ZPRAVODAJ. ãíslo 11 roãník 18 prosinec 2008 cena 3,- Kã

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. ãíslo 11 roãník 18 prosinec 2008 cena 3,- Kã"

Transkript

1 MIKULÁŠOVICKÝ PROSINEC 2008 ZPRAVODAJ ãíslo 11 roãník 18 prosinec 2008 cena 3,- Kã Mikulá s ãertem se vrátili do kolky Vydafiená mikulá ská besídka Z historie: Pomníky v Mikulá ovicích Tradiãní Mikulá sk turnaj vyhrál Plaston luknov (str. 3) (str. 3) Oslava adventu zaplnila mikulášovické náměstí Před rokem se na mikulášovickém náměstí konalo slavnostní rozsvěcení vánočního stromu vůbec poprvé a s velkým úspěchem. O to víc bylo pro letošní rok zavazující akci zopakovat a navíc ještě trochu vylepšit. Letos byli všichni organizátoři tak trochu napjatí, zda zájem o akci bude stejný jako minule. A co se nestalo, na mikulášovické náměstí přišlo ještě více diváků než vloni. Odměnou jim byl bezchybně připravený program, který zahájil básní o adventu jeden ze školáků a člen Turistického oddílu mládeže Mikulášovice Jan Hoštička. Po kratičkém stylovém úvodu pronesl své sváteční slovo starosta města Stanislav Hladík, do ticha a tmy zazněla skladba na trubku a letošní vánoční strom byl rozsvícen. Program pokračoval vystoupením dětí z mateřské školy, pěveckého souboru základní školy, svůj blok si perfektně odzpíval i mikulášovický sbor dospělých. Na závěr pak zaznělo několik koled na dechové nástroje v podání souboru Klause Klingera. Diváci i účinkující si mohli dopřát svařené víno nebo čaj ve stánku připraveném restaurací U Vladařů, hned vedle měli všichni možnost si zakoupit zajímavé vánoční perníky od paní Habrové. Jako při každé větší akci zde mělo svůj prodejní stánek také městské informační středisko, prodávaly se zejména suvenýry s motivy Mikulášovic a také vánoční dekorace. Nakonec nesmíme zapomenout jenom připomenout, že celou akci naplánovala a připravila skupina organizátorů řízená ředitelkou mateřské školy Kristinou Klingerovou. Technicky akci zajistilo město Mikulášovice, materiálně i organizačně vypomohl místní turistický oddíl mládeže. Akce proběhla za přispění firem Autodoprava Karel Moravec, Elektroservis Jiřinec, S&R Stahlbau - Blechbearbeitung CZ, s.r.o. a restaurace U Vladařů. T. Fúsek (str. 4) (str. 5) Mobilní pódium opět zajistil pan Karel Moravec, navíc byl jeho kamion opatřen zbrusu novou plachtou za přispění firmy Stahlbau - Blechbearbeitung CZ, s.r.o. Dechový soubor Klause Klingera zahrál celou řadu vánočně laděných skladeb. Mnoho pracovních úspûchû i spokojenosti v osobním Ïivotû v em obãanûm Mikulá ovic do nového roku 2009 pfiejí starosta mûsta Stanislav Hladík a zastupitelé Suvenýry s motivy Mikulášovic či Vánoc se daly pořídit u stánku městského infocentra.

2 STRANA 2 INFORMACE MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ SBĚRNÝ DVŮR MIKULÁŠOVICE SEZNAM VYBÍRANÝCH ODPADŮ velkoobjemový odpad z domácností /kód / matrace, starý nábytek, koberce, linolea apod. poplatek za 1 m 3 90,- Kč pneumatiky /kód / poplatek osobní pneu. 18,- Kč poplatek nákladní pneu. 12 x 20,0 120,- Kč poplatek nákladní pneu. 18 x 22,5 150,- Kč poplatek nákladní pneu. 18 x 22,5 4,50 Kč/kg nebezpečné složky komunálního odpadu léky /kód /, barvy /kód /, oleje /kód /, kyseliny /kód /, rozpouštědla /kód /, zásady /kód /, fotochemikálie /kód / bez poplatku zpětný odběr elektrozařízení pouze kompletní elektrozařízení chladničky, mrazničky, sporáky, mikrovlnné trouby, varné konvice, žehličky, fritovací hrnce, topinkovače, mixéry, kávovary, žehličky, fény, pračky, sušičky, myčky, rádia, televizory, PC sestavy, telefony, faxy, videa, satelity a další domácí elektrospotřebiče bez poplatku Hodnû pohody v osobním Ïivotû i pracovních úspûchû pfiejí v em mikulá ovick m obãanûm zamûstnanci MûÚ Mikulá ovice Dovolte mi prosím touto cestou popfiát v em ãtenáfiûm krásné Vánoce, hodnû dobr ch knih a co nejvíce pohody do pfií tího roku Va e knihovnice Ing. NadûÏda Îabková prodej domácích potfieb a elektrospotfiebiãû dále nabízíme zaji tûní poãítaãov ch komponentû Pro své klienty hledáme byty, domy, chalupy Realitní kanceláfi ERA SEVER MAKLÉ VA EHO REGIONU Mgr. Petr Pánek tel.: DOVOZ ZDARMA provozní doba úterý hod. sobota hod. Děkujeme všem občanům, kteří již zahájili nebo již řadu let třídí odpad, nezištně tak pomáhají životnímu prostředí. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Upozorňujeme občany, že stále vybíráme platby za psy a nájem pozemků v hotovosti v pokladně MěÚ, kancelář č. 1. Složenky nejsou zasílány! Dále upozorňujeme, že někteří občané stále nemají zaplacen poplatek za svého psa. K dostání jsou již registrační známky pro psy (1 ks za 10,- Kč). Upozorňujeme všechny, kteří si žádají o vystavení 1. občanského průkazu, že nejprve si musí vyžádat podklady na evidenci obyvatel MěÚ v Mikulášovicích. Vezměte s sebou, prosím, rodný list žadatele. O občanský průkaz může žádat rodič nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku dítěte nebo občan při dovršení 15 let. Upozorňujeme občany na možnost nahlédnutí do jednotlivých sbírek zákonů na MěÚ Mikulášovice (kancelář č. 1). Poplatek za pronájem hrobového místa je možné zaplatit v pokladně MěÚ - kancelář č. 1. CENÍK PLOŠNÉ REKLAMY velikost cena za 1 cm 2 A4 (celá strana 260 x 190 mm) Kã 4 Kã A5 (1/2 strany 190 x 130 mm) Kã 4,50 Kã Jin rozmûr 5 Kã za 1 cm 2 Pfiíplatek: 30 % za uvefiejnûní na titulní stranû, 20 % za uvefiejnûní na poslední stranû. Minimální velikost inzerátu je 43 x 30 mm. ÁDKOVÁ INZERCE PRO OBâANY ZDARMA! Mikulá ovice 253, tel.: , , Zveme Vás na koncerty VÁNOâNÍ KONCERT mikulá ovického pûveckého sboru ãtvrtek od hodin v kostele sv. Mikulá e v Mikulá ovicích vstupné dobrovolné Koncert pûveckého souboru SALVE RADIX nedûle od hodin v kostele sv. Mikulá e v Mikulá ovicích na programu jsou skladby star ch mistrû i neznám ch autorû ORDINACE DĚTSKÉHO LÉKAŘE MUDr. MARCELA ČERMÁKOVÁ Dolní Poustevna pondělí hod. tel.: poradna hod. čtvrtek hod. sestra středa, pátek hod. Vilémov čtvrtek hod. tel.: poradna hod. mob.: sestra úterý hod. Akutní případy mimo ordinaci ošetří lékaři dětského oddělení Lužické nemocnice Rumburk. ORDINACE OBVODNÍHO LÉKAŘE MUDr. ZDENĚK CORN Mikulášovice čp. 40 tel.: pondělí úterý odběry krve středa čtvrtek po předchozím objednání pátek odběry krve Na odběry krve je nutné se objednat předem! SPOLEâENSKÁ KRONIKA Dne oslaví 70. v roãí spoleãného Ïivota manïelé Gürthovi z dolních Mikulá ovic. V e nejlep í, hodnû zdraví, vitality a je tû mnoho krásn ch a spoleãn ch let jim pfieje vnuk Petr s rodinou.

3 MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ INFORMACE STRANA 3 Čert vypadal opravdu přísně, a tak z něho měly děti respekt. Přesto mu zazpívaly několik písniček. Mikuláš s čertem se vrátili do školky Celý rok měli Mikuláš s čertem a andělem na to, aby si mohli v klidu připravit svou řeč na adresu těch nejmenších. Všechny hříchy za celou tu dobu měl čert napsané ve své čertovské knize, a tak Mikuláš, který je přede všemi přečetl, mohl od každého nezbedy žádat slib, že se polepší. Na druhou stranu anděl měl také svojí knihu, a tam se mnozí mohli naopak dozvědět, co se jim za ten rok povedlo, co se naučili, ale Vydařená mikulášská besídka Stejně jako roky předešlé se této tradice pořadatelsky plně ujali žáci deváté třídy místní základní školy. Není pochyb o tom, že přípravě celého programu věnovali maximální nasazení a v průběhu jejich vystoupení to bylo bezesporu znát. Mikulášské odpoledne začalo ve čtyři hodiny na obou sálech Slovanského domu. Nejprve byli příchozí hosté nasměrováni do malého V bûrové fiízení také, co je třeba ještě malinko vylepšit. Na dětech byl sice vidět počáteční neklid z přítomného čerta, ale nakonec jim všechny zazpívaly několik písní a vesele jim zamávaly na cestu. Jako každý rok nechal čert ve školce kousek ze svého koštěte, aby měly paní učitelky možnost dětem připomenout, že za rok se opět všichni sejdou a budou číst, co se od minule změnilo k lepšímu. T.F. sálu, kde probíhala předvánoční burza výrobků žáků místní školy, poté se již rozjel hlavní program. Slavnostním nástupem vše začalo, ten sklidil nemalé ovace přítomných, ale to byl zatím jen začátek. Celý program se nesl v pěkné atmosféře a na pořadu dále bylo vystoupení skupiny Step by Step, společné zpívaní koled, nejrůznější hry a soutěže pro všechny Vánoční zastavení plné koled Sbor pro občanské záležitosti při městě Mikulášovice opět uspořádal pro naše starší spoluobčany společenské posezení plné vánočních koled a dobré nálady. Tradiční předvánoční akce se mohli zúčastnit všichni obyvatelé domu s pečovatelskou službou, ale také rodiče vystupujících dětí. O setkání je dost velký zájem, a tak společenská místnost místní DPS praská ve švech, nicméně organizátoři se snaží vždy navodit příjemnou rodinou atmosféru, při které předvedené výkony našich malých umělců ještě více vyniknou. O kulturní program se postaral dětský pěvecký sbor při ZŠ pod vedením paní Blanky Baranovské a žáci základní věkové skupiny přítomných dětí a řada dalších zajímavostí. Po skončení všech uměleckých vystoupení se na parketě strhla honička za neposednými zlobivci, kteří zasluhovali od čertů okusit oheň pekelný. Spolu s čerty ale přišel i Mikuláš s pomocníkem andělem, aby nadělili několik výslužek naopak zase dětem za dobré chování. na pronájem Slovanského domu v Mikulá ovicích Mûsto Mikulá ovice nabízí k pronájmu vlastní kulturní zafiízení ve stfiedu mûsta. Jedná se o pronájem budovy s restaurací, vinárnou, mal m spoleãensk m sálem a velk m taneãním sálem vãetnû ve kerého sociálního pfiíslu enství. Dětský pěvecký sbor ZŠ Mikulášovice spolu s částí hudebního doprovodu ZUŠ Šluknov. Děkuji žákům deváté třídy a učitelům, kteří se postarali o příjemné odpoledne - mikulášskou besídku. Bylo se opravdu na co dívat: krásný nástup deváťáků, soutěže, zpívání, tancování, vystoupení taneční školy Step by Step. Pěkný byl i vánoční trh, kde byly pěkné umělecké školy ve Šluknově. Předvedla se část umělců pod vedením pana učitele Patrika Englera a druhá pod dohledem pana učitele Petra Vility. Svojí návštěvou potěšil přítomné také starosta města, který pravidelně s místními obyvateli diskutuje o jejich všedních i nevšedních starostech. red Vánoční besídka proběhla na jedničku dárečky, které sami žáci vyrobili a přišli i čerti s Mikulášem a andělem. Ještě jednou díky všem. L. Hořejší Mikuláš s andělem byli přívětiví a přinesli i nějaký dárek. Nabídky smûfiujte na adresu: Mûsto Mikulá ovice, Mikulá ovice 1007, Mikulá ovice Prohlídka objektu a podrobnûj í informace na tel , p. Bfietislav Jehliãka. Termín pronájmu: moïnost uïívání ihned Toto v bûrové fiízení nepodléhá úpravû zákona ã. 137/2006 Sb. o vefiejn ch zakázkách, v platném znûní.

4 STRANA 4 HISTORIE MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Pomníky v Mikulá ovicích I v Mikulášovicích se v minulosti zřizovaly různé pomníky nebo památníky související s nějakými významnými událostmi, osobnostmi nebo neštěstími. Ne však v takovém množství, jako ve velkých městech, kde se stále staví nové a bourají staré. Pomníků se v našem městě zachovalo poměrně málo, i tak jsou spolu s jinými památkami stálým terčem místních vandalů. Toto krátké pojednání se netýká drobných sakrálních památek, kterých se dosud zachovalo v Mikulášovicích velké množství, i když větší část z nich byla primitivními lidmi zničena. Již dříve ve Zpravodaji v souvislosti s návštěvou císaře Josefa II. dne byla o pomnících tohoto vladaře zmínka, proto jen krátce. V roce 1887 byl ustaven výbor pro postavení pomníku císaře Josefa II. Pro finanční zajištění byla vyhlášena veřejná sbírka. Byl přijat návrh sochaře Tscharra ze Šenova. Pomník byl odhalen 4. září 1887 před novou školní budovou ve střední části obce. Odhalení provedl říšský rada dr. Knatz z České Lípy a při té příležitosti bylo položeno 60 věnců. Na závěr slavnosti projel obcí alegorický vůz, který představoval císaře Josefa II. jako oráče a žence. V roce 1897 byl upraven pozemek kolem pomníku a umístěn kovový plot za 300 zl. Náklady uhradil starosta obce Franz Dittrich. V roce 1919 byla socha odstraněna, ale hned 28. listopadu byla na protest proti zřízení ČSR znovu instalována. Socha byla opět odstraněna v květnu 1923 a znovu postavena ve 30. letech, aby ve válečných letech opět a definitivně zmizela. Podstavec pod sochou byl odstraněn na podzim roku Dobová reprodukce pomníku z 1. světové války u vlakového nádraží Mikulášovice střed. Spolu s ním i socha Ježíše s dětmi nad vstupním portálem školy. Ještě předtím v březnu, v době úmrtí J. V. Stalina, byla na podstavci bývalého pomníku umístěna jeho busta a u ní uspořádána tryzna. V roce 1783 na počest návštěvy Josefa II. byl F. Z. Römischem vzahradě domu čp. 574 postaven v duchu romantizmu pomník, který připomínal básníky té doby - F. G. Klopstocka, G. E. Lessinga a M. Denise. V osadě Tomášov je při levé straně silnice u chatového tábora žulový kámen s nápisem IPM Podrobnosti o jeho vzniku nejsou známy, prý jde o pamětní kámen připomínající násilnou smrt hajného. Je nutné se zmínit o zvláštním pomníku - smírčím kříži. Ty v minulosti byly umisťovány po celém území Čech. Kamenný kříž na Tomášově je v blízkosti Zlodějské cesty. Byl v dávné minulosti znamením usmíření za spáchaný zločin, kdy viník na důkaz své lítosti nechal postavit kříž zpravidla na místě činu. Je možné i jiné vysvětlení, ale vše kolem tohoto kříže jsou jen spekulace. Nápis na kříži nám pouze prozrazuje, že 21. října 1753 zde někdo zemřel. Traduje se, že kdo takový kříž zcizí nebo poškodí, postihne ho neštěstí. Zejména po ukončení I. světové války řada obcí věnovala svým padlým spoluobčanům vzpomínku, která se projevovala stavbou více či méně okázalých pomníků. Po mobilizaci v roce 1914 nastupovali mikulášovičtí muži k 42. nebo 94. regimentu, které byly ihned odveleny na frontu. V roce 1926 na památku a uznání nechali občané Salmova svým padlým zřídit pomník. Jedná se o mramorovou desku vsazenou do žulového kamene, která připomíná 14 padlých občanů Salmova. V září 1928 byl obecním zastupitelstvem odhalen za hřbitovem další pomník obětem I. světové války, konkrétně čtyřem vojákům z Maďarska, Haliče, Moravy a Mikulášovic, kteří zemřeli v letech na následky válečných zranění v místní nemocnici. 16. září 1928 byl odhalen pomník obětem I. světové války před nádražím střed. Pomník představoval sedícího vojáka z bronzového plechu s finančním nákladem 17 tis. Kč. Samotné mramorové desky se jmény obětí včetně dne a místa úmrtí byly pořízeny již v roce Plastika byla po válce zničena vandaly. Z Mikulášovic za války padlo nebo zemřelo v letech na následky zranění 257 občanů. Jiný pomník je umístěn při cestě na Hantschberg před příchodem na Zlodějskou cestu. Pamětní deska připomíná neštěstí, kdy zde 30. července 1885 na následky zasažení bleskem u sloupku s ukazatelem cest zemřel ekonom František Schneider z Mikulášovic zčp Podobný žulový pomník se nalézá u cesty do dolních Mikulášovic přes Kostelní vrch, kdy 8. května 1869 byl na místě zabit bleskem syn sedláka Josefa Dittricha z čp. 533 i s dvěma kusy dobytka. V roce 1990 při stavbě druhého tenisového kurtu ve sportovním areálu byl při dolování stavebního kamene u velkého bazénu nalezen pomník s dobře čitelným nápisem, který v předválečné době byl umístěn v prostoru koupaliště. Přeložený nápis zní Važte si a opatrujte odkaz našeho prostého spoluobčana Joh. Weisgebera. Podle některých údajů mělo jít o projektanta areálu. Pomník byl očištěn a je dnes usazen při hlavním vchodu na koupaliště. 7. listopadu 1974 byl na památku polských vojáků padlých při osvobozování Šluknovského výběžku odhalen pomník před základní školou. Mikulášovice byly osvobozeny jednotkou 8. polské pěší divize 2. polské armády brigádního generála K. Świerczewskiego, která bojovala ve svazku 1. ukrajinského frontu Rudé armády. Vroce 1965 byl na náměstí odhalen památník obětem fašismu. Na jednoduchém žulovém obelisku byla umístěna mosazná deska s nápisem Obětem fašismu , která byla v roce 1994 doplněna textem a komunismu. V červnu 2007 byla vandaly deska odcizena. V Mikulášovicích byl ještě jeden zvláštní pomník. Park před dnešní poštou byl zřízen ještě před válkou, ve středu byla prohlubeň, kde na jejích svazích byly skalky a květinové záhony s lavičkami. Za svahem směrem k potoku stál hudební pavilon a občerstvovací kiosk. V roce 1954 se začal dolík zavážet odpadky a sutí a v roce následujícím zde vznikl park dr. Zdeňka Nejedlého. V 60. letech byl pak v místě dolíku postaven asi 3 m vysoký plechový jehlan, na jehož vrcholu byla umístěna pěticípá hvězda. Spolek historie

5 MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ SPORT STRANA 5 Tradiční Mikulášský turnaj vyhrál Plaston Šluknov Naše děvčata nejlepší v přehazované Šluknovská sportovní liga základních škol pokračovala další, letos již poslední soutěží, kterou byla přehazovaná děvčat. Pořadatelem tohoto turnaje byla právě mikulášovická základní škola a turnaj proběhl v místní sportovní hale. Za účasti všech šesti škol, které jsou do ligy zapojené, se děvčata utkala Jedním z nejvyhlášenějších turnajů pro nejmenší fotbalisty je ten mikulášský v Mikulášovicích. Letošního, již jedenáctého ročníku se zúčastnilo osm družstev z celého okresu Děčín. Hned úvodní zápas sehráli naši kluci proti Hornímu Podluží a vítězstvím skvěle vykročili do turnaje. Pak nešťastně podlehli týmu SK Skloluxus Lipová a k lepšímu umístění ve skupině už jim nepomohla ani remíza s favorizovanou Českou Kamenicí. Mikulášovický Spartak se tak utkal o celkově páté místo s Krásnou Lípou a zápas nakonec dovedl do vítězného konce. Pro domácí tým i fanoušky byl potěšující alespoň fakt, že nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen právě domácí borec Petr Hanka. Mezi individualitami mu sekundovali Jakub Beneš z Junioru Děčín jako nejlepší střelec, brankářem turnaje se stal Dominik Rybyšár z Jiříkova, a protože mezi nejmenšími fotbalisty mohou hrát i děvčata, nejlepší z nich byla vyhlášena Blanka Bannertová z Lipové. Turnaj uspořádal za přispění města místní fotbalový oddíl Spartak Mikov Mikulášovice a na velice atraktivní ceny přispěla celá řada firem. Oddíl kopané tímto děkuje sponzorům, kteří podpořili tradiční turnaj: Korekta s.r.o.; Alatex Mikulášovice; TETA, s.r.o., Ústí nad Labem; Město Mikulášovice; p. Petr Renner, Conta clip Mikulášovice; MIKOV Mikulášovice; mezi sebou systémem každý s každým. Nejlepších výsledků dosahovalo domácí družstvo, které neztratilo ani jeden set a přesvědčivě tak strhlo prvenství na svojí stranu. Zástupkyně naší školy tak dokázaly, že pod vysokou sítí to umí a není pochyb, že k tomuto výsledku jim také dopomohla volejbalová průprava. K ONEČNÉ POŘADÍ TURNAJE 1. ZŠ Mikulášovice 150:56 10 bodů 2. ZŠ U Nemocnice, Rumburk 138:87 8 bodů 3. ZŠ Šluknov 118:116 6 bodů 4. ZŠ Dolní Poustevna 102:132 3 body 5. ZŠ Jiříkov 89:132 2 body 6. ZŠ Tyršova, Rumburk 73:147 1 bod Hodnû zdraví a tûstí v osobním Ïivotû pfieje vedení FO Spartak Mikov Mikulá ovice WENE Mikulášovice; Petr Miller, Ráj Poutníků, Mikulášovice; Petr Vladař; Květinka Sonia, Mikulášovice; Pekařství Tříškovi; p. Jan Horvatovič; pí Jiřina Trojanová; pí Milena Fišarová; p. František Möse; p. Tomáš Červený; p. Petr Leinweber; p. Josef Kučera ml.; p. Petr Tomeš ml.; p. Štefan Pavlovič; p. Werner Kühnert; p. Miroslav Dubyšar; Kopal a spol. Mikulášovice; p. Tam Le Van. Konečné pořadí 1. Plaston Šluknov 2. FK Česká Kamenice 3. Junior Děčín 4. SK Skloluxus Lipová 5. Spartak Mikov Mik. 6. TJ Krásná Lípa 7. Spartak Jiříkov 8. Horní Podluží Podzimní soutěž okresního přeboru mužů ve volejbalu měla na pořadu dohrávku 3. kola v místní sportovní hale. Domácí celek Mikulášovic se utkal s družstvem z České Kamenice. V bojovném dvojzápase se naši snažili čelit náporu soupeře, přesto se jim sehraný tým Kamenice nepodařilo přehrát v žádném ze šesti odehraných setů. Výsledky 1. zápasu: 16:25, 17:25, 22:25. Výsledky 2. zápasu: 15:25, 17:25, 18:25. Vítěz turnaje Plaston Šluknov s putovním pohárem, který při zrodu turnaje věnoval TOM Mikulášovice. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen domácí Petr Hanka. Cenu předává Kristýna Bendová, dcera hlavního sponzora turnaje - ředitele firmy Alatex. Okresní volejbal v Mikulášovicích V domácím týmu se na postu smečařů dařilo soupeře potrápit, nicméně na vítězství to nestačilo.

6 STRANA 6 INZERCE MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ VÍME, KAM S VYSLOUŽILÝMI SPOTŘEBIČI! LZE JE ODEVZDAT PRODEJCI PŘI KOUPI NOVÉHO SPOTŘEBIČE... DO SBĚRNÉHO DVORA CHRAŇME SPOLEČNĚ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ! MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Vydavatel - Mûsto Mikulá ovice adresa redakce - MûÚ Mikulá ovice, Mikulá ovice 1007, tel IâO: MK âr E redakãní rada - Stanislav Hladík, Tomá Fúsek, Jana Doutnáãová sazba - Tomá Fúsek grafické zpracování a tisk grafické studio-tiskárna prostûq, SNP 134/15, Rumburk, tel vychází 1x mûsíãnû uzávûrka je vïdy 15. v mûsíci Chranime prirodu A4.indd :10:41