Zinkový Sprej MZN-400

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zinkový Sprej MZN-400"

Transkript

1 Datum vydání , Revize Version 01 Strana 1 / Identifikátor výrobku Barva Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace výrobce/dovozce Telefon Fax Homepage Technické informace 1.4 Poradenská instituce (24h) Identifikace výrobce/dovozce ODDÍL 2: Identifikace rizik Viz ODDÍL S 23.5: Nevdechujte páry/aerosoly.

2 Datum vydání , Revize Version 01 Strana 2 / ODDÍL 3: Složení / Informace o složkách 3.1 Zbavuje pokožku mastnoty. žádné 25 - <40 Zinek CAS: , EINECS/ELINCS: , EU-INDEX: GHS/CLP: Aquatic Acute 1 - H400 - Aquatic Chronic 1 - H410 EEC: N, R 50/ <25 Propan CAS: , EINECS/ELINCS: , EU-INDEX: GHS/CLP: Flam. Gas 1 - H220 - Press. Gas (*) - H280 EEC: F+, R <25 Butan CAS: , EINECS/ELINCS: , EU-INDEX: GHS/CLP: Flam. Gas 1 - H220 - Press. Gas (*) - H280 EEC: F+, R <12,5 Xylen, všechny isomeri CAS: , EINECS/ELINCS: , EU-INDEX: GHS/CLP: Flam. Liq. 3 - H226 - Acute Tox. 4 - H312 H332 - Skin Irrit. 2 - H315 EEC: Xn, R 10-20/ <15 Ethylacetát CAS: , EINECS/ELINCS: , EU-INDEX: GHS/CLP: Flam. Liq. 2 - H225 - Eye Irrit. 2 - H319 - STOT SE 3 - H336 - EUH066 EEC: F-Xi, R <10 1-methoxypropan-2-ol CAS: , EINECS/ELINCS: , EU-INDEX: , ECB-Nr.: GHS/CLP: Flam. Liq. 3 - H226 - STOT SE 3 - H336 EEC: R <5 hliník CAS: , EINECS/ELINCS: , EU-INDEX: GHS/CLP: Flam. Liq. 2 - H225 EEC: F, R <5 CAS: , EINECS/ELINCS: , EU-INDEX: GHS/CLP: Flam. Liq. 3 - H226 - Asp. Tox. 1 - H EUH066 EEC: Xn, R SVHC seznam (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation):

3 Datum vydání , Revize Version 01 Strana 3 / 11 ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Všeobecné pokyny Nevyvolávejte zvracení. 4.2 Bolesti hlavy Hasiva Vhodná hasiva Nevhodná hasiva Plný proud vody. 5.2 Nespálené uhlovodíky. oxid uhelnatý (CO) Oxidy dusíku (NOx). Prasklé aerosolové plechovky mohou být vyvrženy velkou silou z požáru. 5.3 Použijte respirátor nezávislý na okolním vzduchu. 6.1 Nádoby v blízkosti požáru chladit proudem vody. Unikající výpary srazte vodou. Kontaminovanou hasicí vodu izolovane sesbírejte, nesmí se dostat do kanalizace Zamezte vniknutí do kanalizace/povrchové vody/podzemní vody. Zachyt'te mechanicky. pojivem, rozsivková zemina). 6.4 Odkaz na jiné oddíly Viz oddíl 8+13

4 Datum vydání , Revize Version 01 Strana 4 / 11 ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1 Preventivní ochrana pokožky ochrannou mastí. 7.2 Zamezte vniknutí do pudy, vod a kanalizace. 7.3 Viz ODDÍL 1.2

5 Datum vydání , Revize Version 01 Strana 5 / Kontrolní parametry Složky s mezními hodnotami, které je nutné dozorovat na pracovišti (CZ) 5 - <15 Ethylacetát CAS: , EINECS/ELINCS: , EU-INDEX: ³ ³ 5 - <12,5 Xylen, všechny isomeri CAS: , EINECS/ELINCS: , EU-INDEX: ³, D ³ 1 - <5 CAS: , EINECS/ELINCS: , EU-INDEX: ³, OSHA 1 - <10 1-methoxypropan-2-ol CAS: , EINECS/ELINCS: , EU-INDEX: , ECB-Nr.: ³, D ³ Složky s mezními hodnotami, které je nutné dozorovat na pracovišti (EU) / ES LIMITNÍ HODNOTY 5 - <12,5 Xylen, všechny isomeri CAS: , EINECS/ELINCS: , EU-INDEX: hodin: 50 ppm, 221 mg/m³, H ³ 1 - <10 1-methoxypropan-2-ol CAS: , EINECS/ELINCS: , EU-INDEX: , ECB-Nr.: hodin: 100 ppm, 375 mg/m³, H ³ DNEL 1 - <10 1-methoxypropan-2-ol, CAS: Industrial, inhalováním, Acute - local effects: 553,5 mg/m³. general population, pokožkou, Long-term - systemic effects: 18,1 mg/kg bw. general population, inhalováním, Long-term - systemic effects: 43,9 mg/m³. Industrial, inhalováním, Long-term - systemic effects: 369 mg/m³. Industrial, pokožkou, Long-term - systemic effects: 50,6 mg/kg bw. PNEC 1 - <10 1-methoxypropan-2-ol, CAS: sediment (sladká voda), 41,6 mg/kg dw. STP, 100 mg/l. aqua (sladká voda), 10 mg/l.

6 Datum vydání , Revize Version 01 Strana 6 / Omezování expozice Ochrana rukou Jiná ochrana Ochranné brýle. dodavatele rukavic. Butylová pryž, >480 min (EN 374). nitrilová pryž, >480 min (EN 374). lehký ochranný oblek Nevdechujte páry/aerosoly. Další údaje Viz ODDÍL 6+7. ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Forma Barva Zápach Prahová hodnota zápachu Hodnota ph Hodnota ph [1%] Teplota varu [ C] Bod vzplanutí [ C] Meze výbušnosti: dolní mez (% obj.) Meze výbušnosti: horní mez (% obj.) Podporuje požár Tlak páry/tlak plynu [kpa] aerosol šedé charakteristické 1 Vol.-% 13,1 Vol.-% ne Hustota [g/ml] 1,051 Sypná hustota [kg/m³] oktanol/voda] Viskozita Relativní hustota par Teplota tání [ C] Samovznícení [ C] Teplota rozkladu [ C] nerozpustné 9.2 Další informace žádné ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 10.1 Reaktivita Viz ODDÍL Chemická stabilita

7 Datum vydání , Revize Version 01 Strana 7 / Vznik vznìtlivých smìsí je mo 10.4 Viz ODDÍL ODDÍL 11: Toxikologické informace 11.1 Akutní toxicitat 1 - <25 Butan, CAS: LC50, inhalováním, Krysa: 658 mg/l (IUCLID). 1 - <10 1-methoxypropan-2-ol, CAS: LD50, pokožkou, Králík: > 2000 mg/kg bw. LC50, inhalováním, Krysa: > 25,8 mg/l/6h. 5 - <15 Ethylacetát, CAS: LC50, inhalováním, Krysa: 5,86mg/l (8h). LD50, pokožkou, Králík: > mg/kg. 1 - <25 Propan, CAS: LC50, inhalováním, Krysa: 658 mg/l (IUCLID). 5 - <12,5 Xylen, všechny isomeri, CAS: LC50, inhalováním, Krysa: 28 mg/l/4h (IUCLID). LD50, pokožkou, Králík: 4350 mg/kg (IUCLID). Senzibilizace dýchacích cest / Mutagenita Karcinogenita Všeobecné poznámky Toxikologické údaje o celkové produktu nejsou k dispozici.

8 Datum vydání , Revize Version 01 Strana 8 / 11 ODDÍL 12: Ekologické informace 12.1 Toxicita 1 - <10 1-methoxypropan-2-ol, CAS: LC50, (96h), Leuciscus idus: 6812 mg/l. EC50, (48h), Daphnia magna: mg/l. 5 - <15 Ethylacetát, CAS: EC50, (48h), Daphnia magna: 717 mg/l. IC50, (48h), Algae: 3300 mg/l. LC50, (96h), fish: 230 mg/l. 5 - <12,5 Xylen, všechny isomeri, CAS: EC50, (24h), Daphnia magna: 75,5 mg/l (ECOTOX Database). LC50, (96h), Oncorhynchus mykiss: 8,2 mg/l (ECOTOX Database). 1 - <5 hliník, CAS: NOEC, (96h), Salmo trutta: >100 mg/l (IUCLID). NOEC, (72h), Selenastrum capricornutum: >100 mg/l (IUCLID). NOEC, (48h), Daphnia magna: >100 mg/l (IUCLID) Perzistence a rozložitelnost Chování v jednotlivých oblastech Další údaje Biologická odbouratelnost Výsledky posouzení PBT a vpvb 12.6 Ekotoxikologické údaje nejsou k dispozici.

9 Datum vydání , Revize Version 01 Strana 9 / Metody nakládání s odpady likvidací. a balení) * * Náležitý název OSN pro zásilku UN 1950 AEROSOLY 2.1 5F - ADR LQ 1 l - ADR (8.6) Vnitrozemská plavba (ADN) UN 1950 AEROSOLY 2.1 5F UN 1950 Aerosols (Zinc metal powder) MARINE POLLUTANT - EMS F-D, S-U - IMDG LQ 1 l Letecká doprava podle IATA UN 1950 Aerosols, flammable Obalová skupina

10 Datum vydání , Revize Version 01 Strana 10 / Príslušný údaj uvedený v bodech 6 až /548 (1999/45); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (Reach); 1272/2008; 75/324/EHS (2008/47/ES); 453/2010/ES ADR (2013); IMDG-Code (2013, 36. Amdt.); IATA-DGR (2013) ano - VOC (1999/13/ES) ~ 58 % ~ 610 g/l 15.2 ODDÍL 16: Další informace 16.1 Signální slovo Postup klasifikace 16.2

11 Datum vydání , Revize Version 01 Strana 11 / H400 Vysoce toxický pro vodní organismy Zkratky a akronymy: ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure CAS = Chemical Abstracts Service CLP = Classification, Labelling and Packaging DMEL = Derived Minimum Effect Level DNEL = Derived No Effect Level EC50 = Median effective concentration ECB = European Chemicals Bureau EEC = European Economic Community EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS = European List of Notified Chemical Substances GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals IATA = International Air Transport Association IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk IC50 = Inhibition concentration, 50% IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods IUCLID = International Uniform ChemicaL Information Database LC50 = Lethal concentration, 50% LD50 = Median lethal dose MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance PNEC = Predicted No-Effect Concentration REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals TLV /TWA = Threshold limit value time-weighted average TLV STEL = Threshold limit value short-time exposure limit VOC = Volatile Organic Compounds vpvb = very Persistent and very Bioaccumulative 16.5 Další informace žádné Copyright: Chemiebüro

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 2.2.2015 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/8 1. Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: - 1 35671 1.2. Příslušná určená použití Čistič a

Více

Nebezpečí GHS02-GHS07

Nebezpečí GHS02-GHS07 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Tisková barva 1. Podrobné

Více

Bezpeènostní list podle 1907/2006/ES, Èlánek 31

Bezpeènostní list podle 1907/2006/ES, Èlánek 31 strana 1/8 ODDÍL 1: Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Èíslo výrobku: 0730 411 7000 [28.02.2014] 1.2 Pøíslušná urèená použití látky nebo smìsi a nedoporuèená použití

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo artiklu: 34706 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/8 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo artiklu: 50073 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Benediktovo činidlo pro mikroskopii, 500ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Benediktovo činidlo pro mikroskopii, 500ml Strana 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Laboratorní

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Enkopur. Datum vydání: 17.06.2015 Strana 1 z 13. pravní dny 7-16 hodin: +49 (0) 211/ 30 40 74

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Enkopur. Datum vydání: 17.06.2015 Strana 1 z 13. pravní dny 7-16 hodin: +49 (0) 211/ 30 40 74 Datum vydání: 17.06.2015 Strana 1 z 13 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

strana 1/9 Bezpečnostní list podle zákona c. 350/2011 Sb., zpracován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

strana 1/9 Bezpečnostní list podle zákona c. 350/2011 Sb., zpracován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. strana 1/9 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: KR0026-453606KR 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další

Více

UHU Flinke Flasche. Číslo verze: GHS 1.0 Datum sestavení: 20.07.2015. 1.1 Identifikátor výrobku UHU Flinke Flashe - UHU Flinke Flashe 35 g (5077)

UHU Flinke Flasche. Číslo verze: GHS 1.0 Datum sestavení: 20.07.2015. 1.1 Identifikátor výrobku UHU Flinke Flashe - UHU Flinke Flashe 35 g (5077) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název UHU Flinke Flashe - UHU Flinke Flashe 35 g (5077) 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/11 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: REZ497 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku: Lakování

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/11 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Oblast použití SU21 Spotřebitelská použití: soukromé

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: L-088IE 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strana 1 ze 33 Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku S.MAL.MCS UNIVERSAL 280 ml Art.: 18512 1.2

Více

Bezpečnostní list. Ochranná svařovací pasta. Datum vydání: 06.10.2014 Strana 1 z 6

Bezpečnostní list. Ochranná svařovací pasta. Datum vydání: 06.10.2014 Strana 1 z 6 Datum vydání: 06.10.2014 Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód produktu: 42,0510,0013 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: B-I-ME010 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/10 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / směsi: Profesionální přípravek

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 2540800 Číslo CAS: 50-81-7 Číslo ES (EINECS): 200-066-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 2540900 Číslo CAS: 50-81-7 Číslo ES (EINECS): 200-066-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Telefon: 844 222 844 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol.

Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Telefon: 844 222 844 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol. Název výrobku: BIOLIT P 007 Strana: 1/7 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: název: BIOLIT P 007 registrační číslo: není aplikováno na směs 1.2 Příslušná

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/10 1 ODDÍL 1:Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 20024 Číslo CAS: 78-93-3 Číslo ES: 201-159-0 Indexové číslo: 606-002-00-3 Registrační číslo:

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku root canal filling

Více

Nouzová informační služba Poison Centre Munich: +49/(0)89 19240. Oddíl Třída nebezpečnosti Třída a kategorie nebezpečnosti

Nouzová informační služba Poison Centre Munich: +49/(0)89 19240. Oddíl Třída nebezpečnosti Třída a kategorie nebezpečnosti Verze: 1.0 cs datum sestavení: 15.07.2015 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikace látky C.I. Direct Red 28 Číslo artiklu 0322 Registrační číslo (REACH)

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/11 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: CHO1411, CHO1414 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum tisku: 17.10.2014 Datum vydání: 17.10.2014

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum tisku: 17.10.2014 Datum vydání: 17.10.2014 strana 1/9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Originální název: F-799 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Žádné deskriptory

Více

Kit Components. PowerPlex 21 System, 50rxn

Kit Components. PowerPlex 21 System, 50rxn 10/31/2013 Kit Components Product code DC8905 Description PowerPlex 21 System, 50rxn Components: DG152 CC5 Internal Lane Standard 500 DP107 PowerPlex 21 5X Master Mix DK183 PowerPlex 21 5X Primer Pair

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU Název firmy Adresa : SEBIA : Parc Technologique Léonard de Vinci - Rue Léonard de Vinci CP 8010 Lisses 91008 EVRY CEDEX - FRANCE Telefonní číslo :

Více

Kit Components. B1391 StemElite Mus-Pou5f1/Actb Primer Pair (20X. Components: StemElite Mus-Pou5f1 / Actb Primer Pair (20X)

Kit Components. B1391 StemElite Mus-Pou5f1/Actb Primer Pair (20X. Components: StemElite Mus-Pou5f1 / Actb Primer Pair (20X) 07/14/2014 Kit Components Product code Description B1391 StemElite Mus-Pou5f1/Actb Primer Pair (20X Components: B139 StemElite Mus-Pou5f1 / Actb Primer Pair (20X) strana 1/6 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

Kit Components. StemElite Mus-Klf4 / Actb Primer Pair (20X)

Kit Components. StemElite Mus-Klf4 / Actb Primer Pair (20X) 10/10/2014 Kit Components Product code B1411 Components: B141 Description StemElite Mus-Klf4/Actb Primer Pair (20X) StemElite Mus-Klf4 / Actb Primer Pair (20X) strana 1/6 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

Látka/směs: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Látka/směs: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Datum tisku 26.09.2011 List č. 684 Strana 1 z 9 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název směsi: Další názvy látky/směsi: Látka/směs:

Více