánu podle zákona č. 183/2006Sb zastaven (z důvodu soudního zrušení ZÚR). Stávající ÚP byl aktualizován (zpracovatel Ing. arch. Antonín Hladík, URBANISMUS, ARCHITEKTURA, DESIGN STUDIO spol. s r.o.) a měl by nabýt účinnosti Zpracovatel úp / vedoucí proje Pořizovatel: ArchDesign / Ing. arch. J. Dokoupil, (Ing. arch Jana Janíková) Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, Mgr. Martin Ander PhD. Pověřený zastupitel Stažená data a odkazy na dostupnou dokumentaci na webových stránkách: 01 Zadání ÚP ZÁKON Č. 50/1976SB. 02 Platný ÚP %252C &z=0&l=up_tiles,parcely_vnk,mc_tiles&p=& 03 Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 (poslední úprava č. 1/2011) 1994, Regulativy pro uspořádání území ZÁKON Č. 183/2006SB. 05 Aktualizace staršího ÚP podle zákona č. 04 Změny ÚP 4

5 183/2006Sb. brna/ (Zastupitelstvo města Brna na zasedání schválilo záměr pořídit změnu Územního plánu města Brna) 06 Zadání 04/2006, (06/2007 se změnou pro 3 variantu konceptu) 07 Územní plán Koncept, ve 3 variantách, 02/ Opatření obecné povahy OSTATNÍ PODKLADY A MATERIÁLY 09 Strategie rozvoje Strategie pro Brno, (aktualizace 2012) 10 Ostatní koncept nového úp_prezentace zprava o projednani_navrhu_zadani_pripravovaneho_up zprava_o_projednavani_navrhu_zmeny_zadani_upmb prezentace aktualizace úp Úryvek zadání ÚP dle bodu A přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. (Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury). Stanovení hlavních cílů rozvoje území Vzhledem k tomu, že zadání Územního plánu statutárního města Brna nemůže již vycházet z prognózo váného vývoje počtu obyvatel, ale z požadavků na řešení problémů města a z představ samosprávných orgánů o budoucím rozvoji města, Zastupitelstvo města Brna schválilo na zasedání Z4/024 dne Hlavní cíle a základní zásady rozvoje území pro zpracování zadání nového Územního plánu statutárního města Brna: Hlavním cílem nového Územního plánu města Brna je trvale udržitelný rozvoj a prosperita města Brna, s nimiž je bezprostředně spojen růst počtu jeho obyvatel a omezení suburbanizace (odliv trvale bydlících obyvatel a pracovních příležitostí do obcí v okolí Brna). Nový Územní plán města Brna musí pro tento cíl vytvořit územní podmínky na základě následujících zásad: Rozvojové plochy územní plán nabídne rozvojové plochy především v dlouhodobých strategických směrech rozvoje města, a to ve všech potřebných funkcích i v kvalitě a v rozsahu schopném konkurovat nabídce rozvojových ploch mimo správní hranice města. Udržitelná mobilita územní plán stabilizuje a navrhne další rozvoj dopravní infrastruktury pro zajištění kvalitní, usměrněné obsluhy území zohledňující i širší vazby a potenciál města v evropském měřítku. Životní prostředí a kvalita života územní plán vytvoří podmínky pro snižování zátěže životního prostředí pocházející z lidské činnosti a podmínky pro kvalitní obytné prostředí města. 5

6 Ochrana a obnova přírodních a krajinných hodnot včetně vodních toků územní plán vymezí nejhodnotnější části krajiny jako nezastavitelná území s cílem efektivně využít jejího rekreačního potenciálu. Revitalizace územní plán podpoří revitalizaci zanedbaných území a nevyužitých areálů uvnitř zastavěného území města (tzv. brownfields), uvolňovaných armádních areálů, drážních pozemků, apod.). Flexibilita nového územního plánu územní plán musí být schopen reagovat na potřeby rozvoje jednotlivých funkcí a současně dostatečně ochránit plochy pro veřejnou infrastrukturu. (Výpis z usnesení ZMB.) Schválené zásady tvorby územních podmínek rozvoje města vycházejí z dlouhodobě prověřených zkušeností vývoje města Brna s mimořádným respektem k pozitivním hodnotám přírodního prostředí a historicky vzniklé urbanistické struktury. Rozvojové plochy: Nove rozvojové plochy jsou navrženy tak, aby vytvořily konkurenceschopnou nabídku postavenou proti suburbanizačním trendům, vyplnily volné plochy uvnitř města a přispěly tak k jeho kompaktnosti a umístěním v hlavních směrech rozvoje podpořily prostorové i funkční vyvážení města. Vedle nových ploch je velký důraz kladen především na plochy přestavby, které tvoři velké vnitřní rezervy pro rozvoj města. Rezidenční plochy Koncepce umísťování ploch pro bydleni vychází z požadavků zadaní a obecných zásad koncepce, zejména: podporuje zastaveni suburbanizace především nabídkou kvalitních konkurence schopných ploch uvnitř města, využívá pro bydleni vhodné plochy zahrádek, Cílem je takové prostorové a funkční uspořádání, které by vyvážilo městskou strukturu jak ve směru sever jih, tak ve směru východ západ, přičemž centrum města by leželo v jeho těžišti. Zejména jih města si dosud udržel charakter zemědělské krajiny s jednotlivými bývalými obcemi a periferní zástavbou v kontaktním pásu s centrem. Požadavek vytvořit vyvážený prostorový a funkční model města, vyrovnat disproporce v dopravních vztazích a využívání inženýrské infrastruktury je podpořen cílem zastavit extenzivní rozvoj města směrem severním a severozápadním. Tento dosavadní vývoj je chápan jako suburbanizace uvnitř správního území města se všemi jeho negativními důsledky. Zastavit zabírání krajiny zástavbou a ochránit tak hodnotné časti volného území je jedním z hlavních cílů konceptu územního plánu. Pozn.: Zřejmě nereálný požadavek. Teoreticky oprávněný a logický, v praxi se město již přes 100 let rozvíjí především severně (blízkost lesů, přehrady, topograficky zajímavější a pro investory lákavější pozemky, navazující na historickou městskou strukturu Královo pole). Na jih topograficky nezajímavá rovina a pole, bariéra dálničních spojení a silničního obchvatu města. Jak tedy regulovat rozvoj v tomto směru? Nehledě na rozpornost tohoto záměru: zastavování ZPF je žádoucí? Není v rozporu s jinými požadavky zadání (ochrana půdy, zamezení rozrůstání města do volné krajiny, etc.)? Cesta udržitelného rozvoje preferuje směry intenzifikace, kultivace a revitalizace stabilizovaných území před extensivním rozvojem formou rozsáhlých plošných záborů. K nim by mělo docházet pouze v komplexně zdůvodněných případech v přijatých pravidlech regulované suburbanizace. 6

7 Zadání ÚP města Brna má 80 stran. Textová část úp: 1315 str.! (Odůvodnění splnění zadání kap. 2. = str. 32 až 57). typologie zástavby dle převládající urbanistické struktury viz plošné uspořádání zástavby textová část konceptu úp: kap str. 117 a následující). Viz legendu níže. Každá plocha je označena kódem, který sestává z určení způsobu využití, určení výšky zástavby a z plošného uspořádání zástavby. 7

8 Ukázky z hlavního výkresu ÚP (návrh): Historické jádro: Bloková struktura: 8

9 Modernistická struktura: Rozvojové plochy: 9

10 Legenda (19 funkčních ploch): 10

11 4.2. České Budějovice Aktuální situace: Proces aktualizace dle 183/2006Sb. (úp z 03/2000) Zpracovatel úp / vedoucí projektant : Pořizovatel: Ateliér Brno / Ing. arch. Hrůša Odbor územního plánování a architektury ČB Stažená data a odkazy na dostupnou dokumentaci na webových stránkách: ZÁKON Č. 50/1976SB. 01 Zadání ÚP 03 Obecně závazná vyhláška č. 4/2000 (poslední aktualizace 2008) 04 Změny ÚP změny č. 1 až 61 ZÁKON Č. 183/2006SB. 05 Aktualizace staršího ÚP podle zákona č. 183/2006Sb. 02 Platný ÚP budejovice.cz/cz/rozvoj mesta/uzemniplan/stranky/uzemni plan mesta ceske budejovice.aspx budejovice.cz/cz/rozvoj mesta/uzemniplan/stranky/zmeny uzemniho planu mesta ceske budejovice.aspx budejovice.cz/cz/rozvoj mesta/uzemniplan/stranky/uprava uzemniho planu mesta ceske budejovice.aspx 06 Zadání 07 Územní plán 08 Opatření obecné povahy OSTATNÍ PODKLADY A MATERIÁLY 11

12 09 Strategie rozvoje Strategický plán 08/2008 Příloha č.1 realizace strategického plánu 08/ Ostatní Regulační plány: budejovice.cz/cz/rozvoj mesta/uzemniplan/stranky/regulacni plany mesta ceske budejovice.aspx Úryvek zadání ÚP dle bodu A přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. (Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury). Zadání ÚP nedostupné (z roku 1995). České Budějovice ve snaze o nejlepší výsledek vypisují na nový úp urbanistickou soutěž v roce 1995, vítězem a následným zpracovatelem plánu se stává Ateliér Brno, Ing. arch. Hrůša a Ing. arch. Pelčák. Od soutěže ke schválení plánu bylo potřeba pět let. V současné době probíhá aktualizace tohoto ÚP. Otevřená urbanistická soutěž na ideový/koncepční návrh úp (zadání) je důležitou možností, která stojí v opozici k požadavkům zákona o zadávání veřejných zakázek (Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách). V zadání soutěže lze definovat požadavky města volněji (nebo naopak konkrétněji), lze se přiblížit historické praxi, kdy byly územní plány (tzv. polohové plány) chápany jako tvůrčí akt zpracovatele (méně pak administrativně právní a formální splnění zákonných požadavků). 12

13 Ukázky z hlavního výkresu ÚP (aktualizovaný ÚP z roku 1995): Historické jádro: Bloková struktura: 13

14 Modernistická struktura: Rozvojové plochy: 14

15 Legenda (16 funkčních ploch): 15

16 4.3. Hradec Králové: Aktuální situace: Proces pořizování územního plánu podle zákona č. 183/2006Sb. Březen 2013 dosud probíhá postupné formulování návrhů pokynů pro zpracování návrhu ÚPHK pořizovatelem. Zpracovatel úp / vedoucí projektant : Pořizovatel: Tomáš Vymetálek architects s.r.o., Doc. arch. P. Kotas Odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování. Ing. Oldřich Vlasák, určený zastupitel Stažená data a odkazy na dostupnou dokumentaci na webových stránkách: 01 Zadání ÚP ZÁKON Č. 50/1976SB. 02 Platný ÚP esize&strange_opener=1 03 Obecně závazná vyhláška Znění k 03/2012 (č. 1/2002) ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ 04 Změny ÚP ZÁKON Č. 183/2006SB. 05 Aktualizace staršího ÚP podle zákona č. 183/2006Sb. 06 Zadání Zadání ÚPHK návrh 2011 Schvalene_zadani_UPHK Územní plán Návrh 07/

17 kralove 08 Opatření obecné povahy OSTATNÍ PODKLADY A MATERIÁLY 09 Strategie rozvoje 10 Ostatní UP_shrnuti besed Úryvek zadání ÚP dle bodu A přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. (Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury). 5. Hlavní cíle Územního plánu Hradce Králové Hlavním cílem ÚPHK je stanovit základní koncepci rozvoje území statutárního města Hradec Králové, která bude vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a která bude vycházet ze základních idejí dopravně urbanistického konceptu, prezentovaných ve vítězném návrhu urbanistické soutěže na Územní plán Hradce Králové s přizpůsobením časovému horizontu platnosti nového ÚPHK. d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny) Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny bude vycházet z požadavků stanovených v PÚR a v návrhu ZÚR. Bude respektovat v nich uvedené priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území spočívajícího ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřebu současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích a plnit úkoly z toho vyplývající. Návrh řešení bude koordinován s územně plánovacími dokumentacemi sousedních obcí a dalšími dostupnými podklady, zejména pasportem zeleně města Hradec Králové d.1. Urbanistická koncepce Současné prostorové uspořádání města Hradec Králové a jeho urbanistická kompozice je výsledkem složitého stavebně historického vývoje, vycházejícího z geografické polohy sídla, daného terénního reliéfu, přírodních podmínek, hospodářského a kulturního rozvoje i působení územního plánování v průběhu uplynulého století. Nejvýraznějším charakteristickým znakem je dominantní postavení historického jádra a radiálně okružní dopravní systém a tomu odpovídající urbanistická skladba a funkční členění. Nový ÚPHK musí tuto urbanistickou tradici respektovat, navazovat na ni a rozvíjet ji v současných společenských a ekonomických podmínkách. S přihlédnutím k demografickým ukazatelům je třeba objektivně vyhodnotit potřeby rozvoje města a jeho jednotlivých funkcí. Urbanistická koncepce vymezená v ÚPHK bude sledovat následující požadavky: d.1.1. město koncentricky a vyváženě rozvíjet kolem historického jádra, zachovat a vyváženě rozvíjet radiálně okružní urbanistickou skladbu a dopravní systém, d.1.2. regulovat výstavbu v území městské památkové rezervace a městské památkové zóny a chránit tak její dominantní postavení a prostorovou skladbu, d.1.3. podporovat městotvorné funkce centrální oblasti města a návrhem opatření přispívat k jeho oživení a to zejména v hlavní městské ose mezi historickým jádrem a hlavním nádražím a jeho jižním zhlavím, d.1.4. zajistit podmínky pro omezení vylidňování centrální oblasti města a jeho historického jádra, 17

18 d.1.5. respektovat stávající výškového zónování města a chránit dálkové i vnitroměstské pohledy na dominanty historického jádra, d.1.6. vytvořit podmínky pro posilování funkcí obvodních a okrskových center včetně ploch veřejných prostranství, v městských částech, kde byla zjištěna absence těchto center, a v hlavních rozvojových lokalitách zajistit podmínky pro jejich vznik, d.1.7. nové architektonické dominanty umísťovat zejména v těžištích městských sektorů a v průhledech kompozičních os a při tom respektovat obraz historického jádra, d.1.8. hlavní obytné území města, koncentricky rozmístěné kolem historického jádra, je nutno nadále doplňovat úměrným a vyváženým řešením ploch pro bydlení v okrajových částech města (zejména tam, kde enklávy zemědělské půdy zasahují hluboko do urbanizovaného území) s převažující nízkopodlažní a středněpodlažní zástavbou a dbát na pozvolný přechod zástavby do volné krajiny; při tom je potřeba chránit cenné enklávy nezastavěného území zasahující do urbanizovaného území; projektant individuálně prověří možnosti propojení či nepropojení historicky územně oddělených městských částí zástavbou, d.1.9. nové zastavitelné plochy vymezovat v návaznosti na zastavěné území města a řešit v souladu s návrhem vyhovující a dostatečně kapacitní veřejné infrastruktury (při tom je třeba prověřit kapacity stávajících sítí dopravní a technické infrastruktury a ve významných rozvojových plochách vytvořit podmínky pro vybudování občanské vybavenosti včetně prověření zajištění možností obsluhy území MHD) a při současném respektování limitů využití území a ochrany jeho hodnot zjištěných v ÚAP a doplňujících průzkumech a rozborech, d zastavitelné plochy vymezené v platném ÚPMHK, které nebyly dosud využity, přehodnocovat na plochy nezastavitelné jen ve výjimečných případech a po řádném vyhodnocení důvodů jejich nevyužití a důsledků z toho plynoucích (vazba na 102 stavebního zákona), d vhodným polyfunkčním využíváním území a kombinací vzájemně slučitelných funkcí (např. bydlení krátkodobá rekreace, bydlení občanské vybavení) vytvářet předpoklady pro snižování přepravních nároků a tím snižování stávající a omezení vzniku nové individuální automobilové dopravy, d vytvořit podmínky pro realizaci systému sídelní zeleně, zejména respektovat potřebu spojitosti skladebných prvků systému zeleně, d respektovat významné plochy veřejné zeleně, zejména městské parky a lesopark na Moravském předměstí, jako významné součásti sídelní struktury, d optimalizovat a chránit síť veřejných prostranství včetně veřejné zeleně v obytných územích, zejména ve stávající sídlištní zástavbě, d v lokalitách, kde byly schváleny nebo vydány podrobnější územně plánovací dokumentace (územní plány zóny, územní projekty zóny a regulační plány), respektovat funkční využití území a případně další podmínky vyplývající z těchto platných územně plánovacích dokumentací (jedná se o: územní projekt zóny Jižní svahy, územní plán zóny Aldis, regulační plán Kopec sv. Jana, regulační plán Podzámčí a regulační plán Hořická), d v lokalitách, kde byla ÚPMHK vymezena území se zvláštními režimy, prověřit jejich urbanistické či jiné hodnoty s ohledem na potřebu jejich dalšího sledování, d plochy výhledového rozvoje města, označené v ÚPMHK jako územní rezervy, prověřit z hlediska jejich aktuálnosti a reálnosti využití pro vyznačené funkce v předpokládaném období platnosti ÚPHK a tyto buď potvrdit vymezením zastavitelných ploch nebo územních rezerv nebo je vyloučit, d respektovat vydaná a pravomocná územní rozhodnutí jedná se zejména o lokality, kde ještě nebyly zahájeny stavební práce na realizaci staveb či využití území, d důsledně prověřit podněty pro nový ÚPHK" získané od veřejnosti, připomínky veřejnosti uplatněné k návrhu zadání ÚPHK při jeho projednání a neschválené návrhy na pořízení změn platného ÚPMHK, vyhodnotit je a pokud se zjistí jejich odůvodněnost a opodstatněnost a pokud nebudou v rozporu s požadavky uvedenými v zadání, s právními předpisy a s navrženou základní koncepcí rozvoje města, zohlednit je v ÚPHK. d.3. Nástroje k naplňování urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny K naplňování základní urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny bude ÚPHK využívat především těchto nástrojů: - Vymezení zastavěného území ve smyslu 58 stavebního zákona, které bude v každé fázi pořízení ÚPHK aktualizováno. - Vymezení zastavitelných ploch, ploch územních rezerv (zahrnují území budoucích dlouhodobých záměrů a jejich cílem je prověřit možnosti varianty budoucího využití a ochrana území před zásahy, které by znemožnily nebo podstatně ztížily prověřované budoucí využití), ploch přestavby (zahrnují území určená ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území a území rekonstrukčních a rekultivačních zásahů do území) a stanovení způsobu jejich využití. - Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Pokud s ohledem na rozmanitost území města nebude možné výstačit s nabídkou ploch s rozdílným způsobem využití uvedenou v 4 19 vyhlášky, připouští se ve smyslu 3 vyhlášky v odůvodněných případech jejich podrobnější členění (nejlépe s využitím metodiky MINIS), či je možné stanovit plochy s jiným způsobem využití, než je uvedeno v 4 19 vyhlášky (potřebu použití plochy s jiným způsobem využití je pak nutné zdůvodnit v odůvodnění územního plánu). S ohledem na specifické 18

19 podmínky a charakter území a omezení střetů vzájemně neslučitelných funkcí je třeba postihnout zejména specifické plochy pro stavby odpovídající městskému centru, velkých nákupních a zábavních center, logistických center, zařízení pro obnovitelné zdroje energie, sídelní a krajinnou zeleň, chatové a zahrádkářské osady a nebo jejich kombinací. Při vymezování ploch s rozdílným způsobem využití a jejich vzájemném uspořádání je nutné sledovat vyvážený podíl jednotlivých funkcí a upřednostňovat flexibilní možnosti využití. Plochy s rozdílným způsobem využití budou vymezovány s ohledem na limity využití území, ochranu hodnot území, architektonického a krajinného rázu, zejména při vymezování ploch pro stavby velkých měřítek (např. pro velká nákupní a zábavní centra, logistická centra, výrobní objekty, zařízení pro obnovitelné zdroje energie). Zvláštní pozornost je třeba věnovat dominantám v území. Dále budou důsledně respektovány přirozené územní prvky a linie, zejména historická čestní síť, v maximální možné míře bude respektována stávající parcelace. Důraz bude kladen také na proveditelnost a naplnitelnost s ohledem na vlastnické poměry a reálnou dostupnost dopravní a technické infrastruktury. Stanovení podmínek regulativů pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením hlavního tj. převažujícího účelu využití (je li možné ho stanovit), přípustného využití, nepřípustného využití popřípadě podmíněně přípustného využití; Stanovení podmínek regulativů prostorového uspořádání včetně základních podmínek nenarušení krajinného rázu např. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků území v plochách, tzn. pro stávající i zastavitelné plochy stanovit přiměřené intenzity zástavby včetně odpovídajícího podílu zeleně a veřejných prostorů zajišťující všestranně vyvážený rozvoj a ochranu hodnot území; Podmínky regulativy využití a prostorového uspořádání v územích, která jsou zasažena nadlimitním hlukem z dopravy, stanovit tak, aby nevznikaly nároky na vybudování pasivních protihlukových opatření. Při stanovování podmínek regulativů využití ploch s rozdílným způsobem využití a prostorového uspořádání je nutné mít na zřeteli přiměřenou míru regulace nepřekračující zákonnost příslušející územnímu plánu (nutno důsledně odlišit od podmínek, které přísluší regulačnímu plánu). Tzn., že veškerá omezení vlastnických a jiných věcných práv z toho vyplývající budou mít ústavně legitimní a o zákonné cíle opřené důvody a budou činěna v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě k rozumně zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle (zásada subsidiarity a minimalizace zásahu). Stanovení podmínek musí být řádně zdůvodněno v odůvodnění ÚPHK. 19

20 Ukázky z hlavního výkresu ÚP (návrh): Historické jádro: Bloková struktura:

21 Modernistická struktura: Rozvojové plochy: 21

22 Legenda ( 26 funkčních ploch): 22

23 4.4. Jablonec nad Nisou Aktuální situace: Proces pořizování územního plánu podle zákona č. 183/2006Sb. 01/2012 schváleny pokyny pro zpracování návrhu úp, nyní ve fázi projednávání návrhu, předpoklad vydání Zpracovatel úp / vedoucí projektant : Pořizovatel: SAUL / arch. Vl. Hron Úřad územního plánování MěÚ Jablonec nad Nisou. určený zastupitel? Stažená data a odkazy na dostupnou dokumentaci na webových stránkách: 01 Zadání ÚP ZÁKON Č. 50/1976SB. 02 Platný ÚP _type=map_resize&project=tms_mujablonec_up&client_lang =cz_win 03 Obecně závazná vyhláška Aktualizované závazné regulativy, 09/ Změny ÚP planovani/uzemni planjablonec nad nisou/stavajici uzemni plan.html ZÁKON Č. 183/2006SB. 05 Aktualizace staršího ÚP podle zákona č. 183/2006Sb. 06 Zadání navrh_zadani_up_jablonec 05/2010 pokyny_pro zpracovani_uzemniho_planu_jablonec 01/

24 07 Územní plán Koncept Opatření obecné povahy OSTATNÍ PODKLADY A MATERIÁLY 09 Strategie rozvoje jbc_strategicky_plan jbc_iprm_kvalita_zivota jbc_akcni_plan 10 Ostatní Aktualizovane zavazne regulativy 2010 Úryvek zadání ÚP dle bodu A přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. (Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury). c) požadavky na rozvoj území obce Řešené území ÚP města Jablonec nad Nisou zahrnuje celé správní území města obsahující 8 katastrálních území o celkové rozloze 3137,5 ha. Základní požadavky na rozvoj území obce vyplývají ze schváleného Strategického plánu města Jablonec nad Nisou , kde byly stanoveny základní vize a cíle: VIZE JABLONCE NAD NISOU: Být městem, které je ve spolupráci s obyvateli, ostatními uživateli území a s okolními středisky osídlení i za hranicí ČR efektivně vedeno k udržitelnému rozvoji a prosperitě. Být městem, které dbá na tradice a přitom aktivně hledá nové směry rozvoje tak, aby bylo vyhledávaným místem zajištěných podmínek kvalitního života s lákavými možnostmi trávení volného času, dostatečnou nabídkou zajímavých pracovních příležitostí a atraktivit cestovního ruchu. GLOBÁLNÍ CÍLE: 1. DOPRAVA Provázat a vyvážit jednotlivé druhy dopravy tak, aby jako bezpečná, plynulá, spolehlivá a rozšiřitelná podporovala rozvoj a dostupnost města. 2. PODNIKÁNÍ A EKONOMIKA Stát se ekonomicky stabilním městem podporujícím rozvoj tradičních výrobních odvětví, cestovního ruchu a podnikatelského prostředí, které zahrnuje kvalitní infrastrukturu, vzdělávání, bydlení, kvalifikovanou pracovní sílu, efektivní komunikaci mezi městem a podnikateli a prezentaci města navenek. 3. ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ Udržovat potřebnou kapacitu a kvalitu škol a dalších vzdělávacích zařízení, zlepšovat jejich technický a provozní stav, využívat kvalitních lidských zdrojů a spolupracovat s Libereckým krajem a dalšími partnery tak, aby struktura absolventů směřovala k potřebné a žádané profesní orientaci. 24

25 4. SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ, ZAMĚSTNANOST Zajistit, zachovat a rozvíjet dostupnost efektivních a kvalitních sociálních a zdravotních služeb, které vycházejí z potřeb obyvatel. 5. URBANISMUS A BYDLENÍ Atraktivní město s kvalitním prostředím a architekturou přitahující život do centra, flexibilitou možnosti využití plošného potenciálu dobrá adresa pro bydlení. 6. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH Vybudovat sportovně kulturní a turistické centrum s kvalitními podmínkami pro život, které bude sloužit jako nástupní centrum pro přilehlou část Jizerských hor s typickým identifikačním znakem sklářské a bižuterní tradice. 7. INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Vytvořit spolehlivý systém veřejné infrastruktury pro udržitelný rozvoj území. 8. OBČANSKÁ SPOLEČNOST, VEŘEJNÁ SPRÁVA, UDRŽITELNÝ ROZVOJ, BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK Zajistit udržitelný rozvoj města založený na partnerství, spolupráci a rozvoji občanské společnosti, poskytovat kvalitní služby ke spokojenosti a informovanosti občanů s ohledem k tradicím i moderním trendům, zajistit bezpečnější Jablonec v oblasti dopravy, veřejného pořádku a při krizových situacích a mimořádných událostech. Vize, cíle a opatření budou v koncepci nového ÚP zohledněny, budou vytvořeny územně technické podmínky pro jejich naplňování, budou eliminovány negativní vlivy rozvojových opatření na životní prostředí. URBANISTICKÁ KONCEPCE Urbanistická koncepce nového ÚP Jablonce nad Nisou bude s ohledem na kontinuální vývoj sídelního útvaru založena na urbanistické koncepci dosud platného ÚP města Jablonce nad Nisou a jeho následně schválených změn a na aktuálních požadavcích na změny využívání území v souladu s platnou legislativou. Základní uspořádání vyhovujících funkcí v území a charakter sídelního útvaru budou pokládány za stabilizované. Významné krajinné dominanty i dominanty MPZ budou respektovány. Zastavitelné plochy v kapacitách orientační výhledové velikosti obce cca obyvatel budou řešeny tak, aby vhodně doplňovaly a únosné míře intenzifikovaly stávající urbanizovaná území a minimalizovaly zábor volné krajiny. Návrh zastavitelných ploch bude přednostně navazovat na zastavěná území. Pozornost bude věnována koordinaci zástavby mezi Libercem a Jabloncem n. N. (Vratislavice n. N. Proseč n. N.). V rámci řešení urbanistické koncepce zvážit využití kapacitního meziměstského kolejového spojení veřejnou dopravou. ÚP stanoví podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití zastavitelných i nezastavitelných (hlavní využití, pokud je možné jej stanovit, přípustné využití, nepřípustné využití, popřípadě podmíněně přípustné využití) a stanoví podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany přírody a krajinného rázu. Plochy s rozdílným způsobem využití budou členěny na plochy stabilizované (stav), plochy změn (návrh) a plochy územních rezerv (rezerva). V případě potřeby budou podle účelnosti vymezeny plochy a koridory územních rezerv s cílem prověřit možnost budoucího využití pro stanovený účel. V případě potřeby (zejména ve vztahu k budování dopravní a technické infrastruktury) může být stanoveno pořadí změn v území etapizace. 25

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV OBEC BEDŘICHOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVATEL ZADÁNÍ: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ve spolupráci

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k N Á V R H Pořizovatel: Schvalující orgán: Městský úřad Milevsko Zastupitelstvo obce Osek Zadání územního plánu Osek bylo schváleno zastupitelstvem obce Osek dne.usnesením

Více

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE E NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy p č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Ing. Radek Hošek Duben 2016 Úvod:

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ Městský úřad Moravské Budějovice Odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 36, 676 02 Moravské Budějovice --------------------------------------------------------------------------- ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE únor 2016 Z A D Á N Í

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE únor 2016 Z A D Á N Í Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE MĚSTO JILEMNICE Datum schválení zastupitelstvem obce : Číslo usnesení, jméno zástupce stat. orgánu:.. Podpis, razítko POŘIZOVATEL Městský úřad Jilemnice,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 2 Územního plánu Habartov

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 2 Územního plánu Habartov NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 2 Územního plánu Habartov Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Ivo Zemek starosta města Habartov

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zpracovaný

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Svatava

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Svatava NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Svatava Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Vladimír Adamec místostarosta městyse

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 11. 2012 Bod pořadu jednání: Návrh zadání 68. A změny územního plánu města Liberec Zpracoval: Adam Lenert, odborný referent

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA za období

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA za období ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA za období 2012 2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Praskačka dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Dolní Kralovice

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Dolní Kralovice NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Dolní Kralovice Pořizovatel: Určený zastupitel: Městský úřad Valšim Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim Antonín Bašta, starosta obce Dolní Kralovice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2 Návrh Zadání Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU Horní Branná listopad 2015 Z A D Á N Í

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU Horní Branná listopad 2015 Z A D Á N Í Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ BRANNÁ OBEC HORNÍ BRANNÁ Datum schválení zastupitelstvem obce : 30.11.2015 Číslo usnesení, jméno zástupce stat. orgánu: č.8/2015 Luboš Zimmermann Podpis,

Více

M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE

M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Stavební úřad Magistrátu města Prostějova N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE (dále jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

Územní plán Malý Beranov

Územní plán Malý Beranov Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Malý Beranov, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Malý Beranov souladu s ustanovením 6 odst.

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE duben 2016 Z A D Á N Í

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE duben 2016 Z A D Á N Í Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE MĚSTO JILEMNICE Datum schválení zastupitelstvem obce : Číslo usnesení, jméno zástupce stat. orgánu:.. Podpis, razítko POŘIZOVATEL Městský úřad Jilemnice,

Více

Z A D Á N Í. Z M Ě N Y č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRUH

Z A D Á N Í. Z M Ě N Y č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRUH Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRUH OBEC KRUH Datum schválení zastupitelstvem obce : Číslo usnesení, jméno zástupce stat. orgánu:.. Podpis, razítko POŘIZOVATEL Městský úřad Jilemnice, Odbor

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období (Návrh určený k projednání)

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období (Návrh určený k projednání) ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období 2008 2013 (Návrh určený k projednání) Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování (dále jen pořizovatel ), jako úřad územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 12 určené k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny Návrh Zadání změny č. 9 územního plánu obce Jirny Pořizovatel: Určený zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY Stanislav Skořepa Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 9: Ing. arch. Jiří Danda,

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu Benešov

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu Benešov Návrh zadání změny č. 3 územního plánu Benešov Pořizovatel Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, úřad územního plánování Vyhotoveno Březen 2017 Pořizovatel spolupracuje s určeným zastupitelem.

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAJKOVÁ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAJKOVÁ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAJKOVÁ v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ

Více

Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/

Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STATENICE Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č. 3 ÚPSÚ STATENICE Strana 1 (celkem 9) OBSAH: I. ÚVODNÍ ČÁST 3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 b) ROZHODNUTÍ

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ ZPRACOVANÉ DLE 47 ZÁKONA Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ, DLE 11 VYHLÁŠKY Č. 500/2006 SB., O ÚZEMNĚ

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Červen 2016 Úvod: Návrh zadání Změny č. 2

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012. Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012. Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč Obec Mladeč OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012 Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč Zastupitelstvo obce Mladeč, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MÁSLOJEDY

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MÁSLOJEDY ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MÁSLOJEDY za období 2010 2014 dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění

Více

Územní plán Hybrálec

Územní plán Hybrálec 0dPořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Hybrálec, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Hybrálec souladu s ustanovením 6 odst. 5

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

změna č. 1 územního plánu Hodonín

změna č. 1 územního plánu Hodonín Spis: MUHO 707/2013 NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 1 územního plánu Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva města Hodonín ze dne

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY. Územního plánu obce Ostrov u Macochy, označené Os4

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY. Územního plánu obce Ostrov u Macochy, označené Os4 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Územního plánu obce Ostrov u Macochy, označené Os4 Penzion u Balcarky - plochy občanského vybavení V Blansku dne 01.07.2015 Zpracoval: Úřad územního plánování - Oddělení územního plánování

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE Zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, podle přílohy

Více

ZADÁNÍ 65. ZMĚNY. POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad. oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1

ZADÁNÍ 65. ZMĚNY. POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad. oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ZADÁNÍ 65. ZMĚNY ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBEREC Strategická změna Zoologická zahrada Liberec POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad. oddělení územního plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE URBANICE k. ú. Urbanice u Praskačky

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE URBANICE k. ú. Urbanice u Praskačky ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE URBANICE k. ú. Urbanice u Praskačky Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice pořizovatel: Obec Skály září 2011 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace,

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOLINA. za období květen 2009 leden 2015

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOLINA. za období květen 2009 leden 2015 1 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOLINA za období květen 2009 leden 2015 Zpracoval: Městský úřad Litovel, odbor výstavby Leden 2015 2 Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Cholina dle 55

Více

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY Odbor územního plání, MěÚ Černošice vedoucí: Ing. Helena Ušiaková referent: Ing. arch. Kristýna Jirsová ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNRATICE U CVIKOVA NÁVRH

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNRATICE U CVIKOVA NÁVRH ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNRATICE U CVIKOVA NÁVRH období 2008-2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.2 Obec : (schvalující orgán) Kunratice u Cvikova Adresa : Kunratice u Cvikova 145, 471 55 www.kunraticeucvikova.eu

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Horka u Staré Paky 512 34 Horka u Staré Paky Obecní úřad Horka u Staré Paky

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Pletený Újezd

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Pletený Újezd Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Pletený Újezd K projednání Řešené : Správní obce Pletený Újezd, katastrální Pletený Újezd - č. 721 751 (okres Kladno, kraj Středočeský, pověřený úřad s rozšířenou

Více

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR Autor: MMR Opatření 1.2.1 1 - Uspořádání krajiny a sídel V jednotlivých sídlech, zejména pak ve městech, stanovit v územně plánovací dokumentaci dlouhodobě

Více

Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U B R A N I C E

Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U B R A N I C E Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U B R A N I C E NÁVRH Pořizovatel: Schvalující orgán: Městský úřad Milevsko Zastupitelstvo obce Branice Zadání územního plánu Branice bylo schváleno zastupitelstvem

Více

NOVINY POD RALSKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVINY POD RALSKEM

NOVINY POD RALSKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVINY POD RALSKEM NOVINY POD RALSKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVINY POD RALSKEM POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD NOVINY POD RALSKEM Noviny pod Ralskem 116, 471 24 pošta Mimoň zastoupený Společností pořizovatelů (výjimka

Více

NOVINY POD RALSKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVINY POD RALSKEM

NOVINY POD RALSKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVINY POD RALSKEM NOVINY POD RALSKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVINY POD RALSKEM POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD NOVINY POD RALSKEM Noviny pod Ralskem 116, 471 24 pošta Mimoň zastoupený Společností pořizovatelů (výjimka

Více

ZMĚNA Č.4 NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA Č.4 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č.4 územního plánu obce Horní Lukavice NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování Určený zastupitel: Pavel Rádl - starosta obce Datum: srpen 2015 1 Záznam

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV březen 2014 POŘIZOVATEL - OÚ ONDŘEJOV OBJEDNATEL: Obec Ondřejov zastoupená starostou RNDr. Martinem Macháčkem Choceradská 62, 251 65 Ondřejov určený zastupitel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu sídelního útvaru ÚHOLIÈKY zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,

Více

ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽĎÁRNÁ

ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽĎÁRNÁ ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽĎÁRNÁ OKRES BLANSKO Zpracované na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a vyhlášky č. 500/2006 Sb. o

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBOŇ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBOŇ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBOŇ ŘÍJEN 2015 SCHVALUJÍCÍ ORGÁN URČENÝ ZASTUPITEL DATUM SCHVÁLENÍ ČÍSLO USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA TŘEBOŃ Mgr. Terezie Jenisová - starostka města PODPIS A

Více

Územní plán obce Čímice

Územní plán obce Čímice Územní plán obce Čímice Návrh zadání územního plánu Sídelní jednotka: Obec Čímice, Čímice 63, 342 01 Sušice 1, 376 596 477, cimice@seznam.cz Statutární zástupce: Jaroslav Kučera, starosta obce Pověřený

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU UHLÍŘOV

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU UHLÍŘOV ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU UHLÍŘOV návrh určený k projednání dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE 2010 2014 srpen 2014 pořizovatel: Městský úřad Dobříš, odbor výstavby, úřad územního plánování Úvod O vydání územního plánu obce Borotice rozhodlo zastupitelstvo

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

Zadání Změny č. 2 Územního plánu Blešno - návrh

Zadání Změny č. 2 Územního plánu Blešno - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změny č. 2 Územního plánu Blešno - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění

Více

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Kruh Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová část

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÉ MÉSTO

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÉ MÉSTO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÉ MÉSTO Předložený k projednání Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Více

Územního plánu Chodov za období 3/ /2016

Územního plánu Chodov za období 3/ /2016 Návrh ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ Územního plánu Chodov za období 3/2009 12/2016 Obsah zprávy: a) Úvod...2 b) Vyhodnocení uplatňování Územního plánu Chodov včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více