Jak hejtman ocenil hasiče a starostu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak hejtman ocenil hasiče a starostu"

Transkript

1 Městys Cerhenice čtvrtletník únor 2014 Jak hejtman ocenil hasiče a starostu dočtete se na str. 2 )) Milí obyvatelé Radimku, Cerhýnek a Cerhenic, dostává se Vám do rukou letošní první číslo Cerhenických rozhledů. Při této příležitosti bych Vás rád informoval, jaké akce a aktivity v roce 2014 plánujeme. Je jich celá řada. Velkých, větších i těch drobných. Všechny ale mají společného jmenovatele. Je jím snaha, aby se nám všem v našem městysi zkrátka lépe, příjemněji a komfortněji žilo. V první řadě chceme dokončit vodovod, vodovodní přípojky a vše, co s tím souvisí. Předpokládáme, že vodovod bude plně funkční od června. Plánujeme rekonstrukce dalších komunikací, ať už těch, které byly porušeny výstavbou, či takových, na kterých se podepsal zub času nebo nekvalitní úpravy v 80. a 90. letech. Letos se chystají také dvě velké akce realizované krajem. Jedná se o kompletní rekonstrukci průtahu a bezpečnostní a environmentální úpravy spočívající mimo jiné v instalaci speciálních měřičů rychlosti a semaforů. Co nevidět začne fungovat nabíjecí stanice na elektromobily a v ulicích Cerhenic, Cerhýnek a Radimku začne pracovat nový čisticí vůz. Začne se stavět velké keltské dětské hřiště v parku Květoslavy Šátkové, revitalizovat tůň v Radimku, zahájíme také druhou etapu odkanalizování Cerhýnek. Chceme vybudovat nové chodníky podél hlavní silnice směrem od náměstí Míru nahoru, na vlastním náměstí pak vznikne ekocentrum. Požádáme o dotace z ROPu na modernizaci klubovny v Cerhýnkách, z níž by měl vzniknout krásný nový spolkový dům. V dalším vydání Cerhenických rozhledů přineseme vizualizaci, jak by měl vypadat. Plánujeme vznik naučné stezky, která příchozí seznámí s historií našeho městyse, s historií Výzkumného ústavu železničního, pivovaru, zámku i s krásami a zajímavostmi přírody polabské krajiny. Součástí stezky by měly být dvě vyhlídky. Jedna Na Beránku, druhá na současném sběrném dvoře. Vedle zahradního hřiště v parku Květoslavy Šátkové by pak mělo pro další vyžití našich nejmenších obyvatel vzniknout velké bludiště. V Cerhýnkách a Cerhenicích také s pomocí dotace ROPu vyrostou nové autobusové zastávky. Rovněž jejich vizualizaci Vám v dalším vydání představíme. Váš starosta PhDr. et Bc. Marek Semerád

2 Hejtman ocenil hasiče a starostu Výroční schůze Sboru dobrovolných hasičů Cerhenice se tentokrát zúčastnili nejen členové sboru, ale také zástupci sborů z okolních obcí, kteří vyjádřili poděkování Cerhenickým za pomoc při loňských povodních. Se stejným cílem přijel i hejtman Středočeskéh kraje Josef Řihák. Ten udělil čestné uznání Středočeského kraje za příkladnou a obětavou práci při rozvoji obce a při povodni 2013 Sboru dobrovolných hasičů Cerhenice. Pamětní medaili hejtmana za rozvoj hasičstva a nasazení při povodních 2013 na území Středočeského kraje udělil starostovi Sboru dobrovolných hasičů Cerhenice Jindřichu Pacltovi a veliteli sboru Pavlu Kunovi mladšímu. Pamětní medaili za podporu a rozvoj hasičstva, konkrétně jednotek SDH na území Středočeského kraje, převzal z rukou hejtmana také starosta městyse Cerhenice, náměstek hejtmana Marek Semerád. Povodně, které byly historicky první za dobu let, co se vedou záznamy, jsme zvládli hlavně díky hasičům. Zásahová jednotka pod vedením Pavla Kuna se své práce zhostila vynikajícím způsobem, pochválil starosta Semerád. Velice si této pomoci vážíme. Ukázali jste, že máte místo v obci, že peníze, které do hasičů investujeme, nepřichází nazmar. Nedovedu si představit, jak bychom to bez vás zvládli, řekl Marek Semerád směrem k cerhenickým hasičům a garantoval, že obecní rozpočet bude na své hasiče pamatovat i v dalším období. Hasiči jsou ti, kteří jdou tam, odkud všichni utíkají nebo kde se bojí zasahovat. I povodně to potvrdily. Všem za to děkuji, řekl hejtman Josef Řihák. Dobrovolní hasiči byli první, kdo se nabízeli, že pomohou. Při povodních i po povodních, kdy už pomoc a solidarita často vyprchává. Solidarita dobrovolných hasičů je po celý rok, dodal. )) cerhenické rozhledy únor 2014 )) strana 2 Vodovod aktuálně Práce na pokládce hlavních vodovodních řadů a výstavba přípojek pokračovaly v loňském roce zhruba do 20. prosince. U vodovodu se pracovalo zejména na povrchových úpravách již položených vodovodních řadů. Finální úprava povrchů v trase výkopu byla provedena v ulici Nádražní (asfalt) a provizorní úpravy zahutněnou štěrkodrtí v ostatních částech městyse na místních komunikacích. Dále se prováděla pokládka vodovodního řadu od městyse směrem k vodojemu a současně se do stejného výkopu položil kabel elektropřípojky k vodojemu. Probíhaly práce na úpravě povrchu dna jámy pro základy vodojemu. U přípojek se dokončily rozpracované záležitosti a upravily se povrchy po výkopech. Předpoklad zahájení prací v letošním roce závisí na počasí. Nejpozdější termín opětného zahájení prací je , a to s ohledem na skutečnost, že se v tomto termínu bude zahajovat i rekonstrukce hlavní komunikace průtah (ulice 1. Máje a ulice Na Vinohradech). Firma provádějící výstavbu přípojek této skutečnosti využije k tomu, aby místo náročných protlaků pod hlavní komunikací provedla přípojky v této lokalitě otevřeným výkopem, neboť v této době bude na komunikaci úplná uzávěra.

3 Ve středu Cerhenic vyroste environmentální centrum )) cerhenické rozhledy únor 2014 )) strana 3 Ochrana přírodního a kulturního dědictví, péče o něj a rozšíření povědomí o ochraně životního prostředí jsou hlavním cílem a posláním environmentálního centra, které vznikne rekonstrukcí, přístavbou a nástavbou objektu knihovny a síně Blanky Waleské. Centrum bude sloužit převážně ke vzdělávací činnosti. Za účelem rozšíření povědomí o ochraně životního prostředí budou centrum navštěvovat děti předškolního věku z mateřských škol a žáci základních škol. Centrum bude nabízet širokou škálu výukových metod. Kvůli pokrytí věkové škály návštěvníků bude zřízen přednáškový sál s možností projekce, expozice obsahující kromě naučných posterů také exponáty určené pro přímý kontakt a interaktivní hernu. Dále bude v objektu umístěna knihovna s environmentální tématikou. Pro potřeby centra bude využit i pozemek v bezprostřední blízkosti budovy. Vznikne zde zázemí k přechodnému chovu zvířat a pro rozšíření aktivit centra v souvislosti se zapojením seniorů ve smyslu vybudování prostor pro vlastní pěstitelskou a zahrádkářskou činnost. Plocha se zpevněným chodníčkem propojí klece a voliéru, jezírko, záhonky, skleník a sezení s malým pódiem a poslouží pro praktické ukázky doplňující přednášky v učebnách. Obyvatelé obce budou moci navštěvovat také ekologickou poradnu či ekologický kroužek. V novém centru najdou práci dva zaměstnanci na trvalý pracovní poměr, další pak na externí spolupráci.

4 Městys chce cyklistům nabídnout bezpečnější variantu, než je frekventovaná silnice Městys ve spolupráci se sousední obcí Velim plánuje přeložení části cyklotrasy mezi Cerhenicemi a Velimí. V praxi to znamená odklonění části stávající cyklistické trasy č. 0109, která vede z Kolína do obce Tatce, a to v úseku, který v současné době zavádí cyklisty na silnici č. III/3294. Ta je nejpřímějším spojením z Cerhenic do Kolína, jedná se tudíž o komunikaci s velkou frekvencí dopravy včetně provozu těžké nákladní dopravy. Pro cyklisty je to tedy zjevně velmi nebezpečný úsek. Nová možnost, jak cyklisty před tímto nebezpečím uchránit, vychází z tras historických cest mezi oběma místy, jak je patrné z katastrálních map a které byly z větší části zachovány. V této chvíli se jedná o dvou variantách, kudy by cyklisté mohli mezi Cerhenicemi a Velimí bezpečně jezdit. VARIANTA A SEVERNÍ DÉLKA METRŮ Severní trasa vede severně od silnice č. III/3294 a severně od železniční trati Česká Třebová Praha Masarykovo nádraží. Počátek přeložky této cyklotrasy je v obci Velim u železničního přejezdu, dále by cyklotrasa pokračovala po stávající polní cestě (700 metrů), která kříží trať zkušebního železničního okruhu Cerhenice (vlečka). Střední část trasy (1400 metrů) je dnes nezpevněným zemědělsky využívaným pozemkem. Dále by trasa pokračovala podél potoka Káča po stávající polní cestě (360 metrů) rovnoběžně s tratí ve vzdálenosti zhruba 200 metrů a následně cyklisty zavedla po místní komunikaci (250 metrů) v Cerhenicích kolem objektu čistírny odpadních vod. Posledním úsekem by byla ulice U Hřiště a na křižovatce ulic Za Dráhou a U Hřiště by se nová trasa napojila na cyklotrasu č VARIANTA B JIŽNÍ DÉLKA METRŮ Návrh jižní trasy navazuje na silnici č. III/3294 v západní části obce Velim, kde by se napojila na stávající zpevněnou polní cestu (v délce metrů). Dále je navržena přes nezpevněné zemědělské pozemky (520 metrů) a navazuje v místě historického pískového lomu na neudržovanou stávající polní cestu (330 metrů) a následně na obslužnou zpevněnou štěrkovou cestu, která je napojena na jižním okraji městyse Cerhenice na komunikaci III/3297. )) cerhenické rozhledy únor 2014 )) strana 4 Bezbariérové chodníky zvýší bezpečnost všech obyvatel Cerhenic V současné době žije v městysi Cerhenice 303 dětí, 371 obyvatel starších 60 let a 20 obyvatel ZTP. Nejen pro jejich bezpečnost, ale pro bezpečnost všech svých obyvatel se vedení městyse rozhodlo vybudovat nové či přebudovat staré nevyhovující chodníky na moderní bezbariérové komunikace pro pěší, jejichž součástí budou i varovné pásy pro nevidomé. Pomoci by měla dotace, o jejímž přidělení bude rozhodnuto zhruba v květnu. Práce jsou rozděleny do dvou etap. PRVNÍ ETAPA První etapa budování bezbariérových chodníků zahrnuje místa, kde v současné době chodníky chybí. Jedná se vesměs o chodníky podél silnice III/3297, a to v ulici Na Vinohradech a v ulici Nádražní. Zatížení silnice III/3297 je 1573 automobilů za den. V ulici Na Vinohradech je to severovýchodní část od nového přechodu části ulice Nádražní (slepá část příjezdu k objektu nádraží) až ke konci zástavby ve směru na Sokoleč a Ratenice. V Nádražní ulici se jedná o severozápadní část od křižovatky s Polní ulicí přes vjezd na parcelu č a křižovatky s ulicemi 9. května a Krátkou a je ukončena v křižovatce s ulicí Na Vinohradech návazností na stávající chodníkové zpevnění a následně novým přechodem přes ulici Nádražní v místě nové světelně řízené křižovatky. Chodníky budou mít šířku vesměs 1,50 metru s vjezdy a vstupy na přilehlé parcely. Celková délka jednotlivých úseků je cca 460 metrů (Nádražní ulice) a cca 300 metrů (ulice Na Vinohradech). Oddělení bezbariérového chodníku od vozovky bude provedeno pomocí betonového obrubníku s nášlapem 0,12 metru. Vlastní bezbariérový chodník pak bude s konstrukcí s krytem z betonové dlažby. DRUHÁ ETAPA Bezbariérový chodník by měl propojit jižní část městyse s centrem, kde se nachází veškerá občanská vybavenost obchody, autobusová a vlaková zastávka, knihovna, úřad městyse, základní a mateřská škola, denní stacionář, zdravotní středisko, byty s chráněným bydlením, kostel. I zde původní chodník ze 70. let, který je porušený a bez bezbariérových prvků, nahradí nový, moderní, bezpečný. Jedná se chodníky v ulici 1. máje podél silnice III/3297 směr Plaňany a dále podél stávající zástavby západní části náměstí Míru. V ulici 1. Máje je to severozápadní část městyse od dopravní hranice až po náměstí Míru, v trase kříží připojení ulic Zahradní, Na Vinici a U Borku. Na náměstí Míru se jedná o západní část náměstí podél objektů stávající zástavby. Jedná se o úsek od ulice 1. Máje k sokolovně, kde navazuje na stávající chodníkové zpevnění. Celková délka jednotlivých úseků je cca 600 metrů (ulice 1. máje) a cca 135 metrů (náměstí Míru).

5 Ohlídnutí za mikulášskou a bílou nadílkou Několik desítek dětí i větších slečen a mladých pánů si užilo mikulášskou besídku v prostorách denního stacionáře. Psali přání Ježíškovi, užili si pohádku i sladkou nadílku. Jen ten kýžený sníh se jim dostavil až o několik týdnů později. Zato však vykouzlil překrásné scenérie. )) cerhenické rozhledy únor 2014 )) strana 5

6 Zlatá svatba Manželé Ingrid a Karel Sixtovi oslavili nádhernou zlatou svatbu. Dovolte mi, abych jim do dalších společných let jménem městyse popřál mnoho štěstí, zdraví, krásných společných chvil a ještě dlouhá šťastná léta bok po boku. Vždyť štěstí po boku partnera a v kruhu rodiny je tím největším darem, jaký si člověk od života může přát, blahopřeje starosta Marek Semerád. Poděkování ))) Děkujeme panu starosti a členkám SPOZ za blahopřání a dárek k životnímu jubileu panu Slaviboru Zárubovi. ) rodina Zárubova, Loderova a Kalendova ))) Děkuji panu starostovi a členkám SPOZ za blahopřání a věcné dary k mým narozeninám. ))) Děkuji panu starostovi a členkám SPOZ za blahopřání a věcný dar k mému životnímu jubileu. ) Josef Sixta ) Josef Řezáč ))) Chtěla bych poděkovat panu starostovi a členkám SPOZ za gratulaci a věcný dar k mému životnímu jubileu. ) Erika Nováková Milí obyvatelé Cerhenic, Cerhýnek, & Radimku Úkolem každého vedení města či obce, které svou práci vnímá jako práci pro své lidi, není jen vydávat vyhlášky a nařízení, opravovat a budovat. Ale také se snažit, aby se občanům, kteří svému zastupitelstvu dali ve volbách svůj hlas, pokud možno dobře žilo. A nebudeme si nalhávat, že v dnešní nelehké době oním parametrem, který určuje míru spokojenosti, bývají často peníze. Peníze, kterých v řadě rodin není nazbyt. A nejsou to jen rodiny seniorů, jejichž důchody nezřídka pokryjí jen základní měsíční výdaje, ale také rodiny s malými dětmi i rodiny střední generace. Vinu na tom nese neustálé zdražování potravin, energií, pohonných hmot čili de facto všeho. Rozhodli jsme se proto, že Vám alespoň v něčem ulehčíme, že alespoň něco se zdražovat nebude. Cena za svoz odpadu proto i pro letošní rok zůstává v našem městysi na stejné výši jako v roce předešlém. Tedy 500 korun na osobu a rok. A to i přesto, že náklady na tuto službu neustále rostou. Sběr, svoz a zneškodňování komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu městys stojí ročně zhruba 1,8 milionu korun. Největší procento z této částky činí samozřejmě odpad komunální (1,6 milionu). Na poplatních, které hradíte, se vybere cca korun, tj. zhruba polovina potřebných nákladů. Pokud by tedy měl městys vybírat na místním poplatku plnou částku, znamenalo by to, že by každý z Vás platil přes korun, což by byl pro nemálo rodin citelný zásah do jejich rozpočtů. A to rozhodně nechceme dopustit. Městys proto poplatek za svoz odpadu nezvýší a polovinu nákladů doplatí. Uskrovníme chod úřadu, pokusíme se získat další dotace na investice a opravy, zkrátka v rozpočtu městyse tyto peníze najdeme. Musíme. Protože nechceme, aby Vás zatěžovaly další platby. Věříme, že to bude alespoň malá pomoc v současné už tak dost složité ekonomické situaci. PhDr et Bc. Marek Semerád, starosta DETAILNÍ ROZPOČET: výdaje za svoz komunálního odpadu výdaje za svoz separovaného odpadu výdaje za svoz nebezpečného odpadu celkem: Kč výběr místního poplatku Kč ))) Děkujeme srdečně touto cestou členkám SPOZ paní Vyšatové a Mgr. Hraničkové za blahopřání a věcný dar k výročí naší zlaté svatby. ) Manželé Sixtovi )) cerhenické rozhledy únor 2014 )) strana 6 počet obyvatel s trvalým pobytem k počet rekreačních nemovitostí 10 náklady na 1 osobu (poplatníka) Kč 1 084

7 BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA PRO OBČANY MĚSTYSE CERHENICE, CERHÝNKY A RADIMEK datum od kdy do kdy místo 05/02/14 17:00 19:00 Zasedací místnost Úřad městyse Cerhenice 02/04/14 17:00 19:00 Zasedací místnost Úřad městyse Cerhenice 04/06/14 17:00 19:00 Zasedací místnost Úřad městyse Cerhenice 07/08/14 dovolená ecentre děkuje: V Ostravě dne Vážená paní starostko / vážený pane starosto, vážená paní místostarostko / vážený pane místostarosto, v roce 2013 snížili lidé své výdaje na elektřinu a zemní plyn ve domácnostech o 210 milionů korun, a to pomocí elektronických aukcí. Od března do listopadu se do e-aukcí, organizovaných společností ecentre, zapojili obyvatelé z 652 měst a obcí napříč Českou republikou. Více než 92 % domácností v e-aukci ušetřilo nad 20 % svých výdajů na energie, a to díky Vašemu přispění. Rád bych Vám jménem společnosti ecentre, a. s. poděkoval za účast a spolupráci na projektu zorganizování elektronické aukce pro Vaše občany. Spolu s Vaší pomocí jsme pomohli obyvatelům ušetřit nemalé finanční prostředky, které nyní mohou využít pro své děti, na opravy domů, úhrady dalších nutných plateb, či na jiné užitečné věci. Děkuji za Vaši odvahu pustit se do něčeho nového, protože e-aukce pro domácnosti se v roce 2013 staly něčím nevídaným domácnosti (a podnikatelů) v České republice ušetří v rodinných rozpočtech nemalé prostředky a e-aukce se zároveň staly impulsem ke snížení cen pro všechny občany v České republice (ceník ERÚ pro r. 2014). DĚKUJEME ZA PŘÍLEŽITOST SPOLEČNĚ PEČOVAT O LIDI. Vážená paní starostko / vážený pane starosto, vážená paní místostarostko / vážený pane místostarosto, věřím, že to, co vloni bylo novým trendem, stane se běžnou součástí života každé domácnosti, a společně tak pomůžeme snížit tlak z nedostatku financí milionům domácností, ale i malým a středním podnikatelům v této zemi. Velice se těším na naši případnou další spolupráci. V případě zájmu o další kolo elektronické aukce pro Vaše občany se prosím obraťte na Vašeho Obchodního partnera ecentre. V nejbližší době Vás bude v této věci kontaktovat. V úctě Vítězslav Grygar ředitel a předseda představenstva ecentre, a. s. Aktuálně )) cerhenické rozhledy únor 2014 )) strana března od 10 hodin bude v kostele sv. Jana Nepomuckého celebrovat mši svatou kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský.

8 Cerhenice z ptačí perspektivy Zabránit napříště škodám při povodních. Takový byl smysl letecké prohlídky toku Výrovky, nad kterou převzal záštitu starosta Marek Semerád jakožto náměstek hejtmana Středočeského kraje. Vrtulník se vznesl nad riziková místa, kde by napříště mohl hrozit problém. Pořízeny byly fotografie s GPS souřadnicemi, které by měly v případě dalších povodní pomoci v informovanosti občanů a hlavně minimalizovat škody. CERHENICKÉ ROZHLEDY: čtvrtletník městyse Cerhenice, vydává úřad městyse Cerhenice, tel.: ; redakční rada: Aleš Kobliha, Lukáš Dukay, Jiřina Hoblová; grafika: jedenapůlgrafika; náklad 700 kusů. Uveřejněné příspěvky nemusejí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Předem nevyžádané rukopisy a foto grafie se nevracejí. Za původnost příspěvku odpovídá autor.

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1 Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy Dne 17.7.2012 byl proveden průzkum všech lokalit obce Přišimasy, v kterých připadá v úvahu výstavba chodníků, včetně fotodokumentace.

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří Strategický plán rozvoje města Bohušovice nad Ohří 2016 2020 znak města Vypracoval : MUDr. Jiří Kožíšek, místostarosta města červen srpen 2016-1- Obsah: 1. Charakteristika a poloha města 1.1. Charakteristika

Více

Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Vymezení úseků

Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Vymezení úseků NAŘÍZENÍ MĚSTA KOPŘIVNICE č. /014 kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic. Rada města Kopřivnice, se na své 91.

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.ii/109 a III/1094 b) Stavebník Obec Čerčany,Václavská 36 257 22 Čerčany, IČ 00231584 c) Projektant Ing.Pavel

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

Prioritní oblast: Technická infrastruktura ochrana životního prostředí. Projekt: Protipovodňové opatření města Horšovský Týn

Prioritní oblast: Technická infrastruktura ochrana životního prostředí. Projekt: Protipovodňové opatření města Horšovský Týn Informační list o města Horšovský Týn Prioritní oblast: Technická infrastruktura ochrana životního prostředí Projekt: Protipovodňové opatření města Horšovský Týn (nositel ) Hlavním cílem je zajistit protipovodňové

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Místní program obnovy Obce Citice do roku 2020 obsahuje tyto akce:

Místní program obnovy Obce Citice do roku 2020 obsahuje tyto akce: MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY OBCE CITICE Ministerstvo pro Místní rozvoj vydalo zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstvo pro Místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova.

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC SCHVÁLENA KOMISÍ DNE 09. LEDNA 2013. OBSAH: 1. CÍL A NÁPLŇ STUDIE 2. ÚVOD 3. KONCEPCE CYKLISTICKÝCH TRAS 4. NÁVRH ŘEŠENÍ 5. VÝKRES VESTEC - PLÁNOVANÉ CYKLOTRASY

Více

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS)

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 2.1 Všeobecně... 1 2.1 Dotčené pozemky... 2 2.2 Související

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 102 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 102 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice

Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice Seznam projektových záměrů: Název projektu Rekonstrukce a oprava místních komunikací Lokalizace místní části obce Rozpočet 4 mil. Kč Popis

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Horusice D3 Dálnice INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Ve III/14713 (původně II/147) 3 Veselí nad Lužnicí 1 60 atice Veselí n. Luž. jih C2c doprovodná komunikace 24 stavba 0309/I Bošilec Ševětín České Budějovice

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y O B C E C I T I C E

M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y O B C E C I T I C E M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y O B C E C I T I C E Ministerstvo pro Místní rozvoj vydalo zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstvo pro Místní rozvoj v rámci

Více

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Tel./fax: 274 816 727 http:// Základní grantový program Podpora aktivit ve prospěch životního prostředí, s důrazem na aktivní

Více

SENICE NA HANÉ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. okres Olomouc I.A TEXTOVÁ ČÁST. Odbor výstavby, úřad územního plánování

SENICE NA HANÉ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. okres Olomouc I.A TEXTOVÁ ČÁST. Odbor výstavby, úřad územního plánování ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SENICE NA HANÉ okres Olomouc I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Litovel, Odbor výstavby, úřad územního plánování Objednatel: Zpracovatel: Obec Senice na Hané Ing. arch.

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název akce Pozemky Místo stavby Kraj : : p.č. 230 a 232/1 k.ú. Krasice : ulice Krasická a její okolí

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 2012) Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN. Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit současné

Více

Zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách Radošovická a Kubánské náměstí

Zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách Radošovická a Kubánské náměstí Pořadové číslo projektu: 25 Název projektu: Zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách Radošovická a Kubánské náměstí Popis projektu: Jedná se o úpravy na zastávkách MHD Radošovická a Kubánské

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Oprava místních komunikací a výstavba odstavných míst Název stavby Místo stavby parcela č. 1864/7;/8;/11;/12 a 531/9 k.ú. Hrušovany u Brna Investor

Více

Město Uherský Brod. Kampaň TADY ŽIJU

Město Uherský Brod. Kampaň TADY ŽIJU Město Uherský Brod Kampaň TADY ŽIJU Představení města Uherský Brod Počet obyvatel v Uherském Brodě: 16 631 Představení města Uherský Brod - poloha Město Uherský Brod se nachází na jihovýchodě Moravy ve

Více

progres OBECNÍ ÚŘAD A SOKOLOVNA NOVÉ CENTRUM OBCE BŘEZOVÁ - OLEŠKO

progres OBECNÍ ÚŘAD A SOKOLOVNA NOVÉ CENTRUM OBCE BŘEZOVÁ - OLEŠKO OBECNÍ ÚŘAD A SOKOLOVNA NOVÉ CENTRUM 03 OBECNÍ ÚŘAD jednopodlažní objekt s bezbariérovým přístupem obsahující 2 kanceláře, zasedací místnost, archiv a zázemí OBČANSKÁ VYBAVENOST variabilní pronajimatelná

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

1: Zákaz volného pohybu psů - CELKOVÝ PŘEHLED. Legenda. Město Havlíčkův Brod. Havlíčkovo nám Havlíčkův Brod

1: Zákaz volného pohybu psů - CELKOVÝ PŘEHLED. Legenda. Město Havlíčkův Brod. Havlíčkovo nám Havlíčkův Brod Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky města Havlíčkův Brod č. 8/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v Havlíčkově Brodě Legenda č. 1 centrum města č. 2 okolí nemocnice

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Investiční akce města Karviné v roce 2015

Investiční akce města Karviné v roce 2015 Investiční akce města Karviné v roce 2015 Revitalizace zámku Fryštát oprava fasády, střechy a oken v zámku Fryštát ATRIS, s.r.o. stavební práce: 8,5 mil. Kč vč. DPH Termín výběrového řízení: 03/2015 Termín

Více

STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE OBCE POSTŘEKOV

STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE OBCE POSTŘEKOV STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - PARKOVACÍ/ODSTAVNÉ PLOCHY OBCE POSTŘEKOV PasProRea s. r. o., Homole 198, 370 01 Homole Zpracoval: Michal Šustek Kontroloval: Jaroslav

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby Obsah Zásady organizace výstavby A) VEDENÍ A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU... 2 B) VĚCNÝ A ČASOVÝ POSTUP PRACÍ, PŘESUNY HMOT, SKLADÁKY... 2 LHŮTY VÝSTAVBY... 2 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY SOUVISEJÍCÍCH STAVEB... 2

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 4 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6056 - březen 2011

Více

Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD

Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD MOTIVACE cyklostezky nevytváří ucelenou síť integrace cyklodopravy do současného prostoru oddělování všech ode všech se v praxi

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji

4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji 4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji Základní informace o Labské stezce z Koncepce cyklistické dopravy Královéhradeckého kraje Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou R-PROJEKT

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH 15. 7. 1. 8. 2010 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 2063, 753 01 Hranice Kontakt: tel.: (+420) 581 626 202 fax:

Více

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva OPRAVA MK ul. PUSTÝ Stavba: OPRAVA MK ul. PUSTÝ Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 12.08.2013 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,00 hod. Přítomni členové

Více

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ... PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY Investor Zodp. projektant Vypracoval Obec Dolní Podluží

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Územní studie Sezemice lokalita Z1

Územní studie Sezemice lokalita Z1 Územní studie Sezemice lokalita Z1 Obsah: Průvodní zpráva Výkres širších vztahů M 1:10 000 Zákres do katastrální mapy M 1:1000 Situace urbanistického a architektonického řešení M 1:1000 Situace inženýrských

Více

Rozpočet na rok 2011 výdaje

Rozpočet na rok 2011 výdaje Rozpočet na rok 2011 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV HODNOCENÉ UKAZATELE Pro zhodnocení stavu pěší a kolové dopravy bylo využito stávajících mapových podkladů určených

Více

Kardinál požehnal kostelu a všem obyvatelům Cerhenic

Kardinál požehnal kostelu a všem obyvatelům Cerhenic Městys Cerhenice čtvrtletník duben 2014 Kardinál požehnal kostelu a všem obyvatelům Cerhenic Velkou pochvalu a díky sklidili od Dominika kardinála Duky, OP, arcibiskupa pražského, všichni, kdo se zasloužili

Více

Prostředí a kvalita života

Prostředí a kvalita života Prostředí a kvalita života Rádi bychom získali více informací o tom, jak vnímáte nebo co si myslíte o okolí Vašeho bydliště. Zodpovězte prosím následující otázky týkající se Vás a okolí Vašeho bydliště.

Více

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky A. Přechody pro chodce Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky Označení: PR 01 Popis situace: Chybějící přechod na severní straně mostku přes potok v ulici V Pitkovičkách pro bezpečné

Více

D.1.1. SO 101 Technická zpráva

D.1.1. SO 101 Technická zpráva D.1.1. SO 101 Technická zpráva Základní charakteristiky stavby Úprava přechodu pro chodce Prvomájová, Praha-Radotín, p.č. 2524/1 Navrhovaná stavba se nachází na území hl. města Prahy, v městské části Praha

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620 Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Obsah Popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha pozemku... 5 Výměry:... 6 Územní plán:...

Více

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO ROŢNOV POD RADHOŠTĚM Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 10.12.2013 usneslo

Více

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn 17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou SURPMO, Ateliér Hradec Králové v roce 2004. Jako

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE. č. 07/97

MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE. č. 07/97 MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE VYHLÁŠKA č. 07/97 OMEZENÝ REŽIM PLATNOSTI DOSAVADNÍCH REGULAČNÍCH PLÁNŮ o závazných částech Územního plánu zóny v části katastrálního území České Budějovice 3 Nemanice - "U Čertíka"

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Bohuslavice

Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Bohuslavice Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Bohuslavice Zastupitelstvo obce Bohuslavice schválilo na svém zasedání dne 28. 5. 2001 územní plán Obce (dále jen

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva elektro. Kunice, Dolní Lomnice kvn, TS, knn pro RD

Průvodní a souhrnná technická zpráva elektro. Kunice, Dolní Lomnice kvn, TS, knn pro RD Průvodní a souhrnná technická zpráva elektro stavba : Kunice, Dolní Lomnice kvn, TS, knn pro RD Část stavby v rámci projektované lokality RD bude řešena v rámci regulačního plánu, který nahradí územní

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZŘÍZENÍ PŘECHODU PRO PĚŠÍ NA SILNICI II/110 V ULICI TÁBORSKÁ V BENEŠOVĚ OBSAH PD : 1. Textová část: Technická zpráva 2. Výkresová část : Katastrální situace Situace celková

Více

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY CESTY

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY CESTY OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY CESTY 1. Popis území 2. Popis stavebně technického řešení a) Kategorie cesty b) Směrové vedení trasy c) Připojení na stávající komunikace d) Výhybny e) Rozšíření v obloucích f) Odvodnění

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. HORNÍ LITVÍNOV HORNÍ LOM Pro Horní Lom část A I. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ STUDIE. HORNÍ LITVÍNOV HORNÍ LOM Pro Horní Lom část A I. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE HORNÍ LITVÍNOV HORNÍ LOM Pro Horní Lom část A I. TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD LITVÍNOV PROJEKTANT: ING.ARCH. JAN HASÍK MOST 06/2013 1 - Identifikační údaje územní studie 1. Obec

Více

Zásady zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Hustopeče

Zásady zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Hustopeče Zásady zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Hustopeče I. Obecná ustanovení 1.1. Žádost o zřízení věcného břemenem majetku města bude posuzována s ohledem na zábor, znehodnocení a

Více

Celkový přehled místních komunikací obce Postřekov. PasProRea s. r. o., Homole 198, Homole

Celkový přehled místních komunikací obce Postřekov. PasProRea s. r. o., Homole 198, Homole Komunikace II. třídy Délky a plochy komunikací podle druhů povrchů Chodníky příslušné k Odvodnění Obrubníky 1b Kamenná Od Obce Díly na konec katastrálního území 166 913 2 785 4 701 3855 3 Délky a plochy

Více

Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28. října

Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28. října SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje a) označení stavby Stavba : Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28. října Kraj : Středočeský Místo stavby : Hostivice Druh stavby : Oprava

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 211 15. 7. 3. 7. 211 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 263, 753 1 Hranice Kontakt: tel.: (+42) 581 626 22

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) PROGRAMOVÝ RÁMEC FIN. ALOKACE: cca 42 500 000 Kč Fiche 1 BEZPEČNOST DOPRAVY A CYKLODOPRAVA Bezbariérový přístup zastávek Zvuková

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba: Název: Místo: Břeclav Katastrální území: Břeclav Stupeň dokumentace: ZDS Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o. Na Zahradách 1151, 690 02

Více

Letovice. Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky. I/43 směr Svitavy

Letovice. Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky. I/43 směr Svitavy Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky okružní křižovatka + upravený úsek I/43 směr Svitavy I/43 směr Brno Letovice 1. Celková situace Sledovaná čtyřramenná okružní křižovatka

Více

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě VÝPIS USNESENÍ ze zasedání č. 10 konaného dne 23. března 2016 Usnesení ZM 1/10/2016: návrhovou komisi ve složení: předsedkyně paní Vladimíra Supová

Více

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo SPIS. ZN.: SMUZN Výst.12027/2011-Ha DATUM: 3.4.2012 Č.J.: MUZN 24924/2012 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Ing. Stanislava Hájková 515 216 263

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 18 404 650,00 Kč B Rozpočtové výdaje 18 404 650,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 1/ Kontrola usnesení 34/170 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 7/16 34/171

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ORDINACE A LÉKÁRNA, UL. OLOMOUCKÁ, PROSTĚJOV

ÚZEMNÍ STUDIE ORDINACE A LÉKÁRNA, UL. OLOMOUCKÁ, PROSTĚJOV ÚZEMNÍ STUDIE ORDINACE A LÉKÁRNA, UL. OLOMOUCKÁ, PROSTĚJOV Zpracovatel: 2 arch s.r.o., Česká 824/31, 796 01 Prostějov, IČ 277 30 221 Datum: únor 2016 ÚZEMNÍ STUDIE ORDINACE A LÉKÁRNA, UL. OLOMOUCKÁ, PROSTĚJOV

Více

Speciál. vyšel 20. 8. 2015. obce Řepiště. Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012. Centrum. Urbanistická studie

Speciál. vyšel 20. 8. 2015. obce Řepiště. Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012. Centrum. Urbanistická studie Speciál vyšel 20. 8. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 Centrum obce Řepiště Urbanistická studie www.repiste.eu speciál www.repiste.eu Urbanistická studie obec Řepiště Úvodní slovo

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

Zápis č. 9/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 9/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 9/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.09.2013 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,30 hod. Přítomni členové

Více

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 Zásady pro vodorovné dopravní značení

Více

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE květen 2014 1 Identifikační údaje... 3 2 Stručný popis stavby... 4 3 Vyhodnocení podkladů a průzkumů... 4 4 Technické řešení

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012 USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012 Rada města Slatiňany: 637/44/2012/RMS schválila návrh rozšířeného programu 44. schůze rady města Slatiňany 638/44/2012/RMS

Více

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha P1.1 Fotodokumentace hodnoty P1.2 PŘÍRODNÍ HODNOTY (HP) HP1 PŘÍRODA OBKLOPUJÍCÍ OBEC Nádherná cesta od Voděradských bučin, výjimečně krásné a hodnotné

Více