BEZPECNOSTNl LIST TentobezpečnostnílistsplňujepožadavkyNařízení(ES)č.1907/2006 Datum uvolnění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPECNOSTNl LIST TentobezpečnostnílistsplňujepožadavkyNařízení(ES)č.1907/2006 Datum uvolnění"

Transkript

1 BEZPECNOSTNl LIST TentobezpečnostnílistsplňujepožadavkyNařízení(ES)č.1907/2006 Datum uvolnění Číslorevize IDENTIFIKACELÁTKYNEBO PŘÍPRAVKUAVÝROBCENEBO DOVOZCE Identifikátor výrobku č.reach Název výrobku Synonyma Titania 1.2Určenápoužití Doporucenáoblastpoužití Bílýpigment,kterýpropůjčujeopacitynapovrchovénátěry,plastyapapír. Nedoporučovanézpůsobypoužití Pouzeproprůmyslovépoužití. 1.3Bližšíúdajeododavateli Firma The National Titanium Dioxide Company Ltd. (Cristal) P.O. Box Jeddah 21414, Kingdom of Saudi Arabia Telefon: Fax: Obchodní Kontakt Cristal Belgium bvba Brielen 9, 2830 Willebroek, Belgie Telefon: Fax: Prodalšíinformaceselaskavěobraťtena ová adresa Telefonníčíslopronaléhavésituace Evropa SGS: + 32 (0) Klasifikacelátkynebosměsi 2.IDENTIFIKACENEBEZPEČNOSTI DIRECTIVE 67/548/EC Symbol(y) NAŘÍZENÍ(ES)č.1272/2008 Aspiračnítoxicita Akutní orální toxicita Akutní dermální toxicita Poleptání/podrážděníkůže Závažnépoškození/podrážděníočí Dechová senzibilizace Senzibilizacekůže Mutagenitavzárodečnýchbuňkách Karcinogenita Toxicita pro reprodukci Systémová toxicita pro specifické cílové orgány (jediná expozice) Systémová toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice) Akutnítoxicitaprovodníprostředí Chronickátoxicitaprovodníprostředí jako naléhavé jako trvalé Strana 1 / 9

2 Ozon Prvkyoznačení 2.3 Jiná rizika Vdechnutí Kůže Oči Požití Inertníobtížnýprach.Přinadměrném působenímůžemítdočasnývysušovacíúčinek a/nebomůžedrážditsliznice.působeníprachumůžezhoršovatstávajícírespiračnípotíže. Nemáoxidačníúčinky.Nezpůsobujesenzibilaci.Přidlouhodobém působenísemůže vyskytnoutvyrážkanebopodrážděníkvůlivysušujícím účinkům nakůžia/nebomechanické abrazizpůsobovanékontaktem kůže-oděvnebokůže-kůže. Zabraňtekontaktusočima. Žádnénepříznivéúčinkynazdravípředpokládanýchtoutocestouběhem řádnéprůmyslové manipulace. 3.SLOŽENÍ/INFORMACEO SLOŽKÁCH 3.1 Substances Chemický Název Oxidtitaničitý Reg.č.CAS. Č.ES Hmotnost % Klasifikace DoplněkVI- Vlastní klasifikace Harmonizovaný >80 bezpečný Vlastní klasifikace 3.2 Mixtures č.reach nepoužitelné 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 4.1Popisnutnýchopatřeníprvnípomoci Zasaženíočí Vpřípaděkontaktusočima,okamžitěvypláchnětevelkým množstvím vody.při přetrvávajícíchpotížíchpřivolejtelékaře. Stykskůží Omyjtepokožkumýdlem avodou.použitízvlhčovačmohoubýtužitečné. Požití Přisprávnémanipulacipřiprůmyslovém použitísenepředpokládážádnýnepříznivýúčinek nazdravípřitomtozpůsobuexpozice.vpřípaděpožitízvyštepříjem tekutinzaúčelem vypláchnutíztěla.připřetrvávajícíchpotížíchpřivolejtelékaře. Vdechnutí Jdětenačerstvývzduch. 4.2Nejdůležitějšíakutníaopožděnésymptomyaúčinky Nepříjemnýprach. 4.3Jsoupotřebnéúdajeoneodkladném lékařském ošetřeníaspeciálním léčení Pokynyprolékaře Strana 2 / 9

3 5.1Hasicíprostředky 5.OPATŘENÍPRO HAŠENÍPOŽÁRU Vhodných hasiv Hasiv,kteránesmějíbýtpoužitaz bezpečnostníchdůvodů Nehořlavý.Použijtehasícílátkuvhodnouprodruhokolníhoohně. 5.2Zvláštnírizikavyplývajícízlátkynebosměsi 5.3Doporučeníprohasiče Equipamento especial de protecção para o pessoal destacado para o combate a incêndios Stejnějakovjakémkolipožáru,nositsamostatně-dýchacípřístrojaplnéochranných pomůcek. 6.OPATŘENÍVPŘÍPADĚNÁHODNÉHO ÚNIKU 6.1Osobnípreventivníopatření,ochrannéprostředkyapostupyvpřípadechnouze Opatřeníchnaochranuosob Dalšíinformace Eliminujtenadýcháníseprachuinstalacípřiměřenéventilacenebopoužívejtevhodný protiprachovýrespirátor.vyvarujtesenadměrnéhostykuspokožkou. Viz oddíl 13 o likvidaci. 6.2Opatřeníchnaochranuživotníhoprostředí Opatřeníchnaochranuživotního prostředí Zabraňtedalšímuunikáníneborozlití,není-litospojenosrizikem.Nedopusteznečištění spodních vod materiálem. 6.3Metodyamateriályprokontroluavyčištění Čisticíchmetodách Použijtejakékolimechanicképrostředky(např.vysávání,zametání). 7.1Opatřeníprobezpečnézacházení 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ Zacházení Minimalizovatvdechováníprachuakontaktuspokožkou.Provedteopatřeníproti elektrostatickým výbojům. 7.2Podmínkyprobezpečnéskladovánívčetnějakýchkolinekompatibilit Skladování Kvalituavlastnostiproduktuzajistětejehouchováváním mimodosahvlhkostianepříznivé povětrnosti.zameztedlouhodobépřiskladování.produktlzebalitvnormálním komerčním obalu;papírovém čiplastovém materiálu.pružnénádobyneukládejtenasebe.pozor: Výškastohovánínesmípřekročit3palety.Nahlédnětedopodrobnéhoseznamu nekompatibilníchmateriálů(oddíl10"stabilita/reaktivita ). 7.3Specifickékonečné/specifickákonečnápoužití Zvláštnípoužití Učinitpreventivníopatřeníprotivypouštěnístatickéelektřinyběhem prášekmanipulace. Strana 3 / 9

4 Scénářem expozice Jinésměrnice Nenípožadováno,protoželátkanenínebezpečná. 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANA 8.1 Mezní hodnoty Mezní hodnotay expozice Chemický Název EU Velká Británie Oxidtitaničitý STEL: 30 mg/m 3 STEL: 12 mg/m 3 TWA: 10 mg/m 3 TWA: 4 mg/m 3 Francie VME: 10 mg/m 3 5 mg/m 3 (a) Španělsko VLA-ED: 10 mg/m 3 Německo Chemický Název Itálie Portugalsko Nizozemí Finsko Dánsko Oxidtitaničitý TWA: 10 mg/m 3 MAC: 10 mg/m 3 MAC TWA: 6 mg/m 3 Chemický Název Rakousko Švýcarsko Oxidtitaničitý STEL 10 mg/m 3 MAK: MAK: 3 mg/m 3 5 mg/m 3 Chemický Název Belgie Českárepublika Oxidtitaničitý TWA: 10 mg/m 3 Polsko Norsko Irsko NDS: 10.0 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 STEL: TWA: 10 mg/m 3 10 mg/m 3 (dýchatelná frakce) Řecko Švédsko Spojené státy TWA: 10 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 (celkem 5 mg/m 3 prachu) americké TLV-TWA: 10 mg/m 3 TWA: 15 mg/m 3 Odvozenáhladinabezúčinku (DNEC) 10 mg/m 3 Předpokládanákoncentracebez účinku(pnec) Mořskévody:>1mg/l;sedimentu:>100mg/kg Sladkovodní: = mg/l; sedimentu: >1000 mg/kg 8.2 Omezování expozice Technickáopatření Vevětšiněpřípadůjedostačujícídobrápřirozenáventilace.Pokudsekoncentraceprášku vevzduchublížíhodnotám expozičníholimituvpracovním prostředí,stanoveným příslušnounormou,můžebýtnutnálokálníodtahováventilace. Osobníochrannéprostředky Ochranaočí Ochrana rukou Ochranakůžeatěla Ochrannébrýlesboční-štítyneboochrannébrýle. Nepropustné rukavice. Pracovníoděvsdlouhýmirukávy. Strana 4 / 9

5 Ochrana dýchacích cest Priprášenínebovznikuaerosolupoužijtedýchacímaskusvhodným filtrem. Omezováníexpoziceživotního prostředí Nedopusteznečištěníspodníchvodmateriálem. 9.FYZIKÁLNĺACHEMICKÉVLASTNOSTI 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Skupenství Pevný Vzhled Bílý Zápach Zádný ph Bod tání/rozmezí bodu tání 1830 C Bod varu/rozmezí bodu varu Žádnáinformaceneníkdispozici Bod vzplanutí Rychlostodpařování Horlavost (pevné látky, plynu) Tlak par Hustota par Měrnáhmotnost 4.1 Rozpustnost Nerozpustná v etheru Rozpustnostvevodě Nerozpustnývevodě Rozpustnostvjinýchrozpouštědlech Nerozpustný ve eter Rozdělovacíkoeficient:n-oktanol/voda Data neudána Bod samozápalu Bod rozkladu Data neudána Viskozita Výbušnévlastnosti Oxidacní vlastnosti Dalšíinformace Obsahtěkavýchorganickýchlátek(%) Zádný 10. STÁLOST A REAKTIVITA 10.1 Reaktivita 10.2 Chemická stabilita Za normálních podmínek stabilní. 10.3Možnostnebezpečnýchreakcí Žádn(á)épřinormálním zpracování. 10.4Podmínky,kterýchjetřebasevyvarovat 10.5Neslučitelnémateriály Strana 5 / 9

6 10.6Nebezpečnéproduktyrozkladu 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE Akutní toxicita Informace o výrobku Dráždivost Požití Stykskůží Vdechnutí Zasaženíočí Žíravost Tytoproduktynepředstavujíakutnínebezpečítoxicityzaloženénaznámýchnebododané informace. Stejnéjakonepříjemnýprach. Žádnýznámýúčinek. Žádnýznámýúčinek. Žádnýznámýúčinek. Žádnýznámýúčinek. Jedinciscitlivoukůžímohoupřidelšíčiopakovanéexpozicipocítitvysycháníkůže. Informaceosložce Chemický Název LD50Orálně LD50Dermálně LC50 Vdechování Oxidtitaničitý mg/kg (Rat) Klíč Rat = krysa Chronickéúčinky Karcinogenita Senzibilizace mutagenníúčinky Toxicita pro reprodukci Vývojová toxicita Systémová toxicita pro specifické cílové orgány (jediná expozice) UvedenýnaseznamuIARCjakomožnýkarcinogenprolidskýorganismus(Skupina2B). Totozařazeníjezaloženonanedostatečném důkazuokarcinogenitěpročlověkaana dostatečném důkazuvpřípaděexperimentálníchzvířat. Nejsoudůkazysenzibilacekůženebodýchacíchorgánů.. Systémová toxicita pro specifické. cílové orgány (opakovaná expozice) Účinkylátkynacílovéorgány Studieceloživotníexpozicepotkanůčásticím oxidutitaničitéhoovdechnutelnévelikosti ukázaly,žetatoexpozicepřikoncentracíchspojenýchseznačným zatížením plicčásticemi asnásledným přetížením azánětem pliczpůsobujerůstnovotvarůvplicích.nicméněu jinýchlaboratorníchzvířat,jakojsoumyšiakřečci,krůstunovotvarůplicpřipodobných testechsoxidem titaničitým nedocházelo.navícstudienalidskýchsubjektechnenaznačují spojitostmeziexpozicíoxidutitaničitémuvpracovním prostředíarizikem rakoviny. Strana 6 / 9

7 Nebezpečívdechnutí Informace o endokrinních disruptorech Tentoproduktneobsahuježádnéznáménebopodezřeléendokrinnídisruptory. 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 12.1 Toxicita Ekotoxickéúčinky 12.2Persistencearozložitelnost Oxidtitaničitýjeperzistentníaneníbiologickyrozložitelný 12.3Bioakumulačnípotenciál Nehromadí se v biologických tkáních. 12.4Mobilitavpůdě Neexistujídůkazymobilitytěchtoproduktů(pevnýchčástic) Výsledky posouzení PBT a vpvb Není PBT a není vpvb. Jinénepříznivéúčinky Žádnáinformaceneníkdispozici 12.7 Other information Žádnáinformaceneníkdispozici 13.1 Zacházení s odpady 13.POKYNYPRO ODSTRAŇOVÁNÍ Zbytky produktu jako odpad/nepoužitévýrobky Znečištěnéobaly Č.EIWC Ukládánítěchtoproduktůnaskládkáchkomunálníhoneboprůmyslovéhoodpadunení považovánozanebezpečné.respektujteprosím příslušnéstátníamístnípředpisypro nakládání s odpady. Ukládáníobalůznečištěnýchvýrobkem naskládkáchkomunálníhoneboprůmyslového odpadunenípovažovánozanebezpečné.respektujteprosím příslušnéstátníamístní předpisypronakládánísodpady. KódEHS: Neklasifikovánjakonebezpečnýodpad. 14.INFORMACEPRO PŘEPRAVU IMDG/IMO RID Strana 7 / 9

8 ADR ICAO IATA 15.INFORMACEO PŘEDPISECH 15.1Nařízenítýkajícísebezpečnosti,zdravíaživotníhoprostředí/specificképrávnípředpisytýkajícíselátky nebosměsi Vsouladusmístnímianárodnímipředpisy: Tytoproduktynejsouklasifikoványjakonebezpečnépodlesměrnic67/548/EHSa1999/45/ES Symbol(y) Mezinárodní katalogy Spojené Státy Americké (TSCA) Evropská unie (EINECS) Kanada (DSL/NDSL) Filipíny (PICCS) Japonsko (ENCS) Čína(IECSC) Austrálie (AICS) Korea (KECL) Nový Zéland (NZIoC) Legenda TSCA - Spojené Státy o kontrole toxických látek zákona 8 (b) Zásoby EINECS/ELINCS -Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek / EU seznam oznámených chemických látek DSL/NDSL - Kanadský Domácí Látky List / Non-seznam vnitrostátních látek PICCS - Filipíny zásob chemických látek a chemických látek ENCS - Japonské existující a nové chemické látky IECSC - Cínský inventár existujících chemických látek AICS - Australský seznamu chemických látek KECL -Korejské existující a hodnocené chemické látky NZIoC - Novozélandský Seznam chemických látek 15.2Posuzováníchemickébezpečnosti Nenínebezpečný. 16.DALŠÍINFORMACE Zdrojenejdůležitějšíchúdajů použitýchpřisestavování bezpečnostníholistu RegistračnídokumentaceREACHazprávaochemickébezpečnosti Revizní zpráva Důvodrevize PouzezměnaznačkyzCristalnaTiONA. Strana 8 / 9

9 Odmítnutí Informaceposkytnutévtomtobezpečnostním listujsoupodlenašichznalostí,informacíapřesvědčeníkdatujejichzveřejnění správné.danéinformacejsouurčenypouzejakopříručkaprobezpečnézacházení,používání,zpracovávání,skladování, převážení,zneškodněníavypouštěníanesmíbýtpovažoványzaspecifikacizárukynebokvality.informacesetýkajípouze specifickýchurčenýchmateriálůanemusejíplatitprotakovétomateriálypoužívanévkombinacisjinýmimateriályneboprocesy, pokudtoneníuvedenovtextu.registračníčíslapodlenařízeníreach,uvedenávbodech1a3,sevztahujínaobjemylátek, kteréjsoudováženynatrhvevropském hospodářském prostoru(ehp)subjektycristal.dovozcilátekdoehp,kteréjsou obsaženyvproduktechcristal,mohoumítpodlenařízení(es)č.1907/2006(reach)svévlastníregistračnípovinnosti. Žádnázlátekobsaženýchvevýrobcíchuvedenýchvtomtodokumentunenípodlenařízení(ES)č.1272/2008klasifikovánajako rizikovánebonebezpečná.podlenařízení(es)č.453/2010(přílohainařízeníreach)neexistujetedyprávnípovinnost poskytnoutbezpečnostnílist. Konecbezpečnostníholistu Strana 9 / 9