V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA"

Transkript

1 V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA

2 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 16 5 Věda a výzkum 21 6 Publikační a přednášková činnost 22 7 Prezentační a vzdělávací činnost 25 8 Klíčové projekty památkové péče v roce Významné události a aktivity roku Poskytování informací dle zákona 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím v roce

3 Úvodní slovo ředitele Další rok existence Národního památkového ústavu, který vznikl v důsledku reformy veřejné správy splynutím dosavadních krajských odborných organizací státní památkové péče přinesl pro územní odborné pracoviště NPÚ v Olomouci pokračování podstatných organizačních a personálních změn. I rok 2010 se totiž nesl ve znamení restrukturalizace a systemizace celého Národního památkového ústavu, což se pochopitelně významně odrazilo i v činnosti našeho územního odborného pracoviště, směřované zejména k dalšímu snižování personálního stavu a hledání adekvátních úsporných organizačních opatření, které probíhalo vedle plnění náročných hlavních a mimořádných úkolů zadaných zřizovatelem. Začátek roku již tradičně přinesl vyhodnocování soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. O vítězství města Přerova v krajském kole, které se do soutěže přihlásilo poprvé, rozhodla dle komise složené ze zástupců olomouckého územního pracoviště Národního památkového ústavu, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a ministerstva pro místní rozvoj dlouhodobá promyšlená koncepce obnovy památkové zóny, spolupráce s pro věc zaujatými odborníky, samosprávou a občany, a také nejlépe formálně i obsahově zpracovaná přihláška. Přestože další přihlášená města Olomouc ani Prostějov do celostátního kola soutěže nepostoupily, také jejich úsilí na obnovu historických center komise ocenila. Další významnou akcí začátku roku byl opět veletrh Renova Nejohroženějším památkám byla věnována expozice našeho pracoviště, která návštěvníkům výstavy přiblížila přehled 36 nejohroženějších a dosud nevyužitých historických objektů v Olomouckém kraji. Hrady a zámky ve správě olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu vstoupili do nové návštěvnické sezóny velikonočními výstavami a prohlídkami, kterým předcházela 25. března tisková konference, informující veřejnost o bohatství chystaných kulturních akcích roku. Společně se zahájením letošní plné turistické sezóny byly poslední dubnový den na zámku ve Velkých Losinách představeny také dvě novinky: haptický (hmatový) model této národní kulturní památky a videoprohlídka s průvodkyní ve speciálním sálku. Zámek a jeho interiéry se tak staly v nejvyšší možné míře přístupné handicapovaným nevidomým a slabozrakým i lidem na vozíčku. Dřevěný model umístěný ve vstupních prostorách zámku před pokladnou vyrobili studenti střední řezbářské školy v Tovačově. Model doplňují informace o popisu a historii objektu v tištěné formě i v Braillově písmu. Na rok 2010 připadlo také 20. výročí zpřístupnění Souboru staveb lidové architektury, známého jako Hanácký skanzen. Bohaté a stále doplňované sbírky skanzenu jsou zaměřeny na běžný život lidí v hanácké dědině, s ukázkami života zemědělské rodiny. Mimořádná hodnota této expozice v rámci České republiky je dána také tím, že se jedná o skanzen in situ, tedy na původním místě v Kameníčkově gruntě č.p. 54. V uplynulém roce jsme se také organizačně podíleli na uskutečnění dvou významných celostátních odborných seminářů, které se setkali se značným kladným ohlasem. Ve dnech 22. a 23.dubna proběhl ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Českým národním komitétem ICOMOS, Muzeem umění v Olomouci a Výstavištěm Flora pracovní seminář s exkurzí na téma Komponovaná krajina a možnosti její obnovy a zachování. V měsíci červnu potom ve dnech 8. až další specializovaná konference stavebněhistorických průzkumů, věnovaná zámeckým areálům, pořádaná ve spolupráci se Sdružením pro stavebněhistorický průzkum. Přes značné množství odborných úkolů včetně vědeckovýzkumných, ale také zmíněných organizačních změn, mezi něž je třeba započítat přípravu na předání funkce ředitel od , se podařilo udržet územní odborné pracoviště NPÚ v Olomouci stabilní a akceschopné, připravené řešit kontinuálně náročné úkoly dalšího roku i ve změněných ekonomických podmínkách. Mgr. Pavel Konečný ředitel 3

4 Organizační struktura 4

5 1 Organizace NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Olomouci Horní náměstí 25, Olomouc, telefon: , fax: , IČ DIČ CZ Způsob zřízení organizace: Národní památkový ústav vznikl k 1. lednu 2003 jako státní příspěvková organizace s celostátní působností, která je odbornou organizací státní památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. NPÚ vznikl splynutím dříve samostatných odborných organizací, Státních památkových ústavů s působností v bývalých krajích, v jednu příspěvkovou organizaci. Činnost této organizace upravuje výše zmíněný zákon, ale také vyhláška MK ČR č. 66/1988 Sb., Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 471/1. Vedoucí pracovníci: Mgr. Pavel Konečný, ředitel, Mgr. František Chupík, zástupce ředitele, náměstek pro výkon památkové péče , Ing. Marcela Tomášková, náměstek pro správu památkových objektů , Ing. Jana Raiskubová, provozně ekonomický náměstek , PhDr. Zdenka Bláhová, vedoucí odboru péče o památkový fond , Mgr. Miroslav Papoušek, vedoucí oddělení specialistů , Ing. Dalibor Buršík, vedoucí odboru evidence, dokumentace a IS , Mgr. Iva Orálková, vedoucí oddělení evidence a dokumentace , PhDr. Pavel Michna, vedoucí odboru archeologie , Mgr. Richard Zatloukal, vedoucí oddělení archeologických výzkumů , Mgr. Pavel Šlézar, vedoucí oddělení péče o archeologické nálezy , 5

6 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k Věk Muži Ženy Celkem % , , , , ,55 nad ,09 Celkem ,00 Členění zaměstnanců podle dosaženého vzdělání stav k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % Základní ,00 Vyučen ,00 Střední odborné ,91 Úplné střední ,36 Úplné střední odborné ,95 Vyšší odborné ,00 Vysokoškolské ,77 Celkem ,00 Vzniklé a skončené pracovní poměry k Stav Počet Nástupy 16 Odchody 15 Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců k Doba trvání Počet % Do 5 let Do 10 let Do 15 let Do 20 let Nad 20 let 6 7 Celkem Celkový průměrný plat Celkový průměrný plat činí ,- Kč. 6

7 Poradní orgány ředitele Památková rada PhDr. Jitka Balatková, historička, Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc; doc. ing. Antonín Buček, CSc., Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně; doc. ing. akad. arch. Václav Girsa, architekt, Girsa AT s. r. o., Ateliér pro rekonstrukce historických staveb; ing. arch. Naďa Goryczková, generální ředitelka NPÚ; prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc. historik umění, Ústav dějin umění AV ČR; PhDr. Bohdan Kaňák, historik, ředitel, Státní okresní archiv Olomouc; ing. Vítězslav Koukal, CSc., etnograf, ředitel, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; doc. PhDr. ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D., architekt, NPÚ ÚOP v Ostravě; PhDr. Miloš Melzer, CSc., etnograf, Šumperk; doc. PhDr. Karel Müller, historik, heraldik, ředitel, Zemský archiv v Opavě; PhDr. Tomáš Niesner, historik, Muzeum v Bruntále; ing. arch. Milan Obenaus, MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.; PhDr. Marek Perůtka, historik umění, Umělecké centrum Univerzity Palackého, katedra dějin umění FF; prof. PhDr. Miloš Stehlík, historik umění, Brno, prof. Dr. ing. Bořivoj Šarapatka, CSc., katedra ekologie PVF Univerzity Palackého; doc. PhDr. Josef Štulc, historik umění, NPÚ, ústřední pracoviště; prof. PhDr. Milan Togner, historik umění, Umělecké centrum Univerzity Palackého, katedra dějin umění FF; prof. PhDr. Josef Unger, CSc., archeolog, Ústav antropologie PVF Masarykovy univerzity, Brno; prof. PhDr. Pavel Zatloukal, historik architektury, ředitel, Muzeum umění Olomouc; ing. arch. Blanka Zlamalová, architektka, Olomouc; tajemník rady: PhDr. Pavel Michna. Archeologická komise Poradní orgán pro zvýšený odborný dohled a koordinaci Programu podpory záchranných archeologických výzkumů v oblasti působnosti NPÚ ÚOP v Olomouci. PhDr. Vladimír Goš, CSc., předseda komise; PhDr. Josef Bláha, člen komise; doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc., člen komise; PhDr. Pavel Michna, tajemník komise. 2 Náplň a rozsah činnosti Územní odborné pracoviště v Olomouci existuje od roku 2003 s působností v Olomouckém kraji. Počet vybraných skupin památkové ochrany k : Památka UNESCO 1 Národní kulturní památky 14 Kulturní památky nemovité Kulturní památky movité Městské památková rezervace 2 Vesnická památková rezervace 1 Městské památkové zóny 15 Vesnické památkové zóny 9 Spolupráce s krajskou komisí ministra kultury České republiky pro nakládání s památkovým fondem v Olomouckém kraji (zasedající 4 x ročně) ve složení: Mgr. Radovan RAŠŤÁK, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje, Krajský úřad Olomouckého kraje předseda komise PhDr. Jindřich GARČIC, vedoucí odboru kultury a památkové péče, Krajský úřad Olomouckého kraje RNDr. Ladislav ŠNEVAJS, náměstek primátora, Statutární město Olomouc Mgr. Vlasta KAUEROVÁ, vedoucí oddělení památkové péče, Magistrát města Olomouc Mgr. Pavel KONEČNÝ, ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště Olomouc místopředseda komise Mgr. František CHUPÍK, územní konzervátor Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště Olomouc Mgr. Štěpán SITTEK, oddělení památkové péče, Arcibiskupství olomoucké Mgr. Djamila KRÁLÍKOVÁ, ředitelka Sekretariátu Střední Morava Sdružení cestovního ruchu Mgr. Jaromír SEDLÁK, starosta města Šternberk Ing. Miroslav KOPŘIVA, CSc., starosta obce Velké Losiny Ing. Miroslav PŘIKRYL, starosta města Lipník nad Bečvou JUDr. Václav Hájek, tajemník Komise, NPÚ ÚOP v Olomouci 7

8 3 Památková péče Souhrnný přehled všech odborných vyjádření zhotovených v roce 2010 Pověřená obec ÚPD Odborná vyjádření dle 14 zákona č. 20/87 Sb. Ostatní Celkem Hranice Jeseník Konice Lipník Litovel Mohelnice Olomouc Prostějov Přerov Šternberk Šumperk Uničov Zábřeh Krajský úřad v Olomouci Celkem předběžné podmínky a konzultace při přípravě památkové obnovy odborná pomoc vlastníkům připravujících materiály pro státní programy a krajské programy drobné průzkumy stratigrafie barevnosti při obnově fasád a drobné průzkumy konstrukcí krovů pro vlastníky KP Spolupráce s kraji a obcemi s rozšířenou působností Konzultace odborných akcí, poskytování podkladů, v rámci programů i mimo ně. Referát MIS a GIS spolupracoval s Krajským úřadem Olomouckého kraje při zajišťování podkladových katastrálních map pro potřeby GIS NPÚ (digitalizace výstupů Obnovy identifikace nemovitých kulturních památek, identifikace plošných památkově chráněných území). Dále referát MIS a GIS spolupracoval s některými úřady obcí s rozšířenou působností při konzultacích plošných rozsahů památkově chráněných území (Magistrát města Olomouce, Městský úřad v Šumperku). Vykonávání dohledu nad prováděním obnovy KP s předn. zaměřením na akce subvencované v rámci programů MK ČR: Odborný dohled v průběhu stavební obnovy konkrétních akcí, včetně akcí zařazených do státních programů. Zajišťování a koordinace hodnocení pro výběr akcí obnovy KP určených k zařazení do programů MK ČR na úseku památkové péče: Havarijní program konzultace podmínek, přijímání žádostí o zařazení do programu, kompletace podkladů, kontrola, posouzení naléhavosti a výběr k doporučení MK, odborný dohled a konzultace v průběhu prací, hodnocení výsledků. Program záchrany architektonického dědictví odborné konzultace v přípravě, posouzení a doporučení, odborný dohled během provádění, hodnocení výsledků. Program regenerace MPR a MPZ účast zástupců NPÚ OL v komisích programu regenerace, posouzení návrhů pro jejich doporučení, odborné konzultace a dohled v průběhu provádění. Program podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností odborné konzultace v přípravě, posouzení a doporučení,odborný dohled a konzultace v průběhu prací. 8

9 Zástupci ve výběrových komisích pro hodnocení objektů ucházejících se o dotaci z Programu obnova kulturních památek v Olomouckém kraji pro rok Program restaurování movitých kulturních poamátek odborné konzultace v přípravě, posouzení a doporučení, odborný dohled během provádění, hodnocení výsledků. Zástupci v komisích pro regeneraci městských památkových zón a městských památkových rezervací v jednotlivých regionech. Havarijní program v roce 2010 Poř. číslo Obec, kat. území Okres Název památky Navržená dotace v tis. Kč Přidělená dotace MK ČR v tis. Kč. 1. Bělá pod Pradědem Jeseník Kostel sv. J. Křtitele Zlaté Hory Jeseník Kostel Jména Panny Marie Uhelná Jeseník Socha sv. J. Nepomuckého Zlaté Hory Jeseník Dům čp Dub nad Moravou Olomouc Sousoší sv. Floriána Olomouc město Olomouc Pavilon čp Olomouc Nová Ulice Olomouc Dům čp Slatinice Olomouc Kostel Nanebevzetí P. Marie Velký Týnec Olomouc Usedlost čp Brodek u Prostějova Prostějov Areál zámku čp Mořice Prostějov Areál zámku čp Vrchoslavice Prostějov Kostel sv. Michaela archanděla Hranice Přerov Evangelický kostel Všechovice Přerov Kostel Nejsvětější Trojice Všechovice Přerov Zámek čp Vyšehorky Šumperk Kostel Všech Svatých Mladoňov u Oskavy Šumperk Kostel sv. Mikuláše Postřelmov Šumperk Kaple sv. Prokopa Rejchartice u Šumperka Šumperk Kostel sv. Michala Úsov Šumperk Zámek čp Celkem Program záchrany architektonického dědictví v roce 2010 Obec Památka Akce Hustopeče nad Bečvou Zámek Restaurování a obnova oken, dveří, kamenných prvků, obnova fasády, sanace vlhkosti, restaurování interiérové výmalby, obnova sklepení, stropů, šindelové střechy Dotace v tis. Kč Javorník Kostel sv. Kříže Obnova krovu a střešního pláště 425 Mohelnice Tvrz Kobylků Obnova stropů, statika 425 Mohelnice Hradební systém Obnova městských hradeb 420 Olomouc Kostel sv. Mořice Obnova krovu a střešního pláště, restaurování 460 Plumlov Zámek vysoký zámek Obnova interiéru omítky, podlahy, schodiště, restaurátorské práce 425 Šternberk Státní hrad Šternberk Obnova krovů, krytiny a stropů objektu A a C, oprava trhlin v obvod. zdech objektu B a C Velké Losiny Zámek Velké Losiny Kočárovna statické zabezpečení; domek zahradníka obnova krovu a střešní krytiny

10 Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč Zlaté Hory Kostel Nanebevzetí Panny Marie Dokončení obnovy krovu a střešního pláště 425 Zlaté Hory Kostel sv. Jana Křtitele Obnova interiéru oprava a restaurování vitráží a výmalby 500 Celkem Program regenerace městských památkových rezervací a zón alokace dotací v roce 2010 Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč. 1. Vidnava Dům čp. 10 Obnova střechy,oprava komínů Zlaté Hory Radnice čp. 80 Obnova vstupních a vnitřních dveří Zlaté Hory Dům čp. 89 Výměna oken Javorník Dům čp. 417 Obnova fasády a výměna oken Olomouc 6. Olomouc 7. Olomouc 8. Olomouc 9. Olomouc 10. Olomouc 11. Šternberk Ul. 8.května 29,čp. 501,ZŠ Komenium Tř. 1.máje č. o. 24, čp. 836, U černého koně Denisova ul. č. o. 35, čp. 291 Horní nám. č. o. 12, čp. 205 U černého psa ul. 28. října č. o. 7, čp. 461 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie Slovenská ul. Olomoucká ul. čp Obnova fasád objektu oprava omítek, fasádní nátěr, výměna oken a dveří a další související práce Obnova uliční fasády oprava omítek, fasádní nátěr, klempířské konstrukce, restaurování štukových prvků fasády a další související práce Statické zajištění dvorního traktu objektu a související práce Provedení odvlhčení zadní stěny ve dvorním traktu a související práce Výměna střešní krytiny v zadní části dvorního objektu klempířské konstrukce,další práce Obnova krovu a střechy Z a S strany kostela tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské práce, pokrývačské práce a související práce Oprava stropů a podlah, nátěr truhlářských konstrukcí, restaurování výmalby pracovny v I.NP a další související práce 12. Šternberk Ul.ČSA čp. 10 Repase 5 oken vč. nátěru a další související práce Uničov Městské opevnění Celková obnova, statické zajištění aj Uničov Dům čp. 29 Obnova uliční fasády Prostějov Kostel sv. J. Nepomuckého Obnova maleb Prostějov Dům čp. 198 Repase oken a dveří Prostějov Národní dům čp. 218 Obnova schodiště Lipník nad Bečvou Okruh městského opevnění Celková obnova jižní části bývalého městského opevnění Lipník nad Bečvou Dům čp. 617 Statické zajištění objektu, oprava omítek, podlah, oken, světlíku a nátěr fasády Hranice Městské hradby u domu 28. října Obnova kamenné hradby 30 čp Hranice Dům čp. 286, Komenského ulice Obnova fasády jižního průčelí Přerov Zámek čp. 1 Obnova (restaurování) piniové šišky, plastiky orla, a kamenných sloupů bývalého ochozu Potštát Zámek čp. 1 Obnova střechy dvorní části zámku

11 Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč. 24. Tovačov Měšťanský dům čp. 13 Obnova čelní fasády domu včetně nátěru a obnova vnějších omítek dvorního traktu domu včetně nátěru Tovačov Fara čp. 160 Obnova krovu tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření a další související práce, obnova střechypokrývačské Branná Kostel sv. Archanděla Obnova krovu a střechy tří arkádových kaplí Mohelnice Dům čp Obnova fasády a výměna oken Mohelnice Kostel sv. Tomáše z Canterbury Dokončení restaurování, obnova krovu a střechy kaplí Štíty Kostel Nanebevzetí Panny Marie Celková obnova kostela Šumperk Dům čp. 437 Obnova fasády 339 Celkem Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny v roce 2010 VPR nebo VPZ Objekt Akce obnovy Navržená dotace v tis. Kč Přiděleno MK ČR v tis. Kč Rataje č. p. 19 oprava dvorní fasády a oken Příkazy č. p. 54 restaurování oken a dveří Stará Ves č. p. 47 (fara) obnova schodiště Celkem Program restaurování movitých kulturních památek Obec Objekt Název památky Žádost o dotaci v tis. Kč Schválená dotace v tis. Kč Bohdíkov kostel sv. Petra a Pavla 14 zastavení křížové cesty Mohelnice kostel sv. Tomáše soubor 20 dřevěných soch andělů Olomouc arcibiskupská rezidence soubor 2 gobelínů gobelín Útěk do Egypta Šternberk Státní hrad Šternberk soubor renesančních kožených tapet Velké Losiny Státní zámek Velké Losiny obrazy Řezník a Zámecká kuchyně 214,8 85 Štěpánov kostel sv. Vavřince varhany Tovačov kostel sv. Václava soubor dvou zpovědnic Velké Losiny kostel sv. Jana Křtilete 14 zastavení křížové cesty Olomouc dům Řepčínská 53/85 socha Ukřižovaný Kristus a dvě světice 287,2 127 Celkem

12 Přehled akcí programu Podpory záchranných archeologických výzkumů v roce 2010 Pověřená obec Obec Památka/ archeologická lokalita Dotace v tis. Kč Dětovice Dětkovice výstavba RD 80 Litovel Litovel výstavba RD 15 Litovel Litovel výstavba RD 15 Majetín Majetín výstavba RD 14 Nový Malín Nový Malín výstavba RD 15 Olomouc-Droždín Droždín výstavba RD 16 Olomouc Olomouc - Hejčín výstavba RD 14 Olomouc - Svatý Kopeček Svatý Kopeček výstavby RD 15 Příkazy Příkazy výstavba RD 15 Slatinice Slatinice výstavba RD 15 Uničov Uničov výstavba RD 15 Celkem: 229 Akce stavebně-historických průzkumů za rok 2010 Akce Archivní a terénní průzkum; termín Autoři zhotovení Olomouc - klášter voršilek,dříve dominikánek, s kostelem sv.kateřiny, Kateřinská Mgr.Richterová, Mgr.Vítek Bouzov, hrad - lesovna Mgr.Richterová, Mgr.Vítek Velké Losiny, zámek - kočárovna Mgr.Richterová, Mgr. Vítek Pravidelná účast na kontrolních dnech u významných KP Celkem 405, z toho: okres Jeseník 76 okres Olomouc 148 okres Prostějov 45 okres Přerov 76 okres Šumperk 60 Změny v Olomouckém kraji za rok 2010 Okres Návrhy nemovitých kulturních památek Návrhy movitých kulturních památek Prohlášené nemovité kulturní památky Prohlášené movité kulturní památky Neprohlášené návrhy kulturních památek Zrušené kulturní památky Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk Celkem

13 Odbor evidence, dokumentace a is za rok 2010 Stav fondu nemovitých kulturních památek v olomouckém kraji k Počet podaných návrhů na prohlášení věcí za kulturní památku 28 Počet podaných návrhů na zrušení památkové ochrany 61 Počet rozhodnutí o prohlášení věcí za kulturní památku 10 Počet rozhodnutí o zrušení památkové ochrany 1 Přírůstky stavebně-historických průzkumů 24 Přírůstky nálezových zpráv 52 Přírůstky restaurátorských zpráv 90 Přírůstky restaurátorských průzkumů 31 Přírůstky digitalizovaných fotografií Přírůstky publikací + periodika 519 Přírůstky plánové dokumentace 56 Přírůstky fotografií 937 Referát MIS a GIS v roce 2010 zpracoval digitálních dokumentů vložením do Metainformačního systému NPÚ. Významné obnovné realizace na vybraných KP okres Jeseník Bernarice, hrobka Latzelů prohlášena za KP Bílá Voda, kostel Navštívení Panny Marie obnova střechy, v projektové přípravě Horní Domašov, kostel sv. Jana Křtitele obnova fasády a střechy, další etapa ukončena Horní Údolí, kostel sv. Jana Křtitele restaurace a rekonstrukce dekorativní výmalby presbyteria, dokončeno Hukovice, kaple Panny Marie celková obnova, v projektové přípravě Javorník, kostel sv. Kříže obnova střechy, další etapa dokončena Javorník, nám. Svobody č.p. 417 obnova fasády průčelí, dokončeno Javorník, Lidická č.p. 89 předláždění dvora, dokončeno Javorník, Polská č.p. 448 výměna střešní krytiny, dokončeno Javorník, Školní, Domov pokojného stáří stavební úpravy k energetickým úsporám, v projektové přípravě Jeseník, Dukelská č.p. 178, hotel Praděd obnova fasády domu, dokončeno Jeseník, Masarykovo nám. č.p. 167, radnice obnova fasády a vnitřní úpravy, dokončeno Jeseník, Tovární č.p. 176, Katovna sanace krovu a obnova šindelové krytiny, dokončeno Jeseník, Zámecké nám. č.p. 1, vodní tvrz úprava nádvoří, obnova vodní plochy, v projektové přípravě Jeseník, lavice od sochaře Engelberta Kapse prohlášena za KP Písečná, kostel Stětí sv. Jana Křtitele, památník 1. oběti Prusko-rakouské války 1. etapa dokončena Rejvíz, kostel Jména Panny Marie obnova střechy, další etapa dokončena Rychleby, zřícenina hradu provedeny udržovací práce, umístění uměleckého díla v přípravě Skorošice, sousoší kalvárie restaurování sochy, 1. etapa dokončena Uhelná, kostel sv. Kateřiny úprava terénu po zavedení dešťové kanalizace, dokončeno Uhelná, socha sv. Jana Nepomuckého zrestaurováno Vidnava, Mírové nám. č.p. 10 obnova střechy, dokončeno Vidnava, kostel sv. Kateřiny obnova omítek v interiéru, dokončeno Vlčice, kostel sv. Bartoloměje obnova střechy a fasády věže, dokončeno Vojtovice, kostel sv. Ignáce odvodnění kostela, v projektové přípravě Zlaté Hory rekonstrukce uličního prostoru centra města, dokončeno Zlaté Hory, kostel Nanebevzetí Panny Marie obnova střechy kostela, další etapa dokončena Zlaté Hory, nám. Svobody č.p. 18 měšťanský dům, obnova střechy vč. světlíku a věžičky pro bleskosvod, dokončeno Zlaté Hory, nám. Svobody č.p. 22 oprava střechy a zadní fasády, v projektové přípravě Zlaté Hory, Polská č.p. 53 obnova boční fasády, dokončeno Zlaté Hory, nám. Svobody č.p. 89 obnova oken a fasád, dokončeno Zlaté Hory, nám. Svobody č.p. 84 obnova boční fasády, dokončeno 13

14 okres Olomouc MPR Olomouc, Denisova 11 obnova fasády, rekonstrukce provozovny MPR Olomouc, Denisova 17 oprava střechy, nadstřešních prvků a štítové zdi MPR Olomouc, Denisova 35 úprava dvorního traktu (1. etapa statické úpravy) MPR Olomouc, Dolní náměstí 12, měšťanský dům začala celková rekonstrukce (oprava střechy, fasády, výměna oken). MPR Olomouc, Horní náměstí 12, měšťanský dům dokončení opravy dvora a dvorních křídel včetně sanace vlhkosti a statického zabezpečení, nová dlažba v přízemí chodby hlavního objektu. MPR Olomouc, Kačení ulice statické zajištění a oprava prampouchů MPR Olomouc, nám. Republiky 5 obnova okenních výplní Vlastivědného muzea Olomouc, úprava okenních otvorů Václavkova sálu, projekční příprava na zřízení nového vstupu z nám. Republiky a obnovu elektroinstalace v objektu MPR Olomouc, 8. května, kostel sv. Mořice obnova krovu (2.etapa) MPR Olomouc, 8. května 29 (ZŠ Komenium) dokončení obnovy dvorů školy (fasády, úprava povrchu dvorů, výměna oken) MPR Olomouc, Slovenská, kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie obnova krytiny střechy lodi kostela MPR Olomouc, Sokolská 25 úprava předsálí kina Metropol MPR Olomouc, Sokolská 44 výměna střešní krytiny MPR Olomouc, Václavské náměstí, kostel sv. Václava obnova elektroinstalace, obnova a zpřístupnění krypty MPR Olomouc, Wurmova 5 částečná obnova objektu a obnova uličních fasád (dokončení) MPR Olomouc, Wurmova 9 obnova fasád, obnova části interiérů pro otevření návštěvnického okruhu MPR Olomouc, Ztracená 8, měšťanský dům probíhá celková rekonstrukce Olomouc, Polívkova 35 repase oken, oprava fasády Olomouc, Resslova 15 pokračující obnova fasád, pokračující repase oken Olomouc, Smetanovy sady, restaurace Fontána ukončena celková rekonstrukce objektu, revitalizace přilehlých venkovních ploch Olomouc, Pöttingeova 2 rekonstrukce části interiéru Olomouc, třída Spojenců 20 statické zajištění objektu Olomouc, Klášterní Hradisko probíhající rekonstrukce konventní zahrady včetně rekonstrukce ohradní zdi a objektu bývalé márnice Bílá Lhota, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské střecha a krov Dlouhá Loučka, kostel sv. Bartoloměje krov Litovel, kaple sv. Jiří celková rekonstrukce Litovel, Mlýnská ulice č. p rekonstrukce objektu Litovel, náměstí Přemysla Otakara 11 fasáda Ludéřov, sýpka krov a střecha Náklo, kostel sv. Jiří krov a střecha věže Nové Zámky, zámek č. p. 2 krov a střecha Slatinice, kostel Nanebevzetí Panny Marie krov a střecha věže Šternberk, kostel Zvěstování Panny Marie oprava a repase výplní otvorů, elektroinstalace, restaurování interiéru lodi Šternberk, Hlavní náměstí 2 uliční fasáda Šternberk, Hlavní náměstí 16 stavební úpravy 3.NP a střechy Šternberk, Radniční ulice 12 rekonstrukce objektu Štěpánov, kostel sv.vavřince sanace vlhkosti Tršice, kostel Narození Panny Marie fasáda a interiér věže Uničov, bývalá šatlava celková rekonstrukce Uničov, Kostelní náměstí č.p. 153 (objekt u fary) celková rekonstrukce Uničov, bývalé městské hradby celková rekonstrukce Uničov, Masarykovo náměstí č.p. 29 parter, fasáda Velká Bystřice, zámek rekonstrukce části zámku okres Prostějov Brodek u Prostějova, zámek pokračování obnovy konstrukce krovu a pokrytí střechy Hrubčice, zámek obnova kamenných prvků fasád a obnova výplní okenních a vstupních otvorů Konice, zámek obnova části fasád zámku a spojovací chodby s kostelem Kostelec na Hané, kostel sv. Jakuba Staršího restaurování barokní kované vstupní brány Nezamyslice, zámek obnova povrchů zámeckého nádvoří Pivín, kostel sv. Jiří obnova fasád lodi a presbytáře Plumlov, vysoký zámek pokračování obnovy části interiérů tzv. vysokého zámku a obnovy konstrukce krovů a krytiny objektů předzámčí 14

15 Prostějov, stará radnice dokončení obnovy fasád a pokrytí střech Prostějov, kostel sv. Jan Nepomuckého pokračování restaurování nástěnných a nástropních maleb Stařechovice, kostel Narození Panny Marie obnova fasád Vřesovice, kostel sv. Petra a Pavla dokončení obnovy fasád okres Přerov Citov, zámek čp. 1, zámecký park, I. etapa obnovy (P) Horní Moštěnice, farní kostel Nanebevzetí P. Marie (P) Hranice, českobratrský kostel čp. 791 (býv. solárna) obnova střešního pláště (P, OP MPZ) Hranice, areál hřbitova zv. Kostelíček obnova ohradní zdi areálu(p) Hranice, Farní čp. 42 (P, MPZ) Hranice, Komenského čp. 286 (P, MPZ) Hustopeče nad Bečvou, zámek čp. 1 obnova sklepů a vybudování lapidária (P) Hustopeče nad Bečvou Poruba, větrný mlýn (P) Lipník nad Bečvou, zámek čp. 358, západní křídlo dokončení obnovy (P, MPR) Lipník nad Bečvou, kostel sv. Jakuba (P, MPR) Lipník nad Bečvou, okruh městského opevnění, jižní úsek (P, MPR) Lipník nad Bečvou, Stará čp. 617 (P, MPR) Lipník nad Bečvou, Komenského sady čp. 62 (P) Lipník nad Bečvou, Nerudova čp. 81 rekonstrukce fasády (N, MPR) Lipník nad Bečvou, Nerudova čp. 83 rekonstrukce fasády (P, MPR) Lipník nad Bečvou, Nerudova čp rekonstrukce fasády (N, MPR) Lipník nad Bečvou, náměstí T.G.Masaryka čp.50 rekonstrukce fasády (P, MPR) Lipník nad Bečvou, ul. 28. října čp. 24 rekonstrukce fasády (N, MPR) Lipník nad Bečvou, ul. 28. října čp. 601 rekonstrukce fasády (P, MPR) Malhotice, kostel Neposkvrněného Početí P. Marie rekonstrukce fasády (P) Potštát, zámek čp. 1 střecha nádvoří (P) Přerov, Horní nám. čp. 21 rekonstrukce fasády (N, MPZ) Přerov Předmostí, kostel sv. Máří Magdalény (P) Přerov, zámek čp. 1 (P, MPZ) Přerov Penčice, socha sv. Josefa (P) Rokytnice, zámek čp. 1 skleník, portál zámku (P) Skalička, zvonice rekonstrukce fasády (P) Špičky, kostel sv. Šimona a Judy obnova střešního pláště (P) Teplice nad Bečvou, vila čp. 59 (P) Tovačov, fara čp. 165 (P, MPZ) Tovačov, zámek čp. 1 (P) Tovačov, Náměstí čp. 13 rekonstrukce fasády (P, MPZ) Tovačov, prostor bojiště s mohylou a památníky pomník hauptmanna Emanuela Souczka (P) Týn nad Bečvou, hrad Helfštýn oprava hradby Kravařského předhradí (P) Veselíčko, zámek čp. 1 hospodářská budova čp. 3 (P) Veselíčko, zámek čp. 1 zámecký park, I. etapa obnovy (P) Všechovice, zámek čp. 1 (P) Všechovice, kostel Nejsvětější Trojice (P) okres Šumperk Brníčko, hrad konzervace Dlouhomilov Benkov, zvonice oprava střechy a fasády Moravičany Doubravice, bývalá kovárna č.p. 36 oprava dveří a podloubí, vnitřní úpravy Květín, kaple dokončení celkové opravy Líšnice Vyšehorky, kostel Všech Svatých dokončení celkové opravy Mírov, hrad oprava střechy bývalého kostela Neposkvrněného početí Panny Marie Mohelnice Podolí, renesanční tvrz Kobylků z Kobylího oprava stropů Mohelnice, hradby pokračování opravy hradebního systému při Okružní ulici a oprava městské brány Mohelnice, kostel sv. Tomáše Canterburského pokračování opravy arkád a statické zajištění věže Mohelnice, dům č.p. 970, S. K. Neumanna 1 vnitřní úpravy 15

16 Mohelnice, dům č.p. 1043, Zámečnická 3 oprava fasády Nový Malín Mladoňov, kostel sv. Mikuláše pokračování opravy střechy Postřelmov, kaple sv. Prokopa pokračování opravy střechy Bohdíkov Raškov, kostel sv. Jana Křtitele oprava střechy Rejchartice, kostel sv. Michala pokračování opravy střechy Staré Město Kunčice, kaple Bolestné Panny Marie vnitřní úpravy Štíty, kostel Nanebevzetí Panny Marie zahájení opravy fasády Štíty Heroltice, kostel sv. Jana Křtitele dokončení opravy střechy Šumperk, tzv. Geschaderův dům č.p. 233, Kladská 1 dokončení úpravy suterénu s vybudováním nové musejní expozice Šumperk, kostel sv. Jana Evangelisty oprava oken Šumperk, dům č. p. 437, Hlavní třída 19 oprava fasády a oken Úsov, zámek s areálem parku oprava střechy kočárovny a zajištění opěrné zdi přístupové cesty Úsov, kostel sv. Jiljí oprava schodiště a dokončení instalace mříží Třeština Háj, vila č.p. 71 s areálem zahrady zahájení opravy střechy Velké Losiny, areál kostela sv. Jana Křtitele stavební úpravy budovy fary Zábřeh, kostel sv. Barbory pokračování celkové rekonstrukce Zábřeh, zámek č.p. 1754, Skalička 15 pokračování celkové rekonstrukce Významné archeologické výzkumy a nálezy Uničov, Olomoucká ulice. Záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci komunikace a inženýrských sítí přinesl poznatky o osídlení prostoru v okolí bývalého klášterního kostela Povýšení sv. Kříže již od doby lokace města. Zachyceny byly úpravy povrchu ulic v podobě primitivního dláždění oblázkovým štěrkem a dřevěného haťování. Odkryty byly destrukce tří dřevohliněných staveb ze století, kamenná studna a torza čtyř hrobů z bývalého klášterního hřbitova. Mezi důležité objevy patří také dvě zdokumentovaná nároží suterénů domů z doby založení města a doklady kovolitectví v podobě slitku olova z tavícího tyglíku. Digitalizace údajů o památkovém fondu Referát MIS a GIS v roce 2010 zpracoval pro potřebu odborných pracovníků NPÚ (ÚOP v Olomouci i jiných ÚOP) přes 1000 dokumentů jejich digitalizací skenováním na velkoplošném skeneru Contex. 4 SPRÁVA PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ Státní hrad Bouzov, NKP zpřístupněný instalovaný objekt Správa SH Bouzov, Bouzov 8 tel.: , fax: otevírací doba: duben: soboty, neděle a svátek 9 15 hodin květen a září: denně mimo pondělí 9 16 hodin červen srpen: denně mimo pondělí 9 18 hodin říjen: soboty, neděle a svátek 9 15 hodin 16

17 Hlavní akce na objektu: Kostýmované prohlídky duben Velikonoční prohlídky se skřítky duben Oživlé obrazy Mezinárodní den památek květen O princezně Jasněnce a létajícím ševci červen Putování s Večerníčkem pro školní zájezdy červen Putování s Večerníčkem pro veřejnost červenec Dobová svatba srpen Hrad plný písniček září Oživlé obrazy Dny evropského dědictví září, říjen Duchové a strašidla prosinec Vánoční hrad Bouzov Výstavy květen Kostýmy z pohádek duben Velikonoční výzdoba hradu květen - září Výstava společnosti přátel hradu Bouzov duben, červenec, říjen Flora tématicky vyzdobený hrad červenec Svatební veletrh výzdoba hradu prosinec Vánoční výzdoba hradu Akce pro veřejnost pronájmy květen Základní umělecká škola Litovel koncert květen Přehlídka středních uměleckých škol s Módní přehlídkou květen Podhůřím Jeseníků setkání historických vozidel červen Návštěva prezidenta republiky červenec - srpen Ordo Kromen rytířské turnaje červenec Královny bouzovského hradu volba dětské miss červenec Svatební veletrh červenec Víkend s princeznou Šahrazád srpen Moravské hrady cz. hudební festival srpen Mohelnický dostavník zahajovací koncert srpen Balóny nad hradem Soukromé firemní akce duben firma Knauf květen Baliva Čechy, Morava a Slezsko (německý řád) červen Žák Jaroslav září Daňové poradenství Tomáš Pacalík, a.s. říjen Dorland říjen SACB Společnost přátel hradu Bouzova Filmaři květen Kde bydlely princezny (Česká televize) červenec Reklama (Sirena Film) září Za školou (Česká televize) říjen Reklama (Stillking film) Svatební obřady: 72 17

18 Státní zámek Jánský Vrch, NKP zpřístupněný instalovaný objekt Správa SZ Jánský vrch, Javorník tel.: otevírací doba: duben a říjen: sobota, neděle a svátky 9 11:30, hodin květen srpen: denně mimo pondělí 9 11:30, hodin září: denně mimo pondělí 9 11:30, hodin Hlavní akce na objektu: duben Velikonoce na zámku velikonočně vyzdobený zámek s kulturním programem květen Pohádky pro zlobivé děti (noční kostýmované prohlídky) Divadelní představení pro MŠ červen přednáška : Obnova zámeckého parku v Javorníku červenec Javornický rockfest 5. ročník vystoupení rockových kapel nejen z Jesenicka Zámecký dřevorubec září Hradozámecká noc Zámek s večerníčky prosinec Vánoce na zámku vánočně vyzdobený zámek s kulturním programem a vánočními trhy Soubor staveb lidové architektury v Příkazích Příkazy 54 tel.: otevírací doba: květen: víkendy a svátky hodin červen srpen: denně mimo pondělí hodin září: denně mimo pondělí hodin Hlavní akce na objektu: březen Přišlo jaro do vsi velikonoční dílny výstavka spolupráce s obcí Příkazy duben Mezinárodní den památek - děti v doprovodu rodičů zdarma květen Škola tradičních stavebních technologií výroba vepřovic květen Škola tradičních stavebních technologií hliněné omítky červen Žêvot na Hané (okázkê staréch řemesel pro přêhlášeny škole a školkê) červen Tradiční jarmark červen Řemeslný jarmark červenec Oslavy výročí obce Příkazy a 20 let od otevření SSLA červenec Rolnický den I.(5. ročník) tradiční SKLIZEŇ srpen Vernisáž výstavy obrazů Silvie Forsyth obrazy s venkovskou a folklorní tematikou září Interaktivní ukázky hrnčířství točení na kruhu září Dny evropského dědictví - prohlídka zdarma září Rolnický den II. Tradiční VÉMLAT září Promítání filmů s venkovskou tématikou prosinec Hanácky Vánoce 18

19 Státní hrad Šternberk, NKP zpřístupněný instalovaný objekt Správa SH Šternberk, Horní náměstí 6, Šternberk tel.: , , fax: otevírací doba: duben: soboty, neděle a svátek 9 16 hodin květen září: denně mimo pondělí 9 17 hodin říjen: soboty, neděle a svátek 9 16 hodin Hlavní akce na objektu: duben duben duben duben duben květen květen květen květen červen červen červen červenec červenec červenec červenec červenec srpen srpen srpen srpen září září září říjen Velikonoční výstava Dětský jarmark, ukázka velikonočních tradic a zvyků Velikonoční worshop pro školy Mezinárodní den památek prohlídka velkého okruhu za snížené vstupné Čarodějnická noc pro dospělé večer se záhadologem o paranormálních jevech na hradě Šternberk Slavnostní zahájení hlavní návštěvnické sezóny- otevření trasy s bezbariérovým přístupem pro pohyblivě handicapované Svatební den na hradě Šternberk - 1. ročník svatebního veletrhu v rámci prohlídkových okruhů Školní výlety s doprovodným edukačním programem Zahájení doprovodné výstavy: Krásy olomouckého kraje ve fotografii Školní výlety s doprovodným edukačním programem Koncert Jaroslava Hutky Povídání o historii zbraní v podání Romana Prokeše (divadlo) Hrabě Monte Christo večerní divadelní představení v podání skupiny Exulis Večerní pohádkové prohlídky Jak se žilo na hradě ochutnávky hradních pokrmů Povídání o historii zbraní v podání Romana Prokeše (divadlo) Zábavné odpoledne pro děti atrakce, soutěže Šternberský kopec rockový festival Víkend v historických kostýmech 4. ročník Folklorní odpoledne se zahraničními soubory Večerní pohádkové prohlídky Jak se žilo na hradě. SUMMER SUNSET reggae, hudební festival Filmový víkend promítání filmů na hradě Šternberk u příležitosti předání čestného občanství Dny evropského dědictví kostýmované prohlídky Slavnostní ukončení hlavní turistické sezóny listopad Dny rodu Šternberků 2010 prosinec Vánoční výstava prosinec Dětský vánoční jarmark prosinec Vánoční odpoledne pro seniory prosinec Poetické vánoce podvečerní procházka hradem prosinec Vánoční dětské pohádkové představení Svatební obřady: 91 19

20 Státní zámek Velké Losiny, NKP zpřístupněný instalovaný objekt Správa SZ Velké Losiny, Velké Losiny 268 tel.: otevírací doba: duben a říjen: sobota, neděle a svátky 9 12, 12:30 16 hodin květen srpen: denně mimo pondělí 8 12, 12:30 17 hodin září: denně mimo pondělí 9 12, 12:30 16 hodin Hlavní akce na objektu: duben duben květen červenec červenec - srpen srpen červen - srpen září Velikonočně vyzdobená část zámku děti budou hledat na nádvoří vajička a pak dostanou sladkou odměnu Mezinárodní den památek - děti v doprovodu rodičů zdarma Slavnostní zahájení nové prezentace základní prohlídkové trasy formou audiovizuální prohlídky pro pohybově handicapované spoluobčany a pro návštěvníky se zrakovým postižením bude vystavena maketa zámku a z mobiliáře zámku vystaveny vhodné předměty k poznání hmatem Losinské kulturní léto spolupořadatel SCARON Šumperk, vystoupení každý druhý pátek a sobotu v měsíci (divadelní představení, hudební soubory) V průběhu prohlídek hudební vystoupení v podání absolventů konservatoře (renesanční a barokní hudba) Losinské kulturní léto spolupořadatel spol. SCARON Šumperk Tématické výstavy Dny evropského dědictví - prohlídka obrazárny zdarma Návštěvnost: SH Bouzov SZ Jánský Vrch SSLA Příkazy SH Šternberk SZ Velké Losiny SH Bouzov O princezně Jsněnce a létajícím ševci (V. Staněk, Bouzov, ) SZ Jánský Vrch v Javorníku Velikonoce (V. Staněk, Javorník, ) SSLA v Příkazích Vánoce (Vlastimil Staněk, Příkazy, ) 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 4 1. Organizace 5 2. Náplň a rozsah činnosti 7 3. Památková péče 8 4. Správa památkových objektů 16 5. Věda a výzkum 20 6. Publikační a přednášková

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 18 6 Publikační a přednášková činnost 24

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 16 5 Věda a výzkum 21 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2000 OBSAH 1. Památkový ústav v Ostravě 2000 SLOVO ÚVODEM ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU... SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ PÚ V OSTRAVĚ (VČETNĚ PŘEHLEDU PRACOVIŠŤ) K 31. 12.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitelky 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 30 5 Věda a výzkum 36 6 Publikační a přednášková činnost 37

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 9 3 Památková péče 9 4 Správa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 1. Organizace 5 2. Náplň a rozsah činnosti 7 3. Památková péče 8 4. Správa památkových objektů 14 5. Věda a výzkum 14 6. Publikační a přednášková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 1. Organizace 5 2. Náplň a rozsah činnosti 8 3. Památková péče 9 4. Správa památkových objektů 29 5. Věda a výzkum 32 6. Publikační a přednášková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1 ISBN 80-86234-81-9 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4 (NPÚ, ústřední pracoviště)

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Liberci ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-86234-99-1 NPÚ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 9 5 Věda a výzkum 17 6 Publikační a přednášková činnost 19 7 Prezentační a vzdělávací činnost

Více

2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV 2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV Fotografie na obálce: Státní hrad Grabštejn, pohled od západu na sál s krbem dle návrhu renesančního italského architekta Giulia Romana. Sál, situovaný ve druhém

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Vnitřní organizační struktura ústavu / 4 Přehled zaměstnanců v hlavním pracovním poměru / 5 Poradní orgány / 11 ODBORNÉ ČINNOSTI Hlavní úkoly NPÚ-ÚOP v Pardubicích

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

Výroční zpráva za rok 1998

Výroční zpráva za rok 1998 Výroční zpráva za rok 1998 1. Organizace a odborná činnost Památkový ústav v Ostravě je krajskou organizací státní památkové péče, jejíž činnosti jsou stanoveny 33 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE 1 ISBN 80-86234-82-7 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 1999 OBSAH Památkový ústav v Ostravě v roce 1999 Ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc. ORGANIZACE A ODBORNÁ ČINNOST...5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU...6 SEZNAM STÁLÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Více

OBSAH ZKRATKY / 2. ÚVOD Hodnocení roku 2003 / 3

OBSAH ZKRATKY / 2. ÚVOD Hodnocení roku 2003 / 3 OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD Hodnocení roku 2003 / 3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Organizační řád / 4 Seznam pracovníků / 5 Památková rada územního odborného pracoviště NPÚ / 10 ODBORNÉ ČINNOSTI Zhodnocení hlavních úkolů

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ÚSTÍ NAD LABEM NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-87104-05-7

Více

V Ý R OČ N Í Z P R ÁVA

V Ý R OČ N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í Z P R ÁVA 1 Obsah Úvodní slovo ředitelky 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 11 4 Správa památkových objektů 20 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost

Více

Výroční zpráva. Muzea a galerie severního Plzeňska M a r i á n s k á T ý n i c e, příspěvkové organizace

Výroční zpráva. Muzea a galerie severního Plzeňska M a r i á n s k á T ý n i c e, příspěvkové organizace Výroční zpráva Muzea a galerie severního Plzeňska M a r i á n s k á T ý n i c e, příspěvkové organizace za rok 2014 Obsah Úvod... 3 Ohlédnutí za rokem 2014... 4 Správa sbírek, jejich ochrana, sbírkotvorná

Více

Organizační schéma NPÚ ÚOP SČ v Praze 3. Sekce provozně ekonomického náměstka 10. Sekce správy památkových objektů 97 137

Organizační schéma NPÚ ÚOP SČ v Praze 3. Sekce provozně ekonomického náměstka 10. Sekce správy památkových objektů 97 137 Slovo úvodem 1 Náplň činnosti ústavu 2 Organizační schéma NPÚ ÚOP SČ v Praze 3 Seznam osob, které byly v průběhu roku 2012 zaměstnány v NPÚ ÚOP SČ v Praze v pracovním poměru 5 10 Sekce provozně ekonomického

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013

PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013 PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013 obsah 1 2 3 4 5 PŘIHLÁŠKA fotodokumentace: 1a KULTURNÍ PAMÁTKY 1b ARCHITEKTURA DOPLŇUJÍCÍ CHARAKTER MPR 1c DROBNÁ ARCHITEKTURA REKAPITULACE 2013 PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ NA OBNOVU

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 1 OBSAH Úvodní slovo 5 Vědecká rada 7 Organizační schéma a seznam osob zaměstnaných v PÚ v roce 2000 8 Zpráva o plnění plánu hlavních a mimořádných

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Regionální muzeum v Kolíně příspěvková organizace Středočeského kraje Zpráva o činnosti za rok 2010 zprávu zpracoval: Bc. Zdeněk Mazač náměstek ředitele zprávu schválil: Mgr. Vladimír Rišlink ředitel RMK

Více

Husitské muzeum v Táboře

Husitské muzeum v Táboře Husitské muzeum v Táboře nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva za rok 2003 Vypracoval:

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více