1. SBĚR ÚZEMNÍCH PLÁNŮ (A JEJICH ZADÁNÍ) V ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. SBĚR ÚZEMNÍCH PLÁNŮ (A JEJICH ZADÁNÍ) V ČR"

Transkript

1 METODIKA ZADÁVÁNÍ ÚZEMNÍCH PLÁNŮ PROGRAMOVÝ PROJEKT HL.MP SKHP /MHMPP05SMPIF Tým hlavního řešitele 1. SBĚR ÚZEMNÍCH PLÁNŮ (A JEJICH ZADÁNÍ) V ČR Garant: Ing. arch. Michal Bartošek Spolupráce: Ing. arch. Roman Čerbák Fakulta architektury ČVUT v Praze Výzkumné centrum Fakulty architektury Thákurova 9, Praha 6 Hlavní řešitel: doc. Ing. arch. Jan Jehlík

2 OBSAH: 1. Vymezení v rámci výzkumu 2. Formulace hlavních témat a cílů 3. Metoda a postup zpracování 4. Vlastní výzkumná práce 4.1. Brno 4.2. České Budějovice 4.3. Hradec Králové 4.4. Jablonec nad Nisou 4.5. Liberec 4.6. Olomouc 4.7. Ostrava 4.8. Pardubice 4.9. Plzeň Teplice Ústí nad Labem 5. Závěry a doporučení 6. Přílohy 6.1. Přehled dokumentace, která je k dispozici na uložišti výzkumu (stav k ) 6.2. odkazy na územně plánovací dokumentace měst 6.3. zpracování poznámek z rozhovoru v ateliéru Knesl + Kynčl 2

3 1. Vymezení práce v rámci výzkumu V rámci struktury programového projektu hlavního města Prahy Metodika zadávání územních plánů tato dílčí část popisuje stávající stav zadávání územních plánů, analyzuje jednotlivé problémy legislativní praxe v České republice a to v obecné rovině. Především analyzuje obsah zadání úp části zbytné, či přímo kontraproduktivní a údaje absentující. Zkoumáno bylo, jak zadání územních plánů vznikala a jak jsou využívána. 2. Formulace hlavních témat a cílů Hlavním tématem dílčího úkolu je otázka, zda je zadání územního plánu dostatečným podkladem pro vyhotovení smysluplného územního plánu. 3. Metoda a postup zpracování V první fázi byl předmětem práce sběr dostupné dokumentace v rámci vybraných statutárních měst v ČR. Ta byla vybrána se snahou o pokrytí celého území republiky: Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem. (Přehled shromážděných materiálů je v evidenčních listech jednotlivých měst.) Pro ilustraci naplnění zadání byly přílohy doplněny legendami a výřezy územních plánů. Na základě analýz shromážděných podkladů byly zpracovány obecné závěry k současnému stavu pořizování zadání. Právní rámec: Zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon před novelou 2012 Prováděcí vyhlášky před novelou 2012 Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 3

4 4. Vlastní výzkumná práce 4.1. Brno Aktuální situace: Proces pořizování územního plánu podle zákona č. 183/2006Sb zastaven (z důvodu soudního zrušení ZÚR). Stávající ÚP byl aktualizován (zpracovatel Ing. arch. Antonín Hladík, URBANISMUS, ARCHITEKTURA, DESIGN STUDIO spol. s r.o.) a měl by nabýt účinnosti Zpracovatel úp / vedoucí proje Pořizovatel: ArchDesign / Ing. arch. J. Dokoupil, (Ing. arch Jana Janíková) Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, Mgr. Martin Ander PhD. Pověřený zastupitel Stažená data a odkazy na dostupnou dokumentaci na webových stránkách: 01 Zadání ÚP ZÁKON Č. 50/1976SB. 02 Platný ÚP %252C &z=0&l=up_tiles,parcely_vnk,mc_tiles&p=& 03 Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 (poslední úprava č. 1/2011) 1994, Regulativy pro uspořádání území ZÁKON Č. 183/2006SB. 05 Aktualizace staršího ÚP podle zákona č. 04 Změny ÚP 4

5 183/2006Sb. brna/ (Zastupitelstvo města Brna na zasedání schválilo záměr pořídit změnu Územního plánu města Brna) 06 Zadání 04/2006, (06/2007 se změnou pro 3 variantu konceptu) 07 Územní plán Koncept, ve 3 variantách, 02/ Opatření obecné povahy OSTATNÍ PODKLADY A MATERIÁLY 09 Strategie rozvoje Strategie pro Brno, (aktualizace 2012) 10 Ostatní koncept nového úp_prezentace zprava o projednani_navrhu_zadani_pripravovaneho_up zprava_o_projednavani_navrhu_zmeny_zadani_upmb prezentace aktualizace úp Úryvek zadání ÚP dle bodu A přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. (Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury). Stanovení hlavních cílů rozvoje území Vzhledem k tomu, že zadání Územního plánu statutárního města Brna nemůže již vycházet z prognózo váného vývoje počtu obyvatel, ale z požadavků na řešení problémů města a z představ samosprávných orgánů o budoucím rozvoji města, Zastupitelstvo města Brna schválilo na zasedání Z4/024 dne Hlavní cíle a základní zásady rozvoje území pro zpracování zadání nového Územního plánu statutárního města Brna: Hlavním cílem nového Územního plánu města Brna je trvale udržitelný rozvoj a prosperita města Brna, s nimiž je bezprostředně spojen růst počtu jeho obyvatel a omezení suburbanizace (odliv trvale bydlících obyvatel a pracovních příležitostí do obcí v okolí Brna). Nový Územní plán města Brna musí pro tento cíl vytvořit územní podmínky na základě následujících zásad: Rozvojové plochy územní plán nabídne rozvojové plochy především v dlouhodobých strategických směrech rozvoje města, a to ve všech potřebných funkcích i v kvalitě a v rozsahu schopném konkurovat nabídce rozvojových ploch mimo správní hranice města. Udržitelná mobilita územní plán stabilizuje a navrhne další rozvoj dopravní infrastruktury pro zajištění kvalitní, usměrněné obsluhy území zohledňující i širší vazby a potenciál města v evropském měřítku. Životní prostředí a kvalita života územní plán vytvoří podmínky pro snižování zátěže životního prostředí pocházející z lidské činnosti a podmínky pro kvalitní obytné prostředí města. 5

6 Ochrana a obnova přírodních a krajinných hodnot včetně vodních toků územní plán vymezí nejhodnotnější části krajiny jako nezastavitelná území s cílem efektivně využít jejího rekreačního potenciálu. Revitalizace územní plán podpoří revitalizaci zanedbaných území a nevyužitých areálů uvnitř zastavěného území města (tzv. brownfields), uvolňovaných armádních areálů, drážních pozemků, apod.). Flexibilita nového územního plánu územní plán musí být schopen reagovat na potřeby rozvoje jednotlivých funkcí a současně dostatečně ochránit plochy pro veřejnou infrastrukturu. (Výpis z usnesení ZMB.) Schválené zásady tvorby územních podmínek rozvoje města vycházejí z dlouhodobě prověřených zkušeností vývoje města Brna s mimořádným respektem k pozitivním hodnotám přírodního prostředí a historicky vzniklé urbanistické struktury. Rozvojové plochy: Nove rozvojové plochy jsou navrženy tak, aby vytvořily konkurenceschopnou nabídku postavenou proti suburbanizačním trendům, vyplnily volné plochy uvnitř města a přispěly tak k jeho kompaktnosti a umístěním v hlavních směrech rozvoje podpořily prostorové i funkční vyvážení města. Vedle nových ploch je velký důraz kladen především na plochy přestavby, které tvoři velké vnitřní rezervy pro rozvoj města. Rezidenční plochy Koncepce umísťování ploch pro bydleni vychází z požadavků zadaní a obecných zásad koncepce, zejména: podporuje zastaveni suburbanizace především nabídkou kvalitních konkurence schopných ploch uvnitř města, využívá pro bydleni vhodné plochy zahrádek, Cílem je takové prostorové a funkční uspořádání, které by vyvážilo městskou strukturu jak ve směru sever jih, tak ve směru východ západ, přičemž centrum města by leželo v jeho těžišti. Zejména jih města si dosud udržel charakter zemědělské krajiny s jednotlivými bývalými obcemi a periferní zástavbou v kontaktním pásu s centrem. Požadavek vytvořit vyvážený prostorový a funkční model města, vyrovnat disproporce v dopravních vztazích a využívání inženýrské infrastruktury je podpořen cílem zastavit extenzivní rozvoj města směrem severním a severozápadním. Tento dosavadní vývoj je chápan jako suburbanizace uvnitř správního území města se všemi jeho negativními důsledky. Zastavit zabírání krajiny zástavbou a ochránit tak hodnotné časti volného území je jedním z hlavních cílů konceptu územního plánu. Pozn.: Zřejmě nereálný požadavek. Teoreticky oprávněný a logický, v praxi se město již přes 100 let rozvíjí především severně (blízkost lesů, přehrady, topograficky zajímavější a pro investory lákavější pozemky, navazující na historickou městskou strukturu Královo pole). Na jih topograficky nezajímavá rovina a pole, bariéra dálničních spojení a silničního obchvatu města. Jak tedy regulovat rozvoj v tomto směru? Nehledě na rozpornost tohoto záměru: zastavování ZPF je žádoucí? Není v rozporu s jinými požadavky zadání (ochrana půdy, zamezení rozrůstání města do volné krajiny, etc.)? Cesta udržitelného rozvoje preferuje směry intenzifikace, kultivace a revitalizace stabilizovaných území před extensivním rozvojem formou rozsáhlých plošných záborů. K nim by mělo docházet pouze v komplexně zdůvodněných případech v přijatých pravidlech regulované suburbanizace. 6

7 Zadání ÚP města Brna má 80 stran. Textová část úp: 1315 str.! (Odůvodnění splnění zadání kap. 2. = str. 32 až 57). typologie zástavby dle převládající urbanistické struktury viz plošné uspořádání zástavby textová část konceptu úp: kap str. 117 a následující). Viz legendu níže. Každá plocha je označena kódem, který sestává z určení způsobu využití, určení výšky zástavby a z plošného uspořádání zástavby. 7

8 Ukázky z hlavního výkresu ÚP (návrh): Historické jádro: Bloková struktura: 8

9 Modernistická struktura: Rozvojové plochy: 9

10 Legenda (19 funkčních ploch): 10

11 4.2. České Budějovice Aktuální situace: Proces aktualizace dle 183/2006Sb. (úp z 03/2000) Zpracovatel úp / vedoucí projektant : Pořizovatel: Ateliér Brno / Ing. arch. Hrůša Odbor územního plánování a architektury ČB Stažená data a odkazy na dostupnou dokumentaci na webových stránkách: ZÁKON Č. 50/1976SB. 01 Zadání ÚP 03 Obecně závazná vyhláška č. 4/2000 (poslední aktualizace 2008) 04 Změny ÚP změny č. 1 až 61 ZÁKON Č. 183/2006SB. 05 Aktualizace staršího ÚP podle zákona č. 183/2006Sb. 02 Platný ÚP budejovice.cz/cz/rozvoj mesta/uzemniplan/stranky/uzemni plan mesta ceske budejovice.aspx budejovice.cz/cz/rozvoj mesta/uzemniplan/stranky/zmeny uzemniho planu mesta ceske budejovice.aspx budejovice.cz/cz/rozvoj mesta/uzemniplan/stranky/uprava uzemniho planu mesta ceske budejovice.aspx 06 Zadání 07 Územní plán 08 Opatření obecné povahy OSTATNÍ PODKLADY A MATERIÁLY 11

12 09 Strategie rozvoje Strategický plán 08/2008 Příloha č.1 realizace strategického plánu 08/ Ostatní Regulační plány: budejovice.cz/cz/rozvoj mesta/uzemniplan/stranky/regulacni plany mesta ceske budejovice.aspx Úryvek zadání ÚP dle bodu A přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. (Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury). Zadání ÚP nedostupné (z roku 1995). České Budějovice ve snaze o nejlepší výsledek vypisují na nový úp urbanistickou soutěž v roce 1995, vítězem a následným zpracovatelem plánu se stává Ateliér Brno, Ing. arch. Hrůša a Ing. arch. Pelčák. Od soutěže ke schválení plánu bylo potřeba pět let. V současné době probíhá aktualizace tohoto ÚP. Otevřená urbanistická soutěž na ideový/koncepční návrh úp (zadání) je důležitou možností, která stojí v opozici k požadavkům zákona o zadávání veřejných zakázek (Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách). V zadání soutěže lze definovat požadavky města volněji (nebo naopak konkrétněji), lze se přiblížit historické praxi, kdy byly územní plány (tzv. polohové plány) chápany jako tvůrčí akt zpracovatele (méně pak administrativně právní a formální splnění zákonných požadavků). 12

13 Ukázky z hlavního výkresu ÚP (aktualizovaný ÚP z roku 1995): Historické jádro: Bloková struktura: 13

14 Modernistická struktura: Rozvojové plochy: 14

15 Legenda (16 funkčních ploch): 15

16 4.3. Hradec Králové: Aktuální situace: Proces pořizování územního plánu podle zákona č. 183/2006Sb. Březen 2013 dosud probíhá postupné formulování návrhů pokynů pro zpracování návrhu ÚPHK pořizovatelem. Zpracovatel úp / vedoucí projektant : Pořizovatel: Tomáš Vymetálek architects s.r.o., Doc. arch. P. Kotas Odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování. Ing. Oldřich Vlasák, určený zastupitel Stažená data a odkazy na dostupnou dokumentaci na webových stránkách: 01 Zadání ÚP ZÁKON Č. 50/1976SB. 02 Platný ÚP esize&strange_opener=1 03 Obecně závazná vyhláška Znění k 03/2012 (č. 1/2002) ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ 04 Změny ÚP ZÁKON Č. 183/2006SB. 05 Aktualizace staršího ÚP podle zákona č. 183/2006Sb. 06 Zadání Zadání ÚPHK návrh 2011 Schvalene_zadani_UPHK Územní plán Návrh 07/

17 kralove 08 Opatření obecné povahy OSTATNÍ PODKLADY A MATERIÁLY 09 Strategie rozvoje 10 Ostatní UP_shrnuti besed Úryvek zadání ÚP dle bodu A přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. (Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury). 5. Hlavní cíle Územního plánu Hradce Králové Hlavním cílem ÚPHK je stanovit základní koncepci rozvoje území statutárního města Hradec Králové, která bude vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a která bude vycházet ze základních idejí dopravně urbanistického konceptu, prezentovaných ve vítězném návrhu urbanistické soutěže na Územní plán Hradce Králové s přizpůsobením časovému horizontu platnosti nového ÚPHK. d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny) Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny bude vycházet z požadavků stanovených v PÚR a v návrhu ZÚR. Bude respektovat v nich uvedené priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území spočívajícího ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřebu současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích a plnit úkoly z toho vyplývající. Návrh řešení bude koordinován s územně plánovacími dokumentacemi sousedních obcí a dalšími dostupnými podklady, zejména pasportem zeleně města Hradec Králové d.1. Urbanistická koncepce Současné prostorové uspořádání města Hradec Králové a jeho urbanistická kompozice je výsledkem složitého stavebně historického vývoje, vycházejícího z geografické polohy sídla, daného terénního reliéfu, přírodních podmínek, hospodářského a kulturního rozvoje i působení územního plánování v průběhu uplynulého století. Nejvýraznějším charakteristickým znakem je dominantní postavení historického jádra a radiálně okružní dopravní systém a tomu odpovídající urbanistická skladba a funkční členění. Nový ÚPHK musí tuto urbanistickou tradici respektovat, navazovat na ni a rozvíjet ji v současných společenských a ekonomických podmínkách. S přihlédnutím k demografickým ukazatelům je třeba objektivně vyhodnotit potřeby rozvoje města a jeho jednotlivých funkcí. Urbanistická koncepce vymezená v ÚPHK bude sledovat následující požadavky: d.1.1. město koncentricky a vyváženě rozvíjet kolem historického jádra, zachovat a vyváženě rozvíjet radiálně okružní urbanistickou skladbu a dopravní systém, d.1.2. regulovat výstavbu v území městské památkové rezervace a městské památkové zóny a chránit tak její dominantní postavení a prostorovou skladbu, d.1.3. podporovat městotvorné funkce centrální oblasti města a návrhem opatření přispívat k jeho oživení a to zejména v hlavní městské ose mezi historickým jádrem a hlavním nádražím a jeho jižním zhlavím, d.1.4. zajistit podmínky pro omezení vylidňování centrální oblasti města a jeho historického jádra, 17

18 d.1.5. respektovat stávající výškového zónování města a chránit dálkové i vnitroměstské pohledy na dominanty historického jádra, d.1.6. vytvořit podmínky pro posilování funkcí obvodních a okrskových center včetně ploch veřejných prostranství, v městských částech, kde byla zjištěna absence těchto center, a v hlavních rozvojových lokalitách zajistit podmínky pro jejich vznik, d.1.7. nové architektonické dominanty umísťovat zejména v těžištích městských sektorů a v průhledech kompozičních os a při tom respektovat obraz historického jádra, d.1.8. hlavní obytné území města, koncentricky rozmístěné kolem historického jádra, je nutno nadále doplňovat úměrným a vyváženým řešením ploch pro bydlení v okrajových částech města (zejména tam, kde enklávy zemědělské půdy zasahují hluboko do urbanizovaného území) s převažující nízkopodlažní a středněpodlažní zástavbou a dbát na pozvolný přechod zástavby do volné krajiny; při tom je potřeba chránit cenné enklávy nezastavěného území zasahující do urbanizovaného území; projektant individuálně prověří možnosti propojení či nepropojení historicky územně oddělených městských částí zástavbou, d.1.9. nové zastavitelné plochy vymezovat v návaznosti na zastavěné území města a řešit v souladu s návrhem vyhovující a dostatečně kapacitní veřejné infrastruktury (při tom je třeba prověřit kapacity stávajících sítí dopravní a technické infrastruktury a ve významných rozvojových plochách vytvořit podmínky pro vybudování občanské vybavenosti včetně prověření zajištění možností obsluhy území MHD) a při současném respektování limitů využití území a ochrany jeho hodnot zjištěných v ÚAP a doplňujících průzkumech a rozborech, d zastavitelné plochy vymezené v platném ÚPMHK, které nebyly dosud využity, přehodnocovat na plochy nezastavitelné jen ve výjimečných případech a po řádném vyhodnocení důvodů jejich nevyužití a důsledků z toho plynoucích (vazba na 102 stavebního zákona), d vhodným polyfunkčním využíváním území a kombinací vzájemně slučitelných funkcí (např. bydlení krátkodobá rekreace, bydlení občanské vybavení) vytvářet předpoklady pro snižování přepravních nároků a tím snižování stávající a omezení vzniku nové individuální automobilové dopravy, d vytvořit podmínky pro realizaci systému sídelní zeleně, zejména respektovat potřebu spojitosti skladebných prvků systému zeleně, d respektovat významné plochy veřejné zeleně, zejména městské parky a lesopark na Moravském předměstí, jako významné součásti sídelní struktury, d optimalizovat a chránit síť veřejných prostranství včetně veřejné zeleně v obytných územích, zejména ve stávající sídlištní zástavbě, d v lokalitách, kde byly schváleny nebo vydány podrobnější územně plánovací dokumentace (územní plány zóny, územní projekty zóny a regulační plány), respektovat funkční využití území a případně další podmínky vyplývající z těchto platných územně plánovacích dokumentací (jedná se o: územní projekt zóny Jižní svahy, územní plán zóny Aldis, regulační plán Kopec sv. Jana, regulační plán Podzámčí a regulační plán Hořická), d v lokalitách, kde byla ÚPMHK vymezena území se zvláštními režimy, prověřit jejich urbanistické či jiné hodnoty s ohledem na potřebu jejich dalšího sledování, d plochy výhledového rozvoje města, označené v ÚPMHK jako územní rezervy, prověřit z hlediska jejich aktuálnosti a reálnosti využití pro vyznačené funkce v předpokládaném období platnosti ÚPHK a tyto buď potvrdit vymezením zastavitelných ploch nebo územních rezerv nebo je vyloučit, d respektovat vydaná a pravomocná územní rozhodnutí jedná se zejména o lokality, kde ještě nebyly zahájeny stavební práce na realizaci staveb či využití území, d důsledně prověřit podněty pro nový ÚPHK" získané od veřejnosti, připomínky veřejnosti uplatněné k návrhu zadání ÚPHK při jeho projednání a neschválené návrhy na pořízení změn platného ÚPMHK, vyhodnotit je a pokud se zjistí jejich odůvodněnost a opodstatněnost a pokud nebudou v rozporu s požadavky uvedenými v zadání, s právními předpisy a s navrženou základní koncepcí rozvoje města, zohlednit je v ÚPHK. d.3. Nástroje k naplňování urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny K naplňování základní urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny bude ÚPHK využívat především těchto nástrojů: - Vymezení zastavěného území ve smyslu 58 stavebního zákona, které bude v každé fázi pořízení ÚPHK aktualizováno. - Vymezení zastavitelných ploch, ploch územních rezerv (zahrnují území budoucích dlouhodobých záměrů a jejich cílem je prověřit možnosti varianty budoucího využití a ochrana území před zásahy, které by znemožnily nebo podstatně ztížily prověřované budoucí využití), ploch přestavby (zahrnují území určená ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území a území rekonstrukčních a rekultivačních zásahů do území) a stanovení způsobu jejich využití. - Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Pokud s ohledem na rozmanitost území města nebude možné výstačit s nabídkou ploch s rozdílným způsobem využití uvedenou v 4 19 vyhlášky, připouští se ve smyslu 3 vyhlášky v odůvodněných případech jejich podrobnější členění (nejlépe s využitím metodiky MINIS), či je možné stanovit plochy s jiným způsobem využití, než je uvedeno v 4 19 vyhlášky (potřebu použití plochy s jiným způsobem využití je pak nutné zdůvodnit v odůvodnění územního plánu). S ohledem na specifické 18

19 podmínky a charakter území a omezení střetů vzájemně neslučitelných funkcí je třeba postihnout zejména specifické plochy pro stavby odpovídající městskému centru, velkých nákupních a zábavních center, logistických center, zařízení pro obnovitelné zdroje energie, sídelní a krajinnou zeleň, chatové a zahrádkářské osady a nebo jejich kombinací. Při vymezování ploch s rozdílným způsobem využití a jejich vzájemném uspořádání je nutné sledovat vyvážený podíl jednotlivých funkcí a upřednostňovat flexibilní možnosti využití. Plochy s rozdílným způsobem využití budou vymezovány s ohledem na limity využití území, ochranu hodnot území, architektonického a krajinného rázu, zejména při vymezování ploch pro stavby velkých měřítek (např. pro velká nákupní a zábavní centra, logistická centra, výrobní objekty, zařízení pro obnovitelné zdroje energie). Zvláštní pozornost je třeba věnovat dominantám v území. Dále budou důsledně respektovány přirozené územní prvky a linie, zejména historická čestní síť, v maximální možné míře bude respektována stávající parcelace. Důraz bude kladen také na proveditelnost a naplnitelnost s ohledem na vlastnické poměry a reálnou dostupnost dopravní a technické infrastruktury. Stanovení podmínek regulativů pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením hlavního tj. převažujícího účelu využití (je li možné ho stanovit), přípustného využití, nepřípustného využití popřípadě podmíněně přípustného využití; Stanovení podmínek regulativů prostorového uspořádání včetně základních podmínek nenarušení krajinného rázu např. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků území v plochách, tzn. pro stávající i zastavitelné plochy stanovit přiměřené intenzity zástavby včetně odpovídajícího podílu zeleně a veřejných prostorů zajišťující všestranně vyvážený rozvoj a ochranu hodnot území; Podmínky regulativy využití a prostorového uspořádání v územích, která jsou zasažena nadlimitním hlukem z dopravy, stanovit tak, aby nevznikaly nároky na vybudování pasivních protihlukových opatření. Při stanovování podmínek regulativů využití ploch s rozdílným způsobem využití a prostorového uspořádání je nutné mít na zřeteli přiměřenou míru regulace nepřekračující zákonnost příslušející územnímu plánu (nutno důsledně odlišit od podmínek, které přísluší regulačnímu plánu). Tzn., že veškerá omezení vlastnických a jiných věcných práv z toho vyplývající budou mít ústavně legitimní a o zákonné cíle opřené důvody a budou činěna v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě k rozumně zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle (zásada subsidiarity a minimalizace zásahu). Stanovení podmínek musí být řádně zdůvodněno v odůvodnění ÚPHK. 19

20 Ukázky z hlavního výkresu ÚP (návrh): Historické jádro: Bloková struktura:

21 Modernistická struktura: Rozvojové plochy: 21

22 Legenda ( 26 funkčních ploch): 22

23 4.4. Jablonec nad Nisou Aktuální situace: Proces pořizování územního plánu podle zákona č. 183/2006Sb. 01/2012 schváleny pokyny pro zpracování návrhu úp, nyní ve fázi projednávání návrhu, předpoklad vydání Zpracovatel úp / vedoucí projektant : Pořizovatel: SAUL / arch. Vl. Hron Úřad územního plánování MěÚ Jablonec nad Nisou. určený zastupitel? Stažená data a odkazy na dostupnou dokumentaci na webových stránkách: 01 Zadání ÚP ZÁKON Č. 50/1976SB. 02 Platný ÚP _type=map_resize&project=tms_mujablonec_up&client_lang =cz_win 03 Obecně závazná vyhláška Aktualizované závazné regulativy, 09/ Změny ÚP planovani/uzemni planjablonec nad nisou/stavajici uzemni plan.html ZÁKON Č. 183/2006SB. 05 Aktualizace staršího ÚP podle zákona č. 183/2006Sb. 06 Zadání navrh_zadani_up_jablonec 05/2010 pokyny_pro zpracovani_uzemniho_planu_jablonec 01/

24 07 Územní plán Koncept Opatření obecné povahy OSTATNÍ PODKLADY A MATERIÁLY 09 Strategie rozvoje jbc_strategicky_plan jbc_iprm_kvalita_zivota jbc_akcni_plan 10 Ostatní Aktualizovane zavazne regulativy 2010 Úryvek zadání ÚP dle bodu A přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. (Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury). c) požadavky na rozvoj území obce Řešené území ÚP města Jablonec nad Nisou zahrnuje celé správní území města obsahující 8 katastrálních území o celkové rozloze 3137,5 ha. Základní požadavky na rozvoj území obce vyplývají ze schváleného Strategického plánu města Jablonec nad Nisou , kde byly stanoveny základní vize a cíle: VIZE JABLONCE NAD NISOU: Být městem, které je ve spolupráci s obyvateli, ostatními uživateli území a s okolními středisky osídlení i za hranicí ČR efektivně vedeno k udržitelnému rozvoji a prosperitě. Být městem, které dbá na tradice a přitom aktivně hledá nové směry rozvoje tak, aby bylo vyhledávaným místem zajištěných podmínek kvalitního života s lákavými možnostmi trávení volného času, dostatečnou nabídkou zajímavých pracovních příležitostí a atraktivit cestovního ruchu. GLOBÁLNÍ CÍLE: 1. DOPRAVA Provázat a vyvážit jednotlivé druhy dopravy tak, aby jako bezpečná, plynulá, spolehlivá a rozšiřitelná podporovala rozvoj a dostupnost města. 2. PODNIKÁNÍ A EKONOMIKA Stát se ekonomicky stabilním městem podporujícím rozvoj tradičních výrobních odvětví, cestovního ruchu a podnikatelského prostředí, které zahrnuje kvalitní infrastrukturu, vzdělávání, bydlení, kvalifikovanou pracovní sílu, efektivní komunikaci mezi městem a podnikateli a prezentaci města navenek. 3. ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ Udržovat potřebnou kapacitu a kvalitu škol a dalších vzdělávacích zařízení, zlepšovat jejich technický a provozní stav, využívat kvalitních lidských zdrojů a spolupracovat s Libereckým krajem a dalšími partnery tak, aby struktura absolventů směřovala k potřebné a žádané profesní orientaci. 24

25 4. SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ, ZAMĚSTNANOST Zajistit, zachovat a rozvíjet dostupnost efektivních a kvalitních sociálních a zdravotních služeb, které vycházejí z potřeb obyvatel. 5. URBANISMUS A BYDLENÍ Atraktivní město s kvalitním prostředím a architekturou přitahující život do centra, flexibilitou možnosti využití plošného potenciálu dobrá adresa pro bydlení. 6. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH Vybudovat sportovně kulturní a turistické centrum s kvalitními podmínkami pro život, které bude sloužit jako nástupní centrum pro přilehlou část Jizerských hor s typickým identifikačním znakem sklářské a bižuterní tradice. 7. INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Vytvořit spolehlivý systém veřejné infrastruktury pro udržitelný rozvoj území. 8. OBČANSKÁ SPOLEČNOST, VEŘEJNÁ SPRÁVA, UDRŽITELNÝ ROZVOJ, BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK Zajistit udržitelný rozvoj města založený na partnerství, spolupráci a rozvoji občanské společnosti, poskytovat kvalitní služby ke spokojenosti a informovanosti občanů s ohledem k tradicím i moderním trendům, zajistit bezpečnější Jablonec v oblasti dopravy, veřejného pořádku a při krizových situacích a mimořádných událostech. Vize, cíle a opatření budou v koncepci nového ÚP zohledněny, budou vytvořeny územně technické podmínky pro jejich naplňování, budou eliminovány negativní vlivy rozvojových opatření na životní prostředí. URBANISTICKÁ KONCEPCE Urbanistická koncepce nového ÚP Jablonce nad Nisou bude s ohledem na kontinuální vývoj sídelního útvaru založena na urbanistické koncepci dosud platného ÚP města Jablonce nad Nisou a jeho následně schválených změn a na aktuálních požadavcích na změny využívání území v souladu s platnou legislativou. Základní uspořádání vyhovujících funkcí v území a charakter sídelního útvaru budou pokládány za stabilizované. Významné krajinné dominanty i dominanty MPZ budou respektovány. Zastavitelné plochy v kapacitách orientační výhledové velikosti obce cca obyvatel budou řešeny tak, aby vhodně doplňovaly a únosné míře intenzifikovaly stávající urbanizovaná území a minimalizovaly zábor volné krajiny. Návrh zastavitelných ploch bude přednostně navazovat na zastavěná území. Pozornost bude věnována koordinaci zástavby mezi Libercem a Jabloncem n. N. (Vratislavice n. N. Proseč n. N.). V rámci řešení urbanistické koncepce zvážit využití kapacitního meziměstského kolejového spojení veřejnou dopravou. ÚP stanoví podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití zastavitelných i nezastavitelných (hlavní využití, pokud je možné jej stanovit, přípustné využití, nepřípustné využití, popřípadě podmíněně přípustné využití) a stanoví podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany přírody a krajinného rázu. Plochy s rozdílným způsobem využití budou členěny na plochy stabilizované (stav), plochy změn (návrh) a plochy územních rezerv (rezerva). V případě potřeby budou podle účelnosti vymezeny plochy a koridory územních rezerv s cílem prověřit možnost budoucího využití pro stanovený účel. V případě potřeby (zejména ve vztahu k budování dopravní a technické infrastruktury) může být stanoveno pořadí změn v území etapizace. 25

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY Odbor územního plání, MěÚ Černošice vedoucí: Ing. Helena Ušiaková referent: Ing. arch. Kristýna Jirsová ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Horka u Staré Paky 512 34 Horka u Staré Paky Obecní úřad Horka u Staré Paky

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR Autor: MMR Opatření 1.2.1 1 - Uspořádání krajiny a sídel V jednotlivých sídlech, zejména pak ve městech, stanovit v územně plánovací dokumentaci dlouhodobě

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE Zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, podle přílohy

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013

Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013 Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013 Pořizovatel: Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje Husovo náměstí 68 266 43 Beroun Zpráva o uplatňování

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Územní plán obce Čímice

Územní plán obce Čímice Územní plán obce Čímice Návrh zadání územního plánu Sídelní jednotka: Obec Čímice, Čímice 63, 342 01 Sušice 1, 376 596 477, cimice@seznam.cz Statutární zástupce: Jaroslav Kučera, starosta obce Pověřený

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880 OBSAH DOKUMENTACE II. Odůvodnění Změny č. 4 územního plánu A/ Textová část kapitola-název strana 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...2 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...2 1.2 Obsah změny územního plánu...2 2.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

ZADÁNÍ 53. ZMĚNY. hromadná změna

ZADÁNÍ 53. ZMĚNY. hromadná změna STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ZADÁNÍ 53. ZMĚNY ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBEREC hromadná změna POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad. oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1,

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly ZMĚNA č. 1 územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Březová. Odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Březová. Odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Březová Pořizovatel: Určený zastupitel: Městský úřad Sokolov Odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Miroslav Bouda, starosta města Březová Datum:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE

NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE Vypracoval: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, za technické pomoci USB, spol. s r.o., Příkop 8, Brno. srpen 2015 Projednáno

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky ZMĚNA č. 4 územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM Příloha č. 2 Odbor rozvoje města Vyřizuje: Mgr. Adamčík / tel.:475271624 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Územní studie Nová Ves Z19-3, Z19-106

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

Obecní úřad Předměřice nad Jizerou 294 74 Předměřice nad Jizerou. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ SOUBORU ZMĚN č.

Obecní úřad Předměřice nad Jizerou 294 74 Předměřice nad Jizerou. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ SOUBORU ZMĚN č. Obecní úřad Předměřice nad Jizerou 294 74 Předměřice nad Jizerou ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ SOUBORU ZMĚN č. 01 Pořizovatel: Určený člen zastupitelstva: Ing. Renata Perglerová

Více

MOKRÝ LOM SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: ZASTUPITELSTVO OBCE MOKRÝ LOM URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Martin Ehrlich DATUM SCHVÁLENÍ: ČÍSLO USNESENÍ:

MOKRÝ LOM SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: ZASTUPITELSTVO OBCE MOKRÝ LOM URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Martin Ehrlich DATUM SCHVÁLENÍ: ČÍSLO USNESENÍ: MOKRÝ LOM SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: URČENÝ ZASTUPITEL: ZASTUPITELSTVO OBCE MOKRÝ LOM Ing. Martin Ehrlich DATUM SCHVÁLENÍ: ČÍSLO USNESENÍ: VYPRACOVAL: Obecní úřad Mokrý Lom ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

změna č. 1 územního plánu Vráto

změna č. 1 územního plánu Vráto změna č. 1 územního plánu Vráto zpracovaný v souladu s 47 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stupeň dokumentace NÁVRH

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

připravit nový návrh Územního plánu Prahy

připravit nový návrh Územního plánu Prahy Stavební fórum 2008 Programové prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období 2006 2010 Praha město pro život Hlavním úkolem v oblasti územního plánování je připravit nový návrh Územního plánu

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE Zpracování změny č.1 ÚPO Rebešovice bylo zadáno firmě Urbanistické středisko Brno, spol.s.r.o., Ing.arch.Emilu Přikrylovi. Pořizovatelem

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2 Že1: Změna funkčního využití plochy zahrnující pozemky parc.č. 109 (dle KN 109/1 a 109/2), 108 a 104

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE Katastrální území: Hartmanice u Žimutic Stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje Ing. Petra Sedláčková

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

STAŘÍČ NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

STAŘÍČ NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STAŘÍČ zpracovaný v souladu s 11 a s přílohou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Ráječko. Návrh

Zpráva o uplatňování Územního plánu Ráječko. Návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Ráječko období 7/2010 7/2014. Návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Ráječko byla schválena usnesením č.. přijatým Zastupitelstvem obce Ráječko na.zasedání dne Zpráva

Více

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ a urbanismus venkova ING. JANA ŘÍMSKÁ NÁMĚŠŤ NA HANÉ, 29.11.2011

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ a urbanismus venkova ING. JANA ŘÍMSKÁ NÁMĚŠŤ NA HANÉ, 29.11.2011 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ a urbanismus venkova ING. JANA ŘÍMSKÁ NÁMĚŠŤ NA HANÉ, 29.11.2011 ÚZEMNÍ PLÁN JAKO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NÁSTROJ ROZVOJE OBCE ZÁKON Č. 183/2006 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) VYHLÁŠKA Č. 500/2006 SB., VYHLÁŠKA

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 9 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Změny č. 1 územního plánu Velké Žernoseky

Změny č. 1 územního plánu Velké Žernoseky N Á V R H Z A D Á N Í Změny č. 1 územního plánu Velké Žernoseky zpracovaný podle ustanovení 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Svratouch

Zpráva o uplatňování Územního plánu Svratouch Zpráva o uplatňování Územního plánu Svratouch za období 9/2010-8/2014 návrh určený k projednání s dotčenými orgány, Krajským úřadem Pardubického kraje, sousedními obcemi a veřejností dle ustanovení 55

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU EŠ k.ú. Eš ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Pacov Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 Náměstí Svobody 1 395 01 Pacov

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SYROVÁTKA

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SYROVÁTKA ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SYROVÁTKA za období 2011 2015 Návrh určený k projednávání Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Syrovátka dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín ZMĚNA č. 2 územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CITICE

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CITICE ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CITICE v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb.,

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

LEGISLATIVNÍ A STRATEGICKÁ VÝCHODISKA V PROCESU PLÁNOVÁNÍ KRAJINY

LEGISLATIVNÍ A STRATEGICKÁ VÝCHODISKA V PROCESU PLÁNOVÁNÍ KRAJINY LEGISLATIVNÍ A STRATEGICKÁ VÝCHODISKA V PROCESU PLÁNOVÁNÍ KRAJINY Ing. arch. Vladimír Dujka Územní plánování v procesech plánování a projektování krajiny Konference AUÚP ČR, Lednice 24. 25. 9. 2015 OBSAH

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

územního rozvoje ského kraje

územního rozvoje ského kraje Zásady územního rozvoje Plzeňsk ského kraje Uplatňov ování v území a aktualizace Mgr. Lucie Součková Odbor regionálního rozvoje KÚPK Plzeň 12.10.2010 Zásady územního rozvoje Plzeňsk ského kraje (dále jen

Více