ONE world ON. OUR ENERGY is NEEDED ELSEwHERE! YOUR ENERGY is NEEDED ELSEwHERE! PRAGUE NTERNATiONAL HUMAN RiGHTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ONE world ON. OUR ENERGY is NEEDED ELSEwHERE! YOUR ENERGY is NEEDED ELSEwHERE! 8. 17. 3. 2011 PRAGUE www.oneworld.cz. NTERNATiONAL HUMAN RiGHTS"

Transkript

1 OUR ENERGY is NEEDED ELSEwHERE! YOUR ENERGY is NEEDED ELSEwHERE! NTERNATiONAL HUMAN RiGHTS DOCUMENTARY FiLM FESTiVAL PRAGUE ONE world ON

2

3 content / obsah 3 About the festival Auspices / Záštity 2 special thanks / poděkování 10 About the festival / o festivalu 14 About the organizer / o pořadateli 16 homo homini AwArd / cena homo homini 17 Juries And AwArds / poroty A ceny 19 opening film / ZAhAJovAcí film 40 film categories main competition / hlavní soutěž 41 right to know / máte právo vědět 57 portraits of corruption / tváře korupce 73 Age is Just A number / věku navzdory 81 i want to break free / cesty ke svobodě 89 environmental challenges / ekologické výzvy 103 women's voices / ženským hlasem 111 panorama / panorama 121 czech films / České filmy 133 people in need production / Člověk v tísni uvádí 149 short films / krátké filmy 153 docs for kids / Jeden svět dětem 161 special programme one world, many ways 168 new media for social change / nová média mění společnost 169 noncomm public service Announcements / sociální spoty 170 exhibitions / výstavy 172 one world outreach one world Around the world / Jeden svět ve světě 176 human rights film network / AsociAce lidskoprávních festivalů 177 one world in the regions / Jeden svět v regionech 178 one world in schools / Jeden svět na školách 180 one world team / festivalový tým 184 indexes / rejstříky 203

4 4 auspices / záštity In recent years, few of us have heard any word more frequently than the word crisis. It has often been used in the sense of an economic or financial crisis, but also in terms of a governmental or general political crisis. All of us have more or less been directly or indirectly touched by these crises and are still being affected by them. I am glad that the One World Documentary Film Festival once again reminds us that there are also other crises, which are incomparably worse than a half-percent decline in GDP. These are humanitarian crises, moral crises, and crises of human responsibility. V posledních letech jsme málokteré slovo slýchali častěji než slovo krize. Byla jím začasté myšlena krize hospodářská, finanční, ale také vládní či obecně politická. Všechny se nás více či méně přímo i nepřímo dotýkaly a stále dotýkají. Jsem rád, že nám festival filmových dokumentů Jeden svět opět připomíná, že jsou i jiné krize, nesrovnatelně horší než pokles HDP o půl procenta. Krize humanitární, krize morální, krize lidské odpovědnosti. Václav Havel Václav Havel

5 auspices / záštity 5 ABOUT THe FeSTIVAl I would like to wish the One World Festival lots of success. I am convinced that it is a very commendable endeavour. The fact that this is now already the 13th year of the festival, which presents a wide and varied range of documentary films with human rights themes, testifies to the sterling work of the organisers. Unfortunately, however, it also gives us an indication that people s freedom and their rights are still under threat in our world, and that international events such as One World continue to be necessary. Breaches of inherent human rights, even in the most remote corners of the globe, are also a threat to our own rights and freedoms. We should not view respect for human rights and living in a democracy as a constant blessing, but as a shared work, which must be continually nurtured, maintained and refined. The forms in which threats to human rights occur are constantly changing and evolving. That is why I am glad that the festival continues to provide more and more opportunities for the presentation of films with human rights themes within the framework of school lessons. The possibility of seeing these films helps pupils and students come to grips with topical problems in various parts of the world, and it allows them to have a deeper understanding of the wider human contexts of foreign policy matters and social issues. Karel Schwarzenberg Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic Přeji festivalu Jeden svět hodně úspěchů. Jsem přesvědčen, že je to aktivita velmi záslužná. Skutečnost, že se jedná již o 13. ročník festivalu, který představuje rozmanité dokumentární filmy s lidskoprávní tematikou, svědčí o dobré práci organizátorů. Bohužel však také přináší zprávu, že svoboda člověka a jeho práva jsou v našem světě nadále ohrožovány a že mezinárodní akce, jako je Jeden svět, jsou nadále potřebné. Porušování přirozených lidských práv v sebevíce vzdáleném koutě světa je také ohrožením našich vlastních práv a svobod. Respektování lidských práv a život v demokracii bychom neměli chápat jako neměnný dar, ale jako společné dílo, o které je třeba neustále pečovat, udržovat je a zdokonalovat. Formy ohrožení lidských práv se neustále mění a vyvíjejí. Proto mám radost, že festival čím dál více umožňuje prezentovat filmy s lidskoprávní tematikou v rámci školní výuky. Možnost seznámit se s těmito filmy pomáhá přiblížit žákům a studentům aktuální problémy v různých koutech světa a umožňuje jim hlubší pochopení širších lidských souvislostí zahraničněpolitických i společenských témat. Karel Schwarzenberg místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí České republiky

6 6 auspices / záštity They say that it is only when people are in real trouble that they not only fully appreciate the value of life itself, but also change their mind about their own priorities in life. I am not one of those people whose universal response to everyday problems is that there are even worse things in the world. each one of us has our own limits for judging life's situations, and I would never allow myself to trivialise the personal misfortune of someone just because it seemed to me like something that could be endured. Despite this, I think it is good from time to time to look beyond the confines of routine worries, which most of us experience in everyday life, without necessarily having to call on personal experience. The reality of this world is such that, at any given moment, there are people getting into real difficulties, which are not easily resolved. even when there is a way out of such crises, the people affected are unable to extricate themselves from the situation on their own. That s also why it is important to know about the fates of such people. The One World film festival, organised by People in Need, is precisely the place where one can become acquainted with the stories of people who have been sorely tested. It offers a precious link between the documentary art and the very essence of human culture itself. I firmly believe that this showcase of documentary films can also help change human destiny. Yours respectfully, Jiří Besser Minister of Culture of the Czech Republic Říká se, že teprve v opravdové tísni si člověk plně uvědomí hodnotu nejen života samotného, ale také změní náhled na své dosavadní životní priority. Nepatřím mezi lidi, kteří mají na všední trable univerzální odpověď, že jsou i horší věci na světě. Každý máme své hranice pro posuzování životních situací a nikdy bych si nedovolil osobní neštěstí člověka bagatelizovat jen proto, že mně přijde snesitelné. Přesto si myslím, že je dobré se čas od času podívat za hranice běžných starostí, které většině z nás přináší všední život, aniž bych nutně volal po osobní zkušenosti. Realita tohoto světa je už taková, že se v každém okamžiku dostávají lidé do skutečné tísně, která není jednoduše řešitelná, a i když z této krize existuje východisko, není v moci postižených lidí dostat se z ní vlastními silami. I proto je důležité o takových osudech vědět. Filmový festival Jeden svět pořádaný společností Člověk v tísni je právě místem, kde se můžete s osudy těžce zkoušených lidí seznámit. Jde o vzácné spojení umění dokumentu se samotnou podstatou kultury člověka. Pevně věřím, že i tato přehlídka dokumentárních filmů může pomoci zvrátit lidský osud. S úctou Jiří Besser ministr kultury České republiky

7 auspices / záštity 7 ABOUT THe FeSTIVAl In today s society, documentary films have an extraordinary power and significance. I appreciate that the organisers of the One World Festival have acted on this fact, and bring us complex and comprehensive information about subjects related to human rights. Barbaric acts go more or less hand in hand with disregard for and abuse of human rights, above all the rights to life and health. Simple awareness of the natural dignity, equality and inalienable rights of mankind remains a huge problem in certain countries. One World grants us an insight into stories which take place both within and far beyond our country s borders, and provides a clear and sober view of the world. It gives us the chance to gain a deeper understanding of the links between important political and social subjects. There is no need to point out to you who are attending this festival just how important it is to not be indifferent towards others. As the writer Honoré de Balzac said: Indifference is like the ice around the poles, it stifles everything. Therefore let me thank all who organise this festival, support it, and play a part in preventing us all from becoming indifferent Dokumentární film má v dnešní společnosti neuvěřitelnou sílu a význam. líbí se mi myšlenka organizátorů festivalu Jeden svět, kteří tento fakt využili a přinášejí nám komplexní a ucelené informace o důležitých tématech týkajících se lidských práv. Barbarské činy jdou téměř ruku v ruce s pohrdáním a zneuznáním lidských práv, zejména pak práva na život a zdraví. Právě uvědomění si přirozené důstojnosti, rovnosti a nezcizitelných práv člověka je v jistých zemích stále veliký problém. Jeden svět nám umožňuje pohlédnout do příběhů, které se odehrávají nejen za hranicemi naší země, a přináší nám tak střízlivý pohled na svět. Přináší nám možnost hlubšího pochopení souvislostí důležitých politických i společenských témat. Vám, kteří jste na festival zavítali, nemá smysl vyprávět, jak je důležité nebýt lhostejný k druhým, protože jak pravil Honoré de Balzac: lhostejnost je jako led na pólu, zabíjí všechno. Proto děkuji všem, kteří organizují tento festival, pomáhají mu, podílejí se na něm a nenechávají nás lhostejnými Bohuslav Svoboda Mayor of Prague Bohuslav Svoboda primátor hl. m. Prahy

8 8 auspices / záštity europe loves european Festivals A privileged place for meetings, exchanges and discovery, festivals provide a vibrant and accessible environment for the widest variety of talent, stories and emotions that constitute europe s cinematography. The MeDIA Programme of the european Union aims to promote european audiovisual heritage, to encourage the circulation of films outside their own borders and to foster audiovisual industry competitiveness. The MeDIA Programme acknowledges the cultural, educational, social and economic role of festivals by co-financing more than 90 festivals each year, programming more than screenings of european works to an audience of nearly 3 million across europe. This year the MeDIA programme is celebrating its 20th Birthday so we are especially proud to look back on how much the european film industry has developed over this period, and to stress our continued commitment to supporting the eu film industry in the future. MeDIA is pleased to support the 13th edition of the One World International Human Rights Documentary Film Festival and we extend our best wishes to all of the festival goers for an enjoyable and stimulating event. MeDIA PROGRAMMe european Union evropa miluje evropské festivaly Festivaly jsou jedinečným místem, kde se lidé setkávají, vyměňují si názory a získávají nové úhly pohledu. Poskytují snadno přístupné prostředí pro přímou konfrontaci celé řady talentů, příběhů a emocí, které utvářejí evropskou kinematografii. Program MeDIA evropské unie se zaměřuje na propagaci audiovizuálního dědictví, podporu šíření filmové tvorby do zahraničí a na zvyšování konkurenceschopnosti filmového průmyslu. Každoročním spolufinancováním více než devadesáti festivalů, které nabízejí více než dvacet tisíc projekcí pro skoro tři miliony diváků na po celé evropě, vyjadřuje program MeDIA uznání kulturní, vzdělávací, společenské a ekonomické role festivalů. Při příležitosti letošních dvacátých narozenin programu MeDIA se můžeme s hrdostí ohlédnout za uplynulým obdobím, které přineslo ohromný rozvoj evropského filmového průmyslu, a vyzvednout své odhodlání pokračovat v podpoře filmové tvorby eu i v budoucnu. Pro nás z programu MeDIA je podpora 13. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět potěšením a přejeme návštěvníkům této sympatické a podnětné akce vše nejlepší. PROGRAM MeDIA evropská unie Další informace o programu MeDIA naleznete na webových stránkách:

9 auspices / záštity 9 ABOUT THe FeSTIVAl This year, Czech Television, the traditional main media partner of the One World International Human Rights Documentary Film Festival, is also the media partner for the new competition section New Media for Social Change. We are witnesses of how new communication and technological methods are tempestuously and radically changing life on the ground. Those of us who work in the media firmly believe that it primarily unites the diverse society of our planet. We are aware of new media's potential to make a contribution and work for the benefit of people or communities that are still developing. Multimedia computers, smart phones, smart TVs and the Internet can help ease military conflicts and assist regions that lack basic living conditions, education, and freedom. They can also assist in bringing water, food, information and hope of a dignified and independent life. For public service television, this goal is both an obligation and a priority. Česká televize, tradiční hlavní mediální partner Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, se letos stává i mediálním partnerem soutěžní kategorie Nová média mění společnost. Jsme svědky toho, jak nové komunikační a technologické metody bouřlivě a od základu mění život na zemi. My, kteří pracujeme v médiích, pevně věříme, že pestrou společnost naší planety především spojují. Uvědomujeme si potenciál nových médií pomáhat a pracovat ve prospěch lidí nebo společenství, kterých se civilizace zdánlivě ještě nedotkla. Multimediální počítače, chytré telefony, chytré televize nebo internetová síť mohou přispět k uklidnění válečných konfliktů a do oblastí, kde chybí základní životní podmínky, vzdělání nebo nezávislost, mohou pomoci přivést vodu, potraviny, informace nebo naději na důstojný a svobodný život. Pro televizi veřejné služby je tento cíl povinností a prioritou. Jiří Janeček General Director, Czech Television Jiří Janeček generální ředitel ČT

10 10 auspices / záštity This year, the College of economics and Management (VŠeM) has become the general partner of the One World Festival for the second time. As the festival organisers from People in Need say themselves, the event is not just about films. So let s ask ourselves the following question: What is it actually about? On the festival website, we can find this answer: One World contributes to the public discussion about the role that Czech citizens and the Czech Republic can and should play in a globally interconnected world, and it also contributes to the debate as to why the Czech Republic should engage in promoting democracy and security around the globe. last year, I conceived of these introductory thoughts in terms of a celebration of freedom. This year, I would like to comment on another phenomenon that goes hand in hand with a free civil society patronage. Today, patronage is almost a forgotten word. It has been replaced by the expression sponsorship. This word has the same meaning as far as content is concerned, but it has now acquired a slightly pejorative connotation (which is why VŠeM is the general partner and not the main sponsor). VŠeM is a private corporation, which is active on the university-education market. If its owner uses profits to support the activities of People in Need (besides One World it also supports the construction of schools in ethiopia), it is behaving as a genuine patron in the true sense of the word. As a patron, it is dispensing its resources precisely in accordance with George Bernard Shaw s recommendation from 1896: Never give the people anything they want, give them something they ought to want and don t! It is a patron that has decided not to invest its resources in itself, but to put them into developing the free society in which it lives. This is also where it wants to live, because the society that One World presents on the cinema screens is not. Prof. Ing. Milan Žák, CSc. Rector, VŠeM V letošním roce je to již podruhé, co se Vysoká škola ekonomie a managementu, o. p. s., stává generálním partnerem festivalu Jeden svět. Festivalu, který, jak říkají sami pořadatelé z organizace Člověk v tísni, není jen o filmech. Položme si tedy otázku: O čem vlastně je? Na webu organizátorů festivalu najdeme tuto odpověď: Jeden svět přispívá k veřejné diskusi o roli, kterou má či může mít český občan a český stát v globálně propojeném světě, i k debatě, proč má Česká republika usilovat o prosazování demokracie a bezpečnosti ve světě. V loňském roce jsem tuto úvodní úvahu koncipoval jako oslavu svobody, letos bych se rád vyjádřil k jinému fenoménu svobodné občanské společnosti k mecenášství. Mecenášství, dnes již téměř zapomenuté slovo, bylo nahrazeno obsahově identickým výrazem sponzorství který však dnes získává mírně pejorativní nádech (proto je VŠeM generálním partnerem, a ne hlavním sponzorem). VŠeM je soukromá firma působící na trhu vysokoškolského vzdělávání, a pokud její majitel využívá zisk k podpoře aktivit Člověka v tísni (kromě Jednoho světa třeba i výstavbou škol v etiopii), chová se jako skutečný mecenáš v pravém smyslu tohoto slova. Jako mecenáš vydávající své prostředky přesně ve smyslu doporučení G. B. Shawa z roku 1896: Nedávejte lidem nikdy, co chtějí; dejte jim něco, co by měli chtít, a nechtějí! Jako mecenáš, který se rozhodl své prostředky investovat nikoli do sebe sama, ale vkládat je do rozvoje svobodné společnosti, ve které žije a chce žít. Ve společnosti, kterou na plátnech kin přibližuje Jeden svět, totiž žít nechce. Prof. Ing. Milan Žák, CSc. rektor VŠeM

11 organizer / pořadatel 11 ABOUT THe FeSTIVAl The slogan for this year s festival is Your energy Is Needed elsewhere! I believe that every one of us has the potential within themselves to change something. All we have to do is take a look around us and begin with seemingly small things. We just have to make use of our creativity to start setting a better course for our world. Human rights are not just about bombed, war-torn cities, or famines in Africa, which are complex problems that are difficult to deal with. We can also stand up for our rights (and the rights of others) in the Czech Republic, which is a place where corruption flourishes and the elderly are treated like second-class citizens. That is precisely why we have focused on these two areas in our selection of films this year, even though most people wouldn t automatically associate them with the concept of human rights. Films devoted to the phenomenon of corruption and senior citizens are included in the Portraits of Corruption and Age Is Just a Number categories. We will also be striving to bring a fresh perspective to One World with a brand new event for film professionals. Within the scope of open sessions, this will give Czech filmmakers an opportunity to exchange experiences with their foreign colleagues involved in the production and funding of films during the new media era, which is opening up completely new horizons for documentaries, particularly in terms of distribution. On a related note, the competition category New Media for Social Change is another innovation at One World, which looks at the considerable role that the Internet, social networks and sophisticated information technologies are playing in current societal events. Besides weakening the information monopoly of traditional outlets like TV and radio, I think the main benefit of the new media is that it gives every one of us the power to push events forward with our own hands. Incidentally, it was actually a campaign on social networks which helped organise the civil unrest in egypt that led to fall of the country s authoritarian regime. The new competition category also focuses on similar campaigns, where the initial courageous idea of a few individuals grew, with the help of new media, into an influential crusade that had a far-reaching impact. These campaigns are a perfect example of how people can invest their energy into something worthwhile. Hana Kulhánková Director of the One World Festival letošní festivalové motto zní: Vaše energie je potřeba jinde! Věřím totiž, že každý z nás má v sobě potenciál něco změnit. Stačí se kolem sebe porozhlédnout a začít od zdánlivě drobných věcí. Jednoduše použít svou kreativitu k tomu, aby se věci kolem nás rozhýbaly lepším směrem. Předpokládá to, že nebudeme pasivní, že budeme mít otevřené oči a budeme citliví vůči signálům, které napovídají, že se kolem nás děje bezpráví. Ohrožená lidská práva, to totiž nejsou jen válkou rozbombardovaná města či hladomor v nejchudších afrických státech tedy komplexní problémy, jejichž náprava probíhá tak nesnadno a pomalu, že jedinec snadno nabývá pocitu, že je vůči nim bezmocný a že se ho netýkají. O svá práva (a práva druhých) se můžeme hlásit i v Česku, v zemi, kde se skvěle daří korupci a senioři a seniorky jsou ve společnosti odstaveni na druhou kolej. Právě proto jsme se letos při výběru filmů zaměřili na tyto dvě oblasti, které zdánlivě s konceptem lidských práv, alespoň jak ho vnímá většina, nesouvisí. Filmy věnované korupčnímu fenoménu a lidem seniorského věku jsou zařazeny v kategoriích Tváře korupce a Věku navzdory. O nový pohled se snaží také zbrusu nová část festivalu, která se bude věnovat filmovým profesionálům. Během otevřeného workshopu chceme dát prostor českým filmařům a filmařkám, aby si vyměnili zkušenosti se svými zahraničními kolegy v oblasti produkce a financování filmů v době nových médií, která zejména v oblasti distribuce otevírají dokumentárním filmům zcela nové obzory. S tím souvisí také druhá novinka na Jednom světě soutěžní kategorie Nová média mění společnost, která si všímá nezanedbatelné role, jakou v současném společenském dění hrají internet, sociální sítě a s nimi spojené sofistikované informační technologie. Ty nejenže rozmělňují vliv klasických médií jako televize či rádio, které měly donedávna monopol na šíření informací, ale především vkládají do rukou každého z nás moc hýbat událostmi. Ostatně byly to právě kampaně na sociálních sítích, které napomohly zorganizovat občanské bouře v egyptě, jež vedly ke svržení autoritářského režimu. Nová soutěžní kategorie se zaměřuje na podobné kampaně, kdy počáteční odvážný nápad několika jedinců přeroste za pomoci nových médií ve vlivnou kampaň s celospolečenským dopadem. Právě tyto kampaně jsou příkladem dobře investované energie. Hana Kulhánková ředitelka festivalu Jeden svět

12 12 special thanks / poděkování Auspices / FestivAl zaštítili Václav Havel Karel Schwarzenberg, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic / první místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jiří Besser, Minister of Culture of the Czech Republic / ministr kultury ČR Bohuslav Svoboda, Mayor of Prague / primátor hlavního města Prahy Jerzy Buzek, President of the european Parliament / předseda evropského parlamentu Milena Vicenová, Permanent Representative of the CR to the eu / stálá představitelka ČR při eu Dalibor Carda, starosta města Český Krumlov Hana Cermonová, náměstkyně primátora statutárního města Děčín Jan Kerner, starosta města louny Jaromír Dvořák, starosta města Nový Bor Jiří Fišer, starosta města Tábor Jiří Šolc, náměstek primátora pro školství a kulturu statutárního města liberec Josef Horáček, starosta města Bílina Markéta Blinková, starostka města Rožnov pod Radhoštěm Martin Baxa, primátor statutárního města Plzeň Martin Novotný, primátor statutárního města Olomouc Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje město Benešov město Polička město Třinec Michaela Hrubá, děkanka FF UJeP Miroslav Mašláň, rektor Univerzity Palackého v Olomouci Petr Beitl, starosta města Jablonec nad Nisou Petr Polák, starosta města Tanvald Petr Řezníček, starosta města Chrudim Petr Vobořil, místostarosta města Jablonec nad Nisou Rostislav Koštial, starosta města Mikulov Tomáš Jirsa, senátor Parlamentu České republiky Valdemar Grešík, radní statutárního města Děčín Vít Mandík, primátor města Ústí nad labem Zuzana Kailová, náměstkyně primátora Ústí nad labem GenerAl partner / Generální partner VŠEM: Vysoká škola ekonomie a managementu Jan Kadeřábek, Milan Žák, David Matoušek co-organizer / spolupořadatel Ministerstvo kultury ČR Helena Fraňková, Kateřina Besserová, Klára Málková support / podpora Hlavní město Praha Naděžda Bilincová, Jana Tejkalová, Tomáš Výchopeň, Václav Jukl Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie Kateřina Vojkůvková MAin MediA partner / HlAvní Mediální partner Česká televize Jiří Janeček, Milan Fridrich, ladislav Šticha, Kristina Taberyová, Andrea Filičková, Alžběta Brabencová, Petra Štovíková, Zdeněk lanc, ladislava Jírová, Kateřina Houšková, Josef Pazderka, Michal Řezníček other important partners / další významní partneři EU Media Programme Aviva Silver, Vincent Coen MEDIA Desk Česká republika Daniela Staníková Mezinárodní visegrádský fond Judita Nagyová Nadace Open Society Fund Praha Robert Basch, eliška Císařová Ministerstvo životního prostředí ČR Francouzské velvyslanectví Olivier Jacquot, Anna Mitéran Francouzský institut Nicolas Delvaux, Sylvie leray Velvyslanectví Nizozemského království Jan C. Henneman, Kateřina Skočdopolová Goethe-Institut Prag Heinrich Blömeke, Angelika eder, Klára Konečná Velvyslanectví Spojených států amerických David Gainer, Helena Vágnerová, Tomaš Knaibl, Markéta Kristová Kanadské velvyslanectví Alex McNiven, Pavla Bartůňková Velvyslanectví Státu Izrael Shahar Shalef, Zuzana Milková Rakouské kulturní fórum v Praze elisabeth Marinkovic, Sarah Polewsky Frontline Club Vaughan Smith, Flora Carmichael, Charlotte Cook Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Vangelis Zingopis MediA partners / Mediální partneři Aktuálně.cz Pavel Kroulík, Martin Novák, libor Stejskal, Antonín Tesař, Jan Kurel, Kateřina Severová A2 Marcela Mojžíšová, Jan Hladonik BigMedia Marek Pekárek, Iva Micková Cinepur lucie Česálková, Zuzana Pauková, Jan Kolář Český rozhlas Hana Hikelová, Václav Sochor, René Zavoral, Jakub Hritz, Karel Fisl, Vlastimil Hankus, Jiří Hubička, Martina Mašková, Blanka Vávrová ČSFD.cz Martin Pomothy Dopravní podnik hl. m. Prahy Jan Svoboda, Marie Vrančíková, Soňa Dvořáková EuroAWK Jaroslav Hanika, Michaela Fryšová Houser Ivan Pirohanič, Anna Vančová JCDecaux Marcela Tesařová, Ilona Andělová Lidové noviny Alan Stonawski, Martina Kasalová, lukáš Rous, Martin Michek Metropolis Andrea Vojtěchovská Radio 1 lenka Wienerová, Saša Michailidis Respekt erik Tabery, Adéla Pittsová, Monika Marečková Rail Reklam Zuzana Misterková Sedmá generace technical partners / technický partner Kinotechnika Zbyněk Holub Alza.cz Jan Samko, František Slovák support For one world in schools / Jeden svět na školách podporují CEE Trust The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Evropská komise Evropský sociální fond Ministerstvo kultury ČR Ministerstvo obrany ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zahraničních věcí ČR Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie AdditionAl FestivAl support / FestivAl dále podpořili Dánské velvyslanectví Henning Nielsen, Veronika Trojanová Židovské muzeum v Praze leo Pavlát, Michaela Sidenberg Polský kulturní institut Krystyna Krauze, Piotr Drobniak Heinrich-Böll-Stiftung Praha eva van de Rakt, erik Siegl Agentura Mládež Petr Syruček, Magda Wagenknechtová Svobodová

13 special thanks / poděkování 13 support For one world Brussels / Jeden svět v Bruselu podpořili Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii Zdeněk laštovka České centrum v Bruselu Karel Peroutka Bozar: Centre for Fine Arts, Brussels Juliette Duret Goethe Institute Brussels Maud Routner-Qamar Human Rights and Democracy Network Nicolas Rougy Watch Docs. Human Rights in Film IFF Maciej Nowicki Movies that Matter Taco Ruighaver Festival des Libertés Mario Friso support For FestivAl in the regions / Jeden svět v regionech podpořili ANAG, spol. s r. o. Anaon, o. s. Art Media service, s. r. o. BigBoard Praha, s. r. o. CEVAK, a. s. FILINGER, a. s. Heineken Česká republika, a. s. Interma, a. s. Josef Kvapil, a. s. Ledvision, s. r. o. Livingstone, s. r. o. MIBAG sanace, spol. s r. o. MITON CZ, s. r. o. Psychoterapeutická poradna Ivana Dvořáková, Jablonec nad Nisou SLÁDEK GROUP, a. s. Středočeská plynárenská, člen skupiny RWe Pavel Zajíc Teva Pharmaceuticals ČR, s. r. o. Valdemar Grešík Natura VETOS dveře a zárubně, s. r. o. campain creation / kreativní návrh kampaně Pauline Kerleroux, Martin Dušek, Ondřej Provazník Photographer Jitka Hejtmanová FestivAl trailer / televizní spot Directors Martin Dušek, Ondřej Provazník Cinematography Tomáš Nováček Music Ondřej Anděra Editor Josef Krajbich Production lubomír Konečný Cast Kristýna liška Boková, Veronika Švábová, Petr Horký, Petra Brabcová, Michael Vodenka, Miroslav Kochánek, Jakub Mašek, Martin Zavoďan NoD café Nora Reháková Samuelson Lighting Soundsquare Eallin UPP Special thanks Jan Černý colorist dubbing / dabing Soundsquare Pavel Rejholec, Martin Jílek, Alice Hurychová, Hana Klikorková, Marta Říhová databese MAnAGeMent / FestivAlová databáze Datakal Pavel Kalenda FestivAl venues / FestivAlová kina A GAlerie Bio Konvikt Ponrepo Tomáš Hála České centrum Praha Jolana Součková, Radka labendz Divadlo Archa Ondřej Hrab, Zbyněk Ondřich, Pavla Svatoňová Francouzský institut Sylvie leray kino Atlas David Císek kino Evald Cyril Šmelhaus, Mirek Ráž, Ivana Košuličová kino Lucerna Pavel Prokopius, Bedřich Němec, Andrej Štůla kino Světozor Petr Jirásek, Pavel Rajčan, Marian Plieštik, Jiří Šebesta Langhans Galerie Praha Zuzana Meisnerová Wismerová Městská knihovna Ján Simkanič special thanks to / Jeden svět děkuje Active Travel Petr Gross, Klára Palečková Adobe Systems Vladimír Střálka Atoll Print Aleš Macoun, Šárka Dufková AV Kongres Antonín Vrba Code:Mode Jovanka Vlčková, Jolana Teuberová Documentary Campus Donata von Perfall, Ruth Berry, Manuela Winkler, Mark Atkin, Dorothea Schiebel, Aneta Stelz Easytalk Andrea Svobodová, Martina Špatná, Jan Havlůj Elvia-Pro Jan Chvála FAMU Pavel Jech, Vít Janeček, Věra Hoffmannová Hertz Michaela Pavelková Hnutí DUHA Jiří Koželouh, Magda Koutská Kancelář Václava Havla Martin Vidlák Národní knihovna ČR Zuzana Hochmalová Ruefa Reisen eva Peštová, Zuzana Herrmannová Spedart Pavel Štorek, Jan Mottl TNT Express Worldwide Roman Šimůnek, Barbora Konečná, Jan Dlouhý T.R.I. Josef Blecha Transparency International David Ondráčka, Michaela Slavíková VA Unisa Pavel Kobr Witness Sam Gregory, Chris Michael one world in the regions / Jeden svět v regionech Adam Vašíček, Brno Adéla Hrušková, Ústí nad labem Alena Forgáčová, OŠKS MěÚ Nový Bor Alena Marková, Šance pro Tebe, o. s. Aleš Kalina, Dům techniky Pardubice, spol. s r.o. Aleš Kavalír, Člověk v tísni pobočka Plzeň Alžběta Stropnická, Člověk v tísni pobočka Neratovice Aneta Vomlelová, Cheiron T, o. p. s., Tábor Anita Homrová, Člověk v tísni pobočka Plzeň Anna Hrabáčková, Pardubice Brněnský tým 60 dobrovolníků a dobrovolnic Člověk v tísni pobočka liberec Dan Petrucha, Brno Daniela Cibulcová, T klub Kulturní agentura, Rožnov pod Radhoštěm Dominika Hádělová, Olomouc Filip Faschingbauer, Gymnázium Český Krumlov Hana Vacková, Olomouc Hana Vorlová, louny Helena Plicková, kino Vltava, Kralupy nad Vltavou Helena Vopatová, o. s. Zelená pro planetu, Děčín Ilona Rozehnalová, Antikvariát a klub Fiducia, Ostrava Ivana Zamazalová, Ústí nad labem Jan Blaško, o. s. SPOUSTI, Ústí nad Orlicí Jan Cindr, ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav Jan Kovařík, Olomouc Jan Kunze, Opavská kulturní organizace, p. o. Jan Kurka, o. s. Téma dne, Mladá Boleslav Jana Karasová, Olomouc ABOUT THe FeSTIVAl

14 14 special thanks / poděkování Jaroslav Kopecký, o. s. SPOUSTI, Ústí nad Orlicí Jaroslav Talácko, Člověk v tísni pobočka Bílina Jaroslava Kučerová, Minikino, Ostrava Jindřich Frankenfeld, o. s. POHIP.COM, Teplice Jiří Siostrzonek, Slezská univerzita v Opavě Jiří Tůma, o. s. Šance pro tebe, Chrudim Jitka Těhlová, Mělník Josef Kostelecký, Ústí nad labem Kamil Ďuraňa, o. s. Zelená pro planetu, Děčín Karla Hladíková, o. s. Na Hromádce, Plzeň Karolína Fojtová, Člověk v tísni pobočka Kladno a Neratovice Karolína Hrubá, Člověk v tísni pobočka Bílina Kateřina Petrášová, Brno Kateřina Suchá, louny Klára Mitlenerová, o. s. Téma dne, Mladá Boleslav Klára Mrázková, o. s. Na Hromádce, Plzeň Klára Švejdíková, Opava Kristýna Hrčková, České Budějovice Kristýna Jeřábková, o. s. Na Hromádce, Plzeň Lenka Jurnečková, Brno Lenka Meteláková Pekařová, Člověk v tísni pobočka Plzeň a o. s. Na Hromádce, Plzeň Lenka Navrátilová, o. s. Pontopolis, Polička Lenka Ostruszková, Třinec Lenka Vičarová, T klub Kulturní agentura, Rožnov pod Radhoštěm Leoš Kučera, Artkino CeNTRÁl, Hradec Králové Linda Tichotová Fryčová, Filmový klub Mělník Lucie Duong, o. s. Na Hromádce, Plzeň Lucie Fryčová, Mělník Ludmila Nováková, Člověk v tísni pobočka Olomouc Lukáš Slovák, kino Vltava, Kralupy nad Vltavou Marcela Havrlíková, Benešov Marcela Nosálová, Člověk v tísni pobočka Olomouc Marek Cienciala, o. s. Ubot Gallery, Třinec Marek Mach, Ústí nad labem Marek Švec, o. s. SPOUSTI, Ústí nad Orlicí Marie Fidlerová, Člověk v tísni pobočka Olomouc Markéta Horenská, o. s. Na Hromádce, Plzeň Martin Čadra, Městská knihovna Třinec, p. o. Martin Slach, Cheiron T, o. p. s., Tábor Martina Staffenová, Obchodní akademie Tanvald Martina Šťastná, o. s. Šance pro Tebe, Chrudim Michaela Stránská, o. s. Téma dne, Mladá Boleslav Michaela Šindlerová, o. s. Zelená pro planetu, Děčín Michal Kaminski, o. s. Ubot Gallery, Třinec Michal Mlej, Bílina Michal Petr, Opavská kulturní organizace, p. o. Milada Těhlová, Benešov Milena Bauerová, klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou Miloš Hrubý, Člověk v tísni pobočka Bílina Natálie Wanková, o. s. Na Hromádce, Plzeň Ondřej Tichota, Mělník Pavel Bicek, Gymnázium Český Krumlov Pavel Jakubík, kino Panorama, Rožnov pod Radhoštěm Pavel Ševčík, Pardubice Pavel Vobůrka, Ústí nad labem Pavla Potužníková, Člověk v tísni pobočka Plzeň Pavla Skýpalová, Olomouc Petr Kulhavý, o. s. SPOUSTI, Ústí nad Orlicí Petr Lukeš, Brno Petra Jílková, o. s. Pontopolis, Polička Radek Špáta, o. s. Zelená pro planetu, Děčín Radim Dudek, ZŠ lidická, Hrádek nad Nisou Radovan Novotný, Kultura Nový Bor, s. r. o., Nový Bor Roman Němec, o. s. SPOUSTI, Ústí nad Orlicí Roman Soukup, o. s. Anaon, liberec Stanislava Golová, kino Art, Ostrava Sylva Chludilová, Mikulovská rozvojová, s. r. o., Mikulov Šárka Králová, Opavská kulturní organizace, p. o. Štěpán Kraj, o. s. SPOUSTI, Ústí nad Orlicí Štěpánka Prucková, Olomouc Tereza Hausmanová, Mělník Tereza Kretková, o. s. Na Hromádce, Plzeň Tomáš Bílý, Cheiron T, o. p. s., Tábor Tomáš Dopita, o. s. Zelená pro planetu, Děčín tým kina Kotva, České Budějovice Václav Šindelář, o. s. Na Hromádce, Plzeň Václav Těhle, Benešov Václava Hazuková, o. s. Na Hromádce, Plzeň Václava Šnokhousová, Gymnázium Český Krumlov Veronika Kallistová, o. s. Na Hromádce, Plzeň Veronika Muselíková, Brno Vít Kučera a pobočka Člověk v tísni Ústí nad labem Vít Štrupl, Multifunkční centrum Hrádek nad Nisou Vladimír Erbs, Artkino CeNTRÁl, Hradec Králové Vladimír Šmehlík, klub Atlantik, Ostrava Vladimír Volráb, o. s. Zelená pro planetu, Děčín Vlasta Vyčichlová, o. s. Anaon, liberec Zdena Juklová, Obchodní akademie Tanvald Žáci ZŠ Karla IV. Střekov a Gymnázia Jateční 22, Ústí nad labem GrAteFul thanks to the FollowinG individuals And organizations / FestivAl By se neobešel Bez pomoci těchto lidí A organizací AČFK Aerofilms Ivo Andrle Andrea Kuhn Autlook Films Andrea Hock, Youn Ji Božena Přikrylová Bionaut Films Vratislav Šlajer, Klára Šandová CAT&Docs Catherine le Clef, Maëlle Guenegues Cinephil Sasha Klein, Ori Bader České centrum Bukurešť René Kubášek České filmové centrum Markéta Šantrochová Danish Film Institute Anne Marie Kürstein Deckert Distribution Ina Rossow, Heino Deckert Doc & Film International Hwa-Seon Choi DOK Leipzig Claas Danielsen, Grit lemke DÓMfilm Zdeněk N. Bričkovský East Silver Miriam Šimková, Anna Kaslová, Zdeněk Blaha Eva Zaoralová Film Europe Ondřej Kulhánek Film Transit Jan Rofekamp Finnish Film Foundation Otto Suuronen German Films Julia Basler HBO Martina Šantavá HFF Konrad Wolf Cristina Marx Hypermarket Film Tereza Horská Igor Blažević Institut dokumentárního filmu Viera Hladišová, Ivana Pauerová Miloševič, Hana Rezková Film & Sociologie Jarmila Poláková, Taťána Marková Jan Foll Jarmila Kovaříková Jedličkův ústav a školy pro tělesně postižené hl. m. Prahy Jan Pičman Jiřina Šiklová Join Music Michal Glončák John Caulkins Karel Och Kloos & Co Stefan Kloos, Anja Dziersk Klubovna 2. PATRO Mama Coffee Marta Kolská, Daniel Kolský Midpoint Helena Zajícová, Barbora Ondrejčáková Millward Brown Monika Štěpánová

15 special thanks / poděkování 15 Mowshe National Film Board of Canada Danielle Viau Negativ Kateřina Černá, Zuzana Bieliková, Marta Dudáková Norwegian Film Institute Arna Marie Bersaas, Kathrine Haaheim Produkce Radim Procházka Scénografie Matěj Palouš Swedish Film Institute Sara Yamashita Rüster Škola hmatového modelování Štěpán Axman Submarine Films Yaniv Wolf, Timo van Harselaar Tomáš Hanák Transitions Online Jeremy Druker Tyfloservis, o. p. s. Olga Buriánková UMEDIA Margherita Mangione Utopia Jan Faltus Villa Vojkov Tomáš Čoudil, Halka Kuščynská Visit Films Aida lipera Wide Management Coralie Faucheur Wild Bunch esther Devos Život 90 Oldřich Staněk AFFiliAted HuMAn rights FilM FestivAls / spřátelené lidskoprávní FestivAly Argentina, Buenos Aires: Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos (DerHumAlC) Australia: Human rights Art and Film Festival Austria, Vienna: This Human World Bahrain, Manama: Bahrain Human Rights International Film Festival Belgium, Brussels: Festival des libertés Bolivia, Sucre: Festival de Cine y Video de los Derechos Humanos Bolivia, el Séptimo Ojo es Tuyo Bosnia and Herzegovina, Sarajevo: Pravo ljudski Burkina Faso, Ouagadougou: Festival Ciné Droit libre Canada: Amnesty International Travelling Film Festival Canada, Montreal: Montreal Human Rights Film Festival (MHRFF) Ethiopia, Addis Ababa: Addis International Film Festival France, Paris: Festival du Film des Droits de l homme Germany, Berlin: One World Berlin Germany, Nuremberg: Perspektive International Human Rights Film Festival Nuremberg Hungary, Budapest: Verzio International Human Rights Documentary FF India, New Delhi: Persistance Resistance Ireland, Donegal: Guth Gafa Documentary Festival Italy, Bologna: Human Rights Nights Italy, Napoli: Cinema e Diritti Japan, Tokio: Refugee Film Festival Jordan, Amman: Karama Human Rights Film Festival Kyrgyzstan: One World Kyrgyzstan Lithuania, Vilnius: Ad Hoc: Inconvenient Films Netherlands, The Hague: Movies that Matter Festival New Zealand: Human Rights Film Festival Poland, Warsaw: Watch Docs. Human Rights in Film IFF Romania, Bucharest: One World Romania Scotland, Glasgow: Document International Human Rights Documentary Film Festival Serbia, Belgrade: Free Zone, Belgrade Human Rights Film Festival Serbia, Novy Sad: Vivisect Slovakia, Bratislava: Jeden svet South Africa, Johannesburg, Argentina, Buenos Aires, India, Mumbai: Tri Continental Film Festival South Caucasus Documentary Film Festival of Peace and Human Rights "Nationality: human" South Korea, Seoul: Seoul Human Rights Film Festival Spain, San Sebastian: Festival de cine y derechos humanos Switzerland, Geneva: Festival International du Film et Forum sur les Droits Humains Ukraine, Kiev: Docudays: Human Rights Documentary Days Film Festival USA & UK, New York / london: Human Rights Watch International Film Festival USA, Burlington: Vermont International Film Festival ForeiGn partners of one world in schools / zahraniční partneři JednoHo světa na školách Sweden: Upplysning om kommunismen Slovakia: Človek v ohrození Poland: Centrum edukacji Obywatelskiej Lebanon: lebanese Centre for Civic education Estonia: Jaan Tonissoni Instituut Romania: ORICUM Bulgaria: Reason Institute Kosovo: Dokufest Bosnia and Herzegovina: Pravo ljudski Georgia: RDD / People in Need ABOUT THe FeSTIVAl

16 16 about the festival / o festivalu ABout the FestivAl The One World International Human Rights Documentary Film Festival, organised by the People in Need foundation, is currently the largest human rights film festival in the world. More than 100,000 viewers attend it every year. Half of these festival-goers comprise audiences from our network of regional festivals, which has expanded this year to 33 towns and cities in Bohemia and Moravia. The films shown at One World provide comprehensive information on the entire range of human rights, foreign-policy and social issues. The festival demonstrates how effective a tool documentary film can be, if it is used strategically for increasing awareness, education, advocating human rights, stimulating debate, and promoting social integration. The aim of One World s activities is to awaken a sense of responsibility among audiences for the state of society and to support civic engagement. The Homo Homini Award, which is so far the only Czech international human rights award, is presented within the scope of the festival. Q&As with festival guests after screenings, panel debates with experts, screenings for primary and secondary schools, and cooperation with universities and colleges are all an integral part of One World. The History, Film and Human Rights project strives to ensure that seminars on human rights become firmly embedded in curriculums at Czech universities.

17 about the festival / o festivalu 17 ABOUT THe FeSTIVAl This year, the festival is also devoting itself to activities intended for film professionals. In cooperation with the German organisation Documentary Campus, it is organizing open sessions, focusing on the development and distribution of documentary films with a special emphasis on their human rights aspects. extensive international cooperation is important for One World. One World in Brussels is to be held for the fifth year, and it is taking place under the auspices of the President of the european Parliament Jerzy Buzek. The One World Festival also provides methodological guidance to those who are establishing new film festivals abroad. One World is one of the founding members of the Human Rights Film Network (HRFN), which is an association that brings together 32 festivals from all over the world. In Prague throughout the year, the festival team regularly organises Right to Know screenings Film and Debate Thursdays. In the form of panel discussions, these events acquaint the public with the wider contexts of local and international human rights cases, which are often neglected by the Czech media. The programme for spring 2011 will include films from this year s festival that were the most popular with audiences. You can find more information at You can also watch excerpts of the debates on this website. The festival has developed an alternative means of distribution for documentary films. Since 2010, it has been organising the Get Your Audience! programme, which loans documentary films for free so that viewers can present them to their own audiences. More than 500 private screenings have been organized that have attracted more than 20,000 people to their screenings.

18 18 about the organizer ABout the organizer Peple in Need (PIN) was originally founded in 1992, when dissidents and leading figures in the Czechoslovak Velvet Revolution teamed up with conflict journalists to form the epicentrum Foundation, which was renamed People in Need in 1994 after it formed a partnership with the Czech Public Service Television. People in Need is a Czech organization that provides relief aid and development assistance while working to defend human rights and democratic freedom. At home, People in Need runs social integration programs in the Czech Republic and Slovakia and engages in educational and informational activities. PIN is one of the largest organizations of its kind in post-communist Europe, and over the past nineteen years it has implemented projects in fifty countries. REliEF AND DEvElOPmENT AiD People in Need has been involved in tackling humanitarian crises in more than twenty countries in europe, Asia and Africa. Besides ensuring the basic needs of living, it also focuses on developing local business as well as supporting civil society and good governance within the framework of its development projects. PIN s largest mission comprises an integrated set of projects and programmes in Afghanistan which is now in its eleventh year. At the start of 2010, it opened a humanitarian mission in Haiti, which had been devastated by an earthquake. PIN has also helped those affected by repeated flooding in the Czech Republic, mainly by providing direct material and financial aid. social integration PROGRAms People in Need also helps people living in social exclusion and poverty in the Czech Republic and Slovakia. It first helped out in poverty stricken areas, where it began providing social field work. In subsequent years, it expanded its offer to provide a complex and coherent package of services for socially excluded individuals and families. HumAN RiGHTs PROmOTiON People in Need strives to help establish civil society in countries controlled by authoritarian regimes. It focuses primarily on supporting political prisoners and their families as well as human rights activists, independent journalists, and civic initiatives in Belarus, Burma, Cuba, Moldova and Ukraine. EDucATivE AND informative PROGRAms People in Need s education programmes focus on students and teachers from Czech primary and secondary schools as well as universities. This involves screening documentary films, which tie in with subsequent discussions, and methodological support in the area of introducing intercultural and global developing education into the Czech education system. PIN s information programmes concentrate on the Czech public and civil service. People in Need believes that cooperation is essential in order to meaningfully contribute to finding solutions to the world s problems. PIN is an active partner in Alliance 2015, the Czech Forum for Development Cooperation (FoRS), the european Union Monitoring Center (eumc), eurostep and CONCORD. PIN is also an implementing partner of echo, europe Aid, UNHCR, UNICeF, WFP, IOM and many other bodies, and it is registered with USAID as an international private voluntary organization. PIN is a legally registered Czech non-profit, non-governmental organization. PEOPlE in NEED Šafaříkova Prague 2 Czech Republic tel.: fax.:

19 homo homini award 19 ABOUT THe FeSTIVAl HoMo HoMini AwArd every year People in Need presents the Homo Homini Award to somebody who has made a significant contribution to the advance of human rights, democracy and the non-violent resolution of political conflicts. The 2010 award goes to the to the Kyrgyz human rights activist of Uzbek origin Azimjan Askarov for his long-term and risky work in monitoring human rights violations, conditions in prisons and for helping those who are unjustly imprisoned. In 2010, Azimjan Askarov was sentenced to life imprisonment, based on a manipulated trial and in this sense he is also a symbol of the efforts by state authorities to criminalise undesirable individuals. After working for the organisation Spravedlivost (Justice) in the 1990's, in 2002 Azimjan Askarov founded his own human rights organisation Vozduch (Air), dedicated to the monitoring of human rights violations, the treatment of the accused individuals by the police, and he was actively involved in the defence of those who were unjustly prosecuted. In the course of these activities, he achieved many tangible successes. In many cases that involved torture, forced confessions, fabricated charges, sudden deaths of detainees in custody and sexual abuse, he succeeded in instigating a new investigation, which led to reprimands or dismissal of the police officers and state investigators who were responsible. Immediately after the bloody ethnic riots in June 2010 Askarov and seven other defendants were arrested and convicted of hostage taking, incitement to ethnic hatred, organising mass disorder and complicity in murder of a policeman killed by a mob. Askarov was sentenced to life imprisonment. People in Need believes that the allegations against Azimjan Askarov have been fabricated in order to punish him for his work, during which, with admirable courage, peaceably and in accordance with the terms of the existing laws, he was defending those who had been unfairly detained and killed, and by which he became a nuisance to the local police. cena HoMo HoMini Společnost Člověk v tísni každoročně uděluje cenu Homo Homini osobnostem, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů. Za rok 2010 ji získává kyrgyzský lidskoprávní aktivista uzbeckého původu Azimžan Askarov za svoji dlouhodobou a riskantní práci při monitorování porušování lidských práv, podmínek ve věznicích a za pomoc nespravedlivě uvězněným. Azimžan Askarov je navíc sám od roku 2010 odsouzen k doživotnímu vězení ve vykonstruovaném soudním procesu a je v tomto smyslu i symbolem snahy státních orgánů kriminalizovat nepohodlné občany. Poté, co od devadesátých let působil v organizaci Spravedlnost, Azimžan Askarov v roce 2002 založil vlastní lidskoprávní organizaci Vozduch (Vzduch), která se věnuje monitoringu porušování lidských práv a zacházení s obviněnými ze strany policie a aktivně se angažuje v obhajobě nespravedlivě stíhaných. V řadě případů, které se týkaly přiznání vynucených mučením, nespravedlivých obvinění, náhlých úmrtí zadržovaných osob ve vazbě a sexuálního zneužívání, se mu podařilo dosáhnout nového vyšetřování, které vedlo k postihu či odvolání zodpovědných policejních důstojníků a státních vyšetřovatelů. Bezprostředně po krvavých etnických nepokojích v červnu 2010 byl Askarov spolu s dalšími sedmi obviněnými zatčen a usvědčen z braní rukojmí, podněcování etnické nesnášenlivosti, organizování masových nepokojů a spolupachatelství vraždy policisty, kterého ubil při nepokojích dav. Askarov byl odsouzen k doživotnímu vězení. Člověk v tísni se domnívá, že obvinění proti Azimžanu Askarovovi je vykonstruováno s cílem potrestat jej za jeho dlouhodobou práci, ve které s obdivuhodnou odvahou, nenásilnou cestou a v rámci platných zákonů obhajoval nespravedlivě zadržené i zabité a jíž se stal místní policii nepohodlným.

20 Hey! Did you know.? 8 gives 10 days of food to a family that survived floods in Asia! 11 buys school supplies and textbooks for 50 kids in Afghanistan! GIVE SUPPORT TO PEOPLE IN NEED! 20 buys 3,600 purification tablets that can prevent epidemics during an emergency! Disasters natural and man-made destroy lives and cause misery. The victims need all of our help! Join us and reach out to people in need. Make a donation today.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 --ANNUAL REPORT 2011 BUĎME AKTIVNÍMI OBČANY ZAJÍMEJME SE O DRUHÉ Název našeho občanského sdružení BALIME je zkratka Bavíme Lidi Medii Cíle: Vzdělávací činnost, především v oblasti

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

OSTOMY ASSOCIATION and COLORECTAL CANCER. www.ilco.cz 2012

OSTOMY ASSOCIATION and COLORECTAL CANCER. www.ilco.cz 2012 OSTOMY ASSOCIATION and COLORECTAL CANCER www.ilco.cz 2012 Ostomists are people with permanent or temporary stoma or ureter terminal to the abdominal wall Reasons for ostomy are always serious illness PROBLEMS

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz a Eurostars: nástroje na podporu inovací Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz Intergovernmental Network - more than 40 members Support internationalisation EUREKA Leading

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

AJ 3_09_Education.notebook. November 08, 2013. úvodní strana

AJ 3_09_Education.notebook. November 08, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 EDUCATION AJ 3 Konverzační témata DUM č. 9 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_795_ be healthy- keep fit_pwp. Mgr. Smékalová Dagmar

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_795_ be healthy- keep fit_pwp. Mgr. Smékalová Dagmar Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL ENÍ PRVNÍ TENÍ V ANGLI TIN Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan Kdopak by se školy bál Who Would

Více

Education Marital Status

Education Marital Status Education Marital Status 0 6 elementary school qualification high school missing information special single married divorced girlfriend Contact during the last imprisonment Last unemployed worker mason

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

central european From Thin 2 Bold

central european From Thin 2 Bold BLENDER CE central european 62/5 Heavy/Thin Nik Thoenen, a member of the Vienna-based design collective RE-P.ORG is the author of the Blender, released under in 2003. Over the years, the designer has developed

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Ekologický právní servis Environmental Law Service. kuk

Ekologický právní servis Environmental Law Service. kuk Ekologický právní servis Environmental Law Service kuk 1 who we are and what we aim to achieve kdo jsme a o co usilujeme 3 významné úspěchy za rok 2005 uccess in 2005 5 We have organized our activities

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více