OBLAST VNITŘNÍ SPRÁVY A OCHRANY OBYVATEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBLAST VNITŘNÍ SPRÁVY A OCHRANY OBYVATEL"

Transkript

1 V OBLAST VNITŘNÍ SPRÁVY A OCHRANY OBYVATEL AUTORSKÝ KOLEKTIV Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Kap. 6 JUDr. Lenka Cundová Krajský úřad Jihomoravského kraje Doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. PF MU v Brně Doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. PF MU v Brně Doc. PhDr. František Ochrana, DrSc. VŠE Praha Ing. Josef Vilášek Ministerstvo financí ČR Ing. Josef Vilášek Ministerstvo financí ČR Ing. Zdeněk Vlkojan HZS JMK Editor Kap. 1 6 Doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. ESF MU v Brně 229

2 V Oblast vnitřní správy a ochrany obyvatel V/1 Krajská a obecní normotvorba, přestupky Cíl kapitoly Cílem kapitoly je seznámit vedoucí úředníky ÚSC s legislativním procesem na úrovni územních samosprávných celků, spolu s objasněním relevantních pojmů právních předpisů (platnost a účinnost, legisvakance apod.). Dále poskytnout základní znalosti v oblasti přestupkového práva. 1.1 Právní předpisy územních samosprávných celků Právními předpisy územních samosprávných celků jsou: v oblasti samostatné působnosti: obecně závazné vyhlášky obcí, obecně závazné vyhlášky krajů. v oblasti přenesené působnosti: nařízení obcí, nařízení krajů. Právní předpisy obcí a krajů (místní právní předpisy) tvoří nedílnou součást českého právního řádu. Z pohledu právní síly neexistuje mezi místními právními předpisy navzájem žádná hierarchie. Podléhají pouze dozoru státu z hlediska zákonnosti a ústavnosti. Právním předpisem kraje tedy nelze rušit právní předpis obce. Obecně závazné vyhlášky obcí a krajů K vydávání obecně závazných vyhlášek jsou článkem 104 odst. 3 Ústavy zmocněna zastupitelstva územních samosprávných celků. Zastupitelstva obcí a krajů tedy mohou obecně závazné vyhlášky vydávat v mezích své působnosti, která může být stanovena jen zákonem. Zákon o obcích (zákon č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a zákon o krajích (zákon č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) vymezují pravomoc zastupitelstev místní samosprávy vydávat obecně závazné vyhlášky jako pravomoc tzv. vyhrazenou, kterou nelze přenést na jiný orgán územního samosprávného celku. Při vydávání obecně závazných vyhlášek se zastupitelstva obcí a krajů řídí jen zákony, ústavními zákony a mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy, kterými je Česká republika vázána, neboť jde o výkon samostatné působnosti. Tento druh místních právních předpisů, resp. jeho vydání není dle čl. 104 odst. 3 Ústavy vázán na konkrétní zákonné zmocnění, jako je tomu u nařízení obcí a krajů, jak bude pojednáno níže. Obecně závazné vyhlášky obcí a krajů mají širší základ ve vymezení samostatné působnosti obcí a krajů Ústavou. Ústava tedy chápe v citovaném ustanovení normotvornou pravomoc zastupitelstev jako originární, čili neodvozenou. V nesouladu s čl. 104 odst. 3 Ústavy jsou zákon o obcích a zákon o krajích, které rozlišují vyhlášky na ty, které stanoví subjektům povinnosti a ty, které jim nestanoví povinnosti (viz 10 zákona o obcích a 6 zákona o krajích). Tyto zákony totiž reflektovaly názory Ústavního soudu, který k této problematice judikoval argumentací, že podle čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jakožto součásti ústavního pořádku, mohou být povinnosti ukládány pouze na základě zákona a v jeho mezích; rovněž podle čl. 2 odst. 4 Ústavy a čl. 2 odst. 3 Listiny nesmí být nikdo nucen činit nic, co zákon neukládá. 230

3 V/1 Krajská a obecní normotvorba, přestupky Z těchto ustanovení pak Ústavní soud dovodil, že pokud obec vystupuje jako subjekt určující pro občana povinnosti jednostrannými příkazy a zákazy, platí ustanovení čl. 2 odst. 4 Ústavy a čl. 2 odst. 3 Listiny. Obecně závazné vyhlášky ukládající povinnosti S ohledem na uvedenou judikaturu Ústavního soudu jsou obce a kraje nadále zákonem k úpravě povinností v obecně závazných vyhláškách výslovně zmocněny. V případě zákona o obcích je to zmocňovací ustanovení 10, kdy obec může obecně závaznou vyhláškou ukládat v samostatné působnosti povinnosti: a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány, b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, c) k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti, d) stanoví-li tak zvláštní zákon. Pokud jde o stanovení povinností v obecně závazných vyhláškách obcí dle speciálních zmocňovacích ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů lze například citovat 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterým je obec zmocněna stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání s odpadem. Podle ustanovení 6 zákona o krajích je v obecně závazných vyhláškách krajů výslovně zakázáno stanovovat povinnosti bez příslušného zákonného zmocnění. I zde se tak odráží dřívější judikatura Ústavního soudu ve věcech rušení obecně závazných vyhlášek obcí, což pak vede k faktickému stírání rozdílů mezi obecně závaznou vyhláškou v samostatné působnosti a nařízením v přenesené působnosti. Příkladem zákonného zmocnění pro ukládání povinností kraji v obecně závazných vyhláškách je např. 43 odst. 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde je kraj zmocněn vyhlásit obecně závaznou vyhláškou kraje závaznou část řešení plánu odpadového hospodářství a její změnu. Nařízení obcí a krajů Zmocnění pro orgány územních samosprávných celků k vydávání předpisů jiného druhu než jsou obecně závazné vyhlášky územních samosprávných celků obsahuje čl. 79 odst. 3 Ústavy, dle kterého orgány územní samosprávy mohou na základě zákona a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. Ústava tedy v cit. čl. 79 odst.3 nestanoví konkrétní název těchto právních předpisů. Na rozdíl od obecně závazných vyhlášek obcí a krajů není Ústavou založena originární pravomoc k vydávání jiných právních předpisů územních samospráv, než jsou obecně závazné vyhlášky, neboť jejich vydávání podmiňuje již samotná Ústava ještě dalším speciálním zákonným zmocněním. Název jiných právních 231

4 V Oblast vnitřní správy a ochrany obyvatel předpisů územních samosprávných celků stanoví až zákon o obcích, a to v ust. 11, dle kterého obec může v přenesené působnosti vydávat na základě zákona a v jeho mezích nařízení obce, je-li k tomu zákonem zmocněna. Obdobně je tomu pak v ust. 7 zákona o krajích, dle kterého na základě a v mezích zákona rada kraje vydává právní předpisy v přenesené působnosti, je-li k tomu kraj zákonem zmocněn; tyto právní předpisy se nazývají nařízení kraje. Jak v případě nařízení obce, tak v případě nařízení kraje jde tedy o vydávání právních předpisů ve věcech svěřeného výkonu státní správy; při jejich vydávání se obce a kraje řídí zákony. Společným příkladem zákonného zmocňovacího ustanovení pro vydání nařízení obce i nařízení kraje v přenesené působnosti je ustanovení 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého příslušný kraj nebo obec s rozšířenou působností svým nařízením vymezí úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. 1.2 Vyhlášení právních předpisů územních samosprávných celků, platnost a účinnost Platnost právních předpisů obcí a krajů Platností právních předpisů územních samosprávných celků se rozumí skutečnost, že přijatý právní předpis je předepsaným způsobem vyhlášen. Samotným nabytím platnosti však ještě právní předpisy nepůsobí vznik práv a povinností svých adresátů. Jejich vznik začne působit teprve nabytím účinnosti. Platnost právního předpisu je tedy základním předpokladem účinnosti. Z toho také vyplývá, že právní předpis z hlediska časového nemůže nikdy nabýt účinnosti dříve, než se stane platným. Předpis pozbývá platnosti jeho zrušením, ať již samotným orgánem, který jej vydal, či orgánem k tomu zákonem zmocněným. Vyhlášení právních předpisů obcí Zákon o obcích stanoví shodné podmínky pro způsob vyhlášení obecně závazných vyhlášek i nařízení obcí a pro jejich platnost a účinnost. Podmínkou platnosti právního předpisu obce je jeho vyhlášení publikace. Vyhlášení se provede tak, že se právní předpis obce vyvěsí na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. Dnem vyhlášení je první den vyvěšení právního předpisu na úřední desce. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že den schválení (vydání) právního předpisu příslušným orgánem musí předcházet nebo se shodovat se dnem vyhlášení (vyvěšení) právního předpisu. Platnosti nabývá právní předpis již prvním dnem vyhlášení (vyvěšení) na úřední desce, nikoli až po uplynutí 15 dnů od jeho vyhlášení (vyvěšení). Obec může právní předpis obce zveřejnit způsobem v místě obvyklým, což však samo o sobě nezakládá žádné právní účinky. Obec je dle zákona o obcích povinna vést evidenci vydaných právních předpisů obce, která obsahuje číslo a název předpisu, datum jeho přijetí (schválení), datum platnosti, datum účinnosti. Právní předpisy obce se označují pořadovými čísly; číselná řada se uzavírá koncem kalendářního roku. Vyhlášení právních předpisů krajů Pro právní předpisy krajů stanoví zákon o krajích odlišný způsob vyhlášení, což se provede tak, že se zveřejní ve Věstníku právních předpisů kraje. Den vyhlášení ve Věstníku je tedy dnem platnosti právního předpisu kraje, což je den rozeslání částky Věstníku, který musí být v záhlaví příslušné částky Věstníku uveden. Věstník je tiskovinou, vydává se v postupně číslovaných částkách označených pořadovými čísly; právní předpisy kraje se označují rovněž 232

5 V/1 Krajská a obecní normotvorba, přestupky pořadovými čísly. Číselná řada právních předpisů kraje i číselná řada jednotlivých částek Věstníku se uzavírá koncem kalendářního roku. Novela zákona o krajích zavedla s účinnosti od povinnost kraje zveřejnit stejnopis Věstníku i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Věstník právních předpisů kraje zároveň nahrazuje evidenci právních předpisů, kterou vedou obce. Po vyhlášení právního předpisu kraje jej zašle krajský úřad neprodleně ministerstvu. Účinnost právních předpisů obcí a krajů Účinností právních předpisů územních samosprávných celků se rozumí skutečnost, že od určitého okamžiku z právního předpisu vznikají adresátům v rámci jeho územní působnosti práva a povinnosti. Ustanovení o účinnosti nemusí být v právním předpise obce nebo kraje výslovně uvedeno, pak platí pro všechny předpisy územních samosprávných celků, že nabývají účinnosti 15. dnem po jejich vyhlášení, pokud přímo předpisem územní samosprávy není stanovena účinnost pozdější. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, je možné stanovit právním předpisem obce (kraje) i dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení, dřívější počátek účinnosti musí být v prvním předpise kraje uveden. To platí logicky i pro právní předpis obce, i když v případě právních předpisů obcí toto výslovně platný zákon o obcích (na rozdíl od zákona o krajích) neuvádí. U právních předpisů krajů zakládá dřívější počátek jejich účinnosti jiný postup v souvislosti s publikací právního předpisu kraje. V tomto případě se právní předpis kraje zveřejní rovněž na úřední desce krajského úřadu a na úředních deskách obecních úřadů, kterých se dotýká, a v hromadných informačních prostředcích, což kraj nijak nezbavuje povinnosti zveřejnit právní předpis kraje ve Věstníku, neboť jinak by právní předpis kraje nenabyl platnosti, tj. nebyl by předepsaným způsobem vyhlášen. Dle zákona o obcích účinného do nabýval právní předpis obce účinnosti, nebyla-li stanovena účinnost pozdější, patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. S účinností od zákon o obcích stanoví, že právní předpis obce nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Z toho vyplývá, že patnáctidenní lhůta pro stanovení účinnosti začíná běžet od účinnosti novely zákona o obcích již dnem vyhlášení - vyvěšení právního předpisu obce na úřední desce, není-li z důvodu naléhavého obecního zájmu stanoven dřívější počátek účinnosti. Legisvakance Legisvakance je doba mezi okamžikem platnosti a účinnosti právního předpisu. Předpis je platný, ale ještě se neaplikuje, tj. není účinný. Smyslem legisvakanční lhůty je, aby se adresáti právního předpisu mohli seznámit s jeho obsahem, aby byla provedena potřebná organizační technická opatření pro aplikovatelnost právního předpisu územní samosprávy, aby se na aplikaci připravily i příslušné orgány veřejné moci. V zásadě existují tři modely legisvakanční lhůty: a) legisvakance je nulová, okamžik platnosti a účinnosti splývají, b) účinnost je dána speciálním ustanovením předpisu a legisvakanční lhůta se rovná rozdílu účinnost - platnost, c) účinnost je dána generálním ustanovením zákona a legisvakanční lhůta činí 15 dní. 233

6 V Oblast vnitřní správy a ochrany obyvatel 1.3 Dozor státu nad zákonností místních právních předpisů Dozor nad právními předpisy obcí Zákon o obcích svěřuje dozor nad výkonem samostatné a přenesené působnosti obcí krajskému úřadu a Ministerstvu vnitra. Dozor se provádí následně a zjišťuje se při něm soulad obecně závazných vyhlášek a nařízení obce se zákony. Zákon o obcích stanoví, že právní předpis obce zašle obecní úřad neprodleně po jeho vyhlášení příslušnému krajskému úřadu. Vlastní lhůta pro zaslání je stanovena jako neprodleně, tuto lhůtu lze z právní praxe definovat do tří pracovních dnů. Výkonu dozoru podléhá celý postup orgánů obce od počátku až po ukončení, zkoumá se vždy soulad jak samotného rozhodnutí obce a samostatné, resp. přenesené působnosti, tak i řízení či postupu, tedy i řádnost vyhlášení právního předpisu, které mu předcházelo, nejen se zákony a ústavními zákony, ale i s ostatními obecně závaznými předpisy. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby obec poskytla krajskému úřadu následně i doklad o snětí právního předpisu z úřední desky obecního úřadu. Dále je třeba zdůraznit, že v případě zasílání právního předpisu dozorovému orgánu je třeba zaslat právní předpis celý včetně jeho případných příloh. V případě zasílání právních předpisů, které doplňují či mění jiný právní předpis, je třeba zaslat i tento (původní) právní předpis, opět včetně případných příloh a dokladu o jeho vyvěšení (a sundání) na úřední desce obecního úřadu. Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce či nařízení obce zákonu, vyzve krajský úřad obec ve lhůtě 30 dnů ke zjednání nápravy. Pokud obec v zákonem stanovené lhůtě nápravu nezjedná, navrhne krajský úřad Ministerstvu vnitra pozastavení účinnosti právního předpisu obce. Pokud krajský úřad nepodá návrh na pozastavení obecně závazné vyhlášky či nařízení obce do 30 dnů ode dne účinnosti právního předpisu obce, ministerstvo je povinno pozastavit jeho účinnost i bez návrhu. Rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti právního předpisu obce nabývá právní moci dnem doručení jeho písemného vyhotovení obecnímu úřadu. Ministr vnitra má pak následně povinnost podat nejpozději do 15 dnů od pozastavení účinnosti právního předpisu obce návrh na jeho zrušení Ústavnímu soudu. Pokud Ústavní soud návrh odmítne, zamítne nebo řízení zastaví, rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí Ústavního soudu nabude právní moci. V mezidobí od podání návrhu Ústavnímu soudu na zrušení právního předpisu obce do doby rozhodnutí Ústavního soudu může obec sama zjednat nápravu, v takovém případě Ministerstvo vnitra zruší své rozhodnutí o pozastavení do 15 dnů od doručení usnesení příslušného orgánu obce o zjednání nápravy. Zákonem upravený postup znamená, že k výkonu dozoru nad právními předpisy obcí mohou být příslušné v určitý okamžik zcela nezávisle dva dozorové orgány. Problém totiž nastává v případech, kdy krajský úřad zjistí rozpor se zákonem u právních předpisů obcí, které již nabyly účinnosti. Za těchto okolností nemůže krajský úřad nikdy podat ministerstvu návrh na pozastavení právního předpisu obce ve lhůtě 30 dnů od jeho účinnosti, neboť právě oněch 30 dnů (lhůta navíc běží od doručení výzvy ke zjednání nápravy) má obec na to, aby sama odstranila rozpor svých předpisů se zákonem. V praxi mohou tedy nastat případy, kdy obec přistoupí ke zjednání nápravy na základě výzvy zaslané krajským úřadem, avšak než stihne zjednání nápravy provést s ohledem též na termíny zasedání příslušného orgánu obce, zahájí ministerstvo řízení ve věci pozastavení účinnosti právního předpisu obce. Důležitým by však mělo být upřednostnění zjednání nápravy orgánem, který právní předpis vydal před autoritativními zásahy ze strany státu, s ohledem na to, že pozastavení účinnosti předpisu s následným nevyhnutelným podáním návrhu na jeho zrušení Ústavnímu soudu již představuje určitý druh represe. 234

7 V/1 Krajská a obecní normotvorba, přestupky Dozor nad právními předpisy krajů K výkonu dozoru nad právními předpisy krajů jsou ze zákona o krajích oprávněna věcně příslušná ministerstva a jiné věcně příslušné ústřední správní úřady. Dozor se provádí následně a zjišťuje se při něm soulad obecně závazných vyhlášek kraje a nařízení se zákony. Ministerstvo pozastaví účinnost obecně závazné vyhlášky kraje, pokud je v rozporu se zákonem. Rozhodnutí ministerstva, kterým byla pozastavena účinnost obecně závazné vyhlášky kraje, nabývá účinnosti dnem jeho doručení krajskému úřadu. Kraj má povinnost uveřejnit neprodleně toto rozhodnutí ve Věstníku právních předpisů kraje. Pokud ve lhůtě 3 měsíců ode dne účinnosti rozhodnutí o pozastavení zastupitelstvo kraje napadenou obecně závaznou vyhlášku nezruší či neuvede ji do souladu se zákonem, podá ministr vnitra Ústavnímu soudu návrh na její zrušení. V případě, že Ústavní soud tento návrh odmítne nebo zamítne či řízení zastaví, rozhodnutí ministerstva o pozastavení pozbývá účinnosti dnem právní moci rozhodnutí Ústavního soudu. Obdobný postup platí pro výkon správního dozoru v případě nařízení kraje, kdy je k pozastavení nařízení a případného podání návrhu na jeho zrušení Ústavnímu soudu oprávněno věcně příslušné ministerstvo nebo jiný věcně příslušný ústřední správní úřad. 1.4 Přestupkové řízení Působnost zákona o přestupcích Časová působnost odpovědnost za přestupek se zásadně posuzuje a sankce se ukládá podle zákona účinného v době spáchání přestupku. Toto pravidlo zákazu retroaktivity (zpětné účinnosti) se nepoužije, pokud je pozdější zákon pro pachatele příznivější. V takovém případě se odpovědnost za přestupek posuzuje a sankce se uloží podle zákona účinného v době rozhodování o přestupku. Uložit lze však jen takový druh sankce, který dovoluje uložit zákon účinný v době rozhodování o přestupku; o ochranném opatření se rozhodne podle zákona účinného v době, kdy se o něm rozhoduje. Řízení o přestupku se vždy vede podle zákona účinného v době řízení. Místní působnost uplatňuje se princip teritoriality přestupkem je protiprávní jednání spáchané na území ČR bez ohledu na osobu pachatele a jeho pobyt. Princip personality je přípustné, aby některé přestupky byly projednány dle přestupkového zákona, i když se přestupku dopustil mimo území ČR občan ČR nebo cizinec s trvalým pobytem v ČR; podmínkou je, že takové porušení zákona nebylo projednáno v cizině. Tyto přestupky jsou výslovně označeny v přestupkovém zákoně (přestupek ublížení na zdraví z nedbalosti, úmyslného narušení občanského soužití, přestupek proti majetku). Jiné přestupky lze projednat u těchto osob v ČR, pokud jimi uvedené osoby porušily povinnost, kterou mají podle čs. právních předpisů v cizině nebo jestliže to vyplývá z mezinárodních dohod. Osobní působnost: - za přestupek je odpovědný ten, kdo má způsobilost spáchat přestupek a nést důsledky svého jednání, tedy ten, kdo má deliktní způsobilost. Určité osoby jsou z důvodu svého osobního postavení z působnosti přestupkového zákona vyňaty. Jde o osoby podléhající vojenské kázeňské pravomoci (příslušníci BIS, Policie ČR, Vězeňské služby ČR) a osoby, které se dopustily protiprávního jednání během výkonu trestu odnětí svobody. O takovou osobu musí jít v době spáchání činu a musí v době projednávání činu trvat její postavení. Vyňaty z působnosti přestupkového zákona jsou rovněž osoby požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodního práva. Protiprávní jednání soudců, poslanců a senátorů se projedná jako přestupek, pokud tyto osoby nepožádaly o projednání v kárném řízení; pro tyto případy je rozhodné, že osoby byly ve funkci v době spáchání skutku. 235

8 V Oblast vnitřní správy a ochrany obyvatel Příslušnost orgánů k projednání přestupku Příslušnost k orgánů projednání přestupků stanoví zákon o přestupcích, příslušnost rozlišuje na věcnou, místní a funkční. Věcná příslušnost zkoumá otázku, který druh správního orgánu a který jeho stupeň rozhoduje ve věci v I. instanci. K projednání přestupků jsou věcně příslušné: obecní úřady nebo zvláštní orgány obcí, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, orgány policie ČR, jiné správní orgány určené zvláštními zákony (finanční úřady, celní úřady, úřady práce). Obce projednávají přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, majetku, občanskému soužití. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností projednávají přestupky ve věcech, které spravují, a ostatní přestupky, pokud k jejich projednání nejsou příslušné jiné správní orgány. Orgány Policie ČR projednávají přestupky spáchané neoprávněným přechováváním omamné nebo psychotropní látky, přestupky spáchané nepředložením dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Místní příslušnost řídí se místem spáchání přestupku, příslušný k projednávání přestupku je správní orgán, v jehož obvodu byl přestupek spáchán.místně příslušný správní orgán může věc postoupit orgánu (bez jeho souhlasu i bez souhlasu účastníka řízení), v jehož obvodu se pachatel zdržuje nebo pracuje. Výjimka, kdy se místní příslušnost řídí trvalým pobytem pachatele: pokud byl přestupek spáchán v cizině, místo spáchání přestupku nelze spolehlivě zjistit (projedná správní orgán podle posledního místa trvalého pobytu pachatele), pokud tak stanoví zvláštní zákon. Funkční příslušnost jde o určení, který orgán obce (nebo organizační jednotka správního orgánu) je příslušný přestupek projednat. Starosta obce zřizuje zvláštní orgán obce komisi pro projednávání přestupků; kde není komise zřízena, je příslušný k řízení obecní úřad. Činnost orgánů před zahájením řízení Podkladem pro zahájení řízení o přestupku je: oznámení o přestupku, poznatek z vlastní činnosti správního orgánu, postoupení věci. Oznámení o přestupku má právo učinit každý. Státní orgány, orgány Policie ČR a obce mají oznámení o přestupku jako povinnost, pokud nejsou sami příslušní k jeho projednání. Zvláštní postavení mají orgány Policie ČR u některých zákonem stanovených přestupků (proti veřejnému pořádku, občanskému soužití s ublížením na zdraví, majetku, proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, proti pořádku ve státní správě, přestupky na úseku zdravotnictví, zemědělství, myslivosti a rybářství, přestupky na úseku ochrany před alkoholismem), mají povinnost udělat širší šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku a zajištění důkazů, které by později mohly být zničeny nebo ztraceny. Policie 236

9 V/1 Krajská a obecní normotvorba, přestupky o těchto skutečnostech sepíše úřední záznam, který přiloží k oznámení. Tento postup provádí policie tehdy, pokud má oznamovací povinnost. Pokud se o přestupku dozví první příslušný správní orgán, nemůže šetření přenést na policii, musí ho provést sám. Poznatek z vlastní činnosti správního orgánu správní orgán musí posoudit, zda došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení. K prověření oznámení může vyzvat k podání vysvětlení, avšak jen před zahájením řízení. Každý je povinen podat vysvětlení. Nedostavení se k podání vysvětlení, jeho bezdůvodné odmítnutí lze postihnout uložením pořádkové pokuty do 1 000,- Kč. Postoupení věci k postoupení věci dochází v těchto případech: správní orgán není příslušný k projednání přestupku, správní orgán shledal závažný důvod k postoupení do místa trvalého pobytu pachatele, pachatel je vyňat z působnosti přestupkového zákona, pokud se jedná o trestný čin, věc se postoupí státnímu zástupci nebo v případě jiného správního deliktu příslušnému správnímu orgánu. Odložení věci, kdy došlé oznámení neodůvodňuje postoupení věci ani zahájení řízení, nastává v těchto případech: pachatel požívá výsad a imunit, nedovršil 15 let věku v době spáchání skutku nebo zemřel, sankce je bezvýznamná vedle trestu, který má být uložen v trestním řízení za jiný trestný čin, došlé oznámení neodůvodňuje postoupení věci ani zahájení řízení; o skutku se vede řízení jinde, již bylo pravomocně rozhodnuto jinde (jinak bloková pokuta), zanikla odpovědnost, byl podán opožděně návrh na zahájení řízení, ve lhůtě 60 dnů od oznámení přestupku se nezjistí skutečnosti, odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě. O odložení věci se nevydává rozhodnutí, vyznačí se jen ve spise a vyrozumí se poškozený. Po odložení věci lze zahájit řízení z moci úřední, pokud pominul důvod odložení a dosud nezanikla odpovědnost za přestupek. Pokud správní orgán neshledal důvod k odložení ani postoupení věci, je povinen zahájit řízení bezodkladně, nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl. Zahájení řízení Řízení je zahájeno: a) z moci úřední v případě, že správní orgán věc neodloží ani neshledá důvod pro postoupení věci. Řízení je zahájeno dnem, kdy správní orgán učinil vůči účastníku řízení první úkon (viz správní řád); od tohoto data běží lhůta pro rozhodnutí věci. Správní orgán je povinen projednat každý přestupek, o kterém se dozví, a řízení zahájit z vlastního podnětu (nejde-li návrhový přestupek). b) na návrh se projednávají přestupky podle 49 1a) a 49 1 b), c) a 50 přestupkového zákona spáchané mezi osobami blízkými. Přestupky podle 49 odst. 1 písm.a) jsou vždy návrhovými přestupky, povinným stadiem řízení je pokus o smír. Přestupky podle 49 1 b), c) a 50 přestupkového zákona se na návrh mohou projednat, jen pokud jde o osoby blízké. Řízení je zahájeno dnem, kdy návrh došel správnímu orgánu. Návrh musí být podán do 3 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o přestupku nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení. V návrhu musí být uvedeno, kdo je 237

10 V Oblast vnitřní správy a ochrany obyvatel postiženou osobou, koho navrhovatel označuje za pachatele, kdy, kde a jak měl být přestupek spáchán. Vyjde-li v řízení zahájeném na návrh najevo, že skutek nebyl spáchán mezi osobami blízkými, pokračuje se v řízení z úřední povinnosti. Účastníci řízení V řízení o přestupku jsou účastníky řízení obviněný, poškozený, vlastník věci zabrané, navrhovatel. Obviněný může jím být pouze fyzická osoba; obviněný je účastníkem řízení v plném rozsahu. Obviněný má právo se vyjadřovat ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a k důkazům o nich, může uplatňovat důkazy na svou obhajobu, podávat návrhy a opravné prostředky, klást otázky svědkům. K výpovědi ani k doznání nemůže být donucován, nemá povinnost mluvit pravdu či mluvit vůbec. Mladistvý obviněný (15-18 let) je procesně způsobilý, může v řízení samostatně jednat, nemusí být v řízení zastoupen. U mladistvého je nutné zahájení řízení o přestupku oznámit zákonnému zástupci a orgánu sociálněprávní ochrany dětí. Poškozený je jím fyzická nebo právnická osoba, pokud uplatní nárok na náhradu majetkové škody. Není účastníkem řízení v celém rozsahu, ale jen pokud jde o projednávání náhrady majetkové škody, která byla přestupkem způsobena. Vlastník věci zabrané účastníkem řízení je pouze v části jednání, ve které se o zabrání věci rozhoduje. Navrhovatel je jím osoba postižená, na jejíž návrh bylo zahájeno řízení o přestupku, může být zároveň i poškozeným. V rámci opravného prostředku se nemůže odvolat do výše a druhu sankce. Způsobilost být účastníkem řízení je u obviněného dána 15. rokem věku, u ostatních je dána narozením. Procesní způsobilost je způsobilost účastníka vlastními úkony v řízení realizovat svá práva a brát na sebe povinnosti (činit procesní úkony). Procesně způsobilá je každá osoba, která dosáhla zletilosti (18 let), procesně způsobilý je i mladistvý obviněný z přestupku, který má způsobilost k protiprávnímu jednání, proto může v řízení samostatně jednat. Průběh řízení Řízení o přestupku má v prvním stupni povinně formu ústního jednání. V nepřítomnosti obviněného lze věc projednat jen tehdy, jestliže odmítne, ač byl řádně předvolán, se k jednání dostavit nebo se nedostaví bez řádné omluvy nebo bez důležitého důvodu. Pro zajištění průběhu řízení se používají tzv. zajišťovací prostředky dle správního řádu: předvolání, předvedení, dožádání, předběžná opatření, pořádková opatření (pořádková pokuta, vykázání z místa jednání). Společné řízení Jestliže se pachatel dopustil více přestupků, které je příslušný projednávat týž správní orgán, projednávají se přestupky ve společném řízení v těchto případech: pachatel se dopustil více přestupků předtím, než bylo o některém z nich rozhodnuto, pro projednávání všech sbíhajících přestupků je příslušný (věcně, funkčně a místně) týž správní orgán, 238

11 V/1 Krajská a obecní normotvorba, přestupky společné řízení se koná též proti všem pachatelům, jejichž přestupky spolu souvisejí a jsou projednávány týmž správním orgánem. K urychlení řízení nebo z jiných důležitých důvodů lze věc některého pachatele vyloučit ze společného řízení. Zastavení řízení Spolu s rozhodnutím o přestupku představuje možný výsledek prvoinstančního řízení. Důvody pro zastavení řízení jsou: skutek, o němž se vede řízení, se nestal nebo není přestupkem; přestupek nespáchal obviněný, obviněný není za přestupek odpovědný, odpovědnost za přestupek zanikla, obviněný zemřel, o skutku již bylo rozhodnuto správním orgánem nebo orgánem činným v trestním řízení, věc byla postoupena po zahájení řízení; důvody zastavení vyplývající z provedeného řízení: obviněný požívá výsad a imunit, spáchání skutku nebylo obviněnému prokázáno, o skutku bylo rozhodnuto v disciplinárním řízení a rozhodnutí je dostačující; důvody vyplývající z povahy řízení zahájeného na návrh: navrhovatel zemřel nebo vzal návrh zpět, navrhovatel se nedostavil, ač řádně předvolán k ústnímu jednání bez náležité omluvy, v řízení o přestupku ublížení na cti došlo ke smíru. Rozhodnutím lze zastavit v případě, že sankce za přestupek by byla bezvýznamná vedle trestu, který byl nebo bude obviněnému uložen za jiný trestný čin či v trestním řízení. Rozhodnutí s právem odvolání se vyhotovuje v těchto případech: skutek se nestal nebo není přestupkem, skutek nespáchal obviněný, spáchání skutku nebylo obviněnému prokázáno, navrhovatel vzal návrh zpět nebo se bez omluvy nedostavil na řádné a včasné předvolání. Jinak se rozhodnutí pouze vyznačuje ve spise a účastníci se neformálně vyrozumí. Rozhodnutí o přestupku Podkladem pro rozhodnutí jsou: podání, podklady pro zahájení řízení, důkazy (svědecká výpověď, znalecký posudek, listina, ohledání), čestná prohlášení, předběžné otázky (otázky důležité pro rozhodnutí). Tyto instituty upravuje správní řád. Rozhodnutím se rozumí pouze rozhodnutí, jímž se obviněný uznává vinným, přestupkové řízení nezná rozhodnutí, jímž se obviněný zprošťuje viny. Rozhodnutí musí být vydané v souladu se zákonem, musí vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věci a musí mít stanovené náležitosti (viz správní řád). 239

12 V Oblast vnitřní správy a ochrany obyvatel Náležitosti rozhodnutí jsou: výrok kromě obecných náležitostí dle správního řádu musí obsahovat popis skutku s označením místa a času jeho spáchání, vyslovení viny, druh a výměru sankce, započetí doby zákazu činnosti, rozhodnutí o uložení ochranného opatření, o nároku na náhradu škody a o náhradě nákladů řízení, odůvodnění pokud je v plném rozsahu vyhověno, není odůvodnění třeba, poučení o odvolání obsahuje údaj, zda je rozhodnutí konečné nebo zda se lze odvolat, do kdy, ke komu a prostřednictvím koho a od kdy běží lhůta pro odvolání. Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovuje správní řád v jednoduchých případech bezodkladně, jinak do 30, resp. ve složitých případech do 60 dnů. Rozhodnutí musí být oznámeno účastníkům řízení, oznamuje se zpravidla doručením písemného vyhotovení rozhodnutí. Při ústním jednání lze účastníkům rozhodnutí vyhlásit pouze ústně, pokud se vzdají prohlášením protokolu nároku na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí; ve spise musí být rozhodnutí písemné. Rozhodnutí nelze na rozdíl od správního řádu doručit veřejnou vyhláškou. Kontrolní otázky 1. Mohou obce (kraje) vydávat obecně závazné vyhlášky bez zákonného zmocnění? 2. Musí právní předpis obce (kraje) platit na celém území obce (kraje)? 3. Vysvětlete rozdíl mezi vydáním předpisu obce (kraje) a jeho vyhlášením. 4. Vysvětlete rozdíl mezi platností a účinností právního předpisu. 5. Může právní předpis nabýt účinnosti dříve než je jeho platnost? 6. Co je legisvakance? 7. Definujte přestupek a vysvětlete jeho znaky. 8. Vymezte příslušnost orgánů k projednání přestupku. Použitá a doporučená literatura ČERVENÝ, Z., ŠLAUF, V. Přestupkové právo - komentář. 10. vydání. Praha: Linde, ČERNÝ, J. a kol. Přestupkové řízení. 7. aktualizované a přepracované vydání podle stavu k Praha: Linde, GERLOCH, A. Legislativní pravidla obecná část. Teze k semináři Legislativní pravidla v ČR. Praha, HORZINKOVÁ, E., ČECHMÁNEK, B. Přestupky a správní trestání. 2. vydání. Praha. Euronion, KNAPP, V. a kol Tvorba práva a její současné problémy. Praha: Linde, KOUDELKA, Z., ONDRUŠ, R., PRŮCHA, P. Zákon o obcích. Praha: Linde, KOUDELKA, Z. Právní předpisy samosprávy. Praha: Linde, ONDRUŠ, R. a kol. Průvodce úředníka správním řízením se vzory procesních postupů správních úřadů. 3. vydání. Praha: Linde, ŠIMEK, L. Obecně závazné vyhlášky obcí. Praha: C.H. Beck, Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 240

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Řízení o přestupcích je zvláštním druhem správního řízení. Je upraveno v zákoně č. 200/1990

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Územně samosprávné celky obce, právní předpisy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Územně samosprávné celky obce, právní předpisy Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_06_CZSŘ_4.06_ Územně samosprávné celky obce, právní předpisy Střední odborná škola

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce o místních

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce o místních poplatcích

Více

Disciplinární řád. únor Praha

Disciplinární řád. únor Praha Disciplinární řád únor 2016 Praha Čl. 1 Úvodní stanovení Tento řád upravuje podrobnosti o disciplinárních přestupcích studentů CEVRO Institut, z.ú. (dále jen vysoká škola ), ukládání sankcí, jakož i průběh

Více

Disciplinární řád. říjen 2006. Praha

Disciplinární řád. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. 2

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. 2 Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ (8) PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ. Filip Dienstbier

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ (8) PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ. Filip Dienstbier SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ (8) PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ Filip Dienstbier Téma přednášky Správní řízení podle zvláštních předpisů 1. Správní řád a zvláštní předpisy 2. Řízení o přestupcích 3. Řízení podle stavebního

Více

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Řízení o přestupcích je zvláštním druhem správního řízení. Je upraveno v zákoně č. 200/1990

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona

Více

ZÁKON č. 200/1990 Sb. ze dne 17. května 1990 o přestupcích

ZÁKON č. 200/1990 Sb. ze dne 17. května 1990 o přestupcích ZÁKON č. 200/1990 Sb. ze dne 17. května 1990 o přestupcích Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Základní ustanovení Orgány státní správy a orgány obce (dále jen "správní orgány") vedou občany

Více

Návrh na projednání přestupku

Návrh na projednání přestupku Návrh na projednání přestupku Pojmenování životní situace Návrh na projednání přestupku dle 68 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Základní informace k životní situaci

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.,

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Praha Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Kotopeky Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Praha Obec: Mirošovice Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 2/2015 o poplatku za komunální odpad na území

Více

Disciplinární řád České asociace sester

Disciplinární řád České asociace sester Disciplinární řád České asociace sester 1 Obecná ustanovení 1. Porušení povinností člena České asociace sester (dále jen ČAS) vyplývající ze stanovených předpisů ČAS, Stanov ČAS, z Etického kodexu ICN

Více

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr.

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. OBEC ČAKOVIČKY Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. Mělník tel: 315 682 286, MT: 725 021 825; e-mail: ou.cakovicky@seznam.cz POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE (podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, 181 00 PRAHA 8 DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Vysoká škola hotelová v Praze vydává v souladu s ustanovením 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

KONTROLNÍ MECHANISMY. ve veřejné správě České republiky

KONTROLNÍ MECHANISMY. ve veřejné správě České republiky KONTROLNÍ MECHANISMY ve veřejné správě České republiky Systém dozoru a kontroly Dozor Dozor nad výkonem samostatné působnosti obce Dozor nad výkonem přenesené působnosti obce Kontrola Kontrola krajů a

Více

Parlament České republiky. Senát. 10. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, senátorky Elišky Wagnerové

Parlament České republiky. Senát. 10. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, senátorky Elišky Wagnerové 336 10. funkční období 336 Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti

Více

Disciplinární řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o.

Disciplinární řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. 0 Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. Disciplinární řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Tento disciplinární řád pro studenty (dále jen disciplinární řád

Více

Disciplinární řád pro studenty Lékařské fakulty v Plzni

Disciplinární řád pro studenty Lékařské fakulty v Plzni Univerzita Karlova v Praze Disciplinární řád pro studenty Lékařské fakulty v Plzni Akademický senát Lékařské fakulty v Plzni se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. 1 Úvodní ustanovení

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. 1 Úvodní ustanovení Univerzita Karlova v Praze DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY PRÁVNICKÉ FAKULTY Akademický senát Právnické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

D I S C I P L I N Á R N Í Ř Á D P R O S T U D E N T Y ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

D I S C I P L I N Á R N Í Ř Á D P R O S T U D E N T Y ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. září 2017 pod

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Disciplinární řád upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků a ukládání sankcí studentům Vysoké školy ekonomie a managementu. Disciplinární

Více

Změna Stanovisko. I. Obecně:

Změna Stanovisko. I. Obecně: I. Obecně: V souvislosti s nabytím účinnosti změn jak hmotněprávních, tak i procesních je nezbytné rozlišovat případy, kdy: o nová hmotněprávní ustanovení lze použít jen na přestupky spáchané a řízení

Více

Vnitřní předpisy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní předpisy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 16. února 2009

Více

Disciplinární řád pro studenty

Disciplinární řád pro studenty VYSOKÁ ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Disciplinární řád pro studenty Článek 1 Úvodní ustanovení Disciplinární řád pro studenty Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha upravuje

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Územní členění státu a právo na samosprávu v ČR. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Územní členění státu a právo na samosprávu v ČR. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. ÚSTAVNÍ PRÁVO Územní členění státu a právo na samosprávu v ČR JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Územní členění státu zákon č. 36/1960, o územní členění státu Území Republiky československé

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Osoba, proti níž se Základy práva, 23. května 2016 Přehled přednášky Osoba, proti níž se Osoba, proti níž se Pojem trestního Trestní právem upravený

Více

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence)

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence) II. Tvorba práva V širším smyslu je tvorba práva chápána jako vytváření veškerých pravidel chování, kterým stát přiznává ochranu a vynucuje jejich dodržování a plnění v případě jejich porušení. Vynutitelná

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

KULATÝ STŮL. s Josefem Chýlem o roli a úloze ÚOHS v procesu dozoru nad dodržováním ZZVZ s důrazem na práva a povinnosti zadavatelů

KULATÝ STŮL. s Josefem Chýlem o roli a úloze ÚOHS v procesu dozoru nad dodržováním ZZVZ s důrazem na práva a povinnosti zadavatelů KULATÝ STŮL s Josefem Chýlem o roli a úloze ÚOHS v procesu dozoru nad dodržováním ZZVZ s důrazem na práva a povinnosti zadavatelů Josef CHÝLE místopředseda Sekce veřejných zakázek V Brně dne 6. 10. 2016

Více

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Plné znění s vyznačeným navrhovaných změn. Změna zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Plné znění s vyznačeným navrhovaných změn. Změna zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Plné znění s vyznačeným navrhovaných změn Změna zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 35 Druhy správních trestů Za přestupek lze uložit správní trest a) napomenutí, b) pokuty,

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu 159a Odložení nebo jiné vyřízení věci (1) Nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží usnesením,

Více

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor *MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 94960-2/ODK-2015 Obec Doubravčice Doubravčice 94 282 01 Český Brod

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: BĚLOKY Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence

V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence Cíl kapitoly Cílem kapitoly je poskytnout vedoucím úředníkům územních samosprávných celků základní informace o problematice zajišťování

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

ZÁKON Č. 118/2010 SB., O KRAJSKÉM REFERENDU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ MGR. JANA HAKLOVÁ

ZÁKON Č. 118/2010 SB., O KRAJSKÉM REFERENDU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ MGR. JANA HAKLOVÁ ZÁKON Č. 118/2010 SB., O KRAJSKÉM REFERENDU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ MGR. JANA HAKLOVÁ Vážení čtenáři, tento text vznikl jako studijní pomůcka určená posluchačům, kteří se připravují na obecnou část

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce S t a novisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 22/2008 Označení stanoviska: Postup Ministerstva vnitra při hodnocení souladu obecně závazných vyhlášek obcí se zákonem Právní

Více

PODÁVÁNÍ OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ PROTI ROZHODNUTÍ ÚŘADU MĚSTYSE A MĚSTYSE OKŘÍŠKY

PODÁVÁNÍ OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ PROTI ROZHODNUTÍ ÚŘADU MĚSTYSE A MĚSTYSE OKŘÍŠKY Příloha č. 3 PODÁVÁNÍ OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ PROTI ROZHODNUTÍ ÚŘADU MĚSTYSE A MĚSTYSE OKŘÍŠKY 1. Opravné prostředky proti rozhodnutí úřadu městyse ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb. v platném

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Oddělení dozoru Praha Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Senohraby Obecně závazná vyhláška č. 11/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Praha Obec: Doubravčice Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška obce Doubravčice č. 4/2014, o místním poplatku za zhodnocení

Více

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014)

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Ministerstva vnitra Ing. Bc. Miroslav Veselý Nejčastější nedostatky v obecně závazných vyhláškách Počet posouzených

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007NURJ* UOHSX007NURJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0701/2015/VZ-33156/2015/513/JLí Brno: 13. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

postupy při vydávání vyjádření osvědčení sdělení stanovisek... jiných úkonů

postupy při vydávání vyjádření osvědčení sdělení stanovisek... jiných úkonů Osnova SPRÁVNÍ PRÁVO PROCESNÍ Č. 11: VYJÁDŘENÍ, OSVĚDČENÍ, SDĚLENÍ STÍŽNOST JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Mgr. Zuzana Adameová postupy při vydávání vyjádření osvědčení sdělení stanovisek... jiných

Více

Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo exekuční příkaz, je vykonatelné rozhodnutí, nebo vykonatelný smír.

Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo exekuční příkaz, je vykonatelné rozhodnutí, nebo vykonatelný smír. Exekuce Výkon rozhodnutí Exekuční orgán Orgán oprávněný provést exekuci Exekuce Na peněžité plnění Na nepeněžité plnění Exekuční titul Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo

Více

Vnitřní organizační směrnice č. 1/2010 VV SKP Nymburk o.s. disciplinární řád

Vnitřní organizační směrnice č. 1/2010 VV SKP Nymburk o.s. disciplinární řád Vnitřní organizační směrnice č. 1/2010 VV SKP Nymburk o.s. Schváleno usnesením VV SKP Nymburk o.s. dne 4.2.2010 disciplinární řád A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Podle tohoto disciplinárního řádu se projednávají

Více

Odpovědnost za pořádkové správní delikty Pojem pořádkového správního deliktu jedná se o porušení procesní povinnosti ve správním řízení, ztěžování průběhu řízení sporná povaha: uplatnění sankce nemá povahu

Více

Povinně zveřejňované informace obcí podle zákonů:

Povinně zveřejňované informace obcí podle zákonů: Povinně zveřejňované informace obcí podle zákonů: Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Zákon o č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zákon č. 500/2004, správní

Více

Městské části Prahy mají při územním plánování hájit zájmy svých obyvatel

Městské části Prahy mají při územním plánování hájit zájmy svých obyvatel Městské části Prahy mají při územním plánování hájit zájmy svých obyvatel Městské části Prahy mají při územním plánování jiné postavení než obce a města, která dělená nejsou. Obecně platí, že městské části,

Více

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky.

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky. Strana 4714 Sbírka zákonů č.343 / 2010 Částka 126 343 ZÁKON ze dne 27. října 2010, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií

Více

I. Úplné znění Disciplinárního řádu pro studenty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a jejích fakult ze dne 4. června 2009

I. Úplné znění Disciplinárního řádu pro studenty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a jejích fakult ze dne 4. června 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 18. února

Více

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013 TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Zvláštní způsoby řízení Obecné ustanovení a typy zvláštních způsobů řízení (Hlava XX., 290 314s) Obecné ustanovení - pokud v následujících ustanoveních není obsažena zvláštní úprava,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské soudní řízení III/2 VY_32_INOVACE_200 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

OS 13. Název materiálu: Obecně závazné vyhlášky města - noční klid a veřejné produkce hudby

OS 13. Název materiálu: Obecně závazné vyhlášky města - noční klid a veřejné produkce hudby Podklady na zasedání ZM dne: 20.10.2016 OS 13. Název materiálu: Obecně závazné vyhlášky města - noční klid a veřejné produkce hudby Předkládá: Vypracoval: Zdeněk Hovorka Zúčastní se projednávání v ZM:

Více

Branná povinnost. 1. Branná povinnost. Informace pro občany - Branná povinnost. Zajišťování branné povinnosti

Branná povinnost. 1. Branná povinnost. Informace pro občany - Branná povinnost. Zajišťování branné povinnosti Informace pro občany - Branná povinnost Branná povinnost Zajišťování branné povinnosti Obecní úřad obce s rozšířenou působností úkoly zajišťuje jako výkon přenesené působnosti. Právní norma Zákon č. 585/2004

Více

čímž spáchal přestupek podle ustanovení 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona o silničním provozu

čímž spáchal přestupek podle ustanovení 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona o silničním provozu Věc: PŘÍKAZ O ULOŽENÍ POKUTY Magistrát hlavního města Prahy, Odbor dopravněsprávních činností, oddělení správního řízení, v přenesené působnosti podle ust. 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze,

Více

Správní trestání. JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013

Správní trestání. JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013 Správní trestání JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013 Obecná východiska Správní delikt a soudní delikt - judikatura: trestnost správních deliktů se řídí obdobnými principy jako trestnost trestných činů

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VI. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Disciplinární přestupek a sankce... 3 Čl. 3 Disciplinární komise... 4 Čl. 4 Zahájení disciplinárního řízení...

Více

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 215/2004 Sb. ZÁKON ze dne 2. dubna 2004 o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část) Změna: 109/2009 Sb.

Více

01. Identifikační kód. 02. Kód. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci

01. Identifikační kód. 02. Kód. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování stánků, sportovní

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky Statutární město: Opava (dále jen město ) STATUT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVA (dále jen návrh OZV ). Na

Více

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní výklad k zákonnému zmocnění odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra K obecně závazné vyhlášce, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27. března 2015 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., Dubí 1 Veřejná správa Státní

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

Novela zákona č. 183/2006 Sb.

Novela zákona č. 183/2006 Sb. Novela zákona č. 183/2006 Sb. Během týdne 22.6.-26.6.2015 bude zahájeno mezirezortní připomínkové řízení V souvislosti s touto novelou je možno uplatnit náměty na změnu vyhlášek č. 500/2006 Sb a č. 501/2006

Více

Metodický list číslo 1

Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Výkon státní správy orgány veřejné správy Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Živnostenské podnikání I. Tematický celek je věnován výkonu státní

Více

V případech, kdy dochází k napadání mezi žáky mimo i v areálu školy a přestupku se dopustil

V případech, kdy dochází k napadání mezi žáky mimo i v areálu školy a přestupku se dopustil Magistrát města Ústí nad Labem Odbor kontroly Manuál pro pracovníky škol V případech, kdy dochází k napadání mezi žáky mimo i v areálu školy a přestupku se dopustil 1) žák, který nedovršil 15. rok věku

Více

ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ. Čl. I Změna zákona o střetu zájmů

ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ. Čl. I Změna zákona o střetu zájmů ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Čl. I Změna zákona o střetu zájmů Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu

Více

215/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ NĚKTERÉ VZTAHY V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY

215/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ NĚKTERÉ VZTAHY V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY Systém ASPI - stav k 1.4.2014 do částky 21/2014 Sb. a 8/2014 Sb.m.s. 215/2004 Sb. - o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory - poslední stav textu Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část)

Více

Aktuální poznatky z dozorové a kontrolní činnosti MVČR. Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Aktuální poznatky z dozorové a kontrolní činnosti MVČR. Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Aktuální poznatky z dozorové a kontrolní činnosti MVČR Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Obsah: 1. Náplň činnosti odboru 2. Některá z nejčastějších pochybení zjišťovaných při provádění

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 458 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 458 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. 246 10. funkční období 246 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Disciplinární řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. (dále jen DŘ ) upravuje 1 podrobnosti o disciplinárních přestupcích

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2397 204 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 286/2009 Sb. 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto

Více

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy. Ministerstva vnitra. Mgr. Hana Zábojníková

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy. Ministerstva vnitra. Mgr. Hana Zábojníková Ministerstva vnitra Mgr. Hana Zábojníková Nejčastější pochybení v obecně závazných vyhláškách obcí Přehled nejčastěji vydávaných obecně závazných vyhlášek v roce 2013 požární řád 2% regulace sázkových

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007G02D* UOHSX007G02D ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0508/2015/VZ-23156/2015/513/JLí Brno: 14.8.2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle 112

Více

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje ČÁST PRVNÍ

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje ČÁST PRVNÍ 215/2004 Sb. ZÁKON ze dne 2. dubna 2004 o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část) Změna: 109/2009 Sb.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.08 Integrovaná střední škola

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více