Jak hejtman ocenil hasiče a starostu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak hejtman ocenil hasiče a starostu"

Transkript

1 Městys Cerhenice čtvrtletník únor 2014 Jak hejtman ocenil hasiče a starostu dočtete se na str. 2 )) Milí obyvatelé Radimku, Cerhýnek a Cerhenic, dostává se Vám do rukou letošní první číslo Cerhenických rozhledů. Při této příležitosti bych Vás rád informoval, jaké akce a aktivity v roce 2014 plánujeme. Je jich celá řada. Velkých, větších i těch drobných. Všechny ale mají společného jmenovatele. Je jím snaha, aby se nám všem v našem městysi zkrátka lépe, příjemněji a komfortněji žilo. V první řadě chceme dokončit vodovod, vodovodní přípojky a vše, co s tím souvisí. Předpokládáme, že vodovod bude plně funkční od června. Plánujeme rekonstrukce dalších komunikací, ať už těch, které byly porušeny výstavbou, či takových, na kterých se podepsal zub času nebo nekvalitní úpravy v 80. a 90. letech. Letos se chystají také dvě velké akce realizované krajem. Jedná se o kompletní rekonstrukci průtahu a bezpečnostní a environmentální úpravy spočívající mimo jiné v instalaci speciálních měřičů rychlosti a semaforů. Co nevidět začne fungovat nabíjecí stanice na elektromobily a v ulicích Cerhenic, Cerhýnek a Radimku začne pracovat nový čisticí vůz. Začne se stavět velké keltské dětské hřiště v parku Květoslavy Šátkové, revitalizovat tůň v Radimku, zahájíme také druhou etapu odkanalizování Cerhýnek. Chceme vybudovat nové chodníky podél hlavní silnice směrem od náměstí Míru nahoru, na vlastním náměstí pak vznikne ekocentrum. Požádáme o dotace z ROPu na modernizaci klubovny v Cerhýnkách, z níž by měl vzniknout krásný nový spolkový dům. V dalším vydání Cerhenických rozhledů přineseme vizualizaci, jak by měl vypadat. Plánujeme vznik naučné stezky, která příchozí seznámí s historií našeho městyse, s historií Výzkumného ústavu železničního, pivovaru, zámku i s krásami a zajímavostmi přírody polabské krajiny. Součástí stezky by měly být dvě vyhlídky. Jedna Na Beránku, druhá na současném sběrném dvoře. Vedle zahradního hřiště v parku Květoslavy Šátkové by pak mělo pro další vyžití našich nejmenších obyvatel vzniknout velké bludiště. V Cerhýnkách a Cerhenicích také s pomocí dotace ROPu vyrostou nové autobusové zastávky. Rovněž jejich vizualizaci Vám v dalším vydání představíme. Váš starosta PhDr. et Bc. Marek Semerád

2 Hejtman ocenil hasiče a starostu Výroční schůze Sboru dobrovolných hasičů Cerhenice se tentokrát zúčastnili nejen členové sboru, ale také zástupci sborů z okolních obcí, kteří vyjádřili poděkování Cerhenickým za pomoc při loňských povodních. Se stejným cílem přijel i hejtman Středočeskéh kraje Josef Řihák. Ten udělil čestné uznání Středočeského kraje za příkladnou a obětavou práci při rozvoji obce a při povodni 2013 Sboru dobrovolných hasičů Cerhenice. Pamětní medaili hejtmana za rozvoj hasičstva a nasazení při povodních 2013 na území Středočeského kraje udělil starostovi Sboru dobrovolných hasičů Cerhenice Jindřichu Pacltovi a veliteli sboru Pavlu Kunovi mladšímu. Pamětní medaili za podporu a rozvoj hasičstva, konkrétně jednotek SDH na území Středočeského kraje, převzal z rukou hejtmana také starosta městyse Cerhenice, náměstek hejtmana Marek Semerád. Povodně, které byly historicky první za dobu let, co se vedou záznamy, jsme zvládli hlavně díky hasičům. Zásahová jednotka pod vedením Pavla Kuna se své práce zhostila vynikajícím způsobem, pochválil starosta Semerád. Velice si této pomoci vážíme. Ukázali jste, že máte místo v obci, že peníze, které do hasičů investujeme, nepřichází nazmar. Nedovedu si představit, jak bychom to bez vás zvládli, řekl Marek Semerád směrem k cerhenickým hasičům a garantoval, že obecní rozpočet bude na své hasiče pamatovat i v dalším období. Hasiči jsou ti, kteří jdou tam, odkud všichni utíkají nebo kde se bojí zasahovat. I povodně to potvrdily. Všem za to děkuji, řekl hejtman Josef Řihák. Dobrovolní hasiči byli první, kdo se nabízeli, že pomohou. Při povodních i po povodních, kdy už pomoc a solidarita často vyprchává. Solidarita dobrovolných hasičů je po celý rok, dodal. )) cerhenické rozhledy únor 2014 )) strana 2 Vodovod aktuálně Práce na pokládce hlavních vodovodních řadů a výstavba přípojek pokračovaly v loňském roce zhruba do 20. prosince. U vodovodu se pracovalo zejména na povrchových úpravách již položených vodovodních řadů. Finální úprava povrchů v trase výkopu byla provedena v ulici Nádražní (asfalt) a provizorní úpravy zahutněnou štěrkodrtí v ostatních částech městyse na místních komunikacích. Dále se prováděla pokládka vodovodního řadu od městyse směrem k vodojemu a současně se do stejného výkopu položil kabel elektropřípojky k vodojemu. Probíhaly práce na úpravě povrchu dna jámy pro základy vodojemu. U přípojek se dokončily rozpracované záležitosti a upravily se povrchy po výkopech. Předpoklad zahájení prací v letošním roce závisí na počasí. Nejpozdější termín opětného zahájení prací je , a to s ohledem na skutečnost, že se v tomto termínu bude zahajovat i rekonstrukce hlavní komunikace průtah (ulice 1. Máje a ulice Na Vinohradech). Firma provádějící výstavbu přípojek této skutečnosti využije k tomu, aby místo náročných protlaků pod hlavní komunikací provedla přípojky v této lokalitě otevřeným výkopem, neboť v této době bude na komunikaci úplná uzávěra.

3 Ve středu Cerhenic vyroste environmentální centrum )) cerhenické rozhledy únor 2014 )) strana 3 Ochrana přírodního a kulturního dědictví, péče o něj a rozšíření povědomí o ochraně životního prostředí jsou hlavním cílem a posláním environmentálního centra, které vznikne rekonstrukcí, přístavbou a nástavbou objektu knihovny a síně Blanky Waleské. Centrum bude sloužit převážně ke vzdělávací činnosti. Za účelem rozšíření povědomí o ochraně životního prostředí budou centrum navštěvovat děti předškolního věku z mateřských škol a žáci základních škol. Centrum bude nabízet širokou škálu výukových metod. Kvůli pokrytí věkové škály návštěvníků bude zřízen přednáškový sál s možností projekce, expozice obsahující kromě naučných posterů také exponáty určené pro přímý kontakt a interaktivní hernu. Dále bude v objektu umístěna knihovna s environmentální tématikou. Pro potřeby centra bude využit i pozemek v bezprostřední blízkosti budovy. Vznikne zde zázemí k přechodnému chovu zvířat a pro rozšíření aktivit centra v souvislosti se zapojením seniorů ve smyslu vybudování prostor pro vlastní pěstitelskou a zahrádkářskou činnost. Plocha se zpevněným chodníčkem propojí klece a voliéru, jezírko, záhonky, skleník a sezení s malým pódiem a poslouží pro praktické ukázky doplňující přednášky v učebnách. Obyvatelé obce budou moci navštěvovat také ekologickou poradnu či ekologický kroužek. V novém centru najdou práci dva zaměstnanci na trvalý pracovní poměr, další pak na externí spolupráci.

4 Městys chce cyklistům nabídnout bezpečnější variantu, než je frekventovaná silnice Městys ve spolupráci se sousední obcí Velim plánuje přeložení části cyklotrasy mezi Cerhenicemi a Velimí. V praxi to znamená odklonění části stávající cyklistické trasy č. 0109, která vede z Kolína do obce Tatce, a to v úseku, který v současné době zavádí cyklisty na silnici č. III/3294. Ta je nejpřímějším spojením z Cerhenic do Kolína, jedná se tudíž o komunikaci s velkou frekvencí dopravy včetně provozu těžké nákladní dopravy. Pro cyklisty je to tedy zjevně velmi nebezpečný úsek. Nová možnost, jak cyklisty před tímto nebezpečím uchránit, vychází z tras historických cest mezi oběma místy, jak je patrné z katastrálních map a které byly z větší části zachovány. V této chvíli se jedná o dvou variantách, kudy by cyklisté mohli mezi Cerhenicemi a Velimí bezpečně jezdit. VARIANTA A SEVERNÍ DÉLKA METRŮ Severní trasa vede severně od silnice č. III/3294 a severně od železniční trati Česká Třebová Praha Masarykovo nádraží. Počátek přeložky této cyklotrasy je v obci Velim u železničního přejezdu, dále by cyklotrasa pokračovala po stávající polní cestě (700 metrů), která kříží trať zkušebního železničního okruhu Cerhenice (vlečka). Střední část trasy (1400 metrů) je dnes nezpevněným zemědělsky využívaným pozemkem. Dále by trasa pokračovala podél potoka Káča po stávající polní cestě (360 metrů) rovnoběžně s tratí ve vzdálenosti zhruba 200 metrů a následně cyklisty zavedla po místní komunikaci (250 metrů) v Cerhenicích kolem objektu čistírny odpadních vod. Posledním úsekem by byla ulice U Hřiště a na křižovatce ulic Za Dráhou a U Hřiště by se nová trasa napojila na cyklotrasu č VARIANTA B JIŽNÍ DÉLKA METRŮ Návrh jižní trasy navazuje na silnici č. III/3294 v západní části obce Velim, kde by se napojila na stávající zpevněnou polní cestu (v délce metrů). Dále je navržena přes nezpevněné zemědělské pozemky (520 metrů) a navazuje v místě historického pískového lomu na neudržovanou stávající polní cestu (330 metrů) a následně na obslužnou zpevněnou štěrkovou cestu, která je napojena na jižním okraji městyse Cerhenice na komunikaci III/3297. )) cerhenické rozhledy únor 2014 )) strana 4 Bezbariérové chodníky zvýší bezpečnost všech obyvatel Cerhenic V současné době žije v městysi Cerhenice 303 dětí, 371 obyvatel starších 60 let a 20 obyvatel ZTP. Nejen pro jejich bezpečnost, ale pro bezpečnost všech svých obyvatel se vedení městyse rozhodlo vybudovat nové či přebudovat staré nevyhovující chodníky na moderní bezbariérové komunikace pro pěší, jejichž součástí budou i varovné pásy pro nevidomé. Pomoci by měla dotace, o jejímž přidělení bude rozhodnuto zhruba v květnu. Práce jsou rozděleny do dvou etap. PRVNÍ ETAPA První etapa budování bezbariérových chodníků zahrnuje místa, kde v současné době chodníky chybí. Jedná se vesměs o chodníky podél silnice III/3297, a to v ulici Na Vinohradech a v ulici Nádražní. Zatížení silnice III/3297 je 1573 automobilů za den. V ulici Na Vinohradech je to severovýchodní část od nového přechodu části ulice Nádražní (slepá část příjezdu k objektu nádraží) až ke konci zástavby ve směru na Sokoleč a Ratenice. V Nádražní ulici se jedná o severozápadní část od křižovatky s Polní ulicí přes vjezd na parcelu č a křižovatky s ulicemi 9. května a Krátkou a je ukončena v křižovatce s ulicí Na Vinohradech návazností na stávající chodníkové zpevnění a následně novým přechodem přes ulici Nádražní v místě nové světelně řízené křižovatky. Chodníky budou mít šířku vesměs 1,50 metru s vjezdy a vstupy na přilehlé parcely. Celková délka jednotlivých úseků je cca 460 metrů (Nádražní ulice) a cca 300 metrů (ulice Na Vinohradech). Oddělení bezbariérového chodníku od vozovky bude provedeno pomocí betonového obrubníku s nášlapem 0,12 metru. Vlastní bezbariérový chodník pak bude s konstrukcí s krytem z betonové dlažby. DRUHÁ ETAPA Bezbariérový chodník by měl propojit jižní část městyse s centrem, kde se nachází veškerá občanská vybavenost obchody, autobusová a vlaková zastávka, knihovna, úřad městyse, základní a mateřská škola, denní stacionář, zdravotní středisko, byty s chráněným bydlením, kostel. I zde původní chodník ze 70. let, který je porušený a bez bezbariérových prvků, nahradí nový, moderní, bezpečný. Jedná se chodníky v ulici 1. máje podél silnice III/3297 směr Plaňany a dále podél stávající zástavby západní části náměstí Míru. V ulici 1. Máje je to severozápadní část městyse od dopravní hranice až po náměstí Míru, v trase kříží připojení ulic Zahradní, Na Vinici a U Borku. Na náměstí Míru se jedná o západní část náměstí podél objektů stávající zástavby. Jedná se o úsek od ulice 1. Máje k sokolovně, kde navazuje na stávající chodníkové zpevnění. Celková délka jednotlivých úseků je cca 600 metrů (ulice 1. máje) a cca 135 metrů (náměstí Míru).

5 Ohlídnutí za mikulášskou a bílou nadílkou Několik desítek dětí i větších slečen a mladých pánů si užilo mikulášskou besídku v prostorách denního stacionáře. Psali přání Ježíškovi, užili si pohádku i sladkou nadílku. Jen ten kýžený sníh se jim dostavil až o několik týdnů později. Zato však vykouzlil překrásné scenérie. )) cerhenické rozhledy únor 2014 )) strana 5

6 Zlatá svatba Manželé Ingrid a Karel Sixtovi oslavili nádhernou zlatou svatbu. Dovolte mi, abych jim do dalších společných let jménem městyse popřál mnoho štěstí, zdraví, krásných společných chvil a ještě dlouhá šťastná léta bok po boku. Vždyť štěstí po boku partnera a v kruhu rodiny je tím největším darem, jaký si člověk od života může přát, blahopřeje starosta Marek Semerád. Poděkování ))) Děkujeme panu starosti a členkám SPOZ za blahopřání a dárek k životnímu jubileu panu Slaviboru Zárubovi. ) rodina Zárubova, Loderova a Kalendova ))) Děkuji panu starostovi a členkám SPOZ za blahopřání a věcné dary k mým narozeninám. ))) Děkuji panu starostovi a členkám SPOZ za blahopřání a věcný dar k mému životnímu jubileu. ) Josef Sixta ) Josef Řezáč ))) Chtěla bych poděkovat panu starostovi a členkám SPOZ za gratulaci a věcný dar k mému životnímu jubileu. ) Erika Nováková Milí obyvatelé Cerhenic, Cerhýnek, & Radimku Úkolem každého vedení města či obce, které svou práci vnímá jako práci pro své lidi, není jen vydávat vyhlášky a nařízení, opravovat a budovat. Ale také se snažit, aby se občanům, kteří svému zastupitelstvu dali ve volbách svůj hlas, pokud možno dobře žilo. A nebudeme si nalhávat, že v dnešní nelehké době oním parametrem, který určuje míru spokojenosti, bývají často peníze. Peníze, kterých v řadě rodin není nazbyt. A nejsou to jen rodiny seniorů, jejichž důchody nezřídka pokryjí jen základní měsíční výdaje, ale také rodiny s malými dětmi i rodiny střední generace. Vinu na tom nese neustálé zdražování potravin, energií, pohonných hmot čili de facto všeho. Rozhodli jsme se proto, že Vám alespoň v něčem ulehčíme, že alespoň něco se zdražovat nebude. Cena za svoz odpadu proto i pro letošní rok zůstává v našem městysi na stejné výši jako v roce předešlém. Tedy 500 korun na osobu a rok. A to i přesto, že náklady na tuto službu neustále rostou. Sběr, svoz a zneškodňování komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu městys stojí ročně zhruba 1,8 milionu korun. Největší procento z této částky činí samozřejmě odpad komunální (1,6 milionu). Na poplatních, které hradíte, se vybere cca korun, tj. zhruba polovina potřebných nákladů. Pokud by tedy měl městys vybírat na místním poplatku plnou částku, znamenalo by to, že by každý z Vás platil přes korun, což by byl pro nemálo rodin citelný zásah do jejich rozpočtů. A to rozhodně nechceme dopustit. Městys proto poplatek za svoz odpadu nezvýší a polovinu nákladů doplatí. Uskrovníme chod úřadu, pokusíme se získat další dotace na investice a opravy, zkrátka v rozpočtu městyse tyto peníze najdeme. Musíme. Protože nechceme, aby Vás zatěžovaly další platby. Věříme, že to bude alespoň malá pomoc v současné už tak dost složité ekonomické situaci. PhDr et Bc. Marek Semerád, starosta DETAILNÍ ROZPOČET: výdaje za svoz komunálního odpadu výdaje za svoz separovaného odpadu výdaje za svoz nebezpečného odpadu celkem: Kč výběr místního poplatku Kč ))) Děkujeme srdečně touto cestou členkám SPOZ paní Vyšatové a Mgr. Hraničkové za blahopřání a věcný dar k výročí naší zlaté svatby. ) Manželé Sixtovi )) cerhenické rozhledy únor 2014 )) strana 6 počet obyvatel s trvalým pobytem k počet rekreačních nemovitostí 10 náklady na 1 osobu (poplatníka) Kč 1 084

7 BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA PRO OBČANY MĚSTYSE CERHENICE, CERHÝNKY A RADIMEK datum od kdy do kdy místo 05/02/14 17:00 19:00 Zasedací místnost Úřad městyse Cerhenice 02/04/14 17:00 19:00 Zasedací místnost Úřad městyse Cerhenice 04/06/14 17:00 19:00 Zasedací místnost Úřad městyse Cerhenice 07/08/14 dovolená ecentre děkuje: V Ostravě dne Vážená paní starostko / vážený pane starosto, vážená paní místostarostko / vážený pane místostarosto, v roce 2013 snížili lidé své výdaje na elektřinu a zemní plyn ve domácnostech o 210 milionů korun, a to pomocí elektronických aukcí. Od března do listopadu se do e-aukcí, organizovaných společností ecentre, zapojili obyvatelé z 652 měst a obcí napříč Českou republikou. Více než 92 % domácností v e-aukci ušetřilo nad 20 % svých výdajů na energie, a to díky Vašemu přispění. Rád bych Vám jménem společnosti ecentre, a. s. poděkoval za účast a spolupráci na projektu zorganizování elektronické aukce pro Vaše občany. Spolu s Vaší pomocí jsme pomohli obyvatelům ušetřit nemalé finanční prostředky, které nyní mohou využít pro své děti, na opravy domů, úhrady dalších nutných plateb, či na jiné užitečné věci. Děkuji za Vaši odvahu pustit se do něčeho nového, protože e-aukce pro domácnosti se v roce 2013 staly něčím nevídaným domácnosti (a podnikatelů) v České republice ušetří v rodinných rozpočtech nemalé prostředky a e-aukce se zároveň staly impulsem ke snížení cen pro všechny občany v České republice (ceník ERÚ pro r. 2014). DĚKUJEME ZA PŘÍLEŽITOST SPOLEČNĚ PEČOVAT O LIDI. Vážená paní starostko / vážený pane starosto, vážená paní místostarostko / vážený pane místostarosto, věřím, že to, co vloni bylo novým trendem, stane se běžnou součástí života každé domácnosti, a společně tak pomůžeme snížit tlak z nedostatku financí milionům domácností, ale i malým a středním podnikatelům v této zemi. Velice se těším na naši případnou další spolupráci. V případě zájmu o další kolo elektronické aukce pro Vaše občany se prosím obraťte na Vašeho Obchodního partnera ecentre. V nejbližší době Vás bude v této věci kontaktovat. V úctě Vítězslav Grygar ředitel a předseda představenstva ecentre, a. s. Aktuálně )) cerhenické rozhledy únor 2014 )) strana března od 10 hodin bude v kostele sv. Jana Nepomuckého celebrovat mši svatou kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský.

8 Cerhenice z ptačí perspektivy Zabránit napříště škodám při povodních. Takový byl smysl letecké prohlídky toku Výrovky, nad kterou převzal záštitu starosta Marek Semerád jakožto náměstek hejtmana Středočeského kraje. Vrtulník se vznesl nad riziková místa, kde by napříště mohl hrozit problém. Pořízeny byly fotografie s GPS souřadnicemi, které by měly v případě dalších povodní pomoci v informovanosti občanů a hlavně minimalizovat škody. CERHENICKÉ ROZHLEDY: čtvrtletník městyse Cerhenice, vydává úřad městyse Cerhenice, tel.: ; redakční rada: Aleš Kobliha, Lukáš Dukay, Jiřina Hoblová; grafika: jedenapůlgrafika; náklad 700 kusů. Uveřejněné příspěvky nemusejí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Předem nevyžádané rukopisy a foto grafie se nevracejí. Za původnost příspěvku odpovídá autor.

Rozhovor se starostou Markem Semerádem: Městys Cerhenice )) květen 2015 01/15

Rozhovor se starostou Markem Semerádem: Městys Cerhenice )) květen 2015 01/15 CERHENICKÉ ROZHLEDY Městys Cerhenice )) květen 2015 01/15 Rozhovor se starostou Markem Semerádem: o škole, práci zastupitelstva i kulturních akcích Základní a mateřská škola Cerhenice se nově rozdělí na

Více

Rekonstrukce sportovního areálu Cerhenice registrační číslo projektu CZ.1.15/3.3.00/49.01066 ROP STŘEDNÍ ČECHY

Rekonstrukce sportovního areálu Cerhenice registrační číslo projektu CZ.1.15/3.3.00/49.01066 ROP STŘEDNÍ ČECHY Městys Cerhenice čtvrtletník léto 2013 Rekonstrukce sportovního areálu Cerhenice registrační číslo projektu CZ.1.15/3.3.00/49.01066 ROP STŘEDNÍ ČECHY R ( ) zhovor R ( ) zhledů: se starostou Markem Semerádem

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY duben / 2013 Hlavní téma: Skvělé výsledky elektronické aukce Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií Slovo úvodem Vladimír Levický ředitel Husovy knihovny,

Více

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2014 Hlavní téma: Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září Slovo úvodem Tomáš Mařík tajemník Vážení

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

Vážení spoluobčané, městysu budovat vodovod. Pokud ne, začneme urychleně

Vážení spoluobčané, městysu budovat vodovod. Pokud ne, začneme urychleně čtvrtletník Městyse Cerhenice / prosinec 2007 uplynulý rok 2007 byl v našem městysu především ve znamení stabilizace a finančního dokončení mnoha projektů z minulého volebního období a dále také ve znamení

Více

R( )zhledy. Aktuality ze Základní školy a Mateřské školy Cerhenice. Naši prvňáčci

R( )zhledy. Aktuality ze Základní školy a Mateřské školy Cerhenice. Naši prvňáčci R( )zhledy M ě s t ys Ce r h e n i ce č t v r t l e t n í k ř í j e n 2 0 0 8 Aktuality ze Základní školy a Mateřské školy Cerhenice Mateřská škola zahájila nový školní rok naplněná na stanovenou kapacitu

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Do obce půjde 30 milionů ze státní kasy

Do obce půjde 30 milionů ze státní kasy OBČASNÍK OBCE CERHENICE BŘEZEN 2006 Do obce půjde 30 milionů ze státní kasy Škola a komunikace to jsou dvě hlavní ob lasti, do kterých letos půjdou státní dotace v cel kové výši 30 milionů korun. 14,5

Více

časopis městské části Praha Slivenec 4 2010 Slivenecké letnice v letním hávu, 4. 5. června

časopis městské části Praha Slivenec 4 2010 Slivenecké letnice v letním hávu, 4. 5. června SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 4 2010 Slivenecké letnice v letním hávu, 4. 5. června Počtvrté se letos první červnový víkend chystal Slivenec na multižánrový festival Slivenecké

Více

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Merkur na radnici do 28. září FOTO: PETRA FOŘTOVÁ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

Prezident Klaus přijel zahájit školní rok do Litomyšle

Prezident Klaus přijel zahájit školní rok do Litomyšle Zpravodaj Města Litomyšle 5. října 2010 Ročník XX. 10 Litomyšlský zámek boduje v návštěvnosti Na litomyšlském zámku mají důvod k oslavě. Ze statistiky návštěvnosti totiž vyplynulo, že je jediným objektem

Více

Jasný vítěz voleb v Říčanech

Jasný vítěz voleb v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY listopad / 2014 Hlavní téma: Jasný vítěz voleb v Říčanech Sdružení nezávislých kandidátů Klidné město úspěšně obhájilo vítězství ve volbách Slovo úvodem Vladimír

Více

Cena: 40 Kč Obecní zpravodaj pro občany Rožďalovic, Ledeček, Viničné Lhoty, Podlužan a Hasiny číslo 3 4/2012. V čase adventním

Cena: 40 Kč Obecní zpravodaj pro občany Rožďalovic, Ledeček, Viničné Lhoty, Podlužan a Hasiny číslo 3 4/2012. V čase adventním rožďalovicko Cena: 40 Kč Obecní zpravodaj pro občany Rožďalovic, Ledeček, Viničné Lhoty, Podlužan a Hasiny číslo 3 4/2012 V čase adventním Doba přípravy na Vánoce se nazývá advent. Toto označení pochází

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2013 Psychologická

Více

Povodeň v Říčanech. červenec srpen / 2013. Hlavní téma: Padesátiletá voda způsobila škody v desítkách milionů korun

Povodeň v Říčanech. červenec srpen / 2013. Hlavní téma: Padesátiletá voda způsobila škody v desítkách milionů korun VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY červenec srpen / 2013 Hlavní téma: Povodeň v Říčanech Padesátiletá voda způsobila škody v desítkách milionů korun Slovo úvodem Martin Hůrka historik z Muzea Říčany

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

Zodpovědné hospodaření města

Zodpovědné hospodaření města VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2013 Hlavní téma: Zodpovědné hospodaření města Zastupitelé rozdělili více než 30 milionů z přebytku rozpočtu Slovo úvodem David Michalička zastupitel města

Více

těšínské Informační dvouměsíčník města Český Těšín

těšínské Informační dvouměsíčník města Český Těšín ročník V číslo 4 19. SRPNA 2011 těšínské Informační dvouměsíčník města Český Těšín LISTY Cyklostezky ve městě Český Těšín má ideální polohu, radnice toho chce využít strana 4 Převor Siostrzonek Rozhovor

Více

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, prázdninové měsíce, které bychom letos mohli nazvat letními jen velmi těžko, máme už za sebou. Školáci už opět začínají vstřebávat nové učivo ve školních lavicích a my starší zase rekapitulujeme

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Denní stacionář Olga v Říčanech

Denní stacionář Olga v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY červen / 2014 Hlavní téma: Denní stacionář Olga v Říčanech Výstavba pečovatelského domu pro seniory začala na konci dubna. V září má být hotovo! Slovo úvodem Anna

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI.

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI. informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 61 únor prosinec 2012013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Koterovská stojí zanáves to žít, jedno končí, j Co Kostel

Více

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Osadní výbor Borová zve 24. 12. 2013 na zpívání koled na náměstí v Borové od 12 00 hod.

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Osadní výbor Borová zve 24. 12. 2013 na zpívání koled na náměstí v Borové od 12 00 hod. Inzerce 24 BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE listopad - prosinec 2013 Zpravodaj obecního úřadu Bolatice, kontaktní adresa: Obecní úřad Bolatice, tel.: 553 654 999. Povoleno Okú v Opavě

Více

měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč Svatováclavská pouť (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 4 Schůze rady... str. 5 Z historie... str. 12 strana 1 Školství... str. 13 Kultura...

Více

HLAS LOŠ TIC PODZIM 2010 PODZIM 2010

HLAS LOŠ TIC PODZIM 2010 PODZIM 2010 HLAS LOŠ TIC PODZIM 2010 Hlas Loštic PODZIM 2010 1 PODZIM 2010 HLAS LOŠ TIC Zprávy z radnice Vážení občané, uplynuly další čtyři roky co se společně s vámi mohu podílet na organizování rozvoje Loštic.

Více