Seminární práce k předmětu Světová ekonomika Mezinárodní organizace Frankofonie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seminární práce k předmětu Světová ekonomika Mezinárodní organizace Frankofonie"

Transkript

1 Seminární práce k předmětu Světová ekonomika Mezinárodní organizace Frankofonie Filip Fischer 3. r., FJ-SV

2 Orientace seminární práce Cílem práce je popsat strukturu a principy fungování Mezinárodní organizace Frankofonie a zaměřit se především na její roli ve světové ekonomice. Zajímat nás bude rovněž postavení České republiky v rámci jmenované organizace. Mezinárodní organizace Frankofonie zatím do povědomí českého obyvatelstva příliš nepronikla, přestože má celosvětový rozměr a její vztah s Českou republikou je významný. Vznik Mezinárodní organizace frankofonie Pojem frankofonie poprvé použil v roce 1871 francouzský zeměpisec Onésime Reclus pro označení skupiny států, ve kterých je používán převážně francouzský jazyk. Definice se tedy neomezuje na skupinu států, kde je francouzština oficiálním jazykem, ale vztahuje se i na geografická území, kde je francouzština vyučovaná na školách nebo je užívána jako druhý jazyk. To nám částečně umožní pochopit, proč se novými členy Mezinárodní organizace frankofonie stávají státy, kde francouzština nemá historickou tradici. Až v 60. letech 20. století došlo k myšlence vzájemné integrace frankofonních států v rámci jedné světové organizace. Iniciativa vzešla od trojice afrických prezidentů (Habib Bourguiba tuniský prezident, Hamani Diori - nigerský prezident, Léopold Sédar Senghor senegalský prezident, člen Francouzské akademie), kteří roku 1970 založili Kancelář pro kulturní a technickou spolupráci frankofonních států (ACCT Agence de coopération culturelle et technique). Ta se roku 1995 transformovala na Kancelář frankofonie (Agence de la Francophonie). Rozhodujícím okamžikem pro vznik dnešní současné organizace Frankofonie byla volba prvního generálního tajemníka, kterým se stal roku 1997 Boutros-Boutros Ghalí, bývalý egyptský ministr zahraničních věcí a generální tajemník Organizace spojených národů. Ten dal Mezinárodní organizaci Frankofonie jméno (OIF Organisation internationale de la Francophonie), v jejím jádru napomohl k vytvoření pevné institucionální struktury a stanovil základní principy jejího fungování. Na summitu v libanonském Beyrouthu se v roce 2002 stal generálním tajemníkem Abdou Diouf, bývalý senegalský prezident. Ten stojí v čele Frankofonie dodnes. Vzhledem k historickému vývoji se dostáváme i ke skutečnosti, že myšlenka frankofonie se nezrodila ve Francii (přestože je spojovacím prvkem frankofonních států právě jazyková a kulturní příslušnost), nýbrž na africkém kontinentu. 2

3 Geografický rozměr a vnitřní struktura Frankofonie Mezinárodní organizace frankofonie dnes zahrnuje 53 členů a 10 pozorovatelů. Je nutné zmínit, že členství v organizaci nemusí reprezentovat stát jako celek, ale jen vládní zastoupení určitých frankofonních oblastí daného státu. Například v případě Kanady tak vznikají dva nezávislí členové, kteří se navenek prezentují jako Kanada a Kanada-Québec. Naopak v případě Belgie je členem Mezinárodní organizace Frankofonie pouze valonský region. Česká republika má v současné době statut pozorovatele a k organizaci se přidružila v roce Mezi nejnovější členské země patří Rakousko či Makedonie, mezi pozorovatele pak Arménie či Gruzie. Na zmíněných příkladech lze konstatovat dva významné úkazy. Prvním je jistě celosvětová přítomnost mezinárodní organizace bez ohledu na geografickou polohu států. To je také jeden z důvodů proč nelze hovořit o klasickém integračním seskupení. Druhým jevem je postupné rozšiřování organizace o členské a pozorovatelské státy, v nichž se francouzština pouze vzdělává, avšak není jazykem úředním či frekventovaným. Tak tomu je i v případě České republiky. Touto otázku se budeme více zabývat v části věnované politickému a ekonomickému rozměru Frankofonie. Je dobré zmínit, že Frankofonie bývá často přirovnávána Britskému společenství národů Commonwealth, jehož cíle jsou podobné. Narozdíl od Frankofonie má ale Commonwealth jinou historii, jelikož na počátku představoval soubor území britského dominia. Časem se ale toto společenství stalo spíše symbolickým pojmem a v současné době se snaží transformovat na mezinárodní organizaci podporující ekonomickou a kulturní spolupráci zmiňovaných geografických oblastí. Frankofonie naopak vznikla až po období dekolonizace v Africe a Asii, kdy se členy stávaly samostatné státy, jimž byla Francie statutárně rovnocenným partnerem. Za nejvyšší orgán Frankofonie je považován summit, neboli mezivládní setkání představitelů Frankofonie, probíhající jednou za dva roky. První summit proběhl v roce 1986 v Paříži. Země, ve které summit probíhá, zároveň získává po dobu dvou let předsednictví v čele organizace. Poslední summit se uskutečnil v roce 2006 v Bukurešti, držitelem předsednictví se tak stalo Rumunsko. V roce 2008 bude hostující zemí summitu kanadský Québec, kde se paralelně uskuteční i světový kongres Mezinárodní federace vyučujících francouzštiny. Cílem summitu je zhodnocení činnosti organizace a stanovení priorit pro následující dvouleté období. Současnými prioritami organizace je zejména zlepšení zázemí v oblasti informačních a komunikačních technologií, a to především v chudších členských státech. Novou vizí je i 3

4 vytvoření tzv. databanky informací frankofonního světa. 1 Nejvyšším orgánem pro koordinaci a spolupráci jednotlivých frankofonních institucí je již zmíněný generální tajemník, volený na období čtyř let. Ten zastupuje především funkci mluvčího. Hlavní výkonným orgánem je poté ministerská konference složená z ministrů zahraničních věcí jednotlivých členských států. Úzce spolupracuje se Stálou radou Frankofonie, která je správním orgánem organizace a také s Mezivládní agenturou Frankofonie, kterou tvoří 200 diplomatů, kteří působí na poli kulturních, vzdělávacích, vědeckotechnických a ekonomických projektů v mnoha světových regionech. Mezinárodní organizace Frankofonie dále řídí několik nevládních organizací. Mezi nejvýznamnější patří Rozpočtová agentura pro univerzitní spolupráci (AUF), která sponzoruje řadu světových konferencí, kongresů a kolokvií. Frankofonie má i svou vlastní univerzitu, která sídlí v egyptské Alexandrii. Absolventi se stávají specialisty v oblasti mezinárodního práva se specializací na lidská práva a životní prostředí. Kromě univerzity Frankofonie spravuje vlastní televizní kanál TV5, celosvětově dostupný přes satelitní vysílání či kabelovou televizi. Dvě hlavní centra vysílání se nachází v Kanadě (americká oblast) a v Paříži (euroasijská oblast). Zpravodajství TV5 jsou tvořena buď kompilací zpráv z jednotlivých zemí nebo vlastními reportážemi. Program a cíle Frankofonie Současné projekty Frankofonie jsou orientované vzhledem k potřebám rozvojových zemí. Vyspělé země však mají zisk na informační databance vznikající při realizaci projektů a také na univerzitní spolupráci umožňující výměny informací, studentů a pedagogů. V některých zemích existují i obory, které lze studovat ve francouzštině. Například v České republice lze studovat dvouletý postgraduální program v oblasti managementu a řízení (obdoba M.B.A.) ve francouzštině. Obor je finančně podporován Francouzským velvyslanectvím v Praze. Základním principem, který v současné době vystihuje participaci Frankofonie na významných mezinárodních programech je synergie. 2 Jde o snahu propojit finanční zdroje 1 Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Frankofonie [online]. Dostupné na : <http://www.mzv.cz/francophonie > 2 ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE. La Francophonie dans le monde. Paris : Larousse, s. ISBN :

5 jednotlivých institucí v rámci samotné organizace (synergie operátorů) a opřít se o finanční podporu dalších významných světových organizací, jakými je například Organizace spojených národů a její složky (UNICEF, UNESCO). Druhým principem je tvorba takových programů, které by přihlížely k aktuálním potřebám cílových zemí, ale zároveň nenarážely na odlišnosti jednotlivých regionů. Spolupráce se netýká jen linie sever-jih, ale i osy jih-jih. Cílových programů, jejichž obsah byl specifikován v roce 2006 na summitu v Rumunsku, je aktuálně šest. V první řadě jde program Frankofonie a mládež, který se soustředí na vzdělání, vzájemnou výměnu know-how, vytváření virtuální komunikační sítě a na pomoc čerstvým absolventům při pracovním uplatnění. V obecnější rovině je cílem tohoto programu rozšiřování myšlenky multikulturality a vědomí frankofonního občanství 3 Významným tématem zůstává i šíření francouzského jazyka na školách. Zde se Frankofonie vzdálila od původního boje proti angličtině, ale zvolila strategii tzv. udržení jazykové rovnováhy, neboli multilingvismu. V souladu s touto strategií se záměrně snaží o ochranu minoritních (např. kmenových) jazyků v různých regionech (kreolština, svahilština). S vytvářením virtuální komunikační sítě úzce souvisí druhý program pro podporu nových technologií. Cílem je vybudování počítačových center, zejména na školách a s tím i školení pedagogů v oblasti základní počítačové gramotnosti. Na tomto programu se významně podílí i Světová banka. Třetí program Mezinárodní organizace Frankofonie se zaměřuje na trvalý rozvoj v sociální oblasti. Konkrétně jde o zvýšení zaměstnanosti v sektoru služeb formou rekvalifikací a odborných školení ze strany expertů. V rozvojových zemích hraje klíčovou roli otázka zapojení žen do sociálního života a vyvíjení tlaku na úpravu pracovní práva pro vytvoření efektivních podmínek vedoucích ke zvýšení zaměstnanosti a uplatnění specialistů. Čtvrtý program se zabývá otázkami šíření demokracie, světového míru a lidských práv. Činnost Mezivládní agentury Frankofonie se v této oblasti soustředí na prevenci u obyvatel ve věku let. Jednotlivé projekty v rámci programu jsou opět zaměřeny na problematiku rovnoprávnosti, rasové nesnášenlivosti či hájení multikulturality. Pátý program zahrnuje samostatnou oblast výchovy a vzdělávání. Zatímco vyspělé státy spolupracují na úrovni stáží a výměn, v Africe řeší Frankofonie problém analfabetismu u mládeže i dospělých. Klíčovou roli v této oblasti hraje právě frankofonní vysílání kanálu TV5. Je zajímavé pozorovat, že 3 GHALÍ, B.B. Emanciper la Francophonie. Paris : L Harmattan, s. ISBN :

6 vzhledem k vysoké odlišnosti ekonomické a životní úrovně členských států Frankofonie se často hovoří o tzv. Severní Frankofonii (la Francophonie du Nord) a Jižní Frankofonii (la Francophonie du Sud). Jižní Frankofonii lze pejorativně označit za Frankofonii periferní. Poslední program je věnován zachování jazykové a kulturní rozmanitosti a je realizován formou festivalů, setkání, výměn, kongresů a konferencí či sportovních her (Frankofonní hry). Podstatné je i formování budoucí překladatelů a tlumočníků působících v rámci jiných mezinárodních organizací a také budování kodifikované frankofonní terminologie v oblasti ekonomie a práva. Politický a ekonomický rozměr Frankofonie Mezinárodní organizace Frankofonie si na poli mezinárodní politiky získala pozornost až v devadesátých letech 20. století, za působení generálního tajemníka Boutrose-Boutrose Ghalího, který při budování struktury a programových bodů využil svých bohatých zkušeností z období působení v Organizaci spojených národů. Diplomaté, zastupující MOF, dnes mají stálé zastoupení uvnitř Organizace spojených národů (Ženeva), Evropské unie (Brusel), Organizace africké jednoty (Addis Abeba), Mezinárodního měnového fondu a Světové banky (New York). Organizace dále spolupracuje s Ligou arabských států, se Sdružením států jihovýchodní Asie, Britským společenstvím národů, Organizací amerických států, Společenstvím nezávislých států, Ekonomickým sdružením západoafrických států a sdružením hispanofonních (španělsky mluvících) a lusofonních (portugalsky mluvících) zemí. S organizací států severoatlantického paktu NATO však spolupráci neudržuje. Nejvýznamněji se projevuje spolupráce s organizacemi UNESCO a UNICEF formou společných projektů v oblasti kultury a vzdělávání. Projekty se v zásadě zaměřují na oblast mobility frankofonní mládeže, podporu zaměstnanosti čerstvých absolventů a na pomoc při zavádění internetu a práce s ním. Nově byla zahájena i spolupráce s Mezinárodní organizací práce (v roce 2002), kde dochází ke vzájemné výměně zkušeností při snaze o zlepšení pracovních podmínek a budování infrastruktury v rozvojových afrických zemích. Hovořit o ekonomickém rozměru frankofonního společenství je velmi významné, protože tento blok tvoří 11% světového HDP, tj. přibližně 3,3 mld. EUR. Pro představu se jedná o 10% světové populace, tj. 580 mil. obyvatel. Za těmito čísly se ale skrývá obrovská ekonomická nevyváženost, protože 87% HDP celého společenství Frankofonie totiž vytváří 5 6

7 nejbohatších členských zemí Belgie, Kanada, Francie, Lucembursko a Švýcarsko. Tato disproporce se odráží i na výši členských příspěvků a finanční účasti na základních šesti cílových programech. Zatímco zmiňovaná pětice států dotuje celé projekty, rozvojové africké státy neplatí za členství téměř žádný příspěvek. Z pozorovatelských zemí je pro Mezinárodní organizaci Frankofonie z hlediska budoucí spoluúčasti významná právě Česká republika a Polsko. Česká republika v roce 2006 dokonce zafinancovala několikaletý projekt výuky francouzského jazyka pro své politiky. Zřízeno bylo mimojiné i Frankofonní ekonomické fórum, které pomáhá firmám a větším podnikům v oblasti restrukturalizace průmyslu a péče o životní prostřední, v oblasti investic a meziregionální spolupráce frankofonní zóny se zřetelem na africké země. Česká republika jako pozorovatel Česká republika se k Mezinárodní organizaci Frankofonie přidružila v roce Jako pozorovatel se zatím nesmí plně účastnit programů rozvojového charakteru. Může se účastnit všech jednání frankofonní skupiny jako konzultant, nikoliv jako držitel platného hlasovacího práva. K jednáním jsou dnes vysíláni někteří zástupci Parlamentu České republiky. Významná je spolupráce na vědeckých stážích a výměnách a to zejména s pěti hlavními členy organizace. Důležitá je právě synergetická propojenost se členstvím EU, díky němuž nám je umožněna výměna univerzitních expertů v rámci programů Socrates. Česká republika je mimo jiné přizvána ke všem jednáním frankofonních států při již citovaných stálých misí u dalších mezinárodních organizací (EU, OSN). Krátce po přidružení České republiky byl založen Český národní výbor frankofonního ekonomického fóra, který je aktivní zejména v oblasti evropské frankofonní spolupráce. Možnost spolupráce s africkými a asijskými zeměmi zatím rozvíjena není. Výbor úzce spolupracuje s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Připomínkou založení Mezivládní agentury Frankofonie je Mezinárodní den Frankofonie, který se 20. března koná i na území České republiky. Řadu festivalů, přednášek a jiných kulturních aktivit zajišťuje Francouzský institut v Praze (Institut français de Prague), v regionech pak Francouzská aliance (Alliance française) a Česko-francouzské kluby (Club franco-tchèque). Francouzská aliance je občanským sdružením, které podléhá českým právním předpisům, logo a jméno nicméně získává na základě licenční smlouvy (princip franchisingu). 7

8 Frankofonní solidarita Níže uvedená tabulka4 poukazuje na finanční výši podpory členů frankofonní bloku ze strany 5 nejbohatších členů. Částka je vyjádřena mil. USD, údaj pochází z roku ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE. La Francophonie dans le monde. Paris : Larousse, s. ISBN :

9 Bibliografie GHALÍ, B.B. Emanciper la Francophonie. Paris : L Harmattan, s. ISBN : ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE. La Francophonie dans le monde. Paris : Larousse, s. ISBN : Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Frankofonie [online]. Dostupné na : <http://www.mzv.cz/francophonie > Mezinárodní organizace Frankofonie. Chronologie de l OIF [online]. Dostupné na : <http://www.francophonie.org> 9

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356 Volný čas mládeže společná šance pro Vojvodinu, Srbsko i Evropu - Vytvoření systému udržitelného rozvoje smysluplného využití volného času mládeže Srbska v prostředí otevřené Evropy. Analýza oblasti práce

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

Romové v České republice

Romové v České republice Informace popisující oblast institucionálního zabezpečení integrace Romů do společnosti v České republice a na mezinárodní úrovni včetně analýzy situace Romů v ČR a v EU 27 II. Romové v České republice

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie.

Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Bakalářská práce Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny Vypracovala: Dita Krčmová Vedoucí práce: Dino Numerato Brno, 2007

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje A. Kroupa, J. Hála, R. Vašková, Z. Mansfeldová, P. Šimoník VÚPSV Praha 2004 Tato studie je 1. dílem

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Bakalářská práce 2011 Kristýna Potůčková Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Znění pro konzultaci Stav: 27.06.2014 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Předmluva V novém období

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE Kronach Kulmbach Hof Oberfranken Wunsiedel i.fichtelgebirge Sokolov Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Bayreuth Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Tachov Cham Domažlice

Více

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie)

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy III. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) ZPRACOVANÁ KE DNI 26. 11. 2014 se zapracovanými

Více

OBRANA PROTI OHROŽENÍ SPOLEČNOSTI ZÁVAŽNÝMI FORMAMI TRESTNÉ ČINNOSTI

OBRANA PROTI OHROŽENÍ SPOLEČNOSTI ZÁVAŽNÝMI FORMAMI TRESTNÉ ČINNOSTI INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI OBRANA PROTI OHROŽENÍ SPOLEČNOSTI ZÁVAŽNÝMI FORMAMI TRESTNÉ ČINNOSTI Závěrečná zpráva Odpovědný řešitel: PhDr. Martin Cejp, CSc. Řešitelé: Ing. Vladimír Baloun

Více