PEDAGOGICKÁ ICT LICENCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PEDAGOGICKÁ ICT LICENCE"

Transkript

1 PEDAGOGICKÁ ICT LICENCE DÁNSKÝ DOŠKOLOVACÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ PRO UČITELE V Praze dne 26. února 2003 Ondřej Neumajer Modřanská ZŠ s RVJ Angelovova 3183, Praha 4 Modřany, tel.: ,

2 1.DÁNSKÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM VE ZKRATCE POPULACE KOMPETENCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY STŘEDNÍ ŠKOLY VYŠŠÍ ŠKOLY UČITELÉ ICT VE VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ TZV. BLUEPRINT AKČNÍ PLÁN ICT VE VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU PEDAGOGICKÁ ICT LICENCE POČÁTEČNÍ PŘÍPRAVA UČITELŮ KONCEPT PEDAGOGICKÉ ICT LICENCE KLÍČOVÉ CÍLE PEDAGOGICKÉ ICT LICENCE ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ PROJEKTU DECENTRALIZOVANÁ ORGANIZACE KURZŮ PEDAGOGICKÉ METODY POUŽITÉ V KURZECH ORGANIZAČNÍ OSNOVA JEDNOTLIVÝCH MODULŮ UČEBNÍ A PODPŮRNÉ MATERIÁLY MODULOVÁ STRUKTURA ZAJIŠTĚNÍ A UDRŽENÍ KVALITY WEBOVÁ PODPORA ORGANIZACE KURZŮ EVALUACE VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA VE VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ANEB PROJEKT I INFORMAČNÍ GRAMOTNOST REFERENCE

3 1. DÁNSKÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM VE ZKRATCE 1.1.Populace Dánská populace čítá přibližně obyvatel, z toho pedagogů v základním školství, pedagogů ve středním školství, pedagogů v učňovském školství a pedagogů pracujících v předškolním školství. V roce 1998 vykonávalo povinnou školní docházku žáků a celkově navštěvovalo 88 % žáků a studentů státní školy a 12 % školy soukromé. 1.2.Kompetence Vzdělání je v kompetenci především Ministerstva školství, některé parciální oblasti má na starosti Ministerstvo sociálních věcí a práce a Ministerstvo kultury 5. Jednoleté předškolní a základní školní vzdělávání (folkeskole) spadá do kompetencí Ministerstva školství společně s obecními úřady, gymnasium a Højere Forberedelseseksamen Ministerstvu školství společně s krajskými úřady a školními radami, odborné školství a praxe je plně v kompetenci Ministerstva školství a vyšší vzdělávání spadá pod Ministerstvo školství, Ministerstvo kultury a Ministerstvo výzkumu. V Dánsku neexistuje národní školní inspekce její úlohu plní obecní a krajské úřady, které také zřizují pedagogická centra. Ministerstvo školství stanovuje všeobecné kurikulární cíle a sestavuje doporučené osnovy; učební materiály nejsou striktně stanoveny. 1.3.Základní školy Bezplatná devítiletá povinná školní docházka se týká žáků od 7 do 16/17 let, a zajišťují ji folkeskolen, které často nabízejí i dobrovolný předškolní ročník a volitelný desátý ročník. Od prvního do sedmého ročníku základní školy jsou žáci hodnoceni bez použití známkové stupnice zvlášť v každém předmětu. Od osmého ročníku jsou žáci známkově hodnoceni v těch předmětech, ze kterých skládají závěrečnou zkoušku na konci povinné školní docházky. 1.4.Střední školy Na rozdíl od České republiky nerozhoduje o přijetí na gymnázium vstupní přijímací řízení konané střední školou nebo učilištěm, ale výsledky závěrečné zkoušky spolu s doporučením učitelského sboru. 3

4 Student gymnázia skládá na závěr tříletého studia závěrečnou zkoušku z deseti předmětů, jejíž písemné znění připravuje Ministerstvo školství a opravu provádějí externí zkoušející určení ministerstvem. Kromě gymnázií je možné získat střední vzdělání na tříletých Erhvervsgymnasiale uddannelser (HTX a HHX), které připravují studenty pro přijetí na vyšší školy nebo přímo na zaměstnání. Učňovské školství zastupují školy typu EUD a Sosu. 1.5.Vyšší školy Vyšší vzdělávání realizují krátkodobé neuniverzitní vyšší školy, střednědobé neuniverzitní vyšší školy a středně a dlouhodobé univerzity s akademickým zaměřením. 1.6.Učitelé Učitelé předškolního vzdělávání studují tří a půlleté studium na pædagogseminarium. Učitelé základních škol a nižších středních škol (obdoba našeho druhého stupně ZŠ) musí absolvovat čtyřleté neuniverzitní studium na lærerseminarium. Učitelství na gymnáziích obnáší studium dvou aprobačních předmětů a získání titulu Candidatus (obdoba magisterského titulu) a podrobení se speciální postgraduální přípravě pro učitele. Učitelé odborných škol studují ve speciálních odborných institucích zabývající se jejich odborností a pro vyučování musí disponovat kromě příslušného odborného vzdělání buď minimální pětiletou praxi nebo univerzitní titul Candidatus. 2. ICT VE VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU 2.1.Informační technologie ve vzdělávání tzv. blueprint V roce 1997 vznikla studie s názvem Information Technology and Education 5, která dala podnět k diskusi o dánské vzdělávací strategii informačních a komunikačních technologií (ICT). Podle této studie potřebuje dánský vzdělávací systém: zavést kvalifikaci pro informační společnost; integrovat do vzdělávání nové vzdělávací možnosti a metody; rovnocenný a flexibilní přístup ke vzdělání; účinnou a flexibilní strukturu a organizaci. Cílem není iniciovat masové investice do ICT pouze kvůli ICT samotným. Snaha se v tomto oboru upíná ke dvěma stejně důležitým záměrům: využít ICT ke zvýšení kvality učení a vzdělávání a předat studentům základní ICT kompetence, které jsou pro dnešní společnost nezbytné a jejichž význam bude i nadále vzrůstat. 4

5 2.2.Akční plán ICT ve vzdělávacím systému Jako návaznou aktivitu požádalo dánské Ministerstvo školství 5 dva odborníky o zpracování mezinárodního hodnocení statutu ICT v dánském školství. Sigmund Lieberg z norského The National Centre for Educational Resources a Jeff Morgan z britského The National Council of Educational Technologies (nyní BECTA) vypracovali studii. Information and Communication Technologies in the Danish School Systém 5, na jejímž základě vyhlásilo Ministerstvo školství v roce 1998 pětiletý Akční plán ICT ve vzdělávacím systému 5. Strategie tohoto plánu je rozdělena na pět oblastí: žáci a studenti a ICT nejdůležitějším momentem je definování ICT kvalifikace a ICT kompetencí žáků a studentů na různých úrovních vzdělávacího systému; učitelé a ICT učitelé musejí být vzděláváni souběžně se zvyšujícím se používáním ICT. Musí být jasně zjištěno, jaké kvalifikace musí učitel dosáhnout, aby byla v souladu s kompetencemi žáků a studentů; předměty a ICT je třeba vyjasnit význam ICT vzhledem k obsahu, didaktice a metodice jednotlivých předmětů včetně popisu důsledků vycházejících ze zvyšujícího se zapojení ICT do organizace vyučování; rovný a pružný přístup k celoživotnímu učení vzdělávací programy musí mít zřetelný přínos pro celou společnost bez ohledu na jejich věk či geografickou polohu; koordinace mezi výzkumem v oblasti ICT a školstvím potřeba posílení pedagogického výzkumu a to především metod využívajících ICT. Není bez zajímavosti, že tento Akční plán má podpořit cíl vlády, aby se dánský vzdělávací systém zařadil mezi prvních pět až deset nejlepších na světě! Jedním z cílů Akčního plánu je předsevzetí, že do roku 2003 musí všichni učitelé dosáhnout přiměřené, relevantní, měřitelné a sourodé pedagogické ICT kvalifikace tak, aby byli schopni zajistit dostatečnou integraci ICT do všech předmětů na všech stupních vzdělávání. Jako prostředek ke splnění tohoto cíle byl vytvořen decentralizovaný model vzdělávání zajišťovaný a podporovaný lokálními partnery, který umožňuje zachovat prostřednictvím centrální kontroly kvality dostatečnou úroveň všech organizovaných kurzů a seminářů. Pro tento systém byl použit název Pedagogická ICT licence (The Pedagogical ICT Licence) 5. 5

6 Pedagogická ICT licence však není jediným počinem dánské vlády, který má zkvalitnit vzdělávací systém na poli ICT. Dánsko urazilo dlouhou cestu ve snaze zajistit integraci ICT do vzdělávání. Mezi nejdůležitější kroky patří snaha o integrací ICT do učebních osnov, zajišťování přístupu učitelů a žáků k počítačům a vzdělávacím programům (software) a zabezpečení vysokorychlostního připojení všech dánských škol k Internetu. 3. PEDAGOGICKÁ ICT LICENCE 3.1.Počáteční příprava učitelů Standardní příprava učitelů škol typu Folkeskole, primárních a nižších středních škol (v souladu s The International Standard Classification of Education ISCED), se skládá ze čtyřletého, neuniverzitního studia na lærerseminarium. Učitelé na tomto stupni škol se s počítačovou vědou setkávají během svého studia jakožto se standardní součástí všech předmětů. Učitelé vyšších středních škol typu Gymnasium, se ve svém univerzitním vzdělávání specializují na dva předměty a získávají titul Candidatus (Magistr) a podrobují se speciální postgraduální přípravě pro učitele. Učitelé tohoto typu škol mohou na poli ICT u vybraných předmětů získat speciální osvědčení. 3.2.Koncept Pedagogické ICT licence Pedagogická ICT licence je doškolovací systém vzdělávání pro učitele, který kombinuje integraci ICT do pedagogického procesu se školením základních ICT dovedností. Filozofií tohoto modelu je právě skutečnost, že oba tyto prvky musejí jít při vzdělávání učitelů ruku v ruce. Učitelská ICT licence je založena na konceptu, který nabízí učitelům a vychovatelům základní dovednosti ICT pro zlepšení své osobní a odborné úrovně tím, že se zaměřuje na pedagogickou integraci ICT do učitelské praxe. Systém využívá myšlenky problémového učení, týmové spolupráce, skupinového učení a kritických reakcí společně s principy e-learningu. Jedná se o koncept vzdělávání, který během tří let absolvovalo 45 tisíc dánských vychovatelů a učitelů. Ačkoliv nejde o povinné vzdělání, formálně se Pedagogická ICT licence stala národně uznávaným certifikátem. Aby byl systém natolik robustní a mohlo jím efektivně projít příslušné množství dánských učitelů, byl zvolen systém distribuovaných kurzů, který stojí na dvou zásadách: 6

7 faktická organizace kurzů není uskutečňována centrálně, takže není obtížné školit větší množství učitelů najednou; samotné kurzy probíhají na krajské nebo místní úrovni, což samo o sobě podporuje a motivuje větší zapojení mnoha zúčastněných stran. Původně byl tento systém vzdělávání a první Pedagogická ICT licence Skole IT určen pro učitele základních a nižších středních škol. Jelikož systém prokázal značnou robustnost a efektivitu, byla tato první ICT licence modifikována a adaptována i na dalších sedm vzdělávacích úrovní, které dánský systém využívá. Dnes existuje osm Pedagogických ICT licencí pro: základní a nižší střední školy; vyšší střední školy; odborné školy; školy pro přípravu učitelů (obdoba pedagogických fakult); zdravotnické školy; sociálně zdravotní školy; centra odpoledních mimoškolních aktivit; jazykové školy. Koncepce a realizace tohoto systému inspirovala další dva národní vzdělávací systémy v Norsku a celosvětově je dávána za příklad úspěšného modelu doškolovacího vzdělávání učitelů na poli ICT. Podle statistiky aktuální k březnu 2002 zajišťovalo ICT licence 160 školicích středisek a kurzy vyučovalo 800 lektorů. Celkem k tomuto datu prošlo kurzy 35 tisíc učitelů (ke konci roku 2002 to již bylo 45 tisíc) a bylo realizováno na 2 tisíce kurzů. 19 tisíc účastníků licenci již získalo, zbytek na jejím získání pracoval. 3.3.Klíčové cíle Pedagogické ICT licence Mezi klíčové cíle Pedagogické ICT licence patří: vycházet vstříc a podporovat ICT pedagogické kompetence učitelů přispět ke zkvalitnění pedagogické praxe účastníků kurzů za použití integrace ICT do vyučování vzdělávacích předmětů přispět k rozvoji e-learningových kurzů, které vycházejí vstříc potřebám a kvalifikaci jednotlivých učitelů 7

8 Jednou ze základních myšlenek Pedagogické ICT licence je skutečnost, že vědomosti a kompetence nelze přenášet pouhým sdělením jednoho člověka druhému, ale že učení je výsledkem týmové spolupráce, tvoření a především provádění příslušné aktivity. 3.4.Řízení a financování projektu Každá Pedagogická ICT licence je kontrolována politickým řídícím výborem, ve kterém jsou reprezentanti Ministerstva školství, odborových svazů, profesních asociací učitelů, obecních a krajských úřadů a dalších důležitých institucí na poli vzdělávání. Tato řídící komise je zodpovědná za celkový vývoj, implementaci a udržování své ICT licence. Existence tohoto výboru má dále ten význam, že od prvopočátků je veškerá diskuse na téma nových kurzů, jejich obsahu zájmu o ně, atd. vedena na politické úrovni. V okamžiku, kdy je kurz po obsahové stránce připraven, může být okamžitě realizován. Pedagogická ICT licence je financována z centrálních zdrojů, nicméně samotné školení je placeno lokálně. To znamená, že zřizovatelé škol hradí školné za své učitele participující v kurzech a dále kompenzaci za dobu, kterou učitelé na kurzech strávili. Některé kraje použily takový model, kdy jako kompenzaci za čas strávený v kurzech a přípravou na ně obdrželi učitelé osobní počítač. Výsledkem získané Pedagogické ICT licence by pro většinu učitelů mělo být i navýšení mzdy. Ministerstvo školství neukládá pro učitele získání Pedagogické ICT licence jako povinnost. Přesto značné množství zřizovatelů (obecních či krajských úřadů) vyžaduje po svých učitelích tento certifikát. V roce 2001 a 2002 mohly základní a nižší střední školy nebo obecní úřady žádat o získání státního grantu, z jehož prostředků bylo možné uhradit náklady na školení učitelů (poplatek školicímu středisku). 3.5.Decentralizovaná organizace kurzů Decentralizovaný organizační model vzdělávacích kurzů je realizován za pomoci krajských a lokálních institucí a organizací na poli vzdělávání. Lokální organizace mohly být do celkové struktury zařazeny díky detailně popsaným manuálům a návodům. Pro udržení kvality a dodržení konzistence tohoto modulárního distribuovaného systému jsou rozhodující právě tyto doprovodné materiály (viz kapitola 3.8 Učební a podpůrné materiály). Učitelé vnímají tyto kurzy jako lokální záležitost, která vychází vstříc jejich potřebám. Samotnou realizaci kurzů provádějí pověřená školicí střediska, často samy školy, kde jsou učitelé zaměstnáni (takže učitel je školen přímo v domovských podmínkách svého pracoviště) nebo lokální pedagogická centra a někdy i samy pedagogické fakulty. 8

9 3.6.Pedagogické metody použité v kurzech Každá ICT licence začíná úvodním šestihodinovým setkáním, kdy se účastníci kurzu sejdou a seznámí sami mezi sebou, s kurzem a s jeho obsahem a mají možnost diskutovat společně s lektorem (daleko přesnější by bylo použít výraz facilitátor) cíle kurzu. Následující části kurzu jsou založeny na týmové práci vedoucí k rozvoji kompetencí a jako bazální komunikační prostředek zde figuruje Internet. Flexibilita tohoto řešení nabízí účastníkům široké možnosti organizace studia podle jejich individuálních potřeb a možností. Součástí prvního dne je také seznámení s těmi nejzákladnějšími technickými prostředky ICT, které determinují další pokračování v kurzu. Je tedy zřejmé, že se nejedná o klasické kurzy, ve kterých by účastníci naslouchali a pak šli do školy a předvedené znalosti bezprostředně přednesli v naučené formě svým žákům. Frekventanti kurzů jsou motivováni a řízeně směrováni lektorem k tomu, aby popisovali a dokumentovali vyučovací metody, které integrují ICT a následně vytvořili určitý postup, který iniciuje použití takovýchto didaktických metod a aktivit. Účastníci těchto kurzů jsou nuceni využívat takové moderní vyučovací metody, které jsou v současné době v centru odborných pedagogických debat. V týmech po dvou až čtyřech spolupracují a diskutují nad vhodnými příklady z praxe. Společně se snaží nastínit situace ve vyučování, ze kterých budou vycházet při přípravě své vlastní práce. KONCEPT jak proč kde který ročník jaké ICT nástroje jak hodnotit jaký software ODPOVĚĎ LEKTORA co když co třeba uvědomili jste ZÁVĚREČNÁ PRÁCE dokumentuje využívá 9

10 Osnovu nebo rovnou koncept některé vlastní vyučovací aktivity poté tým odešle prostřednictvím Internetu svému lektorovi k připomínkování. Lektor se detailně seznámí s obsahem, okomentuje jej, při reflexi použije konstruktivní kritiku a nabídne návrhy, nad kterými by měl tým popřemýšlet a kterým směrem svoji práci dále směrovat. Poté co tým tuto zpětnou vazbu obdrží, pokusí se v duchu navržených změn svoji práci dokončit a již finální verzi opětovně zašle lektorovi. Mezi odesláním konceptu a přijetím závěrečné práce samozřejmě probíhá oboustranná komunikace k parciálním problémům mezi týmem a lektorem. Přijaté a uznané práce lektor umisťuje na webovou prezentaci příslušného pracovního týmu. Lektor reaguje na elektronické dotazy a požadavky nejpozději do 24 hodin po jejich obdržení (vyjma víkendů a svátků). Zajímavostí je skutečnost, že pokud učitel působí jako lektor těchto kurzů na své vlastní škole a učí své vlastní kolegy, pak musí školicí středisko uzavřít smlouvu s dalším, tentokráte externím lektorem, který přebírá hodnocení závěrečné práce. Tím se minimalizuje možný protekcionismus. Úroveň a složitost práce je vždy individuální a záleží na složení týmu úroveň zkrátka není jednoznačně stanovena. Důraz je kladen na samotný proces tvorby práce a na skutečnost, že každý učitel má možnost se naučit něco nového. 3.7.Organizační osnova jednotlivých modulů Výše popsaný model funguje pro každý z osmi modulů, které účastník absolvuje v rámci své ICT licence v časovém rozpětí minimálně 24 a maximálně 52 týdnů. Celkem tedy každý účastník spolupracuje na vytvoření osmi závěrečných prací. Některé Pedagogické ICT licence počítají ještě s dalším prezenčním dnem ve formě workshopu, který se uskuteční po prvním nebo druhém modulu. Každá Pedagogická ICT licence se skládá z těchto částí: Úvodní den lektor a všichni účastníci se prezenčně poprvé sejdou. Obsahem tohoto prvotního setkání je seznámení s koncepcí kurzu, metodologií a základními ICT znalostmi a dovednostmi; E-learningový kurz (osm modulů) účastníci se individuálně zdokonalují v ICT dovednostech a společně v týmu diskutují integraci ICT do vyučování. Pracovní týmy se podle dohody scházejí, diskutují a připravují koncept své týmové práce a komunikují elektronicky s lektorem kurzu; Evaluace účastníci kurzu vyplní evaluační formulář. 10

11 Pedagogická ICT licence se skládá z osmi modulů. Počet povinných modulů a počet volitelných se různí podle vzdělávacího stupně, pro který je licence určena. Seznam osmi aktuálních ICT licencí ke dni vzniku této práce je uveden v kapitole 3.2 s názvem Koncept Pedagogické ICT licence. 3.8.Učební a podpůrné materiály Vzhledem k charakteru kurzů, které jsou založeny na e-learningu, je velká pozornost věnována učebním a dalším podpůrným materiálům. Celkem je lze rozdělit do čtyř typů: články, případové studie a příklady vhodného využití, které se zaměřují na pedagogické možnosti spojené s integrací ICT; cvičení zaměřená na dovednosti práce s ICT, které souvisejí s problematikou příslušného modulu. Vždy se jedná o platformě nezávislá cvičení (nezáleží tedy, zda učitelé používají ne svém počítači operační systém Microsoft Windows, Linux nebo například Mac OS X); manuály (opět nezávislé na platformě); modulové závěrečné práce. Úplným začátečníkům jsou k dispozici instruktážní CD-ROMy, které popisují základní funkce ICT a možnosti jejích využití. 3.9.Modulová struktura Jak již bylo řečeno výše, je obsah modulů specifický pro každou z osmi existujících ICT licencí. UNI-C neboli The Danish IT Centre for Education and Research 5, které stálo u zrodu Pedagogické ICT licence a jehož úkolem je vývoj a údržba síťových služeb pro tato školení (informační systém obsahující veškerou agendu od evidence lektorů, přes údržbu uživatelských účtů jednotlivých učitelů, až po webové stránky), nechalo do anglického jazyka přeložit obsahy modulů pro základní a nižší střední školy, vyšší střední školy a zdravotnické školy. V této práci je uveden podrobněji pouze obsah Pedagogické ICT licence určené učitelům základních a nižších středních škol. Zkrácený obsah zbylých dvou licencí je možné dohledat na webových stránkách projektu Pedagogické ICT licence v anglickém jazyce 5. K získání této licence musí učitelé základních a nižších středních škol absolvovat nejdříve tři moduly povinné, poté si vyberou čtyři volitelné moduly z celkové nabídky devíti a na závěr absolvují poslední osmý povinný modul. Povinné moduly: vyhledávání a třídění informací na Internetu různé metody vyhledávání; 11

12 základy práce s textem ovládání a práce v textovém procesoru; elektronická komunikace a spolupráce prostřednictvím počítačové sítě učitelé z různých škol se učí spolupracovat po Internetu; nové metody ve vyučování vzdělávání se mění a s ním i způsoby a metody kterými může být realizováno. Tyto změny jsou nepřímým důsledkem penetrace ICT do škol a do celé společnosti. Tento kurz je realizován na závěr studia, po absolvování předchozích sedmi kurzů. Volitelné moduly: počítačové zpracování obrazu práce s grafikou a textem formou komunikativní prezentace obsahu; tabulkový kalkulátor v matematice lze využít ke zkoumání a experimentálním pracovním metodám. V ostatních předmětech například jako výborný nástroj pro vytváření diagramů; multimediální prezentace ideální nástroj pro prezentování shromážděných materiálů; publikování na webu internetové stránky a komunikace po Internetu, forma a obsah jdou při prezentaci ruku v ruce databáze vyhledávání na Internetu není pouze procházení webových stránek a zadávání klíčových slov do vyhledávacích služeb. Mnoho informací je shromážděno v databázích; modelování a simulace koncept modelování a simulace je možné realizovat například prostřednictvím tabulkového kalkulátoru; DTP publikování brožurek, plakátů, letáků. Důležité jsou především základní pravidla a tipy pro tvorbu těchto dokumentů; předmětově zaměřený software jak je možné jej využít, jak vybrat a jak hodnotit; nové pracovní metody ve vyučování a jejich aplikace s pomocí ICT. Jak napovídá seznam, nabídka na výběr je poměrně široká. Učitelé se mohou soustředit na moduly, které mají pro jejich vyučovací aprobaci význam a naopak se vyhnout modulům, jejichž cíle již do jisté míry ovládají Zajištění a udržení kvality Zajištění kvality byl jeden z hlavních požadavků na tento systém vzdělávání. Proto existuje několik mechanismů, které by měly tento cíl napomoci splnit: 12

13 smlouva se školicím střediskem tato smlouva detailně popisuje, za jakých podmínek jsou kurzy realizovány a jak jsou organizačně zajištěny. Školicí středisko smí pro vyučování najímat pouze certifikované lektory, kteří prošli speciálním školením a mají požadovanou kvalifikaci. Tato smlouva je veřejně dostupná a tak se i účastníci kurzů mohou seznámit s povinnostmi svého školicího střediska (např. v každém kurzu může být maximálně 25 účastníků, aby byl zajištěn individuální přístup, kurz musí být realizován v časovém rozpětí minimálně 24 a maximálně 52 týdnů, pracovní týmy se skládají z minimálně dvou a maximálně čtyř účastníků, atd.); certifikace lektorů každý lektor musí být praktikující učitel a musí se profesionálně zabývat problematikou, kterou v rámci Pedagogické ICT licence vyučuje. Kromě toho musí být sám držitelem Pedagogické ICT licence a musí absolvovat pravidelné speciální kurzy pro lektory. V případě neúčasti platnost certifikace propadá; elektronická konference lektorů všichni lektoři jsou přihlášeni do elektronické konference pro ICT licenci, kterou vyučují. Díky tomu jsou v denním kontaktu se svými kolegy; manuál pro lektory velmi detailně propracovaný manuál popisující všechny aspekty lektorovy práce; namátkové kontroly komise, která má na starosti příslušnou ICT licenci, provádí namátkové kontroly kvality závěrečných prací, ve kterých hodnotí jak účastníky kurzu tak lektora Webová podpora organizace kurzů Důležitou součástí celého systému je zavedený informační systém. Každému účastníku je zřízen uživatelský účet, pomocí něhož může prostřednictvím Internetu přistupovat do komunikační části informačního systému. Zde probíhá veškerá elektronická komunikace mezi účastníky a lektory. Pracovní týmy zde mají svůj webový prostor, kam jsou postupně ukládány všechny jejich závěrečné práce. Každé Pedagogické ICT licenci je věnován speciální web (viz obr. 1 Internetová podpora projektu portál ), na kterém se nacházejí veškeré informace články popisující příslušné pedagogické téma z pohledu ICT, příklady vhodného použití ICT v praxi, cvičení na procvičování příslušných ICT dovedností a podrobné manuály pro účastníky kurzů. 13

14 obr. 1 Internetová podpora projektu portál Evaluace vzdělávacího systému Odborníci na e-learningové kurzy považují za jednu z největších obtíží skutečnost, že velký počet účastníků kurz nedokončí. Mezi hlavní podmínky pro úspěšné dokončení jsou zmiňovány motivace, okamžitá odezva lektora a kvalitní studijní materiály. 14

15 Systém Pedagogické ICT licence podle statistiky dokončí 90 % účastníků, což je považováno za obrovský úspěch. V průběhu fungování tohoto vzdělávacího systému byl iniciován vznik dvou nezávislých evaluačních zpráv. Zpráva z ledna 2002 s názvem Skole-IT Impact Study zaměřená na Pedagogickou licenci pro základní a nižší střední školy vznikla na základě odpovědí 1000 absolventů kurzů, kteří získali licenci před lednem roku Zpráva konstatuje, že kurzy měly zřetelný účinek na využívání ICT učiteli. Učitelé se shodli, že jejich účast v kurzech znamenala jak vzestup využívání ICT ve vyučování, tak častější využívání elektronických komunikačních a kooperativních prostředků. Učitelé cítí, že se potřebují i nadále vzdělávat v oblasti ICT. Mezi hlavní dva směry svého zájmu zařazují využití předmětově zaměřeného vzdělávacího softwaru a využití speciálních softwarových produktů. Naopak, nepovažují za potřebné další teoretické znalosti z oboru ICT. Mezi další hlavní závěry této studie patří: devět z deseti absolventů tvrdí, že využívají ve své pedagogické praxi daleko více Internet pro práci studentů s informacemi, než tomu bylo před školením; ženy přikládají školení daleko větší důležitost než muži; největší přínos z kurzů měli učitelé, kteří již s počítačem alespoň jednou týdně pracovali; učitelé potvrdili, že čím více hodin se zaobírali prácí s počítačem, tím větší dopad to na ně mělo; téměř devět z deseti učitelů používá elektronickou poštu a konference i nadále po skončení kurzu; u učitelů mladších než 35 let byl zaznamenán menší účinek kurzů; důležitým faktorem úspěchu je skutečnost, že kurzy braly v potaz jak pedagogickou tak technologickou stránku celého problému. Dotázaní absolventi se shodli na některých doporučeních, která ukazují na možná další zlepšení: snažit se diferencovat kurzy pro účastníky s různou úrovní znalostí a dovedností; vytvořit větší nabídku kurzů; zintensivnit kontrolu na individuální úrovni např. formou individuálních testů tak, aby byli nuceni stejnoměrně pracovat všichni účastníci pracovních týmů; kurzy musí pokračovat denní praxí ve školách, kde mohou absolventi aplikovat nové znalosti a zkušenosti. 15

16 4. SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE 4.1.Státní informační politika ve vzdělávání Dne 10. dubna 2000 přijala vláda České republiky usnesení č. 351, kterým schválila Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Tato koncepce je dále rozpracována Plánem realizace Státní informační politiky ve vzdělávání, který byl přijat usnesením vlády č. 244 ze dne 14. dubna Plán rozpracovává a nakonec sjednocuje veškeré aktivity do tří projektů: Projekt I Informační gramotnost informační gramotnost učitelů, další vzdělávání knihovníků a učitelů a informační gramotnost občanů; Projekt II Výukový SW a informační zdroje multimediální nástroje a programy, zavádění ICT do výuky a informační zdroje ve vzdělávání; Projekt III Infrastruktura připojení k Internetu a vybavení multimediálními počítači a připojení škol s multimediální kvalitou. 4.2.Vzdělávání učitelů aneb Projekt I Informační gramotnost Vzděláváním učitelů v oblasti ICT se zabývá Projekt I, který si vytkl tyto cíle: dosažení definovaných základních uživatelských znalostí a dovedností u 75% učitelů; aktivizace škol v oblasti využívání ICT; zajištění kvalifikačního růstu ICT koordinátorů na všech školách; vyškolit 25 % učitelů na úroveň poučeného uživatele; vytvoření dostatečné nabídky školení speciálních dovedností a systému školení a doškolování učitelů jednotlivých aprobací. Tato problematika je dále rozdělena do několika oblastí: základní uživatelské znalosti; školení poučených uživatelů; příprava ICT koordinátorů; školení specifických znalostí; plán využití ICT na škole; informační gramotnost veřejnosti. 16

17 V roce 2002 byly v rámci přípravy učitelů v ICT realizovány pouze některé kroky. Mezi nejdůležitější patřilo školení základních uživatelských znalostí, tzv. kurzy Z, kterými prošlo v roce 2002 přibližně 50 tisíc pedagogických pracovníků. Akreditace pro pořádání těchto kurzů a udělování certifikátů byla vydána přibližně 600 vybraným školicím střediskům většinou středním a základním školám. Kurzy poučených uživatelů ani školení specifických znalostí realizovány nebyly. V roce 2002 bylo v rámci Projektu I realizováno základní proškolení přibližně 3200 ICT správců, kteří jsou spoluodpovědní za provoz informační a komunikační infrastruktury na tzv. zelených školách v rámci projektu PIII Infrastruktura. Tato školení byla svěřena komerční firmě, generálnímu dodavateli realizujícímu připojení poloviny (zelených) škol do školského intranetu. V době vzniku tohoto dokumentu neexistuje nezávislá studie hodnotící dosavadní realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání. Jako důsledek voleb do poslanecké sněmovny parlamentu ČR na jaře roku 2002 proběhla významná personální změna v sekci Státní informační politiky ve vzdělávání MŠMT. Nové vedení této sekce ve spolupráci s najatými odborníky pracujícími v realizačních týmech přepracovává metodiku všech projektů a postupně tyto změny realizuje. Porovnání realizovaného dánského systému vzdělávání v oblasti ICT s dosud plně nerealizovaným českým systémem je v současné době irelevantní. 17

18 5. REFERENCE [1] Danish Ministry of Education, 2002, <http://www.umv.dk> [2] Informační a komunikační technologie v evropských vzdělávacích systémech: EURYDICE, 2001, <http://www.eurydice.org> [3] Information and Communication Technologies in the Education System, Action plan for : Danish Ministry of Education, 1998, <http://pub.uvm.dk/1998/ictstrat/1.htm> [4] Jensen, O.V. Information and Communication Technologies in the Education System: Danish Ministry of Education, 1997, <http://www.uvm.dk/gammel/eng_it.htm> [5] Morgan, J., Lieberg, S. Information and Communication Technologies in the Danish School Systém A State of Art Evaluation in 6 Areas of Government Action: Danish Ministry of Education, 1998, <http://www.uvm.dk> [6] SCHOOL-ICT Pedagogical ICT Licence: UNI-C, 2002, <http://www.school-ict.org> [7] SKOLE-IT Paedagogisk IT-křrekort: UNI-C, 2003, <http://www.skole-it.dk> [8] Summary Sheets On Education Systems in Europe DENMARK: EURYDICE 2000, <http://www.eurydice.org/documents/fiches_nationales/files/danemark_en.p df> [9] UNI-C The Danish IT Centre for Education and Research, 2002, <http://www.uni-c.dk> 18

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 Verdunská 2958, 415 01 Teplice Identifikátor: 600 084 817 Termín konání inspekce: 5. - 7. březen

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu Vývoj SIPVZ Stručný popis realizace z věcného pohledu Radek Maca 1 Přehled usnesení vlád týkajících se SIPVZ Radek Maca 2 Cíle SIPVZ (vyplývají z usnesení vlád) Plán 1. etapy (UV 244/2001) Vytvořit podmínky

Více

ale taky protivný nepřítel

ale taky protivný nepřítel ale taky protivný nepřítel Co chceme? Chceme být zdraví a silní. Chceme být vzdělaní a moudří Chceme být úspěšní a bohatí. Co k tomu potřebujeme? Komplexní výuku Schopné učitele Dostatek žáků Vhodnou koncepci

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 847/07-01. Jánošíkova 1320

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 847/07-01. Jánošíkova 1320 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 847/07-01 Název školy: Základní škola U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320 Adresa: Jánošíkova 1320, 142 00 Praha 4 - Krč Identifikátor:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. Indikátor Počáteční stav k 1.7.2012 Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 CO VÁS V PROJEKTU ČEKÁ? Co Vás v projektu čeká? AKTIVITY PROJEKTU

Více

Cíle SIPVZ. Radek Maca 1

Cíle SIPVZ. Radek Maca 1 Cíle SIPVZ Radek Maca 1 1. Rozvoj informační výchovy ve školách Koncepce SIPVZ (UV 351/2000) Vzděláváním k informační gramotnosti nutné předpoklady personální -> ICT vzdělávaní (Z, P, S, M) technické ->

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Česká školní inspekce inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Identifikátor: 600 138

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou Dobřany 2, 518 01 Dobruška Identifikátor: 600 001 491 Termín konání

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice Identifikátor: 600 011 283 Termín konání inspekce: 6.

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-26724/2015-3 V Praze dne 10. září 2015 Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly Poskytnout informace o rolích jednotlivých osob ve škole při procesu integrace ICT do života školy. Kromě základního rozdělení rolí budou uvedeny konkrétní

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha Dolní Chabry. Spořická 34/400, 184 21 Praha 8 Dolní Chabry. Identifikátor školy: 600 039 846

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha Dolní Chabry. Spořická 34/400, 184 21 Praha 8 Dolní Chabry. Identifikátor školy: 600 039 846 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha Dolní Chabry Spořická 34/400, 184 21 Praha 8 Dolní Chabry Identifikátor školy: 600 039 846 Termín konání inspekce: 11. 13.

Více

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-23913/2014 V Praze dne 30. července 2014 Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10. nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice. Identifikátor: 600 010 741

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10. nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice. Identifikátor: 600 010 741 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10 nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice Identifikátor: 600 010 741 Termín konání inspekce:

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE duben 2012 (c) Radek Maca Ze Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Užší vedení Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí - metodici vzděl. oblastí

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Odbor: výzkumu vzdělávání a poradenství Ing. Ludmila Gočálová Místo konání: 10. dubna 2014 Olomouc Obsah Rozvoj odborného

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více