1. SBĚR ÚZEMNÍCH PLÁNŮ (A JEJICH ZADÁNÍ) V ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. SBĚR ÚZEMNÍCH PLÁNŮ (A JEJICH ZADÁNÍ) V ČR"

Transkript

1 METODIKA ZADÁVÁNÍ ÚZEMNÍCH PLÁNŮ PROGRAMOVÝ PROJEKT HL.MP SKHP /MHMPP05SMPIF Tým hlavního řešitele 1. SBĚR ÚZEMNÍCH PLÁNŮ (A JEJICH ZADÁNÍ) V ČR Garant: Ing. arch. Michal Bartošek Spolupráce: Ing. arch. Roman Čerbák Fakulta architektury ČVUT v Praze Výzkumné centrum Fakulty architektury Thákurova 9, Praha 6 Hlavní řešitel: doc. Ing. arch. Jan Jehlík

2 OBSAH: 1. Vymezení v rámci výzkumu 2. Formulace hlavních témat a cílů 3. Metoda a postup zpracování 4. Vlastní výzkumná práce 4.1. Brno 4.2. České Budějovice 4.3. Hradec Králové 4.4. Jablonec nad Nisou 4.5. Liberec 4.6. Olomouc 4.7. Ostrava 4.8. Pardubice 4.9. Plzeň Teplice Ústí nad Labem 5. Závěry a doporučení 6. Přílohy 6.1. Přehled dokumentace, která je k dispozici na uložišti výzkumu (stav k ) 6.2. odkazy na územně plánovací dokumentace měst 6.3. zpracování poznámek z rozhovoru v ateliéru Knesl + Kynčl 2

3 1. Vymezení práce v rámci výzkumu V rámci struktury programového projektu hlavního města Prahy Metodika zadávání územních plánů tato dílčí část popisuje stávající stav zadávání územních plánů, analyzuje jednotlivé problémy legislativní praxe v České republice a to v obecné rovině. Především analyzuje obsah zadání úp části zbytné, či přímo kontraproduktivní a údaje absentující. Zkoumáno bylo, jak zadání územních plánů vznikala a jak jsou využívána. 2. Formulace hlavních témat a cílů Hlavním tématem dílčího úkolu je otázka, zda je zadání územního plánu dostatečným podkladem pro vyhotovení smysluplného územního plánu. 3. Metoda a postup zpracování V první fázi byl předmětem práce sběr dostupné dokumentace v rámci vybraných statutárních měst v ČR. Ta byla vybrána se snahou o pokrytí celého území republiky: Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem. (Přehled shromážděných materiálů je v evidenčních listech jednotlivých měst.) Pro ilustraci naplnění zadání byly přílohy doplněny legendami a výřezy územních plánů. Na základě analýz shromážděných podkladů byly zpracovány obecné závěry k současnému stavu pořizování zadání. Právní rámec: Zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon před novelou 2012 Prováděcí vyhlášky před novelou 2012 Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 3

4 4. Vlastní výzkumná práce 4.1. Brno Aktuální situace: Proces pořizování územního plánu podle zákona č. 183/2006Sb zastaven (z důvodu soudního zrušení ZÚR). Stávající ÚP byl aktualizován (zpracovatel Ing. arch. Antonín Hladík, URBANISMUS, ARCHITEKTURA, DESIGN STUDIO spol. s r.o.) a měl by nabýt účinnosti Zpracovatel úp / vedoucí proje Pořizovatel: ArchDesign / Ing. arch. J. Dokoupil, (Ing. arch Jana Janíková) Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, Mgr. Martin Ander PhD. Pověřený zastupitel Stažená data a odkazy na dostupnou dokumentaci na webových stránkách: 01 Zadání ÚP ZÁKON Č. 50/1976SB. 02 Platný ÚP %252C &z=0&l=up_tiles,parcely_vnk,mc_tiles&p=& 03 Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 (poslední úprava č. 1/2011) 1994, Regulativy pro uspořádání území ZÁKON Č. 183/2006SB. 05 Aktualizace staršího ÚP podle zákona č. 04 Změny ÚP 4

5 183/2006Sb. brna/ (Zastupitelstvo města Brna na zasedání schválilo záměr pořídit změnu Územního plánu města Brna) 06 Zadání 04/2006, (06/2007 se změnou pro 3 variantu konceptu) 07 Územní plán Koncept, ve 3 variantách, 02/ Opatření obecné povahy OSTATNÍ PODKLADY A MATERIÁLY 09 Strategie rozvoje Strategie pro Brno, (aktualizace 2012) 10 Ostatní koncept nového úp_prezentace zprava o projednani_navrhu_zadani_pripravovaneho_up zprava_o_projednavani_navrhu_zmeny_zadani_upmb prezentace aktualizace úp Úryvek zadání ÚP dle bodu A přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. (Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury). Stanovení hlavních cílů rozvoje území Vzhledem k tomu, že zadání Územního plánu statutárního města Brna nemůže již vycházet z prognózo váného vývoje počtu obyvatel, ale z požadavků na řešení problémů města a z představ samosprávných orgánů o budoucím rozvoji města, Zastupitelstvo města Brna schválilo na zasedání Z4/024 dne Hlavní cíle a základní zásady rozvoje území pro zpracování zadání nového Územního plánu statutárního města Brna: Hlavním cílem nového Územního plánu města Brna je trvale udržitelný rozvoj a prosperita města Brna, s nimiž je bezprostředně spojen růst počtu jeho obyvatel a omezení suburbanizace (odliv trvale bydlících obyvatel a pracovních příležitostí do obcí v okolí Brna). Nový Územní plán města Brna musí pro tento cíl vytvořit územní podmínky na základě následujících zásad: Rozvojové plochy územní plán nabídne rozvojové plochy především v dlouhodobých strategických směrech rozvoje města, a to ve všech potřebných funkcích i v kvalitě a v rozsahu schopném konkurovat nabídce rozvojových ploch mimo správní hranice města. Udržitelná mobilita územní plán stabilizuje a navrhne další rozvoj dopravní infrastruktury pro zajištění kvalitní, usměrněné obsluhy území zohledňující i širší vazby a potenciál města v evropském měřítku. Životní prostředí a kvalita života územní plán vytvoří podmínky pro snižování zátěže životního prostředí pocházející z lidské činnosti a podmínky pro kvalitní obytné prostředí města. 5

6 Ochrana a obnova přírodních a krajinných hodnot včetně vodních toků územní plán vymezí nejhodnotnější části krajiny jako nezastavitelná území s cílem efektivně využít jejího rekreačního potenciálu. Revitalizace územní plán podpoří revitalizaci zanedbaných území a nevyužitých areálů uvnitř zastavěného území města (tzv. brownfields), uvolňovaných armádních areálů, drážních pozemků, apod.). Flexibilita nového územního plánu územní plán musí být schopen reagovat na potřeby rozvoje jednotlivých funkcí a současně dostatečně ochránit plochy pro veřejnou infrastrukturu. (Výpis z usnesení ZMB.) Schválené zásady tvorby územních podmínek rozvoje města vycházejí z dlouhodobě prověřených zkušeností vývoje města Brna s mimořádným respektem k pozitivním hodnotám přírodního prostředí a historicky vzniklé urbanistické struktury. Rozvojové plochy: Nove rozvojové plochy jsou navrženy tak, aby vytvořily konkurenceschopnou nabídku postavenou proti suburbanizačním trendům, vyplnily volné plochy uvnitř města a přispěly tak k jeho kompaktnosti a umístěním v hlavních směrech rozvoje podpořily prostorové i funkční vyvážení města. Vedle nových ploch je velký důraz kladen především na plochy přestavby, které tvoři velké vnitřní rezervy pro rozvoj města. Rezidenční plochy Koncepce umísťování ploch pro bydleni vychází z požadavků zadaní a obecných zásad koncepce, zejména: podporuje zastaveni suburbanizace především nabídkou kvalitních konkurence schopných ploch uvnitř města, využívá pro bydleni vhodné plochy zahrádek, Cílem je takové prostorové a funkční uspořádání, které by vyvážilo městskou strukturu jak ve směru sever jih, tak ve směru východ západ, přičemž centrum města by leželo v jeho těžišti. Zejména jih města si dosud udržel charakter zemědělské krajiny s jednotlivými bývalými obcemi a periferní zástavbou v kontaktním pásu s centrem. Požadavek vytvořit vyvážený prostorový a funkční model města, vyrovnat disproporce v dopravních vztazích a využívání inženýrské infrastruktury je podpořen cílem zastavit extenzivní rozvoj města směrem severním a severozápadním. Tento dosavadní vývoj je chápan jako suburbanizace uvnitř správního území města se všemi jeho negativními důsledky. Zastavit zabírání krajiny zástavbou a ochránit tak hodnotné časti volného území je jedním z hlavních cílů konceptu územního plánu. Pozn.: Zřejmě nereálný požadavek. Teoreticky oprávněný a logický, v praxi se město již přes 100 let rozvíjí především severně (blízkost lesů, přehrady, topograficky zajímavější a pro investory lákavější pozemky, navazující na historickou městskou strukturu Královo pole). Na jih topograficky nezajímavá rovina a pole, bariéra dálničních spojení a silničního obchvatu města. Jak tedy regulovat rozvoj v tomto směru? Nehledě na rozpornost tohoto záměru: zastavování ZPF je žádoucí? Není v rozporu s jinými požadavky zadání (ochrana půdy, zamezení rozrůstání města do volné krajiny, etc.)? Cesta udržitelného rozvoje preferuje směry intenzifikace, kultivace a revitalizace stabilizovaných území před extensivním rozvojem formou rozsáhlých plošných záborů. K nim by mělo docházet pouze v komplexně zdůvodněných případech v přijatých pravidlech regulované suburbanizace. 6

7 Zadání ÚP města Brna má 80 stran. Textová část úp: 1315 str.! (Odůvodnění splnění zadání kap. 2. = str. 32 až 57). typologie zástavby dle převládající urbanistické struktury viz plošné uspořádání zástavby textová část konceptu úp: kap str. 117 a následující). Viz legendu níže. Každá plocha je označena kódem, který sestává z určení způsobu využití, určení výšky zástavby a z plošného uspořádání zástavby. 7

8 Ukázky z hlavního výkresu ÚP (návrh): Historické jádro: Bloková struktura: 8

9 Modernistická struktura: Rozvojové plochy: 9

10 Legenda (19 funkčních ploch): 10

11 4.2. České Budějovice Aktuální situace: Proces aktualizace dle 183/2006Sb. (úp z 03/2000) Zpracovatel úp / vedoucí projektant : Pořizovatel: Ateliér Brno / Ing. arch. Hrůša Odbor územního plánování a architektury ČB Stažená data a odkazy na dostupnou dokumentaci na webových stránkách: ZÁKON Č. 50/1976SB. 01 Zadání ÚP 03 Obecně závazná vyhláška č. 4/2000 (poslední aktualizace 2008) 04 Změny ÚP změny č. 1 až 61 ZÁKON Č. 183/2006SB. 05 Aktualizace staršího ÚP podle zákona č. 183/2006Sb. 02 Platný ÚP budejovice.cz/cz/rozvoj mesta/uzemniplan/stranky/uzemni plan mesta ceske budejovice.aspx budejovice.cz/cz/rozvoj mesta/uzemniplan/stranky/zmeny uzemniho planu mesta ceske budejovice.aspx budejovice.cz/cz/rozvoj mesta/uzemniplan/stranky/uprava uzemniho planu mesta ceske budejovice.aspx 06 Zadání 07 Územní plán 08 Opatření obecné povahy OSTATNÍ PODKLADY A MATERIÁLY 11

12 09 Strategie rozvoje Strategický plán 08/2008 Příloha č.1 realizace strategického plánu 08/ Ostatní Regulační plány: budejovice.cz/cz/rozvoj mesta/uzemniplan/stranky/regulacni plany mesta ceske budejovice.aspx Úryvek zadání ÚP dle bodu A přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. (Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury). Zadání ÚP nedostupné (z roku 1995). České Budějovice ve snaze o nejlepší výsledek vypisují na nový úp urbanistickou soutěž v roce 1995, vítězem a následným zpracovatelem plánu se stává Ateliér Brno, Ing. arch. Hrůša a Ing. arch. Pelčák. Od soutěže ke schválení plánu bylo potřeba pět let. V současné době probíhá aktualizace tohoto ÚP. Otevřená urbanistická soutěž na ideový/koncepční návrh úp (zadání) je důležitou možností, která stojí v opozici k požadavkům zákona o zadávání veřejných zakázek (Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách). V zadání soutěže lze definovat požadavky města volněji (nebo naopak konkrétněji), lze se přiblížit historické praxi, kdy byly územní plány (tzv. polohové plány) chápany jako tvůrčí akt zpracovatele (méně pak administrativně právní a formální splnění zákonných požadavků). 12

13 Ukázky z hlavního výkresu ÚP (aktualizovaný ÚP z roku 1995): Historické jádro: Bloková struktura: 13

14 Modernistická struktura: Rozvojové plochy: 14

15 Legenda (16 funkčních ploch): 15

16 4.3. Hradec Králové: Aktuální situace: Proces pořizování územního plánu podle zákona č. 183/2006Sb. Březen 2013 dosud probíhá postupné formulování návrhů pokynů pro zpracování návrhu ÚPHK pořizovatelem. Zpracovatel úp / vedoucí projektant : Pořizovatel: Tomáš Vymetálek architects s.r.o., Doc. arch. P. Kotas Odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování. Ing. Oldřich Vlasák, určený zastupitel Stažená data a odkazy na dostupnou dokumentaci na webových stránkách: 01 Zadání ÚP ZÁKON Č. 50/1976SB. 02 Platný ÚP esize&strange_opener=1 03 Obecně závazná vyhláška Znění k 03/2012 (č. 1/2002) ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ 04 Změny ÚP ZÁKON Č. 183/2006SB. 05 Aktualizace staršího ÚP podle zákona č. 183/2006Sb. 06 Zadání Zadání ÚPHK návrh 2011 Schvalene_zadani_UPHK Územní plán Návrh 07/

17 kralove 08 Opatření obecné povahy OSTATNÍ PODKLADY A MATERIÁLY 09 Strategie rozvoje 10 Ostatní UP_shrnuti besed Úryvek zadání ÚP dle bodu A přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. (Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury). 5. Hlavní cíle Územního plánu Hradce Králové Hlavním cílem ÚPHK je stanovit základní koncepci rozvoje území statutárního města Hradec Králové, která bude vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a která bude vycházet ze základních idejí dopravně urbanistického konceptu, prezentovaných ve vítězném návrhu urbanistické soutěže na Územní plán Hradce Králové s přizpůsobením časovému horizontu platnosti nového ÚPHK. d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny) Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny bude vycházet z požadavků stanovených v PÚR a v návrhu ZÚR. Bude respektovat v nich uvedené priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území spočívajícího ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřebu současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích a plnit úkoly z toho vyplývající. Návrh řešení bude koordinován s územně plánovacími dokumentacemi sousedních obcí a dalšími dostupnými podklady, zejména pasportem zeleně města Hradec Králové d.1. Urbanistická koncepce Současné prostorové uspořádání města Hradec Králové a jeho urbanistická kompozice je výsledkem složitého stavebně historického vývoje, vycházejícího z geografické polohy sídla, daného terénního reliéfu, přírodních podmínek, hospodářského a kulturního rozvoje i působení územního plánování v průběhu uplynulého století. Nejvýraznějším charakteristickým znakem je dominantní postavení historického jádra a radiálně okružní dopravní systém a tomu odpovídající urbanistická skladba a funkční členění. Nový ÚPHK musí tuto urbanistickou tradici respektovat, navazovat na ni a rozvíjet ji v současných společenských a ekonomických podmínkách. S přihlédnutím k demografickým ukazatelům je třeba objektivně vyhodnotit potřeby rozvoje města a jeho jednotlivých funkcí. Urbanistická koncepce vymezená v ÚPHK bude sledovat následující požadavky: d.1.1. město koncentricky a vyváženě rozvíjet kolem historického jádra, zachovat a vyváženě rozvíjet radiálně okružní urbanistickou skladbu a dopravní systém, d.1.2. regulovat výstavbu v území městské památkové rezervace a městské památkové zóny a chránit tak její dominantní postavení a prostorovou skladbu, d.1.3. podporovat městotvorné funkce centrální oblasti města a návrhem opatření přispívat k jeho oživení a to zejména v hlavní městské ose mezi historickým jádrem a hlavním nádražím a jeho jižním zhlavím, d.1.4. zajistit podmínky pro omezení vylidňování centrální oblasti města a jeho historického jádra, 17

18 d.1.5. respektovat stávající výškového zónování města a chránit dálkové i vnitroměstské pohledy na dominanty historického jádra, d.1.6. vytvořit podmínky pro posilování funkcí obvodních a okrskových center včetně ploch veřejných prostranství, v městských částech, kde byla zjištěna absence těchto center, a v hlavních rozvojových lokalitách zajistit podmínky pro jejich vznik, d.1.7. nové architektonické dominanty umísťovat zejména v těžištích městských sektorů a v průhledech kompozičních os a při tom respektovat obraz historického jádra, d.1.8. hlavní obytné území města, koncentricky rozmístěné kolem historického jádra, je nutno nadále doplňovat úměrným a vyváženým řešením ploch pro bydlení v okrajových částech města (zejména tam, kde enklávy zemědělské půdy zasahují hluboko do urbanizovaného území) s převažující nízkopodlažní a středněpodlažní zástavbou a dbát na pozvolný přechod zástavby do volné krajiny; při tom je potřeba chránit cenné enklávy nezastavěného území zasahující do urbanizovaného území; projektant individuálně prověří možnosti propojení či nepropojení historicky územně oddělených městských částí zástavbou, d.1.9. nové zastavitelné plochy vymezovat v návaznosti na zastavěné území města a řešit v souladu s návrhem vyhovující a dostatečně kapacitní veřejné infrastruktury (při tom je třeba prověřit kapacity stávajících sítí dopravní a technické infrastruktury a ve významných rozvojových plochách vytvořit podmínky pro vybudování občanské vybavenosti včetně prověření zajištění možností obsluhy území MHD) a při současném respektování limitů využití území a ochrany jeho hodnot zjištěných v ÚAP a doplňujících průzkumech a rozborech, d zastavitelné plochy vymezené v platném ÚPMHK, které nebyly dosud využity, přehodnocovat na plochy nezastavitelné jen ve výjimečných případech a po řádném vyhodnocení důvodů jejich nevyužití a důsledků z toho plynoucích (vazba na 102 stavebního zákona), d vhodným polyfunkčním využíváním území a kombinací vzájemně slučitelných funkcí (např. bydlení krátkodobá rekreace, bydlení občanské vybavení) vytvářet předpoklady pro snižování přepravních nároků a tím snižování stávající a omezení vzniku nové individuální automobilové dopravy, d vytvořit podmínky pro realizaci systému sídelní zeleně, zejména respektovat potřebu spojitosti skladebných prvků systému zeleně, d respektovat významné plochy veřejné zeleně, zejména městské parky a lesopark na Moravském předměstí, jako významné součásti sídelní struktury, d optimalizovat a chránit síť veřejných prostranství včetně veřejné zeleně v obytných územích, zejména ve stávající sídlištní zástavbě, d v lokalitách, kde byly schváleny nebo vydány podrobnější územně plánovací dokumentace (územní plány zóny, územní projekty zóny a regulační plány), respektovat funkční využití území a případně další podmínky vyplývající z těchto platných územně plánovacích dokumentací (jedná se o: územní projekt zóny Jižní svahy, územní plán zóny Aldis, regulační plán Kopec sv. Jana, regulační plán Podzámčí a regulační plán Hořická), d v lokalitách, kde byla ÚPMHK vymezena území se zvláštními režimy, prověřit jejich urbanistické či jiné hodnoty s ohledem na potřebu jejich dalšího sledování, d plochy výhledového rozvoje města, označené v ÚPMHK jako územní rezervy, prověřit z hlediska jejich aktuálnosti a reálnosti využití pro vyznačené funkce v předpokládaném období platnosti ÚPHK a tyto buď potvrdit vymezením zastavitelných ploch nebo územních rezerv nebo je vyloučit, d respektovat vydaná a pravomocná územní rozhodnutí jedná se zejména o lokality, kde ještě nebyly zahájeny stavební práce na realizaci staveb či využití území, d důsledně prověřit podněty pro nový ÚPHK" získané od veřejnosti, připomínky veřejnosti uplatněné k návrhu zadání ÚPHK při jeho projednání a neschválené návrhy na pořízení změn platného ÚPMHK, vyhodnotit je a pokud se zjistí jejich odůvodněnost a opodstatněnost a pokud nebudou v rozporu s požadavky uvedenými v zadání, s právními předpisy a s navrženou základní koncepcí rozvoje města, zohlednit je v ÚPHK. d.3. Nástroje k naplňování urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny K naplňování základní urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny bude ÚPHK využívat především těchto nástrojů: - Vymezení zastavěného území ve smyslu 58 stavebního zákona, které bude v každé fázi pořízení ÚPHK aktualizováno. - Vymezení zastavitelných ploch, ploch územních rezerv (zahrnují území budoucích dlouhodobých záměrů a jejich cílem je prověřit možnosti varianty budoucího využití a ochrana území před zásahy, které by znemožnily nebo podstatně ztížily prověřované budoucí využití), ploch přestavby (zahrnují území určená ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území a území rekonstrukčních a rekultivačních zásahů do území) a stanovení způsobu jejich využití. - Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Pokud s ohledem na rozmanitost území města nebude možné výstačit s nabídkou ploch s rozdílným způsobem využití uvedenou v 4 19 vyhlášky, připouští se ve smyslu 3 vyhlášky v odůvodněných případech jejich podrobnější členění (nejlépe s využitím metodiky MINIS), či je možné stanovit plochy s jiným způsobem využití, než je uvedeno v 4 19 vyhlášky (potřebu použití plochy s jiným způsobem využití je pak nutné zdůvodnit v odůvodnění územního plánu). S ohledem na specifické 18

19 podmínky a charakter území a omezení střetů vzájemně neslučitelných funkcí je třeba postihnout zejména specifické plochy pro stavby odpovídající městskému centru, velkých nákupních a zábavních center, logistických center, zařízení pro obnovitelné zdroje energie, sídelní a krajinnou zeleň, chatové a zahrádkářské osady a nebo jejich kombinací. Při vymezování ploch s rozdílným způsobem využití a jejich vzájemném uspořádání je nutné sledovat vyvážený podíl jednotlivých funkcí a upřednostňovat flexibilní možnosti využití. Plochy s rozdílným způsobem využití budou vymezovány s ohledem na limity využití území, ochranu hodnot území, architektonického a krajinného rázu, zejména při vymezování ploch pro stavby velkých měřítek (např. pro velká nákupní a zábavní centra, logistická centra, výrobní objekty, zařízení pro obnovitelné zdroje energie). Zvláštní pozornost je třeba věnovat dominantám v území. Dále budou důsledně respektovány přirozené územní prvky a linie, zejména historická čestní síť, v maximální možné míře bude respektována stávající parcelace. Důraz bude kladen také na proveditelnost a naplnitelnost s ohledem na vlastnické poměry a reálnou dostupnost dopravní a technické infrastruktury. Stanovení podmínek regulativů pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením hlavního tj. převažujícího účelu využití (je li možné ho stanovit), přípustného využití, nepřípustného využití popřípadě podmíněně přípustného využití; Stanovení podmínek regulativů prostorového uspořádání včetně základních podmínek nenarušení krajinného rázu např. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků území v plochách, tzn. pro stávající i zastavitelné plochy stanovit přiměřené intenzity zástavby včetně odpovídajícího podílu zeleně a veřejných prostorů zajišťující všestranně vyvážený rozvoj a ochranu hodnot území; Podmínky regulativy využití a prostorového uspořádání v územích, která jsou zasažena nadlimitním hlukem z dopravy, stanovit tak, aby nevznikaly nároky na vybudování pasivních protihlukových opatření. Při stanovování podmínek regulativů využití ploch s rozdílným způsobem využití a prostorového uspořádání je nutné mít na zřeteli přiměřenou míru regulace nepřekračující zákonnost příslušející územnímu plánu (nutno důsledně odlišit od podmínek, které přísluší regulačnímu plánu). Tzn., že veškerá omezení vlastnických a jiných věcných práv z toho vyplývající budou mít ústavně legitimní a o zákonné cíle opřené důvody a budou činěna v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě k rozumně zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle (zásada subsidiarity a minimalizace zásahu). Stanovení podmínek musí být řádně zdůvodněno v odůvodnění ÚPHK. 19

20 Ukázky z hlavního výkresu ÚP (návrh): Historické jádro: Bloková struktura:

21 Modernistická struktura: Rozvojové plochy: 21

22 Legenda ( 26 funkčních ploch): 22

23 4.4. Jablonec nad Nisou Aktuální situace: Proces pořizování územního plánu podle zákona č. 183/2006Sb. 01/2012 schváleny pokyny pro zpracování návrhu úp, nyní ve fázi projednávání návrhu, předpoklad vydání Zpracovatel úp / vedoucí projektant : Pořizovatel: SAUL / arch. Vl. Hron Úřad územního plánování MěÚ Jablonec nad Nisou. určený zastupitel? Stažená data a odkazy na dostupnou dokumentaci na webových stránkách: 01 Zadání ÚP ZÁKON Č. 50/1976SB. 02 Platný ÚP _type=map_resize&project=tms_mujablonec_up&client_lang =cz_win 03 Obecně závazná vyhláška Aktualizované závazné regulativy, 09/ Změny ÚP planovani/uzemni planjablonec nad nisou/stavajici uzemni plan.html ZÁKON Č. 183/2006SB. 05 Aktualizace staršího ÚP podle zákona č. 183/2006Sb. 06 Zadání navrh_zadani_up_jablonec 05/2010 pokyny_pro zpracovani_uzemniho_planu_jablonec 01/

24 07 Územní plán Koncept Opatření obecné povahy OSTATNÍ PODKLADY A MATERIÁLY 09 Strategie rozvoje jbc_strategicky_plan jbc_iprm_kvalita_zivota jbc_akcni_plan 10 Ostatní Aktualizovane zavazne regulativy 2010 Úryvek zadání ÚP dle bodu A přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. (Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury). c) požadavky na rozvoj území obce Řešené území ÚP města Jablonec nad Nisou zahrnuje celé správní území města obsahující 8 katastrálních území o celkové rozloze 3137,5 ha. Základní požadavky na rozvoj území obce vyplývají ze schváleného Strategického plánu města Jablonec nad Nisou , kde byly stanoveny základní vize a cíle: VIZE JABLONCE NAD NISOU: Být městem, které je ve spolupráci s obyvateli, ostatními uživateli území a s okolními středisky osídlení i za hranicí ČR efektivně vedeno k udržitelnému rozvoji a prosperitě. Být městem, které dbá na tradice a přitom aktivně hledá nové směry rozvoje tak, aby bylo vyhledávaným místem zajištěných podmínek kvalitního života s lákavými možnostmi trávení volného času, dostatečnou nabídkou zajímavých pracovních příležitostí a atraktivit cestovního ruchu. GLOBÁLNÍ CÍLE: 1. DOPRAVA Provázat a vyvážit jednotlivé druhy dopravy tak, aby jako bezpečná, plynulá, spolehlivá a rozšiřitelná podporovala rozvoj a dostupnost města. 2. PODNIKÁNÍ A EKONOMIKA Stát se ekonomicky stabilním městem podporujícím rozvoj tradičních výrobních odvětví, cestovního ruchu a podnikatelského prostředí, které zahrnuje kvalitní infrastrukturu, vzdělávání, bydlení, kvalifikovanou pracovní sílu, efektivní komunikaci mezi městem a podnikateli a prezentaci města navenek. 3. ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ Udržovat potřebnou kapacitu a kvalitu škol a dalších vzdělávacích zařízení, zlepšovat jejich technický a provozní stav, využívat kvalitních lidských zdrojů a spolupracovat s Libereckým krajem a dalšími partnery tak, aby struktura absolventů směřovala k potřebné a žádané profesní orientaci. 24

25 4. SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ, ZAMĚSTNANOST Zajistit, zachovat a rozvíjet dostupnost efektivních a kvalitních sociálních a zdravotních služeb, které vycházejí z potřeb obyvatel. 5. URBANISMUS A BYDLENÍ Atraktivní město s kvalitním prostředím a architekturou přitahující život do centra, flexibilitou možnosti využití plošného potenciálu dobrá adresa pro bydlení. 6. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH Vybudovat sportovně kulturní a turistické centrum s kvalitními podmínkami pro život, které bude sloužit jako nástupní centrum pro přilehlou část Jizerských hor s typickým identifikačním znakem sklářské a bižuterní tradice. 7. INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Vytvořit spolehlivý systém veřejné infrastruktury pro udržitelný rozvoj území. 8. OBČANSKÁ SPOLEČNOST, VEŘEJNÁ SPRÁVA, UDRŽITELNÝ ROZVOJ, BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK Zajistit udržitelný rozvoj města založený na partnerství, spolupráci a rozvoji občanské společnosti, poskytovat kvalitní služby ke spokojenosti a informovanosti občanů s ohledem k tradicím i moderním trendům, zajistit bezpečnější Jablonec v oblasti dopravy, veřejného pořádku a při krizových situacích a mimořádných událostech. Vize, cíle a opatření budou v koncepci nového ÚP zohledněny, budou vytvořeny územně technické podmínky pro jejich naplňování, budou eliminovány negativní vlivy rozvojových opatření na životní prostředí. URBANISTICKÁ KONCEPCE Urbanistická koncepce nového ÚP Jablonce nad Nisou bude s ohledem na kontinuální vývoj sídelního útvaru založena na urbanistické koncepci dosud platného ÚP města Jablonce nad Nisou a jeho následně schválených změn a na aktuálních požadavcích na změny využívání území v souladu s platnou legislativou. Základní uspořádání vyhovujících funkcí v území a charakter sídelního útvaru budou pokládány za stabilizované. Významné krajinné dominanty i dominanty MPZ budou respektovány. Zastavitelné plochy v kapacitách orientační výhledové velikosti obce cca obyvatel budou řešeny tak, aby vhodně doplňovaly a únosné míře intenzifikovaly stávající urbanizovaná území a minimalizovaly zábor volné krajiny. Návrh zastavitelných ploch bude přednostně navazovat na zastavěná území. Pozornost bude věnována koordinaci zástavby mezi Libercem a Jabloncem n. N. (Vratislavice n. N. Proseč n. N.). V rámci řešení urbanistické koncepce zvážit využití kapacitního meziměstského kolejového spojení veřejnou dopravou. ÚP stanoví podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití zastavitelných i nezastavitelných (hlavní využití, pokud je možné jej stanovit, přípustné využití, nepřípustné využití, popřípadě podmíněně přípustné využití) a stanoví podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany přírody a krajinného rázu. Plochy s rozdílným způsobem využití budou členěny na plochy stabilizované (stav), plochy změn (návrh) a plochy územních rezerv (rezerva). V případě potřeby budou podle účelnosti vymezeny plochy a koridory územních rezerv s cílem prověřit možnost budoucího využití pro stanovený účel. V případě potřeby (zejména ve vztahu k budování dopravní a technické infrastruktury) může být stanoveno pořadí změn v území etapizace. 25

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR Autor: MMR Opatření 1.2.1 1 - Uspořádání krajiny a sídel V jednotlivých sídlech, zejména pak ve městech, stanovit v územně plánovací dokumentaci dlouhodobě

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ING. ARCH. PETR GAJDUŠEK REGIONSERVIS - IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ OLOMOUCKÉHO

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

A.3.2 Cíle udržitelného rozvoje v územním plánování

A.3.2 Cíle udržitelného rozvoje v územním plánování A.3.2 Cíle udržitelného rozvoje v územním plánování Předpis nekonkretizuje cíle udržitelného rozvoje v územním plánování. Toto je věcí pořizovatele, který vychází z konkrétních podmínek místa a času zejména

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

Územní studie sídelní zeleně

Územní studie sídelní zeleně Územní studie sídelní zeleně Osnova a metodický rámec pro zpracování studií systému sídelní zeleně (dále jen studie ) v rámci OPŽP 2014-2020, prioritní osa 4, specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí

Více

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Městský úřad Hořice odbor stavební, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Pořizovatel: Městský úřad Hořice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 SVAZEK NÁVRHU ZMĚNY č.1 OBSAHUJE: str. I. Návrh změny č.1 ÚP Horní Bludovice 1. Textová část změny č.1 a) Vymezení zastavěného území...1 b) Koncepce rozvoje

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Co je územní rezerva V které územně plánovací dokumentaci vymezit územní rezervu Kdy vymezit územní rezervu Jak vymezovat územní rezervu Jak

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 6. 2014 Bod pořadu jednání: Podnět k pořízení 77. změny územního plánu města Liberec - podnět č. 77/1 Zpracoval: Adam

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420 542 423 111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz

Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420 542 423 111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz A PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A.3 NÁRODNÍ DOKUMENTY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ V ČESKÉ REPUBLICE OBSAH: A.3.1 Strategie udržitelného rozvoje České republiky Zpracovatel - Prof. Ing. arch. Karel Maier,

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

Obsah: Objednatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor územního plánování, objednací list číslo 1 887/2013-81

Obsah: Objednatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor územního plánování, objednací list číslo 1 887/2013-81 Urbanistická koncepce a kompozice v územním plánu. Doporučený obsah textové části územního plánu a způsob vyjádření urbanistické koncepce a kompozice v grafické části územního plánu Objednatel: Ministerstvo

Více

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny.

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR č.j. 54485/ENV/13 ze dne 2. 8. 2013 k návrhu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. 1 vypořádání stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE Z A D Á N Í Návrh Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský úřad Prachatice,

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro malé město

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace a úpravy Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Zastupitelstvo obce Jevišovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4.

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2008 / 2009 kód

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více