Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz"

Transkript

1 Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. 23 1

2 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí je mít. A důvod? Proč? Jaký? očekává se to od něj přináší mu to výhody (teplo, sucho), někdy umožňují přežít (mráz) reprezentuje jeho postavení ve společnosti druh oblečení člověk přizpůsobuje prostředí kde se pohybuje oblečení člověk vybírá takové, jaké se mu líbí, vyhovuje mu a má na ně peníze 23 2

3 Jak? Jak? Stejně jako u šatů máme tři možnosti: Nákup hotového Vytvoření na zakázku Pronájem 23 3

4 Plánování inovace IS Stanovení informačního manažera Příprava informační strategie firmy Hodnocení přínosů IS/IT Výběr alternativ IS/IT 23 4

5 Magický trojúhelník kvality LEVNĚ KVALITNĚ RYCHLE 23 5

6 Informační systém Vstupy Údaje o zákazníkovi Záznamy podniku Ostatní informace Správa dat Databáze Zpracování dat Počítačové soubory Manuální záznamy Analýza dat Vyhledání dat Zpracování dat Výstupy Souhrnné zprávy Zprávy o stavech Hlášení vyjimeč. stavů Formuláře (objednávky, ) Výsledky analýz Hlášení akcí 23 6

7 Z pohledu výroby a odbytu - Rozšířený model ERP MIS SCM ERP CRM Rozšířený model ERP ERP Enterprise CRM MIS SCM Customer Resource Management Supply Relationship Planning Chin Information Management Management Systems integrované IS, manažerská jádro řízení informačního dodavatelského nadstavba systému řetězce podniku (zahrnuje integraci výroby, logistiky, řízení financí vztahu a lidských se zákazníky zdrojů) 23 7

8 Integrace řešení ERP 23 8

9 MIS Manažerské informační systémy EIS MIS OLAP (On Line Analytical Processing) Datové sklady ERP,TPS, CRM OLTP (On Line Transaction Processing) 23 9

10 Vývoj, nákup IS nebo ASP? FAKTOR IS hotový IS vyvíjený IS ASP Cena Čas Přizpůsobení firmě Závislost na dodavateli ASP (Aplication Service Providers) 23 10

11 Dilema při výběru IS Možnosti systému Požadavky firmy Nalezení disproporcí Řešení disproporcí Změny v systému Změny v organizaci Smíření se s rozdíly 23 11

12 Dilema mezi vývojem a nákupem ASP Vývoj Vývoj Nákup Dříve Nyní 23 12

13 Vývoj IS Zadání Analýza proveditelnosti Analýza Testy, revize Vývoj Design Implementace Provoz a údržba 23 13

14 Aplication Service Providing internet IS firmy IS ASP IS ASP ASP poskytovatel je firma, která pronajímá formou služby zákazníkovi požadovaný informační systém, přičemž toto využívání se děje prostřednictvím zabezpečeného internetu a systém je umístěn a spravován u poskytovatele ASP 23 14

15 Výhody a nevýhody ASP Rychlé získání plně funkčního IS Nižší finanční náklady v krátkodobém horizontu Nutnost integrace se stávajícím IS firmy Ztráta kontroly nad aplikacemi a jejich kvalitou Ohrožení bezpečnosti dat Vysoká závislost na dodavateli potenciální riziko zániku ASP 23 15

16 Odlišnosti ASP a tradičního modelu Charakteristika ASP model (SW jako služba) Tradiční model (SW jako licence) Základní princip Specializovaný poskytovatel vytvoří a udržuje infrastrukturu pro provoz aplikace a dodává funkcionalitu velkému počtu zákazníků pomocí Internetu jako službu. Mnoho uživatelů různých organizací využití tutéž aplikaci společně. Výrobce SW vytvoří aplikaci, ta je zpravidla specializovanou firmou instalována na počítače zákazníka. Za provoz ICT infrastruktury a za dodávku služeb uživatelům je zodpovědný internet ICT útvar podniku

17 Technologické aspekty Technologické aspekty: Východisko návrhu aplikace Technologická architektura Uživatelské rozhraní aplikace Řízení služeb Údržba nové verze SW, upgrady Od počátku je navrhována pro provoz specializovanou firmou a pro dodávku služby přes Internet velkému počtu zákazníků. Architektura využívající SOA*(Service Oriented Architecture) a umožňující, aby tutéž aplikaci ve stejné době využívalo tisíce uživatelů z mnoha různých organizací. Internetový prohlížeč je většinou jediným přístupovým mechanismem k aplikaci. To eliminuje potřebu vyvinout, instalovat a podporovat vlastní uživatelská rozhraní Je součástí dohody SLA, která definuje nástroje pro měření a řízení dodávané služby. Nové verze SW mohou být uváděny do provozu často (dvakrát až třikrát ročně). Všichni zákazníci vždy využívají stejnou verzi a jsou převedeni na novou verzi ve stejný okamžik. Upgrade je realizován provozovatelem. To podstatně snižuje náklady aplikace. Návrh přizpůsoben skutečnosti, že instalaci provádí většinou specializovaná firma a že zákazník aplikaci sám provozuje. Architektura vhodná pro situaci, kdy aplikaci využívají pouze uživatelé jedné organizace a kdy je provozována na dedikované ICT infrastruktuře. Mnohé aplikace mají prohlížeč jako jedno z možných uživatelských rozhraní. Vícenásobné rozhraní však zvyšuje náklady vývoje, instalace a provozu aplikace. Nebývá standardní součástí aplikace. Nové verze jsou předávány uživatelům většinou každých 12 až 24 měsíců. Zákazník je zodpovědný za instalaci. Klienti využívají různé verze SW. Jak zákazník, tak dodavatel musí mít zaveden proces řízení verzí SW. SOA, Service Oriented Architecture, což je architektura zaměřená na poskytování informatických služeb

18 Podnikatelské aspekty Podnikatelské aspekty: Pohotovost služby Dostupnost služby Customizace - přizpůsobení specifickým požad. Funkcionalita aplikace Náklady na ICT Služba je relativně rychle dostupná díky krátkému implementačnímu cyklu. Obvykle nevyžaduje u zákazníka instalaci HW, SW. Služba je typicky dostupná v nepřetržitém režimu z jakékoliv lokality na světě, která je připojena k Internetu. Možná, ale limitovaná. Je to dáno skutečností, že všichni zákazníci využívají stejný SW. Typicky méně rozsáhlá funkcionalita šitá na míru určitému segmentu zákazníků. Nižší celkové náklady na aplikaci díky multiplicitnímu využívání týchž zdrojů a jednoduššímu modelu dodávky služby. Náklady na ICT jsou jasně viditelné a predikovatelné. Náklady nejsou investiční povahy. Díky škálovatelnosti služeb koreluje výše náklady s objemem odebíraných služeb. Dlouhý (několikaměsíční až roční) cyklus implementace díky instalaci HW, SW a customizaci. Přístup k aplikaci může být omezen pouze na koncová zařízení připojená k podnikové síti či na zařízeních se speciálním klientským SW. Umožňuje rozsáhlou customizaci. Ta však je nákladná a způsobuje problémy při přechod na novou verzi SW. Rozsáhlá funkcionalita, zákazník často využívá pouze její část (instalovaná je celá) Řada nákladů je investiční povahy (nákup a instalace nového HW, SW). Existují režijní náklady dané odepisováním investic, náklady na správu aplikace, atd. Celkové náklady nemusí korelovat s objemem odebíraných služeb (zdroje jsou dimenzovány na špičkové zatížení)

19 Řídící aspekty Aspekty řízení podnikových ICT: Předmět kontraktu Zodpovědnost za infrastrukturu Rozsah ICT personálu Rizika a kritické faktory úspěchu Kontrakt má podobu smlouvy na dodávku informatické služby SLA. Jeho hlavní části vymezují obsah služby (funkcionalita, data, školení, uživatelská podpora), objem služby (počet uživatelů, objem transakcí.. a cenu služby. Za ICT infrastrukturu: Poskytovatel služby. Rozsah u zákazníka: Velmi malý. Ztráta znalostí, která může být potřebná v budoucnu. Výběr hodného poskytovatele služby. Stabilita poskytovatele. Nedostatečná customizace aplikace, nezajištěná integrace s ostatními aplikacemi (kdo má být zodpovědný za integraci) Kontrakt je obvykle rozdělen na několik dílčích smluv: na HW, na SW licence a na doprovodné služby (implementace, integrace, školení..). ICT útvar organizace (ale řada aktivit je zajišťována externími zdroji). U zákazníka: Obvykle větší jsou zapotřebí specialisté na různé technologické oblasti. Stabilita poskytovatele ale v menším rozsahu než v případě ASP. Technologické zaostalost. Vysoké cenové náklady na ICT (TCO*), nízká flexibilita, obtížnější škálovatelnost. TCO značí ukazatel Total Cost of Ownership, překládaný jako Celkové náklady vlastnictví

20 Oblasti pro ASP nevhodné tzv. mission cricital core business applications, tj. unikátní aplikace, na kterých je založen hlavní předmět podnikání firmy. Tyto aplikace ASP poskytovatelé obvykle nenabízejí a jejich charakter (alespoň v současné době) diktuje domácí provoz. Zajišťování chodu těchto aplikací pomocí ASP může také znamenat ztrátu znalostí, které mohou být velmi potřebné v budoucnosti. vysoce specializované a vysoce customizované aplikace, o takové aplikace nemají ASP poskytovatelé zájem, protože je nemohou nabízet velkému počtu zákazníků, což je přitom princip jejich podnikání. aplikace s vysokými nároky na integraci s ostatními podnikovými aplikacemi, takové aplikace mohou mít významný vliv na správné fungování celého informačního systému organizace a jejich externí řízení by bylo velmi obtížné

21 Životní období IS 23 21

22 Strategie zavádění IS Pokud potřebujeme nahradit stávající IS nebo jeho část nových IS, musíme k tomu zvolit vhodnou strategii záměny obou systémů. Každá z možných strategií má své výhody, nevýhody a rizika

23 Souběžná strategie Nový IS Starý IS Podstatou souběžné strategie je současné provozování obou systémů po určitou dobu. Během ní dojde k ověření plné funkčnosti nového systému, přeškolení pracovníků a po získání jistoty, že nový systém je funkční k naší plné spokojenosti je provoz starého systému ukončen 23 23

24 Pilotní strategie Starý IS Nový IS V rámci pilotní strategie zavedeme nový IS nejprve v jedné pobočce (oddělení) firmy, zbylá část firmy používá systém starý. Po odzkoušení systému přechází nový IS do celé firmy

25 Postupná strategie Starý IS Nový IS Nový IS Nový IS Nový IS Podstatou postupné strategie a odebírání částí starého systému a jejich nahrazování částmi systému nového. Tato strategie se používá především pro inovaci rozsáhlých systémů

26 Nárazová strategie Starý IS Nový IS V rámci této strategie se starý systém ukončí ze dne na den a nahradí novým

27 Řízení IS Top Management CIO Útvar IS/IT Systémový integrátor CIO Chief Information Officer - hlavní manažer IS/IT firmy Systémový integrátor pracovník, odpovědný za integritu IS firmy zvláště v případě budování IS formou nákupu hotových produktů 23 27

28 Řízení IS CIO Strategické řízení Příprava informační strategie Výběr dodavatelů a nákup IS/IT Řízení financí IS/IT Taktické řízení Orgware Dodržování legislativy Ochrana dat Operativní řízení Zajištění provozu Zajištění školení a podpory zaměstnancům Zajištění bezpečnosti provozu 23 28

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika cíl a zaměření předmětu, obsah informačních systémů, data, funkce, procesy, aplikace a technologie, řízení informačních systémů, Řízení firmy

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy)

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Bc. Natalya

Více

Vývoj IS. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- ISN3

Vývoj IS. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- ISN3 Vývoj IS Metodika Metoda Nástroje Technika Životní cyklus Etapy Přístupy k vývoji Základní alternativy vývoje a provozu Integrace Doporučený souhrn etap, přístupů, zásad, postupů, pravidel, metod, technik,

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

Přehled aplikací a komponent SAP

Přehled aplikací a komponent SAP Lekce 5 Přehled aplikací a komponent SAP Co se v této lekci naučíte: Seznámíme vás s aplikacemi SAP Business Suite Poté přejdeme k řešením společnosti SAP pro malé a středně velké podniky Dozvíte se, jaké

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně. Bc. Jana Kiflová

Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně. Bc. Jana Kiflová Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně Bc. Jana Kiflová Diplomová práce 2006 ABSTRAKT V této diplomové práci s názvem Zavedení výuky modulu

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Olga Haškovcová CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1 Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1. Jaké jsou hlavní vývojové etapy podnikových informačních systémů a zásady jejich členění? Automatizované systémy řízení (ASŘ) podpora všech stupňů řízení,

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Systémová integrace nezbytný předpoklad úspěšnosti zavádění IS/IT v podniku Bakalářská práce Autor: Jiří Nováček

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská. Radek Kypsoň

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská. Radek Kypsoň VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská Radek Kypsoň METODIKA IMPLEMENTACE e-logistiky VE VERTIKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH ŘETĚZCÍCH SE ZAMĚŘENÍM NA FIRMY MENŠÍ A STŘEDNÍ VELIKOSTI IMPLEMENTATION

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA KONCEPCE VĚDECKÉ PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ THE CONCEPT OF SCIENTIFIC

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh informačního systému ve společnosti

Více

Informační systémy Teorie. KICT přednáška

Informační systémy Teorie. KICT přednáška Informační systémy Teorie KICT přednáška Základní pojmy Informace jsou data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam a které uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. Informace

Více

Vzor citace: ŽUFAN, J. Informační systémy v moderním personálním řízení. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 120 s.

Vzor citace: ŽUFAN, J. Informační systémy v moderním personálním řízení. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 120 s. Vzor citace: ŽUFAN, J. Informační systémy v moderním personálním řízení. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 120 s. Lektorovali: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. doc. PhDr.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness dat?edi? Jak na elektronickou výměnu, září 2009 David Reichel ředitel divize ebusiness Libušina třída 23 623 00 Brno, Česká republika Tel. +420 541 212 199 Fax +420 541 217 969 Email: info@ccv.cz Obsah

Více

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012 Firemní profil 2012 Obsah 4 6 8 10 11 16 20 21 22 23 Slovo generálního ředitele Představení společnosti Významné události roku 2011 Očekávaný vývoj v roce 2012 Podnikové aplikace pro váš úspěch Infrastrukturní

Více

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS)

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) Obsah Obsah Seznam obrázků...3 Seznam zkratek...3 Úvod...4 Hlavní přínosy implementace BPMS...5 Koncepce

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Analýza

Více

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2 www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 3 Nejvyšší verze informačního systému řady Gx, určená pro velké společnosti s vysokými nároky na výkon a dodávaná

Více

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Červen 2009 Karel PERZL Evropský polytechnický institut, s. r. o. Kunovice Studijní obor: Ekonomická informatika Podnikový informační

Více