Vývoj modelu SaaS. Lukáš Burkoň. VŠE Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj modelu SaaS. Lukáš Burkoň. VŠE Praha lukas.burkon@vse.cz"

Transkript

1 Lukáš Burkoň VŠE Praha Abstrakt Pojem Software as a Service (SaaS) se stal revolučním směrem přerodu aplikací z klientské do on-line podoby. Samotný přesun většiny aplikací na web nemá pouze dopad na jejich technické zpracování a využívání, ale především na způsob jejich prodeje, resp. dodávky a prakticky celý business model. SaaS vycházející z konceptu ASP (Application Service Provisioning) se již na světě pohybuje takřka od počátku nového tisíciletí a prošel si jistým vývojem. Současná podoba Internetu, často řazena pod hlavičku Web 2.0, měla nemalý vliv na vývoj samotného modelu SaaS a konkrétních aplikací. Tento článek na základě dosavadního stavu trhu SaaS představuje vizi následujícího směru vývoje tohoto konceptu, jak z pozice technologické, tak i z business hlediska. Důraz je zde kladen na zvyšování granularity SaaS služeb, trh aplikačních služeb budoucnosti by měl nabídnout mnohem podrobnější nezávislé služby integrovatelné do komponovaných aplikačních balíků. Klíčová slova: Software jako služba, Software as a Service, SaaS, Web 2.0, webová služba, granularita služby, architektura orientovaná na služby, SOA Abstract The concept of Software as a Service (SaaS) became a revolutionary transformation of applications from the client to the on-line form. Actual transfer of most applications to the web has not only an impact on the technical background and usage of applications, but mainly on the way of their sales, and on their delivery and practically on the entire business model. SaaS based on the concept of ASP (Application Service Provisioning) appeared on the market at the beginning of the new millennium and has undergone a certain evolution. The current form of the Internet, often classified as Web 2.0, had considerable influence on the development of the Saas model and specific applications. This article based on the current state of the SaaS market presents a vision of the evolution of the SaaS concept, both from technological as well as business point of view. Emphasis is placed on the increasing of SaaS service granularity. The future of application services market should offer much more independent services that can be integrated into composite application packages. Keywords: Software as a Service, SaaS, Web 2.0, web service, service granularity, Service Oriented Architecture, SOA Budoucnost aplikačních služeb SaaS (Software as a Service) [1], jakožto nástupce klasického softwaru, se může ubírat různými směry, přičemž odhad budoucího vývoje je vždy do jisté míry spekulací. Na základě zkušeností z historie je však možné odhad budoucí situace na trhu předpokládat, zvláště pak pokud současná 28

2 situace do jisté míry připomíná situace z historie založené sice na jiných technologiích, avšak stojících na podobných principech. Charakter služeb Základním pilířem pro vývoj trhu aplikačních služeb SaaS bude zajisté samotný rozvoj charakteru těchto služeb. V současné době je na trhu k dispozici celá řada různých SaaS služeb, jejich povaha však připomíná spíše klasické aplikace v tom smyslu, že se jedná o služby s nízkou granularitou. Aplikace na trhu dostupné se snaží oblasti, které řeší, zahrnout celistvě. Jejich technologický charakter tedy není složen z celé řady relativně nezávislých a velmi podrobných služeb, které by byly schopny fungovat i samy o sobě. Současné aplikace zpravidla fungují jako kompletní nedělitelný celek různých funkcionalit. Pro lepší pochopení pojmu granularita služby je možné si představit např. redakční systém, který bude nabízet standardní funkcionality jako správu webových stránek, správu mediálního obsahu, ankety, diskuze apod. formou hostování této aplikace jako služby (SaaS). Tato celistvá aplikace poskytuje balíček zmíněných funkcionalit konzistentně pohromadě, už je ale problém poskytnout formou SaaS pouze jednu z těchto vybraných funkcionalit, např. ankety, a zahrnout tuto externí funkcionalitu do vlastního webového řešení. Popsaný redakční systém je možné nazvat jako službu s nízkou granularitou, tzn. službu rozsáhlejší a špatně dělitelnou na podrobnější funkcionality. Pokud by bylo možné jednotlivé detailní funkcionality redakčního systému využívat nezávisle zvlášť a integrovat je do externích balíků, pak bychom o každé této funkcionalitě hovořili jako o službě s vysokou granularitou, tzn. o službě s vysokou mírou podrobnosti. Nízká granularita služeb má negativní vliv na konkurenční prostředí na trhu, jelikož jsou zákazníci povětšinou nuceni k výběru větších balíků od jednoho poskytovatele. Následný přechod k jinému poskytovateli obdobných služeb by byl z důvodů migrace dat a odlišné vnitřní logice funkcionalit velice problematický. Na druhou stranu je tento model výhodný z pohledu kompatibility služeb v rámci jednoho poskytovatele, jelikož je pravděpodobné, že jednotlivé aplikace od stejného poskytovatele budou na datové i funkční úrovni kompatibilní, což je pro zákazníka jistě výhodou. Zaplatí ale za to vázaností na jednoho poskytovatele, což tomuto poskytovateli upevní jeho monopolní postavení. Východiskem z této situace je výrazné zvýšení granularity jednotlivých aplikačních služeb. Bude-li na trhu k dispozici široká škála velmi granulárních služeb, konkurenční prostředí bude na vysoké úrovni, což zákazníkům přinese široký výběr z dostupných funkcionalit, nižší cenu služeb odpovídající jejich aktuálním potřebám a možnost relativně snadného přechodu k jinému poskytovateli služeb. Výsledné aplikace by pak byly jakousi kompozicí vybraných aplikačních služeb. Konkurenceschopnost těchto aplikací a služeb by byla závislá na jejich přidané hodnotě, která by mohla být realizována v podobě nových či nově zpracovaných služeb, inovativním propojení existujících služeb, ceně těchto služeb či příjemnému uživatelskému rozhraní výsledných aplikací. Myšlenka zvýšení granularity aplikačních služeb vychází z konceptu služeb webových, resp. ze SOA (Service Oriented Architecture) frameworků v organizacích. Technologické webové služby jsou zpravidla vysoce granulární a je možno je využívat relativně nezávisle na sobě. Úroveň podrobnosti však musí mít 29

3 Lukáš Burkoň jistou míru. Mark Colan ve svém článku o webových službách [2] řeší míru jejich podrobnosti a doporučuje používat spíše nižší granularitu pro rozhraní webových služeb externích (tzn. pro služby poskytované vně organizace), zatímco vysokou granularitu pro služby interní v rámci organizace. Analogii z technologických webových služeb lze aplikovat i na služby aplikační. Aplikační služby, které klienti nepotřebují integrovat do svých informačních systémů, mohou mít nižší úroveň granularity a lze je tak připodobnit k externím webovým službám. V opačném případě se však již jedná spíše o analogii s interními webovými službami, tedy o vyšší podrobnost jejich rozhraní, která klientům umožní snadnou kompozici informačních systémů. Pro úspěch tohoto konceptu je stěžejní vzájemná kompatibilita jednotlivých aplikačních služeb. Kompatibilitu zajistí standardy na úrovní rozhraní služeb a jejich vnitřní logiky. Pro vzájemnou integraci funkcí a dat na webu již existuje celá řada standardů od klasických webových služeb, přes různé mikro-formáty jako RSS, až po robustnější formáty sdílení dat jako EDI apod. Je však velice pravděpodobné, že bude vznikat celá řada formátů nových. Integraci ale není možné realizovat pouze na úrovní technologické, ale i na úrovni logické, myšlenkové. Je totiž velice náročné propojovat aplikace, které na vybranou problematiku pohlíží z jiného úhlu a řeší ji proto jiným způsobem. Kromě formátů technologických tak bude potřeba definovat i metodiky myšlení. Jak je ale známo, se standardy v IT (a nejen tam) jsou vždy potíže závislé na vůli přijetí standardu trhem. Historie ukázala, že na úspěšnost přijetí standardu trhem nemá často zásadní vliv samotná kvalita standardu, ale spíše síla lobby, která následně standard na trhu prosadí. Pravděpodobně tedy budou zmíněné standardy prosazovány pomocí síly zásadních hráčů tohoto trhu jako Google (www.google.com), Salesforce.com (www.salesforce.com) apod. Doufejme ale, že se to nepodepíše na kvalitě, resp. otevřenosti potenciálních standardů, aby mohlo být dosaženo zmíněných cílů transformace charakteru služeb. K upevnění jednotné povahy aplikačních služeb by mohly přispět i standardizované platformy pro tvorbu a distribuci těchto služeb. Budou-li mít vývojáři aplikačních služeb k dispozici zdarma open-source platformu, pomocí níž budou moci jednoduše a rychle vytvářet služby nové, které navíc budou schopné hojně využívat již hotových služeb, bude se jistě jednat o silný tlak na vývojáře, kteří pak rádi po tomto nástroji sáhnou. Podobné snahy např. ze strany Google či Salesforce.com se již postupně realizují. Subjekty na trhu V prostředí vysoce granulárních aplikačních služeb se jistě začne měnit i povaha jednotlivých tržních subjektů. Existující subjekty budou své chování měnit, zatímco se budou objevovat další nové subjekty zaobírající se novými otázkami transformovaného trhu. V popsaném prostředí budou zřejmě figurovat tyto subjekty: poskytovatel vývojářské společnosti vytvářející a poskytující aplikační služby, společnosti poskytující podporu HW a SW platforem pro aplikační služby 30

4 zprostředkovatel / integrátor konzultantské a vývojářské společnosti, které budou z dostupných služeb komponovat funkční celky a následně je nabízet zákazníkům zákazník zákazníci poptávající aplikační služby Kategorizaci subjektů lze opět pozorovat na analogii webových služeb, v rámci nichž se využívá trojúhelníkový vztah subjektů konzumenta (Service Requester), poskytovatele (Service Provider) a zprostředkovatele (Service Broker) služby [3]. Poskytovatel Poskytovatelé aplikačních služeb budou zpravidla vývojářské společnosti, jež budou vyvíjet, spravovat a distribuovat vlastní aplikační služby. Zodpovědní tedy budou nejen za vývoj a průběžné aktualizace služeb, ale i za jejich chod na vlastních či pronajatých serverech. Poskytovatelé menší velikosti budou celý proces realizovat prostřednictvím vlastních sil, větší vývojářské společnosti budou spíše poptávat jednotlivá řešení od externích subdodavatelů, přičemž sami se budou soustředit na návrh služeb a koordinaci jejich vývoje. Větší poskytovatelé budou mít k dispozici díky svému finančnímu potenciálu i silnější technologie na úrovni hardwaru, bezpečnosti apod., což následně zajistí vyšší stabilitu, bezpečnost, a tudíž i důvěryhodnost nabízených služeb. Poskytovatele lze dále rozdělit na společnosti nabízející vývoj SaaS aplikací (Independent Software Vendor [4]), na společnosti podporující provoz SaaS aplikací na svých HW a SW platformách (Platform as a Service [4]) a na společnosti, které díky svému finančnímu potenciálu a know-how sdružují obě cesty. Zprostředkovatel / integrátor Konzultantské společnosti se vžijí do role zprostředkovatele či integrátora aplikačních služeb. Z dostupných služeb tedy budou komponovat rozsáhlejší sofistikovaná řešení, která budou vyvíjet v podobě standardních balíčků či na míru konkrétním zákazníkům. Typizované řešení bude znatelně levnější, avšak nebude natolik sedět každé konkrétní firmě. Malé a střední firmy tedy spíše typizované řešení využijí a upraví dle jeho logiky vlastní business procesy, zatímco u rozsáhlejších organizací se bude spíše jednat o opačný proces, tzn. přizpůsobení aplikačního řešení na míru organizace, za což organizace následně zaplatí řádově vyšší cenu. Zmíněnou integraci služeb bude integrátor realizovat buď vlastními silami, nebo prostřednictvím subdodavatelů. Pro tento proces začne vznikat i řada programových nástrojů, které by znatelně usnadňovaly vzájemnou integraci služeb. Takto realizovaná integrace by v praxi mohla dospět až do stavu, kdy integrátor v patřičném integračním nástroji pouze definuje business procesy v rámci organizace a následně jednotlivé funkcionality, např. pomocí vizuálního modelování, vzájemně namapuje a takto vytvoří výsledný produkt, jakožto nabízí např. na bázi webových služeb produkt Application Integration Architecture společnosti Oracle (www.oracle.com). 31

5 Lukáš Burkoň Zákazník Budoucí svět bude dozajista ještě více závislým na IT, což zajistí poptávku po aplikačních službách ze všech sfér podnikání. Zákazníci si budou na základě vlastních potřeb, zkušeností a ekonomické úrovně vybírat vhodného poskytovatele služeb. Menší a střední firmy zpravidla využijí aplikačních služeb přímo od jejich poskytovatelů či typizovaných balíků integračních společností. Větší firmy pak budou spíše poptávat řešení na mírů od zkušeného integrátora či prostřednictvím vlastního IT oddělení. Větší společnosti nebudou však disponovat pouze vyššími nároky na funkce aplikačních služeb a míru jejich shodnosti s vlastními business procesy, ale budou poptávat i vyšší bezpečnost a stabilitu služeb, což jim nabídnou opět větší poskytovatelé či zprostředkovatelé aplikačních služeb, kteří dle smluvních podmínek ponesou za dodržení těchto nároků plnou zodpovědnost. Zvláště pro větší společnosti, bohaté na standardizované interní business procesy, budou zajímavé nové monitorovací nástroje. Integrace služeb a jejich nastavení na míru zákazníka by mělo obsahovat i definici business procesů organizace, které jsou jednotlivými službami pokrývány. Budou-li definovány tyto vztahy, je následně možné vyvinout nástroje, které budou sledovat kvalitu a dostupnost služeb a dle těchto dat vytvářet analýzy kvality zajišťování běhu firemních business procesů, což vedení společností umožní vytvořit si obrázek o dynamice chodu jejich organizace. V závislosti na těchto údajích následně bude možné také rozhodovat o posílení či oslabení využívání jednotlivých aplikačních služeb a optimalizovat tak chod organizace. V rámci interních IT procesů ve větších organizacích je možné takovéto nástroje nalézt již dnes pod pojmem Business activity monitoring [5]. Registry služeb Trh s vysokým počtem specifických služeb bude vyžadovat i nástroje vhodné k navigaci na tomto trhu. Začne tedy vznikat řada portálů věnující se problematice aplikačních služeb a v rámci těchto portálů budou katalogy dostupných služeb, jejich poskytovatelů a integrátorů. Zákazníci zde pak budou moci vybírat potřebné služby, poskytovatelé budou zase tyto portály využívat k vlastní prezentaci, za kterou jistě často i rádi zaplatí. Podaří-li se aplikační služby více standardizovat, mohly by vzniknout aplikační registry, které by jako v případě klasických webových služeb umožňovaly registraci a automatizované využívání dostupných aplikačních služeb. Každá služba by tedy definovala svůj účel, přístupové rozhraní, způsob využívání a cenu. Integrátoři by pak tyto registry využívali pro automatizovanou kompozici vlastních řešení prostřednictvím vlastních integračních nástrojů. Tvorba kompozitních aplikací by tak byla mnohem snazší a dynamičtější. V prostředí inteligentních aplikací by využívání těchto registrů mohlo být ponecháno logice samotné integrační aplikace. Paralela aplikačních služeb se službami webovými zmíněné aplikační registry připodobňuje k pojmu UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) [3], který představuje inteligentní technologii pro automatizované vyhledávání webových služeb pro vyplnění požadavků klienta. Každá webová služba spolu se svým rozhraním je detailně popsána prostřednictvím WSDL (Web services Description Language) [3] a zmíněné UDDI následně prostřednictvím těchto popisů vyhledává. Registry pro aplikační služby by pak mohly tento přístup plně převzít a 32

6 obdobným způsobem požadované služby vyhledávat a prostřednictvím příslušných rozhraní služby vzájemně komponovat. Obdobné řešení, avšak s nižší granularitou, je možné pozorovat na platformě Force.com (www.force.com) společnosti Salesforce.com, která vytváří univerzální prostředí pro distribuci vlastních SaaS aplikací i aplikací třetích stran a jejich vzájemnou kompozici, což klientům přináší jedinečný prostředek jak si snadno zkomponovat balíček aplikací na míru jejich potřebám. Vliv na efektivnost firmy Dosavadní forma SaaS aplikací přináší jak svým zákazníkům, tak i poskytovatelům celou řadu výhod na poli zvýšení efektivnosti chodu organizace. Standardní výhody jako zvyšování agility firmy, snižování TCO (Total Cost of Ownership), zlepšování ukazatele ROI (Return on Investment) apod. již byly v literatuře mnohokrát popsány [1]. Nové prvky zmíněné v tomto článku představující náhled na budoucnost konceptu SaaS, jak bylo částečně v textu zmíněno, tyto výhody dále prohlubují. Představená hlavní myšlenka dalšího rozvoje SaaS, a to zvýšení granularity aplikačních služeb bude mít zásadní vliv na charakter celého trhu a technologické zázemí SaaS. Přínosem pro stránku efektivnosti firmy by měl tento posun především díky komoditizaci aplikačních služeb, což by mělo mít vliv na jejich cenu, dostupnost, zastupitelnost a snadnost jejich integrace do informačních systémů organizací. Hlubší profilování a segmentace trhu aplikačních služeb pak bude pro organizace přínosem především v rozšíření spektra nabídky těchto služeb, zvýšení konkurence na trhu a tím pádem i pozitivním vlivu na cenu SaaS aplikací. Poslední zmíněná myšlenka registrů aplikačních služeb by měla pro jednotlivé subjekty na trhu přinést výhody především ve formě zpřehlednění trhu a snazší technologické ale i business integrace a kompozice těchto služeb, což by mělo mít pozitivní dopad na agilitu organizací jak po stránce rychlosti integrace služeb, tak i po stránce ceny této integrace, resp. kompozice. Shrnutí Budoucí vývoj konceptu SaaS se bude zřejmě odvíjet od evoluce technologického zázemí tohoto modelu, stejně tak jako to bylo v případě zrodu SaaS, který vycházel z modelu ASP. Klíčovým faktorem by zde mělo být zvýšení granularity aplikačních služeb a jejich vyšší standardizace. Díky tomuto vývoji bude možné využívat pouze úzce zaměřené služby a ne pouze robustnější kompaktní aplikační balíky, přičemž jednotlivé služby bude možné vzájemně snadno integrovat na různých úrovních do rozsáhlejších informačních systémů. Zvýšení granularity služeb nebude mít vliv pouze na technický charakter jednotlivých služeb, ale především na evoluci celého trhu s aplikačními službami. Měl by být rapidně navýšen objem konkurence, což by mělo mít příznivý vliv na kvalitu a cenu služeb. Zároveň budou přesněji vymezovány jednotlivé role účastníků na trhu, čemuž se budou přizpůsobovat i metodiky vývoje a provozu informačních systémů. Ověření platnosti zmíněných tvrzení je možné pozorovat na vznikajících službách společně pod hlavičkou Cloud Computing v rukou předních světových společností 33

7 Lukáš Burkoň působící v oblasti SaaS. Společnost Salesforce.com např. nabízí využití své platformy Force.com, která klientům umožňuje využití a kompozici SaaS aplikací společnosti Salesforce.com a aplikací třetích stran. Amazon.com (www.amazon.com) pak nabízí svou službu Amazon Web Services (AWS), která zákazníkům umožňuje jednoduchou formou využit svých IT prostředků jako aplikační servery, datová úložiště apod. pro vlastní potřeby firem v libovolném rozsahu s flexibilními poplatky modelu pay-as-you-go, odpovídajícími množství spotřebovaných zdrojů. Použité zdroje 1. SaaS: What It Is and Why You Should Care, Technology Insight, Service-Oriented Architecture expands the vision of Web services, Part 1, Mark Colan, IBM Corporation, , 3. Service-Oriented Architecture expands the vision of Web services, Part 2, Mark Colan, IBM Corporation, , 4. Introducing SaaS-Enabled Application Platforms: Features, Roles and Futures, Yefim V. Natis, Gartner, Inc., , 5. Business Activity Monitoring: Calm Before the Storm, David W. McCoy, Gartner, Inc., , Tento příspěvek vznikl za podpory MŠMT ČR v rámci grantového projektu GAČR 201/07/0455 Model vztahu mezi výkonností podnikání, účinností podnikových procesů a efektivností podnikové informatiky. 34

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Jiří Voř katedra IT, IT, VŠE vorisek@vse.cz nb.vse.cz/~vorisek 1 Služby fenomén současné etapy rozvoje společnosti 2 Vlastnosti služeb služby se od produktů liší

Více

Vnořený Ensemble nové integrované aplikace. Martin Zubek, Account manager

Vnořený Ensemble nové integrované aplikace. Martin Zubek, Account manager Vnořený Ensemble nové integrované aplikace Martin Zubek, Account manager Nové užití známých technologií Vnořená integrace? Vnořená integrace a její typy Příklady Jak na to obchodně? Kdy použít? Spolupráce

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

TCP Open Cloud Provider

TCP Open Cloud Provider TCP Open Cloud Provider Radovan Polanský, výkonný ředitel 22.10.2014 Jaké predikce se dnes diskutují? Více firem se bude zaměřovat na vývoj software Aplikační workload se bude dále přesouvat ke koncovým

Více

Není nic staršího než včerejší web

Není nic staršího než včerejší web Není nic staršího než včerejší web Jan Ondrák Technická správa komunikací Praha René Zahradník IBM Lotus Software 2007 IBM Corporation Technická správa komunikací Praha Tradice od roku 1963, od roku 1996

Více

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s.

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s. Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s. C SYSTEM CZ Společnost C SYSTEM CZ se zabývá komplexním řešením potřeb zákazníků v oblasti informačních

Více

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady?

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? STRUČNÉ INFORMACE O ŘEŠENÍ CA Business Service Insight for Service Level Management Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? agility made possible

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Cesta k efektivitě. prostřednictvím konsolidace IT a integrace podnikových informačních systémů. Ing. Filip Návrat, ANECT a.s.

Cesta k efektivitě. prostřednictvím konsolidace IT a integrace podnikových informačních systémů. Ing. Filip Návrat, ANECT a.s. Cesta k efektivitě prostřednictvím konsolidace IT a integrace podnikových informačních systémů Ing. Filip Návrat, ANECT a.s. FÓRUM e-time 2009 12. 5. 2009, Hotel Diplomat Agenda 1. Úvod Aktuální situace

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

Aktuality 26. září 2012

Aktuality 26. září 2012 Všichni o IT budoucnosti mluví. IBM Vám ji přináší. Představení nového partnerského programu pro Managed Service Providers Datum: 7. listopadu 2012 1 Představujeme nová partnerství Managed Service Provider

Více

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D.

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Zabezpečení dat v cloudu Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Co je to cloud computing? Business model IT as a servis Co je to Cloud? Dodávka formou služby IT jako služba s definovaným rozhraním a kvalitou. Škálovatelný

Více

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Představení CA Technologies #1 na trhu IT Management Software 4.5 miliard USD ročního

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s.

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Cloud Computing pro státní správu v praxi Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Portál SecuStamp.com Proč vznikl portál SecuStamp.com Na trhu chybělo» Jednoduché

Více

PRODUKTY Tovek Server 6

PRODUKTY Tovek Server 6 Tovek Server je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených strukturovaných i nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

1. Webové služby. K čemu slouží? 2. RPC Web Service. 3. SOA Web Service. 4. RESTful Web services

1. Webové služby. K čemu slouží? 2. RPC Web Service. 3. SOA Web Service. 4. RESTful Web services 13. Webové služby. K čemu slouží? Popis a vyhledávání služeb. Co je a k čemu slouží orchestrace a choreografie služeb. Technologie pro implementaci služeb 1. Webové služby. K čemu slouží? Definice WS -

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Oracle a veřejná správa Oracle a veřejná správa Oracle není jen databáze Oracle a veřejná správa Oracle

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Operační systém Google Android Petr Koula 2011 ČZU v Praze Souhrn Diplomová práce zahrnuje

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CLOUD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Cloudové služby Autor Martin Šimůnek Datum 10. 11. 2012 Stupeň atypvzdělávání

Více

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri Ing. Aleš Kopecký Ing. Martina Tomešová Telefónica O2 Czech Republic Agenda 1. Postup centralizace

Více

SYSTÉM PRO KONFIGURACI KOMUNIKAČNÍCH TERMINÁLŮ A VIZUALIZACI STAVOVÝCH DAT Z KOLEJOVÝCH VOZIDEL

SYSTÉM PRO KONFIGURACI KOMUNIKAČNÍCH TERMINÁLŮ A VIZUALIZACI STAVOVÝCH DAT Z KOLEJOVÝCH VOZIDEL SYSTÉM PRO KONFIGURACI KOMUNIKAČNÍCH TERMINÁLŮ A VIZUALIZACI STAVOVÝCH DAT Z KOLEJOVÝCH VOZIDEL SYSTEM FOR CONFIGURATION OF COMMUNICATION TERMINALS AND VISUALIZATION OF STATE INFORMATION FROM RAIL VEHICLES

Více

Strategie a Perspektivy ČP OZ ICT Služby 2015

Strategie a Perspektivy ČP OZ ICT Služby 2015 Strategie a Perspektivy ČP OZ ICT Služby 2015 Jan Přerovský Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby 9. 9. 2014 1 Mikulov 09.09. 2014 Obsah Obsah Cíle strategie předpoklady úspěchu strategie přehled

Více

Testing as a Service. Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru. Kompletní portfolio služeb testování softwaru

Testing as a Service. Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru. Kompletní portfolio služeb testování softwaru Testing as a Service Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru Kompletní portfolio služeb testování softwaru Předem známé náklady na testování, umožňující efektivní tvorbu

Více

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele MINISTERSTVO VNITRA odbor strukturálních fondů č.j. MV- 82945-5 /OSF Praha dne 24. listopadu 2009 Počet listů: 5 Odpověď zadavatele na otázky ze dne 20. listopadu 2009 k Zadávací dokumentaci na veřejnou

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Případová studie Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Millennium je první společnost na Slovensku, která zcela zmigrovala svou IT infrastrukturu a profituje z flexibility a

Více

Víte co Vás čeká? +420 731 153 108

Víte co Vás čeká? +420 731 153 108 Víte co Vás čeká? O společnosti DATASENSE Založena 2010, sídlo Praha 9 Portfolio Mobilita Produktivita Snižování nákladů Partneři AirWatch, Vmware XenMobile, Citrix Fortinet, DELL Výzvy a trendy, tlaky

Více

Publikujeme web. "Kam s ním?!"

Publikujeme web. Kam s ním?! Publikujeme web "Kam s ním?!" Publikujeme web Publikujeme web Máme webové stránky, hrajeme si s nimi doma, ale chceme je ukázat světu. Jak na to? 1. Vlastní server 2. Hosting (prostor na cizím serveru)

Více

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ Infinity, a.s. U Panasonicu 375 Pardubice 530 06 Tel.: (+420) 467 005 333 www.infinity.cz PROČ SE ZABÝVAT VÝBĚREM CLOUDU 2 IT služba Jakákoliv služba poskytovaná

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Antonín Srna, Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, xsrna2@mendelu.cz Abstrakt Článek se zaobírá univerzálním

Více

Webové služby DPD. Verze 2015-05-05

Webové služby DPD. Verze 2015-05-05 Obsah 1 Úvod... 3 2 Moje DPD / IT4EM... 4 2.1 ShipmentService... 4 2.2 ManifestService... 4 2.3 PickupOrderService... 4 3 DeliCom / DPD... 5 3.1 LoginService... 5 3.2 ParcelShopFinderService... 6 3.3 DepotDataService...

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Michal Votava IBM GTS Cloud Sales. Přehled IBM služeb v cloudu. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Michal Votava IBM GTS Cloud Sales. Přehled IBM služeb v cloudu. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Přehled IBM služeb v cloudu Petr Leština Client IT Architect Michal Votava IBM GTS Cloud Sales Agenda IBM a Cloud Computing Co IBM nabízí v oblasti Cloud Computingu Proč IBM? Závěr

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Konsolidovaný reporting CZ/SK v Cognos případová studie sanofi-aventis

Konsolidovaný reporting CZ/SK v Cognos případová studie sanofi-aventis Konsolidovaný reporting CZ/SK v Cognos případová studie sanofi-aventis Rosťa Levíček 22. listopadu 2011 Obsah Výchozí stav a požadavky Architektura řešení v CZ Varianty konsolidace Klíčové faktory úspěchu

Více

Servisně orientovaná architektura a její aplikace v systémech sledování a řízení výroby

Servisně orientovaná architektura a její aplikace v systémech sledování a řízení výroby Servisně orientovaná architektura a její aplikace v systémech sledování a řízení výroby Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů VII. ročník

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

Konference na téma Databázové systémy používané v sociálních službách

Konference na téma Databázové systémy používané v sociálních službách Konference na téma Databázové systémy používané v sociálních službách Praha 26.3.2009 Cílem setkání bylo otevřít téma používání databázových systémů v sociálních službách, zejména s ohledem na snahu o

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Reporting a Monitoring

Reporting a Monitoring Reporting a Monitoring IBM Tivoli Storage Manager 6.3 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.5 Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader 2010 IBM Corporation Administrátorské rozhraní

Více

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Juraj Žoldák Vítkovice IT Solutions, Michal Osif Microsoft Services 2.4.2012 ISSS Hradec Králové http://itsolutions.vitkovice.cz Cíle a stav IT systémů ve veřejné

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci.

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Případová studie Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Se společností Millennium jsme poprvé vyzkoušeli

Více

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Obsah O autorech 13 O odborném korektorovi 13 Poděkování 15 Úvod 17 Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Část I: Začínáme 18 Část II: Technologie cloud computingu 19 Část III: Cloud computing

Více

Cíle a metodika průzkumu

Cíle a metodika průzkumu Cíle a metodika průzkumu Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

HP Vendor Management Services. Užitečné informace z první ruky

HP Vendor Management Services. Užitečné informace z první ruky HP Vendor Management Services Užitečné informace z první ruky 01 Máte Plné ruce? Trendy v oblasti slučování smluv podle průzkumu IDC: 23% zákazníků má v současnosti 20 a více podpůrných kontraktů v oblasti

Více

Marketingové využití internetu

Marketingové využití internetu Marketingové využití internetu Obsah dnešní přednášky Internet, web 2.0 Dlouhý chvost, reputační systémy Využití internetu pro marketingové účely Webové prohlížeče a optimalizace stránek Typy reklamy Facebook

Více

Cloudová Řešení UAI/612

Cloudová Řešení UAI/612 Cloudová Řešení UAI/612 Kontakt Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Výuka 7.3. 2014 13:00 21.3.2014 13:00 11.4. 2014 13:00 24.5. 2014 13:00 Cloudová Řešení Co je to cloud? Co je pro něj charakteristické?

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009

Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009 Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 8 Manažerské shrnutí Strategické podněty Plnění programů a projektů Financování

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

PROPOJOVÁNÍ POČÍTAČOVÝCH APLIKACÍ

PROPOJOVÁNÍ POČÍTAČOVÝCH APLIKACÍ PROPOJOVÁNÍ POČÍTAČOVÝCH APLIKACÍ Renáta Bílková Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES, Univerzita Pardubice Abstract The number of enterprice applications (e.g. information systems and other

Více

KYBERPSYCHO 2015 Tomáš Poláček HAIDY a.s.

KYBERPSYCHO 2015 Tomáš Poláček HAIDY a.s. KYBERPSYCHO 2015 Tomáš Poláček HAIDY a.s. Internet věcí přínosy versus rizika Aktuální stav internetu věcí (z pohledu uživatelů, z pohledu technologie) Možnosti dalšího vývoje v oblasti internetu věcí

Více

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura Dílčí architektury Informační systémy - dílčí architektury - EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu 1 Globální Funkční Procesní Datová SW Technologická HW Aplikační

Více

KAISER DATA Collaboration Framework

KAISER DATA Collaboration Framework KAISER DATA Collaboration Framework KAISER DATA Collaboration Framework je modulární řešení, které pokrývá veškeré potřeby firem v rámci vzájemné spolupráce nejen v rámci interní komunikace, ale zároveň

Více

Softwarové komponenty a Internet

Softwarové komponenty a Internet Softwarové komponenty a Internet Doc. Dr. Ing. Miroslav Beneš Katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah přednášky Motivace Vývoj přístupů k tvorbě programů Definice komponenty

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-16

Identifikátor materiálu: ICT-3-16 Identifikátor materiálu: ICT-3-16 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Cloudové technologie Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí Cloudové technologie.

Více

DYNAMICKÝ WEB SITE PRO SME THE DYNAMIC WEB SITE FOR SME

DYNAMICKÝ WEB SITE PRO SME THE DYNAMIC WEB SITE FOR SME DYNAMICKÝ WEB SITE PRO SME THE DYNAMIC WEB SITE FOR SME Zdeněk Havlíček, Pavel Jeřábek Anotace Celkový vývoj informačních technologií má dopad na činnost malých a středních podniků (SME). V příspěvku jsou

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS)

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) GIS v Praze Mapy, plány a informace Internet Mapový portál hl. m. Prahy, Sdílení geodat, Integrovaný IS Správa dat DMP, ISKN,

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3. Zadavatel: Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3. Zadavatel: Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Vytvoření nového informačního systému MZe pro výzkum a vývoj - "VÝZKUM-AGRI" Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční

Více

Role BI v e-business řešeních pohled do budoucnosti

Role BI v e-business řešeních pohled do budoucnosti Ing. Ota Novotný, Ph.D. katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze novotnyo@vse.cz katedra informačních technologií VŠE Praha jsme uznávanou autoritou v oblasti aplikované informatiky

Více

Sjednocení dohledových systémů a CMDB

Sjednocení dohledových systémů a CMDB Řízení dodávky IT služeb v enterprise společnosti Sjednocení dohledových systémů a CMDB Václav Souček, ČEZ ICT Services, a.s. Jaroslav Jičínský, AutoCont CZ, a.s. 26. Ledna 2012 Agenda Úvod Výchozí stav

Více

EXPERIENCE jako výzva dneška

EXPERIENCE jako výzva dneška 20 years PLM and 3D experience Bořetice, 4. 6. 2014 EXPERIENCE jako výzva dneška EXPERIENCE V EKONOMII EXPERIENCE Zážitek nebo zkušenost? Zážitek přináší emoce, napětí, vzrušení Zkušenost - nabývá se znalostmi

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ing. Martin Záklasník, PhD., Sales Director T-Systems Czech Republic Deutsche Telekom

Více

Spisová služba a zákon 300/2008 Ladislav Kleman, Petra Benediktová

Spisová služba a zákon 300/2008 Ladislav Kleman, Petra Benediktová Spisová služba a zákon 300/2008 Ladislav Kleman, Petra Benediktová Hradec Králové, 7. dubna 2009 Proč spisová služba EZOP a produkty Asseco Elektronická spisová služba ze zákona povinnost pro všechny obecní

Více

Úloha integrace agendových informačních systémů v egovernmentu. 6. dubna 2009 ISSS 2009, Hradec Králové

Úloha integrace agendových informačních systémů v egovernmentu. 6. dubna 2009 ISSS 2009, Hradec Králové Úloha integrace agendových informačních systémů v egovernmentu 6. dubna 2009 ISSS 2009, Hradec Králové Popřemýšlejme společně Veřejná poptávka, potřeby občanů, potřeby úředníků. Jak reagovat? na rostoucí

Více

SLA Service Level Agreement základ řízení podnikové informatiky

SLA Service Level Agreement základ řízení podnikové informatiky SLA Service Level Agreement základ řízení podnikové informatiky Tomáš Bruckner 1 ITG, s.r.o. bruckner@itg.cz http://www.itg.cz katedra informačních technologií VŠE bruckner@vse.cz http://nb.vse.cz/~bruckner

Více

Honeywell & Masarykova univerzita v Brně

Honeywell & Masarykova univerzita v Brně Honeywell & Masarykova univerzita v Brně Představení projektu ifest a dosavadních výsledků jeho řešení Ing. Jan Beran, Ph.D., Advanced Technology Europe (Platform Systems), Honeywell International Představení

Více

Vývoj informačních systémů. Přehled témat a úkolů

Vývoj informačních systémů. Přehled témat a úkolů Vývoj informačních systémů Přehled témat a úkolů Organizace výuky doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D. EA 439, +420 597 325 877 homel.vsb.cz/~kud007 milos.kudelka@vsb.cz Přednáška Teorie Praxe Cvičení Diskuze

Více

IT 3. Projekt centrálního zálohovacího systému v ČSOB Pojišťovně. Michal Mikulík. špička v každém směru

IT 3. Projekt centrálního zálohovacího systému v ČSOB Pojišťovně. Michal Mikulík. špička v každém směru Projekt centrálního zálohovacího systému v ČSOB Pojišťovně Michal Mikulík špička v každém směru Krátce o DELTAX Systems a.s. významný systémový integrátor technologická infrastruktura TOP 10 SI 2003, 2005,

Více

Windows na co se soustředit

Windows na co se soustředit Windows na co se soustředit Lukáš Křovák Manažer divize Windows 1 Agenda Čemu se obchodně věnovat před uvedením Windows 8 Jak se mění trh počítačů Správa počítačů s Windows Intune Internet Explorer 9 Doplňkové

Více

Nové vývojové nástroje i5/os Rational Developer for System i V7.1

Nové vývojové nástroje i5/os Rational Developer for System i V7.1 Nové vývojové nástroje i5/os Rational Developer for System i V7.1 Aleš Petr, IBM ČR Konference COMMON 18. 20. května 2008 ales_petr@cz.ibm.com Agenda Rational Application Developer for System i V7.1 Novinky

Více