REDEMPTOR HOMINIS Encyklika Jana Pavla II. VYKUPITEL SVĚTA z 4. března 1979

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REDEMPTOR HOMINIS Encyklika Jana Pavla II. VYKUPITEL SVĚTA z 4. března 1979"

Transkript

1 REDEMPTOR HOMINIS Encyklika Jana Pavla II. VYKUPITEL SVĚTA z 4. března 1979 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1996

2 Církevní schválení České biskupské konference č.j. 447/96 ze dne 8. července 1996 Po převodu do elektronické podoby neprošlo korekturou ani schválením. Připomínky a opravy zasílejte na Tento a další dokumenty naleznete na Internetu: Zvon, české katolické nakladatelství a vydavatelství, spol. s r. o., Praha 1996 ISBN

3 CTIHODNÝM BRATŘÍM V BISKUPSKÉM ÚŘADU, KNĚŢÍM, ŘEHOLNÍM RODINÁM, SYNŦM A DCERÁM CÍRKVE A VŠEM LIDEM DOBRÉ VŦLE NA POČÁTKU SVÉHO VELEKNĚŢSKÉHO ÚŘADU Ctihodní bratři a milovaní synové, pozdrav a apoštolské požehnání!

4 I. KAPITOLA Dědictví Na konci druhého tisíciletí 1. VYKUPITEL ČLOVĚKA, Jeţíš Kristus, je středem vesmíru a dějin. K němu se obracejí mé myšlenky i moje srdce v této slavné chvíli, kterou právě proţívá církev a celá dnešní lidská rodina. Tato doba, v níţ mi Bŧh ve svém tajemném úradku svěřil po milovaném předchŧdci Janu Pavlu I. univerzální sluţbu svázanou se stolcem sv. Petra v Říme, se jiţ velmi blíţí k roku V tomto okamţiku je těţko říci, co ten rok zaznamená na číselníku lidských dějin a jaký bude pro jednotlivé národy, země a světadíly, třebaţe jiţ nyní se lidé pokoušejí předvídat určité události. Pro církev, pro Boţí lid, který se rozšířil i kdyţ nestejnou měrou aţ do nejzazších končin země, to bude rok Milostivého léta. Blíţíme se jiţ k tomuto letopočtu, jenţ s plným respektem ke všem opravám v zájmu chronologické přesnosti nám připomene a současně i zvláštním zpŧsobem v nás obnoví vědomí o základní pravdě víry, jak ji vyjádřil sv. Jan na začátku svého evangelia: "A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi" 1, a na jiném místě: "Neboť tak Bŧh miloval svět, ţe dal svého jednorozeného Syna, aby ţádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl ţivot věčný." 2 I my určitým zpŧsobem ţijeme v údobí nového adventu, jenţ je dobou očekávání. "Mnohokrát a mnoha zpŧsoby mluvil Pán v minulosti k našim předkŧm skrze proroky. V této poslední době však promluvil k nám skrze svého Syna..." 3, to znamená skrze Syna Slovo, jenţ se stal člověkem a narodil se z Marie Panny. Tímto výkupným činem dosáhly dějiny člověka v plánu Boţí lásky svého vrcholu. Bŧh vstoupil do lidských dějin a jako člověk se stal i jejich "subjektem". Byl jedním z miliard lidí a současně i Jediným! Jeho vtělením dal Bŧh lidskému ţivotu onen rozměr, který mu hodlal dát jiţ od samého počátku. Dal jej s konečnou platností zvláštním a charakteristickým zpŧsobem, v duchu své věčné lásky a milosrdenství a zcela podle své boţské svobodné vŧle a s takovou velkomyslností, ţe při pomyšlení na dědičný hřích, na celé dějiny pokleskŧ lidstva, jakoţ i na chyby, jichţ se dopustil lidský rozum, vŧle a srdce mŧţeme s úţasem opakovat slova posvátné liturgie: "Ó šťastná vina, pro kterou přišel Vykupitel tak vznešený a veliký!" 4 Prvá slova nového pontifikátu 2. Ke Kristu Vykupiteli jsem pozvedl své city a myšlenky loni 16. října, kdyţ po kanonické volbě mi byla poloţena otázka: "Přijímáš?" Tehdy jsem odpověděl: "Poslušen ve mře Krista, svého Pána, a s dŧvěrou v Matku Kristovu a Matku církve, přes všechny tak velké obtíţe, přijímám." Tuto odpověď chci dnes veřejně sdělit všem bez výjimky a dát tak najevo, ţe na jiţ zmíněnou první a základní pravdu vtělení navazuje i úřad, který se přijetím volby za římského biskupa a nástupce apoštola Petra, stal mou specifickou povinností na tomto stolci. 1 Jan 1,14. 2 Jan 3,16. 3 Ţid l,ln.

5 Zvolil jsem si stejná jména, jaká si vybral i mŧj vřele milovaný předchŧdce Jan Pavel I. Jiţ 26. srpna 1978, kdyţ prohlásil kardinálskému sboru, ţe se chce jmenovat Jan Pavel a takovéto spojení dvou jmen nemělo dosud v dějinách papeţství obdobu, viděl jsem v tom jasnou předzvěst, ţe na tomto novém pontifikátu spočine Boţí milost. Bohuţel, trval jen 33 dní, a nyní je tedy na mně, abych v něm nejen pokračoval, nýbrţ abych ho i jaksi převzal z téhoţ výchozího bodu. To potvrzuje zřetelně i moje volba těchto dvou jmen. Následoval jsem příklad svého ctihodného předchŧdce, abych tak, stejně jako on, vyjádřil svou lásku k jedinečnému dědictví, které zanechali církvi papeţové Jan XXIII. a Pavel VI. Zároveň tím chci projevit i svou osobní ochotu toto dědictví s Boţí pomocí dále rozvíjet. Těmito dvěma jmény a pontifikáty téţ navazuji na veškerou tradici tohoto Apoštolského stolce a na všechny své předchŧdce tohoto dvacátého i minulých staletí, a tím se spojuji postupně přes rŧzné věky aţ do nejdávnějších dob s onou linií poslání a sluţby, jeţ vyhrazuje Petrovu stolci zcela zvláštní místo v církvi. Jan XXIII. a Pavel VI. jsou v tomto ohledu úsekem, který bych rád povaţoval přímo za práh, z něhoţ chci určitým zpŧsobem spolu s Janem Pavlem I. nastoupit cestu do budoucnosti a nechat se přitom vést bezmeznou dŧvěrou a poslušností vŧči Duchu, jehoţ Kristus přislíbil a seslal své církvi. Řekl přece apoštolŧm v předvečer svého utrpení: "Je to pro vás dobré, abych já odešel. Jestliţe totiţ neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li však, pošlu ho k vám." 5 "Aţ přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protoţe jste se mnou od počátku." 6 "Ale aţ přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiţ nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít." 7 Důvěra v Ducha pravdy a lásky 3. Ujímám se tedy bohatého dědictví předešlých pontifikátŧ s plnou dŧvěrou v Ducha pravdy. Toto dědictví je hluboce zakořeněno ve vědomí církve, a to zcela novým, nikdy předtím nepoznaným zpŧsobem. Vděčíme za to 2. vatikánskému sněmu, který svolal a zahájil Jan XXIII., pak šťastně uzavřel a s vytrvalostí uskutečňoval Pavel VI., jehoţ činnost jsem mohl sám zblízka pozorovat. Vţdy mě udivovala jeho hluboká moudrost a odvaha, ale také jeho dŧslednost a trpělivost v nesnadném pokoncilním údobí jeho pontifikátu. Jako kormidelník loďky Petrovy, církve, dovedl zachovat prozřetelnou rozvahu a vyváţenost i v nejkritičtějších chvílích, kdy se zdálo, ţe se ta loď uvnitř silně otřásá, a vţdy si udrţel nezlomnou naději v její soudrţnost. Vţdyť to, co Duch řekl církvi ústy koncilu konaného v naší době, jakoţ i to, co v této církvi říká i všem ostatním 8, nemŧţe přes dočasnou vlnu neklidu slouţit k ničemu jinému, neţ k ještě vyzrálejší soudrţnosti všeho Boţího lidu, který si je vědom svého spásonosného poslání. Právě toto současné církevní uvědomění si Pavel VI. vybral jako první námět své základní encykliky, jeţ začíná slovy Ecclesiam suam. A na tuto encykliku mi dovolte, abych se především odvolal a navázal na ni i v tomto prvním, abych tak řekl zahajovacím dokumentu svého pontifikátu. 4 Z velikonočního chvalozpěvu Exsultet. 5 Jan 16,7. 6 Jan 15,26n. 7 Jan 16,3. 8 Srov. Zj 2,7.

6 Osvícená a posilovaná Duchem svatým, církev si stále hlouběji uvědomuje jak svou Boţí sluţbu, tak i své lidské poslání a konečně, i své vlastní lidské slabosti. Právě toto vědomí je a musí zŧstat prvním zdrojem lásky k této církvi, stejně jako zase láska přispívá k upevnění a prohloubení onoho vědomí. Pavel VI. nám pozŧstavil neobyčejně výmluvné svědectví takového církevního uvědomění. Mnoha rŧznými a často i protrpěnými sloţkami svého pontifikátu nás učil neochvějné lásce k církvi, která je jak prohlašuje koncil "svátost neboli znamení a nástroj vnitřního spojení s Bohem a jednoty celého lidstva" 9. Odkaz na první encykliku Pavla VI. 4. Právě z toho dŧvodu má být církevní uvědomění spojeno s otevřeností vŧči celému světu, aby v ní všichni mohli odhalit "nevystiţitelné Kristovo bohatství" 10, o němţ mluví Apoštol národŧ. Taková otevřenost, organicky spojená s vědomím vlastní povahy a s jistotou vlastní pravdy, jak to prohlásil Kristus, kdyţ řekl: "A (přece) slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal" 11, určuje i apoštolský čili misionářský dynamismus církve, která vyznává a v neztenčené míře hlásá veškerou od Krista přijatou pravdu. Současně však má téţ vést i onen dialog, který Pavel VI. ve své encyklice Ecclesiam suam nazval "dialogem spásy" a přesně rozlišil jednotlivé okruhy, v jejichţ rámci má být veden. 12 Kdyţ se dnes odvolávám na tento dokument, jenţ byl programem pontifikátu Pavla VI., neustále děkuji Bohu za to, ţe tento mŧj velký předchŧdce a přitom i opravdový otec, uměl přes rozličné vnitřní slabosti, jimiţ trpěla církev v pokoncilovém období ukázat "navenek" její pravou tvář. Tímto zpŧsobem si i velká část lidské rodiny, v rozmanitých prostředích své existence, lépe uvědomila podle mého názoru jak je pro ni skutečně nezbytná Kristova církev, její poslání a sluţba. Toto vědomí se někdy ukázalo silnější neţ rŧzná kritická stanoviska, jeţ "zevnitř" napadala církev, její instituce a struktury, jakoţ i její představitele a jejich činnost. Takový vzrŧst kritiky měl jistě rozličné příčiny, avšak na druhé straně jsme si téţ jisti, ţe ani v ní nechyběla skutečná láska k církvi. Nepochybně se tu mezi jiným projevila i snaha o překonání tzv. triumfalismu, o kterém se během koncilu často diskutovalo. Je-li však správné, aby církev, podle příkladu svého Učitele, jenţ byl "pokorný srdcem" 13, byla sama zaloţena na pokoře, aby byla kritická vŧči všemu, co tvoří její lidskou povahu a činnost, a aby byla vţdy velmi náročná vŧči sobě samé, musí mít zároveň i kritický duch své spravedlivé meze. V opačném případě totiţ přestává být konstruktivní a není projevem pravdy, lásky a vděčnosti za milost, na níţ se stáváme hlavně a plně účastnými právě v církvi a jejím prostřednictvím. Kromě toho taková kritika jiţ nevykazuje vŧli slouţit, nýbrţ spíše snahu řídit mínění druhých podle svých vlastních názorŧ, rozšiřovaných někdy aţ příliš neuváţeným zpŧsobem. Musíme být vděčni Pavlu VI. za to, ţe s přihlédnutím ke kaţdé částečce pravdy, obsaţené v rozličných lidských míněních, zachoval si zároveň i prozřetelnou vyváţenost kormidelníka loďky Věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, 1: Dokumenty II. vatikánského koncilu (Praha, Zvon 1995), s Ef 3,8. 11 Jan 14, Srov. Pavel VI., encyklika Ecclesiam suam: AAS 56 (1964), s. 650nn. 13 Mt 11, Zde je třeba připomenout hlavní dokumenty pontifikátu Pavla VI. Některé uvedl on sám při promluvě během mše svaté o svátku sv. apoštolŧ Petra a Pavla v r. 1978: encyklika Ecclesiam suam: AAS 56 (1964), s ; apoštolský list Investigabiles divitias Christi: AAS 57 (1965), s ; encyklika Mysterium fidei: AAS 57 (1965), s ;

7 V církvi, jeţ mi byla svěřena přes Jana Pavla I. téměř hned po něm, určitě nechybějí nesnáze a vnitřní rozpory. Současně je však tato církev i vnitrně odolnější proti výstřelkŧm sebekritizování; moţno říci, ţe je kritičtější vŧči rozličným neuváţeným kritikám, ţe dovede lépe čelit rŧzným "novotám", ţe má zralejší schopnost rozeznávat, ţe umí lépe vynášet ze svého věčného pokladu víry "věci nové i staré" 15, ţe se více soustředila na své vlastní tajemství a díky tomu všemu, ţe je téţ více připravena na své poslání vést všechny ke spáse: "Bŧh chce, aby se všichni lidé zachránili a (došli) k poznání pravdy." 16 Kolegialita a apoštolát 5. Proti veškerému zdání je dnešní církev jednotnější ve společenství sluţby a v apoštolském uvědomění. Tato jednota pramení z principu kolegiality, který připomenul 2. vatikánský koncil a který vštípil sám Kristus apoštolskému sboru dvanácti učedníkŧ v čele s Petrem. Obnovuje ho neustále i v kolegiu biskupŧ, jeţ nepřetrţitě roste na celém světě a přitom zŧstává spojeno s Petrovým nástupcem a pod jeho vedením. Koncil však tento princip biskupské kolegiality nejen připomněl, nýbrţ téţ vydatně podnítil jeho rozvoj, mezi jiným i tím, ţe navrhl zaloţení stálého orgánu, který pak ustavil Pavel VI. zřízením biskupského synodu. Činnost tohoto synodu nejenţe dodala nový rozměr jeho pontifikátu, ale projevovala se jasně jiţ od prvních dnŧ i v pontifikátě Jana Pavla I. a jeho nehodného nástupce. Zásada kolegiality se ukázala obzvláště aktuální v obtíţném pokoncilním období. Tehdy společný a jednomyslný postoj biskupského sboru jenţ projevil svou jednotu s Petrovým nástupcem zejména prostřednictvím synodu přispěl k rozptýlení pochybností a zároveň ukazoval správně cesty k obnově církve v jejím univerzálním rozměru. Vţdyť přece ze synodu vyšel mezi jiným základní podnět k hlásání evangelia, jehoţ výrazem se pak stala apoštolská exhortace Evangelii nuntiandi 17, přijatá s takovou radostí jako program apoštolské a pastorační obrody. Stejnou linii sledoval biskupský synod i při svém posledním řádném zasedání, které se konalo asi rok před smrtí Pavla VI. a bylo jak je známo věnováno katechezi. Výsledky této práce je třeba ještě systematicky shrnout a Svatý stolec se k nim musí vyjádřit. V této souvislosti, kdyţ mluvíme o zřetelném rozvoji forem, jimiţ se projevuje biskupská kolegialita, je nutno alespoň připomenout, jak se stále více upevňují národní biskupské konference v celé církvi a spolu s nimi i jiné kolegiální orgány mezinárodního či kontinentálního rázu. S přihlédnutím ke staleté církevní tradici je téţ na místě zdŧraznit činnost rŧzných místních synod. Právě z koncilu totiţ vyšel podnět, který pak Pavel VI. dŧsledně uskutečňoval, aby totiţ tyto struktury, církví jiţ po staletí vyzkoušené, podobně jako jiné formy kolegiální biskupské spolupráce, např. metropolitní sídla i jednotlivé diecéze, plnily své úkoly s plným vědomím vlastní totoţnosti a vlastních pŧvodních znakŧ, přitom však i v univerzální církevní jednotě. Týţ duch spolupráce a spoluzodpovědnosti se nyní šíří i mezi kněţími, jak to potvrzují četné kněţské rady vzniklé po koncilu. Tento duch pronikl i mezi laiky a nejen upevnil dřívější organizace laického apoštolátu, nýbrţ vyencyklika Sacerdotalis caelibatus: AAS 59 (1967), s ; Vyznání víry Boţího lidu: AAS 60 (196, s ; encyklika Humanae vitae: AAS 60 (1968), s ; apoštolská exhortace Quinque iam anni: AAS 63 (1971), s ; apoštolská exhortace Evangelica testificatio: AAS 63 (1971), s ; apoštolská exhortace Paterna cum benevolentia: AAS 67 (1975), s. 5 23; apoštolská exhortace Gaudete in Domino: AAS 67 (1975), s ; apoštolská exhortace Evangelii nuntiandi: AAS 68 (1976), s Mt 13, Tim 2,4. 17 Pavel VI., apoštolská exhortace Evangelii nuntiandi: l.c., s

8 tvořil i nové, často s odlišnými rysy a pracující s výjimečným nadšením. Kromě toho si laikové uvědomují svou zodpovědnost před církví a vyvíjejí činnost ve spolupráci s duchovními pastýři a s představiteli řeholních institutŧ, v rámci diecézních synod anebo pastoračních rad ve farnostech a v diecézích. Toto vše musím mít na paměti nyní, kdyţ začínám svŧj pontifikát, abych za to vše vzdal díky Bohu, abych účinně povzbudil všechny tyto bratry a sestry a s ţivou vděčností připomenul dílo 2. vatikánského sněmu a své velké předchŧdce, kteří dali podnět k této nové "vlně" církevního ţivota, mnohem silnější neţ ony náznaky pochybností, úpadku a krize. Cesta k jednotě křesťanů 6. Co mám říci o všech akcích, jeţ vyplynuly z nové ekumenické orientace? Nezapomenutelný papeţ Jan XXIII. vytýčil s evangelijní přímostí otázku sjednocení křesťanŧ jako logický dŧsledek vŧle našeho učitele Jeţíše Krista, jak ji on sám několikrát projevil, zvláště pak v modlitbě při poslední večeři, v předvečer své smrti: "Prosím tě... Otče, ať všichni jsou jedno." 18 Druhý vatikánský sněm odpověděl stručně na tento poţadavek dekretem o ekumenismu. Papeţ Pavel VI. prostřednictvím Sekretariátu pro sjednocení křesťanŧ podnikl prvé nesnadné kroky na cestě k dosaţení této jednoty. Ušli jsme jiţ velký kus této cesty? Není naším úmyslem dát vyčerpávající odpověď, ale mŧţeme říci, ţe jsme zaznamenali skutečný a důležitý pokrok. Jedna věc je jistá: pracovali jsme vytrvale a dŧsledně; společně s námi se o tentýţ cíl zasazovali i představitelé jiných křesťanských církví a vyznání a za to jsme jim upřímně zavázáni. Mimoto je téţ jisté, ţe za současného historického stavu křesťanství a světa se nenabízí ţádná jiná moţnost jak plnit univerzální poslání církve, pokud jde o ekumenické otázky, neţ vytrvale, upřímně, pokorně, přitom však i neohroţeně hledat cesty k sblíţení a sjednocení, podle osobního příkladu papeţe Pavla VI. Musíme proto usilovat o sjednocení a nesmíme se dát odradit obtíţemi, které se mohou na této cestě vyskytnout či nahromadit; jinak nebudeme věrni Kristovu slovu a neuskutečníme jeho odkaz. Bylo by oprávněné, vystavovat se takovému nebezpečí? Někteří lidé, kdyţ narazí na překáţky, anebo kdyţ se jim výsledky počáteční ekumenické práce zdají záporné, by se raději dali na ústup. Jiní se dokonce domnívají, ţe takové úsilí věci evangelia škodí, ţe povede k dalším roztrţkám v církvi, ţe vyvolá názorový zmatek v otázkách víry a morálky a ţe skončí v určitém druhu lhostejnosti. Je snad dobře, kdyţ hlasatelé takových názorŧ vyjádří své obavy; avšak i v tomto směru je třeba zachovávat správné meze. Je zřejmé, ţe tento nový úsek církevního ţivota od nás vyţaduje zvlášť uvědomělou, hlubokou víru se smyslem pro zodpovědnost. Opravdová ekumenická činnost znamená otevřenost, sblíţení, ochotu k dialogu a společné hledání pravdy s plným evangelijním a křesťanským cítěním. V ţádném případě ale neznamená a nemŧţe znamenat zřeknutí se nebo jakékoliv narušení pokladŧ Boţí pravdy, kterou církev stále dŧsledně vyznává a učí. Všem těm, kteří by z jakéhokoliv dŧvodu chtěli odrazovat církev od úsilí o všeobecnou jednotu křesťanŧ, je třeba ještě jednou opakovat: Je nám dovoleno, abychom tak nečinili? Je moţné, abychom přes veškerou lidskou slabost a přes všechny chyby, jeţ se nahromadily během minulých staletí neměli dŧvěru v milost našeho Pána, která se v poslední době projevila ve slovu Ducha svatého, jak jsme je slyšeli během koncilu? Kdybychom tak postupovali, zapřeli by- 18 Jan 17,21; srov. tamtéţ v n.; 10,16; Lk 9,49n.54.

9 chom pravdu, která se vztahuje na nás samé a kterou apoštol vyjádřil tímto neobyčejně výmluvným zpŧsobem: "Boţí milostí jsem to, co jsem, a jeho milost, kterou mi udělil, nezŧstala leţet ladem." 19 Totéţ, třebaţe jiným zpŧsobem a s patřičnými rozdíly, je nutno vztáhnout i na činnost zaměřenou na sblíţení s představiteli nekřesťanských náboţenství, která se projevuje dialogem, setkáními, společnými modlitbami a hledáním pokladŧ všelidské spirituality, které jak dobře víme nechybí ani mezi vyznavači jiných náboţenství. Nestává se snad, ţe právě pevná víra příslušníkŧ nekřesťanských náboţenství a ta je rovněţ plodem Ducha pravdy, pŧsobícího i mimo viditelné hranice mystického těla někdy téměř uvádí do rozpakŧ křesťany, často tak náchylné k pochybování o Bohem zjevených a církví hlásaných pravdách, tak přístupné pohodlnějším výkladŧm morálních zásad a tzv. etickému "permisivismu"? Je ušlechtilé snaţit se chápat kaţdého člověka, podrobit rozboru kaţdý systém a uznat to, co je správné; ale to absolutně neznamená ztrácet jistotu o vlastní víře 20 anebo podkopávat mravní zásady, jejichţ odstranění se brzy projeví v ţivotě celých společností a povede k zhoubným následkŧm Kor 15, Srov. 1. vatikánský koncil, dogmatická konstituce o katolické víře Dei Filius, cann. III De fide, 6: Conciliorum oecumenicorum decreta, ed. Istituto per le scienze religiose, Bologna 1973, s. 811.

10 II. KAPITOLA Tajemství vykoupení V tajemství Kristově 7. Jestliţe cesty, na které církev našeho století uvedl koncil a jeţ nám ukázal ve své první encyklice zesnulý Pavel VI., zŧstanou po dlouhou dobu těmi, po nichţ se my všichni musíme ubírat, pak se zároveň, v tomto novém údobí, mŧţeme oprávněně ptát: Jak, jakým zpŧsobem máme dále postupovat? Co je třeba dělat, aby tento nový advent církve, spojený i s blízkým koncem druhého tisíciletí, nás přiblíţil k tomu, jehoţ Písmo sv. nazývá "Otcem budoucího věku" 21? Taková je základní otázka, kterou si musí poloţit nový papeţ, kdyţ, v duchu poslušenství víře, přijímá své povolání podle přikázání, jeţ Kristus několikrát dal Petrovi: "Pas mé beránky" 22, coţ znamená: Staň se pastýřem v mém ovčinci, a pak také: "A ty potom, aţ se obráţíš, utvrzuj své bratry." 23 Milovaní bratři, synové a dcery, zde je základní a zásadní odpověď Je třeba, abychom zaměřili svého ducha, svŧj rozum, svou vŧli a své srdce na Krista, vykupitele člověka, na Krista, vykupitele světa. Na něho musíme upírat svŧj. zrak, poněvadţ jedině v něm, Boţím Synovi je spása. Opakujeme tedy znovu, co prohlásil Petr: "Pane, ke komu pŧjdeme? Ty máš slova věčného ţivota." 24 Pomocí církevního uvědomění, které koncil tak rozvinul, všemi stupni tohoto uvědomění a ve všech oblastech činnosti, kde se církev projevuje, nachází a utvrzuje, musíme stále směřovat k tomu, jenţ je "hlavou" 25, k tomu, "od něhoţ pochází všechno a pro něhoţ jsme tu i my" 26, k tomu, který je zároveň "cesta a pravda" 27, "vzkříšení a ţivot" 28, k tomu, kterého kdyţ vidíme, vidíme i Otce 29, k tomu, jenţ od nás musel odejít 30 rozumí se smrtí na kříţi a pak nanebevstoupením aby k nám mohl přijít Utěšitel a aby stále přicházel jako Duch pravdy. 31 V něm "jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání" 32 a církev je jeho tělo. 33 "Církev je totiţ v Kristu jakoby svátost neboli znamení a nástroj vnitřního spojení s Bohem a jednoty celého lidstva" 34, a zdrojem toho je On. On sám, Vykupitel! Církev bez přestání naslouchá jeho slovŧm, znovu a znovu je předčítá a se svrchovanou úctou si obnovuje všechny podrobnosti jeho ţivota. Těmto slovŧm naslouchají i nekřesťané. Kristŧv ţivot současně mluví i k tolika lidem, kteří dosud nejsou schopni opakovat spolu s Petrem: "Ty jsi Mesi- 21 Iz 9,6. 22 Jan 21, Lk 22, Jan 6,68; Sk 4, Srov. Ef 1,10.22; 4,25; Kol 1, Kor 8,6; srov. Kol 1, Jan 14,6. 28 Jan 11, Srov. Jan 14,9. 30 Srov. Jan 16,7. 31 Srov. Jan 16, Kol 2,3. 33 Srov. Řím 12,5; 1 Kor 6,15; 10,17; 12,12.27; Ef 1,23; 2,16; 4,4; Kol 1,24; 3, vatikánský koncil, LG 1: Dokumenty II. vatikánského koncilu (Praha, Zvon 1995), s. 37.

11 áš, Syn ţivého Boha." 35 Kristus, Syn ţivého Boha, mluví k lidem i jako člověk. Mluví sám jeho ţivot, jeho lidství, jeho věrnost pravdě a jeho láska, která zahrnuje všechny. Kromě toho mluví i jeho smrt na kříţi, ta nevyzpytatelná hloubka jeho utrpení a opuštěnosti. Církev nikdy nepřestane znovu proţívat jeho ukřiţování a zmrtvýchvstání, jeţ jsou zároveň i náplní jejího kaţdodenního ţivota. Vţdyť přece na příkaz samého Krista, svého učitele, církev slaví nepřetrţitě eucharistickou oběť a nalézá v ní "pramen ţivota a svatosti" 36, účinné znamení milosti a usmíření s Bohem, jakoţ i záruku věčného ţivota. Církev proţívá jeho tajemství, bez ustání z něho čerpá a ustavičně hledá cesty, jak přiblíţit toto tajemství svého Učitele a Pána lidskému pokolení, tj. kmenŧm a národŧm, jednotlivým generacím, jak po sobě následují, i kaţdému člověku zvlášť, jakoby stále opakovala podle příkladu Apoštola: "Rozhodl jsem se totiţ, ţe u vás nechci znát nic jiného neţ Jeţíše Krista, a to ukřiţovaného." 37 Církev zŧstává v okruhu tajemství vykoupení, které se právě proto stalo základním principem jejího ţivota a poslání. Vykoupení: obnovené stvoření 8. Vykupitel světa! V něm se zjevila novým a ještě obdivuhodnějším zpŧsobem základní pravda o stvoření, kterou dokazuje kniha Geneze, kdyţ několikrát opakuje: "A Bŧh viděl, ţe je to dobré." 38 Dobro má svŧj zdroj v moudrosti a lásce. Viditelný svět, který Bŧh stvořil pro člověka 39 onen svět, jenţ byl podroben nicotnosti 40, kdyţ do něho vstoupil hřích znovu získává v Jeţíši Kristu své pŧvodní spojení se samým Boţím zdrojem moudrosti a lásky. Vţdyť přece "Bŧh tak miloval svět, ţe dal svého jednorozeného Syna" 41. A jako v člověku Adamovi byl tento svazek přetrţen, tak v člověku Kristovi byl znovu navázán. 42 Coţ nás, lidi XX. století, snad nepřesvědčují slova Apoštola národŧ, pronesená s tak strhující výmluvností, ţe "celé tvorstvo zároveň sténá a spolu trpí aţ doposud" 43 a ţe "nedočkavě čeká, aţ se Boţí synové zjeví ve slávě" 44? Tato slova se vztahují právě na tvorstvo, jeţ bylo podrobeno pomíjivosti. Coţpak i nesmírný, předtím neznámý pokrok, k němuţ došlo obzvláště v prŧběhu našeho století a jímţ člověk upevňuje svou vládu nad světem, coţpak i sám tento pokrok nezjevuje v snad nejvyšším dosud dosaţeném stupni, právě ono mnohostranné podrobení "pomíjivosti"? Postačí, kdyţ připomeneme jen některé jevy, např. hrozbu znečištění ţivotního prostředí na místech, kde se rychle rozvíjí prŧmysl, anebo ozbrojené sráţky, jeţ stále propukávají a znovu se opakují, či vyhlídky na sebezničení jadernými zbraněmi, vodíkovou, neutronovou a podobnými bombami nebo nedostatek úcty k ţivotu nenarozených. Není snad svět této nové epochy, svět letŧ do vesmíru, svět dříve nikdy nedosaţených vědeckých a technických vymo- 35 Mt 16, Srov. litanie k boţskému Srdci Páně Kor 2,2. 38 Srov. Gn 1 passim. 39 Srov. Gn 1, Řím 8,20; srov. tamtéţ 8,19 22; 2. vatikánský koncil, GS 2.13: ed. cit., s n. 41 Jan 3, Srov. Řím 5, Řím 8, Řím 8,19.

12 ţeností současně i světem, jenţ "sténá a spolu trpí" 45, jenţ "nedočkavě čeká, aţ se Boţí synové zjeví ve slávě" 46? Druhý vatikánský koncil ve svém pronikavém rozboru "současného světa" dospěl aţ k tomu nejdŧleţitějšímu bodu viditelného světa, k člověku. Sestoupil při tom podobně jako Kristus aţ do hloubi lidského svědomí a dotkl se i onoho niterného tajemství člověka, kterému se v biblickém (ale i nebiblickém) jazyku říká "srdce". Právě Kristus, Vykupitel světa, je ten, kdo pronikl jedinečným a neopakovatelným zpŧsobem do tajemství člověka a vstoupil do jeho "srdce". Proto tedy 2. vatikánský koncil správně učí: "Je skutečnost, ţe tajemství člověka se opravdu vyjasňuje jen v tajemství vtěleného Slova. První člověk, Adam, byl předobrazem člověka budoucího (Řím 5,14), totiţ Krista Pána. Kristus, nový Adam, právě zjevením tajemství Otce a jeho lásky plně odhaluje člověka jemu samému a dává mu poznat vznešenost jeho povolání." A dále: "On je 'obraz neviditelného Boha' (Kol 1,15); je dokonalý člověk, který Adamovým synŧm vrátil podobnost s Bohem, prvotním hříchem pokřivenou. Protoţe lidská přirozenost, kterou přijal, v něm nebyla zničena, byla tím i v nás pozdviţena k vznešené dŧstojnosti. Vţdyť svým vtělením se jistým zpŧsobem spojil s kaţdým člověkem on sám, Boţí Syn. Lidskýma rukama pracoval, lidskou myslí přemýšlel, lidskou vŧlí jednal, lidským srdcem miloval. Narozen z Panny Marie, stal se opravdu jedním z nás, ve všem nám podobný, kromě hříchu." 47 On, Vykupitel člověka! Božská složka v tajemství vykoupení 9. Přemýšlíme-li znovu o tomto nádherném textu koncilního učení, nezapomínáme ani na okamţik, ţe Jeţíš Kristus, Syn ţivého Boha, nás usmířil se svým Otcem. 48 Právě on a jen on, učinil zadost věčné lásce Boha Otce, jeho otcovské lásce, která se jiţ od počátku projevovala ve stvoření světa, v tom, ţe darovala člověku všechno stvořené bohatství, ţe ho učinila "jen o málo menším neţ andělé" 49, poněvadţ stvořila člověka "k Boţímu obrazu a podobě" 50 ; stejně tak usmířil i onen Boţí otcovský cit a lásku, jeţ člověk jaksi zavrhl tím, ţe porušil první smlouvu 51 a ty další, jeţ Bŧh "častokrát uzavřel s lidmi" 52. Vykoupení světa toto úchvatné tajemství lásky, v němţ se obnovuje stvoření 53 je ve své nejhlubší podstatě plností spravedlnosti v jednom lidském srdci: v srdci jednorozeného Syna, aby se tak mohla stát spravedlností v srdcích mnoha lidí, kteří právě v srdci jednorozeného Syna byli jiţ od věčnosti předurčeni k tomu, aby se stali Boţími dětmi 54 a byli povoláni k milosti a lásce. Kříţ na Kalvárii, na němţ Jeţíš Kristus člověk, syn Panny Marie a adoptovaný syn Josefa Nazaretského "opouští" tento svět, je současně i novým projevem věčného Boţího otcovství. Bŧh se v něm znovu přibliţuje k lidstvu, ke kaţdému člověku a dává mu třikrát svatého "Ducha pravdy" Řím 8, Řím 8, GS 22: ed. cit., s Srov. Řím 5,11; Kol 1, Ţ 8,6. 50 Srov. Gn 1, Srov. Gn 3, Srov. IV. eucharistická modlitba. 53 Srov. 2. vatikánský koncil, GS 37; LG 48: ed. cit., s n. 54 Srov. Řím 8,29n.; Ef 1,8. 55 Srov. Jan 16,13.

13 Tímto zjevením Boha Otce a vylitím Ducha sv., jeţ vtiskují tajemství vykoupení nesmazatelnou pečeť, se vysvětluje i smysl Kristova kříţe a smrti. Bŧh Stvořitel se zjevuje jako Bŧh Vykupitel, jako Bŧh "sám sobě věrný" 56 ; věrný své lásce k člověku a k světu, kterou projevil jiţ v den stvoření. Jeho láska necouvá před ničím, co v něm samém vyţaduje spravedlnost. Proto i s Boţím Synem, "s tím, který byl bez hříchu, jednal kvŧli nám jako s největším hříšníkem" 57. Jednal-li "jako s hříšníkem" s tím, jenţ neměl absolutně ţádný hřích, udělal to proto, aby zjevil svou lásku, která je vţdy větší neţ vše stvořené, lásku, kterou je on sám, poněvadţ "Bŧh je láska" 58. Láska je především větší neţ hřích, neţ slabost, neţ "nicotnost všeho stvořeného" 59, je dokonce silnější neţ smrt. Tato láska je vţdy ochotna znovu pozvednout a odpustit, je stále připravena vyjít vstříc marnotratnému synovi 60, vţdy hledá "Boţí syny" 61, kteří jsou povoláni k budoucí slávě 62. Těmto projevŧm Boţí lásky se také říká milosrdenství 63 a obojí má v lidských dějinách svou formu a jméno: nazývá se Jeţíš Kristus. Lidská složka vykoupení 10. Člověk nemŧţe ţít bez lásky. Je sám sobě nepochopitelnou bytostí a jeho ţivotu chybí smysl, nepozná-li lásku, nesetká-li se s ní, nezakusí-li ji, nepřivlastní-li si ji nějak a neprokazuje-li ji sám aktivně druhým. Proto právě Kristus Vykupitel jak jsme jiţ řekli zjevuje plně člověka člověku samému. A to je také mŧţeme-li se tak vyjádřit lidská sloţka v tajemství vykoupení. V ní člověk nalézá svou vlastní velikost, dŧstojnost a hodnotu svého lidství. V tajemství vykoupení člověk znovu dochází svého výrazu, určitým zpŧsobem je znovu stvořen. Ano, znovu stvořen! "Uţ není Ţid anebo Řek, uţ není otrok anebo člověk svobodný, uţ není muţ anebo ţena; všichni jste jeden v Jeţíši Kristu." 64 Člověk, který chce dŧkladně pochopit sám sebe a to nejen podle bezprostředních, částečných, často povrchních a dokonce jen zdánlivých měřítek vlastního bytí musí se přiblíţit ke Kristu i se svým neklidem a nejistotou, se svou slabostí a hříšností, se svým ţivotem a smrtí. Musí abychom tak řekli vstoupit, proniknout do Krista celou svou bytostí a vstřebat do sebe veškerou skutečnost jeho vtělení a vykoupení, aby tak znovu našel sám sebe. Uskuteční-li se v něm tento hluboký proces, pak člověk vydává plody nejen úcty a klanění Bohu, nýbrţ i hlubokého obdivu k sobě samému. Jak velikou cenu musí mít člověk v očích Stvořitele, kdyţ pro něho "přišel Vykupitel tak vznešený a veliký" 65, kdyţ "Bŧh dal svého Syna", "aby člověk nezahynul, ale měl věčný ţivot" 66. Tento mocný úţas nad cenou a dŧstojností člověka má ve skutečnosti i své jméno. Je to evangelium, čili radostná zvěst. A jmenuje se také křesťanství. Tento úţas opravňuje poslání církve ve světě, i a snad ještě více ve "světě současném". Tento úţas a zároveň přesvědčení a jistota, která 56 Srov. 1 Sol 5, Kor 5,21; srov. Gal 3, Jan 4, Srov. Řím 8, Srov. Lk 15, Řím 8, Srov. Řím 8, Srov. sv. Tomáš Akvinský, Summa theol. III, q. 46, a.1, ad Gal 3, Velikonoční chvalozpěv Exsultet. 66 Srov. Jan 3,16.

O ZÁKLADECH MORÁLNÍHO UČENÍ CÍRKVE

O ZÁKLADECH MORÁLNÍHO UČENÍ CÍRKVE VERITATIS SPLENDOR Encyklika Jana Pavla II. O ZÁKLADECH MORÁLNÍHO UČENÍ CÍRKVE z 6. srpna 1993 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství praţského č. j. 2001/94 ze

Více

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 REDEMPTORIS MISSIO Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství praţského č. j. 1803/94

Více

FIDES ET RATIO Encyklika Jana Pavla II. adresovaná biskupům katolické církve

FIDES ET RATIO Encyklika Jana Pavla II. adresovaná biskupům katolické církve FIDES ET RATIO Encyklika Jana Pavla II. adresovaná biskupům katolické církve O VZTAZÍCH MEZI VÍROU A ROZUMEM z 14. září 1998 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1999 Církevní schválení České biskupské

Více

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 REDEMPTORIS MISSIO Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství pražského č. j. 1803/94

Více

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II.

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II. 2.2.1994 Dopis rodinám papeže JANA PAVLA II. 1994 Rok rodiny # 1 Drahé rodiny! 1. Rok rodiny, který letos slavíme, mi poskytuje vítanou příležitost zaklepat na dveře Vašich domovů. S velkou láskou bych

Více

Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě GAUDIUM ET SPES BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU

Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě GAUDIUM ET SPES BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě GAUDIUM ET SPES BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU PŘEDMLUVA (1)((1/Pastorální konstituce o církvi v dnešním

Více

CHARTA POSLÁNÍ SALESIÁNSKÉ RODINY

CHARTA POSLÁNÍ SALESIÁNSKÉ RODINY CHARTA POSLÁNÍ SALESIÁNSKÉ RODINY SALESIÁNSKÁ RODINA DONA BOSKA CHARTA POSLÁNÍ SALESIÁNSKÉ RODINY 2 SALESIÁNSKÁ RODINA DONA BOSKA CHARTA POSLÁNÍ SALESIÁNSKÉ RODINY přeložil P. Josef Kopecký SDB 3 4 Hlavním

Více

Posynodální apoštolská exhortace

Posynodální apoštolská exhortace Posynodální apoštolská exhortace SACRAMENTUM CARITATIS Papeže Benedikta XVI. O EUCHARISTII, ZDROJI A VRCHOLU ŽIVOTA A POSLÁNÍ CÍRKVE ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE Církevní schválení předsedy České biskupské

Více

SACRAMENTUM CARITATIS

SACRAMENTUM CARITATIS SACRAMENTUM CARITATIS Svatý otec Benedikt V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu ÚVOD 1. Svátost lásky[1]: Nejsvětější svátost je darem, kterým Ježíš Kristus dává sám sebe tím, že zjevuje nekonečnou

Více

Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík. Žít ze křtu. I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání

Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík. Žít ze křtu. I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík Žít ze křtu I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání 1 I. Křest teologicky V rámci přípravy na 1150. výročí příchodu

Více

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí TÉMATA K REFLEXI A ROZHOVORŮM PRO PŘÍPRAVU NA IV. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí (Manila, 25. 26. ledna 2003) Křesťanský pohled na manželství jako vzájemný,

Více

DEKLARACE DOMINUS IESUS O jedinečnosti a spásonosné univerzalitě Ježíše Krista a církve

DEKLARACE DOMINUS IESUS O jedinečnosti a spásonosné univerzalitě Ježíše Krista a církve 1 / 12 6. srpna 2000 KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY DEKLARACE DOMINUS IESUS O jedinečnosti a spásonosné univerzalitě Ježíše Krista a církve VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE, PRAHA 2000 (PRO VNITŘNÍ

Více

ECCLESIA IN EUROPA. Posynodální apoštolská exhortace. o Ježíši Kristu žijícím ve své církvi, prameni naděje pro Evropu ECCLESIA IN EUROPA

ECCLESIA IN EUROPA. Posynodální apoštolská exhortace. o Ježíši Kristu žijícím ve své církvi, prameni naděje pro Evropu ECCLESIA IN EUROPA 82 28. června 2003 ECCLESIA IN EUROPA Posynodální apoštolská exhortace Jana Pavla II. biskupům, kněžím a jáhnům, zasvěceným osobám a všem věřícím laikům o Ježíši Kristu žijícím ve své církvi, prameni naděje

Více

KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY DEKLARACE. O jedinečnosti a spásonosné univerzalitě Ježíše Krista a církve

KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY DEKLARACE. O jedinečnosti a spásonosné univerzalitě Ježíše Krista a církve 12 6. srpna 2000 KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY DEKLARACE DOMINUS IESUS O jedinečnosti a spásonosné univerzalitě Ježíše Krista a církve VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2000 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU)

Více

VERBUM DOMINI. Svatý otec Benedikt. Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu

VERBUM DOMINI. Svatý otec Benedikt. Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu VERBUM DOMINI Svatý otec Benedikt V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI ÚVOD 1. Slovo Páně trvá navěky, totiž slovo evangelia, které vám bylo zvěstováno

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

BULA K VYHLÁŠENÍ VELKÉHO JUBILEA ROKU 2000

BULA K VYHLÁŠENÍ VELKÉHO JUBILEA ROKU 2000 Jan Pavel biskup služebník Božích služebníků BULA K VYHLÁŠENÍ VELKÉHO JUBILEA ROKU 2000 všem věřícím kráčejícím k třetímu tisíciletí pozdrav a apoštolské požehnání 1. S pohledem upřeným na tajemství vtělení

Více

LIST BISKUPŦM KATOLICKÉ CÍRKVE

LIST BISKUPŦM KATOLICKÉ CÍRKVE LIST BISKUPŦM KATOLICKÉ CÍRKVE O NĚKTERÝCH ASPEKTECH KŘESŤANSKÉ MEDITACE Z 15.10.1989 I. Úvod 1. Mnozí křesťané naší doby opravdu touţí po tom, aby si navzdory mnoha překáţkám, jeţ moderní kultura staví

Více

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU 1 7. 4. 1988 KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU NÁBOŽENSKÝ ROZMĚR VÝCHOVY V KATOLICKÉ ŠKOLE VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 1994 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) ÚVOD 1. 28.10. 1965 II. Vatikánský

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

Redemptoris Mater, encyklika Jana Pavla II. O blahoslavené Panně Marii v životě putující Církve z 25. března 1987:

Redemptoris Mater, encyklika Jana Pavla II. O blahoslavené Panně Marii v životě putující Církve z 25. března 1987: Redemptoris Mater, encyklika Jana Pavla II. O blahoslavené Panně Marii v životě putující Církve z 25. března 1987: 1. Matka Vykupitele má v plánu spásy zcela zvláštní místo. Když se však naplnil čas, poslal

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

ROSARIUM VIRGINIS MARIAE

ROSARIUM VIRGINIS MARIAE 74 16. října 2002 APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE Úvod 1. Růženec Panny Marie, který se vlivem inspirace Ducha svatého

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE

APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE 1 ÚVOD 1. Růženec Panny Marie, který se vlivem inspirace Ducha svatého postupně vyvinul

Více

Spirituální teologie. Ladislav Heryán (hlavní pramen: Richard Rohr, Skryté věci. Písmo jako spiritualita, Cesta, Brno 2009)

Spirituální teologie. Ladislav Heryán (hlavní pramen: Richard Rohr, Skryté věci. Písmo jako spiritualita, Cesta, Brno 2009) Spirituální teologie Ladislav Heryán (hlavní pramen: Richard Rohr, Skryté věci. Písmo jako spiritualita, Cesta, Brno 2009) 1 Úvod: Co je spiritualita (viz materiál Reného Milfaita a mnou vytvořená power-pointová

Více

PIRÁTSKÁ EDICE. S Piráty na vaší straně. pirati.cz. František. Radost evangelia

PIRÁTSKÁ EDICE. S Piráty na vaší straně. pirati.cz. František. Radost evangelia PIRÁTSKÁ EDICE S Piráty na vaší straně pirati.cz František Radost evangelia František Radost evangelia Přeložila Česká sekce Vatikánského rozhlasu www.radiovaticana.cz Grafická úprava a sazba Václav Urban,

Více

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989 Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM papežovy kristologické katecheze 1987-1989 (Světlo 44/2000 30/2002) SV. OTEC JAN PAVEL II. POVAŽOVAL KRISTOLOGICKÉ

Více

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ SEZNAM ZKRATEK Apol Apologetická homilie Ask Asketická homilie Bibl Biblická homilie ČBK Česká biskupská konference Děj Dějepisná homilie Dg Dogmatická

Více

Pastýřský list. mons. Javier Echevarría. Řím, 2.10.2011 OBSAH

Pastýřský list. mons. Javier Echevarría. Řím, 2.10.2011 OBSAH Pastýřský list mons. Javier Echevarría prelát Opus Dei Řím, 2.10.2011 OBSAH FORMACE PRO NOVOU EVANGELIZACI Jako první křesťané Nezbytnost a důležitost formace Svoboda, poslušnost, smysl pro zodpovědnost

Více