Změna Stanovisko. I. Obecně:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změna Stanovisko. I. Obecně:"

Transkript

1 I. Obecně: V souvislosti s nabytím účinnosti změn jak hmotněprávních, tak i procesních je nezbytné rozlišovat případy, kdy: o nová hmotněprávní ustanovení lze použít jen na přestupky spáchané a řízení o nich zahájená až po nabytí účinnosti zákona (např. 13 odst. 2, 19 odst. 3, 20 odst. 2 a 3, jakož i 47, 48 a 50 a všechna další ustanovení zákona týkajících se evidence přestupků); rozhodování o přestupcích spáchaných do nabytí účinnosti zákona, i když řízení o nich bude zahájeno po nabytí účinnosti, bude prováděno podle předpisů platných před novelou, včetně ukládaných sankcí; o nová procesní ustanovení, která lze použít jen na řízení zahájená po nabytí jejich účinnosti; přitom takto zahájená řízení se týkají nejen přestupků spáchaných po nabytí účinnosti příslušných ustanovení, ale přestupků spáchaných před nabytím účinnosti těchto procesních ustanovení /např. 57 odst. 1 a 3, 72 písm. b), 76 odst. 1 písm. m) apod./. II. Problematika nabytí účinnosti zákona a přechodných ustanovení k zákonu č. 200/1990 Sb. Čl. II a Čl. XXVI Vztah přechodných ustanovení k zákonu č. 200/1990 Sb., o přestupcích, (dále jen zákon o přestupcích ) a účinnosti zákona č. 204/2015 Sb. Čl. XXVI stanoví dělenou účinnost zákona č. 204/2015 Sb.; nabytí účinnosti Čl. II přímo nestanoví; z toho lze dovodit, že Čl. II (přechodná ustanovení k novele zákona o přestupcích) by měl nabýt účinnosti ke dni ; nicméně přechodná ustanovení k zákonu o přestupcích v Čl. II je nutno realizovat v závislosti na nabytí účinnosti jednotlivých bodů (hmotněprávních i procesních) zákona o přestupcích; tedy: o realizaci Čl. II bodu 1. bude nezbytné aplikovat jak k , tak i k , a to vždy podle toho, který bod zákona o přestupcích kdy nabývá účinnosti dle Čl. XXVI: Čl. II bod 1. se použije na ustanovení Čl. I bodů 3 až 8, 11 až 16, 17, 18, 23 až 25 a 29 zákona o přestupcích k , ale vždy na přestupky, o kterých bylo zahájeno řízení po ; přitom je nezbytné rozlišovat, zda se jedná 1

2 o hmotněprávní či procesní změnu (viz obecně), pokud zákon nestanoví jinak (viz Čl. II bod 3.); Čl. II bod 1. se použije obdobně na ostatní body zákona o přestupcích, které nabývají účinnosti k , ale vždy na přestupky o kterých bylo zahájeno řízení po ; přitom je nezbytné rozlišovat, zda se jedná o hmotněprávní či procesní změnu (viz obecně); tento výklad vyplývá z obecné legislativní zásady, že pokud dojde v průběhu řízení ke změně procesních ustanovení zákona, je nezbytné pravomocně nedokončená řízení dokončit podle úpravy platné v okamžiku zahájení řízení; přechodná ustanovení nemohou ovlivnit účinnost právní úpravy, nýbrž jen jejich použitelnost z hlediska právní jistoty adresátů nové právní úpravy; o realizaci Čl. II bodu 3 je nezbytné aplikovat obdobně jako Čl. II bod 1.; protože bod 6. zákona o přestupcích (změna 20 odst. 2 a 3) nabývá účinnosti dne , bude se podle něj postupovat již od , ale pouze u přestupků spáchaných po ; o realizace Čl. II bodu 2. připadá do úvahy ke dni , protože bod 34. zákona o přestupcích ( 91) nabývá účinnosti k ; obdobně musí nabýt účinnosti i ostatní ustanovení zákona o přestupcích, vztahujících se k recidivě a evidenci a přestupků; Závěr: Čl. II jsou přechodná ustanovení k zákonu o přestupcích, a proto se musí realizovat dle nabytí účinnosti jednotlivých bodů zákona o přestupcích. Proto není nezbytně nutné, aby ustanovení Čl. XXVI explicitně stanovilo nabytí účinnosti Čl. II. Pozn.: Ministerstvo vnitra si je vědomo možných jiných výkladů aplikace ustanovení Čl. II a Čl. XXVI, přesto doporučuje obecním 2

3 a krajským úřadům postupovat dle výše uvedeného odst. 2 Změna výše pokut ukládaných v blokovém řízení III. Problematika ustanovení nabývajících účinnosti k nový odst. 2 se použije jen na přestupky spáchané po ; sankce za přestupky spáchané před novelou se použijí podle staré právní úpravy, i když řízení o nich bude zahájeno po Omezující opatření nové znění 17 se použije vždy bez ohledu na to, kdy byl přestupek spáchán a kdy bylo řízení zahájeno. Rozhodnutí však musí být vydáno po (Omezující opatření se ukládá podle účinné právní úpravy bez ohledu na to, kdy byl přestupek spáchán - viz 7 odst. 3 zákona o přestupcích.) Zvýšení pokut ukládaných mladistvým odst. 2 a odst. 3 Přerušení prekluzivní lhůty při zahájení řízení a vydání rozhodnutí o vině nový odst. 3 se použije jen na přestupky spáchané po základní princip spočívá v tom, že nová roční promlčecí lhůta počíná běžet dnem zahájení řízení o přestupku ( 67 a 68 zákona o přestupcích) a dnem vydání rozhodnutí o vině ( 71 odst. 2 správního řádu); nutno aplikovat od a to pouze na přestupky spáchané po (viz Čl. II bod 3.); možné případy: o v případě uložení pokuty v blokovém řízení jde o zvláštní režim, protože řízení o uložení blokové pokuty je ukončeno pravomocně; nová jednoroční lhůta běží z titulu vydání rozhodnutí o vině ; 3 i když to nebude mít praktický význam, protože v případném přezkumném řízení je nezbytné postupovat ve lhůtách dle 85 odst. 5 a odst. 6 zákona o přestupcích po novele; o pokud jde o vydání příkazu o přestupku spáchaném po kterým je obviněný uznán vinným a byla mu uložena sankce

4 (pokuta nebo napomenutí), pak nová roční prekluzivní lhůta počne běžet dnem doručení příkazu (viz 20 odst. 2 zákona o přestupcích po novele); tato nová lhůta běží pro řízení o přestupku (o odporu); Pozn.: byť zákon výslovně uvádí jen případ uložení pokuty, je nezbytné dovodit, že i v případě uložení napomenutí počne běžet nová prekluzivní lhůta, protože doručením příkazu o uložení napomenutí (tedy rozhodnutím o vině) je de facto zahájeno řízení o přestupku a to bez ohledu na skutečnost, zda byl podán odpor či ne; v případech kdy správní orgán po podání odporu proti takovému příkazu v nové jednoroční lhůtě vydá v řízení o přestupku rozhodnutí o vině a o uložení sankce (s přihlédnutím k 82 zákona o přestupcích, nebo od uložení sankce upustí dle 11 odst. 3 zákona o přestupcích), počne vydáním nového rozhodnutí o uznání viny běžet nová prekluzivní lhůta pro potřeby odvolacího řízení; o pokud po zahájení řízení o přestupku spáchaném po bude rozhodnutím dle 76 odst. 1 písm. a), b), c), j) a k) zákona o přestupcích, nebo usnesením dle ostatních ustanovení 76 odst. 1 a odst. 2, které se pouze poznamenává do spisu, zastaveno, nová prekluzivní lhůta neběží; tedy na případné odvolací řízení proti rozhodnutí o zastavení řízení, včetně možného nového projednání orgánem prvního stupně, poběží nová jednoroční prekluzivní lhůta ode dne zahájení řízení o přestupku ( 20 odst. 2 po novele); o v případě uznání viny rozhodnutím o přestupku spáchaném po počne běžet nová jednoroční prekluzivní lhůta pro odvolací řízení; pokud v tomto odvolacím řízení rozhodnutí orgánu prvního stupně bude zrušeno a řízení o přestupku bude zastaveno 4

5 5 / 90 odst. 1 písm. a) správního řádu/ nebo bude napadené rozhodnutí změněno / 90 odst. 1 písm. c) správního řádu/ budou mít tato rozhodnutí vždy povahu druhoinstančního rozhodnutí s důsledkem nabytí právní moci rozhodnutí oznámením (doručením) účastníkům řízení; musí tak být vždy nejpozději v nové jednoroční prekluzivní lhůtě pro odvolací řízení ode dne vydání rozhodnutí o vině správním orgánem prvního stupně, nejdéle však do dvou let ode dne spáchání přestupku; bude-li v tomto odvolacím řízení rozhodnutí orgánu prvního stupně zrušeno jako celek, nebo jen jeho část, a vráceno orgánu prvního stupně k novému projednání /viz 90 odst. 1 písm. b) správního řádu/, musí orgán prvního stupně v novém řízení rozhodnout v jednoroční lhůtě běžící od dne vydání jeho původního, nyní zrušeného rozhodnutí o vině, nejdéle však do dvou let ode dne spáchání přestupku; pokud orgán prvního stupně v této lhůtě rozhodne opětovně o vině, počne běžet nová jednoroční lhůta pro případné odvolací řízení, nejdéle však do dvou let od spáchání přestupku; pokud orgán prvního stupně v této lhůtě řízení o přestupku zastaví, nová prekluzivní lhůta neběží (nebylo rozhodnuto o vině) a případné odvolací řízení / 76 odst. 1 písm. a), b), c), j) a k) zákona o přestupcích/ musí být dokončeno v původní jednoroční lhůtě ode dne vydání rozhodnutí o vině správním orgánem prvního stupně, nejdéle však do dvou let od spáchání přestupku; o v případě odložení věci přestupku spáchaném po ( 66 zákona o přestupcích) žádná nová prekluzivní lhůta neběží; v případě zrušení tohoto odložení pro nezákonnost, nebo dle části čtvrté správního řádu, lze řízení ve věci zahájit nejdéle do jednoho

6 7. 20 odst. 4 Nahrazení slova odstavce 1 slovy odstavců 1 až odst. 1 Slovo kultury se nahrazují písm. e) slovem druhu roku od spáchání přestupku ( 20 odst. 1 zákona o přestupcích); poté se postupuje dle výše uvedených variant; obdobně i v případech přezkumného řízení a obnovy řízení, kdy je nezbytné dodržovat lhůty stanovené v 96 až 98 a 100 odst. 2 a 3 správního řádu a v 20 odst. 1 zákona o přestupcích (v případech řízení o přestupcích zahájených před ) nebo dle 20 odst. 3 zákona o přestupcích ve znění po novele (v případech řízení o přestupcích zahájených po ); při užití všech předchozích variant pro běh nových prekluzivních lhůt o přestupcích spáchaných po , nelze překročit lhůtu dvou let od spáchání přestupku ( 20 odst. 3 zákona o přestupcích); shrnutí; přerušení lhůt se vztahuje pouze na přestupky spáchané po (Čl. II bod 3.): o lhůty prekluze v řízení o přestupcích pravomocně neukončených ke dni budou počítány podle předpisů platných do ; o lhůty prekluze v řízení o přestupcích spáchaných do , i když řízení o nich bude zahájeno po , budou počítány podle předpisů platných do Pozn.: pokud dojde k přerušení lhůt, tak o této skutečnosti se usnesení o přerušení běhu lhůt nevydává. Postačí v oznámení o zahájení řízení, nebo v rozhodnutí o vině (v odůvodnění) uvést, že oznámením o zahájení řízení, nebo vydáním rozhodnutí o vině dochází k přerušení lhůt k projednání přestupku dle 20 odst. 2 a 3 zákona o přestupcích) jde o legislativně technickou změnu jde o změnu, která se nedotýká působnosti Ministerstva vnitra 6

7 písm. b) Vypuštění slova zvláštní legislativně technická novela, která nabývá účinnosti dne odst. 1 Nová definice věcné příslušnosti ( ve stejné oblasti veřejné správy ). jedná se oblast veřejné správy stanovené jednotlivými zvláštními zákony; jde o přestupky postihující chování, které má negativní dopad na shodný veřejný zájem, tedy spolu věcně souvisejí a je na místě, aby byly sankcionovány společně (viz důvodová zpráva k zákonu); pokud tedy půjde o jednočinný souběh (pachatel se dopustil jedním jednáním několika přestupků), pak se ve společném řízení budou projednávat jen ty přestupky, jejichž skutkové podstaty se týkají porušení právních předpisů vyskytujících se ve stejné oblasti veřejné správy (např. viz 21a až 45 zákon o přestupcích, kdy každý z nich představuje určitý výkon veřejné správy, taktéž viz 89 zákona o přestupcích); přitom vždy musí být zachována společná věcná a místní příslušnost správního orgánu; z hlediska působnosti Ministerstva vnitra, s odkazem na ustanovení 89 zákona o přestupcích, je nutno vnímat přestupky podle 46 až 50 (mimo 47a) zákona o přestupcích jako stejnou oblast veřejné správy (ochrana pořádku ve státní správě a územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, která není stanovena jinými zákony) odst. 3 Podmínky pro společné řízení nové znění 57 odst. 3 se použije i na přestupky spáchané před , pokud řízení bylo zahájeno po odst. 1 Vložení slov: Je-li známa legislativně technická novela, která nabývá účinnosti dne ; správním orgánům budou oznamovány přestupky podle 58 odst. 1 i na neznámé pachatele odst. 2 Nahrazení písmene ch) písmenem g) odst. 3 Po provedených šetřeních podle odstavce 2 orgán policie legislativně technická novela, která nabývá účinnosti dne legislativně technická novela, která nabývá účinnosti dne ; oznámení o přestupcích, které policie předšetřuje (viz 58 odst. 2) bude v případech, kdy nezjistí pachatele, odkládat sama a nebude je 7

8 17. 58a Z textu se vypouští slova obecní policie odst. 3 písm. f) odst. 1 nová písm. k) až m) Nový důvod pro odložení věci - nebyl podán návrh ( 68 odst. 1 až 3) Písm. k) zastavení řízení - návrh byl podán opožděně. Písm. k) a l) postupovat správním orgánům vychází se z obecné úpravy, že obecní policie je orgánem obce a v řízení o přestupcích (v blokovém řízení) je správním orgánem / 52 písm. b) zákona o přestupcích/; proto je explicitní vyjádření v 58a nadbytečné. nové znění písm. f) se použije i na přestupky spáchané před , pokud návrh nebyl podán, a tříměsíční lhůta pro podání návrhu proběhla po změna postupu při odložení návrhu na projednání přestupku, který byl podán opožděně: o doposud se tyto návrhy odkládaly podle ustanovení 66 odst. 3 písm. f) zákona o přestupcích před novelou usnesením (viz judikatura NSS), které se oznamovalo navrhovateli a obviněnému; o nyní i opožděný návrh bude mít účinky zahájení řízení, které však bude zastavováno a to bez předchozího procesu (bez jakéhokoliv projednávání); o prvním úkonem bude vydání rozhodnutí o zastavení řízení, které se oznamuje navrhovateli a obviněnému (účastníkům řízení); o proti tomuto rozhodnutí se budou moci odvolat (viz 81 správního řádu); nové znění písm. k) a l) se použije i na přestupky spáchané před , pokud návrh byl podán po ; Písm. m) odst. 3 Změna postupu při zastavení řízení Ve výroku o vyslovení viny uvést formu zavinění (týká se všech přestupků, nejen těch, nové písm. m) se použije i na přestupky spáchané před , pokud řízení bylo zahájeno po nové znění odst. 3 se použije i na přestupky spáchané před , pokud řízení bylo zahájeno po v souvislosti s údaji vkládanými do evidence přestupků /viz 16i odst. 2 písm. e) zákona o Rejstříku trestů/; nutno bude ve výroku rozhodnutí o vině vždy uvést, zda přestupek byl 8

9 které jsou evidovány) Přezkumné řízení uložených blokových pokut spáchán z nedbalosti či úmyslu; to znamená, že i u nedbalostních přestupků podle 47 odst. 1 a přestupků 49 odst. 1 písm. a), b), d) a e) ve znění před novelou, nebo nedbalostních přestupků podle 47 odst. 1 a odst. 2 a přestupků podle 49 odst. 1 a odst. 3 ve znění po novele, spáchán úmyslně či nedbalosti; v případě blokového řízení - viz 16i odst. 2 písm. e) zákona o Rejstříku trestů - se uvede, že byl přestupek spáchán z nedbalosti, nejde-li o přestupek, u něhož zákon vyžaduje úmyslné zavinění toto bude mít vliv na uložení sankce při spáchání přestupku opakovaně; toto ustanovení sice nabývá účinnosti ke dni , nicméně realizace tohoto ustanovení bude mít význam až po viz. účinnost ustanovení zákona o Rejstříku trestů o evidenci přestupků; nové znění 77 se použije i na přestupky spáchané před , pokud řízení bylo zahájeno po ; Pozn.: Pokud ve výroku rozhodnutí o vině nebude obsažena forma zavinění, pak takovéto rozhodnutí neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, což je důvodem pro zrušení rozhodnutí (v odvolacím či přezkumném řízení), což se týká u pokut uložených v blokovém řízení. nové ustanovení odst. 5 a 6 se použije i u podnětů podaných po , i když bloková pokuta byla uložena před

10 Problematika ustanovení nabývajících účinnosti k odst. 2 Změna odkazu na 49 odst. 1 legislativně technická novela v návaznosti na změnu 49 nový odst. 2 se použije na přestupky spáchané po odst. 1 Doplnění slov výkonu vazby nový odst. 2 se použije jen na přestupky spáchané po písm. b) 9. a , 49 a 50 Nové znění těchto paragrafů (nová hmotněprávní úprava) tato ustanovení nabývají účinnosti ke dni realizovat je lze však jen na přestupky, které byly spáchané po řízení o přestupcích pravomocně neukončených ke dni budou dokončena podle předpisů platných do ; rozhodování o přestupcích spáchaných do , i když řízení o nich bude zahájeno po , budou provedena podle předpisů platných do , včetně uložení sankce; nelze dovolit retroaktivitu při uplatňování nových hmotněprávních ustanovení zákona; procesně však budou řešena podle příslušných ustanovení platných odst. 4 O odložení věci se vydává usnesení, které se pouze poznamenává do spisu; osoby dotčené jednáním podezřelé osoby se o tom vyrozumí. po novele procesních ustanovení. tato novela nabývá účinnosti k ; z toho vyplývá, že do se bude postupovat podle ustanovení 66 odst. 4 ve znění před novelou; např. odložení věci úředním záznamem a poškozený (viz předchozí stanoviska Ministerstva vnitra) se o tom vyrozumí; přesto již nyní postupu, tak jak to stanoví nový odst. 4, nic nebrání: o tento postup od roku 2006 (po nabytí účinnosti nového správního řádu) umožňuje obecný výklad vztahu správního řádu a části třetí zákona o přestupcích s odkazem na ustanovení 181, 180 odst. 1 a 1 odst. 2 správního řádu (že se v praxi nevyužívá je jiná problematika); tímto se nabízí 10

11 odst. 2 Návrhový přestupek mezi osobami blízkými lze projednat i bez návrhu, jestliže postiženou osobou je dítě mladší 15-ti let. i sjednocení postupu; tomu napovídá i novela ustanovení 76 zákona o přestupcích; toto ustanovení nevylučuje podání návrhu zákonným zástupcem nebo opatrovníkem dle 68 odst. 1; pokud se správní orgán o přestupcích stanovených v 68 odst. 2 zákona o přestupcích (po novele k ) dozví, nemusí čekat tři měsíce na podání návrhu dle 68 odst. 1, ale zahájí řízení z moci úřední postupem a ve lhůtě dle 67 zákona o přestupcích (jinak by mu hrozilo opatření proti nečinnosti); jestliže správní orgán zahájí řízení z moci úřední, vyrozumí o tom zákonné zástupce (a to i v případě, že obvinění směřuje vůči jednomu z nich); nemají však postavení navrhovatele ani účastníků řízení, snad je svědků či jiné dotčené osoby; pokud po zahájení řízení z moci úřední následně navrhovatel ( 68 odst. 1 zákona o přestupcích) návrh sám podá, bude řízení o jeho návrhu zastaveno podle ustanovení 66 odst. 1 písm. e) správního řádu (zahájené řízení z moci úřední je překážkou pro vedení řízení o návrhu v téže věci); nové ustanovení 68 se použije i na přestupky spáchané před , pokud řízení bylo zahájeno po odst. 4 Nové znění 68 neobsahuje problematika spočívá v tom, že není definováno, podle které právní dosavadní definici osoby blízké. úpravy lze použít definici osoby blízké; úpravy vzhledem k tomu že 55 odst. 4 správního řádu definuje osobu blízkou s odkazem na občanský zákoník, nezbývá než s využitím ustanovení 51 zákona o přestupcích použít od definici osoby blízké tak jak ji definuje správní řád, to je dle občanského zákoníku (a to i na přestupky spáchané před , pokud řízení bylo zahájeno po ) Správní orgán si před vydáním netýká se to pouze příkazu, kterým se ukládá pokuta, ale i v případě 11

12 příkazu o uložení pokuty opatří opis z evidence přestupků písm. b) Dalším účastníkem řízení (vedle poškozeného) byla doplněno nebo osoba, které byla způsobena nemajetková újma Doručování veřejnou vyhláškou. příkazu, kterým by mohlo být uloženo napomenutí; viz výklad k bodu 6., to je 20 odst. 2 a 3; tedy pokud správní orgán předpokládá možnost řešení oznámení o přestupku příkazem (tedy ve fázi prověřování podnětů - viz 42 správního řádu) vždy si opis z evidence přestupků vyžádá, protože jen tak se dozví, zda jde o přestupek spáchaný opakovaně; (např. by správní orgán zamýšlel uložit napomenutí, ale z opisu z evidence přestupků by mohl zjistit, že se jedná o opakovaný přestupek, kdy bude mít povinnost uložit pokutu vyšší, takže by měl přestupek řešit v řízení o přestupku, nikoliv jen příkazem); nové znění 69 se použije jen na přestupky spáchané po v daném případě jsou možné dva výklady a) postupovat analogicky dle ustanovení 70, 77 a 81 zákona o přestupcích s využitím restriktivního výkladu jeho práv jako účastníka řízení b) nebo o nároku osoby, které byla způsobena nemajetková újma vůbec nerozhodovat, protože 70 zákona o přestupcích (hmotněprávní úprava opravňující správní orgány rozhodovat o majetkové újmě) rozhodování správních orgánů o nemajetkové újmě neumožňuje; v návaznosti na to pak nutno výkladem upravit procesní oprávnění těchto účastníků řízení ve vztahu ke správnímu řádu a zákonu o přestupcích; tato otázka nebyla doposud vyřešena; nové znění písm. b) se použije i na přestupky spáchané před , pokud řízení bylo zahájeno po jde o doručování veškerých písemností, nejen rozhodnutí; pokud bude takto doručováno, nezapomenout na nutnost ustanovení opatrovníka / 25 odst. 1 a 32 odst. 2 písm. d) a e) správního řádu/; nové ustanovení 80 se použije i na přestupky spáchané před , pokud řízení bylo zahájeno po

13 odst. 2 Vložení slova rozhodnutí jde pouze o legislativně technickou novelu, která nabývá účinnosti ; prakticky nemá na nic vliv odst. 4 Omezení projednání přestupku v blokovém řízení, pokud přichází do úvahy uložení vyšší sankce za přestupek spáchaný opakovaně 30. a písm. a) a b) Nové znění oprávnění P ČR a Vojenské policie k projednávání přestupků v blokovém řízení odst. 2 Záměna slov zbaven způsobilosti k právním úkonům za slova svéprávnost obviněného je omezena Zápis do evidence přestupků nové znění odst. 4 se použije jen na blokové řízení o přestupcích spáchaných po (viz 47, 49 a 50 zákona o přestupcích); nové znění písm. a) a b) se použije jen na blokové řízení o přestupcích spáchaných po jde o legislativně technickou úpravu reagující na změny v občanském právu; nové znění ustanovení odst. 2 se použije i na přestupky spáchané před , pokud příkaz byl doručen po toto ustanovení nabývá účinnosti ke dni lze jej však realizovat jen na pravomocná rozhodnutí o přestupcích, které byly spáchány po (včetně blokových pokut a příkazů) - viz Čl. II bod 2. s odkazem na 91; přestupky spáchané před , i když řízení o nich bylo zahájeno po , se neevidují; znění 88 se použije jen na přestupky spáchané po a odst. 2 Námitkové řízení. pokud správní orgán uzná námitku o nesprávném zápisu v evidenci přestupků, provede opravu a osobu, která námitku podala, o tom vyrozumí; tedy nevydává rozhodnutí, ale provede opravu neformálním postupem dle části čtvrté správního řádu (vyjádření, osvědčení a sdělení); pokud námitku neuzná, vydá správní orgán postupem dle části druhé 13

14 Definice evidovaných přestupků správního řádu rozhodnutí o neoprávnosti námitky, proti kterému se může fyzická osoba odvolat; o odvolání bude rozhodovat nadřízený správní orgán; znění 88a odst. 2 se použije jen na přestupky spáchané po z hlediska působnosti Ministerstva vnitra se evidují přestupky dle 47, 49 a 50; obdobně jako u 88 (viz bod 33. ) lze však tato ustanovení realizovat jen na rozhodnutí o přestupcích, které byly spáchány po (včetně blokových pokut a příkazů); přestupky spáchané před , i když řízení o nich bylo zahájeno po , se neevidují; znění 91 se použije jen na přestupky spáchané po a Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže ode dne nabytí právní moci o stejném přestupku Související ustanovení 47 odst. 4, 49 odst. 5 a 50 odst. 5 ve znění po novele -..podle stejného odstavce.. pojem stejný přestupek je nezbytné vykládat tak, že se bude vždy jednat jen o přestupek, jehož skutková podstata je vyjádřena v příslušném odstavci konkrétního paragrafu; např.: o dopustí-li se pachatel přestupku dle 47 odst. 1 písm. a) a v jednoroční lhůtě se dopustí dalšího přestupku např. dle 47 odst. 1 písm. c), dopustí se opakovaného přestupku; o dopustí-li se pachatel přestupku dle 47 odst. 1 písm. a) a v jednoroční lhůtě se dopustí dalšího přestupku např. dle 47 odst. 2, a naopak, nejedná se o opakovaný přestupek; o dopustí-li se pachatel přestupku dle 49 odst. 1 písm. a) a v jednoroční lhůtě se dopustí dalšího přestupku např. dle 49 odst. 1 písm. b), a naopak, dopustí se opakovaného přestupku; o dopustí-li se pachatel přestupku dle 49 odst. 1 písm. a) a v jednoroční lhůtě se dopustí dalšího přestupku např. dle 49 odst. 2 nebo odst. 3, nejedná se o opakovaný přestupek; o dopustí-li se pachatel přestupku dle 50 odst. 1 písm. a) 14

15 a v jednoroční lhůtě se dopustí dalšího přestupku např. dle 50 odst. 1 písm. c), dopustí se opakovaného přestupku; o dopustí-li se pachatel přestupku dle 50 odst. 1 písm. a) a v jednoroční lhůtě se dopustí dalšího přestupku např. dle 50 odst. 2 nebo 3, a naopak, nejedná se o opakovaný přestupek; o dopustí-li se pachatel přestupku dle 47 odst. 1 a v jednoroční lhůtě se dopustí dalšího přestupku např. dle 50 nebo přestupku podle 49, a naopak, nejde o přestupek spáchaný opakovaně; o dopustí-li se pachatel jednočinným souběhem přestupku podle 47 odst. 1 písm. a) a současně např. i přestupku podle 49 odst. 2 písm. a), pak: pouze přestupek podle 47 odst. 1 písm. a), pokud byl spáchán v jednoroční lhůtě po přestupku, za který byl uznán vinným dle 47 odst. 1, je spáchán opakovaně pouze přestupek podle 49 odst. 2, pokud byl spáchán v jednoroční lhůtě po přestupku, za který byl uznán vinným dle 49 odst. 2, je spáchán opakovaně pokud se přestupků podle 47 odst. 1 a přestupku podle 49 odst. 2 dopustí v jednoroční lhůtě, jsou spáchány oba opakovaně. Závěr: rozhodující bude skutečnost, že se jedná o opakovaný přestupek, jehož skutková podstata je stanovena ve stejném odstavci příslušného paragrafu zákona o přestupcích /nikoliv jen podle stejného paragrafu bez ohledu na jednotlivé odstavce/; znění 91a se použije jen na přestupky spáchané po

Č. j. MV /OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5

Č. j. MV /OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5 odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Nad Štolou 3 Praha 7 170 34 Č. j. MV-136105-3/OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5 Společné stanovisko odboru bezpečnostní politiky a prevence

Více

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Řízení o přestupcích je zvláštním druhem správního řízení. Je upraveno v zákoně č. 200/1990

Více

D I S C I P L I N Á R N Í Ř Á D P R O S T U D E N T Y ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

D I S C I P L I N Á R N Í Ř Á D P R O S T U D E N T Y ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. září 2017 pod

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Disciplinární řád pro studenty

Disciplinární řád pro studenty VYSOKÁ ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Disciplinární řád pro studenty Článek 1 Úvodní ustanovení Disciplinární řád pro studenty Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha upravuje

Více

Zpracoval: odbor legislativy a koordinace předpisů

Zpracoval: odbor legislativy a koordinace předpisů METODICKÁ POMŮCKA K ZÁKONU Č. 204/2015 Sb., KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 200/1990 Sb., O PŘESTUPCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, ZÁKON Č. 269/1994 Sb., O REJSTŘÍKU TRESTŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A

Více

Disciplinární řád. únor Praha

Disciplinární řád. únor Praha Disciplinární řád únor 2016 Praha Čl. 1 Úvodní stanovení Tento řád upravuje podrobnosti o disciplinárních přestupcích studentů CEVRO Institut, z.ú. (dále jen vysoká škola ), ukládání sankcí, jakož i průběh

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ (8) PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ. Filip Dienstbier

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ (8) PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ. Filip Dienstbier SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ (8) PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ Filip Dienstbier Téma přednášky Správní řízení podle zvláštních předpisů 1. Správní řád a zvláštní předpisy 2. Řízení o přestupcích 3. Řízení podle stavebního

Více

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Nová zákonná úprava - přehled zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY PRÁVA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ, JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU ( 4 SPRÁVNÍHO ŘÁDU) Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu,

Více

Disciplinární řád. říjen 2006. Praha

Disciplinární řád. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. 1 Úvodní ustanovení

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. 1 Úvodní ustanovení Univerzita Karlova v Praze DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY PRÁVNICKÉ FAKULTY Akademický senát Právnické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

KULATÝ STŮL. s Josefem Chýlem o roli a úloze ÚOHS v procesu dozoru nad dodržováním ZZVZ s důrazem na práva a povinnosti zadavatelů

KULATÝ STŮL. s Josefem Chýlem o roli a úloze ÚOHS v procesu dozoru nad dodržováním ZZVZ s důrazem na práva a povinnosti zadavatelů KULATÝ STŮL s Josefem Chýlem o roli a úloze ÚOHS v procesu dozoru nad dodržováním ZZVZ s důrazem na práva a povinnosti zadavatelů Josef CHÝLE místopředseda Sekce veřejných zakázek V Brně dne 6. 10. 2016

Více

postupy při vydávání vyjádření osvědčení sdělení stanovisek... jiných úkonů

postupy při vydávání vyjádření osvědčení sdělení stanovisek... jiných úkonů Osnova SPRÁVNÍ PRÁVO PROCESNÍ Č. 11: VYJÁDŘENÍ, OSVĚDČENÍ, SDĚLENÍ STÍŽNOST JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Mgr. Zuzana Adameová postupy při vydávání vyjádření osvědčení sdělení stanovisek... jiných

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, 181 00 PRAHA 8 DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Vysoká škola hotelová v Praze vydává v souladu s ustanovením 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Disciplinární řád upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků a ukládání sankcí studentům Vysoké školy ekonomie a managementu. Disciplinární

Více

Správní trestání. JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013

Správní trestání. JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013 Správní trestání JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013 Obecná východiska Správní delikt a soudní delikt - judikatura: trestnost správních deliktů se řídí obdobnými principy jako trestnost trestných činů

Více

Disciplinární řád pro studenty Lékařské fakulty v Plzni

Disciplinární řád pro studenty Lékařské fakulty v Plzni Univerzita Karlova v Praze Disciplinární řád pro studenty Lékařské fakulty v Plzni Akademický senát Lékařské fakulty v Plzni se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Doručování právnické osobě bez statutárního orgánu

Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Doručování právnické osobě bez statutárního orgánu Příloha č. 2 k zápisu z 2. 12. 2016 MINISTERSTVO VNITRA Sekretariát poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 2.

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu 159a Odložení nebo jiné vyřízení věci (1) Nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží usnesením,

Více

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka Metodické doporučení odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj 1/ ÚVOD Dne 3. června 2008 nabyl účinnosti zákon č. 191/2008

Více

Plné znění s vyznačeným navrhovaných změn. Změna zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Plné znění s vyznačeným navrhovaných změn. Změna zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Plné znění s vyznačeným navrhovaných změn Změna zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 35 Druhy správních trestů Za přestupek lze uložit správní trest a) napomenutí, b) pokuty,

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY -práva účastníků řízení -počítání času -nečinnost správního orgánu -náležitosti odvolání -přezkum rozhodnutí, stížnost PRÁVA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ, JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU (

Více

10. a 11. března 2016

10. a 11. března 2016 Krajský úřad Pardubického kraje odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad oddělení vnitřních věcí Přestupková agenda - Zderaz 10. a 11. března 2016 Vady řízení přestupkových orgánů I. stupně

Více

Návrh na projednání přestupku

Návrh na projednání přestupku Návrh na projednání přestupku Pojmenování životní situace Návrh na projednání přestupku dle 68 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Základní informace k životní situaci

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného Strana 1874 Sbírka zákonů č. 139 / 2015 Částka 59 139 ZÁKON ze dne 27. května 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

Více

Novela zákona č. 183/2006 Sb.

Novela zákona č. 183/2006 Sb. Novela zákona č. 183/2006 Sb. Během týdne 22.6.-26.6.2015 bude zahájeno mezirezortní připomínkové řízení V souvislosti s touto novelou je možno uplatnit náměty na změnu vyhlášek č. 500/2006 Sb a č. 501/2006

Více

Závěr č. 58 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 11. 6. 2007

Závěr č. 58 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 11. 6. 2007 MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 58 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 11. 6. 2007 - Rozhodnutí v řízení o správním deliktu

Více

Nejvyšší soud. Burešova Brno. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. V Praze dne Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3

Nejvyšší soud. Burešova Brno. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. V Praze dne Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3 prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI ČR V Praze dne 9.1.2015 Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3 Nejvyšší soud Burešova 20 657 37 Brno Obv. A. K. stížnost pro porušení zákona Příloh: tr. spis

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 94 USNESENÍ hospodářského výboru ze 13. schůze konané dne 25.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 94 USNESENÍ hospodářského výboru ze 13. schůze konané dne 25. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 94 USNESENÍ hospodářského výboru ze 13. schůze konané dne 25. května 2011 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

I. Úplné znění Disciplinárního řádu pro studenty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a jejích fakult ze dne 4. června 2009

I. Úplné znění Disciplinárního řádu pro studenty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a jejích fakult ze dne 4. června 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 18. února

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy tři tisíce korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy tři tisíce korun českých) *UOOUX007E7LG* Čj. UOOU-09755/14-9 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Řízení o přestupcích je zvláštním druhem správního řízení. Je upraveno v zákoně č. 200/1990

Více

Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo exekuční příkaz, je vykonatelné rozhodnutí, nebo vykonatelný smír.

Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo exekuční příkaz, je vykonatelné rozhodnutí, nebo vykonatelný smír. Exekuce Výkon rozhodnutí Exekuční orgán Orgán oprávněný provést exekuci Exekuce Na peněžité plnění Na nepeněžité plnění Exekuční titul Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo

Více

Metodický list č. 5. Lhůty dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový. řád. Obsah. Obsah Základní pojmy Lhůty dle nového daňového řádu...

Metodický list č. 5. Lhůty dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový. řád. Obsah. Obsah Základní pojmy Lhůty dle nového daňového řádu... Metodický list č. 5 Lhůty dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 2 2. Lhůty dle nového daňového řádu... 2 3. Stanovení a běh lhůty... 4 4. Ochrana před nečinností...

Více

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15 OBSAH Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15 1. ALTERNATIVNÍ OPATŘENÍ: ÚČEL, PODSTATA, VÝHODY. RESTORATIVNÍ JUSTICE 19 1.1. Krize trestu odnětí svobody 19 1.2. Alternativy k uvěznění 21 1.3. Restorativní

Více

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 215/2004 Sb. ZÁKON ze dne 2. dubna 2004 o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část) Změna: 109/2009 Sb.

Více

ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210

ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 SPISOVÁ ZN.: = čj. NAŠE ČJ.: 231/2010-17210 VYŘIZUJE ODDĚLENÍ OCHRANY ZVÍŘAT, JUDr. Traplová (Spurná) TELEFON: 221 812 346 FAX: 221 812 967 E-MAIL: jana.spurna@mze.cz ADRESA:

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Osoba, proti níž se Základy práva, 23. května 2016 Přehled přednášky Osoba, proti níž se Osoba, proti níž se Pojem trestního Trestní právem upravený

Více

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje ČÁST PRVNÍ

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje ČÁST PRVNÍ 215/2004 Sb. ZÁKON ze dne 2. dubna 2004 o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část) Změna: 109/2009 Sb.

Více

ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ. Čl. I Změna zákona o střetu zájmů

ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ. Čl. I Změna zákona o střetu zájmů ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Čl. I Změna zákona o střetu zájmů Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu

Více

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností Na základě zmocnění v 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Rada města Písku tato pravidla,

Více

215/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ NĚKTERÉ VZTAHY V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY

215/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ NĚKTERÉ VZTAHY V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY Systém ASPI - stav k 1.4.2014 do částky 21/2014 Sb. a 8/2014 Sb.m.s. 215/2004 Sb. - o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory - poslední stav textu Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část)

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

Rozhodnutí odvolacího správního orgánu

Rozhodnutí odvolacího správního orgánu str. 1 Rozhodnutí odvolacího správního orgánu Právní úprava upravující rozhodování odvolacího správního orgánu je upravena v 90 a 92 správního řádu. V 90 je obsažena úprava tzv. meritorního přezkoumávání

Více

Proč je třeba trestat právnické osoby? obtíže spojené s trestáním právnických osob - dilema odpovědnosti za společenské zlo - zásada trestního práva:

Proč je třeba trestat právnické osoby? obtíže spojené s trestáním právnických osob - dilema odpovědnosti za společenské zlo - zásada trestního práva: Správní delikty právnických osob a správní delikty smíšené povahy Proč je třeba trestat právnické osoby? obtíže spojené s trestáním právnických osob - dilema odpovědnosti za společenské zlo - zásada trestního

Více

Vnitřní předpisy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní předpisy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 16. února 2009

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. 2

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. 2 Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993

Více

ROZHODNUTÍ. O d ů v o d n ě n í

ROZHODNUTÍ. O d ů v o d n ě n í V Praze dne: 17. 2. 2012 Spisová značka: SZ 019007/2012/KUSK REG/AB Č. j.: 025716/2012/KUSK Vyřizuje: Brůčková / 257 280 935 ROZHODNUTÍ Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále

Více

Vnitřní organizační směrnice č. 1/2010 VV SKP Nymburk o.s. disciplinární řád

Vnitřní organizační směrnice č. 1/2010 VV SKP Nymburk o.s. disciplinární řád Vnitřní organizační směrnice č. 1/2010 VV SKP Nymburk o.s. Schváleno usnesením VV SKP Nymburk o.s. dne 4.2.2010 disciplinární řád A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Podle tohoto disciplinárního řádu se projednávají

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy

Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Základní právní předpisy pro kontrolu od 1.1.2014 Procesní úprava: zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy sedm tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy sedm tisíc korun českých) *UOOUX007ZT1D* Čj. UOOU-02170/15-6 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013 TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Zvláštní způsoby řízení Obecné ustanovení a typy zvláštních způsobů řízení (Hlava XX., 290 314s) Obecné ustanovení - pokud v následujících ustanoveních není obsažena zvláštní úprava,

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne. 2013, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

N á v r h. ZÁKON ze dne. 2013, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony N á v r h ZÁKON ze dne. 2013, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

K formě závazných stanovisek vydávaných dle památkového zákona Stanovisko OLP ke sporu mezi OPP a PI

K formě závazných stanovisek vydávaných dle památkového zákona Stanovisko OLP ke sporu mezi OPP a PI K formě závazných stanovisek vydávaných dle památkového zákona Stanovisko OLP ke sporu mezi OPP a PI Popis sporu OPP je toho názoru, že v případech, kdy na vydání závazného stanoviska navazuje územní souhlas

Více

Návrh na pořízení ÚP se podává u obce.

Návrh na pořízení ÚP se podává u obce. Úkony pořizovatele Úkony ostatních subjektů Kontrolované výstupy 46 SZ Návrh na pořízení ÚP 1. Pořizovatel posoudí úplnost návrhu, jeho soulad s právními předpisy a v případě nedostatků vyzve navrhovatele,

Více

Zápis do 1. tříd. I. Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy

Zápis do 1. tříd. I. Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy Zápis do 1. tříd I. Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy Obsah: 1. Termín a místo zápisu 2. Věk dítěte 3. Práva a povinnosti rodičů 4. Spádové obvody škol 5. Odklad povinné školní docházky 6. Cizinci a

Více

4/2. Lhůty a počítání času. Správní řád v praxi 4/2

4/2. Lhůty a počítání času. Správní řád v praxi 4/2 str. 1 Lhůtou se tradičně označuje určitý časový úsek, který je vymezen svým počátkem a koncem. Lhůty se potom vymezují na určitý počet hodin, zpravidla však dnů, či týdnů. Někdy se nerozlišuje mezi pojmy

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro období od 1. října 2007 A. Územní rozhodování 1. Zastavěné území

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2013,

N á v r h ZÁKON. ze dne 2013, N á v r h III. ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j. JMK 93837/2016 Sp.Zn. S-JMK 59548/2016/OÚPSŘ Brno 15.6.2016 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2397 204 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Příloha č. 2 k zápisu z 14. 2. 2014 Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 2. 2014 Nápomoc

Více

S M Ě R N I C E ředitelky Krajského úřadu Královéhradecké kraje

S M Ě R N I C E ředitelky Krajského úřadu Královéhradecké kraje S M Ě R N I C E ředitelky Krajského úřadu Královéhradecké kraje upravující postup Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

KÁRNÝ ŘÁD KLUBU COTON DE TULEAR, z.s.

KÁRNÝ ŘÁD KLUBU COTON DE TULEAR, z.s. KÁRNÝ ŘÁD KLUBU COTON DE TULEAR, z.s. 1. Zásady kárné zodpovědnosti 1.1. V tomto Kárném řádu je upraven postup kárných orgánů KLUBU COTON DE TULEAR, O. S. (dále jen Klub ) proti každému členu Klubu, který

Více

ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210

ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 SPISOVÁ ZN.: = čj. NAŠE ČJ.: 16774/2010-17210 VYŘIZUJE ODDĚLENÍ OCHRANY ZVÍŘAT, JUDr. Traplová TELEFON: 221 812 346 FAX: 221 812 967 E-MAIL: jana.traplova@mze.cz ADRESA:

Více

PRÚVODCE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍM ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU

PRÚVODCE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍM ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU PRÚVODCE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍM ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU Dle zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Centrum společných

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VI. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

MINISTERSTVO VNITRA. Poradní sbor náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě. Závěr č. 5

MINISTERSTVO VNITRA. Poradní sbor náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě. Závěr č. 5 MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě Závěr č. 5 ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní

Více

REGIONSERVIS konference o územním plánování a stavebním právu

REGIONSERVIS konference o územním plánování a stavebním právu REGIONSERVIS konference o územním plánování a stavebním právu Praha 22. 1. 2013 Mgr. Jana Machačková PRÁVNÍ ÚPRAVA zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY 216/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Ročník 2008 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu

Více

Přestupní řád Svazu lyžařů České republiky

Přestupní řád Svazu lyžařů České republiky Přestupní řád Svazu lyžařů České republiky I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Přestupní řád Svazu lyžařů České republiky ( dále jen SLČR ) stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny klubové/oddílové

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy:

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Č.j.: 30/2014 VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Mateřské školy podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

rozhodování ve správním řízení střední škola Seč 22. 11. 2013 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. m.puskinova@seznam.cz

rozhodování ve správním řízení střední škola Seč 22. 11. 2013 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. m.puskinova@seznam.cz rozhodování ve správním řízení střední škola Seč 22. 11. 2013 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. m.puskinova@seznam.cz Právní předpisy, výklady, novelizace Rozhodování ve správním řízení, charakteristika

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze,, IČ: Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh. poslance Michala Doktora. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh. poslance Michala Doktora. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období Návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona

Více

Záškoláctví legislativní rámec Mgr. Jan Fiala podle právního stavu k

Záškoláctví legislativní rámec Mgr. Jan Fiala podle právního stavu k Záškoláctví legislativní rámec Mgr. Jan Fiala podle právního stavu k 1. 7. 2017 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 posta@msmt.cz www.msmt.cz

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 368/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 368/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 368/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, dne 28.4. 2009 a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

Oddíl první. Obecná ustanovení. Stát odpovídá za škodu, kterou způsobily. a) státní orgány, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Oddíl první. Obecná ustanovení. Stát odpovídá za škodu, kterou způsobily. a) státní orgány, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Zákon č. 82/1998 Sb., ze dne 17. března 1998 o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb.,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 8 ) 189 občanského zákoníku..

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 8 ) 189 občanského zákoníku.. Strana 4426 Sbírka zákonů č. 293 / 2016 293 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže),

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

1. Úvod 2. Odvolací řízení 35 odvoláních % podle zákona o vodovodech a kanalizacích

1. Úvod 2. Odvolací řízení 35 odvoláních % podle zákona o vodovodech a kanalizacích Souhrnná zpráva o správně-právních aktivitách odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí Ministerstva zemědělství za rok 2013 odbor 15110 1. Úvod Odbor státní správy ve vodním hospodářství

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne ,

N á v r h ZÁKON. ze dne , III. N á v r h ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č.

Více

Odpovědnost za přestupek tato oblast správního práva trestního je jako jediná kodifikována zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění obecná část, zvláštní část, procesní část pouze částečná

Více

čímž spáchal přestupek podle ustanovení 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona o silničním provozu

čímž spáchal přestupek podle ustanovení 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona o silničním provozu Věc: PŘÍKAZ O ULOŽENÍ POKUTY Magistrát hlavního města Prahy, Odbor dopravněsprávních činností, oddělení správního řízení, v přenesené působnosti podle ust. 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze,

Více