Změna Stanovisko. I. Obecně:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změna Stanovisko. I. Obecně:"

Transkript

1 I. Obecně: V souvislosti s nabytím účinnosti změn jak hmotněprávních, tak i procesních je nezbytné rozlišovat případy, kdy: o nová hmotněprávní ustanovení lze použít jen na přestupky spáchané a řízení o nich zahájená až po nabytí účinnosti zákona (např. 13 odst. 2, 19 odst. 3, 20 odst. 2 a 3, jakož i 47, 48 a 50 a všechna další ustanovení zákona týkajících se evidence přestupků); rozhodování o přestupcích spáchaných do nabytí účinnosti zákona, i když řízení o nich bude zahájeno po nabytí účinnosti, bude prováděno podle předpisů platných před novelou, včetně ukládaných sankcí; o nová procesní ustanovení, která lze použít jen na řízení zahájená po nabytí jejich účinnosti; přitom takto zahájená řízení se týkají nejen přestupků spáchaných po nabytí účinnosti příslušných ustanovení, ale přestupků spáchaných před nabytím účinnosti těchto procesních ustanovení /např. 57 odst. 1 a 3, 72 písm. b), 76 odst. 1 písm. m) apod./. II. Problematika nabytí účinnosti zákona a přechodných ustanovení k zákonu č. 200/1990 Sb. Čl. II a Čl. XXVI Vztah přechodných ustanovení k zákonu č. 200/1990 Sb., o přestupcích, (dále jen zákon o přestupcích ) a účinnosti zákona č. 204/2015 Sb. Čl. XXVI stanoví dělenou účinnost zákona č. 204/2015 Sb.; nabytí účinnosti Čl. II přímo nestanoví; z toho lze dovodit, že Čl. II (přechodná ustanovení k novele zákona o přestupcích) by měl nabýt účinnosti ke dni ; nicméně přechodná ustanovení k zákonu o přestupcích v Čl. II je nutno realizovat v závislosti na nabytí účinnosti jednotlivých bodů (hmotněprávních i procesních) zákona o přestupcích; tedy: o realizaci Čl. II bodu 1. bude nezbytné aplikovat jak k , tak i k , a to vždy podle toho, který bod zákona o přestupcích kdy nabývá účinnosti dle Čl. XXVI: Čl. II bod 1. se použije na ustanovení Čl. I bodů 3 až 8, 11 až 16, 17, 18, 23 až 25 a 29 zákona o přestupcích k , ale vždy na přestupky, o kterých bylo zahájeno řízení po ; přitom je nezbytné rozlišovat, zda se jedná 1

2 o hmotněprávní či procesní změnu (viz obecně), pokud zákon nestanoví jinak (viz Čl. II bod 3.); Čl. II bod 1. se použije obdobně na ostatní body zákona o přestupcích, které nabývají účinnosti k , ale vždy na přestupky o kterých bylo zahájeno řízení po ; přitom je nezbytné rozlišovat, zda se jedná o hmotněprávní či procesní změnu (viz obecně); tento výklad vyplývá z obecné legislativní zásady, že pokud dojde v průběhu řízení ke změně procesních ustanovení zákona, je nezbytné pravomocně nedokončená řízení dokončit podle úpravy platné v okamžiku zahájení řízení; přechodná ustanovení nemohou ovlivnit účinnost právní úpravy, nýbrž jen jejich použitelnost z hlediska právní jistoty adresátů nové právní úpravy; o realizaci Čl. II bodu 3 je nezbytné aplikovat obdobně jako Čl. II bod 1.; protože bod 6. zákona o přestupcích (změna 20 odst. 2 a 3) nabývá účinnosti dne , bude se podle něj postupovat již od , ale pouze u přestupků spáchaných po ; o realizace Čl. II bodu 2. připadá do úvahy ke dni , protože bod 34. zákona o přestupcích ( 91) nabývá účinnosti k ; obdobně musí nabýt účinnosti i ostatní ustanovení zákona o přestupcích, vztahujících se k recidivě a evidenci a přestupků; Závěr: Čl. II jsou přechodná ustanovení k zákonu o přestupcích, a proto se musí realizovat dle nabytí účinnosti jednotlivých bodů zákona o přestupcích. Proto není nezbytně nutné, aby ustanovení Čl. XXVI explicitně stanovilo nabytí účinnosti Čl. II. Pozn.: Ministerstvo vnitra si je vědomo možných jiných výkladů aplikace ustanovení Čl. II a Čl. XXVI, přesto doporučuje obecním 2

3 a krajským úřadům postupovat dle výše uvedeného odst. 2 Změna výše pokut ukládaných v blokovém řízení III. Problematika ustanovení nabývajících účinnosti k nový odst. 2 se použije jen na přestupky spáchané po ; sankce za přestupky spáchané před novelou se použijí podle staré právní úpravy, i když řízení o nich bude zahájeno po Omezující opatření nové znění 17 se použije vždy bez ohledu na to, kdy byl přestupek spáchán a kdy bylo řízení zahájeno. Rozhodnutí však musí být vydáno po (Omezující opatření se ukládá podle účinné právní úpravy bez ohledu na to, kdy byl přestupek spáchán - viz 7 odst. 3 zákona o přestupcích.) Zvýšení pokut ukládaných mladistvým odst. 2 a odst. 3 Přerušení prekluzivní lhůty při zahájení řízení a vydání rozhodnutí o vině nový odst. 3 se použije jen na přestupky spáchané po základní princip spočívá v tom, že nová roční promlčecí lhůta počíná běžet dnem zahájení řízení o přestupku ( 67 a 68 zákona o přestupcích) a dnem vydání rozhodnutí o vině ( 71 odst. 2 správního řádu); nutno aplikovat od a to pouze na přestupky spáchané po (viz Čl. II bod 3.); možné případy: o v případě uložení pokuty v blokovém řízení jde o zvláštní režim, protože řízení o uložení blokové pokuty je ukončeno pravomocně; nová jednoroční lhůta běží z titulu vydání rozhodnutí o vině ; 3 i když to nebude mít praktický význam, protože v případném přezkumném řízení je nezbytné postupovat ve lhůtách dle 85 odst. 5 a odst. 6 zákona o přestupcích po novele; o pokud jde o vydání příkazu o přestupku spáchaném po kterým je obviněný uznán vinným a byla mu uložena sankce

4 (pokuta nebo napomenutí), pak nová roční prekluzivní lhůta počne běžet dnem doručení příkazu (viz 20 odst. 2 zákona o přestupcích po novele); tato nová lhůta běží pro řízení o přestupku (o odporu); Pozn.: byť zákon výslovně uvádí jen případ uložení pokuty, je nezbytné dovodit, že i v případě uložení napomenutí počne běžet nová prekluzivní lhůta, protože doručením příkazu o uložení napomenutí (tedy rozhodnutím o vině) je de facto zahájeno řízení o přestupku a to bez ohledu na skutečnost, zda byl podán odpor či ne; v případech kdy správní orgán po podání odporu proti takovému příkazu v nové jednoroční lhůtě vydá v řízení o přestupku rozhodnutí o vině a o uložení sankce (s přihlédnutím k 82 zákona o přestupcích, nebo od uložení sankce upustí dle 11 odst. 3 zákona o přestupcích), počne vydáním nového rozhodnutí o uznání viny běžet nová prekluzivní lhůta pro potřeby odvolacího řízení; o pokud po zahájení řízení o přestupku spáchaném po bude rozhodnutím dle 76 odst. 1 písm. a), b), c), j) a k) zákona o přestupcích, nebo usnesením dle ostatních ustanovení 76 odst. 1 a odst. 2, které se pouze poznamenává do spisu, zastaveno, nová prekluzivní lhůta neběží; tedy na případné odvolací řízení proti rozhodnutí o zastavení řízení, včetně možného nového projednání orgánem prvního stupně, poběží nová jednoroční prekluzivní lhůta ode dne zahájení řízení o přestupku ( 20 odst. 2 po novele); o v případě uznání viny rozhodnutím o přestupku spáchaném po počne běžet nová jednoroční prekluzivní lhůta pro odvolací řízení; pokud v tomto odvolacím řízení rozhodnutí orgánu prvního stupně bude zrušeno a řízení o přestupku bude zastaveno 4

5 5 / 90 odst. 1 písm. a) správního řádu/ nebo bude napadené rozhodnutí změněno / 90 odst. 1 písm. c) správního řádu/ budou mít tato rozhodnutí vždy povahu druhoinstančního rozhodnutí s důsledkem nabytí právní moci rozhodnutí oznámením (doručením) účastníkům řízení; musí tak být vždy nejpozději v nové jednoroční prekluzivní lhůtě pro odvolací řízení ode dne vydání rozhodnutí o vině správním orgánem prvního stupně, nejdéle však do dvou let ode dne spáchání přestupku; bude-li v tomto odvolacím řízení rozhodnutí orgánu prvního stupně zrušeno jako celek, nebo jen jeho část, a vráceno orgánu prvního stupně k novému projednání /viz 90 odst. 1 písm. b) správního řádu/, musí orgán prvního stupně v novém řízení rozhodnout v jednoroční lhůtě běžící od dne vydání jeho původního, nyní zrušeného rozhodnutí o vině, nejdéle však do dvou let ode dne spáchání přestupku; pokud orgán prvního stupně v této lhůtě rozhodne opětovně o vině, počne běžet nová jednoroční lhůta pro případné odvolací řízení, nejdéle však do dvou let od spáchání přestupku; pokud orgán prvního stupně v této lhůtě řízení o přestupku zastaví, nová prekluzivní lhůta neběží (nebylo rozhodnuto o vině) a případné odvolací řízení / 76 odst. 1 písm. a), b), c), j) a k) zákona o přestupcích/ musí být dokončeno v původní jednoroční lhůtě ode dne vydání rozhodnutí o vině správním orgánem prvního stupně, nejdéle však do dvou let od spáchání přestupku; o v případě odložení věci přestupku spáchaném po ( 66 zákona o přestupcích) žádná nová prekluzivní lhůta neběží; v případě zrušení tohoto odložení pro nezákonnost, nebo dle části čtvrté správního řádu, lze řízení ve věci zahájit nejdéle do jednoho

6 7. 20 odst. 4 Nahrazení slova odstavce 1 slovy odstavců 1 až odst. 1 Slovo kultury se nahrazují písm. e) slovem druhu roku od spáchání přestupku ( 20 odst. 1 zákona o přestupcích); poté se postupuje dle výše uvedených variant; obdobně i v případech přezkumného řízení a obnovy řízení, kdy je nezbytné dodržovat lhůty stanovené v 96 až 98 a 100 odst. 2 a 3 správního řádu a v 20 odst. 1 zákona o přestupcích (v případech řízení o přestupcích zahájených před ) nebo dle 20 odst. 3 zákona o přestupcích ve znění po novele (v případech řízení o přestupcích zahájených po ); při užití všech předchozích variant pro běh nových prekluzivních lhůt o přestupcích spáchaných po , nelze překročit lhůtu dvou let od spáchání přestupku ( 20 odst. 3 zákona o přestupcích); shrnutí; přerušení lhůt se vztahuje pouze na přestupky spáchané po (Čl. II bod 3.): o lhůty prekluze v řízení o přestupcích pravomocně neukončených ke dni budou počítány podle předpisů platných do ; o lhůty prekluze v řízení o přestupcích spáchaných do , i když řízení o nich bude zahájeno po , budou počítány podle předpisů platných do Pozn.: pokud dojde k přerušení lhůt, tak o této skutečnosti se usnesení o přerušení běhu lhůt nevydává. Postačí v oznámení o zahájení řízení, nebo v rozhodnutí o vině (v odůvodnění) uvést, že oznámením o zahájení řízení, nebo vydáním rozhodnutí o vině dochází k přerušení lhůt k projednání přestupku dle 20 odst. 2 a 3 zákona o přestupcích) jde o legislativně technickou změnu jde o změnu, která se nedotýká působnosti Ministerstva vnitra 6

7 písm. b) Vypuštění slova zvláštní legislativně technická novela, která nabývá účinnosti dne odst. 1 Nová definice věcné příslušnosti ( ve stejné oblasti veřejné správy ). jedná se oblast veřejné správy stanovené jednotlivými zvláštními zákony; jde o přestupky postihující chování, které má negativní dopad na shodný veřejný zájem, tedy spolu věcně souvisejí a je na místě, aby byly sankcionovány společně (viz důvodová zpráva k zákonu); pokud tedy půjde o jednočinný souběh (pachatel se dopustil jedním jednáním několika přestupků), pak se ve společném řízení budou projednávat jen ty přestupky, jejichž skutkové podstaty se týkají porušení právních předpisů vyskytujících se ve stejné oblasti veřejné správy (např. viz 21a až 45 zákon o přestupcích, kdy každý z nich představuje určitý výkon veřejné správy, taktéž viz 89 zákona o přestupcích); přitom vždy musí být zachována společná věcná a místní příslušnost správního orgánu; z hlediska působnosti Ministerstva vnitra, s odkazem na ustanovení 89 zákona o přestupcích, je nutno vnímat přestupky podle 46 až 50 (mimo 47a) zákona o přestupcích jako stejnou oblast veřejné správy (ochrana pořádku ve státní správě a územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, která není stanovena jinými zákony) odst. 3 Podmínky pro společné řízení nové znění 57 odst. 3 se použije i na přestupky spáchané před , pokud řízení bylo zahájeno po odst. 1 Vložení slov: Je-li známa legislativně technická novela, která nabývá účinnosti dne ; správním orgánům budou oznamovány přestupky podle 58 odst. 1 i na neznámé pachatele odst. 2 Nahrazení písmene ch) písmenem g) odst. 3 Po provedených šetřeních podle odstavce 2 orgán policie legislativně technická novela, která nabývá účinnosti dne legislativně technická novela, která nabývá účinnosti dne ; oznámení o přestupcích, které policie předšetřuje (viz 58 odst. 2) bude v případech, kdy nezjistí pachatele, odkládat sama a nebude je 7

8 17. 58a Z textu se vypouští slova obecní policie odst. 3 písm. f) odst. 1 nová písm. k) až m) Nový důvod pro odložení věci - nebyl podán návrh ( 68 odst. 1 až 3) Písm. k) zastavení řízení - návrh byl podán opožděně. Písm. k) a l) postupovat správním orgánům vychází se z obecné úpravy, že obecní policie je orgánem obce a v řízení o přestupcích (v blokovém řízení) je správním orgánem / 52 písm. b) zákona o přestupcích/; proto je explicitní vyjádření v 58a nadbytečné. nové znění písm. f) se použije i na přestupky spáchané před , pokud návrh nebyl podán, a tříměsíční lhůta pro podání návrhu proběhla po změna postupu při odložení návrhu na projednání přestupku, který byl podán opožděně: o doposud se tyto návrhy odkládaly podle ustanovení 66 odst. 3 písm. f) zákona o přestupcích před novelou usnesením (viz judikatura NSS), které se oznamovalo navrhovateli a obviněnému; o nyní i opožděný návrh bude mít účinky zahájení řízení, které však bude zastavováno a to bez předchozího procesu (bez jakéhokoliv projednávání); o prvním úkonem bude vydání rozhodnutí o zastavení řízení, které se oznamuje navrhovateli a obviněnému (účastníkům řízení); o proti tomuto rozhodnutí se budou moci odvolat (viz 81 správního řádu); nové znění písm. k) a l) se použije i na přestupky spáchané před , pokud návrh byl podán po ; Písm. m) odst. 3 Změna postupu při zastavení řízení Ve výroku o vyslovení viny uvést formu zavinění (týká se všech přestupků, nejen těch, nové písm. m) se použije i na přestupky spáchané před , pokud řízení bylo zahájeno po nové znění odst. 3 se použije i na přestupky spáchané před , pokud řízení bylo zahájeno po v souvislosti s údaji vkládanými do evidence přestupků /viz 16i odst. 2 písm. e) zákona o Rejstříku trestů/; nutno bude ve výroku rozhodnutí o vině vždy uvést, zda přestupek byl 8

9 které jsou evidovány) Přezkumné řízení uložených blokových pokut spáchán z nedbalosti či úmyslu; to znamená, že i u nedbalostních přestupků podle 47 odst. 1 a přestupků 49 odst. 1 písm. a), b), d) a e) ve znění před novelou, nebo nedbalostních přestupků podle 47 odst. 1 a odst. 2 a přestupků podle 49 odst. 1 a odst. 3 ve znění po novele, spáchán úmyslně či nedbalosti; v případě blokového řízení - viz 16i odst. 2 písm. e) zákona o Rejstříku trestů - se uvede, že byl přestupek spáchán z nedbalosti, nejde-li o přestupek, u něhož zákon vyžaduje úmyslné zavinění toto bude mít vliv na uložení sankce při spáchání přestupku opakovaně; toto ustanovení sice nabývá účinnosti ke dni , nicméně realizace tohoto ustanovení bude mít význam až po viz. účinnost ustanovení zákona o Rejstříku trestů o evidenci přestupků; nové znění 77 se použije i na přestupky spáchané před , pokud řízení bylo zahájeno po ; Pozn.: Pokud ve výroku rozhodnutí o vině nebude obsažena forma zavinění, pak takovéto rozhodnutí neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, což je důvodem pro zrušení rozhodnutí (v odvolacím či přezkumném řízení), což se týká u pokut uložených v blokovém řízení. nové ustanovení odst. 5 a 6 se použije i u podnětů podaných po , i když bloková pokuta byla uložena před

10 Problematika ustanovení nabývajících účinnosti k odst. 2 Změna odkazu na 49 odst. 1 legislativně technická novela v návaznosti na změnu 49 nový odst. 2 se použije na přestupky spáchané po odst. 1 Doplnění slov výkonu vazby nový odst. 2 se použije jen na přestupky spáchané po písm. b) 9. a , 49 a 50 Nové znění těchto paragrafů (nová hmotněprávní úprava) tato ustanovení nabývají účinnosti ke dni realizovat je lze však jen na přestupky, které byly spáchané po řízení o přestupcích pravomocně neukončených ke dni budou dokončena podle předpisů platných do ; rozhodování o přestupcích spáchaných do , i když řízení o nich bude zahájeno po , budou provedena podle předpisů platných do , včetně uložení sankce; nelze dovolit retroaktivitu při uplatňování nových hmotněprávních ustanovení zákona; procesně však budou řešena podle příslušných ustanovení platných odst. 4 O odložení věci se vydává usnesení, které se pouze poznamenává do spisu; osoby dotčené jednáním podezřelé osoby se o tom vyrozumí. po novele procesních ustanovení. tato novela nabývá účinnosti k ; z toho vyplývá, že do se bude postupovat podle ustanovení 66 odst. 4 ve znění před novelou; např. odložení věci úředním záznamem a poškozený (viz předchozí stanoviska Ministerstva vnitra) se o tom vyrozumí; přesto již nyní postupu, tak jak to stanoví nový odst. 4, nic nebrání: o tento postup od roku 2006 (po nabytí účinnosti nového správního řádu) umožňuje obecný výklad vztahu správního řádu a části třetí zákona o přestupcích s odkazem na ustanovení 181, 180 odst. 1 a 1 odst. 2 správního řádu (že se v praxi nevyužívá je jiná problematika); tímto se nabízí 10

11 odst. 2 Návrhový přestupek mezi osobami blízkými lze projednat i bez návrhu, jestliže postiženou osobou je dítě mladší 15-ti let. i sjednocení postupu; tomu napovídá i novela ustanovení 76 zákona o přestupcích; toto ustanovení nevylučuje podání návrhu zákonným zástupcem nebo opatrovníkem dle 68 odst. 1; pokud se správní orgán o přestupcích stanovených v 68 odst. 2 zákona o přestupcích (po novele k ) dozví, nemusí čekat tři měsíce na podání návrhu dle 68 odst. 1, ale zahájí řízení z moci úřední postupem a ve lhůtě dle 67 zákona o přestupcích (jinak by mu hrozilo opatření proti nečinnosti); jestliže správní orgán zahájí řízení z moci úřední, vyrozumí o tom zákonné zástupce (a to i v případě, že obvinění směřuje vůči jednomu z nich); nemají však postavení navrhovatele ani účastníků řízení, snad je svědků či jiné dotčené osoby; pokud po zahájení řízení z moci úřední následně navrhovatel ( 68 odst. 1 zákona o přestupcích) návrh sám podá, bude řízení o jeho návrhu zastaveno podle ustanovení 66 odst. 1 písm. e) správního řádu (zahájené řízení z moci úřední je překážkou pro vedení řízení o návrhu v téže věci); nové ustanovení 68 se použije i na přestupky spáchané před , pokud řízení bylo zahájeno po odst. 4 Nové znění 68 neobsahuje problematika spočívá v tom, že není definováno, podle které právní dosavadní definici osoby blízké. úpravy lze použít definici osoby blízké; úpravy vzhledem k tomu že 55 odst. 4 správního řádu definuje osobu blízkou s odkazem na občanský zákoník, nezbývá než s využitím ustanovení 51 zákona o přestupcích použít od definici osoby blízké tak jak ji definuje správní řád, to je dle občanského zákoníku (a to i na přestupky spáchané před , pokud řízení bylo zahájeno po ) Správní orgán si před vydáním netýká se to pouze příkazu, kterým se ukládá pokuta, ale i v případě 11

12 příkazu o uložení pokuty opatří opis z evidence přestupků písm. b) Dalším účastníkem řízení (vedle poškozeného) byla doplněno nebo osoba, které byla způsobena nemajetková újma Doručování veřejnou vyhláškou. příkazu, kterým by mohlo být uloženo napomenutí; viz výklad k bodu 6., to je 20 odst. 2 a 3; tedy pokud správní orgán předpokládá možnost řešení oznámení o přestupku příkazem (tedy ve fázi prověřování podnětů - viz 42 správního řádu) vždy si opis z evidence přestupků vyžádá, protože jen tak se dozví, zda jde o přestupek spáchaný opakovaně; (např. by správní orgán zamýšlel uložit napomenutí, ale z opisu z evidence přestupků by mohl zjistit, že se jedná o opakovaný přestupek, kdy bude mít povinnost uložit pokutu vyšší, takže by měl přestupek řešit v řízení o přestupku, nikoliv jen příkazem); nové znění 69 se použije jen na přestupky spáchané po v daném případě jsou možné dva výklady a) postupovat analogicky dle ustanovení 70, 77 a 81 zákona o přestupcích s využitím restriktivního výkladu jeho práv jako účastníka řízení b) nebo o nároku osoby, které byla způsobena nemajetková újma vůbec nerozhodovat, protože 70 zákona o přestupcích (hmotněprávní úprava opravňující správní orgány rozhodovat o majetkové újmě) rozhodování správních orgánů o nemajetkové újmě neumožňuje; v návaznosti na to pak nutno výkladem upravit procesní oprávnění těchto účastníků řízení ve vztahu ke správnímu řádu a zákonu o přestupcích; tato otázka nebyla doposud vyřešena; nové znění písm. b) se použije i na přestupky spáchané před , pokud řízení bylo zahájeno po jde o doručování veškerých písemností, nejen rozhodnutí; pokud bude takto doručováno, nezapomenout na nutnost ustanovení opatrovníka / 25 odst. 1 a 32 odst. 2 písm. d) a e) správního řádu/; nové ustanovení 80 se použije i na přestupky spáchané před , pokud řízení bylo zahájeno po

13 odst. 2 Vložení slova rozhodnutí jde pouze o legislativně technickou novelu, která nabývá účinnosti ; prakticky nemá na nic vliv odst. 4 Omezení projednání přestupku v blokovém řízení, pokud přichází do úvahy uložení vyšší sankce za přestupek spáchaný opakovaně 30. a písm. a) a b) Nové znění oprávnění P ČR a Vojenské policie k projednávání přestupků v blokovém řízení odst. 2 Záměna slov zbaven způsobilosti k právním úkonům za slova svéprávnost obviněného je omezena Zápis do evidence přestupků nové znění odst. 4 se použije jen na blokové řízení o přestupcích spáchaných po (viz 47, 49 a 50 zákona o přestupcích); nové znění písm. a) a b) se použije jen na blokové řízení o přestupcích spáchaných po jde o legislativně technickou úpravu reagující na změny v občanském právu; nové znění ustanovení odst. 2 se použije i na přestupky spáchané před , pokud příkaz byl doručen po toto ustanovení nabývá účinnosti ke dni lze jej však realizovat jen na pravomocná rozhodnutí o přestupcích, které byly spáchány po (včetně blokových pokut a příkazů) - viz Čl. II bod 2. s odkazem na 91; přestupky spáchané před , i když řízení o nich bylo zahájeno po , se neevidují; znění 88 se použije jen na přestupky spáchané po a odst. 2 Námitkové řízení. pokud správní orgán uzná námitku o nesprávném zápisu v evidenci přestupků, provede opravu a osobu, která námitku podala, o tom vyrozumí; tedy nevydává rozhodnutí, ale provede opravu neformálním postupem dle části čtvrté správního řádu (vyjádření, osvědčení a sdělení); pokud námitku neuzná, vydá správní orgán postupem dle části druhé 13

14 Definice evidovaných přestupků správního řádu rozhodnutí o neoprávnosti námitky, proti kterému se může fyzická osoba odvolat; o odvolání bude rozhodovat nadřízený správní orgán; znění 88a odst. 2 se použije jen na přestupky spáchané po z hlediska působnosti Ministerstva vnitra se evidují přestupky dle 47, 49 a 50; obdobně jako u 88 (viz bod 33. ) lze však tato ustanovení realizovat jen na rozhodnutí o přestupcích, které byly spáchány po (včetně blokových pokut a příkazů); přestupky spáchané před , i když řízení o nich bylo zahájeno po , se neevidují; znění 91 se použije jen na přestupky spáchané po a Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže ode dne nabytí právní moci o stejném přestupku Související ustanovení 47 odst. 4, 49 odst. 5 a 50 odst. 5 ve znění po novele -..podle stejného odstavce.. pojem stejný přestupek je nezbytné vykládat tak, že se bude vždy jednat jen o přestupek, jehož skutková podstata je vyjádřena v příslušném odstavci konkrétního paragrafu; např.: o dopustí-li se pachatel přestupku dle 47 odst. 1 písm. a) a v jednoroční lhůtě se dopustí dalšího přestupku např. dle 47 odst. 1 písm. c), dopustí se opakovaného přestupku; o dopustí-li se pachatel přestupku dle 47 odst. 1 písm. a) a v jednoroční lhůtě se dopustí dalšího přestupku např. dle 47 odst. 2, a naopak, nejedná se o opakovaný přestupek; o dopustí-li se pachatel přestupku dle 49 odst. 1 písm. a) a v jednoroční lhůtě se dopustí dalšího přestupku např. dle 49 odst. 1 písm. b), a naopak, dopustí se opakovaného přestupku; o dopustí-li se pachatel přestupku dle 49 odst. 1 písm. a) a v jednoroční lhůtě se dopustí dalšího přestupku např. dle 49 odst. 2 nebo odst. 3, nejedná se o opakovaný přestupek; o dopustí-li se pachatel přestupku dle 50 odst. 1 písm. a) 14

15 a v jednoroční lhůtě se dopustí dalšího přestupku např. dle 50 odst. 1 písm. c), dopustí se opakovaného přestupku; o dopustí-li se pachatel přestupku dle 50 odst. 1 písm. a) a v jednoroční lhůtě se dopustí dalšího přestupku např. dle 50 odst. 2 nebo 3, a naopak, nejedná se o opakovaný přestupek; o dopustí-li se pachatel přestupku dle 47 odst. 1 a v jednoroční lhůtě se dopustí dalšího přestupku např. dle 50 nebo přestupku podle 49, a naopak, nejde o přestupek spáchaný opakovaně; o dopustí-li se pachatel jednočinným souběhem přestupku podle 47 odst. 1 písm. a) a současně např. i přestupku podle 49 odst. 2 písm. a), pak: pouze přestupek podle 47 odst. 1 písm. a), pokud byl spáchán v jednoroční lhůtě po přestupku, za který byl uznán vinným dle 47 odst. 1, je spáchán opakovaně pouze přestupek podle 49 odst. 2, pokud byl spáchán v jednoroční lhůtě po přestupku, za který byl uznán vinným dle 49 odst. 2, je spáchán opakovaně pokud se přestupků podle 47 odst. 1 a přestupku podle 49 odst. 2 dopustí v jednoroční lhůtě, jsou spáchány oba opakovaně. Závěr: rozhodující bude skutečnost, že se jedná o opakovaný přestupek, jehož skutková podstata je stanovena ve stejném odstavci příslušného paragrafu zákona o přestupcích /nikoliv jen podle stejného paragrafu bez ohledu na jednotlivé odstavce/; znění 91a se použije jen na přestupky spáchané po

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Disciplinární řád. říjen 2006. Praha

Disciplinární řád. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka Metodické doporučení odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj 1/ ÚVOD Dne 3. června 2008 nabyl účinnosti zákon č. 191/2008

Více

Správní trestání. JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013

Správní trestání. JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013 Správní trestání JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013 Obecná východiska Správní delikt a soudní delikt - judikatura: trestnost správních deliktů se řídí obdobnými principy jako trestnost trestných činů

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY -práva účastníků řízení -počítání času -nečinnost správního orgánu -náležitosti odvolání -přezkum rozhodnutí, stížnost PRÁVA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ, JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU (

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Disciplinární řád upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků a ukládání sankcí studentům Vysoké školy ekonomie a managementu. Disciplinární

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

Závěr č. 58 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 11. 6. 2007

Závěr č. 58 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 11. 6. 2007 MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 58 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 11. 6. 2007 - Rozhodnutí v řízení o správním deliktu

Více

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Řízení o přestupcích je zvláštním druhem správního řízení. Je upraveno v zákoně č. 200/1990

Více

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. 2

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. 2 Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze,, IČ: Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala

Více

Rozhodnutí odvolacího správního orgánu

Rozhodnutí odvolacího správního orgánu str. 1 Rozhodnutí odvolacího správního orgánu Právní úprava upravující rozhodování odvolacího správního orgánu je upravena v 90 a 92 správního řádu. V 90 je obsažena úprava tzv. meritorního přezkoumávání

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

rozhodování ve správním řízení střední škola Seč 22. 11. 2013 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. m.puskinova@seznam.cz

rozhodování ve správním řízení střední škola Seč 22. 11. 2013 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. m.puskinova@seznam.cz rozhodování ve správním řízení střední škola Seč 22. 11. 2013 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. m.puskinova@seznam.cz Právní předpisy, výklady, novelizace Rozhodování ve správním řízení, charakteristika

Více

ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210

ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 SPISOVÁ ZN.: = čj. NAŠE ČJ.: 16774/2010-17210 VYŘIZUJE ODDĚLENÍ OCHRANY ZVÍŘAT, JUDr. Traplová TELEFON: 221 812 346 FAX: 221 812 967 E-MAIL: jana.traplova@mze.cz ADRESA:

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy

Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Základní právní předpisy pro kontrolu od 1.1.2014 Procesní úprava: zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

4/2. Lhůty a počítání času. Správní řád v praxi 4/2

4/2. Lhůty a počítání času. Správní řád v praxi 4/2 str. 1 Lhůtou se tradičně označuje určitý časový úsek, který je vymezen svým počátkem a koncem. Lhůty se potom vymezují na určitý počet hodin, zpravidla však dnů, či týdnů. Někdy se nerozlišuje mezi pojmy

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2397 204 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

Vnitřní organizační směrnice č. 1/2010 VV SKP Nymburk o.s. disciplinární řád

Vnitřní organizační směrnice č. 1/2010 VV SKP Nymburk o.s. disciplinární řád Vnitřní organizační směrnice č. 1/2010 VV SKP Nymburk o.s. Schváleno usnesením VV SKP Nymburk o.s. dne 4.2.2010 disciplinární řád A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Podle tohoto disciplinárního řádu se projednávají

Více

KÁRNÝ ŘÁD KLUBU COTON DE TULEAR, z.s.

KÁRNÝ ŘÁD KLUBU COTON DE TULEAR, z.s. KÁRNÝ ŘÁD KLUBU COTON DE TULEAR, z.s. 1. Zásady kárné zodpovědnosti 1.1. V tomto Kárném řádu je upraven postup kárných orgánů KLUBU COTON DE TULEAR, O. S. (dále jen Klub ) proti každému členu Klubu, který

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Disciplinární řád České asociace sester

Disciplinární řád České asociace sester Disciplinární řád České asociace sester 1 Obecná ustanovení 1. Porušení povinností člena České asociace sester (dále jen ČAS) vyplývající ze stanovených předpisů ČAS, Stanov ČAS, z Etického kodexu ICN

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 45/2006-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Oddíl první. Obecná ustanovení. Stát odpovídá za škodu, kterou způsobily. a) státní orgány, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Oddíl první. Obecná ustanovení. Stát odpovídá za škodu, kterou způsobily. a) státní orgány, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Zákon č. 82/1998 Sb., ze dne 17. března 1998 o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb.,

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

čímž spáchal přestupek podle ustanovení 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona o silničním provozu

čímž spáchal přestupek podle ustanovení 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona o silničním provozu Věc: PŘÍKAZ O ULOŽENÍ POKUTY Magistrát hlavního města Prahy, Odbor dopravněsprávních činností, oddělení správního řízení, v přenesené působnosti podle ust. 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze,

Více

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Mgr. Tomáš Erbák Ateliér pro životní prostředí, o.s. 21.5.2012 Cíle semináře poskytnutí praktických informací o povaze

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 286/2009 Sb. 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto

Více

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Dne 1. 7. tohoto roku nabude účinnosti zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Změna: 286/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 396/2012 Sb. Parlament se usnesl

Více

V dnešní době je snazší dům postavit než ho povolit!

V dnešní době je snazší dům postavit než ho povolit! V dnešní době je snazší dům postavit než ho povolit! Zákon EIA Stavební zákon Rozhodnutí o stavbě, záměru, koncepci Proces posouzení vlivů koncepcí / záměrů na životní prostředí Schvalovací proces koncepce

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998, kterým se upravuje

Více

Úvodní ustanovení. Čl. 1 Druhy akademických odměn

Úvodní ustanovení. Čl. 1 Druhy akademických odměn DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ Hradec Králové 2005 Obsah: Úvodní ustanovení...3 Druhy akademických odměn...3 Disciplinární přestupek a sankce...3 Disciplinární komise...5

Více

Změny v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a koncesí. Mgr. Pavel Herman

Změny v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a koncesí. Mgr. Pavel Herman Změny v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a koncesí Mgr. Pavel Herman Novelizace Zákon č. 417/2009 Sb. změna zákona o VZ i koncesního zákona účinnost 1.1. 2010 Přechodné ustanovení vztahuje

Více

Odpovědnost za přestupek tato oblast správního práva trestního je jako jediná kodifikována zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění obecná část, zvláštní část, procesní část pouze částečná

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

Sdružení rozhodců, s. r. o.

Sdružení rozhodců, s. r. o. Sdružení rozhodců, s. r. o. vydalo s účinností ode dne 1. 11. 2002 tento ROZHODČÍ ŘÁD 1 Základním účelem řízení před rozhodci Sdružení rozhodců (dále jen Sdružení ) je efektivní vyřešení majetkového sporu

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

6. V 20 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

6. V 20 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí: Sbírka zákonů ČR Předpis č. 204/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Veřejná vyhláška. Usnesení

Veřejná vyhláška. Usnesení KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IHGRM* Čj: MSK 78801/2015 Sp. zn.: DSH/8567/2015/Jan 330 V10 Vyřizuje: Ing. Patrik Janota Odbor: Odbor dopravy Telefon:

Více

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR -přednáška pro Justiční akademii SR Pezinok, 24. září 2009 7 (1) Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Doporučená stanoviska

Doporučená stanoviska Doporučená stanoviska odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Krajský úřad Královéhradeckého kraje,

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015.

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015. Metodické stanovisko k postupu stavebních úřadů v řízeních podle stavebního zákona, navazujících na posouzení projednávaného záměru postupem dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Disciplinární řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. (dále jen DŘ ) upravuje 1 podrobnosti o disciplinárních přestupcích

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 61996/2012 SpZn S-JMK 143940/2010/OŽP-Ho Brno dne 30.05.2012 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Jihomoravského

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU ORIENTAČNÍCH SPORTŮ

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU ORIENTAČNÍCH SPORTŮ DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU ORIENTAČNÍCH SPORTŮ (dále jen disciplinární řád ) Článek I. - Úvodní ustanovení 1. Disciplinární řád napomáhá tomu, aby členové Českého svazu orientačních sportů (dále jen

Více

Č.j.: 2R 21/99-Ku V Brně dne 1.9.1999

Č.j.: 2R 21/99-Ku V Brně dne 1.9.1999 Č.j.: 2R 21/99-Ku V Brně dne 1.9.1999 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 10.6.1999 podaném městem Šternberk, se sídlem Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk, zast. starostou Ing. Pavlem Stonawským, proti

Více

Obec Lipová vznikla 1. ledna 1992 na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra

Obec Lipová vznikla 1. ledna 1992 na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra OFICIÁLNÍ NÁZEV DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ vznikla 1. ledna 1992 na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra č. j. VSC-3-4003/91 ze dne 13. prosince 1991, oddělením od města Slavičína. tvoří jeden územně samosprávní

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ A KYBERNETICKÁ KRIMINALITA

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ A KYBERNETICKÁ KRIMINALITA KYBERNETICKÁ KRIMINALITA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ A KYBERNETICKÁ KRIMINALITA MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

ZÁKON č. 200/1990 Sb. ze dne 17. května 1990 o přestupcích

ZÁKON č. 200/1990 Sb. ze dne 17. května 1990 o přestupcích ZÁKON č. 200/1990 Sb. ze dne 17. května 1990 o přestupcích Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Základní ustanovení Orgány státní správy a orgány obce (dále jen "správní orgány") vedou občany

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 P a r l a m e n t Č e s k é re p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 373/3 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

82/1998 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1998

82/1998 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1998 82/1998 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1998 o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ 216/1994 Sb. ZÁKON ze dne 1. listopadu 1994 o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Změna: 245/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 466/2011 Sb. Změna: 19/2012 Sb. Parlament se

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R100/2014/VZ-10871/2015/323/PMo/IPs Brno 7. května 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R100/2014/VZ-10871/2015/323/PMo/IPs Brno 7. května 2015 *UOHSX0070A32* UOHSX0070A32 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R100/2014/VZ-10871/2015/323/PMo/IPs Brno 7. května 2015 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 2. 4. 2014,

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Disciplinární přestupek a sankce... 3 Čl. 3 Disciplinární komise... 4 Čl. 4 Zahájení disciplinárního řízení...

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 R O Z H O D N U T Í

CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 R O Z H O D N U T Í CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 SPISOVÁ ZNAČKA 37749/2014-540000-12 VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA KARLOVY VARY bez 37749-4/2014-540000-12 Janouškovec 1.

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

Část první. Odpovědnost státu a územních. samosprávných celků za škodu ( 1-36)

Část první. Odpovědnost státu a územních. samosprávných celků za škodu ( 1-36) 82/1998 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 41/2011

Více

183/2009 ČÁST PRVNÍ. Změna exekučního řádu. Čl. I

183/2009 ČÁST PRVNÍ. Změna exekučního řádu. Čl. I 183/2009 ZÁKON ze dne 28. května 2009, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řá a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2008

Více

Připravované změny legislativy a jiných předpisů ů v oblasti dopravního značení

Připravované změny legislativy a jiných předpisů ů v oblasti dopravního značení Připravované změny legislativy a jiných předpisů ů v oblasti dopravního značení Mgr. Ján Skovajsa Ministerstvo dopravy 19.5.2015 Novela zákona o pozemních komunikacích Hlavní tematické body novely: Pravomoci

Více

255/2012 Sb. ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Kontrolní řád. HLAVA I Obecná ustanovení

255/2012 Sb. ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Kontrolní řád. HLAVA I Obecná ustanovení 255/2012 Sb. ZÁKON ze dne 14. června 2012 o kontrole (kontrolní řád) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Kontrolní řád HLAVA I Obecná ustanovení 1 Působnost zákona (1) Tento

Více

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000,

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000, 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Parlament se

Více

Správní právo procesní

Správní právo procesní Správní právo procesní č. 3 : Správnířízení 1 JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Osnova: 1. Správnířízení pojem 2. Druhy správního řízení 3. Procesní principy správního řízení 4. Základní procesní fáze

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ Označení dokumentu: S/18/2014 Skartační zn.: A Účinnost od: 01.11.2014 Typ dokumentu: Směrnice Revize: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Datum revize: Počet stran/příloh: 10/1 MĚSTO TŘINEC Jablunkovská

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Seznamu listin o manželském majetkovém režimu

Předpis Notářské komory České republiky o Seznamu listin o manželském majetkovém režimu Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. u) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

ZÁKON ze dne... 2015 o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o státním zastupitelství

ZÁKON ze dne... 2015 o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o státním zastupitelství III. N á v r h ZÁKON ze dne... 2015 o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o státním zastupitelství Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna trestního řádu

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

II.1. Použitelnost procedury narovnání a její průběh

II.1. Použitelnost procedury narovnání a její průběh Procedura narovnání - Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o proceduře narovnání s cílem urychlení průběhu správního řízení využitím institutu žádosti o snížení pokuty dle 22ba odst. 2 zákona

Více

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů Trestní právo A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů - nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., dále jen TZ ) nahradil

Více