V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA"

Transkript

1 V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA

2 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 16 5 Věda a výzkum 21 6 Publikační a přednášková činnost 22 7 Prezentační a vzdělávací činnost 25 8 Klíčové projekty památkové péče v roce Významné události a aktivity roku Poskytování informací dle zákona 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím v roce

3 Úvodní slovo ředitele Další rok existence Národního památkového ústavu, který vznikl v důsledku reformy veřejné správy splynutím dosavadních krajských odborných organizací státní památkové péče přinesl pro územní odborné pracoviště NPÚ v Olomouci pokračování podstatných organizačních a personálních změn. I rok 2010 se totiž nesl ve znamení restrukturalizace a systemizace celého Národního památkového ústavu, což se pochopitelně významně odrazilo i v činnosti našeho územního odborného pracoviště, směřované zejména k dalšímu snižování personálního stavu a hledání adekvátních úsporných organizačních opatření, které probíhalo vedle plnění náročných hlavních a mimořádných úkolů zadaných zřizovatelem. Začátek roku již tradičně přinesl vyhodnocování soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. O vítězství města Přerova v krajském kole, které se do soutěže přihlásilo poprvé, rozhodla dle komise složené ze zástupců olomouckého územního pracoviště Národního památkového ústavu, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a ministerstva pro místní rozvoj dlouhodobá promyšlená koncepce obnovy památkové zóny, spolupráce s pro věc zaujatými odborníky, samosprávou a občany, a také nejlépe formálně i obsahově zpracovaná přihláška. Přestože další přihlášená města Olomouc ani Prostějov do celostátního kola soutěže nepostoupily, také jejich úsilí na obnovu historických center komise ocenila. Další významnou akcí začátku roku byl opět veletrh Renova Nejohroženějším památkám byla věnována expozice našeho pracoviště, která návštěvníkům výstavy přiblížila přehled 36 nejohroženějších a dosud nevyužitých historických objektů v Olomouckém kraji. Hrady a zámky ve správě olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu vstoupili do nové návštěvnické sezóny velikonočními výstavami a prohlídkami, kterým předcházela 25. března tisková konference, informující veřejnost o bohatství chystaných kulturních akcích roku. Společně se zahájením letošní plné turistické sezóny byly poslední dubnový den na zámku ve Velkých Losinách představeny také dvě novinky: haptický (hmatový) model této národní kulturní památky a videoprohlídka s průvodkyní ve speciálním sálku. Zámek a jeho interiéry se tak staly v nejvyšší možné míře přístupné handicapovaným nevidomým a slabozrakým i lidem na vozíčku. Dřevěný model umístěný ve vstupních prostorách zámku před pokladnou vyrobili studenti střední řezbářské školy v Tovačově. Model doplňují informace o popisu a historii objektu v tištěné formě i v Braillově písmu. Na rok 2010 připadlo také 20. výročí zpřístupnění Souboru staveb lidové architektury, známého jako Hanácký skanzen. Bohaté a stále doplňované sbírky skanzenu jsou zaměřeny na běžný život lidí v hanácké dědině, s ukázkami života zemědělské rodiny. Mimořádná hodnota této expozice v rámci České republiky je dána také tím, že se jedná o skanzen in situ, tedy na původním místě v Kameníčkově gruntě č.p. 54. V uplynulém roce jsme se také organizačně podíleli na uskutečnění dvou významných celostátních odborných seminářů, které se setkali se značným kladným ohlasem. Ve dnech 22. a 23.dubna proběhl ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Českým národním komitétem ICOMOS, Muzeem umění v Olomouci a Výstavištěm Flora pracovní seminář s exkurzí na téma Komponovaná krajina a možnosti její obnovy a zachování. V měsíci červnu potom ve dnech 8. až další specializovaná konference stavebněhistorických průzkumů, věnovaná zámeckým areálům, pořádaná ve spolupráci se Sdružením pro stavebněhistorický průzkum. Přes značné množství odborných úkolů včetně vědeckovýzkumných, ale také zmíněných organizačních změn, mezi něž je třeba započítat přípravu na předání funkce ředitel od , se podařilo udržet územní odborné pracoviště NPÚ v Olomouci stabilní a akceschopné, připravené řešit kontinuálně náročné úkoly dalšího roku i ve změněných ekonomických podmínkách. Mgr. Pavel Konečný ředitel 3

4 Organizační struktura 4

5 1 Organizace NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Olomouci Horní náměstí 25, Olomouc, telefon: , fax: , IČ DIČ CZ Způsob zřízení organizace: Národní památkový ústav vznikl k 1. lednu 2003 jako státní příspěvková organizace s celostátní působností, která je odbornou organizací státní památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. NPÚ vznikl splynutím dříve samostatných odborných organizací, Státních památkových ústavů s působností v bývalých krajích, v jednu příspěvkovou organizaci. Činnost této organizace upravuje výše zmíněný zákon, ale také vyhláška MK ČR č. 66/1988 Sb., Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 471/1. Vedoucí pracovníci: Mgr. Pavel Konečný, ředitel, Mgr. František Chupík, zástupce ředitele, náměstek pro výkon památkové péče , Ing. Marcela Tomášková, náměstek pro správu památkových objektů , Ing. Jana Raiskubová, provozně ekonomický náměstek , PhDr. Zdenka Bláhová, vedoucí odboru péče o památkový fond , Mgr. Miroslav Papoušek, vedoucí oddělení specialistů , Ing. Dalibor Buršík, vedoucí odboru evidence, dokumentace a IS , Mgr. Iva Orálková, vedoucí oddělení evidence a dokumentace , PhDr. Pavel Michna, vedoucí odboru archeologie , Mgr. Richard Zatloukal, vedoucí oddělení archeologických výzkumů , Mgr. Pavel Šlézar, vedoucí oddělení péče o archeologické nálezy , 5

6 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k Věk Muži Ženy Celkem % , , , , ,55 nad ,09 Celkem ,00 Členění zaměstnanců podle dosaženého vzdělání stav k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % Základní ,00 Vyučen ,00 Střední odborné ,91 Úplné střední ,36 Úplné střední odborné ,95 Vyšší odborné ,00 Vysokoškolské ,77 Celkem ,00 Vzniklé a skončené pracovní poměry k Stav Počet Nástupy 16 Odchody 15 Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců k Doba trvání Počet % Do 5 let Do 10 let Do 15 let Do 20 let Nad 20 let 6 7 Celkem Celkový průměrný plat Celkový průměrný plat činí ,- Kč. 6

7 Poradní orgány ředitele Památková rada PhDr. Jitka Balatková, historička, Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc; doc. ing. Antonín Buček, CSc., Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně; doc. ing. akad. arch. Václav Girsa, architekt, Girsa AT s. r. o., Ateliér pro rekonstrukce historických staveb; ing. arch. Naďa Goryczková, generální ředitelka NPÚ; prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc. historik umění, Ústav dějin umění AV ČR; PhDr. Bohdan Kaňák, historik, ředitel, Státní okresní archiv Olomouc; ing. Vítězslav Koukal, CSc., etnograf, ředitel, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; doc. PhDr. ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D., architekt, NPÚ ÚOP v Ostravě; PhDr. Miloš Melzer, CSc., etnograf, Šumperk; doc. PhDr. Karel Müller, historik, heraldik, ředitel, Zemský archiv v Opavě; PhDr. Tomáš Niesner, historik, Muzeum v Bruntále; ing. arch. Milan Obenaus, MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.; PhDr. Marek Perůtka, historik umění, Umělecké centrum Univerzity Palackého, katedra dějin umění FF; prof. PhDr. Miloš Stehlík, historik umění, Brno, prof. Dr. ing. Bořivoj Šarapatka, CSc., katedra ekologie PVF Univerzity Palackého; doc. PhDr. Josef Štulc, historik umění, NPÚ, ústřední pracoviště; prof. PhDr. Milan Togner, historik umění, Umělecké centrum Univerzity Palackého, katedra dějin umění FF; prof. PhDr. Josef Unger, CSc., archeolog, Ústav antropologie PVF Masarykovy univerzity, Brno; prof. PhDr. Pavel Zatloukal, historik architektury, ředitel, Muzeum umění Olomouc; ing. arch. Blanka Zlamalová, architektka, Olomouc; tajemník rady: PhDr. Pavel Michna. Archeologická komise Poradní orgán pro zvýšený odborný dohled a koordinaci Programu podpory záchranných archeologických výzkumů v oblasti působnosti NPÚ ÚOP v Olomouci. PhDr. Vladimír Goš, CSc., předseda komise; PhDr. Josef Bláha, člen komise; doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc., člen komise; PhDr. Pavel Michna, tajemník komise. 2 Náplň a rozsah činnosti Územní odborné pracoviště v Olomouci existuje od roku 2003 s působností v Olomouckém kraji. Počet vybraných skupin památkové ochrany k : Památka UNESCO 1 Národní kulturní památky 14 Kulturní památky nemovité Kulturní památky movité Městské památková rezervace 2 Vesnická památková rezervace 1 Městské památkové zóny 15 Vesnické památkové zóny 9 Spolupráce s krajskou komisí ministra kultury České republiky pro nakládání s památkovým fondem v Olomouckém kraji (zasedající 4 x ročně) ve složení: Mgr. Radovan RAŠŤÁK, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje, Krajský úřad Olomouckého kraje předseda komise PhDr. Jindřich GARČIC, vedoucí odboru kultury a památkové péče, Krajský úřad Olomouckého kraje RNDr. Ladislav ŠNEVAJS, náměstek primátora, Statutární město Olomouc Mgr. Vlasta KAUEROVÁ, vedoucí oddělení památkové péče, Magistrát města Olomouc Mgr. Pavel KONEČNÝ, ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště Olomouc místopředseda komise Mgr. František CHUPÍK, územní konzervátor Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště Olomouc Mgr. Štěpán SITTEK, oddělení památkové péče, Arcibiskupství olomoucké Mgr. Djamila KRÁLÍKOVÁ, ředitelka Sekretariátu Střední Morava Sdružení cestovního ruchu Mgr. Jaromír SEDLÁK, starosta města Šternberk Ing. Miroslav KOPŘIVA, CSc., starosta obce Velké Losiny Ing. Miroslav PŘIKRYL, starosta města Lipník nad Bečvou JUDr. Václav Hájek, tajemník Komise, NPÚ ÚOP v Olomouci 7

8 3 Památková péče Souhrnný přehled všech odborných vyjádření zhotovených v roce 2010 Pověřená obec ÚPD Odborná vyjádření dle 14 zákona č. 20/87 Sb. Ostatní Celkem Hranice Jeseník Konice Lipník Litovel Mohelnice Olomouc Prostějov Přerov Šternberk Šumperk Uničov Zábřeh Krajský úřad v Olomouci Celkem předběžné podmínky a konzultace při přípravě památkové obnovy odborná pomoc vlastníkům připravujících materiály pro státní programy a krajské programy drobné průzkumy stratigrafie barevnosti při obnově fasád a drobné průzkumy konstrukcí krovů pro vlastníky KP Spolupráce s kraji a obcemi s rozšířenou působností Konzultace odborných akcí, poskytování podkladů, v rámci programů i mimo ně. Referát MIS a GIS spolupracoval s Krajským úřadem Olomouckého kraje při zajišťování podkladových katastrálních map pro potřeby GIS NPÚ (digitalizace výstupů Obnovy identifikace nemovitých kulturních památek, identifikace plošných památkově chráněných území). Dále referát MIS a GIS spolupracoval s některými úřady obcí s rozšířenou působností při konzultacích plošných rozsahů památkově chráněných území (Magistrát města Olomouce, Městský úřad v Šumperku). Vykonávání dohledu nad prováděním obnovy KP s předn. zaměřením na akce subvencované v rámci programů MK ČR: Odborný dohled v průběhu stavební obnovy konkrétních akcí, včetně akcí zařazených do státních programů. Zajišťování a koordinace hodnocení pro výběr akcí obnovy KP určených k zařazení do programů MK ČR na úseku památkové péče: Havarijní program konzultace podmínek, přijímání žádostí o zařazení do programu, kompletace podkladů, kontrola, posouzení naléhavosti a výběr k doporučení MK, odborný dohled a konzultace v průběhu prací, hodnocení výsledků. Program záchrany architektonického dědictví odborné konzultace v přípravě, posouzení a doporučení, odborný dohled během provádění, hodnocení výsledků. Program regenerace MPR a MPZ účast zástupců NPÚ OL v komisích programu regenerace, posouzení návrhů pro jejich doporučení, odborné konzultace a dohled v průběhu provádění. Program podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností odborné konzultace v přípravě, posouzení a doporučení,odborný dohled a konzultace v průběhu prací. 8

9 Zástupci ve výběrových komisích pro hodnocení objektů ucházejících se o dotaci z Programu obnova kulturních památek v Olomouckém kraji pro rok Program restaurování movitých kulturních poamátek odborné konzultace v přípravě, posouzení a doporučení, odborný dohled během provádění, hodnocení výsledků. Zástupci v komisích pro regeneraci městských památkových zón a městských památkových rezervací v jednotlivých regionech. Havarijní program v roce 2010 Poř. číslo Obec, kat. území Okres Název památky Navržená dotace v tis. Kč Přidělená dotace MK ČR v tis. Kč. 1. Bělá pod Pradědem Jeseník Kostel sv. J. Křtitele Zlaté Hory Jeseník Kostel Jména Panny Marie Uhelná Jeseník Socha sv. J. Nepomuckého Zlaté Hory Jeseník Dům čp Dub nad Moravou Olomouc Sousoší sv. Floriána Olomouc město Olomouc Pavilon čp Olomouc Nová Ulice Olomouc Dům čp Slatinice Olomouc Kostel Nanebevzetí P. Marie Velký Týnec Olomouc Usedlost čp Brodek u Prostějova Prostějov Areál zámku čp Mořice Prostějov Areál zámku čp Vrchoslavice Prostějov Kostel sv. Michaela archanděla Hranice Přerov Evangelický kostel Všechovice Přerov Kostel Nejsvětější Trojice Všechovice Přerov Zámek čp Vyšehorky Šumperk Kostel Všech Svatých Mladoňov u Oskavy Šumperk Kostel sv. Mikuláše Postřelmov Šumperk Kaple sv. Prokopa Rejchartice u Šumperka Šumperk Kostel sv. Michala Úsov Šumperk Zámek čp Celkem Program záchrany architektonického dědictví v roce 2010 Obec Památka Akce Hustopeče nad Bečvou Zámek Restaurování a obnova oken, dveří, kamenných prvků, obnova fasády, sanace vlhkosti, restaurování interiérové výmalby, obnova sklepení, stropů, šindelové střechy Dotace v tis. Kč Javorník Kostel sv. Kříže Obnova krovu a střešního pláště 425 Mohelnice Tvrz Kobylků Obnova stropů, statika 425 Mohelnice Hradební systém Obnova městských hradeb 420 Olomouc Kostel sv. Mořice Obnova krovu a střešního pláště, restaurování 460 Plumlov Zámek vysoký zámek Obnova interiéru omítky, podlahy, schodiště, restaurátorské práce 425 Šternberk Státní hrad Šternberk Obnova krovů, krytiny a stropů objektu A a C, oprava trhlin v obvod. zdech objektu B a C Velké Losiny Zámek Velké Losiny Kočárovna statické zabezpečení; domek zahradníka obnova krovu a střešní krytiny

10 Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč Zlaté Hory Kostel Nanebevzetí Panny Marie Dokončení obnovy krovu a střešního pláště 425 Zlaté Hory Kostel sv. Jana Křtitele Obnova interiéru oprava a restaurování vitráží a výmalby 500 Celkem Program regenerace městských památkových rezervací a zón alokace dotací v roce 2010 Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč. 1. Vidnava Dům čp. 10 Obnova střechy,oprava komínů Zlaté Hory Radnice čp. 80 Obnova vstupních a vnitřních dveří Zlaté Hory Dům čp. 89 Výměna oken Javorník Dům čp. 417 Obnova fasády a výměna oken Olomouc 6. Olomouc 7. Olomouc 8. Olomouc 9. Olomouc 10. Olomouc 11. Šternberk Ul. 8.května 29,čp. 501,ZŠ Komenium Tř. 1.máje č. o. 24, čp. 836, U černého koně Denisova ul. č. o. 35, čp. 291 Horní nám. č. o. 12, čp. 205 U černého psa ul. 28. října č. o. 7, čp. 461 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie Slovenská ul. Olomoucká ul. čp Obnova fasád objektu oprava omítek, fasádní nátěr, výměna oken a dveří a další související práce Obnova uliční fasády oprava omítek, fasádní nátěr, klempířské konstrukce, restaurování štukových prvků fasády a další související práce Statické zajištění dvorního traktu objektu a související práce Provedení odvlhčení zadní stěny ve dvorním traktu a související práce Výměna střešní krytiny v zadní části dvorního objektu klempířské konstrukce,další práce Obnova krovu a střechy Z a S strany kostela tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské práce, pokrývačské práce a související práce Oprava stropů a podlah, nátěr truhlářských konstrukcí, restaurování výmalby pracovny v I.NP a další související práce 12. Šternberk Ul.ČSA čp. 10 Repase 5 oken vč. nátěru a další související práce Uničov Městské opevnění Celková obnova, statické zajištění aj Uničov Dům čp. 29 Obnova uliční fasády Prostějov Kostel sv. J. Nepomuckého Obnova maleb Prostějov Dům čp. 198 Repase oken a dveří Prostějov Národní dům čp. 218 Obnova schodiště Lipník nad Bečvou Okruh městského opevnění Celková obnova jižní části bývalého městského opevnění Lipník nad Bečvou Dům čp. 617 Statické zajištění objektu, oprava omítek, podlah, oken, světlíku a nátěr fasády Hranice Městské hradby u domu 28. října Obnova kamenné hradby 30 čp Hranice Dům čp. 286, Komenského ulice Obnova fasády jižního průčelí Přerov Zámek čp. 1 Obnova (restaurování) piniové šišky, plastiky orla, a kamenných sloupů bývalého ochozu Potštát Zámek čp. 1 Obnova střechy dvorní části zámku

11 Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč. 24. Tovačov Měšťanský dům čp. 13 Obnova čelní fasády domu včetně nátěru a obnova vnějších omítek dvorního traktu domu včetně nátěru Tovačov Fara čp. 160 Obnova krovu tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření a další související práce, obnova střechypokrývačské Branná Kostel sv. Archanděla Obnova krovu a střechy tří arkádových kaplí Mohelnice Dům čp Obnova fasády a výměna oken Mohelnice Kostel sv. Tomáše z Canterbury Dokončení restaurování, obnova krovu a střechy kaplí Štíty Kostel Nanebevzetí Panny Marie Celková obnova kostela Šumperk Dům čp. 437 Obnova fasády 339 Celkem Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny v roce 2010 VPR nebo VPZ Objekt Akce obnovy Navržená dotace v tis. Kč Přiděleno MK ČR v tis. Kč Rataje č. p. 19 oprava dvorní fasády a oken Příkazy č. p. 54 restaurování oken a dveří Stará Ves č. p. 47 (fara) obnova schodiště Celkem Program restaurování movitých kulturních památek Obec Objekt Název památky Žádost o dotaci v tis. Kč Schválená dotace v tis. Kč Bohdíkov kostel sv. Petra a Pavla 14 zastavení křížové cesty Mohelnice kostel sv. Tomáše soubor 20 dřevěných soch andělů Olomouc arcibiskupská rezidence soubor 2 gobelínů gobelín Útěk do Egypta Šternberk Státní hrad Šternberk soubor renesančních kožených tapet Velké Losiny Státní zámek Velké Losiny obrazy Řezník a Zámecká kuchyně 214,8 85 Štěpánov kostel sv. Vavřince varhany Tovačov kostel sv. Václava soubor dvou zpovědnic Velké Losiny kostel sv. Jana Křtilete 14 zastavení křížové cesty Olomouc dům Řepčínská 53/85 socha Ukřižovaný Kristus a dvě světice 287,2 127 Celkem

12 Přehled akcí programu Podpory záchranných archeologických výzkumů v roce 2010 Pověřená obec Obec Památka/ archeologická lokalita Dotace v tis. Kč Dětovice Dětkovice výstavba RD 80 Litovel Litovel výstavba RD 15 Litovel Litovel výstavba RD 15 Majetín Majetín výstavba RD 14 Nový Malín Nový Malín výstavba RD 15 Olomouc-Droždín Droždín výstavba RD 16 Olomouc Olomouc - Hejčín výstavba RD 14 Olomouc - Svatý Kopeček Svatý Kopeček výstavby RD 15 Příkazy Příkazy výstavba RD 15 Slatinice Slatinice výstavba RD 15 Uničov Uničov výstavba RD 15 Celkem: 229 Akce stavebně-historických průzkumů za rok 2010 Akce Archivní a terénní průzkum; termín Autoři zhotovení Olomouc - klášter voršilek,dříve dominikánek, s kostelem sv.kateřiny, Kateřinská Mgr.Richterová, Mgr.Vítek Bouzov, hrad - lesovna Mgr.Richterová, Mgr.Vítek Velké Losiny, zámek - kočárovna Mgr.Richterová, Mgr. Vítek Pravidelná účast na kontrolních dnech u významných KP Celkem 405, z toho: okres Jeseník 76 okres Olomouc 148 okres Prostějov 45 okres Přerov 76 okres Šumperk 60 Změny v Olomouckém kraji za rok 2010 Okres Návrhy nemovitých kulturních památek Návrhy movitých kulturních památek Prohlášené nemovité kulturní památky Prohlášené movité kulturní památky Neprohlášené návrhy kulturních památek Zrušené kulturní památky Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk Celkem

13 Odbor evidence, dokumentace a is za rok 2010 Stav fondu nemovitých kulturních památek v olomouckém kraji k Počet podaných návrhů na prohlášení věcí za kulturní památku 28 Počet podaných návrhů na zrušení památkové ochrany 61 Počet rozhodnutí o prohlášení věcí za kulturní památku 10 Počet rozhodnutí o zrušení památkové ochrany 1 Přírůstky stavebně-historických průzkumů 24 Přírůstky nálezových zpráv 52 Přírůstky restaurátorských zpráv 90 Přírůstky restaurátorských průzkumů 31 Přírůstky digitalizovaných fotografií Přírůstky publikací + periodika 519 Přírůstky plánové dokumentace 56 Přírůstky fotografií 937 Referát MIS a GIS v roce 2010 zpracoval digitálních dokumentů vložením do Metainformačního systému NPÚ. Významné obnovné realizace na vybraných KP okres Jeseník Bernarice, hrobka Latzelů prohlášena za KP Bílá Voda, kostel Navštívení Panny Marie obnova střechy, v projektové přípravě Horní Domašov, kostel sv. Jana Křtitele obnova fasády a střechy, další etapa ukončena Horní Údolí, kostel sv. Jana Křtitele restaurace a rekonstrukce dekorativní výmalby presbyteria, dokončeno Hukovice, kaple Panny Marie celková obnova, v projektové přípravě Javorník, kostel sv. Kříže obnova střechy, další etapa dokončena Javorník, nám. Svobody č.p. 417 obnova fasády průčelí, dokončeno Javorník, Lidická č.p. 89 předláždění dvora, dokončeno Javorník, Polská č.p. 448 výměna střešní krytiny, dokončeno Javorník, Školní, Domov pokojného stáří stavební úpravy k energetickým úsporám, v projektové přípravě Jeseník, Dukelská č.p. 178, hotel Praděd obnova fasády domu, dokončeno Jeseník, Masarykovo nám. č.p. 167, radnice obnova fasády a vnitřní úpravy, dokončeno Jeseník, Tovární č.p. 176, Katovna sanace krovu a obnova šindelové krytiny, dokončeno Jeseník, Zámecké nám. č.p. 1, vodní tvrz úprava nádvoří, obnova vodní plochy, v projektové přípravě Jeseník, lavice od sochaře Engelberta Kapse prohlášena za KP Písečná, kostel Stětí sv. Jana Křtitele, památník 1. oběti Prusko-rakouské války 1. etapa dokončena Rejvíz, kostel Jména Panny Marie obnova střechy, další etapa dokončena Rychleby, zřícenina hradu provedeny udržovací práce, umístění uměleckého díla v přípravě Skorošice, sousoší kalvárie restaurování sochy, 1. etapa dokončena Uhelná, kostel sv. Kateřiny úprava terénu po zavedení dešťové kanalizace, dokončeno Uhelná, socha sv. Jana Nepomuckého zrestaurováno Vidnava, Mírové nám. č.p. 10 obnova střechy, dokončeno Vidnava, kostel sv. Kateřiny obnova omítek v interiéru, dokončeno Vlčice, kostel sv. Bartoloměje obnova střechy a fasády věže, dokončeno Vojtovice, kostel sv. Ignáce odvodnění kostela, v projektové přípravě Zlaté Hory rekonstrukce uličního prostoru centra města, dokončeno Zlaté Hory, kostel Nanebevzetí Panny Marie obnova střechy kostela, další etapa dokončena Zlaté Hory, nám. Svobody č.p. 18 měšťanský dům, obnova střechy vč. světlíku a věžičky pro bleskosvod, dokončeno Zlaté Hory, nám. Svobody č.p. 22 oprava střechy a zadní fasády, v projektové přípravě Zlaté Hory, Polská č.p. 53 obnova boční fasády, dokončeno Zlaté Hory, nám. Svobody č.p. 89 obnova oken a fasád, dokončeno Zlaté Hory, nám. Svobody č.p. 84 obnova boční fasády, dokončeno 13

14 okres Olomouc MPR Olomouc, Denisova 11 obnova fasády, rekonstrukce provozovny MPR Olomouc, Denisova 17 oprava střechy, nadstřešních prvků a štítové zdi MPR Olomouc, Denisova 35 úprava dvorního traktu (1. etapa statické úpravy) MPR Olomouc, Dolní náměstí 12, měšťanský dům začala celková rekonstrukce (oprava střechy, fasády, výměna oken). MPR Olomouc, Horní náměstí 12, měšťanský dům dokončení opravy dvora a dvorních křídel včetně sanace vlhkosti a statického zabezpečení, nová dlažba v přízemí chodby hlavního objektu. MPR Olomouc, Kačení ulice statické zajištění a oprava prampouchů MPR Olomouc, nám. Republiky 5 obnova okenních výplní Vlastivědného muzea Olomouc, úprava okenních otvorů Václavkova sálu, projekční příprava na zřízení nového vstupu z nám. Republiky a obnovu elektroinstalace v objektu MPR Olomouc, 8. května, kostel sv. Mořice obnova krovu (2.etapa) MPR Olomouc, 8. května 29 (ZŠ Komenium) dokončení obnovy dvorů školy (fasády, úprava povrchu dvorů, výměna oken) MPR Olomouc, Slovenská, kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie obnova krytiny střechy lodi kostela MPR Olomouc, Sokolská 25 úprava předsálí kina Metropol MPR Olomouc, Sokolská 44 výměna střešní krytiny MPR Olomouc, Václavské náměstí, kostel sv. Václava obnova elektroinstalace, obnova a zpřístupnění krypty MPR Olomouc, Wurmova 5 částečná obnova objektu a obnova uličních fasád (dokončení) MPR Olomouc, Wurmova 9 obnova fasád, obnova části interiérů pro otevření návštěvnického okruhu MPR Olomouc, Ztracená 8, měšťanský dům probíhá celková rekonstrukce Olomouc, Polívkova 35 repase oken, oprava fasády Olomouc, Resslova 15 pokračující obnova fasád, pokračující repase oken Olomouc, Smetanovy sady, restaurace Fontána ukončena celková rekonstrukce objektu, revitalizace přilehlých venkovních ploch Olomouc, Pöttingeova 2 rekonstrukce části interiéru Olomouc, třída Spojenců 20 statické zajištění objektu Olomouc, Klášterní Hradisko probíhající rekonstrukce konventní zahrady včetně rekonstrukce ohradní zdi a objektu bývalé márnice Bílá Lhota, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské střecha a krov Dlouhá Loučka, kostel sv. Bartoloměje krov Litovel, kaple sv. Jiří celková rekonstrukce Litovel, Mlýnská ulice č. p rekonstrukce objektu Litovel, náměstí Přemysla Otakara 11 fasáda Ludéřov, sýpka krov a střecha Náklo, kostel sv. Jiří krov a střecha věže Nové Zámky, zámek č. p. 2 krov a střecha Slatinice, kostel Nanebevzetí Panny Marie krov a střecha věže Šternberk, kostel Zvěstování Panny Marie oprava a repase výplní otvorů, elektroinstalace, restaurování interiéru lodi Šternberk, Hlavní náměstí 2 uliční fasáda Šternberk, Hlavní náměstí 16 stavební úpravy 3.NP a střechy Šternberk, Radniční ulice 12 rekonstrukce objektu Štěpánov, kostel sv.vavřince sanace vlhkosti Tršice, kostel Narození Panny Marie fasáda a interiér věže Uničov, bývalá šatlava celková rekonstrukce Uničov, Kostelní náměstí č.p. 153 (objekt u fary) celková rekonstrukce Uničov, bývalé městské hradby celková rekonstrukce Uničov, Masarykovo náměstí č.p. 29 parter, fasáda Velká Bystřice, zámek rekonstrukce části zámku okres Prostějov Brodek u Prostějova, zámek pokračování obnovy konstrukce krovu a pokrytí střechy Hrubčice, zámek obnova kamenných prvků fasád a obnova výplní okenních a vstupních otvorů Konice, zámek obnova části fasád zámku a spojovací chodby s kostelem Kostelec na Hané, kostel sv. Jakuba Staršího restaurování barokní kované vstupní brány Nezamyslice, zámek obnova povrchů zámeckého nádvoří Pivín, kostel sv. Jiří obnova fasád lodi a presbytáře Plumlov, vysoký zámek pokračování obnovy části interiérů tzv. vysokého zámku a obnovy konstrukce krovů a krytiny objektů předzámčí 14

15 Prostějov, stará radnice dokončení obnovy fasád a pokrytí střech Prostějov, kostel sv. Jan Nepomuckého pokračování restaurování nástěnných a nástropních maleb Stařechovice, kostel Narození Panny Marie obnova fasád Vřesovice, kostel sv. Petra a Pavla dokončení obnovy fasád okres Přerov Citov, zámek čp. 1, zámecký park, I. etapa obnovy (P) Horní Moštěnice, farní kostel Nanebevzetí P. Marie (P) Hranice, českobratrský kostel čp. 791 (býv. solárna) obnova střešního pláště (P, OP MPZ) Hranice, areál hřbitova zv. Kostelíček obnova ohradní zdi areálu(p) Hranice, Farní čp. 42 (P, MPZ) Hranice, Komenského čp. 286 (P, MPZ) Hustopeče nad Bečvou, zámek čp. 1 obnova sklepů a vybudování lapidária (P) Hustopeče nad Bečvou Poruba, větrný mlýn (P) Lipník nad Bečvou, zámek čp. 358, západní křídlo dokončení obnovy (P, MPR) Lipník nad Bečvou, kostel sv. Jakuba (P, MPR) Lipník nad Bečvou, okruh městského opevnění, jižní úsek (P, MPR) Lipník nad Bečvou, Stará čp. 617 (P, MPR) Lipník nad Bečvou, Komenského sady čp. 62 (P) Lipník nad Bečvou, Nerudova čp. 81 rekonstrukce fasády (N, MPR) Lipník nad Bečvou, Nerudova čp. 83 rekonstrukce fasády (P, MPR) Lipník nad Bečvou, Nerudova čp rekonstrukce fasády (N, MPR) Lipník nad Bečvou, náměstí T.G.Masaryka čp.50 rekonstrukce fasády (P, MPR) Lipník nad Bečvou, ul. 28. října čp. 24 rekonstrukce fasády (N, MPR) Lipník nad Bečvou, ul. 28. října čp. 601 rekonstrukce fasády (P, MPR) Malhotice, kostel Neposkvrněného Početí P. Marie rekonstrukce fasády (P) Potštát, zámek čp. 1 střecha nádvoří (P) Přerov, Horní nám. čp. 21 rekonstrukce fasády (N, MPZ) Přerov Předmostí, kostel sv. Máří Magdalény (P) Přerov, zámek čp. 1 (P, MPZ) Přerov Penčice, socha sv. Josefa (P) Rokytnice, zámek čp. 1 skleník, portál zámku (P) Skalička, zvonice rekonstrukce fasády (P) Špičky, kostel sv. Šimona a Judy obnova střešního pláště (P) Teplice nad Bečvou, vila čp. 59 (P) Tovačov, fara čp. 165 (P, MPZ) Tovačov, zámek čp. 1 (P) Tovačov, Náměstí čp. 13 rekonstrukce fasády (P, MPZ) Tovačov, prostor bojiště s mohylou a památníky pomník hauptmanna Emanuela Souczka (P) Týn nad Bečvou, hrad Helfštýn oprava hradby Kravařského předhradí (P) Veselíčko, zámek čp. 1 hospodářská budova čp. 3 (P) Veselíčko, zámek čp. 1 zámecký park, I. etapa obnovy (P) Všechovice, zámek čp. 1 (P) Všechovice, kostel Nejsvětější Trojice (P) okres Šumperk Brníčko, hrad konzervace Dlouhomilov Benkov, zvonice oprava střechy a fasády Moravičany Doubravice, bývalá kovárna č.p. 36 oprava dveří a podloubí, vnitřní úpravy Květín, kaple dokončení celkové opravy Líšnice Vyšehorky, kostel Všech Svatých dokončení celkové opravy Mírov, hrad oprava střechy bývalého kostela Neposkvrněného početí Panny Marie Mohelnice Podolí, renesanční tvrz Kobylků z Kobylího oprava stropů Mohelnice, hradby pokračování opravy hradebního systému při Okružní ulici a oprava městské brány Mohelnice, kostel sv. Tomáše Canterburského pokračování opravy arkád a statické zajištění věže Mohelnice, dům č.p. 970, S. K. Neumanna 1 vnitřní úpravy 15

16 Mohelnice, dům č.p. 1043, Zámečnická 3 oprava fasády Nový Malín Mladoňov, kostel sv. Mikuláše pokračování opravy střechy Postřelmov, kaple sv. Prokopa pokračování opravy střechy Bohdíkov Raškov, kostel sv. Jana Křtitele oprava střechy Rejchartice, kostel sv. Michala pokračování opravy střechy Staré Město Kunčice, kaple Bolestné Panny Marie vnitřní úpravy Štíty, kostel Nanebevzetí Panny Marie zahájení opravy fasády Štíty Heroltice, kostel sv. Jana Křtitele dokončení opravy střechy Šumperk, tzv. Geschaderův dům č.p. 233, Kladská 1 dokončení úpravy suterénu s vybudováním nové musejní expozice Šumperk, kostel sv. Jana Evangelisty oprava oken Šumperk, dům č. p. 437, Hlavní třída 19 oprava fasády a oken Úsov, zámek s areálem parku oprava střechy kočárovny a zajištění opěrné zdi přístupové cesty Úsov, kostel sv. Jiljí oprava schodiště a dokončení instalace mříží Třeština Háj, vila č.p. 71 s areálem zahrady zahájení opravy střechy Velké Losiny, areál kostela sv. Jana Křtitele stavební úpravy budovy fary Zábřeh, kostel sv. Barbory pokračování celkové rekonstrukce Zábřeh, zámek č.p. 1754, Skalička 15 pokračování celkové rekonstrukce Významné archeologické výzkumy a nálezy Uničov, Olomoucká ulice. Záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci komunikace a inženýrských sítí přinesl poznatky o osídlení prostoru v okolí bývalého klášterního kostela Povýšení sv. Kříže již od doby lokace města. Zachyceny byly úpravy povrchu ulic v podobě primitivního dláždění oblázkovým štěrkem a dřevěného haťování. Odkryty byly destrukce tří dřevohliněných staveb ze století, kamenná studna a torza čtyř hrobů z bývalého klášterního hřbitova. Mezi důležité objevy patří také dvě zdokumentovaná nároží suterénů domů z doby založení města a doklady kovolitectví v podobě slitku olova z tavícího tyglíku. Digitalizace údajů o památkovém fondu Referát MIS a GIS v roce 2010 zpracoval pro potřebu odborných pracovníků NPÚ (ÚOP v Olomouci i jiných ÚOP) přes 1000 dokumentů jejich digitalizací skenováním na velkoplošném skeneru Contex. 4 SPRÁVA PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ Státní hrad Bouzov, NKP zpřístupněný instalovaný objekt Správa SH Bouzov, Bouzov 8 tel.: , fax: otevírací doba: duben: soboty, neděle a svátek 9 15 hodin květen a září: denně mimo pondělí 9 16 hodin červen srpen: denně mimo pondělí 9 18 hodin říjen: soboty, neděle a svátek 9 15 hodin 16

17 Hlavní akce na objektu: Kostýmované prohlídky duben Velikonoční prohlídky se skřítky duben Oživlé obrazy Mezinárodní den památek květen O princezně Jasněnce a létajícím ševci červen Putování s Večerníčkem pro školní zájezdy červen Putování s Večerníčkem pro veřejnost červenec Dobová svatba srpen Hrad plný písniček září Oživlé obrazy Dny evropského dědictví září, říjen Duchové a strašidla prosinec Vánoční hrad Bouzov Výstavy květen Kostýmy z pohádek duben Velikonoční výzdoba hradu květen - září Výstava společnosti přátel hradu Bouzov duben, červenec, říjen Flora tématicky vyzdobený hrad červenec Svatební veletrh výzdoba hradu prosinec Vánoční výzdoba hradu Akce pro veřejnost pronájmy květen Základní umělecká škola Litovel koncert květen Přehlídka středních uměleckých škol s Módní přehlídkou květen Podhůřím Jeseníků setkání historických vozidel červen Návštěva prezidenta republiky červenec - srpen Ordo Kromen rytířské turnaje červenec Královny bouzovského hradu volba dětské miss červenec Svatební veletrh červenec Víkend s princeznou Šahrazád srpen Moravské hrady cz. hudební festival srpen Mohelnický dostavník zahajovací koncert srpen Balóny nad hradem Soukromé firemní akce duben firma Knauf květen Baliva Čechy, Morava a Slezsko (německý řád) červen Žák Jaroslav září Daňové poradenství Tomáš Pacalík, a.s. říjen Dorland říjen SACB Společnost přátel hradu Bouzova Filmaři květen Kde bydlely princezny (Česká televize) červenec Reklama (Sirena Film) září Za školou (Česká televize) říjen Reklama (Stillking film) Svatební obřady: 72 17

18 Státní zámek Jánský Vrch, NKP zpřístupněný instalovaný objekt Správa SZ Jánský vrch, Javorník tel.: otevírací doba: duben a říjen: sobota, neděle a svátky 9 11:30, hodin květen srpen: denně mimo pondělí 9 11:30, hodin září: denně mimo pondělí 9 11:30, hodin Hlavní akce na objektu: duben Velikonoce na zámku velikonočně vyzdobený zámek s kulturním programem květen Pohádky pro zlobivé děti (noční kostýmované prohlídky) Divadelní představení pro MŠ červen přednáška : Obnova zámeckého parku v Javorníku červenec Javornický rockfest 5. ročník vystoupení rockových kapel nejen z Jesenicka Zámecký dřevorubec září Hradozámecká noc Zámek s večerníčky prosinec Vánoce na zámku vánočně vyzdobený zámek s kulturním programem a vánočními trhy Soubor staveb lidové architektury v Příkazích Příkazy 54 tel.: otevírací doba: květen: víkendy a svátky hodin červen srpen: denně mimo pondělí hodin září: denně mimo pondělí hodin Hlavní akce na objektu: březen Přišlo jaro do vsi velikonoční dílny výstavka spolupráce s obcí Příkazy duben Mezinárodní den památek - děti v doprovodu rodičů zdarma květen Škola tradičních stavebních technologií výroba vepřovic květen Škola tradičních stavebních technologií hliněné omítky červen Žêvot na Hané (okázkê staréch řemesel pro přêhlášeny škole a školkê) červen Tradiční jarmark červen Řemeslný jarmark červenec Oslavy výročí obce Příkazy a 20 let od otevření SSLA červenec Rolnický den I.(5. ročník) tradiční SKLIZEŇ srpen Vernisáž výstavy obrazů Silvie Forsyth obrazy s venkovskou a folklorní tematikou září Interaktivní ukázky hrnčířství točení na kruhu září Dny evropského dědictví - prohlídka zdarma září Rolnický den II. Tradiční VÉMLAT září Promítání filmů s venkovskou tématikou prosinec Hanácky Vánoce 18

19 Státní hrad Šternberk, NKP zpřístupněný instalovaný objekt Správa SH Šternberk, Horní náměstí 6, Šternberk tel.: , , fax: otevírací doba: duben: soboty, neděle a svátek 9 16 hodin květen září: denně mimo pondělí 9 17 hodin říjen: soboty, neděle a svátek 9 16 hodin Hlavní akce na objektu: duben duben duben duben duben květen květen květen květen červen červen červen červenec červenec červenec červenec červenec srpen srpen srpen srpen září září září říjen Velikonoční výstava Dětský jarmark, ukázka velikonočních tradic a zvyků Velikonoční worshop pro školy Mezinárodní den památek prohlídka velkého okruhu za snížené vstupné Čarodějnická noc pro dospělé večer se záhadologem o paranormálních jevech na hradě Šternberk Slavnostní zahájení hlavní návštěvnické sezóny- otevření trasy s bezbariérovým přístupem pro pohyblivě handicapované Svatební den na hradě Šternberk - 1. ročník svatebního veletrhu v rámci prohlídkových okruhů Školní výlety s doprovodným edukačním programem Zahájení doprovodné výstavy: Krásy olomouckého kraje ve fotografii Školní výlety s doprovodným edukačním programem Koncert Jaroslava Hutky Povídání o historii zbraní v podání Romana Prokeše (divadlo) Hrabě Monte Christo večerní divadelní představení v podání skupiny Exulis Večerní pohádkové prohlídky Jak se žilo na hradě ochutnávky hradních pokrmů Povídání o historii zbraní v podání Romana Prokeše (divadlo) Zábavné odpoledne pro děti atrakce, soutěže Šternberský kopec rockový festival Víkend v historických kostýmech 4. ročník Folklorní odpoledne se zahraničními soubory Večerní pohádkové prohlídky Jak se žilo na hradě. SUMMER SUNSET reggae, hudební festival Filmový víkend promítání filmů na hradě Šternberk u příležitosti předání čestného občanství Dny evropského dědictví kostýmované prohlídky Slavnostní ukončení hlavní turistické sezóny listopad Dny rodu Šternberků 2010 prosinec Vánoční výstava prosinec Dětský vánoční jarmark prosinec Vánoční odpoledne pro seniory prosinec Poetické vánoce podvečerní procházka hradem prosinec Vánoční dětské pohádkové představení Svatební obřady: 91 19

20 Státní zámek Velké Losiny, NKP zpřístupněný instalovaný objekt Správa SZ Velké Losiny, Velké Losiny 268 tel.: otevírací doba: duben a říjen: sobota, neděle a svátky 9 12, 12:30 16 hodin květen srpen: denně mimo pondělí 8 12, 12:30 17 hodin září: denně mimo pondělí 9 12, 12:30 16 hodin Hlavní akce na objektu: duben duben květen červenec červenec - srpen srpen červen - srpen září Velikonočně vyzdobená část zámku děti budou hledat na nádvoří vajička a pak dostanou sladkou odměnu Mezinárodní den památek - děti v doprovodu rodičů zdarma Slavnostní zahájení nové prezentace základní prohlídkové trasy formou audiovizuální prohlídky pro pohybově handicapované spoluobčany a pro návštěvníky se zrakovým postižením bude vystavena maketa zámku a z mobiliáře zámku vystaveny vhodné předměty k poznání hmatem Losinské kulturní léto spolupořadatel SCARON Šumperk, vystoupení každý druhý pátek a sobotu v měsíci (divadelní představení, hudební soubory) V průběhu prohlídek hudební vystoupení v podání absolventů konservatoře (renesanční a barokní hudba) Losinské kulturní léto spolupořadatel spol. SCARON Šumperk Tématické výstavy Dny evropského dědictví - prohlídka obrazárny zdarma Návštěvnost: SH Bouzov SZ Jánský Vrch SSLA Příkazy SH Šternberk SZ Velké Losiny SH Bouzov O princezně Jsněnce a létajícím ševci (V. Staněk, Bouzov, ) SZ Jánský Vrch v Javorníku Velikonoce (V. Staněk, Javorník, ) SSLA v Příkazích Vánoce (Vlastimil Staněk, Příkazy, ) 20

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně Město ATIC Název Adresa PSČ Telefon E-mail, www Bělá pod Pradědem Obecní knihovna a Informační centrumdomašov 4 790 85 584 452 834 mic@bela.cz www.bela.cz Bludov MIS - Kulturní dům Bludov Tř. A. Kašpara

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 4 1. Organizace 5 2. Náplň a rozsah činnosti 7 3. Památková péče 8 4. Správa památkových objektů 16 5. Věda a výzkum 20 6. Publikační a přednášková

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Olomouci. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Olomouci. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Olomouci výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových

Více

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Ceny ACTIVA spol. s.r.o.: NÁZEV Xerografický papír A5 80g, bílá / Xerografický

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015 PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY Piaristická

Více

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14 Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů schválených k případnému poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek a památkově

Více

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012 Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012 Abertamy, rekreační objekt, Pražská čp. 20 Renovace, kompletace a výměna výplní otvorů v objektu Václav,

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

Právní forma žadatele. Poskytnutý

Právní forma žadatele. Poskytnutý Číslo projektu Objekt, na jehož opravu je žádáno Název projektu Žadatel Právní forma žadatele Poskytnutý příspěvek okres Rozhodnutí Rady KK/Zastupitelstva KK 71 Horní Hrad, zámek Obnova sněmovních sálů

Více

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 SUŠICE Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 Sušice I 34658/4-3315 městský dům čp. 4/I, Klostermannova ul., nám. Svobody 1) rohový dům 2) pavlačový dům 3) dvorní dům 4) kočárovna 24945/4-3316 -

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Stav objektu v roce 1995 Příklad rekonstrukce a oživení památky starého

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Linka č. Trasa Úsek zařazený do IDSOK Poznámka Dopravce 291 Zábřeh

Více

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Obsah: 1. Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

SPOLUPRÁCE NPÚ-ÚOP V PARDUBICÍCH S OBCEMI V PÉČI O KULTURNÍ PAMÁTKY

SPOLUPRÁCE NPÚ-ÚOP V PARDUBICÍCH S OBCEMI V PÉČI O KULTURNÍ PAMÁTKY SPOLUPRÁCE NPÚ-ÚOP V PARDUBICÍCH S OBCEMI V PÉČI O KULTURNÍ PAMÁTKY Spolupráce se správami památkových objektů Spolupráce v oblasti památkové péče Proměna NPÚ od 1.1.2013 Spolupráce se správami památkových

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ O P O M Í J E N Á S O U Č Á S T V Z D Ě L Á VA C Í C H P R O G R A M Ů P R O Š KO LY NEMOVITÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

1. Úvod. 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004

1. Úvod. 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004 Koncepce využití západního a severozápadního křídla děčínského zámku Zpracoval: odbor rozvoje Městský úřad Děčín, odbor správy majetku města Městský úřad Děčín, Iniciativa pro děčínský zámek, Děčínský

Více

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10 Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů doporučených k případnému poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč 3. FINANCOVÁNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE památkově významné stavby a objekty Finanční příspěvky poskytnuté v období let 5 7 5 6 7 Památková péče 18, 85,7 57, 1 1 8 6 18, Financování památkové péče v období let 5-7

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Programové období 2007-2013

Programové období 2007-2013 Programové období 2007-2013 Osa 6.5 Národní podpora územního rozvoje Oblast podpory 6.5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Vracíme památky do života Podporované aktivity a) Vytváření

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Borová Břidličná ŘKF Borová-Malenovice ŘKF Břidličná Obnova varhan v kostele sv. Ignáce na Borové Obnova opěrné zdi u kostela v Břidličné Česká Ves ŘKF Česká Ves Adaptace fary v České Vsi Domaslavice ŘKF

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

uhelný důl hlubinný, z toho jen: dědičná a těžní štola Hernych - ústí s portálem a štoly o hrob - náhrobky Johanna a Gustava

uhelný důl hlubinný, z toho jen: dědičná a těžní štola Hernych - ústí s portálem a štoly o hrob - náhrobky Johanna a Gustava 11318 / 4-5077 P Arnoltov Arnoltov čp.52 zájezdní hostinec Spiegel při silnici na rozcestí k Arnoltovu 15037 / 4-570 S Boučí Boučí tvrz - tvrziště, archeologické stopy při domě čp. 57 31672 / 4-562 S Březová

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

Aktuality projektu za květen 2013

Aktuality projektu za květen 2013 za květen 2013 Z obsahu: Ústav dějin umění Akademie věd ČR / Letní mapování fresek v kostelech Broumovska Odborný seminář Broumovské nástěnné malby od gotiky po baroko Kostel sv. Anny ve Vižňově Kostel

Více

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016 Ukončení zimního semestru 2015 / 2016 Vážení tutoři, Vážení posluchači, zasílám Vám informace k promoci a Závěrečným seminářům pro leden 2016. Promoce se bude konat v úterý 26. 1. 2016 od 11,00 hodin v

Více

Profesní komora požární ochrany

Profesní komora požární ochrany Profesní komora požární ochrany ve spolupráci s pořádají 5. mezinárodní konferenci POŽÁRNÍ OCHRANA HMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Konference se koná pod záštitou místopředsedy vlády ministra vnitra a ministra

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

1 Baliny NKP_zvonice 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí turistická trasa NKP_kaple sv. Jana Nepomuckého významný vyhlídkový bod - Dědkovská hora významný vyhlídkový bod - pohled z Pekepských skal NKP_kostel

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 České Budějovice, 17. března 2016 Památky, které v Plzeňském kraji spravuje Národní památkový ústav, plánují otevřít poprvé své brány již

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKATIVNÍ OSVĚTA, EXPOZICE PRŮMYSLU, PRŮMYSLOVÝCH

Více

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách Občanské sdružení Jesenický kamzík ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Jesenickou lesnickou společností Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmana

Více

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 11.11.2015 Číslo jednání: 6 Název materiálu: Výběr akcí do Anketního dotazníku na rok 2016 Číslo materiálu: 2/ZM/2015/MAT Druh zařazení: Odbor investic

Více

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Popis opatření Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na výdaje spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Střední školy Olomouckého kraje 2014/15

Střední školy Olomouckého kraje 2014/15 Střední školy Olomouckého kraje 2014/15 Název školy Adresa Telefon e-mail web Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Gymnázium,

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje 291 IDSOK také ve vlacích R1402, 1403, 1404, 1405, 1406, Zábřeh na

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje 271 Prostějov hl. n.-dzbel trať v celé délce ČD 273 Červenka-Prostějov

Více

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1. Otakar Oplatek, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 2. Brno, oddělení územního plánování v padesátých letech na Zemském národním výboře, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 3. Brno,

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Severní Morava a Slezsko

Severní Morava a Slezsko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_40 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník)

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Stav ke dni 31. 5. 2006 Údaje jsou rozděleny do kapitol I. Kroniky městské a obecní, II. Kroniky farní,

Více

Přehled akcí na školní rok 2014/2015

Přehled akcí na školní rok 2014/2015 Střední škola stavební HORSTAV Přehled akcí na školní rok 2014/2015 Září 2014 Zahájení nového školního roku Adaptační kurz pro studenty 1. ročníku - Barokní Olomouc (kostel Panny Marie Sněžné) - architektonická

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno o r g a n i z u jí již tra d i č n ě u p ř í l e ž i t o s t i s t a v e b n

Více

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s agenturou CzechTourism, Svazem léčebných lázní, Lázněmi Luhačovice a městem Luhačovice pořádají 14.KONFERENCI SLM ČR Hotel Společenský dům, Lázně Luhačovice

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje 291 IDSOK také ve vlacích Zábřeh na Moravě Šumperk trať v celé délce

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Podpora kultury v regionech

Podpora kultury v regionech Podpora kultury v regionech Tato vláda je první vládou, která naplno komunikuje s kraji i obcemi Ministerstvo kultury přispělo v minulém roce krajům a obcím částkou 701 380 000 korun. Prostředky byly uvolněny

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Časopis Stavební fórum - Diskusní setkání dne 16.10.2008 Praha Hlavní cíle revitalizace koněspřežné dráhy - Rozšíření nabídky cestovního ruchu (zvýšení

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Dotazník pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice

Dotazník pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice Dotazník pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice Pasport údaje o území poskytnutý úřadu územního plánování městského úřadu v Mohelnici 1. Název obce Mírov Identifikační údaje

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

ADRESÁŘ RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ

ADRESÁŘ RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ ADRESÁŘ RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ Název kroužku Adresa kroužku Kontaktní osoba Bartošovice Územní svaz: MORAVSKOSLEZSKÝ Telefon nebo : Bílovec Telefon nebo : Bohumín MO Bohumín Rolnická č.3 Sedlák Jan 735 51

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více