RYBÁ ŘSTVÍ. Sportovní. Produkční. Rybářské právo. Rybářské firmy. Rybářské svazy. Výkon rybářského práva. Chov ryb pro tržní účely

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RYBÁ ŘSTVÍ. Sportovní. Produkční. Rybářské právo. Rybářské firmy. Rybářské svazy. Výkon rybářského práva. Chov ryb pro tržní účely"

Transkript

1 RYBÁ ŘSTVÍ Produkční Rybářské firmy Sportovní Rybářské svazy Chov ryb pro tržní účely Výkon rybářského práva Rybářské právo Rybářské právo je činnost v rybářském revíru povolená právnické nebo fyzické osobě příslušným orgánem státní správy rybářství, spočívající v plánovaném chovu, ochraně, lovu a přisvojovánísi ryb, popřípadě vodních organizmů, jakož i v užívanípobřežních pozemků v nezbytném rozsahu. (zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství) - 1 -

2 Český rybářský svaz je občanské sdružení, jehož posláním je zejména: Vykonávat rybářské právo ve smyslu zákona o rybářství. Provozovat akvakulturu, chovat, chránit a lovit ryby, chovat a lovit vodní organismy, ochraňovat jejich život a životníprostředí. Poskytovat metodickou pomoc a služby pro organizační jednotky Svazu a jeho členy včetně nákupu a distribuce rybích násad pro další produkci a pro zarybňování rybářských revírů. Chránit přírodu, čistotu vod a životníprostředí. Podílet se na mimoškolnívýchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského sportu, na ochraně přírody, čistoty vod a životního prostředí. Podílet se na zapojováníosob se zdravotním postižením do činnosti Svazu. Rozvíjet a popularizovat rybářský sport, organizovat rybářské soutěže na všech úrovních. Spolupracovat s českými a zahraničními orgány, organizacemi a institucemi, jejichž činnost se dotýká rybářství a životního prostředí. Svaz a jeho organizačníjednotky mohou též provádět obchodníčinnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy. (Stanovy ČRS) - 2 -

3 Historie Českého rybářského svazu První spolky sportovních rybářů začínaly v Čechách vznikat koncem 19. století. Například v roce 1873 byl založen rybářský spolek v Opavě, v roce 1876 v Ronově nad Doubravou. Do roku 1900 jich vzniklo několik desítek. Nejznámější rybářský spolek První rybářský klub v Praze byl založen v roce Jeho členy byly i významné osobnosti té doby, například prezident Tomáš Garrigue Masaryk, Ferdinand Lobkowicz, Bedřich Schwarzenberg, či světoznámá zpěvačka Ema Destinová. O práci tohoto spolku informoval Rybářský věstník, pozdější Rybářské listy, které jsou předchůdcem dnešního časopisu Rybářství. Již začátkem 20. století pociťovaly rybářské spolky potřebu vytvoření velké společné organizace, která by mohla účinněji hájit zájmy chovu, lovu i ochranu říčních ryb a dalších vodních živočichů. K vytvoření jednotné organizace však došlo až v roce 1957, kdy sloučením Jednoty rybářů v Praze a Jednotného zväzu rybárov v Žilině vznikl Československý svaz rybářů, který měl v roce založení 409 místních organizací a registrovaných členů. Poprvé byly jednotné stanovy, členský příspěvek i principy hospodaření. Prvním předsedou byl pan Oldřich Doležal, tajemníkem dr. Jan Hanzal. V roce 1968 došlo k opětovnému rozdělení Československého svazu rybářů na dva samostatné svazy, Český rybářský svaz a Slovenský rybársky zväz. K dalšímu rozdělení Českého rybářského svazu došlo v roce 1990, kdy se oddělil tehdejší Jihomoravský územní svaz, který dal základ vzniku Moravskému rybářskému svazu. V současnosti patří Český rybářský svaz mezi největší zájmová sdružení v České republice. Sdružuje více než 250 tis. členů organizovaných prostřednictvím 481 místních organizací, které jsou rozděleny do 7 územních svazů Vývoj členské základny ČRS v letech počet členů dospělí mládež celkem rok - 3 -

4 Současnost Českého rybářského svazu 7 územních svazů. 481 místních organizací členů (z toho dospělých a členů mladších 18 let) rybářských revírů (z toho 836 mimopstruhových a 454 pstruhových) hektarů rybářských revírů (z toho ha mimopstruhových a 3291 ha pstruhových). ČRS vydává povolenky k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS a místní povolenky na konkrétnírybářské revíry. Rybářství v ČR legislativně upravuje zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství a jeho prováděcí vyhláška č. 197/2004 Sb., v platném znění. Činnost v rámci ČRS je upravena vnitrosvazovými předpisy (Stanovy a Jednací řád). Perspektivy Český rybářský svaz se při respektování svých historických základů a národních tradic spolkového rybářství v budoucnu soustředí na: zachování současného systému sportovního rybolovu, udrženístávajících rybářských revírů a pokud možno jejich rozšíření, úpravu pravidel lovu ryb v zájmu zatraktivněnía rozšířeníjeho možností, zachování cenové dostupnosti lovu ryb na revírech ČRS pro širokou rybářskou veřejnost, prosazování zájmů a národních specifik českého sportovního rybářství v prostředí EU, zavádění informačních technologií do činnosti ČRS s cílem zkvalitnit služby jak pro organizační jednotky, tak i pro členy ČRS, částečnou profesionalizaci a zkvalitnění podmínek pro činnost rybářské stráže, realizaci opatření na stabilizaci populací pstruha potočního, lipana podhorního a úhoře říčního v rybářských revírech, podporu projektu návratu lososa obecného do vod ČR, řešení problematiky negativního vlivu rybožravých predátorů na rybářství v ČR

5 Organizační struktura ČRS Severočeský Ú zemnísvaz ČRS města Prahy Západočeský Český rybářský svaz RADA Středočeský Východočeský Severomoravský Jihočeský Moravský rybářský svaz Ú zemnísvazy ČRS Ú zemnísvaz ČRS města Prahy Počet místních organizací Počet dospělých členů Počet členů mladších 18 let Počet mimopstruhových rybářských revírů Počet pstruhových rybářských revírů Výměra mimopstruhových rybářských revírů (ha) Výměra pstruhových rybářských revírů (ha) Ú lovky na mimopstruhových rybářských revírech v kg Ú lovky na pstruhových rybářských revírech v kg Středočeský Jihočeský Český rybářský svaz RADA Západočeský Severočeský Východočeský Severomoravský Celkem Ú daje za rok 2010 a

6 Produkce násadových ryb Český rybářský svaz hospodařína 2157 chovných rybnících o rozloze 2470 ha. Ročníprodukce chovných rybníků je každoročně více než 1400 tun ryb. Potřeba násad pro zarybnění rybářských revírů je pokryta převážně z vlastní produkce ryb. Zarybňování rybářských revírů Plnění zarybňovacího plánu na jednotlivých rybářských revírech je základní povinnostíuživatelů rybářských revírů. Ročně se do rybářských revírů vysazuje 30 druhů ryb včetně ohrožených v hodnotě cca 185 mil. Kč. Zarybňovánírybářských revírů provádísvaz na vlastnínáklady, bez výraznějšídotace státu. Základní schéma toku peněz za povolenky ČRS Člen ČRS platba za povolenku Ú zemnísvaz ČRS úlovky zarybněnírevírů MO ČRS platba za zarybnění - 6 -

7 Ú lovky na rybářských revírech Ročně se na rybářských revírech ČRS ulovítéměř 3100 tun různých druhů ryb (z toho 3000 tun na mimopstruhových a 100 tun ryb na pstruhových rybářských revírech). Například kapra se ulovítéměř 2500 tun, lína 17 tun, cejna 93 tun, amura 60 tun, štiky 100 tun, candáta 82 tun, sumce 60 tun, úhoře 15 tun, pstruha duhového 42 tun, pstruha obecného 13 tun a lipana podhorního 2 tuny. Celkové úlovky ryb v ks a kg na mimopstruhových rybářských revírech ČRS v letech ks, kg ks kg rok Celkové úlovky ryb v ks a kg na pstruhových rybářských revírech ČRS v letech ks, kg ks kg rok - 7 -

8 Ochrana rybářských revírů Ochrana rybářských revírů a rybochovných zařízeníje zajišťována rybářskou stráží, která má statut úředníosoby. Rybářskou stráž ustanovuje obecní úřad obce s rozšířenou působností na návrh uživatele rybářského revíru či jiného oprávněného subjektu. V rámci ČRS působív současnosti téměř 4800 členů rybářské stráže, kteřívykonávají tuto funkci dobrovolně. Mimo dobrovolné rybářské stráže působí u ČRS 12 profesionálních rybářských stráží. Péče o životní prostředí a čistotu vod ČRS průběžně sleduje kvalitu vody v rybářských revírech a snaží se předcházet haváriím. Aktivně se zapojuje do řešení problematiky zprůchodňování vodních toků, do řízenípři povolovánínebo změně povoleník provozu malých vodních elektráren, odběrech vody, úpravách koryt vodních toků apod. ČRS se zabývá sledováním vývoje počtů rybožravých predátorů a vyhodnocováním jejich vlivu na společenstva volných vod. Zapojuje se do jednánís orgány státnísprávy ochrany přírody při řešenítéto problematiky. Spolupracuje se státní ochranou přírody při záchraně ohrožených druhů ryb a vodních organizmů

9 Mezinárodní aktivity ČRS je členem mezinárodníorganizace sportovního rybolovu CIPS (Confédération Internationale de la Péche Sportive) a jejích sportovních federacífips - Mouche (pro lov ryb udicína umělou mušku) a FIPS - e.d. (pro lov ryb udicína plavanou, přívlačí a feeder), které společně sdružují59 zemísvěta. ČRS je rovněž jedním ze 32 členů mezinárodnísportovnífederace ICSF (International Casting Sport Federation pro rybolovnou techniku). CIPS a ICSF jsou federace spadající pod mezinárodní organizaci neolympijských sportů GAISF (Games Assotiation International Sport Federation), což ČRS zaručuje účast na Světových rybářských hrách pořádaných jedenkrát za čtyři roky v některém z vybraných států světa. ČRS úzce spolupracuje s rybářskými svazy některých zemíevropy, a to v mezinárodní organizaci EAF (Evropské rybářské fórum). Členy EAF jsou Německo, Rakousko, Polsko, Francie, Maďarsko, Slovensko, Belgie a ČR. Tato organizace si klade za cíl hájit zájmy evropských rybářů a poskytovat platformu pro aktivníspolupráci a podporu sportovního a rekreačního rybolovu nejen mezi národními rybářskými federacemi členských zemíeaf, ale i na úrovni celé Evropské unie

10 Vzdělávací a informační činnost Internetové stránky Rady ČRS na adrese s množstvím informací o činnosti ČRS. Školení uchazečů zaměřené k získání prvního rybářského lísku, rybářských hospodářů, rybářské stráže a školeníosob pro obsluhu elektrického agregátu. Příručky a metodické pokyny pro vedoucírybářských kroužků a učebnípomůcky pro mladé rybáře, které vydává odbor mládeže Rady ČRS. Školenívedoucích rybářských kroužku při územních svazech. Pravidelná publikační činnost prostřednictvím časopisu Rybářství, kterého je ČRS většinovým majitelem. Organizováníodborných seminářů a konferencí. Ú čast na výstavách (FOR FISHING v Praze, RYBAŘENÍv Brně, NATURA VIVA v Lysé nad Labem, ZEMĚ ŽIVITELKA v Českých Budějovicích a dalších)

11 Práce s dětmi a mládeží Probíhá v zájmových kroužcích a klubech při místních organizacích ČRS a ve spolupráci s domy dětí a mládeže a základními školami (v rámci ČRS je evidováno kolem 700 kroužků, ve kterých se dětem věnuje na 900 vedoucích). Podporuje rozvoj vědomostí a pozitivního vztahu k rybářství, přírodě, životnímu prostředí a dává prostor k příjemnému a zdravému trávení volného času dětí a mládeže. Nedílnou součástí práce s mládeží je také hledání nových talentů pro závodní činnost. Vyvrcholením celoroční práce s dětmi jsou tyto významné akce: Přírodovědná soutěž Zlatá udice a dovednostech v praktickém rybolovu. soutěž rybářské mládeže ve znalostech Letní tábor tábor se zaměřením na zdokonalování mládeže ve sportovním rybolovu a rybářských znalostech. Setkánírybářské mládeže akce pro vybrané děti jako odměna za jejich celoroční činnost. Sportovní (závodní) lov ryb Je nedílnou součástí činnosti ČRS. Pořádánízávodů má dlouholetou tradici. ČRS v průběhu roku pořádá řadu domácích a mezinárodních soutěží(od místních závodů až po mistrovství republiky a mistrovství světa) a připravuje a vysílá reprezentaci ČR na mezinárodnízávody a šampionáty. Na silně obsazených mezinárodních šampionátech naši reprezentanti pravidelně získávají ta nejvyšší oceněnía úspěšně tak reprezentujíčrs a Českou republiku. ČRS sdružuje i řadu hendikepovaných závodníku, kteříreprezentujíčrs v závodním lovu ryb udicína plavanou. Nejrozšířenější disciplíny sportovního lovu ryb udicí jsou: rybolovná technika házenímušky nebo zátěže prutem na cíl nebo do dálky (v roce 2010 oslavil tento sport 75. výročíod svého založení), plavaná, muška, přívlač, feeder

12 Brána do světa informací o činnosti Českého rybářského svazu Informace o činnosti ČRS Aktuality Reportáže a informace Vaše dotazy Seznam všech organizačních jednotek ČRS Informace o sportovníčinnosti, práci s mládeží a mezinárodníčinnosti Termínové kalendáře závodů Rybářské kroužky Přehled rybářských revírů Vaše úlovky Statistiky úlovků na rybářských revírech ČRS Rybářský řád a právnípředpisy v rybářství Vnitrosvazové předpisy a směrnice Ceny členských příspěvků a povolenek Jak se stát členem ČRS a jak začít s lovem ryb Test rybářských znalostí Videoreportáže Dotace Časopis Rybářství Kontakty a odkazy Chcete vědět víc? Navštivte stránky Českého rybářského svazu

S T A N O V Y. Platné od 1.1.2012 Č Á S T P R V N Í VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

S T A N O V Y. Platné od 1.1.2012 Č Á S T P R V N Í VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ S T A N O V Y Moravského rybářského svazu, o.s. Platné od 1.1.2012 Č Á S T P R V N Í VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení 1. Moravský rybářský svaz, o.s. (dále jen Svaz) je občanským sdružením podle

Více

V Liberci dne 4. listopadu 2005

V Liberci dne 4. listopadu 2005 Jednou z hlavních priorit resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky Libereckého kraje je podpora činnosti neziskového sektoru. Vedle finanční podpory připravujeme ve spolupráci

Více

Stanovy. Část I. Základní ustanovení

Stanovy. Část I. Základní ustanovení Stanovy Českého rybářského svazu, z. s. Část I. 1 Základní ustanovení 1) Český rybářský svaz, z. s. (dále jen Svaz nebo ČRS ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více

Národní strategický plán

Národní strategický plán Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 2013 ČESKÁ REPUBLIKA červenec 2007 Materiál pro jednání vlády ČR Obsah O B S A H str. 2 1. Obecný popis odvětví 3 2. SWOT analýza odvětví a

Více

Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ

Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ Výchova a vzdělávání a) Dbát na dodržování mysliveckých zvyků a tradic, etickou kulturní úroveň členů. b) Informovat

Více

28.Kongres CIPS ( Confederation Internationale de la Peche Sportive), Praha, 9.-13. května 2007

28.Kongres CIPS ( Confederation Internationale de la Peche Sportive), Praha, 9.-13. května 2007 28.Kongres CIPS ( Confederation Internationale de la Peche Sportive), Praha, 9.-13. května 2007 Ve dnech 9.- 13.května 2007 se v Praze uskutečnil 28. Kongres světové rybářské konfederace CIPS. O přípravě

Více

Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS

Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS METODICKÉ POKYNY PRO VEDOUCÍ KROUŽKŮ DĚTÍ A MLÁDEŽE 2. vydání Autoři: Ing. Ivan Bílý Ph.D.: Odbor mládeže ČRS SÚS Ústí nad Labem Jiří Marek: Odbor

Více

ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7

ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 I.1 VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY HL. M. PRAHY... 8 I.1.1 Vzdělanostní struktura,

Více

Hromadně účinná metoda lovu ryb a vodních organizmů [K 3 odst. 5 písm. a) zákona]

Hromadně účinná metoda lovu ryb a vodních organizmů [K 3 odst. 5 písm. a) zákona] 197/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 13. dubna 2004 k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

Zpravodaj MO ČRS Božičany 2011. My rybáři a příroda - opravdu ji chráníme??? 17. vydání časopisu Hastrman

Zpravodaj MO ČRS Božičany 2011. My rybáři a příroda - opravdu ji chráníme??? 17. vydání časopisu Hastrman Zpravodaj MO ČRS Božičany 2011 My rybáři a příroda - opravdu ji chráníme??? 17. vydání časopisu Hastrman Telegraficky to nejdůležitější z činnosti ČRS MO Božičany v roce 2010 3. Členská schůze ukládá členům

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 99/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. února 2004 o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) ve znění zákonů č. 444/2005

Více

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Úvod Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Zpracovala: Mgr. Tereza Vajdová, PhD. Tato zpráva vznikla na základě usnesení vlády č. 807 ze dne 6. srpna 2003 a jedná se o první oficiální zprávu na

Více

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident SIA ČR Rada výstavby sdružení nevládních neziskových organizací: Sokolská 15, 120 00 Praha 2 kancelář: Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha 1 IČO: 70896836 www.siacr.cz; tel.: +420 224 228 910 Představitelé

Více

WB-14-04 Regionální a municipální management

WB-14-04 Regionální a municipální management WB-14-04 Regionální a municipální management Souhrnná výzkumná zpráva - přílohy Ostrava, červen 2006 Obsah PŘÍLOHA 1: INSTITUCE PRO REALIZACI STRUKTURÁLNÍ A REGIONÁLNÍ POLITIKY... 4 PŘÍLOHA 2: LEGISLATIVA

Více

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah AUDITOR 7/2011 Obsah AKTUALITY Jiří Mikyna novým ředitelem úřadu KA ČR... 2 Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Aktuální změny v nabídce vzdělávacích akcí na 2. pol. 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH

O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 I.1 VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY HL. M. PRAHY... 7 I.1.1 Vzdělanostní struktura,

Více

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2015 Úvod... 3 Charakteristika vodního hospodářství České republiky... 4 Koncepce vodohospodářské

Více

Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti. Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné.

Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti. Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné. Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2005 Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné. 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY Nadace rozvoje občanské společnosti Zapsána u Městského soudu v Praze,

Více

ZPRAVODAJ č. 9/2013. ÚŘEDNÍ HODINY Pondělí: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod. Středa: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod.

ZPRAVODAJ č. 9/2013. ÚŘEDNÍ HODINY Pondělí: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod. Středa: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod. ZPRAVODAJ č. 9/2013 ÚŘEDNÍ HODINY Pondělí: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod. Středa: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod. KONTAKTY www.rybarimost.cz e-mail: rybari.most@seznam.cz předseda: 777 910 512 jednatel: 777 910

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (dále jen Koncepce EVVO ) Leden 2014 Změny provedené v tomto dokumentu se týkají bodů č. 1 ÚVOD, č. 3. SITUAČNÍ ANALÝZA a č. 7 SHRNUTÍ

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3. Unikátní kód žádosti Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů

Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3. Unikátní kód žádosti Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3 Registrační číslo Unikátní kód žádosti Název žadatele Název projektu CZ.04.3.07/1.1.01.3 Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů

Více

Statut odborných rad

Statut odborných rad Soubor předpisů SH ČMS I / 7 2010 Statut odborných rad Statut odborných rad Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vychází ze Stanov přijatých III. řádným sjezdem SH ČMS v Klatovech konaným

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením www.kr-olomoucky.cz Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením (aktualizované vydání 2010) 4 Krajský

Více

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 Rozpočet kraje 2012 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE.. 3 B ZDROJE ROZPOČTU... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO VIZE : udržitelný rozvoj a zvýšená úroveň enviromentálního vědomí Návrh koncepce EVVO pro Městský úřad Tábor jako obecní úřad a úřad obce s

Více