28.Kongres CIPS ( Confederation Internationale de la Peche Sportive), Praha, května 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "28.Kongres CIPS ( Confederation Internationale de la Peche Sportive), Praha, 9.-13. května 2007"

Transkript

1 28.Kongres CIPS ( Confederation Internationale de la Peche Sportive), Praha, května 2007 Ve dnech května 2007 se v Praze uskutečnil 28. Kongres světové rybářské konfederace CIPS. O přípravě této významné mezinárodní akce jsme již čtenáře informovali. Kongres se pořádal v roce, kdy ČRS oslavuje 50. výročí od svého vzniku. Nyní je třeba zhodnotit jeho přípravu, průběh a význam. CIPS byl založen , kdy se konal za účasti zástupců 16 národních svazů ustavující kongres Konfederace sportovních rybářů. V současné době je členem CIPS 61 států z 5 kontinentů a zaštiťuje více jak 60 milionů rekreačních a sportovních rybářů sdružených ve 124 národních federacích. CIPS je členem GAISF ( General Association of International Sports Federation), organizace neolympijských sportů, která umožňuje nejen účast některých rybářských sportů na Světových hrách, ale i pořádat samostatné Světové rybářské hry. Základní složkou CIPS je Federace sladkovodního rybolovu ( FIPS-ed), Mezinárodní muškařská federace ( FIPS-Mou), Mezinárodní federace mořských sportů ( FIPS-M) a Mezinárodní federace rybolovné techniky (castingu) ( FIPS-FCS). Tato nezisková a nevýrobní organizace se dále věnuje problematice mládeže s cílem naplnit jejich volný čas v rámci mimoškolních aktivit a problematice životního prostředí v okolí tekoucích vod a vodních ploch. CIPS v současné době představuje jedinou světovou (v Evropě podobná organizace neexistuje) organizaci, která sdružuje rybáře z celého světa, kteří se věnují rekreačnímu a sportovnímu (závodnímu) rybolovu. Kongres CIPS se koná pravidelně každé 2 roky. Vedení CIPS je složeno z předsednictva v jehož čele stojí president v současné době tuto funkci Marcel Ordan z Francie, 2 vicepresidenti ( F. Szalay Maďarsko, H. Steyen Jihoafrická republika), 4 předsedové sportovních federací, generální sekretář, pokladník a předseda revizní komise. ČRS přistoupil k CIPS v roce 1960, tedy 3 roky po svém vzniku, a je členem ve všech federacích s výjimkou mořského rybolovu. V prvních více jak 20 letech našeho členství nám byly svěřeny pouze 2 akce světové významu, a to MS v rybolovné technice v roce 1966 ve Svitu a MS v lovu ryb udicí na Berounce ( Černošice) v roce Od roku 1982, kdy jsme pořádali již podruhé MS v rybolovné technice,je situace jiné a jsou nám již pravidelně svěřovány různé mezinárodní akce jak v rybolovné technice, tak v lovu ryb udicí na plavanou i v lovu ryb na umělou mušku. Pověření organizovat 28. Kongres CIPS 2007 získal ČRS po mnohaletém snažení, opakovaných prezentacích jak na předchozích kongresech ( 1999, 2001, 2003),tak na zasedáních presidia CIPS ( 2004 v Itálii a v Portugalsku). O pořádání této významné společenské a prestižní akce byl a je mezi členskými státy CIPS velký zájem. V roce 2005 v Itálii v Palermu na plenárním zasedání 27.Kongresu CIPS byla naše žádost všemi hlasy přijata. Republiková rada ČRS jmenovala organizační výbor a v květnu 2006 začaly již intenzivní přípravy jak po stránce technického zajištění, tak příprava programu a kongresových dokumentů. Současně jsme připravovali prezentaci našeho Svazu, zajišťovali spolupráci, sponzory a záštitu nad touto akcí. Jednalo se o práci nelehkou, které jsme se velmi dobře zhostili. V listopadu 2006 jsme v rámci zhodnocení stavu našich příprav měli na kontrolní návštěvě zástupce předsednictva CIPS a v lednu 2007 zde bylo pořádáno zasedání prezidia CIPS.

2 Záštitu nad Kongresem mimo Republikové Rady ČRS a celého našeho svazu přijal Magistrát hl.m.prahy. Kongres byl pořádán ve spolupráci s TOP Hotelem a Kongresovým Centrem Praha, kde kongres probíhal a dále ve spolupráci s Raiffeisen stavební spořitelna. Při hledání sponzorů jsme se obrátili na 17 známých firem a velkých nadnárodních společností, avšak bez úspěchu. Současně jsme o spolupráci požádali několik předních světových výrobců rybářských potřeb, které jsou používány celosvětově většinou rybářů. S politováním však musíme konstatovat, že jsme od těchto velkých nedostali zamítanou ani jinou odpověď. Zájem o kongres CIPS neměla ani společnost SENSAS, která podporovala propagačním materiálem několik předchozích kongresů, ani společnost EFFTA ( Sdružení výrobců rybářských potřeb), která v Praze pořádala v měsíci červnu 2007 veletrh. Tím byla naše situace proti předchozím organizátorům těžší a museli jsme v rámci kompletního zajištění kongresu vycházet pouze z pevně stanoveného účastnického poplatku. Avšak i tuto poměrně složitou záležitost jsme zvládli. Samotného 28. Kongresu CIPS v Praze se účastnilo celkem 116 delegátů ze 35 států z 5 kontinentů a 10 doprovázejících osob. Dle údajů, které jsou k dispozici se jednalo o nejvyšší účast delegátů v historii CIPS. Nyní ke kongresovým jednáním, která začala po slavnostním zahájení za účasti zástupců Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva zemědělství ČR a ČRS. Komise mládeže: Z jednání vyplynulo, že problém mimoškolních aktivit dětí a mládeže do 18 let je v hospodářsky vyspělých zemích statisticky prakticky stejný. Mládež se věnuje denně několik hodin hlavně aktivitám s počítači, televizním programům a atraktivním druhům sportů. Tím ubývá zájem o pobyt v přírodě i zájem o rybářské sporty. Trvale hrozí zvyšující se nebezpečí drogových závislostí a kriminality mládeže. Rybářské sporty a jejich popularizace by měly mládež oslovit a zaujmout ať již na úrovni rekreačního nebo sportovního rybolovu. To by mělo být hlavní prioritou CIPS do budoucnosti v dalším rozvoji sportovní činnosti. Přednáška předsedy odboru mládeže ČRS pana Jiřího Marka týkající se našich zkušeností a systému péče o mládež a mladou generaci těsně navazující na sportovní činnost proto vzbudila velký zájem. Jako určitý návod, který by bylo možno aplikovat i u jiných národních federací byla přičleněna k oficiálním dokumentům Kongresu CIPS. Komise životního prostředí: Tato problematika se dostává poslední léta do popředí zájmu. ČRS poprvé zde v Praze uspořádal Konferencí o životním prostředí jako součást programu Kongresu. Ta byla přístupná veřejnosti i s překladem do češtiny a obsahovala 4 přednášky týkající se života okolo vod, rybích škůdců a ovlivnění životního prostředí okolo vod zásahy člověka. Současně jsme zajistili několik posterových prezentací. Za Českou republiku vystoupil ing.vostradovský, CSc a RNDr. Čech, Ph.D, kteří měli vyčerpávající přednášky, které ukázaly, že se této problematice do detailů věnujeme. Další dvě zajímavé přednášky byly od specialistů z Francie a z Itálie. Celá konference o životním prostředí byla velmi pozitivně hodnocena nejen z pohledu množství přítomných posluchačů, ale i později ze strany vedení CIPS. Zasedání FIPS ed sladkovodní rybolov-provedlo drobné změny závodního řádu, zhodnotilo proběhlé soutěže v posledních dvou letech i Světové rybářské hry Na základě žádosti národních svazů byli ustanoveni pořadatelé dalších mistrovství. Lov ryb na přívlač a feeder dále zůstává pod touto federací s doporučením, aby tyto způsoby sportovního rybolovu byly dále rozvíjeny. Jednalo se o problematice rekreačního rybolovu. Za ČRS se tohoto zasedání účastnil ing. Frehlich.

3 Zasedání FIPS-M se věnovalo novým soutěžním způsobům lovu v mořském rybolovu a o množství úlovků jak sportovních tak i rekreačních rybářů, které mohou ovlivnit výskyt a hospodářskou výtěžnost některých druhů mořských ryb. Tato problematika je nám poněkud vzdálená. Zasedání FIPS Mou hodnotilo proběhlé závody v posledních dvou letech a technická komise provedla úpravy v závodním řádu. Tato federace klade velký význam na životní prostředí a na rozvoj muškaření pro mládež a mladou generaci s důrazem na pořádání mezinárodních soutěží pro juniory. Zástupcem ČRS zde byl RNDr.Křivanec. Zasedání FIPS FCS v oblasti rybolovné techniky v současné době existují dvě světové organizace. FCS je začleněna pod CIPS, zastřešující organizaci pro rybářské sporty, druhá ICSF bez vazby na rybářské sporty. Na základě zhodnocení vývoje v posledních 10 letech ve světě dojde ke sloučení obou dvou mezinárodních federací právě pod CIPS. K tomuto sjednocení dojde letos v září na mimořádném zasedání ICSF. Obsáhlou prezentaci o stavu rybolovné techniky ve světě připravil dr. Doležal, zástupce ČRS v předsednictvu FCS. Plenární zasedání je vyvrcholením každého kongresu CIPS. Byly při něm přijaty návrhy a změny v jednotlivých federacích. Velký důraz byl věnován problematice a definici rekreačního rybolovu, mládeži a životnímu prostředí. Z těchto důvodů byly přijaty i změny ve statutu CIPS. Velká pozornost a diskuse byla věnována hospodaření CIPS - účetní závěrce, výši členského příspěvku i návrhu rozpočtu na následující 2 roky. Za nové členy CIPS bylo přijato 5 národních svazů. Na základě několika návrhů a prezentací byl jmenován pořadatel 29.Kongresu CIPS 2009, kterým se stalo Německo. Závěrem byl ČRS vysoce oceněn za špičkovou přípravu a bezchybný průběh kongresu. Pro doprovázející osoby a pro zájemce jsme připravili doplňkový program s prohlídkou Prahy a okolí spojený s exkurzí do skláren. Pro účastníky kongresu byl zajištěn další kulturní program. Nezapomenutelnou se stala prohlídka historické části Prahy s noční projížďkou lodí po Vltavě z kotviště pod Karlovým mostem a s odborným historickým výkladem, dále typický český večer s programem. Jednoznačně nezapomenutelným zážitkem pro členy předsednictvo CIPS a federací bylo přijetí představiteli Hlavního města Prahy na Staroměstské radnici s její prohlídkou. Příprava a organizace kongresu kladna na pořadatele velmi vysoké nároky nejen proto, že veškeré dokumenty a veškerá jednání probíhala ve 3 jazycích CIPS ( francouzština, angličtina a němčina), ale i proto, že bylo nutné zkoordinovat všechny příjezdy a odjezdy účastníků, jejich program, přesuny na jednotlivé části programu atd. Velkou část těchto organizačních záležitostí jsme byli přinuceni zajistit na poslední chvíli, neboť více jak 50% všech účastníků nedodrželo termín a přihlásili se v posledních 2 týdnech nebo přijeli bez jakéhokoliv oznámení přímo do místa konání Kongresu. Hodnocení Kongresu ze strany všech účastníků bylo spontánní a zcela neočekávané na závěrečném společenském večeru, kdy byl ze strany většiny národních federací hodnocen jako nejlépe připravený a zorganizovaný kongres. Osobně mohu říci, že se kongresů CIPS za ČRS účastním od roku 1995 a takový závěr jsem nezažil. Tato skutečnost byla potvrzena i tím, že jsme po ukončení Kongresu dostali více jak 15 děkovných dopisů. Díky prezentacím našeho ČRS jak v přednáškách, v našich vstupech do jednání, tak několika postery a účelovou publikací jsme náš Svaz přiblížili všem účastníkům Kongresu. Za to jsme získali neskrývané uznání nejen organizační struktury ČRS a publikační činnosti, ale i uznání

4 za péči o občany našeho státu, členy ČRS, v oblasti rekreačního a sportovního rybolovu, péče o mládež, životní prostředí i s oceněním systému mezinárodní činnosti. Význam pro ČRS: 28. Kongres CIPS 2007 v Praze byl největší mezinárodní akcí, kterou ČRS za svou historii pořádal. Jsme rádi, že jsme jej mohli uskutečnit, právě v roce kdy ČRS slaví 50 let od svého založení. Z průběhu Kongresu vyplynulo, že ČRS je významným partnerem pro všechny evropské a světové národní federace a samozřejmě pro CIPS, do jehož činnosti je plně integrován. Pro mnoho národních rybářských federací je náš Svaz na podkladě těchto skutečností příkladem. Závěrem mi dovolte, abych jako předseda organizačního výboru 28.Kongresu CIPS 2007 poděkoval jménem svým i jménem ČRS všem, kteří se podíleli na úspěšné přípravě, průběhu, výsledcích a hodnocení této významné mezinárodní akce. Jmenovitě bych chtěl poděkovat členům organizačního výboru: dr. Křivancovi, ing. Kramlovi, J.Poslušné, P Hnízdilové, dále H. Hanzlové, D.Žižkové a P.Jirků. Zvláštní poděkování patří prof. ing. Semeniukovi, CSc a dr. Brožovi za finální koncepci Kongresu a také Janu Luxovi, členu reprezentačního družstva v rybolovné technice, za špičkové grafické zajištění všech několikajazyčných tiskových materiálů, účelové publikace a posterů. Děkujeme společnosti Mgr. Řezníčka za veškerý překladový servis do 3 jazyků CIPS. Dále bych chtěl poděkovat přednášejícím: ing. Vostradovskému,CSc, dr. Čechovi,Ph.D. a J. Markovi. Poděkování patří TOP Hotelu Praha za špičkový servis při zajištění této akce jmenovitě majiteli ing. Dohnalovi, generální ředitelce Martě Šnoblové a v neposlední řadě paní Žilkové a panu Karaščákovi. Poděkování za spolupráci patří i dalším subjektům Magistrátu hlavního města Prahy, Raiffeisen stavební spořitelna, Vltavské plavební společnosti za zajištění projížďky po Vltavě. Velice rádi bychom kongres organizovali znovu, avšak domníváme se, že tomu dalších mnoho let nebude. Můžeme však konstatovat, že jsme laťku pro následující pořadatele posunuli hodně vysoko. Dr. Josef Doležal Předseda organizačního výboru 28.Kongresu CIPS 2007

5

6

7

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. 10. ROČNÍK 2/2002 Z OBSAHU Komise v roce 2001 Platy starostů Zasedání společného Výboru ČR a Výboru regionů EU MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz

Více

CZECH COOPERATOR. 50 let družstevní školy v Klánovicích. Jiří Dienstbier: Změna je možná! DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 2I2012

CZECH COOPERATOR. 50 let družstevní školy v Klánovicích. Jiří Dienstbier: Změna je možná! DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 2I2012 2I2012 CZECH COOPERATOR DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 50 let družstevní školy v Klánovicích Jiří Dienstbier: Změna je možná! DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé,

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé, MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: K činnosti Svazu IX. Finanční konference Církevní restituce Regulace

Více

VĚSTNÍK. Výstavy roku v Národním muzeu. Muzeum a změna III. Sladovna Písek. číslo 2. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Výstavy roku v Národním muzeu. Muzeum a změna III. Sladovna Písek. číslo 2. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Výstavy roku v Národním muzeu Muzeum a změna III. Sladovna Písek www.cz-museums.cz číslo 2 ročník 09 Proč se vystavovat vysokým úrokům? U nás je to výhodnější!

Více

O čem se také hovořilo na IV.sjezdu SH ČMS. Starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, zahájení sjezdu:

O čem se také hovořilo na IV.sjezdu SH ČMS. Starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, zahájení sjezdu: O čem se také hovořilo na IV.sjezdu SH ČMS. Tento výtah byl vytvořen zkrácením stenografického zápisu z jednání sjezdu, který byl zveřejněn na www.dh.cz - http://www.dh.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=950:stenografickyzaznam&catid=4:sjezd-sdrueni-hasi-ech-moravy-a-slezska&itemid=130

Více

III. Koncepce účasti České republiky na. Světové výstavě EXPO 2010 Šanghaj. 1. května 2010 31. října 2010

III. Koncepce účasti České republiky na. Světové výstavě EXPO 2010 Šanghaj. 1. května 2010 31. října 2010 III. Koncepce účasti České republiky na Světové výstavě EXPO 2010 Šanghaj 1. května 2010 31. října 2010 OBSAH 1. Hlavní téma EXPO 2010 2 2. Téma národní účasti České republiky na EXPO 2010 4 3. Prezentace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2011 - Rok první Společnost krizové připravenosti zdravotnictví České lékařské společnosti J. E. Purkyně ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 (ROK PRVNÍ) Zpracovala: Mgr. Šárka Nováková a kolektiv 1 Společnost

Více

Předmluva: Vážení čtenáři,

Předmluva: Vážení čtenáři, Předmluva: Vážení čtenáři, tímto sborníkem se k Vám dostávají všechny příspěvky, které odezněly v průběhu mezinárodní konference Sociální ekonomika, která se konala ve dnech 7. a 8. června 2006 v Kulturním

Více

Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ

Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ Výchova a vzdělávání a) Dbát na dodržování mysliveckých zvyků a tradic, etickou kulturní úroveň členů. b) Informovat

Více

Zpráva o činnosti Českého výboru ICOM v roce 2003

Zpráva o činnosti Českého výboru ICOM v roce 2003 Zpráva o činnosti Českého výboru ICOM v roce 2003 Při loňských volbách bylo zvoleno předsednictvo Českého výboru ICOM v tomto složení: Katka Tlachová (předsedkyně), Pavla Seitlová (tajemnice), Vlastimil

Více

I. ÚVOD. v Želivi a následné "dětské slyšení" v prostorách Senátu Parlamentu České republiky.

I. ÚVOD. v Želivi a následné dětské slyšení v prostorách Senátu Parlamentu České republiky. 2 I. ÚVOD Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu Agentury Koniklec za rok 1997. Tento rok jsme z mnoha důvodů považovali za zlomový. V jeho průběhu se mělo ukázat, do jaké míry se projeví personální

Více

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Ohlédnutí za rokem 2008 Žáci jako nové kritérium v RUD Obce plátci DPH

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

číslo 14, ŘÍJEN 1998 Milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

číslo 14, ŘÍJEN 1998 Milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové, číslo 14, ŘÍJEN 1998 Milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám všem v úvodu popřál jménem vedení Univerzity Pardubice mnoho úspěchů v novém akademickém roce 1998/99, do něhož

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu OBSAH: VII

Více

téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků

téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků 3 2009 téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků Titul stavba roku karlovarského kraje získala stavba letištní terminál karlovy vary Končí III. běh celoživotního

Více

V textech a obrazech

V textech a obrazech 20. světová konference praktických a rodinných lékařů WONCA 2013 25. - 29. června 2013 V textech a obrazech Editoři: Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. MUDr. Jana Vojtíšková

Více

/str. 41/ /str. 13/ Záběr z přijetí české delegace na půdě generálního konzulátu ČR v Chicagu

/str. 41/ /str. 13/ Záběr z přijetí české delegace na půdě generálního konzulátu ČR v Chicagu Časopis svazu strojírenské technologie Svět strojírenské techniky prosinec 2014 www.sst.cz Prezident Miloš Zeman si v doprovodu prezidenta SST Miroslava Šabarta prohlíží expozice firem SST /str. 5 Záběr

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Vážené čtenářky, vážení čtenáři, období, které uplynulo od vydání předchozí Jihočeské univerzity se vyznačuje několika klíčovými událostmi, které významně ovlivňují historii Jihočeské univerzity. Prof.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE, SPOL. S R. O. Kevin Dostál

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE, SPOL. S R. O. Kevin Dostál VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE, SPOL. S R. O. Kevin Dostál Rozvoj kongresového cestovního ruchu ve vybraném rajónu (Hradec Králové) Bakalářská práce 2015 Rozvoj kongresového cestovního ruchu ve vybraném

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené spolužačky a spolužáci, vážení přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené spolužačky a spolužáci, vážení přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Vážené spolužačky a spolužáci, vážení přátelé, jsem ráda, že Vám můžeme předložit tento bulletin, který, jak doufám, Vám připomene nejen historii Sdružení absolventů Hotelové školy v Mariánských

Více

Odbor vodního hospodáøství ÈAZV Odbor pedologie ÈAZV Èeský výbor ICID Èeská pedologická spoleènost Výzkumný ústav meliorací a ochrany pùdy, v.v.i.

Odbor vodního hospodáøství ÈAZV Odbor pedologie ÈAZV Èeský výbor ICID Èeská pedologická spoleènost Výzkumný ústav meliorací a ochrany pùdy, v.v.i. Odbor vodního hospodáøství ÈAZV Odbor pedologie ÈAZV Èeský výbor ICID Èeská pedologická spoleènost Výzkumný ústav meliorací a ochrany pùdy, v.v.i. Informaèní listy 36 VÚMOP, v.v.i. Prosinec 2011, (roèník

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ České ILCO je pacientské sdružení stomiků, nevládní nezisková organizace. ILCO

Více

FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI

FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI 13. ROČNÍK 10/2005 Z OBSAHU Zelená linka Zklidňování dopravy ve městech a obcích Z Výboru pro veřejné finance Z Předsednictva Samosprávy a Evropská unie MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://

Více

Zvolen kandidát na funkci rektora Univerzity Pardubice

Zvolen kandidát na funkci rektora Univerzity Pardubice číslo 20, PROSINEC 1999 Zvolen kandidát na funkci rektora Univerzity Pardubice Akademický senát Univerzity Pardubice na svém zasedání v úterý 26. října 1999 provedl v druhé části jednání volbu kandidáta

Více

CZECHSPACE XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. AKTUALITY ROTA EXPEDICE MARS 10 LET CSO FRENTECH AEROSPACE MLADÍ EXPERTI

CZECHSPACE XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. AKTUALITY ROTA EXPEDICE MARS 10 LET CSO FRENTECH AEROSPACE MLADÍ EXPERTI ČASOPIS ČESKÉ KOSMICKÉ KANCELÁŘE PROSINEC 2013 CZECHSPACE 8 14 XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. 4 AKTUALITY 18 Přehled událostí z české kosmonautiky. 6 10 LET CSO Druhé místo olomouckého robota

Více

Zpravodaj 1/2012- Almanach

Zpravodaj 1/2012- Almanach Zpravodaj 1/2012- Almanach České ILCO, Praha 8, Karlínské náměstí 12 e-mail: info@ilco.cz www.ilco.cz telefon: (+420) 728 870 963 České ILCO si připomíná 20 let své činnosti na Mezinárodní pacientské konferenci

Více

Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 13. března 2010

Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 13. března 2010 Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 13. března 2010 Helena Voldánová, Tomáš Krůta, Martin Slaboch Valnou hromadu v prostorách farního úřadu Českobratrské evangelické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA - SHS ČMS

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA - SHS ČMS 1 1 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH

Více

ZPRAVODAJ ČSTV. Úrazové pojištění ČSTV. Na mladou Evropu čeká 216 medailí. MS jednotlivců v kuželkách A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

ZPRAVODAJ ČSTV. Úrazové pojištění ČSTV. Na mladou Evropu čeká 216 medailí. MS jednotlivců v kuželkách A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA 9 2010 ZPRAVODAJ ČSTV A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Úrazové pojištění ČSTV Na mladou Evropu čeká 216 medailí Koncepce mládežnického volejbalu v letech 2008 2013 MS jednotlivců v kuželkách Zpráva z jednání 7.

Více