ONE world ON. OUR ENERGY is NEEDED ELSEwHERE! YOUR ENERGY is NEEDED ELSEwHERE! PRAGUE NTERNATiONAL HUMAN RiGHTS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ONE world ON. OUR ENERGY is NEEDED ELSEwHERE! YOUR ENERGY is NEEDED ELSEwHERE! 8. 17. 3. 2011 PRAGUE www.oneworld.cz. NTERNATiONAL HUMAN RiGHTS"

Transkript

1 OUR ENERGY is NEEDED ELSEwHERE! YOUR ENERGY is NEEDED ELSEwHERE! NTERNATiONAL HUMAN RiGHTS DOCUMENTARY FiLM FESTiVAL PRAGUE ONE world ON

2

3 content / obsah 3 About the festival Auspices / Záštity 2 special thanks / poděkování 10 About the festival / o festivalu 14 About the organizer / o pořadateli 16 homo homini AwArd / cena homo homini 17 Juries And AwArds / poroty A ceny 19 opening film / ZAhAJovAcí film 40 film categories main competition / hlavní soutěž 41 right to know / máte právo vědět 57 portraits of corruption / tváře korupce 73 Age is Just A number / věku navzdory 81 i want to break free / cesty ke svobodě 89 environmental challenges / ekologické výzvy 103 women's voices / ženským hlasem 111 panorama / panorama 121 czech films / České filmy 133 people in need production / Člověk v tísni uvádí 149 short films / krátké filmy 153 docs for kids / Jeden svět dětem 161 special programme one world, many ways 168 new media for social change / nová média mění společnost 169 noncomm public service Announcements / sociální spoty 170 exhibitions / výstavy 172 one world outreach one world Around the world / Jeden svět ve světě 176 human rights film network / AsociAce lidskoprávních festivalů 177 one world in the regions / Jeden svět v regionech 178 one world in schools / Jeden svět na školách 180 one world team / festivalový tým 184 indexes / rejstříky 203

4 4 auspices / záštity In recent years, few of us have heard any word more frequently than the word crisis. It has often been used in the sense of an economic or financial crisis, but also in terms of a governmental or general political crisis. All of us have more or less been directly or indirectly touched by these crises and are still being affected by them. I am glad that the One World Documentary Film Festival once again reminds us that there are also other crises, which are incomparably worse than a half-percent decline in GDP. These are humanitarian crises, moral crises, and crises of human responsibility. V posledních letech jsme málokteré slovo slýchali častěji než slovo krize. Byla jím začasté myšlena krize hospodářská, finanční, ale také vládní či obecně politická. Všechny se nás více či méně přímo i nepřímo dotýkaly a stále dotýkají. Jsem rád, že nám festival filmových dokumentů Jeden svět opět připomíná, že jsou i jiné krize, nesrovnatelně horší než pokles HDP o půl procenta. Krize humanitární, krize morální, krize lidské odpovědnosti. Václav Havel Václav Havel

5 auspices / záštity 5 ABOUT THe FeSTIVAl I would like to wish the One World Festival lots of success. I am convinced that it is a very commendable endeavour. The fact that this is now already the 13th year of the festival, which presents a wide and varied range of documentary films with human rights themes, testifies to the sterling work of the organisers. Unfortunately, however, it also gives us an indication that people s freedom and their rights are still under threat in our world, and that international events such as One World continue to be necessary. Breaches of inherent human rights, even in the most remote corners of the globe, are also a threat to our own rights and freedoms. We should not view respect for human rights and living in a democracy as a constant blessing, but as a shared work, which must be continually nurtured, maintained and refined. The forms in which threats to human rights occur are constantly changing and evolving. That is why I am glad that the festival continues to provide more and more opportunities for the presentation of films with human rights themes within the framework of school lessons. The possibility of seeing these films helps pupils and students come to grips with topical problems in various parts of the world, and it allows them to have a deeper understanding of the wider human contexts of foreign policy matters and social issues. Karel Schwarzenberg Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic Přeji festivalu Jeden svět hodně úspěchů. Jsem přesvědčen, že je to aktivita velmi záslužná. Skutečnost, že se jedná již o 13. ročník festivalu, který představuje rozmanité dokumentární filmy s lidskoprávní tematikou, svědčí o dobré práci organizátorů. Bohužel však také přináší zprávu, že svoboda člověka a jeho práva jsou v našem světě nadále ohrožovány a že mezinárodní akce, jako je Jeden svět, jsou nadále potřebné. Porušování přirozených lidských práv v sebevíce vzdáleném koutě světa je také ohrožením našich vlastních práv a svobod. Respektování lidských práv a život v demokracii bychom neměli chápat jako neměnný dar, ale jako společné dílo, o které je třeba neustále pečovat, udržovat je a zdokonalovat. Formy ohrožení lidských práv se neustále mění a vyvíjejí. Proto mám radost, že festival čím dál více umožňuje prezentovat filmy s lidskoprávní tematikou v rámci školní výuky. Možnost seznámit se s těmito filmy pomáhá přiblížit žákům a studentům aktuální problémy v různých koutech světa a umožňuje jim hlubší pochopení širších lidských souvislostí zahraničněpolitických i společenských témat. Karel Schwarzenberg místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí České republiky

6 6 auspices / záštity They say that it is only when people are in real trouble that they not only fully appreciate the value of life itself, but also change their mind about their own priorities in life. I am not one of those people whose universal response to everyday problems is that there are even worse things in the world. each one of us has our own limits for judging life's situations, and I would never allow myself to trivialise the personal misfortune of someone just because it seemed to me like something that could be endured. Despite this, I think it is good from time to time to look beyond the confines of routine worries, which most of us experience in everyday life, without necessarily having to call on personal experience. The reality of this world is such that, at any given moment, there are people getting into real difficulties, which are not easily resolved. even when there is a way out of such crises, the people affected are unable to extricate themselves from the situation on their own. That s also why it is important to know about the fates of such people. The One World film festival, organised by People in Need, is precisely the place where one can become acquainted with the stories of people who have been sorely tested. It offers a precious link between the documentary art and the very essence of human culture itself. I firmly believe that this showcase of documentary films can also help change human destiny. Yours respectfully, Jiří Besser Minister of Culture of the Czech Republic Říká se, že teprve v opravdové tísni si člověk plně uvědomí hodnotu nejen života samotného, ale také změní náhled na své dosavadní životní priority. Nepatřím mezi lidi, kteří mají na všední trable univerzální odpověď, že jsou i horší věci na světě. Každý máme své hranice pro posuzování životních situací a nikdy bych si nedovolil osobní neštěstí člověka bagatelizovat jen proto, že mně přijde snesitelné. Přesto si myslím, že je dobré se čas od času podívat za hranice běžných starostí, které většině z nás přináší všední život, aniž bych nutně volal po osobní zkušenosti. Realita tohoto světa je už taková, že se v každém okamžiku dostávají lidé do skutečné tísně, která není jednoduše řešitelná, a i když z této krize existuje východisko, není v moci postižených lidí dostat se z ní vlastními silami. I proto je důležité o takových osudech vědět. Filmový festival Jeden svět pořádaný společností Člověk v tísni je právě místem, kde se můžete s osudy těžce zkoušených lidí seznámit. Jde o vzácné spojení umění dokumentu se samotnou podstatou kultury člověka. Pevně věřím, že i tato přehlídka dokumentárních filmů může pomoci zvrátit lidský osud. S úctou Jiří Besser ministr kultury České republiky

7 auspices / záštity 7 ABOUT THe FeSTIVAl In today s society, documentary films have an extraordinary power and significance. I appreciate that the organisers of the One World Festival have acted on this fact, and bring us complex and comprehensive information about subjects related to human rights. Barbaric acts go more or less hand in hand with disregard for and abuse of human rights, above all the rights to life and health. Simple awareness of the natural dignity, equality and inalienable rights of mankind remains a huge problem in certain countries. One World grants us an insight into stories which take place both within and far beyond our country s borders, and provides a clear and sober view of the world. It gives us the chance to gain a deeper understanding of the links between important political and social subjects. There is no need to point out to you who are attending this festival just how important it is to not be indifferent towards others. As the writer Honoré de Balzac said: Indifference is like the ice around the poles, it stifles everything. Therefore let me thank all who organise this festival, support it, and play a part in preventing us all from becoming indifferent Dokumentární film má v dnešní společnosti neuvěřitelnou sílu a význam. líbí se mi myšlenka organizátorů festivalu Jeden svět, kteří tento fakt využili a přinášejí nám komplexní a ucelené informace o důležitých tématech týkajících se lidských práv. Barbarské činy jdou téměř ruku v ruce s pohrdáním a zneuznáním lidských práv, zejména pak práva na život a zdraví. Právě uvědomění si přirozené důstojnosti, rovnosti a nezcizitelných práv člověka je v jistých zemích stále veliký problém. Jeden svět nám umožňuje pohlédnout do příběhů, které se odehrávají nejen za hranicemi naší země, a přináší nám tak střízlivý pohled na svět. Přináší nám možnost hlubšího pochopení souvislostí důležitých politických i společenských témat. Vám, kteří jste na festival zavítali, nemá smysl vyprávět, jak je důležité nebýt lhostejný k druhým, protože jak pravil Honoré de Balzac: lhostejnost je jako led na pólu, zabíjí všechno. Proto děkuji všem, kteří organizují tento festival, pomáhají mu, podílejí se na něm a nenechávají nás lhostejnými Bohuslav Svoboda Mayor of Prague Bohuslav Svoboda primátor hl. m. Prahy

8 8 auspices / záštity europe loves european Festivals A privileged place for meetings, exchanges and discovery, festivals provide a vibrant and accessible environment for the widest variety of talent, stories and emotions that constitute europe s cinematography. The MeDIA Programme of the european Union aims to promote european audiovisual heritage, to encourage the circulation of films outside their own borders and to foster audiovisual industry competitiveness. The MeDIA Programme acknowledges the cultural, educational, social and economic role of festivals by co-financing more than 90 festivals each year, programming more than screenings of european works to an audience of nearly 3 million across europe. This year the MeDIA programme is celebrating its 20th Birthday so we are especially proud to look back on how much the european film industry has developed over this period, and to stress our continued commitment to supporting the eu film industry in the future. MeDIA is pleased to support the 13th edition of the One World International Human Rights Documentary Film Festival and we extend our best wishes to all of the festival goers for an enjoyable and stimulating event. MeDIA PROGRAMMe european Union evropa miluje evropské festivaly Festivaly jsou jedinečným místem, kde se lidé setkávají, vyměňují si názory a získávají nové úhly pohledu. Poskytují snadno přístupné prostředí pro přímou konfrontaci celé řady talentů, příběhů a emocí, které utvářejí evropskou kinematografii. Program MeDIA evropské unie se zaměřuje na propagaci audiovizuálního dědictví, podporu šíření filmové tvorby do zahraničí a na zvyšování konkurenceschopnosti filmového průmyslu. Každoročním spolufinancováním více než devadesáti festivalů, které nabízejí více než dvacet tisíc projekcí pro skoro tři miliony diváků na po celé evropě, vyjadřuje program MeDIA uznání kulturní, vzdělávací, společenské a ekonomické role festivalů. Při příležitosti letošních dvacátých narozenin programu MeDIA se můžeme s hrdostí ohlédnout za uplynulým obdobím, které přineslo ohromný rozvoj evropského filmového průmyslu, a vyzvednout své odhodlání pokračovat v podpoře filmové tvorby eu i v budoucnu. Pro nás z programu MeDIA je podpora 13. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět potěšením a přejeme návštěvníkům této sympatické a podnětné akce vše nejlepší. PROGRAM MeDIA evropská unie Další informace o programu MeDIA naleznete na webových stránkách:

9 auspices / záštity 9 ABOUT THe FeSTIVAl This year, Czech Television, the traditional main media partner of the One World International Human Rights Documentary Film Festival, is also the media partner for the new competition section New Media for Social Change. We are witnesses of how new communication and technological methods are tempestuously and radically changing life on the ground. Those of us who work in the media firmly believe that it primarily unites the diverse society of our planet. We are aware of new media's potential to make a contribution and work for the benefit of people or communities that are still developing. Multimedia computers, smart phones, smart TVs and the Internet can help ease military conflicts and assist regions that lack basic living conditions, education, and freedom. They can also assist in bringing water, food, information and hope of a dignified and independent life. For public service television, this goal is both an obligation and a priority. Česká televize, tradiční hlavní mediální partner Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, se letos stává i mediálním partnerem soutěžní kategorie Nová média mění společnost. Jsme svědky toho, jak nové komunikační a technologické metody bouřlivě a od základu mění život na zemi. My, kteří pracujeme v médiích, pevně věříme, že pestrou společnost naší planety především spojují. Uvědomujeme si potenciál nových médií pomáhat a pracovat ve prospěch lidí nebo společenství, kterých se civilizace zdánlivě ještě nedotkla. Multimediální počítače, chytré telefony, chytré televize nebo internetová síť mohou přispět k uklidnění válečných konfliktů a do oblastí, kde chybí základní životní podmínky, vzdělání nebo nezávislost, mohou pomoci přivést vodu, potraviny, informace nebo naději na důstojný a svobodný život. Pro televizi veřejné služby je tento cíl povinností a prioritou. Jiří Janeček General Director, Czech Television Jiří Janeček generální ředitel ČT

10 10 auspices / záštity This year, the College of economics and Management (VŠeM) has become the general partner of the One World Festival for the second time. As the festival organisers from People in Need say themselves, the event is not just about films. So let s ask ourselves the following question: What is it actually about? On the festival website, we can find this answer: One World contributes to the public discussion about the role that Czech citizens and the Czech Republic can and should play in a globally interconnected world, and it also contributes to the debate as to why the Czech Republic should engage in promoting democracy and security around the globe. last year, I conceived of these introductory thoughts in terms of a celebration of freedom. This year, I would like to comment on another phenomenon that goes hand in hand with a free civil society patronage. Today, patronage is almost a forgotten word. It has been replaced by the expression sponsorship. This word has the same meaning as far as content is concerned, but it has now acquired a slightly pejorative connotation (which is why VŠeM is the general partner and not the main sponsor). VŠeM is a private corporation, which is active on the university-education market. If its owner uses profits to support the activities of People in Need (besides One World it also supports the construction of schools in ethiopia), it is behaving as a genuine patron in the true sense of the word. As a patron, it is dispensing its resources precisely in accordance with George Bernard Shaw s recommendation from 1896: Never give the people anything they want, give them something they ought to want and don t! It is a patron that has decided not to invest its resources in itself, but to put them into developing the free society in which it lives. This is also where it wants to live, because the society that One World presents on the cinema screens is not. Prof. Ing. Milan Žák, CSc. Rector, VŠeM V letošním roce je to již podruhé, co se Vysoká škola ekonomie a managementu, o. p. s., stává generálním partnerem festivalu Jeden svět. Festivalu, který, jak říkají sami pořadatelé z organizace Člověk v tísni, není jen o filmech. Položme si tedy otázku: O čem vlastně je? Na webu organizátorů festivalu najdeme tuto odpověď: Jeden svět přispívá k veřejné diskusi o roli, kterou má či může mít český občan a český stát v globálně propojeném světě, i k debatě, proč má Česká republika usilovat o prosazování demokracie a bezpečnosti ve světě. V loňském roce jsem tuto úvodní úvahu koncipoval jako oslavu svobody, letos bych se rád vyjádřil k jinému fenoménu svobodné občanské společnosti k mecenášství. Mecenášství, dnes již téměř zapomenuté slovo, bylo nahrazeno obsahově identickým výrazem sponzorství který však dnes získává mírně pejorativní nádech (proto je VŠeM generálním partnerem, a ne hlavním sponzorem). VŠeM je soukromá firma působící na trhu vysokoškolského vzdělávání, a pokud její majitel využívá zisk k podpoře aktivit Člověka v tísni (kromě Jednoho světa třeba i výstavbou škol v etiopii), chová se jako skutečný mecenáš v pravém smyslu tohoto slova. Jako mecenáš vydávající své prostředky přesně ve smyslu doporučení G. B. Shawa z roku 1896: Nedávejte lidem nikdy, co chtějí; dejte jim něco, co by měli chtít, a nechtějí! Jako mecenáš, který se rozhodl své prostředky investovat nikoli do sebe sama, ale vkládat je do rozvoje svobodné společnosti, ve které žije a chce žít. Ve společnosti, kterou na plátnech kin přibližuje Jeden svět, totiž žít nechce. Prof. Ing. Milan Žák, CSc. rektor VŠeM

11 organizer / pořadatel 11 ABOUT THe FeSTIVAl The slogan for this year s festival is Your energy Is Needed elsewhere! I believe that every one of us has the potential within themselves to change something. All we have to do is take a look around us and begin with seemingly small things. We just have to make use of our creativity to start setting a better course for our world. Human rights are not just about bombed, war-torn cities, or famines in Africa, which are complex problems that are difficult to deal with. We can also stand up for our rights (and the rights of others) in the Czech Republic, which is a place where corruption flourishes and the elderly are treated like second-class citizens. That is precisely why we have focused on these two areas in our selection of films this year, even though most people wouldn t automatically associate them with the concept of human rights. Films devoted to the phenomenon of corruption and senior citizens are included in the Portraits of Corruption and Age Is Just a Number categories. We will also be striving to bring a fresh perspective to One World with a brand new event for film professionals. Within the scope of open sessions, this will give Czech filmmakers an opportunity to exchange experiences with their foreign colleagues involved in the production and funding of films during the new media era, which is opening up completely new horizons for documentaries, particularly in terms of distribution. On a related note, the competition category New Media for Social Change is another innovation at One World, which looks at the considerable role that the Internet, social networks and sophisticated information technologies are playing in current societal events. Besides weakening the information monopoly of traditional outlets like TV and radio, I think the main benefit of the new media is that it gives every one of us the power to push events forward with our own hands. Incidentally, it was actually a campaign on social networks which helped organise the civil unrest in egypt that led to fall of the country s authoritarian regime. The new competition category also focuses on similar campaigns, where the initial courageous idea of a few individuals grew, with the help of new media, into an influential crusade that had a far-reaching impact. These campaigns are a perfect example of how people can invest their energy into something worthwhile. Hana Kulhánková Director of the One World Festival letošní festivalové motto zní: Vaše energie je potřeba jinde! Věřím totiž, že každý z nás má v sobě potenciál něco změnit. Stačí se kolem sebe porozhlédnout a začít od zdánlivě drobných věcí. Jednoduše použít svou kreativitu k tomu, aby se věci kolem nás rozhýbaly lepším směrem. Předpokládá to, že nebudeme pasivní, že budeme mít otevřené oči a budeme citliví vůči signálům, které napovídají, že se kolem nás děje bezpráví. Ohrožená lidská práva, to totiž nejsou jen válkou rozbombardovaná města či hladomor v nejchudších afrických státech tedy komplexní problémy, jejichž náprava probíhá tak nesnadno a pomalu, že jedinec snadno nabývá pocitu, že je vůči nim bezmocný a že se ho netýkají. O svá práva (a práva druhých) se můžeme hlásit i v Česku, v zemi, kde se skvěle daří korupci a senioři a seniorky jsou ve společnosti odstaveni na druhou kolej. Právě proto jsme se letos při výběru filmů zaměřili na tyto dvě oblasti, které zdánlivě s konceptem lidských práv, alespoň jak ho vnímá většina, nesouvisí. Filmy věnované korupčnímu fenoménu a lidem seniorského věku jsou zařazeny v kategoriích Tváře korupce a Věku navzdory. O nový pohled se snaží také zbrusu nová část festivalu, která se bude věnovat filmovým profesionálům. Během otevřeného workshopu chceme dát prostor českým filmařům a filmařkám, aby si vyměnili zkušenosti se svými zahraničními kolegy v oblasti produkce a financování filmů v době nových médií, která zejména v oblasti distribuce otevírají dokumentárním filmům zcela nové obzory. S tím souvisí také druhá novinka na Jednom světě soutěžní kategorie Nová média mění společnost, která si všímá nezanedbatelné role, jakou v současném společenském dění hrají internet, sociální sítě a s nimi spojené sofistikované informační technologie. Ty nejenže rozmělňují vliv klasických médií jako televize či rádio, které měly donedávna monopol na šíření informací, ale především vkládají do rukou každého z nás moc hýbat událostmi. Ostatně byly to právě kampaně na sociálních sítích, které napomohly zorganizovat občanské bouře v egyptě, jež vedly ke svržení autoritářského režimu. Nová soutěžní kategorie se zaměřuje na podobné kampaně, kdy počáteční odvážný nápad několika jedinců přeroste za pomoci nových médií ve vlivnou kampaň s celospolečenským dopadem. Právě tyto kampaně jsou příkladem dobře investované energie. Hana Kulhánková ředitelka festivalu Jeden svět

12 12 special thanks / poděkování Auspices / FestivAl zaštítili Václav Havel Karel Schwarzenberg, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic / první místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jiří Besser, Minister of Culture of the Czech Republic / ministr kultury ČR Bohuslav Svoboda, Mayor of Prague / primátor hlavního města Prahy Jerzy Buzek, President of the european Parliament / předseda evropského parlamentu Milena Vicenová, Permanent Representative of the CR to the eu / stálá představitelka ČR při eu Dalibor Carda, starosta města Český Krumlov Hana Cermonová, náměstkyně primátora statutárního města Děčín Jan Kerner, starosta města louny Jaromír Dvořák, starosta města Nový Bor Jiří Fišer, starosta města Tábor Jiří Šolc, náměstek primátora pro školství a kulturu statutárního města liberec Josef Horáček, starosta města Bílina Markéta Blinková, starostka města Rožnov pod Radhoštěm Martin Baxa, primátor statutárního města Plzeň Martin Novotný, primátor statutárního města Olomouc Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje město Benešov město Polička město Třinec Michaela Hrubá, děkanka FF UJeP Miroslav Mašláň, rektor Univerzity Palackého v Olomouci Petr Beitl, starosta města Jablonec nad Nisou Petr Polák, starosta města Tanvald Petr Řezníček, starosta města Chrudim Petr Vobořil, místostarosta města Jablonec nad Nisou Rostislav Koštial, starosta města Mikulov Tomáš Jirsa, senátor Parlamentu České republiky Valdemar Grešík, radní statutárního města Děčín Vít Mandík, primátor města Ústí nad labem Zuzana Kailová, náměstkyně primátora Ústí nad labem GenerAl partner / Generální partner VŠEM: Vysoká škola ekonomie a managementu Jan Kadeřábek, Milan Žák, David Matoušek co-organizer / spolupořadatel Ministerstvo kultury ČR Helena Fraňková, Kateřina Besserová, Klára Málková support / podpora Hlavní město Praha Naděžda Bilincová, Jana Tejkalová, Tomáš Výchopeň, Václav Jukl Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie Kateřina Vojkůvková MAin MediA partner / HlAvní Mediální partner Česká televize Jiří Janeček, Milan Fridrich, ladislav Šticha, Kristina Taberyová, Andrea Filičková, Alžběta Brabencová, Petra Štovíková, Zdeněk lanc, ladislava Jírová, Kateřina Houšková, Josef Pazderka, Michal Řezníček other important partners / další významní partneři EU Media Programme Aviva Silver, Vincent Coen MEDIA Desk Česká republika Daniela Staníková Mezinárodní visegrádský fond Judita Nagyová Nadace Open Society Fund Praha Robert Basch, eliška Císařová Ministerstvo životního prostředí ČR Francouzské velvyslanectví Olivier Jacquot, Anna Mitéran Francouzský institut Nicolas Delvaux, Sylvie leray Velvyslanectví Nizozemského království Jan C. Henneman, Kateřina Skočdopolová Goethe-Institut Prag Heinrich Blömeke, Angelika eder, Klára Konečná Velvyslanectví Spojených států amerických David Gainer, Helena Vágnerová, Tomaš Knaibl, Markéta Kristová Kanadské velvyslanectví Alex McNiven, Pavla Bartůňková Velvyslanectví Státu Izrael Shahar Shalef, Zuzana Milková Rakouské kulturní fórum v Praze elisabeth Marinkovic, Sarah Polewsky Frontline Club Vaughan Smith, Flora Carmichael, Charlotte Cook Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Vangelis Zingopis MediA partners / Mediální partneři Aktuálně.cz Pavel Kroulík, Martin Novák, libor Stejskal, Antonín Tesař, Jan Kurel, Kateřina Severová A2 Marcela Mojžíšová, Jan Hladonik BigMedia Marek Pekárek, Iva Micková Cinepur lucie Česálková, Zuzana Pauková, Jan Kolář Český rozhlas Hana Hikelová, Václav Sochor, René Zavoral, Jakub Hritz, Karel Fisl, Vlastimil Hankus, Jiří Hubička, Martina Mašková, Blanka Vávrová ČSFD.cz Martin Pomothy Dopravní podnik hl. m. Prahy Jan Svoboda, Marie Vrančíková, Soňa Dvořáková EuroAWK Jaroslav Hanika, Michaela Fryšová Houser Ivan Pirohanič, Anna Vančová JCDecaux Marcela Tesařová, Ilona Andělová Lidové noviny Alan Stonawski, Martina Kasalová, lukáš Rous, Martin Michek Metropolis Andrea Vojtěchovská Radio 1 lenka Wienerová, Saša Michailidis Respekt erik Tabery, Adéla Pittsová, Monika Marečková Rail Reklam Zuzana Misterková Sedmá generace technical partners / technický partner Kinotechnika Zbyněk Holub Alza.cz Jan Samko, František Slovák support For one world in schools / Jeden svět na školách podporují CEE Trust The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Evropská komise Evropský sociální fond Ministerstvo kultury ČR Ministerstvo obrany ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zahraničních věcí ČR Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie AdditionAl FestivAl support / FestivAl dále podpořili Dánské velvyslanectví Henning Nielsen, Veronika Trojanová Židovské muzeum v Praze leo Pavlát, Michaela Sidenberg Polský kulturní institut Krystyna Krauze, Piotr Drobniak Heinrich-Böll-Stiftung Praha eva van de Rakt, erik Siegl Agentura Mládež Petr Syruček, Magda Wagenknechtová Svobodová

13 special thanks / poděkování 13 support For one world Brussels / Jeden svět v Bruselu podpořili Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii Zdeněk laštovka České centrum v Bruselu Karel Peroutka Bozar: Centre for Fine Arts, Brussels Juliette Duret Goethe Institute Brussels Maud Routner-Qamar Human Rights and Democracy Network Nicolas Rougy Watch Docs. Human Rights in Film IFF Maciej Nowicki Movies that Matter Taco Ruighaver Festival des Libertés Mario Friso support For FestivAl in the regions / Jeden svět v regionech podpořili ANAG, spol. s r. o. Anaon, o. s. Art Media service, s. r. o. BigBoard Praha, s. r. o. CEVAK, a. s. FILINGER, a. s. Heineken Česká republika, a. s. Interma, a. s. Josef Kvapil, a. s. Ledvision, s. r. o. Livingstone, s. r. o. MIBAG sanace, spol. s r. o. MITON CZ, s. r. o. Psychoterapeutická poradna Ivana Dvořáková, Jablonec nad Nisou SLÁDEK GROUP, a. s. Středočeská plynárenská, člen skupiny RWe Pavel Zajíc Teva Pharmaceuticals ČR, s. r. o. Valdemar Grešík Natura VETOS dveře a zárubně, s. r. o. campain creation / kreativní návrh kampaně Pauline Kerleroux, Martin Dušek, Ondřej Provazník Photographer Jitka Hejtmanová FestivAl trailer / televizní spot Directors Martin Dušek, Ondřej Provazník Cinematography Tomáš Nováček Music Ondřej Anděra Editor Josef Krajbich Production lubomír Konečný Cast Kristýna liška Boková, Veronika Švábová, Petr Horký, Petra Brabcová, Michael Vodenka, Miroslav Kochánek, Jakub Mašek, Martin Zavoďan NoD café Nora Reháková Samuelson Lighting Soundsquare Eallin UPP Special thanks Jan Černý colorist dubbing / dabing Soundsquare Pavel Rejholec, Martin Jílek, Alice Hurychová, Hana Klikorková, Marta Říhová databese MAnAGeMent / FestivAlová databáze Datakal Pavel Kalenda FestivAl venues / FestivAlová kina A GAlerie Bio Konvikt Ponrepo Tomáš Hála České centrum Praha Jolana Součková, Radka labendz Divadlo Archa Ondřej Hrab, Zbyněk Ondřich, Pavla Svatoňová Francouzský institut Sylvie leray kino Atlas David Císek kino Evald Cyril Šmelhaus, Mirek Ráž, Ivana Košuličová kino Lucerna Pavel Prokopius, Bedřich Němec, Andrej Štůla kino Světozor Petr Jirásek, Pavel Rajčan, Marian Plieštik, Jiří Šebesta Langhans Galerie Praha Zuzana Meisnerová Wismerová Městská knihovna Ján Simkanič special thanks to / Jeden svět děkuje Active Travel Petr Gross, Klára Palečková Adobe Systems Vladimír Střálka Atoll Print Aleš Macoun, Šárka Dufková AV Kongres Antonín Vrba Code:Mode Jovanka Vlčková, Jolana Teuberová Documentary Campus Donata von Perfall, Ruth Berry, Manuela Winkler, Mark Atkin, Dorothea Schiebel, Aneta Stelz Easytalk Andrea Svobodová, Martina Špatná, Jan Havlůj Elvia-Pro Jan Chvála FAMU Pavel Jech, Vít Janeček, Věra Hoffmannová Hertz Michaela Pavelková Hnutí DUHA Jiří Koželouh, Magda Koutská Kancelář Václava Havla Martin Vidlák Národní knihovna ČR Zuzana Hochmalová Ruefa Reisen eva Peštová, Zuzana Herrmannová Spedart Pavel Štorek, Jan Mottl TNT Express Worldwide Roman Šimůnek, Barbora Konečná, Jan Dlouhý T.R.I. Josef Blecha Transparency International David Ondráčka, Michaela Slavíková VA Unisa Pavel Kobr Witness Sam Gregory, Chris Michael one world in the regions / Jeden svět v regionech Adam Vašíček, Brno Adéla Hrušková, Ústí nad labem Alena Forgáčová, OŠKS MěÚ Nový Bor Alena Marková, Šance pro Tebe, o. s. Aleš Kalina, Dům techniky Pardubice, spol. s r.o. Aleš Kavalír, Člověk v tísni pobočka Plzeň Alžběta Stropnická, Člověk v tísni pobočka Neratovice Aneta Vomlelová, Cheiron T, o. p. s., Tábor Anita Homrová, Člověk v tísni pobočka Plzeň Anna Hrabáčková, Pardubice Brněnský tým 60 dobrovolníků a dobrovolnic Člověk v tísni pobočka liberec Dan Petrucha, Brno Daniela Cibulcová, T klub Kulturní agentura, Rožnov pod Radhoštěm Dominika Hádělová, Olomouc Filip Faschingbauer, Gymnázium Český Krumlov Hana Vacková, Olomouc Hana Vorlová, louny Helena Plicková, kino Vltava, Kralupy nad Vltavou Helena Vopatová, o. s. Zelená pro planetu, Děčín Ilona Rozehnalová, Antikvariát a klub Fiducia, Ostrava Ivana Zamazalová, Ústí nad labem Jan Blaško, o. s. SPOUSTI, Ústí nad Orlicí Jan Cindr, ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav Jan Kovařík, Olomouc Jan Kunze, Opavská kulturní organizace, p. o. Jan Kurka, o. s. Téma dne, Mladá Boleslav Jana Karasová, Olomouc ABOUT THe FeSTIVAl

jeden svět jede vaše energie je potřeba jinde! vaše energie je potřeba jinde! festival dokumentárních filmů o lidských právech

jeden svět jede vaše energie je potřeba jinde! vaše energie je potřeba jinde! festival dokumentárních filmů o lidských právech festival dokumentárních filmů o lidských právech jeden svět jede 8. 17. 3. 2011 praha www.jedensvet.cz vaše energie je potřeba jinde! vaše energie je potřeba jinde! CHCETE ZMĚNIT SVĚT? INVESTUJTE DO VZDĚLÁNÍ.

Více

mezi moři between the seas katalog catalogue

mezi moři between the seas katalog catalogue Ji.hlava mezi moři between the seas katalog catalogue tagy tags d! % ' ( ) děti víra příroda noc doprava sen children faith nature night transport dream * +. / 1 2 bezstarostnost historie tradice ufo láska-smrt

Více

FOREWORD SLOVO ÚVODEM

FOREWORD SLOVO ÚVODEM SLOVO ÚVODEM Navzdory neutěšeným prognózám, navzdory ekonomickým propadům, navzdory růstu sociálního napětí, navzdory škrtům v rozpočtech, navzdory zdražování nejzákladnějších služeb, navzdory rostoucí

Více

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION Jistou lidskou potřebou je věci i události pořádat, řadit, třídit, zařazovat, dávat do souvislostí, jinými slovy zpřehledňovat. Jak moc je všechna taková činnost pro

Více

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE katalog_v1.indd 1 3/27/07 11:47:21 AM Vážení hosté, milí přátelé,

Více

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION OBSAH CONTENT summit 02 03 04 06 08 10 12 14 15 16 19 21 22 24 26 28 29 34 36 38 40 ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US O PROJEKTU/ABOUT THE PROJECT BÝVALÍ ÚČASTNÍCI/FORMER

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI, DEAR READERS,

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI, DEAR READERS, CONFERENCE BOOK 03 CZ ENG VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI, zájem poznávat, zájem o okolní svět, zájem měnit věci k lepšímu. To jsou společné jmenovatele unikátního vzdělávacího projektu, který nemá ve

Více

ACADEMIA FILM OLOMOUC 49TH INTERNATIONAL FESTIVAL OF SCIENCE DOCUMENTARY FILMS

ACADEMIA FILM OLOMOUC 49TH INTERNATIONAL FESTIVAL OF SCIENCE DOCUMENTARY FILMS ACADEMIA FILM OLOMOUC 49TH INTERNATIONAL FESTIVAL OF SCIENCE DOCUMENTARY FILMS 49TH INTERNATIONAL FESTIVAL OF SCIENCE DOCUMENTARY FILMS 4 OBSAH POCTA TRIBUTE 40 MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ INTERNATIONAL COMPETITION

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009. Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report

Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009. Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009 Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report text CZ text EN Forum 2000 je názorová, intelektuální křižovatka, kde lidé nejrůznějších profesí, z nejrůznějších zemí,

Více

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Obsah Content Poslání Nadace..................................................5 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Dagmar

Více

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život.

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život. Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Individualita přístup ke každému studentovi jako ke konkrétní osobnosti s konkrétním nadáním a specifickými potřebami INDIVIDUALITY TREAT EACH STUDENT AS AN INDIVIDUAL

Více

Český rozhlas Ročenka Czech Radio Annual Report

Český rozhlas Ročenka Czech Radio Annual Report 2013 Český rozhlas Ročenka Czech Radio Annual Report Content Director General s Foreword 2 The Mission, Vision, Values and Goals of Czech Radio 6 On Air 10 News, Current Affairs and Sport 12 Music, Art

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

Ing. Václav Kasík. Dear Listeners and Colleagues, Vážení posluchači, vážení kolegové,

Ing. Václav Kasík. Dear Listeners and Colleagues, Vážení posluchači, vážení kolegové, ROČENKA ČESKÉHO ROZHLASU Václav Kasík Director General Ing. Václav Kasík generální ředitel Dear Listeners and Colleagues, It is again an honor and a pleasure for me to introduce the Czech Radio Annual

Více

KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs

KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET 2008 KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs Následující texty prošly jazykovou korekturou, za jejich obsah ale zopovídají výhradně neziskové organizace,

Více

In Development In Production In Postproduction Finished Feature-length Documentaries

In Development In Production In Postproduction Finished Feature-length Documentaries In Development In Production In Postproduction Finished Feature-length Documentaries Czech.docs Samostatný Panel připravovaných dokumentárních filmů, který od jeho počátků spoluorganizuje Institut dokumentárního

Více

CATALOGUE 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL. 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN

CATALOGUE 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL. 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL JUNE 13 17, 2009 PRAGUE ZOFIN PALACE CATALOGUE Záštitu převzali Under the patronage of Pavel

Více

OPEN UP! CREATIVE PLACEMAKING FESTIVAL

OPEN UP! CREATIVE PLACEMAKING FESTIVAL OPEN UP! CREATIVE PLACEMAKING FESTIVAL Praha Plzeň 6. 7. listopadu 2014 Aspen Institute Prague Plzeň 2015, o.p.s. CZ Partneři Aspen Institute Prague Partneři Plzeň 2015 Mediální partner Pořadatelé Účast

Více

Ostrava dobrá adresa pro podnikání Ostrava a great place to do business OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE REMON L. VOS JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2014

Ostrava dobrá adresa pro podnikání Ostrava a great place to do business OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE REMON L. VOS JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2014 JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE REMON L. VOS Ostrava dobrá adresa pro podnikání Ostrava a great place to do business STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah Contents Letos na

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Výroční zpráva. Annual report

Výroční zpráva. Annual report Výroční zpráva Annual report 2013 14 2013 14 The JIC s projects meet the selected aims of the Regional Innovation Strategy for South Moravia (RIS), which are to support innovation in business. The RIS

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vážení čtenáři, výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2003 vám nabízí přehled aktivit, projektů, publikací, seminářů, úspěchů a hospodaření organizace. Ve svém úvodním slově ve výroční

Více

CONTENTS OBSAH. dvacet let s námi. Evropské dny handicapu 1. 5. 10. 2012 Twenty years with us

CONTENTS OBSAH. dvacet let s námi. Evropské dny handicapu 1. 5. 10. 2012 Twenty years with us dvacet let s námi OBSAH CONTENTS Evropské dny handicapu 1. 5. 10. 2012 Twenty years with us The european disability days I úvodní slovo Preface 2 Partnerství Partnership Odborný program Expert s program

Více

2010 annual report. výroční zpráva. Živá paměť, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2010

2010 annual report. výroční zpráva. Živá paměť, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2010 Živá paměť, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2010 2010 annual report 2010 výroční annual zpráva report Živá paměť, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2010 Živá paměť, o. p. s. 2010 Annual Report OBSAH Úvodní

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2006 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities

Více

KNIHOVNY SOUČASNOSTI

KNIHOVNY SOUČASNOSTI SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÁ RADA ČR KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2013 Sborník z 21. konference, konané ve dnech 10. až 12. září 2013 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci Září 2013 Vydáno za podpory

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti. Civil Society Development Foundation. Annual Report. výroční zpráva. nadace rozvoje občanské společnosti

Nadace rozvoje občanské společnosti. Civil Society Development Foundation. Annual Report. výroční zpráva. nadace rozvoje občanské společnosti Nadace rozvoje občanské společnosti Civil Society Development Foundation Annual Report výroční zpráva nadace rozvoje občanské společnosti 09 05 06 08 09 10 13 14 16 18 26 28 36 40 42 43 obsah / contents

Více