KEM-UP 941, KEM-UP 942, KEM-UP 943, Comp. A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KEM-UP 941, KEM-UP 942, KEM-UP 943, Comp. A"

Transkript

1 Datum vydání , Revize Verze 03. Nahrazuje verzi: 02 Strana 1 / Identifikátor výrobku Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace výrobce/dovozce Via Trieste 1 / ITALY Telefon Fax Homepage Technické informace 1.4 Identifikace výrobce/dovozce Po-Pa 8:30 am - 5:30 pm Signální slovo Obsahuje: VAROVÁNÍ Etylén-dimetakrylát metakrylová kyselina, monoester. s propan-1,2-diolem P261 Zamezte vdechování par. P280 Používejte ochranné rukavice. 2.3 výrobku vyskytnout alergické reakce.

2 Datum vydání , Revize Verze 03. Nahrazuje verzi: 02 Strana 2 / 9 ODDÍL 3: Složení / Informace o složkách 10 - <20 Etylén-dimetakrylát CAS: , EINECS/ELINCS: , EU-INDEX: GHS/CLP: STOT SE 3: H335 - Skin Sens. 1: H <10 metakrylová kyselina, monoester. s propan-1,2-diolem CAS: , EINECS/ELINCS: GHS/CLP: Eye Irrit. 2: H319 - Skin Sens. 1: H317 0,1 - <1 1,1-(p-tolylimino)dipropan-2-ol CAS: , EINECS/ELINCS: GHS/CLP: Acute Tox. 2: H300 - Eye Irrit. 2: H319 - Aquatic Chronic 3: H <5 CAS: , EINECS/ELINCS: GHS/CLP: STOT RE 1: H372 ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Všeobecné pokyny SVHC seznam (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): 4.2 Alergické reakce Hasiva Vhodná hasiva Nevhodná hasiva Hasicí prášek plný proud vody 5.2 oxid uhelnatý (CO)

3 Datum vydání , Revize Verze 03. Nahrazuje verzi: 02 Strana 3 / Použijte respirátor nezávislý na okolním vzduchu Zamezte vniknutí do kanalizace/povrchové vody/podzemní vody. 6.3 Zachyt'te mechanicky. pojivem, rozsivková zemina). 6.4 Odkaz na jiné oddíly Viz ODDÍL 8+13 ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1 Preventivní ochrana pokožky ochrannou mastí. 7.2 Skladujte v chladu. Skladujte v suchu. 7.3 Viz ODDÍL 1.2

4 Datum vydání , Revize Verze 03. Nahrazuje verzi: 02 Strana 4 / Kontrolní parametry Složky s mezními hodnotami, které je nutné dozorovat na pracovišti () 1 - <5 CAS: , EINECS/ELINCS: ³ 8.2 Omezování expozice Ochrana rukou Jiná ochrana Další údaje dodavatele rukavic. nitrilová pryž, >480 min (EN 374). Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly. emisí.

5 Datum vydání , Revize Verze 03. Nahrazuje verzi: 02 Strana 5 / 9 ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Forma Barva Zápach Prahová hodnota zápachu Hodnota ph Hodnota ph [1%] Teplota varu [ C] Bod vzplanutí [ C] Meze výbušnosti: dolní mez (% obj.) Meze výbušnosti: horní mez (% obj.) Podporuje požár Tlak páry/tlak plynu [kpa] Hustota [g/ml] Sypná hustota [kg/m³] oktanol/voda] Viskozita Relativní hustota par Teplota tání [ C] Samovznícení [ C] Teplota rozkladu [ C] pastovité charakteristické 1,52-1,68 (23 C / 73,4 F) nerozpustné 9.2 Další informace Žádná informace není k dispozici. ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 10.1 Reaktivita 10.2 Chemická stabilita Viz ODDÍL

6 Datum vydání , Revize Verze 03. Nahrazuje verzi: 02 Strana 6 / 9 ODDÍL 11: Toxikologické informace 11.1 Akutní toxicitat 10 - <20 Etylén-dimetakrylát, CAS: <10 metakrylová kyselina, monoester. s propan-1,2-diolem, CAS: LD50, pokožkou, Králík: > 5000 mg/kg (IUCLID). 0,1 - <1 1,1-(p-tolylimino)dipropan-2-ol, CAS: Senzibilizace dýchacích cest / Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice Toxicita pro specifické cílové orgány opakovaná expozice Mutagenita Karcinogenita Senzibilizující. Všeobecné poznámky Toxikologické údaje o kompletním výrobku nejsou k dispozici. ODDÍL 12: Ekologické informace 12.1 Toxicita 10 - <20 Etylén-dimetakrylát, CAS: LC50, (96h), Danio rerio: 15,95 mg/l (OECD 203). EC50, (3h), Pseudomonas putida: 570 mg/l (OECD 209). 1 - <10 metakrylová kyselina, monoester. s propan-1,2-diolem, CAS: LC50, (48h), Leuciscus idus: 493 mg/l (IUCLID). EC10, (16h), Pseudomonas putida: 1140 mg/l (IUCLID). 0,1 - <1 1,1-(p-tolylimino)dipropan-2-ol, CAS: LC50, (96h), fish: 17 mg/l. EC50, (48h), Daphnia magna: 28,8 mg/l Perzistence a rozložitelnost Chování v jednotlivých oblastech Další údaje Biologická odbouratelnost

7 Datum vydání , Revize Verze 03. Nahrazuje verzi: 02 Strana 7 / Žádná informace není k dispozici Žádná informace není k dispozici Výsledky posouzení PBT a vpvb 12.6 Ekotoxikologické údaje nejsou k dispozici Metody nakládání s odpady likvidací * * Náležitý název OSN pro zásilku Vnitrozemská plavba (ADN) NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS" Letecká doprava podle IATA NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS" Obalová skupina

8 Datum vydání , Revize Verze 03. Nahrazuje verzi: 02 Strana 8 / /689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (REACH); 1272/2008; 75/324/EHS (2008/47/ES); 453/2010/ES; (EU) 2015/830 ADR (2015); IMDG-Code (2015, 37. Amdt.); IATA-DGR (2015) - VOC (1999/13/ES) 0 % 15.2 ODDÍL 16: Další informace 16.1

9 Datum vydání , Revize Verze 03. Nahrazuje verzi: 02 Strana 9 / Zkratky a akronymy: 16.3 Další informace ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure CAS = Chemical Abstracts Service CLP = Classification, Labelling and Packaging DMEL = Derived Minimum Effect Level DNEL = Derived No Effect Level EC50 = Median effective concentration ECB = European Chemicals Bureau EEC = European Economic Community EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS = European List of Notified Chemical Substances GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals IATA = International Air Transport Association IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk IC50 = Inhibition concentration, 50% IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods IUCLID = International Uniform ChemicaL Information Database LC50 = Lethal concentration, 50% LD50 = Median lethal dose MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance PNEC = Predicted No-Effect Concentration REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals TLV /TWA = Threshold limit value time-weighted average TLV STEL = Threshold limit value short-time exposure limit VOC = Volatile Organic Compounds vpvb = very Persistent and very Bioaccumulative Postup klasifikace dostupný. ODDÍL 8 vymazáno: Viz ODDÍL 6+7.

10 Datum vydání , Revize Verze 04. Nahrazuje verzi: 03 Strana 1 / Identifikátor výrobku Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace výrobce/dovozce Via Trieste 1 / ITALY Telefon Fax Homepage Technické informace 1.4 Identifikace výrobce/dovozce Po-Pa 8:30 am - 5:30 pm Signální slovo Obsahuje: VAROVÁNÍ dibenzoylperoxid P261 Zamezte vdechování par. 2.3

11 Datum vydání , Revize Verze 04. Nahrazuje verzi: 03 Strana 2 / 10 ODDÍL 3: Složení / Informace o složkách 1 - <20 dibenzoylperoxid CAS: , EINECS/ELINCS: , EU-INDEX: , ECB-Nr.: XXXX GHS/CLP: Org. Perox. B: H241 - Eye Irrit. 2: H319 - Skin Sens. 1: H317 - Aquatic Acute 1: H400, M = <5 Reaction mass of Diethylene glycole dibenzoate, Dipropylene glycole dibenzoate and Triethylene glycol dibenzoate ECB-Nr.: XXXX 1 - <5 1 - <5 2-ethylhexyl benzoát CAS: , EINECS/ELINCS: GHS/CLP: Aquatic Chronic 4: H413 CAS: , EINECS/ELINCS: GHS/CLP: STOT RE 1: H372 ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Všeobecné pokyny SVHC seznam (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): 4.2 Alergické reakce Hasiva Vhodná hasiva Nevhodná hasiva Hasicí prášek plný proud vody 5.2 oxid uhelnatý (CO)

12 Datum vydání , Revize Verze 04. Nahrazuje verzi: 03 Strana 3 / Použijte respirátor nezávislý na okolním vzduchu Zamezte vniknutí do kanalizace/povrchové vody/podzemní vody. 6.3 Zachyt'te mechanicky. pojivem, rozsivková zemina). 6.4 Odkaz na jiné oddíly ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1 Viz ODDÍL 8+13 Preventivní ochrana pokožky ochrannou mastí. 7.2 Skladujte v chladu. Skladujte v suchu. 7.3 Viz ODDÍL 1.2

13 Datum vydání , Revize Verze 04. Nahrazuje verzi: 03 Strana 4 / Kontrolní parametry Složky s mezními hodnotami, které je nutné dozorovat na pracovišti () 1 - <5 CAS: , EINECS/ELINCS: ³ 1 - <20 Glycerín CAS: , EINECS/ELINCS: ³ ³ 1 - <20 dibenzoylperoxid CAS: , EINECS/ELINCS: , EU-INDEX: , ECB-Nr.: XXXX ³, S ³ DNEL 1 - <20 dibenzoylperoxid, CAS: ³. obecné populace, pokožkou, Long-term - systemic effects: 3,3 mg/kg bw/d. obecné populace, inhalováním, Long-term - systemic effects: 2,9 mg/m³. PNEC 1 - <20 dibenzoylperoxid, CAS: ústní (food), 6,67 mg/kg dw. sedimentu (sladká voda), 0,338 mg/kg dw. odpadních vod (STP), 0,35 mg/l. sladká voda, 0, mg/l.

14 Datum vydání , Revize Verze 04. Nahrazuje verzi: 03 Strana 5 / Omezování expozice Ochrana rukou Jiná ochrana Další údaje dodavatele rukavic. nitrilová pryž, >120 min (EN 374). Butylová pryž, >480 min (EN 374). Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly. emisí. ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Forma Barva Zápach Prahová hodnota zápachu Hodnota ph Hodnota ph [1%] Teplota varu [ C] pastovité charakteristické Bod vzplanutí [ C] 116 Meze výbušnosti: dolní mez (% obj.) Meze výbušnosti: horní mez (% obj.) Podporuje požár Tlak páry/tlak plynu [kpa] Hustota [g/ml] Sypná hustota [kg/m³] oktanol/voda] Viskozita Relativní hustota par Teplota tání [ C] Samovznícení [ C] Teplota rozkladu [ C] nerozpustné 9.2 Další informace Žádná informace není k dispozici.

15 Datum vydání , Revize Verze 04. Nahrazuje verzi: 03 Strana 6 / 10 ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 10.1 Reaktivita Viz ODDÍL Chemická stabilita Viz ODDÍL ODDÍL 11: Toxikologické informace 11.1 Akutní toxicitat 1 - <5 2-ethylhexyl benzoát, CAS: LD50, pokožkou, Králík: >5000 mg/kg bw. 1 - <20 dibenzoylperoxid, CAS: Senzibilizace dýchacích cest / Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice Toxicita pro specifické cílové orgány opakovaná expozice Mutagenita Karcinogenita Všeobecné poznámky Toxikologické údaje o kompletním výrobku nejsou k dispozici.

16 Datum vydání , Revize Verze 04. Nahrazuje verzi: 03 Strana 7 / 10 ODDÍL 12: Ekologické informace 12.1 Toxicita EC50, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata: > 1 mg/l. EC50, (48h), Daphnia magna: > 1 mg/l. 1 - <20 dibenzoylperoxid, CAS: LC50, (96h), Oncorhynchus mykiss: 0,0602 mg/l (OECD 203). LC50, (96h), fish: 1,7-2,4 mg/l (OECD 203). EC50, (48h), Daphnia magna: 2,91 mg/l (OECD 202). EC50, (48h), Daphnia magna: 0,11 mg/l (OECD 202). EC50, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata: 0,0711 mg/l (OECD 201). NOEC, (48h), Daphnia magna: 1,99 mg/l Perzistence a rozložitelnost Chování v jednotlivých oblastech Další údaje Biologická odbouratelnost 12.3 Žádná informace není k dispozici Žádná informace není k dispozici Výsledky posouzení PBT a vpvb 12.6

17 Datum vydání , Revize Verze 04. Nahrazuje verzi: 03 Strana 8 / Metody nakládání s odpady likvidací * * Náležitý název OSN pro zásilku Vnitrozemská plavba (ADN) NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS" Letecká doprava podle IATA NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS" Obalová skupina

18 Datum vydání , Revize Verze 04. Nahrazuje verzi: 03 Strana 9 / /689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (REACH); 1272/2008; 75/324/EHS (2008/47/ES); 453/2010/ES; (EU) 2015/830 ADR (2015); IMDG-Code (2015, 37. Amdt.); IATA-DGR (2015) - VOC (1999/13/ES) 0 % 15.2 ODDÍL 16: Další informace 16.1 H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

19 Datum vydání , Revize Verze 04. Nahrazuje verzi: 03 Strana 10 / Zkratky a akronymy: 16.3 Další informace ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure CAS = Chemical Abstracts Service CLP = Classification, Labelling and Packaging DMEL = Derived Minimum Effect Level DNEL = Derived No Effect Level EC50 = Median effective concentration ECB = European Chemicals Bureau EEC = European Economic Community EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS = European List of Notified Chemical Substances GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals IATA = International Air Transport Association IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk IC50 = Inhibition concentration, 50% IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods IUCLID = International Uniform ChemicaL Information Database LC50 = Lethal concentration, 50% LD50 = Median lethal dose MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance PNEC = Predicted No-Effect Concentration REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals TLV /TWA = Threshold limit value time-weighted average TLV STEL = Threshold limit value short-time exposure limit VOC = Volatile Organic Compounds vpvb = very Persistent and very Bioaccumulative Postup klasifikace ODDÍL 11 vymazáno: Senzibilizující.

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 2.2.2015 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/8 1. Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: - 1 35671 1.2. Příslušná určená použití Čistič a

Více

Bezpeènostní list podle 1907/2006/ES, Èlánek 31

Bezpeènostní list podle 1907/2006/ES, Èlánek 31 strana 1/8 ODDÍL 1: Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Èíslo výrobku: 0730 411 7000 [28.02.2014] 1.2 Pøíslušná urèená použití látky nebo smìsi a nedoporuèená použití

Více

Nebezpečí GHS02-GHS07

Nebezpečí GHS02-GHS07 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Tisková barva 1. Podrobné

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Benediktovo činidlo pro mikroskopii, 500ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Benediktovo činidlo pro mikroskopii, 500ml Strana 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Laboratorní

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo artiklu: 34706 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

UHU Flinke Flasche. Číslo verze: GHS 1.0 Datum sestavení: 20.07.2015. 1.1 Identifikátor výrobku UHU Flinke Flashe - UHU Flinke Flashe 35 g (5077)

UHU Flinke Flasche. Číslo verze: GHS 1.0 Datum sestavení: 20.07.2015. 1.1 Identifikátor výrobku UHU Flinke Flashe - UHU Flinke Flashe 35 g (5077) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název UHU Flinke Flashe - UHU Flinke Flashe 35 g (5077) 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: L-088IE 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Enkopur. Datum vydání: 17.06.2015 Strana 1 z 13. pravní dny 7-16 hodin: +49 (0) 211/ 30 40 74

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Enkopur. Datum vydání: 17.06.2015 Strana 1 z 13. pravní dny 7-16 hodin: +49 (0) 211/ 30 40 74 Datum vydání: 17.06.2015 Strana 1 z 13 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: B-I-ME010 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list. Ochranná svařovací pasta. Datum vydání: 06.10.2014 Strana 1 z 6

Bezpečnostní list. Ochranná svařovací pasta. Datum vydání: 06.10.2014 Strana 1 z 6 Datum vydání: 06.10.2014 Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód produktu: 42,0510,0013 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strana 1 ze 33 Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku S.MAL.MCS UNIVERSAL 280 ml Art.: 18512 1.2

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/8 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo artiklu: 50073 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku root canal filling

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU Název firmy Adresa : SEBIA : Parc Technologique Léonard de Vinci - Rue Léonard de Vinci CP 8010 Lisses 91008 EVRY CEDEX - FRANCE Telefonní číslo :

Více

strana 1/9 Bezpečnostní list podle zákona c. 350/2011 Sb., zpracován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

strana 1/9 Bezpečnostní list podle zákona c. 350/2011 Sb., zpracován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. strana 1/9 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: KR0026-453606KR 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 2540800 Číslo CAS: 50-81-7 Číslo ES (EINECS): 200-066-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 2540900 Číslo CAS: 50-81-7 Číslo ES (EINECS): 200-066-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

Kit Components. B1391 StemElite Mus-Pou5f1/Actb Primer Pair (20X. Components: StemElite Mus-Pou5f1 / Actb Primer Pair (20X)

Kit Components. B1391 StemElite Mus-Pou5f1/Actb Primer Pair (20X. Components: StemElite Mus-Pou5f1 / Actb Primer Pair (20X) 07/14/2014 Kit Components Product code Description B1391 StemElite Mus-Pou5f1/Actb Primer Pair (20X Components: B139 StemElite Mus-Pou5f1 / Actb Primer Pair (20X) strana 1/6 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

Kit Components. StemElite Mus-Klf4 / Actb Primer Pair (20X)

Kit Components. StemElite Mus-Klf4 / Actb Primer Pair (20X) 10/10/2014 Kit Components Product code B1411 Components: B141 Description StemElite Mus-Klf4/Actb Primer Pair (20X) StemElite Mus-Klf4 / Actb Primer Pair (20X) strana 1/6 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

Kit Components. PowerPlex 21 System, 50rxn

Kit Components. PowerPlex 21 System, 50rxn 10/31/2013 Kit Components Product code DC8905 Description PowerPlex 21 System, 50rxn Components: DG152 CC5 Internal Lane Standard 500 DP107 PowerPlex 21 5X Master Mix DK183 PowerPlex 21 5X Primer Pair

Více

Nouzová informační služba Poison Centre Munich: +49/(0)89 19240. Oddíl Třída nebezpečnosti Třída a kategorie nebezpečnosti

Nouzová informační služba Poison Centre Munich: +49/(0)89 19240. Oddíl Třída nebezpečnosti Třída a kategorie nebezpečnosti Verze: 1.0 cs datum sestavení: 15.07.2015 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikace látky C.I. Direct Red 28 Číslo artiklu 0322 Registrační číslo (REACH)

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici. Použití

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/11 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Oblast použití SU21 Spotřebitelská použití: soukromé

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: CHO1411, CHO1414 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Kit Components. Guanidine Thiocyanate, 100gm. Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate)

Kit Components. Guanidine Thiocyanate, 100gm. Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate) 07/14/2014 Kit Components Product code V2791 Components: V279 Description Guanidine Thiocyanate, 100gm Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate) strana 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 3.9.2014 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/6 1. Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: 1 35610 1.2. Příslušná určená použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 16.06.2014 Číslo verze 1

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 16.06.2014 Číslo verze 1 strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici. Použití

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: GREASE-BAG 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/11 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: REZ497 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku: Lakování

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/10 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / směsi: Profesionální přípravek

Více