TCD Alcohol M. Otto-Roelen-Str. 3 D Oberhausen Germany. Product Stewardship FAX: +49 (0)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TCD Alcohol M. Otto-Roelen-Str. 3 D-46147 Oberhausen Germany. Product Stewardship FAX: +49 (0)208 693 2053 email: psq@oxea-chemicals."

Transkript

1 1.Označenílátky,lépeřečenosloučeninyafirmy Identifikacelátky/přípravku TCD Alcohol M Chemický název Octahydro-4,7-methano-1H-indenemethanol Reg.č.CAS Č.EINECS Použitílátky/přípravku meziproduktem. Identifikace OXEA GmbH společnosti/podniku Otto-Roelen-Str. 3 D Oberhausen Germany Informace o výrobku Telefonníčíslopronouzové volání Product Stewardship FAX: +49 (0) (0) (UK) 2.Identifikacenebezpečnosti GHS / CLP Základ klasifikace Klasifikace Tatolátkajezařazenaaoznačenapodlesměrnice1272/2008/ESsdodatky (CLP, GHS) Závažnépoškození/podrážděníočí Kategorie 2 Symbolynebezpečí Signal word Přehlednebezpečí Precautionary statements Varování H319:Vyvolávávážnépodrážděníočí P280:Používejteochrannérukaviceaprostředekkochraněočí/obličeje P305+P351+P338:PŘIVNIKNUTÍDO OČÍ:Vyplachujteopatrněněkolikminut vodou.nosíte-likontaktníčočky,vyjměteje,pokudjetosnadnoproveditelné. Pokračujtevevyplachování P337+P313:Pokudpodrážděníočípřetrvává,opatřetesilékařskoupomoc/radu Klasifikaceaoznačovánípodlesměrnice67/548/EHSnebo1999/45/EK 1 / 8 Českárepublika(E-CZ)/CS

2 TCD Alcohol M Číslorevize 1.00 Základ klasifikace obsahuje Symbol(y) R-věty S-věty Tentovýrobekjeklasifikovánpodlesměrnice67/548/EHS,PřílohyVI. Octahydro-4,7-methano-1H-indene methanol (CAS ) Xi-Dráždivý R38-Dráždíkůži S37-Používejtevhodnéochrannérukavice 3.Složení/Informaceosložkách Chemický název Reg.č.CAS REACh-No Octahydro-4,7-methano-1 H-indenemethanol /548/EHS 1272/2008/EC Koncentrace (%) Xi;R38 Eye Irrit. 2; H319 > Pokyny pro první pomoc Všeobecnépokyny Okamžitěsvléknětekontaminovaný,napuštěnýoděvaodstrantehobezpečným způsobem.osobaposkytující první pomoc se musí sama chránit. Vdechnutí Ponechejtevklidu.Provzdušnětečerstvým vzduchem.přetrvávají-lisymptomyneboexistujíjakékolipochybnosti jenutnovyžádatsiradulékaře. Oči Ihnedpečlivěvyplachujteipodvíčkyvelkým množstvím vodypodobunejméně15minut.odstraňtekontaktní čočku.okamžitálékařskápomocjepožadována. Pokožka Ihnedoplachujtevelkým množstvím vody.přetrvávají-lisymptomyneboexistujíjakékolipochybnostijenutno vyžádatsiradulékaře. Požití Ihnedpřivolejtelékaře.Bezpokynulékařenevyvolávejtezvracení. Zvláštnínebezpečí podrážděníplic. Pokynyprolékaře Symptomatickéošetření.Připožitíprovedtevýplachžaludkuspoužitím aktivníhouhlí. 5.Opatřeníprohašenípožáru Vhodnéhasícíprostředky pěna,hasicíprášek,oxiduhličitý(co2),vodnímlha Hasícíprostředkynevhodnézbezpečnostníchdůvodů Nepoužijteplnýproudvody,abynedošlokrozptýleníohnědookolí. 2 / 8 Českárepublika(E-CZ)/CS

3 TCD Alcohol M Číslorevize 1.00 Zvláštnínebezpečípřiexpozici,vyvolanélátkounebopřípravkem jakotakovým,produktyjejichspalování nebouvolňovanýmiplyny Nebezpečnéplyny,kterévznikajípřinedokonalém spalování,mohouobsahovat: Oxid uhelnatý (CO) oxiduhličitý(co2) Plyny vzniklé pøi hoøení organických látek se zásadnì øadí k plynným jedovatým látkám Páryrozpouštědlajsoutěžšínežvzduchamohousešířitpopodlaze Speciálníochrannévybaveníprohasiče Hasícívybaveníbyměloobsahovatdýchacípřístroj,kterýjenezávislýnaokolním vzduchu,akompletníhasicí vybavení (podle NIOSH alebo EN 133). Opatřenípožárníprevence Kontejnery/nádržeochlazujtemlhouvody.Přehraďteashromáždětevodupoužitoukhašení.Udržovatosoby vzdáleněodohněanastraněpřivrácenékvětru. 6.Opatřenívpřípaděnáhodnéhoúniku Osobní ochrana Nedotýkejteseočíapokožky.Zameztevdechováníparnebomlhy.Personáludržujtezdosahuananávětrné straně.zajistětedostatečnévětrání,zvláštěvuzavřenýchprostorách.neponechávejtevblízkostizdrojůteplaa ohně.prozáchrannéjednotky:osobníochranavizoddíl8. Opatřeníkochraněživotníhoprostředí Zabraňtedalšímuúnikurozlitím neborozsypáním.produktnevypouštějtedovodnéhoprostředíbezpředchozí úpravy(biologickáčistírnaodpadníchvod). Metody omezování Zameztedalšívytékánímateriálu,pokudjetomožnébezrizika.Pokudmožnoizolujterozlitýmateriál. Způsobyčištění Nechejtevsáknoutdoinertníhomateriálu.Uložtedovhodnéuzavřenénádoby.Přirozlitívětšíhomnožství kapalinyihnedsebertelopatounebovysajtevysavačem.zlikvidujtevsouladusmístnímipředpisy.provádějte preventivníopatřeníprotivýbojům statickéelektřiny(kterémůžezpůsobitvzníceníparorganickýchlátek). 7. Zacházení a skladování Nakládání Pokynyprobezpečnézacházení Zabraňtepotřísněnípokožkyaoděvuavniknutídoočí.Předpracovnípřestávkouaihnedposkončení manipulacesvýrobkem siumyjteruce.vpracovníchprostoráchjenutnozajistitdostatečnouvýměnuvzduchu a/nebo odsávání. Pokynykochraněprotipožáruavýbuchu Neponechávejtevblízkostizdrojůohně.-Nekuřte.Provádějtepreventivníopatřeníprotivýbojům statickéelektřiny (kterémůžezpůsobitvzníceníparorganickýchlátek).propřípadpožárumusíbýtkdispozicichladicívodní rozstřikovacízdroj.připřemísťovánímateriáluobalyuzemněteapřipevněte. Pokynykochraněživotníhoprostředí Vizkapitola8:Řízeníexpozičnídobynaživotníprostředí. Skladování 3 / 8 Českárepublika(E-CZ)/CS

4 Technickáopatření/skladovacípodmínky Nádobyskladujtedobřeuzavřenénachladném,dobřevětraném místě.opatrněmanipulujtesnádobouaopatrně jiotvírejte.skladujtepřiteplotáchmezi25 a54 C (80 a130 F). Pokynyprospolečnéskladování Nekompatibilní látky: silnéoxidačníprostředky Teplotnítřída T3 8.Omezováníexpozice/Osobníochrannéprostředky DNEL & PNEC This substance has not yet been registered under REACh (1907/2006). Mezní hodnotay expozice Evropská unie Mezní hodnoty vystavení nejsou stanovené MezníhodnatayexpoziceČeskárepublika Mezní hodnoty vystavení nejsou stanovené. Kontrolaexpozicenapracovišti Technickáopatření Samotnécelkovénebopřirozenévětráníjakojedinýprostředekochranyzasaženýchosobjezpravidlaneúčinné. Jenutnésamostatnévětrání.Vmechanickýchventilaeníchzaoízeníchbysemilopoužívatzaoízenísochranou proti výbuchu (napo. ventilátory, vypínaee a zemniné potrubí). Osobníochrannéprostředky Všeobecnáhygienickáopatření Zabraňtepotřísněnípokožkyaoděvuavniknutídoočí.Nevdechujtepáryneborozprášenoumlhu.Zajistěte,aby sezařízeníkvýplachuočíabezpečnostnísprchanacházelyvblízkostipracoviště. Hygienickáopatření Připoužívánínejezte,nepijteanekuřte.Potřísněnýoděvihnedodložte.Předpracovnípřestávkouaihnedpo skončenímanipulacesvýrobkem siumyjteruce. Ochrana rukou Používejteochrannérukavice.Doporučeníjsouuvedenaníže.Jsou-likdispozicipříslušnéúdajeorozkládánía pronikání,lzepodlesituacepoužítjinýochrannýmateriál.pokudjsouspolečněstoutochemickoulátkou používányijinéchemikálie,jenutnévolitochrannýmateriálpodlevšechpřítomnýchchemickýchlátek. Vhodný materiál nitrilovýkaučuk Referenčnílátka Di-(2-ethylhexyl)-phthalate Vyhodnocení podle EN 374: stupen 6 Tloušťkarukavic asi 0,55 mm 4 / 8 Českárepublika(E-CZ)/CS

5 Dobaprůniku Vhodný materiál Referenčnílátka Vyhodnocení Tloušťkarukavic > 480 min polyvinylchlorid Di-(2-ethylhexyl)-phthalate Informacezískanánazákladěpraktickýchzkušeností asi 0,8 mm Ochranaočí dobřetěsnícíochrannébrýle.pokudhrozívystříknutídoobličeje,kroměochrannýchbrýlípoužívejteobličejový štít. ZařízenímusívyhovovatnorměEN166 Ochranakůžeatěla neprostupnýochrannýoděv.připroblémechpřizpracovánípoužívejteobličejovýštítaochrannýoděv. Kontrola enviromentální expozice Používejtepokudmožnouzavřenésústavyprístrojů.Nelze-lizamezitúnikulátky,musíselátkazmístaúniku bezpečněodčerpat.respektujtehraničníemisníhodnoty,příp.naplánujtečištěníodpadníhovzduchu.není-li možnárecyklace,zlikvidujtevsouladusmístnímipředpisy.přiúnikuvelikéhomnožstvílátkydoovzdušínebo vodníchzdrojů,půdynebokanalizaceinformujteoúnikulátkypříslušnéúřady. 9. Fyzikální a chemické vlastnosti Skupenství kapalný Barva bezbarvý Zápach mírný Molekulová hmotnost 166,26 Molekulový vzorec C11 H18 O Bod vzplanutí 132 C Metoda ISO 2719 Bod samovznícení 250 C Metoda DIN Dolníexpozičnílimit ~ 0,8 Vol % Bod tání/rozmezí bodu tání -31 C (Bod tecení) Bod varu/rozmezí bodu varu hpa Tlak par Hodnoty [hpa] Values F [kpa] [atm] < 1 < 0,1 < 0, , Hustota Hodnoty F Metoda 1, DIN Viskozita 200,48 40 C Metoda ASTM D445 Rozpustnostvevodě 0,4 20 C, OECD 105 log POW 3,7-4,2(naměřené),OECD117 Povrchovénapětí 52,3 mn/m (0,36 20 C), OECD Stálost a reaktivita 5 / 8 Českárepublika(E-CZ)/CS

6 Stabilita Stabilnízadoporučenýchskladovacíchpodmínek. Nutnozabránittěmtopodmínkám Chraňtepředteplem,jiskřením,otevřeným ohněm avýbojistatickéelektřiny.chraňtepředzdrojivznícení. Nutnozabránitstykustěmitolátkami silnéoxidačníprostředky. Nebezpečnéproduktyrozkladu Přidodrženíurčenéhozpůsobuskladováníapoužívánínedocházíkrozkladu. 11. Toxikologické údaje Základní cesty expozice Vdechování,Vniknutídoočí,Stykspokožkou,Požití Akutní toxicita Octahydro-4,7-methano-1H-indenemethanol ( ) Způsobyexpozice Koncový bod Hodnoty Orálně LD mg/kg Druh krysa, mužský/ženský Metoda OECD 401 Drážděníaleptání Octahydro-4,7-methano-1H-indenemethanol ( ) Účinkylátkynacílové Druh Výsledek Metoda orgány Pokožka králík dráždící OECD 404 Oči králík Slabédrážděníočí OECD 405 Senzibilizace Octahydro-4,7-methano-1H-indenemethanol ( ) Účinkylátkynacílové Druh Vyhodnocení Metoda orgány Pokožka morče nesenzibilizující OECD 406 Karcinogenita,Mutagenita,Toxickývlivnareprodukčníschopnosti Octahydro-4,7-methano-1H-indenemethanol ( ) Typ Dávka Druh Vyhodnocení Metoda Mutagenita Salmonella negativní OECD 471 typhimurium (Ames) Poznámka Dodržujtebezpečnostnípředpisypromanipulacischemikáliemi. 12. Ekologické informace Poznámka Ekologickéinformacenejsoudostupné.Zabraňteuvolněnídookolníhoprostředí. 13.Pokynyproodstraňování 6 / 8 Českárepublika(E-CZ)/CS

7 TCD Alcohol M Číslorevize 1.00 Informace o výrobku Zlikvidovatpoidodrženízákonuanaoízeníprolikvidaciodpadu.Výbirpostupulikvidacejezávislýnasložení výrobkuvmomentulikvidace anamístníchustanoveníchamožnostech. Nebezpečnýodpad(PodleEvropskéhokatalogu,EWC) Nečištěnéprázdnéobaly Kontaminovanébaleníjenutnoconejdřívevyprázdnit;popatřičném vyčištěnímůžebýtznovupoužito. 14.Informacepropřepravu ADR/RID ADN ICAO/IATA IMDG Nenínebezpečným zbožím ADN: kontejner a cisterna Nenínebezpečným zbožím Nenínebezpečným zbožím Nenínebezpečným zbožím 15.Informaceopředpisech GHS / CLP Základ klasifikace Tatolátkajezařazenaaoznačenapodlesměrnice1272/2008/ESsdodatky (CLP, GHS). (Viz oddíl 2) DI 2012/18/EU (Seveso III) Kategorie nepodléhá DI 1999/13/EC (VOC Guideline) Chemický název Octahydro-4,7-methano-1H-indenemethanol CAS: Stav nepodléhá Posouzeníchemickébezpečnosti(ChemicalSafetyAssessment-CSA) Zprávaochemickébezpečnosti(ChemicalSafetyReport-CSR)nebyladosudvyhotovená,protoževýrobekještě nebyl registrovaný v rámci REACH. Mezinárodní katalogy Octahydro-4,7-methano-1H-indenemethanol, CAS: AICS (AU) DSL (CA) IECSC (CN) EC-No (EU) TSCA (US) 7 / 8 Českárepublika(E-CZ)/CS

8 16.Dalšíinformace PlnézněníH-větvztahujícíchsekodstavci3 H319:Vyvolávávážnépodrážděníočí PlnézněníR-větvztahujícíchsekodstavci2a3 R38-Dráždíkůži Datum revize Datum uvolnění 07-II X-2013 Pokynyproškolení Proúčinnéposkytováníprvnípomocijenezbytnéspeciálnívyškolení. Zdrojehlavníchúdajůpoužitýchksestaveníbezpečnostníholistu Údajeuvedenévtomtobezpečnostním listuvycházejízvlastníchúdajůoxeaaveřejnýchzdrojůpovažovaných zadůvěryhodnénebopřijatelné.chybějícíúdajevyžadovanépodleansinebo1907/2006/ecznamenají,že nejsouznámyúdajesplňujítytopožadavky. Dalšíinformaceprobezpečnostnídatovýlist Změnyprotipředchozíverzijsouoznačenysymbolem *.Dodržujtenárodníamístníplatnépředpisy.Další informace,jinémateriálovébezpečnostnílistynebotechnickéúdajenaleznetenawebovéstránceoxea (www.oxea-chemicals.com). Přílohanenípotřebná,protoželátkaještěnebylazaregistrovánavseznamuREACH Odmítnutí Pouzeproprůmyslovéúčely.Údajezdeuvedenéjsoupřesnépodlestávajícíúrovněznalostí.Nenízaručeno, žesoupisuvedenýchnebezpečíjeúplný.oxeaneposkytujevyjádřenéaniodvozenézárukynabezpečnost použitítohotomateriáluvprocesechuživatelenebovkombinacisjinýmilátkami.odpovědnostzaurčení vhodnostipoužitímateriálu jakýmkolivzpůsobem,projakýkolivúčela jakýkolivzáměrneseuživatel.uživatelje povinendodržovatvšechnyplatnépředpisynaochranubezpečnostníazdraví. 8 / 8 Českárepublika(E-CZ)/CS

BEZPEČNOSTNÍLIST. Synbetan P 160 SE. 1.Identifikacelátky/směsiaspolečnosti/podniku. 1.1 Identifikace produktu

BEZPEČNOSTNÍLIST. Synbetan P 160 SE. 1.Identifikacelátky/směsiaspolečnosti/podniku. 1.1 Identifikace produktu BEZPEČNOSTNÍLIST Synbetan P 160 SE Datum uvolnění01-3-2013 Datum revize 04-9-2014 Číslorevize:1 1.Identifikacelátky/směsiaspolečnosti/podniku 1.1 Identifikace produktu Kód Produktu Název výrobku Synonyma

Více

BEZPECNOSTNl LIST TentobezpečnostnílistsplňujepožadavkyNařízení(ES)č.1907/2006 Datum uvolnění

BEZPECNOSTNl LIST TentobezpečnostnílistsplňujepožadavkyNařízení(ES)č.1907/2006 Datum uvolnění BEZPECNOSTNl LIST TentobezpečnostnílistsplňujepožadavkyNařízení(ES)č.1907/2006 Datum uvolnění Číslorevize 07-08-2013 1 1.IDENTIFIKACELÁTKYNEBO PŘÍPRAVKUAVÝROBCENEBO DOVOZCE Identifikátor výrobku č.reach.

Více

Verze 1.0 Datum revize 12.11.2012 Datum vytištění 30.11.2012

Verze 1.0 Datum revize 12.11.2012 Datum vytištění 30.11.2012 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Doporučená

Více

: Sikadur -30 Normal Part A

: Sikadur -30 Normal Part A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

: Sika Cleaner S (II)

: Sika Cleaner S (II) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. n-amylalkohol. n-amylalkohol C 5 H 12 O

BEZPEČNOSTNÍ LIST. n-amylalkohol. n-amylalkohol C 5 H 12 O EZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec n-amylalkohol Datum vydání: 8.11.2010 Datum revize: 1.6.2015 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec:

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec: BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec ACETON Datum vydání: 3.8.2010 Datum revize: 1.6.2015 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30%

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30% podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30% 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název:

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika primersil ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku primersil

Více

SIGMA-ALDRICH. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.4 Datum revize 14.05.2013 Datum vytištění 21.10.2013

SIGMA-ALDRICH. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.4 Datum revize 14.05.2013 Datum vytištění 21.10.2013 SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.4 Datum revize 14.05.2013 Datum vytištění 21.10.2013 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1

Více

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Den prípravy 24-XI-2010 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Číslo revize 2 Identifikátor výrobku Název výrobku Cat No. 151420000; 151421000; 151425000 Synonyma Acid Orange 52; C.I.

Více

NoviPro Vinylester 300 ml

NoviPro Vinylester 300 ml Bezpečnostní list 1/6 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 13. 11. 2014 Verze: 1.0/cs Název výrobku: NOVIPro Vinylester 300 ml 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Více

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Den prípravy 07-II-2011 Číslo revize 1 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikátor výrobku Název výrobku Cat No. R459902 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Datum revize 16.06.2015 Verze 2.0 Datum vytištění 16.06.2015. Sarnacol 2142 S

Datum revize 16.06.2015 Verze 2.0 Datum vytištění 16.06.2015. Sarnacol 2142 S ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název látky Obchodní název látky Identifikační číslo Registrační číslo Synonyma Polyvinylacetal 70775950

Více

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 EC (REACH), ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 31.1.2014 HYDROXID SODNÝ 30% vodný roztok ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

RTUŤ 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č.

RTUŤ 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) RTUŤ Datum vydání: 3.10.2011 Datum revize: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Rtuť Indexové

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo BelRay Moto Chill Racing Coolant označení směsi Kód produktu 99410 Číslo SDS 6427

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST KYSELINA OCTOVÁ 99% CH 3 COOH

BEZPEČNOSTNÍ LIST KYSELINA OCTOVÁ 99% CH 3 COOH BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec KYSELINA OCTOVÁ 99% Datum vydání: 23.10.2010 Datum revize: 26.2.2014 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A

Více

KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ

KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), v platném znění Datum vydání: 16.11.2010 Datum revize: 16.7.2015 KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ 38-40% ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 20. 5. 2011 / 1.0 Strana: 1 / 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

BEZPECNOSTNl LIST. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Verze 2 2. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

BEZPECNOSTNl LIST. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Verze 2 2. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU IMAGIN NA REZ A VODNÍ KÁMEN BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 10.02.2012 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Název výrobku: IMAGIN NA REZ A VODNÍ KÁMEN Určená

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 LOCTITE SUPERIORMETAL 3478 RESN Strana 1 z 11 Č. BL. : 157166 Datum revize: 26.05.2015 Datum výtisku: 06.07.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 18.08.2014 1.1

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Den prípravy 18-X-2011 Číslo revize 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Identifikátor výrobku Název výrobku Cat No. CM0579 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

SÍRAN HLINITÝ HYDRÁT

SÍRAN HLINITÝ HYDRÁT BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec SÍRAN HLINITÝ HYDRÁT Datum vydání: 25.2.2011 Datum revize: 1.6.2015 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A

Více

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Den prípravy 12-IV-2012 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Číslo revize 1 Identifikátor výrobku Název výrobku Cat No. CM0425 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Biox Gel

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Biox Gel ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Mycí a čisticí prostředek. Pouze

Více

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Bezpečnostní list Strana: 1/17 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1. Identifikátor výrobku BUTISAN STAR 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) BEZPEČNOSTNÍ LIST. Hardener Fast 12354, 12357

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) BEZPEČNOSTNÍ LIST. Hardener Fast 12354, 12357 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKYSMĚSI A SPOLEČNOSTIPODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku: Číslo výrobku: 12354, 12357 CAS : ES : Další názvy: --- není směs není směs 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

SPRAY-KON CA5 GLUE ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

SPRAY-KON CA5 GLUE ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 13. 5. 2011 / 0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: MIXBON 412 Registrační číslo:

Více