Zpravodaj. Toušeňský. (zatím) Slovo starostky. aneb Navrhni mi jméno. (viz soutěž uvnitř Zpravodaje) leden aţ březen 2011.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. Toušeňský. (zatím) Slovo starostky. aneb Navrhni mi jméno. (viz soutěž uvnitř Zpravodaje) leden aţ březen 2011."

Transkript

1 Slovo starostky Váţení Toušeňáci, Toušeňský Zpravodaj (zatím) aneb Navrhni mi jméno (viz soutěž uvnitř Zpravodaje) leden aţ březen 2011 v době, kdy píši tento článek, to je téměř měsíc od chvíle, kdy mne Vaše přízeň vynesla na místo starostky našeho městyse. Velmi si váţím Vaší důvěry a uvědomuji si, jak odpovědně musím práci, které tato pozice nese, vykonávat. Velmi mne těší, ţe se všichni kolem mne - počínaje úřednicemi na úřadě, členy rady městyse, členy všech komisí i zastupitelé - vrhli do nového období s optimismem, vervou a snahou pracovat pro Vás co nejlépe. Máme za sebou první měsíc práce v novém volebním období a musím přiznat, ţe je to pro mne čas nových zkušeností a příjemných setkání. Proţila jsem hezké chvíle s Baráčníky, pěkné setkání se staršími a moudrými této obce, které bylo navíc zpestřeno rozpustilým a zdařilým vystoupením dětí z naší školy. Vydařil se také večer rozsvěcení vánočního stromu na náměstí, k němuţ neodmyslitelně patří vystoupení úspěšných divadelníků a školních dětí. Bavily se myslím všechny věkové kategorie. A co nás čeká dále? Práce, práce a snad i trochu radosti z kulturních akcí, které pro Vás připravíme. Tento rok jsme se rozhodli zasvětit zvelebování majetku obce, opravám DPS, hasičárny, školy a školky, budovy bufetu, udrţování zahrady Vzhledem k tomu, ţe šetření je dnes tématem č. 1, bude i u nás potřeba pečlivě počítat a váţit kaţdou investovanou korunu. Budeme se velmi snaţit být dobrými hospodáři. Ale i v této době šetření myslíme v rozpočtu na naše děti, kulturu, sport i zájmové spolky. Chceme, aby naše spoluţití v městysi bylo příjemné pro všechny, lidé se sem rádi vraceli a ti, co jsou zde noví, se stali patrioty. Nenajdete v okolí tak hezkou obec, která má vše co si můţeme přát. Krásnou přírodu, soutok Labe a Jizery, příjemnou promenádu, divadlo, lázně, nový park k odpočinku a také moţnosti sportovního vyţití. Jsme blízko Prahy, abychom mohli do

2 kin, divadel, na výstavy a za nákupy a přece dost daleko od ní, abychom unikli velkoměstskému ruchu. Toho si jistě většina z nás nesmírně váţí. Milí spoluobčané, v době kdy tento zpravodaj vychází je jiţ nový rok 2011, do kterého si Vám dovoluji popřát hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Přeji Vám práci, úspěch a splnění Vašich přání. A vězte, některá Vaše přání dokáţeme splnit i u nás v městysi. Vţdyť pracujeme pro Vás. Krásný rok 2011 přeje Jitka Myslivečková starostka Městys informuje Připomínáme. Váţení spoluobčané, i v tomto roce je povinnost zaplatit následující poplatky: 1) poplatek za odvoz odpadů - kaţdý trvale hlášený občan 500,- Kč. Platbu je nutno provést do konce února. 2) poplatek za psa - 1. pes 300,- Kč, důchodci 120,- Kč 2. pes 450,- Kč, důchodci 200,- Kč Platbu je nutno provést do konce března. Zpráva o činnosti obecní knihovny v r Obecní knihovna je v samostatné zrekonstruované budově v areálu základní školy. Také v tomto roce ji mohli pravidelně navštěvovat čtenáři i ostatní zájemci (např. lázeňští hosté) vţdy v úterý hodinu dopoledne a dvě hodiny odpoledne (9 10, 15 17). Takto ustanovený provoz se jeví jako dostačující. Knihovna nabízí jak vlastní kniţní fond, tak výměnný ze dvou spádových knihoven: z Mladé Boleslavi a Brandýsa n/l. Spolupráce s boleslavskou knihovnou je pruţnější, nové knihy dodávají 2x ročně, snaţí se vyhovět ţádostem čtenářů a alespoň 1 x ročně poskytnou soubor knih výhradně pro naši knihovnu. Ostatní soubory cirkulují mezi menšími knihovnami našeho okresu (např. Nehvizdy). O aktualizaci a inventarizaci našeho kniţního fondu se stará knihovna brandýská. Poslední inventarizace proběhla v loňském roce. Kromě knih jsou v nabídce také různé časopisy, pravidelně docházejí tyto: Květy, Epocha, ABC. V knihovně je k dispozici 1 studijní místo s počítačem. K vlastní činnosti knihovny za uplynulý rok: stav vlastního knihovního fondu 877 knih knihy z výměnných souborů 175 knih nové časopisy - celkem126 výtisků čtenáři: aspoň 1x za rok navštívilo knihovnu 46 čtenářů, z toho 16 dětí. Zde jen pro doplnění: na jednu registraci si často půjčují celé rodiny (manţelé, rodiče, děti, vnoučata). Titulů (knih a časopisů) půjčeno celkem: ks. Knihovna se řídí knihovním řádem. POZOR změna! Poplatky od ledna 2011: - děti, důchodci a nevýdělečně činní 40,- na rok - pracovně činní 70,- na rok zpracovala: Ivana Studničková knihovnice

3 Zřizujeme pro Vás Obecní rozhlas do kapsy Služba SMS městyse Lázně Toušeň informace přímo do Vašeho mobilního telefonu. Služba umožňuje upozornit na mimořádné dění v obci. Jak službu získat? Pro registraci zadejte SMS ve formátu: ADD URA8994 a zašlete na telefonní číslo Pro zrušení registrace zadejte SMS ve formátu: DEL URA8994 a zašlete na telefonní číslo Cena SMS je standardní cena za textovou zprávu a platí ji občan. Pozor! Potvrzovací zprávy nejsou zasílány! Je důležité dodržet formát zasílané SMS, jinak nedojde k přihlášení nebo odhlášení. Zájmové spolky, sdružení a sportovní aktivity Divadelní ohlédnutí 2010 Rok 2010 byl pro Divadelní soubor při T.J. Sokol Lázně Toušeň výjimečný. Začal 10. ledna propojením charitativního tříkrálového odpoledne s hostováním čelákovického souboru s pohádkou Kašpárek a loupeţníci. Domácímu publiku zůstaly utajeny dva výjezdy: část souboru nazvaná Nová generace předvedla 12. ledna v Lysé nad Labem svou první inscenaci šestnáctiletého reţiséra Filipa Müllera Vnitřní démon a základní soubor předvedl 24. ledna na přehlídce Karlínské jeviště v Praze podevětatřicáté pohádku Matěj a čarodějnice v reţii Anny Müllerové. V týţ den ale nepřišlo zkrátka ani dětské publikum v Toušeni, kde hostoval soubor z Rakovníka s pohádkou O tlusté Matyldě. Sokolovna byla opět plná dětí, rodičů i prarodičů, jako o všech dětských divadelních představeních, která se vracela po celé první pololetí. V repertoáru místního souboru zůstala rovněţ pohádková komedie Král jelenem, předvedená pošestnácté ve společné reţii Anny a Dušana Müllerových 30. ledna v Libici nad Cidlinou. Další úsilí se soustředilo na výstupy pro čtveřici domácích karnevalů (divadelní, předškolácký, dětský a sokolský), ohlášených na dny února. Uţ 5. března ale hrál soubor v Chrudimi své parádní Kino reţiséra Dušana Müllera a 20. března se Nová generace úspěšně uvedla s Vnitřním démonem na XXXIV. divadelní přehlídce Wintrův Rakovník v Rakovníku, kde získala diplom za účast a diplom za inscenaci a odkud byla doporučena k postupu do Děčína. V týţ večer se doma zbytek souboru podílel na Spolkovém plese, ale uţ následujícího dne (tedy bez vyspání) všichni odcestovali do Jilemnice předvést své kmenové inscenace pohybového divadla Kino a Loď. V měsíční pauze připravil reţisér Dušan Müller pro 15. národní přehlídku pohybového divadla a pantomimy Otevřeno v Kolíně premiéru pohybové grotesky Foto (Fotka). Hrálo se 17. dubna a v týţ den do programu kolínské přehlídky vstoupila dvakrát i sólová etuda Kabát v podání členky souboru Marie Radové, studentky praţské DAMU, a pantomimická etuda Démon v provedení Filipa Müllera, studenta praţské Konzervatoře. Domácí publikum ani tentokrát nepřišlo o své dětské představení, které hned 18. dubna v toušeňské sokolovně obstaralo hostování Divadýlka Mrak z Havlíčkova Brodu s Velikonoční pohádkou. Počátkem května zcela nečekaně přišla mailem zpráva Číny, ţe se navazuje na ústní pozvání, které bylo toušeňskému souboru vysloveno před půlrokem při společné účasti na 13. Mezinárodním divadelním setkání v Lörrachu v Bádensku-

4 Würtembersku, kde toušeňský soubor zazářil s Kinem. Podepsán byl profesor Huizhu Sun, PhD, proděkan šanghajské Divadelní akademie. Zájem vznikl v konkurenci třiceti divadel z Německa, Belgie, Rakouska, Polska, Íránu a Číny. Ačkoli představa o zájezdu do Číny připomínala přelud či sen, bylo třeba ji začít brát váţně. Z šanghajské Divadelní akademie si vyţádali videa všech titulů toušeňského pohybového divadla na DVD. Souběţně se manaţer souboru Luboš Jakub snaţil zjistit, co všechno by takový zájezd vyţadoval a hlavně kolik by stál. Čínská strana jednala velmi zvolna, prázdniny utíkaly, ale brzy bylo mnoho detailů jasných: kolik stojí vízum, očkování, pojištění, která společnost má nejlevnější letenky atd. Pokud se zájezd uskuteční, jeho rozpočet bude Kč. Bohuţel se ukázalo i to, ţe v průběhu roku jiţ nelze získat ţádnou výraznější finanční pomoc. Středočeský kraj své termíny uzavřel a Česká obec sokolská mohla uvolnit jen Kč. Mezitím 13. května Nová generace pozoruhodně uspěla s inscenací Vnitřního démona na důleţité celostátní přehlídce amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Děčín 2010 : za jevištní adaptaci a reţii inscenace udělila odborná porota čestné uznání Filipu Müllerovi, za herecké výkony obdrţeli čestná uznání Josef Láska a Milan Peroutka, a celý soubor získal nominaci na nejvyšší metu do Hronova. Toušeňští diváci se potěšili 19. června na nádvoří Základní školy groteskou Foto, s níţ divadelníci přispěli k oslavám 350 let školního vyučování v Toušeni a zároveň nabídli místní kabelové televizi LáTo další programový evergreen. Závratný úspěch Nové generace vyvrcholil 6. srpna dvěma představeními hry Vnitřní démon na jubilejním 80. Jiráskově Hronově. Toušeňský soubor tím vstoupil podruhé do programů nejvyšší přehlídky českého amatérského divadla (po Kinu 2008). Takto opakovaného ocenění kvality soustavné práce se souboru dosud nikdy nedostalo. Derniéra (osmé představení) Vnitřního démona proběhla 4. září na přehlídce Divadelní Brandýs v brandýském kině, kde členové souboru v týţ den předvedli i grotesku Kino. Podzim naplnila horečná jednání. Divadelní akademie v Šanghaji zvýšila váţnost svého pozvání příslibem dotovat 51 % nákladů celého zájezdu. Rada a zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň velkoryse rozhodly 15. září věnovat Divadelnímu souboru v uznání za jeho reprezentační činnost a k uskutečnění zájezdu do Číny jednorázovou dotaci ve výši Kč a poskytnout bezúročnou půjčku ve výši Kč, splatnou do dvou let. Pokud si kaţdý z osmnácti účastníků zájezdu zaplatí vízum, očkování, pojištění a část diet a ubytování, zájezd bude moţný! Přípravy prověřily obětavost, sebezapření, sebeovládání a odhodlání všech. Byly tak náročné, ţe si nakonec vyţádaly odloţit i sjednávání obvyklých divadel pro děti. Na loňské úspěšné zájezdy do Paderbornu a Lörrachu v Německu totiţ ještě navazovala příleţitost vystoupit ve Francii. Opět s Kinem, a to 9. října a hned dvakrát v rámci festivalu amatérského divadla Theatra 2010 (24 e Festival international de théâtre amateur) ve známém středisku Saint-Louis. Ohlas byl bouřlivý nejen u publika, ale i u poroty, která po tři dny hodnotila 22 souborů z různých koutů Francie a také ze Švýcarska, Itálie, Belgie a Nizozemí. Toušeňský soubor byl z České republiky jediný. Ze všech zahraničních účastníků byl uznán za nejlepší a vyznamenán křišťálovou plaketou s bronzovým štítkem. A pozván do Švýcarska... Den nato 10. října přispěli starší členové Divadelního souboru doma při slavnostním otevření parku profesora Procházky k představení knihy dramatika Václava Dragouna Tucet příběhů z Toušeně. Soubor se ovšem po návratu z Francie ani doma neohřál, stačil jen mezi intenzivními zkouškami spakovat zavazadla pro dosud největší, nejdelší a nejvzdálenější zájezd: do Číny na Festival orientální komedie, pořádaný v rámci 12. šanghajského mezinárodního festivalu umění (12 th Shanghai International Arts Festival) právě v době končící světové výstavy EXPO Repertoár si vybrali čínští hostitelé podle DVD. Z různých moţností pohybového divadla zvolili devadesátiminutovou sestavu ze čtyř jevištních útvarů, při nichţ nevznikají jazykové bariéry: Loď + Rybář + Autíčko + Kino. První a poslední titul představují uzavřené dějové celky, prostřední dva jsou jevištních etudy. Všechny inscenace jsou autorským dílem reţiséra souboru Dušana Müllera, hudebního skladatele Míti Denčeva a kolektivu souboru. Program byl na plakátech nazván anglicky CZECH MIME by Lázně Toušeň. Celý název souboru včetně T.J. Sokol a fotografií opakovaly i všechny

5 letáčky, bilboardy a internetové servery s kulturními programy v Šanghaji. Pečlivě připravený soubor (některé role bylo třeba obsadit nově) odletěl z Prahy 22. října přes Istambul. V Šanghaji přistál o den později. První představení sestavy Loď + Rybář + Autíčko + Kino před čínským publikem proběhlo 24. října na scéně Kulturního pavilonu Hong Kou. Následujícího dne se vše přestěhovalo na půdu Divadelní akademie do Akademického divadla, kde soubor hrál 26. A 27. října. Vrcholem pak byla dvě další vystoupení na scéně Městského divadla 28. a 29. října. Loď se hrála pošestadvacáté, Kino podevětadvacáté. Zvláštností bylo, ţe čínští hostitelé zajistili na místě výrobu všech potřebných kulis podle zaslané dokumentace tedy i replik dvou řad sklopných sedaček z toušeňské sokolovny. Na oplátku se herci naučili několik výkřiků čínsky a dali si napsat čínskými znaky na tabulky to, co je v rámci her určeno publiku k přečtení. Dobře připravená propagace zajistila na všech pět představení vysokou návštěvnost i při nemalých cenách. Reakce publika byly nečekané. Číňané se smáli úplně jindy neţ Evropané, tleskali na otevřené scéně, ale zároveň nebyli zvyklí na opakovanou děkovačku. Slovy mailu reţiséra Dušana Müllera ze Šanghaje 28. října: Bratře, bratře, dnes jsme hráli v jiném divadle. Předtím to bylo Academy Theatre, dnes to bylo Shanghai City Theatre. Bylo ještě větší neţ dvě předešlá divadla. Před začátkem, protoţe jsme se stěhovali z jednoho divadla do druhého a věci nám stěhovali Číňani, jsme v 17 h zjistili, ţe nám chybí lavice. Začaly se shánět. Bylo nám řečeno, ţe hlavnímu technikovi se nechtělo pro ně posílat náklaďák, tak rozhodl, ţe budeme hrát na ţidlích, ţe to je taky dobrý. Okolí se mu bálo říct, ţe to nejde, ale my jsme řekli, ţe bez lavic nehrajeme. Lavice přivezli asi ¼ hodiny před představením. Naše Viktorie, co nás má na starost to komentovala: "Vítejte v Číně!" Představení se divákům líbilo. Čínské publikum se směje, ale jakoby se za smích stydělo a snaţilo se na veřejnosti moc neprojevovat. V úvodu proslovu Číňanka, která nás má na starost, překládá tři věty, které říkám publiku, pokyne a oni se roztleskají. Já pokračuji, ona přeloţí, pokyne, zatleskají. Občas tleskají samovolně během představení. Nejsou to reakce, na jaké jsme zvyklí v Evropě, ale po představení chodí a říkají jak se jim to líbilo. Dnes na nás byli studenti anglické školy. Prvních 5 minut si hráli na mobilech počítačové hry. Potom je ale vypli a sledovali hru aţ do konce. Po představení, kdyţ diváci odešli, se s námi nechali fotit. Jako nejoblíbenější objekt pro focení byl Velký Vojta. Jinak s námi vedli debatu, jak dlouho takovou hru nacvičujeme, jak to vymýšlíme a jestli děláme jenom pantomimu atd. Nejvíc se jim dnes líbila Janička Hadrbolcová. Zítra hrajeme ve stejném divadle naposledy. Všechny pozdravujeme. A v poslední mailové zprávě: Bratře bratře, tak jsme odehráli poslední představení. Začátek chladný. Pomalu se to rozjelo a nakonec se smáli. Jiţ jsme zmákli i místní děkovačku, z jeviště jsme neslézali, děkovali se a publikum nepřestávalo tleskat. Po představení k nám přišly do šatny tři dámy Češky. Byly nadšené, jak se jim to líbilo. Říkal jsem, ţe reakce jsou trochu jiné neţ na jaké jsme zvyklí, smály se a říkaly, ţe Číňani některé fóry můţou těţko pochopit. Jedna dělá na ambasádě, jedna prodává škodovky a třetí je na Expu. Fotily se s námi, daly nám rady kam v Šanghaji, telefony na sebe. Kdybychom se dostali do úzkých, tak ať se na ně obrátíme. Předali jsme dárky a rozloučili se s překladatelkou, která s námi i vystupovala. Chtěla závěrečně vyfotit s jednotlivci, s Verčou coby tlusťochem, Lubošem a se mnou. Myslím, ţe dnešní představení se povedlo. Herec a manaţer souboru, student Luboš Jakub poskytl rozhovor internetovému deníku Shanghai_Daily.com, který ho překřtil na Lubos Tousen : "Pohybové divadlo je snadno srozumitelné divákům bez rozdílu jazyka, kultury i věku. Jakýkoli příběh se dá vyjádřit i beze slov. Nejlepším důkazem toho byl Charlie Chaplin jako tvůrce klasického, správně načasovaného gagu. Je pro nás velkým vzorem. Vzor nezklamal. Ihned po prvním představení bylo souboru vysloveno další pozvání a mailem se ozval čínský manaţer, který chtěl turné toušeňských divadelníků ihned prodlouţit... Šanghajský divadelní festival se pořádá průběţně od září do konce roku. V roce 2010 se byly jeho hosty soubory z více neţ třiceti zemí světa z Austrálie, Belgie, České republiky, Číny, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Japonska, Jiţní Koreje, Kanady, Kuby, Litvy, Lotyšska, Malajsie, Německa, Nigerie, Nizozemí, Nového Zélandu, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Singapuru, Španělska, Švédska, Velké Británie, USA a Venezuely. Divadelní soubor při T.J. Sokol Lázně Toušeň zastupoval Českou republiku jako jediný. Výjimečná příleţitost k reprezentaci českého amatérského divadla, Sokola a městyse Lázně Toušeň dopadla skvěle a uţ dnes je historickým mezníkem nejen pro toušeňský soubor. Předtím vystoupili čeští divadelní amatéři v Asii pouze jednou v souboru Spodina z Plzně s Gogolovou Ţenitbou v Jiţní Koreji v srpnu 2008.

6 Návrat z Asie byl mnohem únavnější, ale šťastnější neţ odkudkoli. Téměř dva dny strávené v letadlech a opět na letišti v Istambulu se uzavřely v praţské Ruzyni aţ 2. prosince před polednem. Nebyl to ale ještě konec roku 2010: jako neúnavní sokolové stihli členové souboru ještě zorganizovat 13. listopadu martinskou posvícenskou taneční zábavu, jako disciplinovaní divadelníci se podíleli 27. listopadu na slavnosti adventního rozsvícení vánočního stromu a 5. prosince sami připravili mikulášskou nadílku. Mezitím soubor Nová generace, nevyčerpaný zájezdem do Číny, připravil na 4. prosince premiéru druhé hry v reţii člena toušeňského souboru Filipa Müllera: Dandé. Opět ze současného ţivota mladých lidí kolem umění. Sokolovnu naplnila početná společnost reţisérových spolustudentů herectví a reţie z praţské konzervatoře a jejich přátel. Soubor s čínskou zkušeností pak stačil rychle nabrat síly a korunovat celoroční zkoušky ještě dvěma premiérami. V reţii Dušana Müllera vyšperkoval rozměrným výstupem komediantů inscenaci Prodané nevěsty, na níţ se podílely i další tři sokolské soubory (z Pyšel, Slatiňan a Prahy). Hrálo se v Pyšelích 11. a 12. prosince. Mezi představeními se stihla skokem tři taneční vystoupení (Kankán + Piráti + Komedianti) na Novodvorské a pár dní poté 18. prosince další adventní vystoupení ve Staré Boleslavi. Konečně, v profesionální reţii Milana Schejbala spatřila světlo ramp v kulisách a kostýmech Josefa Jelínka v toušeňské sokolovně 26. prosince premiéra staré italské komedie Poprask na laguně. Pokud jste nic z toho nestihli, můţete se těšit na vše znovu při VII. Národní přehlídce sokolských ochotnických divadel v toušeňské sokolovně v půli dubna jvk Za vánoční náladou baráčníků Také se vám stává, ţe svátky uţ jsou za dveřmi a ta správná vánoční nálada jaksi nepřichází? Ţe schránku máte naditou letáky s nabídkou dárků, které rozhodně nesmíte opomenout, kamkoli do obchodu vkročíte, samá blikající světélka, tklivá hudba, stokrát opakované koledy vás vtahují do toho shonu, tak se poddejte, nakupujte, naplňte košíky, nechte se omámit tím leskem a přesto máte pocit štvané zvěře? Ţe nestíháte, nemáte všechno napečeno, uklizeno a tolik věcí je potřeba ještě zařídit? A ta vánoční sváteční nálada ţe na vás sama spadne jako únava po tom všem zmatku? Je také jiná moţnost, hodit ty všechny nepodstatnosti za hlavu, udělat si čas a vyjít svátečnímu naladění naproti. Podobně to dělají toušenští baráčníci. Uţ po několikáté podnikají krátkou předvánoční pouť po zajímavých místech v okolí. Na sedění se domluví, kdo s kým pojede, aby auta byla vytíţená, a sraz je v neděli v deset na náměstí. Přišli všichni, bereme i známé a vnoučata, jen kontrolujeme seznam, abychom někoho nezapomněli, jako posledně. Trasu uţ dobře známe. První zastávka svíčkárna RODAS v Šestajovicích. Děti namáčejí knoty do barevných vosků a tvoří si svou vlastní originální svíci, do ořechových skořápek vtlačují teplou bílou hmotu, zapíchnou kousek tmavé šňůrky a lodička je připravena vyplout a svítit si na svou štědrovečerní plavbu. Nasáváme tu podmanivou vůni parafinu a vybíráme svíčky na adventní věnec, ty správné do svícnů a s vánočními motivy jako drobné dárky. Malá farma s domácími zvířaty se opět rozrostla, přibyla prasátka i oveček je víc, z úhledné chaloupky na nás vykukuje statný Santa Claus. Ten dobrák dorazil uţ i sem. Nová je i prostorná kavárna, tenké stěny z palubek má dokonale zatepleny a je v ní útulno.povídáme si s paní provozní o výrobě i distribuci jejich voňavého zboţí a o dalších plánech na rozšíření parkoviště, ulice pro velký zájem uţ začíná být těsná. Ke kávě si dáváme švestkové nebo tvarohové koláče a na stolech v miskách hoří a voní vánoční svíčky.

7 Ta druhá zastávka je tradičně u Kubů v Lesním ateliéru v Kersku. Hned za dveřmi nám pohledná děvčata nabízejí horký vánoční punč a hořické trubičky. Samozřejmě, ţe neodoláme a prohlíţíme si vystavené křehké ozdoby z tenkých skleněných trubiček a korálků, takové, co dobře známe z dřívějších dob. Děti navlékají korálky perle se jim říká na tenký drátek a tvoří barevnou hvězdičku pro vánoční stromeček. Ţe je nám to povědomé? Jistě, svou výrobu tady předvádí rodinná firma Rautis z Poniklé v Podkrkonoší, před třemi lety jsme si tam prohlédli celý provoz. V patře pomalu obcházíme velkou výstavu vánočních drobností. Vkusně naaranţované, ručně vyrobené z pálené hlíny, porcelánu, ze dřeva, proutí nebo foukaného skla dýchají na vás umem svých tvůrců, poctivou a trpělivou prací. Přemýšlíte, koho podarujete, protoţe o radost, kterou ty vkusné výtvory vzbuzují, se musíte s někým podělit. Usměvavá paní Kubová se s námi loučí pěkné svátky, pozdravujte v Toušeni a přijeďte zas! Jen o kousek dál je zastávka na oběd. Kdyţ nás ve známé Hájence uvádějí do salonku, je nám jasné, co si dáme. Přece kančí se šípkovou omáčkou, uţ se na to těšíme. Z obrázků na stěnách se na nás mračí pan Hrabal, pod napnutou kůţí z divočáka a na parapetech jsou přibité smrkové haluze. Opravdu nám tady chutná, jak si někdo můţe dát takovou kančí dobrotu s obyčejným zelím? Do slavností sněţenek je sice ještě daleko, přesto zajíţdíme do nedalekého Hradišťka na hřbitov. Pomníček pana spisovatele Hrabala okupují keramické kočky, hlavičky vystrkují z navátého sněhu. Moje kočenky, jim říkával, kdyţ je krmil u své chaty se zelenými okny v Kersku. Svíčky, co vezeme s sebou, hoří dobře i v mrazivém větru, který se hřbitovem prohání. Poslední zastavení je v Přerově nad Labem u skanzenu. Chaloupky dobře známe, tam uţ jsme byli několikrát. Míříme ke stodole vedle zámku, kde je zajímavá prodejna tradičních venkovských výrobků. Mezi betlémy, reţnou i glazovanou keramikou, mezi perníky, čaji, jmelím a voňavými františky vybíráme poslední drobné dárky. Do Toušeně je to jen pár kilometrů, za chvíli budeme doma. Z cesty si vezeme pár maličkostí, příjemné dojmy a náladu klidných českých Vánoc... skvělá nálada u šípkové omáčky.. FK Slavoj Lázně Toušeň Jiří Kučera, Obec baráčníků Lázně Toušeň Do nové sezóny se nám podařilo udrţet druţstvo ţáků, ale pro nedostatek hráčů jsme nedokázali postavit druţstvo dorostenců. Proto nám nezbylo nic jiného neţ sehnat ke zbylým dorostencům pět šest dospělých hráčů a sestavit k,,a týmu i,,b tým. Ţáci jsou v tabulce po podzimní části na pěkném čtvrtém místě.,,a tým je překvapivě na místě druhém a,,b tým se jistě na jaře posune z jedenácté příčky výš. Takţe se dá říci, ţe po podzimní části soutěţe jsme s výsledky našich muţstev spokojeni. Jinak je tomu s nedisciplinovaností některých našich hráčů. Máme příliš mnoho vyloučených. Spokojeni nemůţeme být ani s naší mládeţí jako takovou. Do sportu se hlásí čím dál tím méně dětí. Mladí mají mnoho jiných lákadel, ale sport mezi ně nepatří. To,

8 co bylo dříve přirozené - tedy pohyb venku nebo v Sokole, jiţ neplatí. Převládá lenost a pohodlnost. Dále nás trápí nedostatek financí. Krize zasáhla do celé ekonomiky, a tak se šetří kde se dá. Bohuţel je tomu tak i ve sportu. Do sportu přichází čím dál tím méně peněz a to ještě se značným zpoţděním. I kdyţ nám Úřad městyse odpustil dluh, za coţ velmi děkujeme, tak nám peníze nestačí pokrýt ani naši reţii na chod klubu. O nějaké investici jako je výměna oken, mříţí, nová fasáda, střídačky, nové dresy, balóny a jiné uţ vůbec neuvaţujeme. Jen díky tomu, ţe si spoustu věcí děláme a opravujeme sami anebo pomocí malých sponzorů, se nám daří přeţívat. I přesto všechno máme fotbal rádi a věříme, ţe bude zase líp. Za FK Slavoj Miroslav Pitro JACHTKLUB LÁZNĚ TOUŠEŇ Pro jednoduché představení těm kteří jsou zcela nedotčení lze říci, ţe v případě jachtingu se jedná o sport provozovaný na plachetních lodích hnaných silou větru. Závodní plachetnice se dělí do lodních tříd, dle daných parametrů. Rozhodně se tedy nejedná o lodičku se zábradlíčky, s ledničkou v podpalubí a dvěma loţnicemi, včetně pokojíku pro hosty. Jachting je sportem na plný úvazek a proto ho provozuje pouze ten, kdo je mu plně oddán. Bohuţel se i jachting, stejně jako jiná sportovní odvětví, potýká s nedostatkem mladé generace. Přitom se jedná o atraktivní sportovní obor, který nabízí velké moţnosti, jeţ rozvíjí osobnost kaţdého mladého člověka. S přípravou mladých jachtařů lze začít jiţ v době, kdy zahajují jednu z etap ţivota - povinnou školní docházku, tj. ve věku velmi nízkém. Výchova a výcvik mladé jachtařské generace ovšem neprobíhá formou zájmových krouţků. Jak jiţ bylo naznačeno, musí se do toho jít naplno. Kaţdopádně jachting nabídne ditěti, či mladému člověku více, neţ podivně se tvářící parta omladiny s velmi svéráznými názory na ţivot, a to nejen vlastní. Přes všechnu náročnost tohoto sportu lze demonstrovat, ţe kdyţ se chce, všechno jde. Důkazem toho je mnoho úspechů, kterých Jachtklub Lázně Toušeň docílil, například v sezóně 2010, o které se s Vámi rádi podělíme. Výčet úspěchů zmiňované sezóny 2010 je následující: Jachtklub má v současné době 11 aktivních závodníků, z toho je 8 dospělých a 3 zástupci mládeţe. Celkem 137 startů, tj. 12,45 startů na závodníka 40x stupně vítězů (18 x 1. místo, 15 x 2.místo a 7 x 3. místo 3 a 4. místo na ME 9. a 12. místo na MS 1.a 2. místo na MČR 1.místo na M Slovinska a M Švýcarska 2. místo na M Švýcarska 1. místo Coppa Patella Austria 2. místo Finn Duel Austria 2. místo Oberland Putz Austria 1. místo CECC GER Ostseecup Pokud by měl někdo z Vás chuť se přidat, pak je vítán.. Sportovní akce v Lázních Toušeni Štíhlejší rok 2011 Dne zahajujeme 3 měsíční redukční kurz s pohybovou aktivitou. Tréninky budou 2x týdně v tělocvičně ZŠ Lázně Toušeň. Účastníci obdrţí individuálně vypracovaný stravovací plán a individuální tréninkové plány na základě vstupní diagnostiky a kontrolních měření. Více informací naleznete na Kruhové tréninky v ZŠ Lázně Toušeň Tento druh tréninku rozvíjí svalovou sílu a současně i celkovou fyzickou zdatnost. Několik klientů můţe cvičit najednou s

9 individuálním zatíţením. Je zde přesně vymezen čas cvičení, délka série, čas intervalu odpočinku. Cviky jsou zaměřeny na posílení a zpevnění celého těla. Tento druh tréninku je vhodný pro všechny zdravé jedince,kteří chtějí zvýšit svou fyzickou kondici, ZHUBNOUT a zpevnit celé tělo. Cvičení určeno pro ţeny i muţe! Rodinné centrum U MYŠÁKA Rozvrh hodin: Připravujeme: V. ročník Lázeňského běhu Lázeňský běh se uskuteční v neděli na fotbalovém hřišti v Lázních Toušeni. Čas prezentace 13:00 13:45. Start první kategorie 14:00. Start hlavní kategorie na 4200m v 16:00. Délky tratí, vypsané kategorie a více info naleznete na Bc. Lucie Tihonová Karneval pro děti do 5 let únor, sokolovna Kurz první pomoci nové trendy v poskytování PP. Toxické otravy dětí. Teorie a praxe. - víte, jaký je rozdíl v oţivování miminek, dětí do 15 let a dospělých? Workshop na téma: řešení konfliktu v rodině, asertivita, emoční inteligence, kázeň ve výchově, otevřená komunikace v rodině, aktivní naslouchaní, agrese a co s ní. Workshop by propojil teoretické vědomosti v praktickém procvičení technikou sebezkušenosti. Pokud máte zájem o připravované aktivity, dejte nám vědět, abychom obsah a termín konání přizpůsobili vašim potřebám. Děkujeme.

10 Hledáme novou generaci aktivních maminek a tatínků, kteří by pokračovali v naší započaté práci. Zakladatelky RC u Myšáka postupně odcházejí z rodičovské dovolené do zaměstnání a nemohou se plně věnovat zajištění provozu v RC. Členové občanského sdruţení mají výhody a slevy na aktivity a uţívání RC. Hledáme lektory krouţků pro děti Tanečky a hudební výchova, cvičení dětí, joga pro děti. Blesková humanitární sbírka srpna uspořádalo občanské sdruţení RC Toušeňský Myšák o.s. sbírku pro oběti povodní v Libereckém kraji. K našemu překvapení se Rodinné centrum u Myšáka během dopoledne zaplnilo mnoţstvím oblečení a bot pro dospělé a děti, hračkami a dětskými knihami, dětskými kočárky a autosedačkami, hygienickými a dezinfekčními prostředky. Dárci také věnovali funkční televizory, mikrovlnné trouby, rádia a ţehličky. Děkujeme touto cestou všem dárcům z Toušeně a okolních měst a hlavně třem muţům (pan Smolík, Novák a Ros), kteří obětovali celé odpoledne, naloţili a svými vozy vše odvezli do humanitárního skladu v Raspenavě. Doufáme, ţe tato sbírka trochu pomohla obětem této přírodní katastrofy. Popis aktivit v RC u Myšáka HERNA prostor pro rodiče s dětmi. Jsou zde hračky a cvičební pomůcky, dřevěný domeček, tunel, hopsadla a houpačky, balanční dráha, obří kolo prolézačka, velká měkká ţíněnka, over bally a gymbally, pastelky a omalovánky, tabule a křídy. Přebalovací pult s hygienickými potřebami, dětské nádobí, slintáčky a ţidličky, el.ohřívač lahviček. Občerstvení - teplé a studené nápoje, dětské výţivy, piškoty a racio sušenky. Půjčit si zde můţete knihy, anglicky mluvící tuţku, baby vak, velký HAPPY HOP hrad. HOPSÁNÍČKO pohybová aktivita pro děti. Velké prostory herny umoţňují pouţití HAPPY HOP hradu (6,5 m2) se skluzavkou a balonky, kde se děti opravdu vyřádí. TVOŘENÍČKO výtvarný krouţek pro děti od 2,5 roku (s asistencí rodiče) do 6 let Vytváříme obrázky, objekty, loutky, hračky. Pouţíváme netradiční materiály a různé výtvarné techniky. ANGLIČTINA s rodilým mluvčím- kurzy pro děti od 3-10 let. Ve spolupráci s jazykovou školou Carpinus Český Brod, více na Lektor Scot, který je školený na vyučování velmi malých dětí formou her. Učebnice Cookie and friends a Incredible English. Akreditováno MŠMT (Ministerstvo školství) Blanka Nováková Nabídka zimních radovánek ITALSKÉ DOLOMITY Nabízím poslední volná místa v termínu dny lyţování v různých střediscích v oblasti Dolomity Superski cena 4 400,- Kč. Doprava busem z Toušeně, ubytování v rodinném penzionu, polopenze 128,- EUR, skipas. Bliţší info: Ivana Studničková Nabídli nám sousedé, tentokráte z Čelákovic Dospělí i děti přijďte si k nám dobít energii! Pro vás všechny, co potřebujete načerpat novou energii, uvolnit nahromaděný stres nebo shodit nějaké to kilo po vánočním hodování v lednu otevíráme nové, útulné relaxační centrum v Čelákovicích. Můţete si vybrat z několika druhů cvičení pro dospělé jako je jóga, dokonce i jóga pro těhotné ţeny, kde se

11 nastávající maminky připraví na klidný porod. Dále nabízíme kurzy tai-chi a pilates. Všechna tato cvičení jsou velice příjemná, odbourávají stres, ale také tvarují postavu, prodluţují svaly a naučí vás koncentraci, kterou všichni potřebujeme v denním ţivotě. Při dopoledním cvičení vám rády pohlídáme dětičky v herně plné hraček. Po cvičení se cvičební sál přemění v příjemnou čajovnu, kde si můţete popovídat, dát si šálek čaje, kávy nebo malé občerstvení. Pro dětičky je samozřejmě volná herna. Další sluţbou je široká škála masáţí od klasické po čokoládové, medové, masáţ lávovými kameny či relaxační nebo reflexní. Všechna cvičení vedou velmi zkušení instruktoři s dlouholetou praxí a odborností. Připraveny jsou také zájmové krouţky pro děti. Ze sportovních aktivit je to také jóga a tai-chi (8 14 let). Tato cvičení jsme vybraly pro jejich široký záběr na dětský organismus. Jóga i tai-chi podporují zdravý vývin dítěte, zejména páteře, naučí je soustředit se, pracovat s vnitřní energií, dokonce zlepšuje školní prospěch. Pro tvořivé a hloubavé děti (8-14 let) nabízíme divadelní dílnu, kterou vede autorka známého dětského muzikálu Bílý dalmatin. Děti si během půlroku nastudují divadelní hru, kterou před prázdninami představí veřejnosti. Pro šikovné ručičky je tady tvořivá dílna (8-14 let), kde se děti seznámí s mnoţstvím výtvarných technik. Budeme malovat, batikovat, pracovat s hlínou, moduritem, naučíme děti ubrouskovou techniku, malovat na sklo, pracovat s fimem a další zajímavosti. Nezapomněly jsme ani na menší děti, kterým nabízíme Baby klub. Tento krouţek je pro děti od 4-6 let. Naučíme se, jak se správně drţí tuţka či pastelka, jak si zavázat tkaničky, budeme zpívat, recitovat, malovat a hrát pididivadlo. Svoje úsilí spojíme i s velkými kolegy z divadelní dílny a předvedeme své nové dovednosti na vystoupení pro rodiče a veřejnost. Maminkám, které chtějí mít pro sebe trochu času pohlídáme jejich děti jiţ od 8 měsíců v dětské herně kaţdou středu od 9 do 14 hod. Dále připravujeme semináře a kurzy: meditace aby se plnila přání, kreslení pravou mozkovou hemisférou (pro děti), jarní prázdniny v relax centru pro děti od 10 do 17 hod (s programem) Věříme, ţe si z naší bohaté nabídky vyberete a těšíme se na vás. RELAX CENTRUM NIRVANA Sokolovská 1644 Čelákovice (naproti Penny), tel: , , Kvůli omezené kapacitě je nutné objednávat se předem. Zápis do dětských kurzů: h (ukázková hodina dětské jógy od 14 h), h (ukázková hodina tai-chi od 15,30 h), h, h, h. Malá ukázka prostor, které jsou pro Vás připraveny. Cvičební sál Dětská herna Simona Votyová

12 Přečetli jsme pro Vás Po Novém roce zatmění Slunce Po Novém roce bude částečné zatmění Slunce, 4. ledna vyjde v 7:58 a sedm minut poté ho začne měsíční disk zakrývat. Nejvyšší fáze nastane v 9:25 hodin, kdy bude zakryto 79% jeho povrchu. Bude ho moţné pozorovat nízko nad jihovýchodním obzorem v celém rozsahu. Bude se jednat o největší částečné zatmění v České republice po osmi letech a nejvýraznější svého druhu aţ do roku Celé Slunce bude na obloze opět v 10:52 hodin. Zpravodajské povídání Váţení sousedé, došli jsme k poznání, ţe to co Toušeni (mimo jiné) opravdu chybělo je vlastní domácí tisk. A proto právě teď drţíte v ruce jeho první, ovšem velmi nesmělý náznak. Zatím mu říkáme Toušeňský Zpravodaj. Kdyţ jsme se rozhodli uvést Zpravodaj v ţivot nechávali jsme se unášet mnoha představami o tom, jak by měl vypadat, co by měl obsahovat a tak podobně, ale nakonec jsme došli k závěru, ţe kdyţ se má jednat o tisk domácí, tak je na místě poţádat Vás, budoucí čtenáře, o pomoc, coţ právě tímto oslovením činíme. Takţe úvod máme za sebou a nyní Vám nastíníme, jak si tu pomoc představujeme. V první řadě jsme zřídili Ale nelekejte se, mysleli jsme i na ty, kteří nemají přístup na internet. Pro ty je na úřadě zřízena dopisová schránka (ve skutečnosti je to krabice). Oběma těmito způsoby s námi můţete komunikovat. Těšíme se na Vaše nápady, podněty, dotazy, ale POZOR i vlastní tvorbu. To vše bude ovlivňovat podobu a náplň Zpravodaje. A pokud někdo ovlivní další ţivotaschopnost a rozkvět Zpravodaje sponzorským darem, bude tento dobrodinec námi, prozatímními zmocněnci Zpravodaje opěvován, všude chválen, a pokud si bude přát, tak dostane i hobla. Zpravodaj zároveň nabízí moţnost inzerce, a to jak řádkové, tak obrázkové, pravidelně se opakující a vůbec takové jaké znáte z jiných periodik. Podrobnosti Vám rádi sdělí na Úřadě městyse. Inu, tak to je pro začátek vše. Jen si dovolujeme připomenout, ţe Zpravodaj je tiskem slušně vychovaným, takţe v případě, ţe by někdo cítil potřebu zasílat cokoliv protknuté vulgarismy, pomluvami nebo něčím tomu podobným tak ať na takové příspěvky ani neplýtvá časem. Takové příspěvky skončí tam kam patří, tj. v koši. Moţná, ţe pokud by byl pouţit velký papír, tak si s ním někdo podloţí nohu stolu, aby se stůl nekýval. Tak. A nakonec to nejlepší! S O U T Ě Ţ Jak jiţ bylo řečeno hledáme nové jméno pro náš Zpravodaj. Vyhlašujeme proto soutěţ o nový a nejhezčí název Toušeňského Zpravodaje. Výherce získá od Úřadu městyse věcný dar a bude mu uspořádána veselice. Podmínky soutěţe jsou prosté: Do zašlete svůj návrh na ovou adresu popřípadě ho vhoďte do dopisové schránky na Úřadě městyse. K obojímu nezapomeňte připojit jméno a kontakt! Pokud tak neučiníte, tak si ten věcný dar bude muset úřad uţít sám.

13 Přehled akcí jaro/léto 2011 Divadelní soubor při T.J. Sokol Program 29.ledna 2011 Divadelní soubor v Číně Pořádá divadelní soubor od hod 30.ledna 2011 Pohádka pro děti O šišlavých nevěstách Hrají D.S.Tyl Čelákovice (začátek bude upřesněn) 25. února 2011 Divadelní karneval na téma FILM Pořádá Divadelní soubor při TJ Sokol v místní sokolovně od 20,00 hod 26. února 2011 Dětský karneval Veselé disko-skotačení v maskách Pořádá Divadelní soubor, TJ Sokol Lázně Toušeň a RC Myšák v místní sokolovně, a to od do pro předškoláky a od do hodin pro děti školní a starší 26. února 2011 Sokolský karneval na téma FILM Pořádá TJ Sokol Lázně Toušeň v místní sokolovně od hodin Březen 2011(datum bude upřesněno) Pohádka pro děti, neděle od 15,00 hod dubna 2011 VII. národní přehlídka sokolských ochotnických divadel Sokolovna Lázně Toušeň FK Slavoj Lázně Toušeň A3B IV.třída oddělení B 16. kolo (16.) sobota hod A3B1605 Mochov B - Toušeň B 17. kolo (17) neděle hod A3B1705 Toušeň B - Nehvizdy B 18. kolo (18.) sobota hod A3B1804 Doubravčice - Toušeň B 19. kolo (19.) neděle hod A3B1906 Toušeň B - Šestajovice 20. kolo (20.) sobota hod A3B2003 Křenice - Toušeň B 21. kolo (21.) neděle hod A3B2107 Toušeň B - Sibřina B 29. kolo (27.) čtvrtek hod A3B2707 Babice - Toušeň B 22. kolo (29.) neděle hod A3B2906 Čestlice - Toušeň B 23. kolo (22.) neděle hod A3B2202 Škvorec B - Toušeň B 24. kolo (23.) neděle hod A3B2308 Toušeň B - Pacov B 25. kolo (24.) A3B2401 volno - Toušeň B 30. kolo (28.) čtvrtek hod. A3B2803 Toušeň B - Přišimasy 26. kolo (25.) sobota hod A3B2508 Řeţ A - Toušeň B 27. kolo (30.) neděle hod A3B3004 Toušeň B - Radošovice B 28. kolo (26.) neděle hod A3B2602 Toušeň B - Doubek

14 A3A IV.třída oddělení A 16. kolo (16.) neděle hod A3A1604 Vodochody B - Toušeň A 17. kolo (17) sobota hod A3A1706 Toušeň A - Řeţ B 18. kolo (18.) neděle hod A3A1803 Líbeznice B - Toušeň A 19. kolo (19.) sobota hod A3A1907 Toušeň A - Bášť 20. kolo (20.) sobota hod A3A2002 Klíčany - Toušeň A 21. kolo (21.) sobota hod A3A2108 Toušeň A - Veleň 29. kolo (27.) čtvrtek hod A3A2706 Od.Voda B - Toušeň A 22. kolo (29.) neděle hod A3A2905 Záluţí B - Toušeň A 23. kolo (22.) A3A2201 volno - Toušeň A 24. kolo (23.) neděle hod A3A2308 Brázdim B - Toušeň A 25. kolo (24.) sobota hod A3A2402 Toušeň A - Mratín 30. kolo (28.) čtvrtek hod. A3A2804 Toušeň A - Měšice B 26. kolo (25.) neděle hod hřiště Líbeznice A3A2507 Bořanovice - Toušeň A 13. kolo (13.) neděle hod E1A1302 Úvaly - Toušeň 14. kolo (14.) sobota hod E1A1406 Toušeň - Veleň 15. kolo (15.) E1A1501 Toušeň - volno 16. kolo (16.) sobota hod E1A1606 Klíčany - Toušeň 17. kolo (17.) sobota hod E1A1702 Toušeň Zeleneč 18. kolo (18.) sobota hod E1A1805 Předboj - Toušeň 19. kolo (19.) sobota hod E1A1903 Toušeň Měšice 20. kolo (20.) sobota hod E1A2004 Klecany Toušeň 21. kolo (21.) sobota hod E1A2104 Toušeň - Veltěţ 22. kolo (22.) hlášenka E1A2203 Jirny Toušeň 27. kolo (30.) sobota hod A3A3005 Toušeň A - Sluhy 28. kolo (26.) sobota hod A3A2603 Toušeň A Větrušice E1A okresní přebor žáků A 12. kolo (12.) sobota hod E1A1205 Toušeň - Škvorec

15 Reklamní koutek Toušeňský Zpravodaj děkuje všem, kteří se na jeho vzniku podíleli. Toto číslo Zpravodaje pro Vás připravila Romana Vaňková

Ratenické Staročeské Vánoce

Ratenické Staročeské Vánoce 3/2011 Ratenické Staročeské Vánoce Na ty letošní bude se díky perfektní organizaci mnohých Rateňáků vzpomínat dlouho. A ti, kteří se dosud nepřipojili, povzbuzujeme ke spolupráci příští rok. Cyklostezka

Více

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010 Zpravodaj Obce Vysočany Prosinec 2010 Obsah VOLBY 2010 5 ZASTUPITELSTVO OBCE PRO OBDOBÍ 2010-2014 5 RADA OBCE 5 FINANČNÍ VÝBOR 5 KONTROLNÍ VÝBOR 5 OBECNÍ ÚŘAD 5 KONTAKTNÍ ÚDAJE 5 NOVÉ EMAILOVÉ ADRESY 5

Více

Ohňostroji aplaudovalo několik tisíc lidí

Ohňostroji aplaudovalo několik tisíc lidí Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 1 4. ledna 2013 Aktuality Rozhovor Fotostrany Sport Opravy škol by Co letos chystá Kulturní Vánoční akce na

Více

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 3 březen 2012 Aktuality Rozhovor Soutěţ Sport Ţáků prvních tříd Ředitel Štyks opouští Nejlepším chemikem Lovosičtí

Více

24 hodin na Lysé hoře provázely omrzliny

24 hodin na Lysé hoře provázely omrzliny Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Malenovice Pržno Baška Lhotka, Bílá, Janovice Pstruží Metylovice Ostravice, Kunčice p. O. Čeladná Staré Hamry Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3, 4 str.

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE?

PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE? prosinec Váţení občané, dovolte mi, abych Vám popřál klidné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů v novém roce. Současně s tímto přáním umisťujeme na titulní stránku zpravodaje,

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3 Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 podle zákona 561/2004 Sb. ve znění dalších předpisů 10 odst. 3 Obssah:: charakteristika školy o obecně o vybavenost

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

Rok působení je období, které umožňuje zhodnotit dosavadní činnost městské policie. Co byste zdůraznil?

Rok působení je období, které umožňuje zhodnotit dosavadní činnost městské policie. Co byste zdůraznil? NEHVIZDSKÝ NEHVIZDSKÝ KURÝR MĚSÍČNÍK ÍK MĚSTYSE SE NEHVIZDY KURÝRRočník: VI / Číslo: 4 Vydáno v Nehvizdech ZDARMA Z OBSAHU OTEVÍRÁME V DRÁČKU, TĚŠTE SE...3 ŠKOLA POŘÁDÁ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR...4 MĚSTYS TRÁPÍ

Více

KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ 18-19 ZDARMA ŘÍJEN 2013 STR. STR. STR. VYDAŘENÁ ZÁMECKÁ SEZÓNA 2013 KÁCOV UŽ JE TÉMĚŘ V GALA ZE ŠKOLNÍCH LAVIC, AKTUÁLNÍ DĚNÍ V ZŠ

KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ 18-19 ZDARMA ŘÍJEN 2013 STR. STR. STR. VYDAŘENÁ ZÁMECKÁ SEZÓNA 2013 KÁCOV UŽ JE TÉMĚŘ V GALA ZE ŠKOLNÍCH LAVIC, AKTUÁLNÍ DĚNÍ V ZŠ KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ ZDARMA ŘÍJEN 2013 3 STR. KÁCOV UŽ JE TÉMĚŘ V GALA 9 STR. VYDAŘENÁ ZÁMECKÁ SEZÓNA 2013 18-19 STR. ZE ŠKOLNÍCH LAVIC, AKTUÁLNÍ DĚNÍ V ZŠ KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ 2 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané,

Více

Ach Synku, Synku. pořádně urostlým borcům. Čím větší svaly, tím lepší výsledek.

Ach Synku, Synku. pořádně urostlým borcům. Čím větší svaly, tím lepší výsledek. Tříkrálový pochod ČELÁKOVICE Školy a školky Věnujeme se vzdělávání v regionu Srdnatý boj Jirgla v pražské lize 3 4 5 6 SPORT Ekologická likvidace vozidel Odtah vozidel ZDARMA www.likvidace.vojkov.cz tel.:

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového KD Svět. Ze společnosti Alchymistou na dvoře Rudolfa II. Ze sportu Helsinky 2015

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového KD Svět. Ze společnosti Alchymistou na dvoře Rudolfa II. Ze sportu Helsinky 2015 Ročník 54. / červenec-srpen 2015 / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového KD Svět Ze společnosti Alchymistou na dvoře Rudolfa II. Ze sportu Helsinky 2015 Pozvánka 170 let železnice v

Více

Stop novým automatům ve městě

Stop novým automatům ve městě Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 5 květen 2012 Aktuality Město Organizace Sport Mateřinky ve městě Jak bude vypadat park? Hospic sv. Štěpána

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice prosinec 2006 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Milí čtenáři, dostává se Vám do rukou letošní poslední číslo našeho obecního zpravodaje. Minule jsem naříkal, že stále máme

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Máme za sebou další volby, tentokrát předčasné. Změní se něco, budeme se mít

Více

Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy ročník 16, číslo 4/2014, prosinec, cena 15,- Kč

Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy ročník 16, číslo 4/2014, prosinec, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy ročník 16, číslo 4/2014, prosinec, cena 15,- Kč Slovo úvodem Vypucovat okna, vy čis tit všechny koberce a čalounění, naleštit nábytek,

Více

Začal předvánoční čas

Začal předvánoční čas Ročník VIII Číslo 12 prosinec 2007 6,- Kč V době, kdy budete číst stránky posledního čísla letošního Kojetínského zpravodaje, bude už před radnicí na Masarykově náměstí svítit ozdobený stříbrný smrk symbol

Více

Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují

Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011 Ve středu 8. června se od 17 hodin v MKS Mohelnice koná veřejné zasedání zastupitelstva města. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují V květnovém čísle Mohelnického

Více

Rozpočty obcí na rok 2013 Řetová Přívrat Řetůvka

Rozpočty obcí na rok 2013 Řetová Přívrat Řetůvka Rozpočty obcí na rok 2013 Řetová Přívrat Řetůvka Příjmy (v Kč) Daňové příjmy 5 968 000 2 710 000 2 226 000 Dotace na školu 16 000 Dotace ze st. rozpočtu 198 000 194 900 54 400 Investiční transfer st. fondu

Více

Novým starostou Lovosic je Milan Dian

Novým starostou Lovosic je Milan Dian Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 4 číslo 12 5. prosince 2014 Aktuality Rozhovor Akce Akce Noví é Co plánuje nový Autobusovou dopravu Ve městě proběhly

Více

Po D8 od prosince až do Bílinky

Po D8 od prosince až do Bílinky Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 1 číslo 6 28. července 2011 Aktuality Školství Školáci Sport Vichřice poškodila Medajlonky končících Gymnazisté uspěli

Více

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč,

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Festival orchestrů ZUŠ...... na 4. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Číslo: 2/2015. Vydává: Obecní úřad Kovářov INFORMACE Z OBCE

Číslo: 2/2015. Vydává: Obecní úřad Kovářov INFORMACE Z OBCE KOVÁŘOVSKÝ Číslo: 2/2015 Z P R A V O D A J Vydává: Obecní úřad Kovářov INFORMACE Z OBCE Vážení spoluobčané, polovina roku je již minulostí. Když někdo řekne, že čas plyne jako voda, připadalo mi to jako

Více

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce 1 2 2013 ZDARMA Krásné prožití jara Vám všem přeje Obecní úřad ve Staré Pace 2 USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 14. 2. 2013 v zasedací síni

Více

časopis městské části Praha Slivenec 2 2015

časopis městské části Praha Slivenec 2 2015 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 2 2015 Slivenecký masopust V neděli 8. února jsme ve Slivenci oslavili masopust. Letos masopustní veselici ovlivnilo proměnlivé počasí, kdy déšť

Více

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE...

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník I., číslo 2., červen 2008 KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Úvodní titulek zavání sice poněkud sportovní

Více