Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Litoměřice Stavební úřad"

Transkript

1 Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: SU/ /13/Be /15/SÚ/LBe ing. Bezděka DATUM: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městský úřad Litoměřice, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne podal Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, IČO , Dlážděná 1003/7, Praha (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y " Protihluková opatření Velké Žernoseky km 413, ,500, 1. etapa km 413, ,020 " (dále jen "stavba") umístěná na částech pozemků parc. č. 1307/1, 1307/8, 1316/35, 1317/1, vše druh pozemku ostatní plocha v katastrálním území Velké Žernoseky. Druh, účel a prostorové řešení umisťované stavby: - Úsek nově navržené protihlukové clony je součástí celostátní trati č. 072 Lysá nad Labem Ústí nad Labem - Střekov TÚDÚ mezistaniční úsek Velké Žernoseky Sebuzín. Jedná se o liniovou stavbu, jejímž obsahem je výstavba protihlukové clony při pravé straně koleje č.2 a ochrana stávajících inženýrských sítí. Dále stavba zahrnuje výměnu mostní římsy na mostě v ev. km 413,926, demolici kamenné zídky a výstavbu nové opěrné zdi. Architektonické řešení je dáno charakterem stavby na dráze, jedná se o typizované konstrukční prvky a konstrukce dané Vzorovými listy SŽDC, TKP SŽDC a dalšími předpisy v železničním stavitelství. Prvky protihlukové clony splňují parametry uvedené v akustické studii. Výška protihlukové clony bude 1,5 m nad temenem kolejnice. Panely budou zelené barvy, sloupky šedém barvy a soklový panel šedé přírodní barvy. Clonu tvoří betonový základ pod sloupek, soklový panel, panel protihlukové clony oboustranně hlukově pohltivý, nosný sloupek protihlukové clony, nástavec o šířce 980 mm. Umístění stavby na pozemku: - Stavba bude umístěna v souladu s výkresy C 3 koordinační situace v měřítku 1:500, D 2 charakteristické řezy v měřítku 1:500/50. Výkresy jsou nedílnou součástí dokumentace k územnímu

2 Č.j /15/SÚ/LBe str. 2 řízení vypracované společností Woring s.r.o., Na Roudné 1604/93, Plzeň, autorizoval Ing. Lukáš Pánik, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT Vymezení území dotčeného vlivy stavby. - Pozemky parc. č. 1307/1, 1307/8, 1316/35, 1317/1, st.p.č. 97, 98, 99, 103, 104, 109, 93, 3/2, 3/1, 4, 7/2, 7/1, 123, 71 v k.ú. Velké Žernoseky. Stavba je podle 117 odst. 1 stavebního zákona přímo označena jako nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení. II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres č. C 3 - koordinační situační výkres v měřítku 1:500, vypracované na podkladě současného stavu území se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 2. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude vypracována oprávněnou osobou a bude odsouhlasena dotčenými orgány a vlastníky inženýrských sítí. 3. Při zpracování projektové dokumentace bude mimo jiné dodržena ČSN Prostorová úprava vedení technického vybavení 4. Žadatel splní podmínky těchto závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem závazné stanovisko k územnímu řízení ze dne č.j. KHSUL 4223/ ke stavebnímu řízení bude doloženo hlukové posouzení změny akustické situace po realizaci protihlukové clony z provozu po komunikaci II/261 vůči nejbližší obytné zástavbě v řešeném úseku Drážní úřad, sekce stavební, oblast Praha vyjádření ze dne zn. MP-OKO0053/14-2/Ce DUCR-2832/14/Ce - na předmětnou stavbu vydá Drážní úřad jako speciální stavební úřad pro stavby dráhy a stavby na dráze stavební povolení Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastního ředitelství Ústí nad Labem ze dne zn. 653/2014-OŘ UNL - v dalším stupni dokumentace bude doloženo, že jsou splněny podmínky pro volný mostní průřez a žlab kolejového lože, dokumentace bude doplněna i o řešení přechodů u objektu mezi uzavřeným a otevřeným kolejovým ložem a o řešení kolize PHS s kabelem SEE 6 kv v km 414, ,020 - další stupeň projektové dokumentace bude předložen k vyjádření na OŘ Ústí nad Labem ČEZ Distribuce, a.s., Děčín vyjádření ke stavbě ze dne zn /431 - při projektování bude respektováno zařízení distribuční soustavy kabelové vedení nízkého napětí v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které s v dané lokalitě nachází a je chráněno ochranným pásmem dle zák. č. 458/2000 Sb. 46 a technickými normami, zejména ČSN EN a ČSN EN ed2 RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno vyjádření ze dne zn před vydáním stavebního povolení požádá žadatel RWE GasNet, s.r.o. o stanovisko k projektové dokumentaci Účastníci řízení podle 85 stavebního zákona Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, IČO , Dlážděná 1003/7, Praha; Obec Velké Žernoseky, Velké Žernoseky 63, Litoměřice; Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem; Správa a údržba silnic Ústeckého

3 Č.j /15/SÚ/LBe str. 3 kraje, příspěvková organizace, provoz Litoměřice, Nádražní č.p. 2048/29, Předměstí, Litoměřice 1; ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín; ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Ústí nad Labem, Bílinská 3449/30, Ústí nad Labem; RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno; Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská 1689, Teplice; vlastníci: č.p. 92 na st.p.č. 97, č.p. 91 na st.p.č. 98, č.p. 90 na st.p.č. 99, č.p. 96 na st.p.č. 103, č.p. 97 na st.p.č. 104, č.p. 104 na st.p.č. 109, č.p. 23 na st.p.č. 93, č.p. 78 na st.p.č. 3/2, č.p. 38 na st.p.č. 3/1, č.p. 64 na st.p.č. 4, č.p. 75 na st.p.č. 7/2, č.p. 18 na st.p.č. 7/1, č.p. 116 na st.p.č. 123, č.p. 20 na st.p.č. 71 Účastníci řízení podle 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád): Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, IČO , Dlážděná 1003/7, Praha Odůvodnění: Dne podal žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Umístění stavby je v souladu se záměry územního plánování. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území podle 9 vyhl. č. 501/2006 Sb. v platném zněn. K řízení byla předložena tato závazná stanoviska: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem závazné stanovisko ze dne č.j. KHSUL 4223/2014 Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Litoměřice závazné stanovisko ze dne č.j. HSUL-15-46/LT-2014 Česká republika-ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Praha závazné stanovisko ze dne spis. zn / OÚZ-LIT K řízení byla předložena tato stanoviska: Městský úřad Litoměřice odbor dopravy a silničního hospodářství stanovisko ze dne č.j /DOP/LKu K řízení byla předložena tato rozhodnutí: Městský úřad Litoměřice odbor dopravy a silničního hospodářství rozhodnutí ze dne č.j /14/DOP/JLa o povolení stavby v silničním ochranném pásmu silnice II/261 K řízení byla předložena tato vyjádření Městský úřad Litoměřice odbor životního prostředí vyjádření ze dne č.j /13/ŽP doplněné dne Správa CHKO České středohoří Litoměřice vyjádření ze dne č.j. SR/0853/CS/ ČEZ ICT Services, a.s., Děčín sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ze dne zn ČEZ Distribuce, a.s., Děčín vyjádření ke stavbě ze dne zn /431 O2 Czech Republic, a.s. Praha, tým ochrany sítě Čechy Sever, prac. Česká Lípa vyjádření ze dne

4 Č.j /15/SÚ/LBe str. 4 Telefonica Czech Republic, a.s. Praha vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Telefonica Czech Republic, a.s. ze dne č.j /14 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice vyjádření ze dne zn. O /OTPCOL/KV doplněné dne RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno vyjádření ze dne zn UPC Česká republika, s.r.o., Praha nekolizní vyjádření na podzemní vedení veřejné komunikační sítě k žádosti č.: E001285/15 ze dne ČD Telematika a.s., Servis kabelových sítí Ústí nad Labem souhrnné stanovisko ČD Telematika k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o. divize TÚDC k územnímu řízení ze dne zn. 885/2014-Če Vodafone Czech Republic, a.s., Praha vyjádření ze dne Obec Velké Žernoseky vyjádření ze dne č.j. 219/2013 a ze dne č.j. 34/2012 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastního ředitelství Ústí nad Labem ze dne zn. 653/2014-OŘ UNL Správa a údržba silnic Ústeckého kraje příspěvková organizace, Dubí, TSÚ Litoměřice vyjádření ze dne zn.254/2013/tsú Drážní úřad, sekce stavební, oblast Praha vyjádření ze dne zn. MP-OKO0053/14-2/Ce DUCR-2832/14/Ce České dráhy, a.s., Praha vyjádření ze dne č.j. 456/13-0 Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Účastníci řízení - další dotčené osoby: Obec Velké Žernoseky; Ústecký kraj; Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace; ČEZ Distribuce, a. s.; ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí ; RWE Distribuční služby, s.r.o.; Severočeská vodárenská společnost, a.s; vlastníci: č.p. 92 na st.p.č. 97, č.p. 91 na st.p.č. 98, č.p. 90 na st.p.č. 99, č.p. 96 na st.p.č. 103, č.p. 97 na st.p.č. 104, č.p. 104 na st.p.č. 109, č.p. 23 na st.p.č. 93, č.p. 78 na st.p.č. 3/2, č.p. 38 na st.p.č. 3/1, č.p. 64 na st.p.č. 4, č.p. 75 na st.p.č. 7/2, č.p. 18 na st.p.č. 7/1, č.p. 116 na st.p.č. 123, č.p. 20 na st.p.č. 71 Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - Požadavkům Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastního ředitelství Ústí nad Labem uvedeným v souhrnném stanovisku Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastního ředitelství Ústí nad Labem ze dne zn. 653/2014-OŘ UNL, ČEZ Distribuce, a.s., Děčín uvedeným ve vyjádření ke stavbě ze dne zn /431, RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno uvedeným ve vyjádření ze dne zn a týkajícím se umístění stavby, vyhověl stavební úřad jejich zapracováním do podmínky II/4 tohoto rozhodnutí. Požadavkům týkajícím se povolení a realizace stavby stavební úřad nevyhověl. Ostatní účastníci řízení námitky neuplatnili. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: - Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

5 Č.j /15/SÚ/LBe str. 5 Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Ing. Jan Nejtek vedoucí stavebního úřadu Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši Kč byl zaplacen. Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Příloha: koordinační situační výkres C3 Obdrží: žadatel ( 85 odst. 1 písm. a) staveb. zákona ) datová schránka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, IDDS: uccchjm obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn ( 85 odst. 1 písm. b) staveb. zákona ) datová schránka Obec Velké Žernoseky, IDDS: wetbu6g

6 Č.j /15/SÚ/LBe str. 6 účastníci řízení dle 85 odst. 2 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb. doručenka, datová schránka Ústecký kraj, IDDS: t9zbsva Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,, provoz Litoměřice, Nádražní č.p. 2048/29, Předměstí, Litoměřice 1 ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy účastníci řízení dle 85 odst. 2 písm. b) zák. č. 183/2006 Sb. doručí se veřejnou vyhláškou vlastníci: č.p. 92 na st.p.č. 97, č.p. 91 na st.p.č. 98, č.p. 90 na st.p.č. 99, č.p. 96 na st.p.č. 103, č.p. 97 na st.p.č. 104, č.p. 104 na st.p.č. 109, č.p. 23 na st.p.č. 93, č.p. 78 na st.p.č. 3/2, č.p. 38 na st.p.č. 3/1, č.p. 64 na st.p.č. 4, č.p. 75 na st.p.č. 7/2, č.p. 18 na st.p.č. 7/1, č.p. 116 na st.p.č. 123, č.p. 20 na st.p.č. 71 ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Ústí nad Labem, IDDS: dgzdjrp RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns dotčené orgány doručenky, datové schránky Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, Pekařská č.p. 114/2, Předměstí, Litoměřice 1 Městský úřad Litoměřice, odbor dopravy a silničního hospodářství, Topolčianská 1, Předměstí, Litoměřice 1 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Litoměřice, IDDS: 8p3ai7n Drážní úřad, stavební sekce - oblast Praha, IDDS: 5mjaatd ostatní doručenky, datové schránky Městský úřad Litoměřice - správní odbor, Mírové náměstí 15, Litoměřice - k vyvěšení na úřední desce a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení Obecní úřad Velké Žernoseky, IDDS: wetbu6g - k vyvěšení na úřední desce a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení spis

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Mírové náměstí 35, 440 23 Louny *MULNXOOJNWUX* Spisová značka: Číslo jednací: Oprávněná úřední osoba: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: MU LN/5923/2014/SU/WP

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3203/2/2011/Bi Č. J.: 4776/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 22.8.2012 SÚ/1768/2012 SÚ/138/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 5355/2014-Jan VUP 2565/15-JAN-5355/2014 Marie Janoušková 388 459

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

Městský úřad Petřvald

Městský úřad Petřvald Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002W01O VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.11.2012 SPIS. ZNAČKA: 631/2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP 2295/2013 VYŘIZUJE:

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Výst. 2444/10/Ne 4599/10/SÚ Nebeská Pavlína 384371328 pnebeska@meu.vcelnice.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/01595/2012/Ho MeUSM/02723/2012 Darja Horáková 572416452

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0037499/VÝST/2011/JPi

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600270, fax. 325 614486, e-rnail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: 0027893NÝST/20

Více

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 4827/2013 OÚPaSŘ Ze dne : 18.12.2013 Č.j.: METR 5718/2013

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD Městský úřad Hořovice HOŘOVICE Palackého náměstí 2 ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 268 01 Hořovice naše zn.: S-MUHO/13782/2014/KI čj.: MUHO/17017/2014 vyřizuje: Bc. Marta Kindlová datum:

Více