Zpravodaj. Toušeňský. (zatím) Slovo starostky. aneb Navrhni mi jméno. (viz soutěž uvnitř Zpravodaje) leden aţ březen 2011.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. Toušeňský. (zatím) Slovo starostky. aneb Navrhni mi jméno. (viz soutěž uvnitř Zpravodaje) leden aţ březen 2011."

Transkript

1 Slovo starostky Váţení Toušeňáci, Toušeňský Zpravodaj (zatím) aneb Navrhni mi jméno (viz soutěž uvnitř Zpravodaje) leden aţ březen 2011 v době, kdy píši tento článek, to je téměř měsíc od chvíle, kdy mne Vaše přízeň vynesla na místo starostky našeho městyse. Velmi si váţím Vaší důvěry a uvědomuji si, jak odpovědně musím práci, které tato pozice nese, vykonávat. Velmi mne těší, ţe se všichni kolem mne - počínaje úřednicemi na úřadě, členy rady městyse, členy všech komisí i zastupitelé - vrhli do nového období s optimismem, vervou a snahou pracovat pro Vás co nejlépe. Máme za sebou první měsíc práce v novém volebním období a musím přiznat, ţe je to pro mne čas nových zkušeností a příjemných setkání. Proţila jsem hezké chvíle s Baráčníky, pěkné setkání se staršími a moudrými této obce, které bylo navíc zpestřeno rozpustilým a zdařilým vystoupením dětí z naší školy. Vydařil se také večer rozsvěcení vánočního stromu na náměstí, k němuţ neodmyslitelně patří vystoupení úspěšných divadelníků a školních dětí. Bavily se myslím všechny věkové kategorie. A co nás čeká dále? Práce, práce a snad i trochu radosti z kulturních akcí, které pro Vás připravíme. Tento rok jsme se rozhodli zasvětit zvelebování majetku obce, opravám DPS, hasičárny, školy a školky, budovy bufetu, udrţování zahrady Vzhledem k tomu, ţe šetření je dnes tématem č. 1, bude i u nás potřeba pečlivě počítat a váţit kaţdou investovanou korunu. Budeme se velmi snaţit být dobrými hospodáři. Ale i v této době šetření myslíme v rozpočtu na naše děti, kulturu, sport i zájmové spolky. Chceme, aby naše spoluţití v městysi bylo příjemné pro všechny, lidé se sem rádi vraceli a ti, co jsou zde noví, se stali patrioty. Nenajdete v okolí tak hezkou obec, která má vše co si můţeme přát. Krásnou přírodu, soutok Labe a Jizery, příjemnou promenádu, divadlo, lázně, nový park k odpočinku a také moţnosti sportovního vyţití. Jsme blízko Prahy, abychom mohli do

2 kin, divadel, na výstavy a za nákupy a přece dost daleko od ní, abychom unikli velkoměstskému ruchu. Toho si jistě většina z nás nesmírně váţí. Milí spoluobčané, v době kdy tento zpravodaj vychází je jiţ nový rok 2011, do kterého si Vám dovoluji popřát hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Přeji Vám práci, úspěch a splnění Vašich přání. A vězte, některá Vaše přání dokáţeme splnit i u nás v městysi. Vţdyť pracujeme pro Vás. Krásný rok 2011 přeje Jitka Myslivečková starostka Městys informuje Připomínáme. Váţení spoluobčané, i v tomto roce je povinnost zaplatit následující poplatky: 1) poplatek za odvoz odpadů - kaţdý trvale hlášený občan 500,- Kč. Platbu je nutno provést do konce února. 2) poplatek za psa - 1. pes 300,- Kč, důchodci 120,- Kč 2. pes 450,- Kč, důchodci 200,- Kč Platbu je nutno provést do konce března. Zpráva o činnosti obecní knihovny v r Obecní knihovna je v samostatné zrekonstruované budově v areálu základní školy. Také v tomto roce ji mohli pravidelně navštěvovat čtenáři i ostatní zájemci (např. lázeňští hosté) vţdy v úterý hodinu dopoledne a dvě hodiny odpoledne (9 10, 15 17). Takto ustanovený provoz se jeví jako dostačující. Knihovna nabízí jak vlastní kniţní fond, tak výměnný ze dvou spádových knihoven: z Mladé Boleslavi a Brandýsa n/l. Spolupráce s boleslavskou knihovnou je pruţnější, nové knihy dodávají 2x ročně, snaţí se vyhovět ţádostem čtenářů a alespoň 1 x ročně poskytnou soubor knih výhradně pro naši knihovnu. Ostatní soubory cirkulují mezi menšími knihovnami našeho okresu (např. Nehvizdy). O aktualizaci a inventarizaci našeho kniţního fondu se stará knihovna brandýská. Poslední inventarizace proběhla v loňském roce. Kromě knih jsou v nabídce také různé časopisy, pravidelně docházejí tyto: Květy, Epocha, ABC. V knihovně je k dispozici 1 studijní místo s počítačem. K vlastní činnosti knihovny za uplynulý rok: stav vlastního knihovního fondu 877 knih knihy z výměnných souborů 175 knih nové časopisy - celkem126 výtisků čtenáři: aspoň 1x za rok navštívilo knihovnu 46 čtenářů, z toho 16 dětí. Zde jen pro doplnění: na jednu registraci si často půjčují celé rodiny (manţelé, rodiče, děti, vnoučata). Titulů (knih a časopisů) půjčeno celkem: ks. Knihovna se řídí knihovním řádem. POZOR změna! Poplatky od ledna 2011: - děti, důchodci a nevýdělečně činní 40,- na rok - pracovně činní 70,- na rok zpracovala: Ivana Studničková knihovnice

3 Zřizujeme pro Vás Obecní rozhlas do kapsy Služba SMS městyse Lázně Toušeň informace přímo do Vašeho mobilního telefonu. Služba umožňuje upozornit na mimořádné dění v obci. Jak službu získat? Pro registraci zadejte SMS ve formátu: ADD URA8994 a zašlete na telefonní číslo Pro zrušení registrace zadejte SMS ve formátu: DEL URA8994 a zašlete na telefonní číslo Cena SMS je standardní cena za textovou zprávu a platí ji občan. Pozor! Potvrzovací zprávy nejsou zasílány! Je důležité dodržet formát zasílané SMS, jinak nedojde k přihlášení nebo odhlášení. Zájmové spolky, sdružení a sportovní aktivity Divadelní ohlédnutí 2010 Rok 2010 byl pro Divadelní soubor při T.J. Sokol Lázně Toušeň výjimečný. Začal 10. ledna propojením charitativního tříkrálového odpoledne s hostováním čelákovického souboru s pohádkou Kašpárek a loupeţníci. Domácímu publiku zůstaly utajeny dva výjezdy: část souboru nazvaná Nová generace předvedla 12. ledna v Lysé nad Labem svou první inscenaci šestnáctiletého reţiséra Filipa Müllera Vnitřní démon a základní soubor předvedl 24. ledna na přehlídce Karlínské jeviště v Praze podevětatřicáté pohádku Matěj a čarodějnice v reţii Anny Müllerové. V týţ den ale nepřišlo zkrátka ani dětské publikum v Toušeni, kde hostoval soubor z Rakovníka s pohádkou O tlusté Matyldě. Sokolovna byla opět plná dětí, rodičů i prarodičů, jako o všech dětských divadelních představeních, která se vracela po celé první pololetí. V repertoáru místního souboru zůstala rovněţ pohádková komedie Král jelenem, předvedená pošestnácté ve společné reţii Anny a Dušana Müllerových 30. ledna v Libici nad Cidlinou. Další úsilí se soustředilo na výstupy pro čtveřici domácích karnevalů (divadelní, předškolácký, dětský a sokolský), ohlášených na dny února. Uţ 5. března ale hrál soubor v Chrudimi své parádní Kino reţiséra Dušana Müllera a 20. března se Nová generace úspěšně uvedla s Vnitřním démonem na XXXIV. divadelní přehlídce Wintrův Rakovník v Rakovníku, kde získala diplom za účast a diplom za inscenaci a odkud byla doporučena k postupu do Děčína. V týţ večer se doma zbytek souboru podílel na Spolkovém plese, ale uţ následujícího dne (tedy bez vyspání) všichni odcestovali do Jilemnice předvést své kmenové inscenace pohybového divadla Kino a Loď. V měsíční pauze připravil reţisér Dušan Müller pro 15. národní přehlídku pohybového divadla a pantomimy Otevřeno v Kolíně premiéru pohybové grotesky Foto (Fotka). Hrálo se 17. dubna a v týţ den do programu kolínské přehlídky vstoupila dvakrát i sólová etuda Kabát v podání členky souboru Marie Radové, studentky praţské DAMU, a pantomimická etuda Démon v provedení Filipa Müllera, studenta praţské Konzervatoře. Domácí publikum ani tentokrát nepřišlo o své dětské představení, které hned 18. dubna v toušeňské sokolovně obstaralo hostování Divadýlka Mrak z Havlíčkova Brodu s Velikonoční pohádkou. Počátkem května zcela nečekaně přišla mailem zpráva Číny, ţe se navazuje na ústní pozvání, které bylo toušeňskému souboru vysloveno před půlrokem při společné účasti na 13. Mezinárodním divadelním setkání v Lörrachu v Bádensku-

4 Würtembersku, kde toušeňský soubor zazářil s Kinem. Podepsán byl profesor Huizhu Sun, PhD, proděkan šanghajské Divadelní akademie. Zájem vznikl v konkurenci třiceti divadel z Německa, Belgie, Rakouska, Polska, Íránu a Číny. Ačkoli představa o zájezdu do Číny připomínala přelud či sen, bylo třeba ji začít brát váţně. Z šanghajské Divadelní akademie si vyţádali videa všech titulů toušeňského pohybového divadla na DVD. Souběţně se manaţer souboru Luboš Jakub snaţil zjistit, co všechno by takový zájezd vyţadoval a hlavně kolik by stál. Čínská strana jednala velmi zvolna, prázdniny utíkaly, ale brzy bylo mnoho detailů jasných: kolik stojí vízum, očkování, pojištění, která společnost má nejlevnější letenky atd. Pokud se zájezd uskuteční, jeho rozpočet bude Kč. Bohuţel se ukázalo i to, ţe v průběhu roku jiţ nelze získat ţádnou výraznější finanční pomoc. Středočeský kraj své termíny uzavřel a Česká obec sokolská mohla uvolnit jen Kč. Mezitím 13. května Nová generace pozoruhodně uspěla s inscenací Vnitřního démona na důleţité celostátní přehlídce amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Děčín 2010 : za jevištní adaptaci a reţii inscenace udělila odborná porota čestné uznání Filipu Müllerovi, za herecké výkony obdrţeli čestná uznání Josef Láska a Milan Peroutka, a celý soubor získal nominaci na nejvyšší metu do Hronova. Toušeňští diváci se potěšili 19. června na nádvoří Základní školy groteskou Foto, s níţ divadelníci přispěli k oslavám 350 let školního vyučování v Toušeni a zároveň nabídli místní kabelové televizi LáTo další programový evergreen. Závratný úspěch Nové generace vyvrcholil 6. srpna dvěma představeními hry Vnitřní démon na jubilejním 80. Jiráskově Hronově. Toušeňský soubor tím vstoupil podruhé do programů nejvyšší přehlídky českého amatérského divadla (po Kinu 2008). Takto opakovaného ocenění kvality soustavné práce se souboru dosud nikdy nedostalo. Derniéra (osmé představení) Vnitřního démona proběhla 4. září na přehlídce Divadelní Brandýs v brandýském kině, kde členové souboru v týţ den předvedli i grotesku Kino. Podzim naplnila horečná jednání. Divadelní akademie v Šanghaji zvýšila váţnost svého pozvání příslibem dotovat 51 % nákladů celého zájezdu. Rada a zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň velkoryse rozhodly 15. září věnovat Divadelnímu souboru v uznání za jeho reprezentační činnost a k uskutečnění zájezdu do Číny jednorázovou dotaci ve výši Kč a poskytnout bezúročnou půjčku ve výši Kč, splatnou do dvou let. Pokud si kaţdý z osmnácti účastníků zájezdu zaplatí vízum, očkování, pojištění a část diet a ubytování, zájezd bude moţný! Přípravy prověřily obětavost, sebezapření, sebeovládání a odhodlání všech. Byly tak náročné, ţe si nakonec vyţádaly odloţit i sjednávání obvyklých divadel pro děti. Na loňské úspěšné zájezdy do Paderbornu a Lörrachu v Německu totiţ ještě navazovala příleţitost vystoupit ve Francii. Opět s Kinem, a to 9. října a hned dvakrát v rámci festivalu amatérského divadla Theatra 2010 (24 e Festival international de théâtre amateur) ve známém středisku Saint-Louis. Ohlas byl bouřlivý nejen u publika, ale i u poroty, která po tři dny hodnotila 22 souborů z různých koutů Francie a také ze Švýcarska, Itálie, Belgie a Nizozemí. Toušeňský soubor byl z České republiky jediný. Ze všech zahraničních účastníků byl uznán za nejlepší a vyznamenán křišťálovou plaketou s bronzovým štítkem. A pozván do Švýcarska... Den nato 10. října přispěli starší členové Divadelního souboru doma při slavnostním otevření parku profesora Procházky k představení knihy dramatika Václava Dragouna Tucet příběhů z Toušeně. Soubor se ovšem po návratu z Francie ani doma neohřál, stačil jen mezi intenzivními zkouškami spakovat zavazadla pro dosud největší, nejdelší a nejvzdálenější zájezd: do Číny na Festival orientální komedie, pořádaný v rámci 12. šanghajského mezinárodního festivalu umění (12 th Shanghai International Arts Festival) právě v době končící světové výstavy EXPO Repertoár si vybrali čínští hostitelé podle DVD. Z různých moţností pohybového divadla zvolili devadesátiminutovou sestavu ze čtyř jevištních útvarů, při nichţ nevznikají jazykové bariéry: Loď + Rybář + Autíčko + Kino. První a poslední titul představují uzavřené dějové celky, prostřední dva jsou jevištních etudy. Všechny inscenace jsou autorským dílem reţiséra souboru Dušana Müllera, hudebního skladatele Míti Denčeva a kolektivu souboru. Program byl na plakátech nazván anglicky CZECH MIME by Lázně Toušeň. Celý název souboru včetně T.J. Sokol a fotografií opakovaly i všechny

5 letáčky, bilboardy a internetové servery s kulturními programy v Šanghaji. Pečlivě připravený soubor (některé role bylo třeba obsadit nově) odletěl z Prahy 22. října přes Istambul. V Šanghaji přistál o den později. První představení sestavy Loď + Rybář + Autíčko + Kino před čínským publikem proběhlo 24. října na scéně Kulturního pavilonu Hong Kou. Následujícího dne se vše přestěhovalo na půdu Divadelní akademie do Akademického divadla, kde soubor hrál 26. A 27. října. Vrcholem pak byla dvě další vystoupení na scéně Městského divadla 28. a 29. října. Loď se hrála pošestadvacáté, Kino podevětadvacáté. Zvláštností bylo, ţe čínští hostitelé zajistili na místě výrobu všech potřebných kulis podle zaslané dokumentace tedy i replik dvou řad sklopných sedaček z toušeňské sokolovny. Na oplátku se herci naučili několik výkřiků čínsky a dali si napsat čínskými znaky na tabulky to, co je v rámci her určeno publiku k přečtení. Dobře připravená propagace zajistila na všech pět představení vysokou návštěvnost i při nemalých cenách. Reakce publika byly nečekané. Číňané se smáli úplně jindy neţ Evropané, tleskali na otevřené scéně, ale zároveň nebyli zvyklí na opakovanou děkovačku. Slovy mailu reţiséra Dušana Müllera ze Šanghaje 28. října: Bratře, bratře, dnes jsme hráli v jiném divadle. Předtím to bylo Academy Theatre, dnes to bylo Shanghai City Theatre. Bylo ještě větší neţ dvě předešlá divadla. Před začátkem, protoţe jsme se stěhovali z jednoho divadla do druhého a věci nám stěhovali Číňani, jsme v 17 h zjistili, ţe nám chybí lavice. Začaly se shánět. Bylo nám řečeno, ţe hlavnímu technikovi se nechtělo pro ně posílat náklaďák, tak rozhodl, ţe budeme hrát na ţidlích, ţe to je taky dobrý. Okolí se mu bálo říct, ţe to nejde, ale my jsme řekli, ţe bez lavic nehrajeme. Lavice přivezli asi ¼ hodiny před představením. Naše Viktorie, co nás má na starost to komentovala: "Vítejte v Číně!" Představení se divákům líbilo. Čínské publikum se směje, ale jakoby se za smích stydělo a snaţilo se na veřejnosti moc neprojevovat. V úvodu proslovu Číňanka, která nás má na starost, překládá tři věty, které říkám publiku, pokyne a oni se roztleskají. Já pokračuji, ona přeloţí, pokyne, zatleskají. Občas tleskají samovolně během představení. Nejsou to reakce, na jaké jsme zvyklí v Evropě, ale po představení chodí a říkají jak se jim to líbilo. Dnes na nás byli studenti anglické školy. Prvních 5 minut si hráli na mobilech počítačové hry. Potom je ale vypli a sledovali hru aţ do konce. Po představení, kdyţ diváci odešli, se s námi nechali fotit. Jako nejoblíbenější objekt pro focení byl Velký Vojta. Jinak s námi vedli debatu, jak dlouho takovou hru nacvičujeme, jak to vymýšlíme a jestli děláme jenom pantomimu atd. Nejvíc se jim dnes líbila Janička Hadrbolcová. Zítra hrajeme ve stejném divadle naposledy. Všechny pozdravujeme. A v poslední mailové zprávě: Bratře bratře, tak jsme odehráli poslední představení. Začátek chladný. Pomalu se to rozjelo a nakonec se smáli. Jiţ jsme zmákli i místní děkovačku, z jeviště jsme neslézali, děkovali se a publikum nepřestávalo tleskat. Po představení k nám přišly do šatny tři dámy Češky. Byly nadšené, jak se jim to líbilo. Říkal jsem, ţe reakce jsou trochu jiné neţ na jaké jsme zvyklí, smály se a říkaly, ţe Číňani některé fóry můţou těţko pochopit. Jedna dělá na ambasádě, jedna prodává škodovky a třetí je na Expu. Fotily se s námi, daly nám rady kam v Šanghaji, telefony na sebe. Kdybychom se dostali do úzkých, tak ať se na ně obrátíme. Předali jsme dárky a rozloučili se s překladatelkou, která s námi i vystupovala. Chtěla závěrečně vyfotit s jednotlivci, s Verčou coby tlusťochem, Lubošem a se mnou. Myslím, ţe dnešní představení se povedlo. Herec a manaţer souboru, student Luboš Jakub poskytl rozhovor internetovému deníku Shanghai_Daily.com, který ho překřtil na Lubos Tousen : "Pohybové divadlo je snadno srozumitelné divákům bez rozdílu jazyka, kultury i věku. Jakýkoli příběh se dá vyjádřit i beze slov. Nejlepším důkazem toho byl Charlie Chaplin jako tvůrce klasického, správně načasovaného gagu. Je pro nás velkým vzorem. Vzor nezklamal. Ihned po prvním představení bylo souboru vysloveno další pozvání a mailem se ozval čínský manaţer, který chtěl turné toušeňských divadelníků ihned prodlouţit... Šanghajský divadelní festival se pořádá průběţně od září do konce roku. V roce 2010 se byly jeho hosty soubory z více neţ třiceti zemí světa z Austrálie, Belgie, České republiky, Číny, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Japonska, Jiţní Koreje, Kanady, Kuby, Litvy, Lotyšska, Malajsie, Německa, Nigerie, Nizozemí, Nového Zélandu, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Singapuru, Španělska, Švédska, Velké Británie, USA a Venezuely. Divadelní soubor při T.J. Sokol Lázně Toušeň zastupoval Českou republiku jako jediný. Výjimečná příleţitost k reprezentaci českého amatérského divadla, Sokola a městyse Lázně Toušeň dopadla skvěle a uţ dnes je historickým mezníkem nejen pro toušeňský soubor. Předtím vystoupili čeští divadelní amatéři v Asii pouze jednou v souboru Spodina z Plzně s Gogolovou Ţenitbou v Jiţní Koreji v srpnu 2008.

6 Návrat z Asie byl mnohem únavnější, ale šťastnější neţ odkudkoli. Téměř dva dny strávené v letadlech a opět na letišti v Istambulu se uzavřely v praţské Ruzyni aţ 2. prosince před polednem. Nebyl to ale ještě konec roku 2010: jako neúnavní sokolové stihli členové souboru ještě zorganizovat 13. listopadu martinskou posvícenskou taneční zábavu, jako disciplinovaní divadelníci se podíleli 27. listopadu na slavnosti adventního rozsvícení vánočního stromu a 5. prosince sami připravili mikulášskou nadílku. Mezitím soubor Nová generace, nevyčerpaný zájezdem do Číny, připravil na 4. prosince premiéru druhé hry v reţii člena toušeňského souboru Filipa Müllera: Dandé. Opět ze současného ţivota mladých lidí kolem umění. Sokolovnu naplnila početná společnost reţisérových spolustudentů herectví a reţie z praţské konzervatoře a jejich přátel. Soubor s čínskou zkušeností pak stačil rychle nabrat síly a korunovat celoroční zkoušky ještě dvěma premiérami. V reţii Dušana Müllera vyšperkoval rozměrným výstupem komediantů inscenaci Prodané nevěsty, na níţ se podílely i další tři sokolské soubory (z Pyšel, Slatiňan a Prahy). Hrálo se v Pyšelích 11. a 12. prosince. Mezi představeními se stihla skokem tři taneční vystoupení (Kankán + Piráti + Komedianti) na Novodvorské a pár dní poté 18. prosince další adventní vystoupení ve Staré Boleslavi. Konečně, v profesionální reţii Milana Schejbala spatřila světlo ramp v kulisách a kostýmech Josefa Jelínka v toušeňské sokolovně 26. prosince premiéra staré italské komedie Poprask na laguně. Pokud jste nic z toho nestihli, můţete se těšit na vše znovu při VII. Národní přehlídce sokolských ochotnických divadel v toušeňské sokolovně v půli dubna jvk Za vánoční náladou baráčníků Také se vám stává, ţe svátky uţ jsou za dveřmi a ta správná vánoční nálada jaksi nepřichází? Ţe schránku máte naditou letáky s nabídkou dárků, které rozhodně nesmíte opomenout, kamkoli do obchodu vkročíte, samá blikající světélka, tklivá hudba, stokrát opakované koledy vás vtahují do toho shonu, tak se poddejte, nakupujte, naplňte košíky, nechte se omámit tím leskem a přesto máte pocit štvané zvěře? Ţe nestíháte, nemáte všechno napečeno, uklizeno a tolik věcí je potřeba ještě zařídit? A ta vánoční sváteční nálada ţe na vás sama spadne jako únava po tom všem zmatku? Je také jiná moţnost, hodit ty všechny nepodstatnosti za hlavu, udělat si čas a vyjít svátečnímu naladění naproti. Podobně to dělají toušenští baráčníci. Uţ po několikáté podnikají krátkou předvánoční pouť po zajímavých místech v okolí. Na sedění se domluví, kdo s kým pojede, aby auta byla vytíţená, a sraz je v neděli v deset na náměstí. Přišli všichni, bereme i známé a vnoučata, jen kontrolujeme seznam, abychom někoho nezapomněli, jako posledně. Trasu uţ dobře známe. První zastávka svíčkárna RODAS v Šestajovicích. Děti namáčejí knoty do barevných vosků a tvoří si svou vlastní originální svíci, do ořechových skořápek vtlačují teplou bílou hmotu, zapíchnou kousek tmavé šňůrky a lodička je připravena vyplout a svítit si na svou štědrovečerní plavbu. Nasáváme tu podmanivou vůni parafinu a vybíráme svíčky na adventní věnec, ty správné do svícnů a s vánočními motivy jako drobné dárky. Malá farma s domácími zvířaty se opět rozrostla, přibyla prasátka i oveček je víc, z úhledné chaloupky na nás vykukuje statný Santa Claus. Ten dobrák dorazil uţ i sem. Nová je i prostorná kavárna, tenké stěny z palubek má dokonale zatepleny a je v ní útulno.povídáme si s paní provozní o výrobě i distribuci jejich voňavého zboţí a o dalších plánech na rozšíření parkoviště, ulice pro velký zájem uţ začíná být těsná. Ke kávě si dáváme švestkové nebo tvarohové koláče a na stolech v miskách hoří a voní vánoční svíčky.

7 Ta druhá zastávka je tradičně u Kubů v Lesním ateliéru v Kersku. Hned za dveřmi nám pohledná děvčata nabízejí horký vánoční punč a hořické trubičky. Samozřejmě, ţe neodoláme a prohlíţíme si vystavené křehké ozdoby z tenkých skleněných trubiček a korálků, takové, co dobře známe z dřívějších dob. Děti navlékají korálky perle se jim říká na tenký drátek a tvoří barevnou hvězdičku pro vánoční stromeček. Ţe je nám to povědomé? Jistě, svou výrobu tady předvádí rodinná firma Rautis z Poniklé v Podkrkonoší, před třemi lety jsme si tam prohlédli celý provoz. V patře pomalu obcházíme velkou výstavu vánočních drobností. Vkusně naaranţované, ručně vyrobené z pálené hlíny, porcelánu, ze dřeva, proutí nebo foukaného skla dýchají na vás umem svých tvůrců, poctivou a trpělivou prací. Přemýšlíte, koho podarujete, protoţe o radost, kterou ty vkusné výtvory vzbuzují, se musíte s někým podělit. Usměvavá paní Kubová se s námi loučí pěkné svátky, pozdravujte v Toušeni a přijeďte zas! Jen o kousek dál je zastávka na oběd. Kdyţ nás ve známé Hájence uvádějí do salonku, je nám jasné, co si dáme. Přece kančí se šípkovou omáčkou, uţ se na to těšíme. Z obrázků na stěnách se na nás mračí pan Hrabal, pod napnutou kůţí z divočáka a na parapetech jsou přibité smrkové haluze. Opravdu nám tady chutná, jak si někdo můţe dát takovou kančí dobrotu s obyčejným zelím? Do slavností sněţenek je sice ještě daleko, přesto zajíţdíme do nedalekého Hradišťka na hřbitov. Pomníček pana spisovatele Hrabala okupují keramické kočky, hlavičky vystrkují z navátého sněhu. Moje kočenky, jim říkával, kdyţ je krmil u své chaty se zelenými okny v Kersku. Svíčky, co vezeme s sebou, hoří dobře i v mrazivém větru, který se hřbitovem prohání. Poslední zastavení je v Přerově nad Labem u skanzenu. Chaloupky dobře známe, tam uţ jsme byli několikrát. Míříme ke stodole vedle zámku, kde je zajímavá prodejna tradičních venkovských výrobků. Mezi betlémy, reţnou i glazovanou keramikou, mezi perníky, čaji, jmelím a voňavými františky vybíráme poslední drobné dárky. Do Toušeně je to jen pár kilometrů, za chvíli budeme doma. Z cesty si vezeme pár maličkostí, příjemné dojmy a náladu klidných českých Vánoc... skvělá nálada u šípkové omáčky.. FK Slavoj Lázně Toušeň Jiří Kučera, Obec baráčníků Lázně Toušeň Do nové sezóny se nám podařilo udrţet druţstvo ţáků, ale pro nedostatek hráčů jsme nedokázali postavit druţstvo dorostenců. Proto nám nezbylo nic jiného neţ sehnat ke zbylým dorostencům pět šest dospělých hráčů a sestavit k,,a týmu i,,b tým. Ţáci jsou v tabulce po podzimní části na pěkném čtvrtém místě.,,a tým je překvapivě na místě druhém a,,b tým se jistě na jaře posune z jedenácté příčky výš. Takţe se dá říci, ţe po podzimní části soutěţe jsme s výsledky našich muţstev spokojeni. Jinak je tomu s nedisciplinovaností některých našich hráčů. Máme příliš mnoho vyloučených. Spokojeni nemůţeme být ani s naší mládeţí jako takovou. Do sportu se hlásí čím dál tím méně dětí. Mladí mají mnoho jiných lákadel, ale sport mezi ně nepatří. To,

8 co bylo dříve přirozené - tedy pohyb venku nebo v Sokole, jiţ neplatí. Převládá lenost a pohodlnost. Dále nás trápí nedostatek financí. Krize zasáhla do celé ekonomiky, a tak se šetří kde se dá. Bohuţel je tomu tak i ve sportu. Do sportu přichází čím dál tím méně peněz a to ještě se značným zpoţděním. I kdyţ nám Úřad městyse odpustil dluh, za coţ velmi děkujeme, tak nám peníze nestačí pokrýt ani naši reţii na chod klubu. O nějaké investici jako je výměna oken, mříţí, nová fasáda, střídačky, nové dresy, balóny a jiné uţ vůbec neuvaţujeme. Jen díky tomu, ţe si spoustu věcí děláme a opravujeme sami anebo pomocí malých sponzorů, se nám daří přeţívat. I přesto všechno máme fotbal rádi a věříme, ţe bude zase líp. Za FK Slavoj Miroslav Pitro JACHTKLUB LÁZNĚ TOUŠEŇ Pro jednoduché představení těm kteří jsou zcela nedotčení lze říci, ţe v případě jachtingu se jedná o sport provozovaný na plachetních lodích hnaných silou větru. Závodní plachetnice se dělí do lodních tříd, dle daných parametrů. Rozhodně se tedy nejedná o lodičku se zábradlíčky, s ledničkou v podpalubí a dvěma loţnicemi, včetně pokojíku pro hosty. Jachting je sportem na plný úvazek a proto ho provozuje pouze ten, kdo je mu plně oddán. Bohuţel se i jachting, stejně jako jiná sportovní odvětví, potýká s nedostatkem mladé generace. Přitom se jedná o atraktivní sportovní obor, který nabízí velké moţnosti, jeţ rozvíjí osobnost kaţdého mladého člověka. S přípravou mladých jachtařů lze začít jiţ v době, kdy zahajují jednu z etap ţivota - povinnou školní docházku, tj. ve věku velmi nízkém. Výchova a výcvik mladé jachtařské generace ovšem neprobíhá formou zájmových krouţků. Jak jiţ bylo naznačeno, musí se do toho jít naplno. Kaţdopádně jachting nabídne ditěti, či mladému člověku více, neţ podivně se tvářící parta omladiny s velmi svéráznými názory na ţivot, a to nejen vlastní. Přes všechnu náročnost tohoto sportu lze demonstrovat, ţe kdyţ se chce, všechno jde. Důkazem toho je mnoho úspechů, kterých Jachtklub Lázně Toušeň docílil, například v sezóně 2010, o které se s Vámi rádi podělíme. Výčet úspěchů zmiňované sezóny 2010 je následující: Jachtklub má v současné době 11 aktivních závodníků, z toho je 8 dospělých a 3 zástupci mládeţe. Celkem 137 startů, tj. 12,45 startů na závodníka 40x stupně vítězů (18 x 1. místo, 15 x 2.místo a 7 x 3. místo 3 a 4. místo na ME 9. a 12. místo na MS 1.a 2. místo na MČR 1.místo na M Slovinska a M Švýcarska 2. místo na M Švýcarska 1. místo Coppa Patella Austria 2. místo Finn Duel Austria 2. místo Oberland Putz Austria 1. místo CECC GER Ostseecup Pokud by měl někdo z Vás chuť se přidat, pak je vítán.. Sportovní akce v Lázních Toušeni Štíhlejší rok 2011 Dne zahajujeme 3 měsíční redukční kurz s pohybovou aktivitou. Tréninky budou 2x týdně v tělocvičně ZŠ Lázně Toušeň. Účastníci obdrţí individuálně vypracovaný stravovací plán a individuální tréninkové plány na základě vstupní diagnostiky a kontrolních měření. Více informací naleznete na Kruhové tréninky v ZŠ Lázně Toušeň Tento druh tréninku rozvíjí svalovou sílu a současně i celkovou fyzickou zdatnost. Několik klientů můţe cvičit najednou s

9 individuálním zatíţením. Je zde přesně vymezen čas cvičení, délka série, čas intervalu odpočinku. Cviky jsou zaměřeny na posílení a zpevnění celého těla. Tento druh tréninku je vhodný pro všechny zdravé jedince,kteří chtějí zvýšit svou fyzickou kondici, ZHUBNOUT a zpevnit celé tělo. Cvičení určeno pro ţeny i muţe! Rodinné centrum U MYŠÁKA Rozvrh hodin: Připravujeme: V. ročník Lázeňského běhu Lázeňský běh se uskuteční v neděli na fotbalovém hřišti v Lázních Toušeni. Čas prezentace 13:00 13:45. Start první kategorie 14:00. Start hlavní kategorie na 4200m v 16:00. Délky tratí, vypsané kategorie a více info naleznete na Bc. Lucie Tihonová Karneval pro děti do 5 let únor, sokolovna Kurz první pomoci nové trendy v poskytování PP. Toxické otravy dětí. Teorie a praxe. - víte, jaký je rozdíl v oţivování miminek, dětí do 15 let a dospělých? Workshop na téma: řešení konfliktu v rodině, asertivita, emoční inteligence, kázeň ve výchově, otevřená komunikace v rodině, aktivní naslouchaní, agrese a co s ní. Workshop by propojil teoretické vědomosti v praktickém procvičení technikou sebezkušenosti. Pokud máte zájem o připravované aktivity, dejte nám vědět, abychom obsah a termín konání přizpůsobili vašim potřebám. Děkujeme.

10 Hledáme novou generaci aktivních maminek a tatínků, kteří by pokračovali v naší započaté práci. Zakladatelky RC u Myšáka postupně odcházejí z rodičovské dovolené do zaměstnání a nemohou se plně věnovat zajištění provozu v RC. Členové občanského sdruţení mají výhody a slevy na aktivity a uţívání RC. Hledáme lektory krouţků pro děti Tanečky a hudební výchova, cvičení dětí, joga pro děti. Blesková humanitární sbírka srpna uspořádalo občanské sdruţení RC Toušeňský Myšák o.s. sbírku pro oběti povodní v Libereckém kraji. K našemu překvapení se Rodinné centrum u Myšáka během dopoledne zaplnilo mnoţstvím oblečení a bot pro dospělé a děti, hračkami a dětskými knihami, dětskými kočárky a autosedačkami, hygienickými a dezinfekčními prostředky. Dárci také věnovali funkční televizory, mikrovlnné trouby, rádia a ţehličky. Děkujeme touto cestou všem dárcům z Toušeně a okolních měst a hlavně třem muţům (pan Smolík, Novák a Ros), kteří obětovali celé odpoledne, naloţili a svými vozy vše odvezli do humanitárního skladu v Raspenavě. Doufáme, ţe tato sbírka trochu pomohla obětem této přírodní katastrofy. Popis aktivit v RC u Myšáka HERNA prostor pro rodiče s dětmi. Jsou zde hračky a cvičební pomůcky, dřevěný domeček, tunel, hopsadla a houpačky, balanční dráha, obří kolo prolézačka, velká měkká ţíněnka, over bally a gymbally, pastelky a omalovánky, tabule a křídy. Přebalovací pult s hygienickými potřebami, dětské nádobí, slintáčky a ţidličky, el.ohřívač lahviček. Občerstvení - teplé a studené nápoje, dětské výţivy, piškoty a racio sušenky. Půjčit si zde můţete knihy, anglicky mluvící tuţku, baby vak, velký HAPPY HOP hrad. HOPSÁNÍČKO pohybová aktivita pro děti. Velké prostory herny umoţňují pouţití HAPPY HOP hradu (6,5 m2) se skluzavkou a balonky, kde se děti opravdu vyřádí. TVOŘENÍČKO výtvarný krouţek pro děti od 2,5 roku (s asistencí rodiče) do 6 let Vytváříme obrázky, objekty, loutky, hračky. Pouţíváme netradiční materiály a různé výtvarné techniky. ANGLIČTINA s rodilým mluvčím- kurzy pro děti od 3-10 let. Ve spolupráci s jazykovou školou Carpinus Český Brod, více na Lektor Scot, který je školený na vyučování velmi malých dětí formou her. Učebnice Cookie and friends a Incredible English. Akreditováno MŠMT (Ministerstvo školství) Blanka Nováková Nabídka zimních radovánek ITALSKÉ DOLOMITY Nabízím poslední volná místa v termínu dny lyţování v různých střediscích v oblasti Dolomity Superski cena 4 400,- Kč. Doprava busem z Toušeně, ubytování v rodinném penzionu, polopenze 128,- EUR, skipas. Bliţší info: Ivana Studničková Nabídli nám sousedé, tentokráte z Čelákovic Dospělí i děti přijďte si k nám dobít energii! Pro vás všechny, co potřebujete načerpat novou energii, uvolnit nahromaděný stres nebo shodit nějaké to kilo po vánočním hodování v lednu otevíráme nové, útulné relaxační centrum v Čelákovicích. Můţete si vybrat z několika druhů cvičení pro dospělé jako je jóga, dokonce i jóga pro těhotné ţeny, kde se

11 nastávající maminky připraví na klidný porod. Dále nabízíme kurzy tai-chi a pilates. Všechna tato cvičení jsou velice příjemná, odbourávají stres, ale také tvarují postavu, prodluţují svaly a naučí vás koncentraci, kterou všichni potřebujeme v denním ţivotě. Při dopoledním cvičení vám rády pohlídáme dětičky v herně plné hraček. Po cvičení se cvičební sál přemění v příjemnou čajovnu, kde si můţete popovídat, dát si šálek čaje, kávy nebo malé občerstvení. Pro dětičky je samozřejmě volná herna. Další sluţbou je široká škála masáţí od klasické po čokoládové, medové, masáţ lávovými kameny či relaxační nebo reflexní. Všechna cvičení vedou velmi zkušení instruktoři s dlouholetou praxí a odborností. Připraveny jsou také zájmové krouţky pro děti. Ze sportovních aktivit je to také jóga a tai-chi (8 14 let). Tato cvičení jsme vybraly pro jejich široký záběr na dětský organismus. Jóga i tai-chi podporují zdravý vývin dítěte, zejména páteře, naučí je soustředit se, pracovat s vnitřní energií, dokonce zlepšuje školní prospěch. Pro tvořivé a hloubavé děti (8-14 let) nabízíme divadelní dílnu, kterou vede autorka známého dětského muzikálu Bílý dalmatin. Děti si během půlroku nastudují divadelní hru, kterou před prázdninami představí veřejnosti. Pro šikovné ručičky je tady tvořivá dílna (8-14 let), kde se děti seznámí s mnoţstvím výtvarných technik. Budeme malovat, batikovat, pracovat s hlínou, moduritem, naučíme děti ubrouskovou techniku, malovat na sklo, pracovat s fimem a další zajímavosti. Nezapomněly jsme ani na menší děti, kterým nabízíme Baby klub. Tento krouţek je pro děti od 4-6 let. Naučíme se, jak se správně drţí tuţka či pastelka, jak si zavázat tkaničky, budeme zpívat, recitovat, malovat a hrát pididivadlo. Svoje úsilí spojíme i s velkými kolegy z divadelní dílny a předvedeme své nové dovednosti na vystoupení pro rodiče a veřejnost. Maminkám, které chtějí mít pro sebe trochu času pohlídáme jejich děti jiţ od 8 měsíců v dětské herně kaţdou středu od 9 do 14 hod. Dále připravujeme semináře a kurzy: meditace aby se plnila přání, kreslení pravou mozkovou hemisférou (pro děti), jarní prázdniny v relax centru pro děti od 10 do 17 hod (s programem) Věříme, ţe si z naší bohaté nabídky vyberete a těšíme se na vás. RELAX CENTRUM NIRVANA Sokolovská 1644 Čelákovice (naproti Penny), tel: , , Kvůli omezené kapacitě je nutné objednávat se předem. Zápis do dětských kurzů: h (ukázková hodina dětské jógy od 14 h), h (ukázková hodina tai-chi od 15,30 h), h, h, h. Malá ukázka prostor, které jsou pro Vás připraveny. Cvičební sál Dětská herna Simona Votyová

12 Přečetli jsme pro Vás Po Novém roce zatmění Slunce Po Novém roce bude částečné zatmění Slunce, 4. ledna vyjde v 7:58 a sedm minut poté ho začne měsíční disk zakrývat. Nejvyšší fáze nastane v 9:25 hodin, kdy bude zakryto 79% jeho povrchu. Bude ho moţné pozorovat nízko nad jihovýchodním obzorem v celém rozsahu. Bude se jednat o největší částečné zatmění v České republice po osmi letech a nejvýraznější svého druhu aţ do roku Celé Slunce bude na obloze opět v 10:52 hodin. Zpravodajské povídání Váţení sousedé, došli jsme k poznání, ţe to co Toušeni (mimo jiné) opravdu chybělo je vlastní domácí tisk. A proto právě teď drţíte v ruce jeho první, ovšem velmi nesmělý náznak. Zatím mu říkáme Toušeňský Zpravodaj. Kdyţ jsme se rozhodli uvést Zpravodaj v ţivot nechávali jsme se unášet mnoha představami o tom, jak by měl vypadat, co by měl obsahovat a tak podobně, ale nakonec jsme došli k závěru, ţe kdyţ se má jednat o tisk domácí, tak je na místě poţádat Vás, budoucí čtenáře, o pomoc, coţ právě tímto oslovením činíme. Takţe úvod máme za sebou a nyní Vám nastíníme, jak si tu pomoc představujeme. V první řadě jsme zřídili Ale nelekejte se, mysleli jsme i na ty, kteří nemají přístup na internet. Pro ty je na úřadě zřízena dopisová schránka (ve skutečnosti je to krabice). Oběma těmito způsoby s námi můţete komunikovat. Těšíme se na Vaše nápady, podněty, dotazy, ale POZOR i vlastní tvorbu. To vše bude ovlivňovat podobu a náplň Zpravodaje. A pokud někdo ovlivní další ţivotaschopnost a rozkvět Zpravodaje sponzorským darem, bude tento dobrodinec námi, prozatímními zmocněnci Zpravodaje opěvován, všude chválen, a pokud si bude přát, tak dostane i hobla. Zpravodaj zároveň nabízí moţnost inzerce, a to jak řádkové, tak obrázkové, pravidelně se opakující a vůbec takové jaké znáte z jiných periodik. Podrobnosti Vám rádi sdělí na Úřadě městyse. Inu, tak to je pro začátek vše. Jen si dovolujeme připomenout, ţe Zpravodaj je tiskem slušně vychovaným, takţe v případě, ţe by někdo cítil potřebu zasílat cokoliv protknuté vulgarismy, pomluvami nebo něčím tomu podobným tak ať na takové příspěvky ani neplýtvá časem. Takové příspěvky skončí tam kam patří, tj. v koši. Moţná, ţe pokud by byl pouţit velký papír, tak si s ním někdo podloţí nohu stolu, aby se stůl nekýval. Tak. A nakonec to nejlepší! S O U T Ě Ţ Jak jiţ bylo řečeno hledáme nové jméno pro náš Zpravodaj. Vyhlašujeme proto soutěţ o nový a nejhezčí název Toušeňského Zpravodaje. Výherce získá od Úřadu městyse věcný dar a bude mu uspořádána veselice. Podmínky soutěţe jsou prosté: Do zašlete svůj návrh na ovou adresu popřípadě ho vhoďte do dopisové schránky na Úřadě městyse. K obojímu nezapomeňte připojit jméno a kontakt! Pokud tak neučiníte, tak si ten věcný dar bude muset úřad uţít sám.

13 Přehled akcí jaro/léto 2011 Divadelní soubor při T.J. Sokol Program 29.ledna 2011 Divadelní soubor v Číně Pořádá divadelní soubor od hod 30.ledna 2011 Pohádka pro děti O šišlavých nevěstách Hrají D.S.Tyl Čelákovice (začátek bude upřesněn) 25. února 2011 Divadelní karneval na téma FILM Pořádá Divadelní soubor při TJ Sokol v místní sokolovně od 20,00 hod 26. února 2011 Dětský karneval Veselé disko-skotačení v maskách Pořádá Divadelní soubor, TJ Sokol Lázně Toušeň a RC Myšák v místní sokolovně, a to od do pro předškoláky a od do hodin pro děti školní a starší 26. února 2011 Sokolský karneval na téma FILM Pořádá TJ Sokol Lázně Toušeň v místní sokolovně od hodin Březen 2011(datum bude upřesněno) Pohádka pro děti, neděle od 15,00 hod dubna 2011 VII. národní přehlídka sokolských ochotnických divadel Sokolovna Lázně Toušeň FK Slavoj Lázně Toušeň A3B IV.třída oddělení B 16. kolo (16.) sobota hod A3B1605 Mochov B - Toušeň B 17. kolo (17) neděle hod A3B1705 Toušeň B - Nehvizdy B 18. kolo (18.) sobota hod A3B1804 Doubravčice - Toušeň B 19. kolo (19.) neděle hod A3B1906 Toušeň B - Šestajovice 20. kolo (20.) sobota hod A3B2003 Křenice - Toušeň B 21. kolo (21.) neděle hod A3B2107 Toušeň B - Sibřina B 29. kolo (27.) čtvrtek hod A3B2707 Babice - Toušeň B 22. kolo (29.) neděle hod A3B2906 Čestlice - Toušeň B 23. kolo (22.) neděle hod A3B2202 Škvorec B - Toušeň B 24. kolo (23.) neděle hod A3B2308 Toušeň B - Pacov B 25. kolo (24.) A3B2401 volno - Toušeň B 30. kolo (28.) čtvrtek hod. A3B2803 Toušeň B - Přišimasy 26. kolo (25.) sobota hod A3B2508 Řeţ A - Toušeň B 27. kolo (30.) neděle hod A3B3004 Toušeň B - Radošovice B 28. kolo (26.) neděle hod A3B2602 Toušeň B - Doubek

14 A3A IV.třída oddělení A 16. kolo (16.) neděle hod A3A1604 Vodochody B - Toušeň A 17. kolo (17) sobota hod A3A1706 Toušeň A - Řeţ B 18. kolo (18.) neděle hod A3A1803 Líbeznice B - Toušeň A 19. kolo (19.) sobota hod A3A1907 Toušeň A - Bášť 20. kolo (20.) sobota hod A3A2002 Klíčany - Toušeň A 21. kolo (21.) sobota hod A3A2108 Toušeň A - Veleň 29. kolo (27.) čtvrtek hod A3A2706 Od.Voda B - Toušeň A 22. kolo (29.) neděle hod A3A2905 Záluţí B - Toušeň A 23. kolo (22.) A3A2201 volno - Toušeň A 24. kolo (23.) neděle hod A3A2308 Brázdim B - Toušeň A 25. kolo (24.) sobota hod A3A2402 Toušeň A - Mratín 30. kolo (28.) čtvrtek hod. A3A2804 Toušeň A - Měšice B 26. kolo (25.) neděle hod hřiště Líbeznice A3A2507 Bořanovice - Toušeň A 13. kolo (13.) neděle hod E1A1302 Úvaly - Toušeň 14. kolo (14.) sobota hod E1A1406 Toušeň - Veleň 15. kolo (15.) E1A1501 Toušeň - volno 16. kolo (16.) sobota hod E1A1606 Klíčany - Toušeň 17. kolo (17.) sobota hod E1A1702 Toušeň Zeleneč 18. kolo (18.) sobota hod E1A1805 Předboj - Toušeň 19. kolo (19.) sobota hod E1A1903 Toušeň Měšice 20. kolo (20.) sobota hod E1A2004 Klecany Toušeň 21. kolo (21.) sobota hod E1A2104 Toušeň - Veltěţ 22. kolo (22.) hlášenka E1A2203 Jirny Toušeň 27. kolo (30.) sobota hod A3A3005 Toušeň A - Sluhy 28. kolo (26.) sobota hod A3A2603 Toušeň A Větrušice E1A okresní přebor žáků A 12. kolo (12.) sobota hod E1A1205 Toušeň - Škvorec

15 Reklamní koutek Toušeňský Zpravodaj děkuje všem, kteří se na jeho vzniku podíleli. Toto číslo Zpravodaje pro Vás připravila Romana Vaňková

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Plán akcí na rok 2014

Plán akcí na rok 2014 Plán akcí na rok 2014 6. 1. od 19,00-22,00 hod. 13. 1. od 19,00 hod. 20. 1. od 19,00-22,00 hod. 29. 1. od 16,30 hod. 3. 2. od 19,00-22,00 hod. 10. 2. od 19,00 hod. 17. 2. od 19,00-22,00 hod. 24. 2. od

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Jak napsat e-mail, který prodává

Jak napsat e-mail, který prodává Jak napsat e-mail, který prodává Tři kouzla prodejních mailů Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Obsah Prodejní e-mail str. 3 Principy prodejního e-mailu str. 6 Načasování str. 7 Odesílatel

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Sehnat dobré muzikanty je lehké, ale hrát jako orchestr, je krásné.

Sehnat dobré muzikanty je lehké, ale hrát jako orchestr, je krásné. Handicap centrum Srdce, o.p.s. Ostende 87/II Poděbrady 290 80 tel./fax.: 325 613 362 IČO: 27576612 ředitel: Mgr. Marcela Marková e-mail: hcs@sdmchotesice.cz web: www.sdmchotesice.cz bankovní spojení: Česká

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY

MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY RODINNÉ PORTRÉTY MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY photography OD FOCENÍ PO TISK / TIPY CO S SEBOU VZÍT KDE SE NEJLÉPE FOTÍ? / RODINNÉ FOTO / CENY A INFORMACE MILOŠ VATRT / fotograf VÍTEJTE Ahoj, jmenuji se Miloš.

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky.

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky. Pondělí 10:15 11:30 Relax yourself Výroba náušnic Kongresový sál Vyrob si vlastní nášnice z různých materiálů. 15:00 16:00 Get the feel Lukostřelba - Sraz u hlavní recepce Přijď si zastřílet z profesionálního

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ZPRAVODAJ. Podzim 2009. Městys Lázně Toušeň

ZPRAVODAJ. Podzim 2009. Městys Lázně Toušeň ZPRAVODAJ Podzim 2009 Městys Lázně Toušeň Přehled kulturních, společenských a sportovních akcí městyse Lázně Toušeň ZÁŘÍ 18. září - pátek Divadelní představení LOĎ V zahradě skleněné vily pořádá Divadelní

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Školní družina při ZŠ Liptál

Školní družina při ZŠ Liptál Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Liptál Verze č. III Platnost od: 1.9. 2015 Zpracovala: Petra Pilná vychovatelka Charakteristika ŠVP pro ŠD vychází z ŠVP ZŠ Liptál,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Krásný předjarní den, jsme tu s novinkami z našeho útulného Baráčku!

Krásný předjarní den, jsme tu s novinkami z našeho útulného Baráčku! Krásný předjarní den, jsme tu s novinkami z našeho útulného Baráčku! Odložte jarní úklid a přijďte se odreagovat do Baráčku - u nás Vás nikdo nutit uklízet nebude:-) Havran Pírko Kdy: 18.3.2009 16.30 h

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA Czech Dance Benefit Society o.s. uvádí MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA NABÍDKA PARTNERSTVÍ PRO ČESKOU PREMIÉRU O PROJEKTU GHETTO 1577 Výlučnost projektu Projekt současného tanečního divadla

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30

Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30 TOULCŮV DVŮR AKCE LISTOPAD 2015 Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30 V našem hlavním městě se stále častěji setkáváme s různými plazími uprchlíky z

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 72

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 72 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 72 Obsah: Slovo ředitele školy. Vánoční besídka, nadělování, vystoupení v domovech důchodců, divadlo, vyhodnocení sběru,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Listy a lístky ze Šafránu

Listy a lístky ze Šafránu Listy a lístky ze Šafránu Podzim 2011 Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU, drţíte v rukou druhé, podzimní, vydání časopisu Listy a lístky ze Šafránu. Přinášíme vám i vašim dětem novinky o činnosti naší organizace,

Více

REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU

REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU JAK TO ZAČÍNÁ A JAK TO KONČÍ-MUSÍ DOBŘE SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA JE NÁŠ VYSNĚNÝ CÍL A JAK TO UDĚLAT? TO JE OTÁZKA??? První, co musíme udělat je co nejdříve

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

www.lipaprovenkov.cz Pořadí projektů 6. výzvy MAS Ţadatel IČO Název projektu Dotace % Body

www.lipaprovenkov.cz Pořadí projektů 6. výzvy MAS Ţadatel IČO Název projektu Dotace % Body Zpravodaj 3/2011 Místní akční skupiny Lípa pro venkov o.s. www.lipaprovenkov.cz Informace o 6. výzvě MAS V termínu stanoveném pro příjem ţádostí byly zaregistrovány celkem 4 ţádosti. Ve Fichi č.7 to byly

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

od 20. července do 16. srpna 2009

od 20. července do 16. srpna 2009 Třetí ročník Ballet & Dance Workshop Ostrava PROJEKT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY L U B O M Í R A P O S P Í Š I L A od 20. července do 16. srpna 2009 Class Pointe

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Akce "NAVÍC" ve školním roce 2013-2014 Rodinné centrum Zajíček

Akce NAVÍC ve školním roce 2013-2014 Rodinné centrum Zajíček Akce "NAVÍC" ve školním roce 2013-2014 Rodinné centrum Zajíček Datum, čas Místo Název akce Popis Cena 2.9.13-8-8.30h 2.9.13-8.30-3.9.13-8.30-3.9.13-8.30-3.9.13-17-18h 10.9.13-20h Pelíšek tělocvična přízemí

Více

Občanské sdružení DOKOLEČKA Centrum pro rodinu Člen Sítě mateřských center VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 www.dokolecka.cz dokolecka@doubravcice.cz tel. 724 689 786 2 Obsah O nás..4 Základní údaje o sdružení;

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

INFORMACE PRO OBČANY OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ TOUŠEŇSKÝ ZPRAVODAJ

INFORMACE PRO OBČANY OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ TOUŠEŇSKÝ ZPRAVODAJ INFORMACE PRO OBČANY OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ TOUŠEŇSKÝ ZPRAVODAJ PODZIM 2004 Obsah: Podzimní a zimní akce v Lázních Toušeni... Provoz Základní školy Lázně Toušeň pro rok 2004/2005...11 Divadelní přehlídka IX.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014 Kontaktní a identifikační údaje Název: Rodinné centrum Bysteráček Sídlo: náměstí Na Podkově 68, Bystré, 56992 Kontakt: Mgr. Lucie

Více

2. PŘEHLED ČINNOSTI SDRUŢENÍ V ROCE 2006 2.1. CO PŘEDCHÁZELO OBČANSKÉMU SDRUŢENÍ PIK-ART? 2.2. ČINNOST ZA ROK 2006 2.3.

2. PŘEHLED ČINNOSTI SDRUŢENÍ V ROCE 2006 2.1. CO PŘEDCHÁZELO OBČANSKÉMU SDRUŢENÍ PIK-ART? 2.2. ČINNOST ZA ROK 2006 2.3. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. O PIK-ARTU 1.1. CO JE PIK-ART 1.2. CÍLE A SMYSL PRÁCE PIK-ARTU 1.3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PRÁCE PIK-ARTU 1.4. PROSTŘEDKY A METODY K NAPLNĚNÍ CÍLŮ 2. PŘEHLED ČINNOSTI SDRUŢENÍ

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Časopis Fokusu Vysočina. Bludišťák

Časopis Fokusu Vysočina. Bludišťák Číslo 3/2015 Časopis Fokusu Vysočina Bludišťák Úvodník Podzimní období bylo ve znamení Týdnů pro duševní zdraví. Týdny pro duševní zdraví byly zakončeny taneční soutěží StarDance trochu jinak III, ve které

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

Nabídka divadelních představení pro střední školy

Nabídka divadelních představení pro střední školy Nabídka divadelních představení pro střední školy Skupinové slevy pro školy Setkání a besedy s režiséry před představením Kulturní centrum ZAHRADA Malenická 1784, Praha 11 www.kczahrada.cz Ředitelská lóže

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

MELOUNOVÝ FESTIVAL Praha 31. července -1.srpna 2009 Praha - Metropole Zličín

MELOUNOVÝ FESTIVAL Praha 31. července -1.srpna 2009 Praha - Metropole Zličín MELOUNOVÝ FESTIVAL Praha 31. července -1.srpna 2009 Praha - Metropole Zličín kategorie způsob vyřezávání * soutěţ ve vyřezávání vodních a cukrových melounů na místě v limitu - (31.7-2.8.) A MISTROVSTVÍ

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

KDYŢ VÁM HRAJE TÁBORANKA

KDYŢ VÁM HRAJE TÁBORANKA č. 4 duben 2010 KDYŢ VÁM HRAJE TÁBORANKA 23. 4. 18:00 Princezna a ţabák anim. pohádka 30. 4. 18:00 Nějak se to komplikuje romantická 7. 5. 18:00 Ţeny v pokušení 14. 5. 18:00 Doktor od jezera hrochů 21.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo:

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Název akce: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Organizátor: Nová Ves, okres Český Krumlov Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav technologie, mechanizace a

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK BŘEZEN 2014 vydání č. 135 ročník 12.

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK BŘEZEN 2014 vydání č. 135 ročník 12. TATOBITSKÝ INFORMÁČEK BŘEZEN 2014 vydání č. 135 ročník 12. Informace z obce VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TATOBITY úterý 25. března od 19 hodin na sále hasičské zbrojnice v Tatobitech. Program :

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více