Informační servis Divadelního ústavu Leden 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační servis Divadelního ústavu Leden 2011"

Transkript

1 Zprávy IDU Změna otevírací doby studoven IDU od Změna otevírací doby studoven IDU od Od budou sluţby pro veřejnost v Knihovně, Bibliografii a Informačně-dokumentačním oddělení sjednoceny do tří dnů v týdnu pondělí, středa, pátek. Úterý bude vyhrazeno pouze Audiotéce a čtvrtek Kyliánově videotéce. Knihovna, Dokumentace, Bibliografie: Pondělí 9 16; Středa 9 18; Pátek 9 16 Videotéka: Pondělí 9 13, 14 16; Středa 9 13, 14 18; Pátek 9 14 Kyliánova videotéka: Čtvrtek 9 13, 14 16:30 Audiotéka: Úterý 9 12, Teatrologická společnost zve na přednášku o novém cirkusu Teatrologická společnost srdečně zve na přednášku Mgr. Veroniky Štefanové "Nový cirkus včera a dnes", která se uskuteční od 17 hodin v Malém sále IDU. Nový cirkus, umělecký druh původem z francouzského prostředí, posledních deset let zapouští kořeny i v České republice. Zahraniční soubory jsou zvány do naší krajiny festivalem Letní Letná, vznikají nové umělecké projekty, v jejichţ popředí stojí Cirk La Putyka, Décalage nebo Cirkus Mlejn, a bylo zaloţeno i výcvikové a dokumentační centrum pro nový cirkus Cirqueon. Cirkusová umění stále získavají na popularitě, přičemţ označení nový cirkus se v posledních letech profiluje jako úspěšný marketingový produkt. O novém cirkusu se píše i mluví, ale málokdo ví, co stojí za jeho původem, kdo patří mezi průkopníky tohoto umění a jak se podoba nového cirkusu proměňovala aţ do dneška, kdy uţ nehovoříme o cirkusu novém ale o cirkusu současném. Cílem přednášky bude seznámit posluchače s počátky nového cirkusu jakoţto samostatného uměleckého druhu. Vznik nového cirkusu bude mapován od prvního impulzu, kterým bylo zaloţení cirkusových škol ve Francii. Budou představeny soubory, jako je Cirque Plume, Archaos, Zingaro nebo Cirque Baroque, které francouzské novovcirkusové hnutí započaly. Jejich tvorba a jednotlivé inscenace poslouţí jako příklady charakterizující prvky nového cirkusu, coţ umoţní i jeho srovnání s cirkusem tradičním. Součástí přednášky bude i teoretické rozlišení jednotlivých estetických oblastí cirkusových umění, jeţ bude vycházet ze studie francouzského teoretika umění Juliena Rosembergera. Od nového cirkusu se přesuneme k aktuálnímu označení tohoto druhu umění, které se v devadesátých letech XX. století proměnilo na označení současný cirkus a o jehoţ vymezení se pokusím prostřednictvím příkladů tvorby souborů tohoto období. Mezi tyto soubory patří Anomalie, Les Colporteurs, Cirque Ici nebo Que-Cir-Que. Aby byla představa posluchačů o novém 1

2 a současném cirkusu kompletní, představím některé z inscenací uvedených na letošním ročníku festivalu nového cirkusu Circa, který se uţ po třiadvacáté konal ve francouzském Auch. Za půl roku se Praha stane epicentrem světového divadla - Praţské Quadriennale 2011 rozšiřuje program Celosvětově sledovaná a významná událost promění Prahu uţ za půl roku v epicentrum světového divadla. Program Praţského Quadriennale mezi 16. a 26. červnem nepřehlédne ţádný z obyvatel či návštěvníků metropole, protoţe se bude odehrávat na mnoha místech po celé Praze. Centrem akce se stane Veletrţní palác budova Národní galerie. Ten nabídne mimo jiné ukázku nejlepších divadelních projektů za poslední roky z více neţ 60 zemí. O vlivu Praţského Quadriennale svědčí i očekávaná účast. Vedle zhruba 35 tisíc návštěvníků se pořadatelé chystají na příjezd více neţ divadelních profesionálů a studentů z celého světa. Myslím, že půjde o jednu z největších mezinárodních akcí, které bude Praha a Česká republika v roce 2011 hostit. Z hlediska návštěvnosti je srovnatelná s velkými kongresovými akcemi, nabízí však rozsáhlý program i pro širokou veřejnost v podobě výstav, představení a uměleckých počinů přímo v ulicích hlavního města, říká Daniela Pařízková, výkonná ředitelka PQ. Zřejmě nejatraktivnější náplň nabídne nový projekt Praţského Quadriennale - Intersekce. Architektonickou podobu, ušitou na míru piazzettě Národního divadla, jí vtiskává významný izraelský architekt a designér Oren Sagiv. Jím navrţený nápaditý labyrint boxů umoţní prezentaci tří desítek autorů, kteří jsou špičkami ve svých oborech a jejichţ práce jsou v Česku málokdy nebo vůbec k vidění: ze zahraničí jsou to například Romeo Castellucci, Josef Nadj či Ilya a Emilia Kabakovovi, které doplní i významní čeští tvůrci jako např. nepřehlédnutelný výtvarník Josef Bolf. Kurátorkou projektu je Sodja Lotker, která je zároveň uměleckou ředitelkou Praţského Quadriennale. Veškeré další informace, včetně aktuálních výzev k účasti umělců z nejrůznějších oblastí, lze nalézt na Registrace na dílny Scenofestu budou spuštěny v lednu Scenofest nabízí během Praţského Quadriennale 2011 dílny v oborech jako světelný design, digitální média, projekce, zvukový design, kostýmy, loutkářství, scénografie, instalace, divadelní technologie, řemesla, dramaturgie, reţie, divadelní architektura či virtuální divadlo. Dílny Scenofestu 2011 se budou odehrávat v budově praţské Divadelní akademie múzických umění (DAMU) a na dalších místech v centru Prahy, kde bude vytvořen ţivý a neustále ţijící prostor pro studenty z celého světa. Scenofest pořádají Praţské Quadriennale a Mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků (OISTAT). 2

3 Přehled všech připravovaných dílen bude k dispozici na Registrace bude spuštěna 15. ledna 2011 na Institut umění Divadelní ústav bude propagovat české divadlo, hudbu i tanec na veletrhu v New Yorku Institut umění Divadelní ústav se v lednu 2011 poprvé zúčastní největšího veletrhu performing arts v USA. Mezinárodní veletrh performing arts APAP se koná od 7. do 11. ledna v New Yorku. Jedná se nejen o největší veletrh svého druhu v USA, ale i o jednu z nejvýznamnějších událostí divadelního a hudebního oboru na světě. Veletrhu se pravidelně účastní cca 4000 producentů, manaţerů, agentur, umělců a dalších zástupců zmíněných oborů ze všech 49 států USA a dalších 30 zemí. Prezentace na veletrhu probíhá formou tradičních stánků a doprovází ji celá řada přehlídek, koncertů, eventů, konferencí, setkání apod. Česká republika se díky iniciativě Českých center účastní tohoto veletrhu poprvé. Součástí prezentace zaměřené na české divadlo, tanec a hudbu bude i představení aktivit Institutu umění Divadelního ústavu (IDU) a jeho nástrojů propagace českého divadla, tance a hudby. IDU bude v rámci veletrhu nabízet nejen individuální konzultace zájemcům o českou kulturu, ale také katalogy současných inscenací na vývoz, publikace o českém divadle, tanci a hudbě v anglickém jazyce a aktuální mezinárodní projekty. Více o veletrhu na: Pozvánka na veletrh ke staţení ZDE. Umělci pro společnost: příklady kulturních projektů v oblasti sociální inkluze - publikace Při příleţitosti Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení vydává Česká kancelář programu Culture publikaci pod názvem UMĚLCI PRO SPOLEČNOST: příklady kulturních projektů v oblasti sociální inkluze Publikace otevírá téma kultury a umění jako nástroje integrace sociálně vyloučených skupin a jednotlivců do společnosti. Kulturní aktivity, které přímo pracují s vyloučenými, mají pozitivní vliv na jejich zdraví, sebevědomí, schopnosti a jejich návrat či začlenění do společnosti. 3

4 Obsahem publikace je více neţ třicet českých, zahraničních i mezinárodních projektů, odkazy na webové stránky a několik příkladů strategických či dotačních programů, analýz a článků. Tisková zpráva ke staţení zde. Elektronická verze publikace ke staţení zde. Kontakt: Česká kancelář Culture, Magdalena Müllerová, E T Nový CD sampler představuje průřez českou jazzovou scénou CD s názvem Contemporary Czech Jazz je dalším z řady samplerů, které vydává Hudební sekce Institutu umění Divadelního ústavu (IDU) za účelem systematické propagace české hudby do zahraničí. Předcházely mu pětidílná Antologie české hudby (2004, reedice jako neprodejné 2008) a v roce 2008 Contemporary Czech Pop. Contemporary Czech Jazz obsahuje výběr aktuální jazzové produkce od starší generace (J. Stivín, K. Růţička, E. Viklický, L. Andršť, M. Svoboda, L. Déczi a další) po nejmladší (D. Dorůţka, O. Pivec, B. Hlavenková a další). Dramaturgem CD je v této oblasti zkušený J iří Starý. 2CD s anglickým bukletem zachovává linii designu předchozího sampleru. CD vzniklo ve spolupráci s vydavatelstvími Animal Music, Arta, Sony Music Entertainment, Czech Art, A Tempo verlag, Amplion, Radioservis, Out of the Frame, Cube.cz, SQS a R. Balzar B.C.W.D., kterým patří poděkování za bezplatné poskytnutí licenčních práv pro nekomerční uţití. Sampler vznikl za finanční podpory MK ČR. V lednu 2011 bude 2CD prezentováno na veletrhu APAP v New Yorku a MIDEM v Cannes. Propagace v ČR se uskuteční v druhé polovině ledna. Výpravná publikace ukazuje malované opony českých divadel Malované opony divadel od Aše po Ţamberk, od Mikoláše Alše po Františka Ţeníška, od nejmenšího souboru hrajícího na rozkládacím jevišti v zapadlých vesničkách aţ po Národní divadlo představuje výpravná obrazová publikace. Pod názvem Malované opony divadel českých zemí ji v Praze 15. prosince představilo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu NIPOS. Kniha přináší komplexní pohled na svébytnou součást bohatého kulturního dědictví českého divadla. Na více neţ 400 stranách přinášejí autoři komentované reprodukce a obrazové ukázky několika set opon z různých období i koutů České republiky. Uspořádali je podle zobrazovaného motivu - například kapitoly Múzy, Mýty české historie či Obrazy domova, anebo podle uţívání - opony loutkových divadel, ţelezné opony a opony ve sluţbách scénografie. 4

5 "Dokumentace začala vznikat na konci 90. let v souvislosti s projektem Dějiny ochotnického divadla v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Celý proces vykrystalizoval při zpracovávání elektronické encyklopedické Databáze českého amatérského divadla," vysvětlil historik divadla Jiří Valenta, editor publikace a jeden ze zakladatelů zmíněné databáze. Publikace je podle něj jedinečnou příleţitostí představit veřejnosti souhrnný pohled na dosud rozptýlené bohatství, jehoţ si zatím v celistvosti nevšimli ani historici výtvarného umění, ani teatrologové. "Není vědeckou publikací, ale sběrem útrţků různých vědomostí. Nemohli jsem dohledat všechny prameny," řekla vedoucí projektu Vítězslava Šrámková. Označila ji za první krok, po němţ bude výzkum pokračovat. Kniha vyšla za podpory grantu Finančních mechanismů EHP/Norska jako součást projektu Institutu umění - Divadelního ústavu "Uchování a prezentace kulturního dědictví českého a světového divadla". Databáze českého amatérského divadla mapuje více jak dvousetletou historii i současnost českého fenoménu - ochotnického divadla. Čítá na hesel, dokumentů a fotografií mapujících soubory, osobnosti, přehlídky i organizace. Z toho více neţ tvoří fotografie a přes recenze či citace z recenzí, články nebo soupisy repertoáru. Návštěvníci stránek v ní mohou zhlédnout i 120 krátkých videozáznamů z inscenací a vyuţít moţnost vkládat vlastní videa. Zájemci je naleznou na adrese Vyuţívanou součástí databáze je interaktivní mapa, která umoţňuje pátrat v divadelní minulosti devíti tisíc měst a obcí. Kaţdé místo na mapě obsahuje výpis jiţ zaniklých i dosud existujících amatérských spolků, přehled místních divadelních přehlídek a také informaci o první doloţené zprávě o amatérském divadle v dané obci. Díky tomu mohou uţivatelé získat komplexní představu o koncentraci divadelních aktivit v celém Česku, v jednotlivých regionech, nebo dokonce prozkoumávat a vzájemně porovnávat sousedící obce. Databáze českého amatérského divadla nemíří pouze do minulosti. Hlásí se stále více mladých začínajících souborů, které za sebou mají dvě či tři inscenace a rády by se staly součástí databáze. Právě pro ně byla vytvořena nová sekce Amatéři sobě, kam mohou vkládat upoutávky na chystaná představení či přehlídky. Je tam také inzertní část slouţící například k získávání nových členů souborů, doplňování technického vybavení či hledání prostor. Publikace Malované opony divadel českých zemí bude v prodeji za cenu 500,- Kč, s 15% slevou je moţné ji zakoupit na recepci Institutu umění Divadelního ústavu (Celetná 17, Praha 1) a v NIPOS nebo on-line na adrese Má (mať) divadlo zmysel? Akademie umění v Banské Bystrici pořádala ve dnech další z cyklu teatrologických konferencí nazvaných Dnes a tu. Organizátoři VII. ročníku mezinárodní banskobystrické konference zvolili jako téma otázku: Má (mať) divadlo zmysel? Se svými příspěvky vystoupili teatrologové, teatroloţky a divadelní pedagogové ze Slovenska, Polska, České republiky i Srbska. Bibliografka Institutu umění-divadelního ústavu a vedoucí dokumentační sekce organizace Cirqueon 5

6 Mgr. Veronika Štefanová přednesla na konferenci příspěvek Cirkus v českém divadle aneb Vlivy cirkusové poetiky na české divadlo od avantgardy až do současnosti a český pokus o nový cirkus. Cílem jejího referátu bylo zmapovat vlivy cirkusové poetiky na české divadlo od doby meziválečné avantgardy aţ do současnosti. Příspěvek zaměřila především na výrazné osobnosti, které se cirkusem nechali pro divadelní tvorbu inspirovat nejvíce; zaznělo jméno Jiřího Frejky, Jiří Voskovce a Jana Wericha, Ctibora Turby, Bolka Polívky, a stejně tak i jména současně tvořících umělců Petra a Matěje Formanových nebo Rostislava Nováka. Větší část příspěvku reflektovala přechod od divadelní poetiky k cirkusové, která dala vzniknout projektu La Putyka, jenţ můţe být povaţován za první v České republice, který se svým charakterem nejvíce blíţí poetice nového cirkusu. Z aktuální české tvorby byla důkladněji rozebrána i inscenace Obludárium Divadla bratří Formanů. Vyústěním celé konference je sborník, který obsahuje všechny přednesené referáty. Sborník je k dispozici badatelům v oddělení Bibliografie Institutu umění Divadelního ústavu. Dílo českého scénografa Josefa Svobody je vystaveno v nové budově Slovenského národního divadla Od 14. prosince je v prostorách nové budovy Slovenského národního divadla v Bratislavě k vidění výstava s názvem Kouzelník jevištního prostoru Josef Svoboda ( ), kterou připravil Institut umění Divadelní ústav v Praze ve spolupráci s Českým centrem v Bratislavě a Slovenským národním divadlem. Josef Svoboda, český scénograf světového jména, dlouhodobě spolupracoval s předními českými i zahraničními divadelními reţiséry. Výstava představuje průřez jeho českými i zahraniční inscenacemi prostřednictvím velkoplošných fotografií scénických návrhů i realizací. Kurátorkou výstavy je Helena Albertová, která zde představila také svoji knihu Josef Svoboda Scenographer, rozsáhlou monografii v angličtině, která se pokouší obsáhnout jeho dílo od prvních amatérských pokusů(1942) aţ k posledním inscenacím v Laterně magice (2002). Výstava v Bratislavě je rozdělena do tří celků: Josef Svoboda na českých scénách, především v Národním divadle, scénografie oper v zahraničí, scénografie dramatických děl v zahraničí. Fotografie vypovídají o velkorysém přístupu umělce k jevištnímu prostoru a dílu autora či skladatele, prozrazují moderní technologické postupy a objevy, kterými obohatil scénografickou abecedu české i světové scénografie. Velkoplošné fotografie návrhů i realizací díla Josefa Svobody jsou součástí dokumentační sbírky IDU, která vznikala během dlouhých let spolupráce s Josefem Svobodou a jeho rodinou na výstavách jeho díla po celém světě. Vernisáţ se uskutečnila 14. prosince 2010 ve foyer Slovenského národního divadla, Pribinova 17, Bratislava. Výstava potrvá do

7 Premiéry divadel v lednu 2011 Zdrojem přehledu premiér českých divadel jsou hlášení zaslaná jednotlivými divadly a je výstupem z databáze dostupné na serveru Divadlo.cz. Uzávěrka pro příjem hlášení o premiérách divadel je vždy 10. dne předchozího měsíce prosíme dodržujte tento termín, databázi premiér IU-DÚ využívají i jiná periodika (Divadelní noviny), v případě zpoždění se premiéra neobjeví v jejich přehledu. Vyplněné formuláře pro hlášení premiér posílejte na adresu a to i v případě, že v daném měsíci divadlo nemá premiéru! Institut umění Divadelní ústav nenese odpovědnost za změny, které byly nahlášeny po uzávěrce. Případné dotazy zodpoví Lucie Čepcová, tel.: sobota Těšínské divadlo Český Těšín - Česká scéna JEAN ANOUILH: EURYDIKA Překlad: Luděk Karel, Úprava: František Laurin, Jaroslav Someš, Reţie: František Laurin jh., Výprava: Marta Roszkopfová jh., Dramaturgie: Ivan Misař 10. pondělí CED Brno - HaDivadlo (Studio HaDivadla) MARTINA KRÁTKÁ: RAPE ME! (první provedení) Reţie: Martina Krátká, Scéna: Matěj Sýkora, Kostýmy: Jan Maroušek, Hudba: Jonáš Rosůlek Autorské nonverbální představení. Premiéra přeložena z Divadlo Alfa Plzeň ARNOŠT GOLDFLAM: STANDA A DŮM HRŮZY (první provedení) Reţie: Arnošt Goldflam, Výprava: Petra Goldflamová-Štětinová a Renáta Pavlíčková, Hudba: Michal Nejtek, Dramaturgie: Pavel Vašíček 12. středa Východočeské divadlo Pardubice (Malá scéna ve dvoře) PAULA VOGEL: DESDEMONA. HRA O ŠÁTKU (česká premiéra) Překlad: Andy Jochman, Reţie: Pavel Ondruch jh., Dramaturgie: Zdeněk Janál Uvedeno v rámci cyklu scénických čtení současné dramatiky "Malé inscenace na Malé scéně". 7

8 Divadlo pod Palmovkou Praha 13. čtvrtek GEORGE BERNARD SHAW: SVATÁ JANA Překlad: Frank Tetauer, Úprava: Petr Kracik, Reţie: Petr Kracik, Scéna: Jaroslav Milfajt, Kostýmy: Zita Miklošová, Hudba: Dalibor Štrunc, Pohybová spolupráce: Karel Basák, Dramaturgie: Ladislav Stýblo II. premiéra pátek Západočeské divadlo Cheb (Velký sál) SLAVÍME 50! Setkání s Bohumilem Kleplem. Každý měsíc zábavně - vzpomínkový večer na jednu dekádu z minulosti chebského divadla. Zajímaví hosté, promítání fotografií i videoukázek, hudba...minulostí chebského divadelnictví bude provázet František Hromada, herec, režisér a bývalý ředitel, který píše obsáhlou knihu s množstvím doprovodného obrazového materiálu. Moravské divadlo Olomouc - Činohra (Velké divadlo) WILLIAM SHAKESPEARE: NĚCO ZA NĚCO Překlad: Martin Hilský, Reţie: Bogdan Kokotek jh., Scéna: Krzysztof Malachowski jh., Hudba: Zbygniev Siwek jh., Pohybová spolupráce: Katarzyna Anna Malachowska jh., Dramaturgie: Milan Šotek Divadlo loutek Ostrava (první provedení) HANS CHRISTIAN ANDERSEN - VÁCLAV KLEMENS: OŠKLIVÉ KÁČÁTKO Reţie: Václav Klemens, Výprava: Rostislav Pospíšil jh., Loutky: Rostislav Pospíšil jh., Hudba: Vlastimil Ondruška, Texty písní: Václav Klemens, Dramaturgie: Jana Pithartová Divadlo na Vinohradech Praha (Studiová scéna Nová zkušebna) AUGUST STRINDBERG: TANEC SMRTI Překlad: Zbyněk Černík, Reţie: Michal Pavlík jh., Scéna: Václav Vohlídal jh, Kostýmy: Ivana Brádková jh., Dramaturgie: Martin Velíšek Loutkové divadlo Radost Brno 15. sobota (první provedení) VLASTIMIL PEŠKA: PEPEK NÁMOŘNÍK ANEB SMYŠLENÁ HISTORIE S TÉMĚŘ PRAVDIVÝMI FAKTY 8

9 Reţie: Vlastimil Peška, Výprava: Michaela Savovová, Hudba: Vlastimil Peška, Texty písní: Jaroslav Wykrent, Pohybová spolupráce: Ladislava Košíková, Dramaturgie: Eva Janěková Divadlo v Dlouhé Praha LADISLAV STROUPEŢNICKÝ: NAŠI FURIANTI Úprava: Miroslav Macháček, Jan Borna, Reţie: Jan Borna, Scéna: Jaroslav Milfajt, Kostýmy: Petra Goldflamová Štětinová, Hudba: Milan Potoček, Texty písní: Karel Jaromír Erben, Ladislav Čelakovský, Jan Jeník z Bratřic, Miroslav Hanuš Slovácké divadlo Uherské Hradiště RAYMOND QUENEAU - JAKUB MACEČEK - GABRIELA MACEČKOVÁ - VLADIMÍR FEKAR: MODRÉ KVĚTY (první provedení) Překlad: Jiří Pelán, Reţie: Jakub Maceček jh., Výprava: Eva Jiřikovská, Hudba: David Smečka, Hudební nastudování: Josef Fojta, Pohybová spolupráce: Hana Halberstadt-Charvátová jh., Dramaturgie: Iva Šulajová 16. neděle Agentura AP Prosper Praha (Divadlo Palace) RAY COONEY: PRACHY! Překlad: Pavel Dominik, Reţie: Jana Kališová, Scéna: Martin Černý, Kostýmy: Jana Zbořilová, Produkce: Irena Kopuletá 20. čtvrtek Národní divadlo moravskoslezské Ostrava - Činohra (Divadlo Jiřího Myrona) MARIUSZ SZCZYGIEL - JAN MIKULÁŠEK - MAREK PIVOVAR: GOTTLAND (česká premiéra) Reţie: Jan Mikulášek, Výprava: Marek Cpin, Hudba: Jan Mikulášek, Dramaturgie: Marek Pivovar Pidivadlo Praha RAFAEL SPREGELBURDE: PANIKA Překlad: Martina Černá, Úprava: Zuzana Páleníková, Reţie: Zuzana Páleníková 21. pátek Národní divadlo Brno - Balet a opera (Janáčkovo divadlo) JOSEPH HAYDN: STVOŘENÍ Libreto: Thomas Lindley, Dirigent: Caspar Richter, Choreografie: Uwe Scholz, Výprava: Giovanni di Palma, Pohybová spolupráce: Monserrat León, Giovanni di Palma Koprodukce s Teatr Wielki Poznaň. 9

10 Divadlo F. X. Šaldy Liberec - Činohra WILLIAM SHAKESPEARE: ROMEO A JULIE Překlad: Jiří Josek, Reţie: Vít Vencl, Scéna: Michal Syrový, Kostýmy: Dana Hávová, Hudba: Tomáš Alferi, Dramaturgie: Martin Urban Divadelní společnost Petra Bezruče Ostrava THOMAS VINTERBERG - MOGENS RUKOV - BO HANSEN: RODINNÁ SLAVNOST Překlad: František Fröhlich, Úprava: Petr Maška, Reţie: Martin Františák, Scéna: Jan Štěpánek, Kostýmy: Marek Cpin, Hudba: Norbert Lichý, Dramaturgie: Petr Maška Divadlo AHA! Praha (Velká scéna Divadla GONG) MARK TWAIN - VOJTĚCH ŠTĚPÁNEK: DOBRODRUŢSTVÍ TOMA SAWYERA (první provedení) Reţie: Vojtěch Štěpánek, Scéna: Miroslav Král, Kostýmy: Miroslav Král, Hudba: Vojtěch Štěpánek, Produkce: Miroslav Král Studio Ypsilon Praha (Velká scéna) BRAŇO HOLIČEK: DEADLINE (česká premiéra) Reţie: Braňo Holiček, Výprava: Maxim Velčovský Nová autorská inscenace Braňa Holička a kolektivu, která metodou "teamplayer" progresivně analyzuje život up-side potential young managementu, a tak vůbec. II. premiéra Komorní scéna Aréna Ostrava 22. sobota MICHAL LANG: DÁVNÍKOVÉ Reţie: Michal Lang, Scéna: David Bazika, Kostýmy: Tomáš Kypta, Hudba: Michal Lang, Dramaturgie: Tomáš Vůjtek ROXY Praha (Teatro NoD) JANA VRÁNA: SFINGA (první provedení) Reţie: Jana Vrána, Choreografie: Jana Vrána, Scéna: Lenka Kovaříková Tělo, prostor, zvuk. Tělo určuje, tanec vypráví, zvuk proměňuje. Tanec jako jediný prostředek projevu. Sólový taneční výzkum napříč světadíly vnitřních krajin. Inspirováno 12 hodinovým tancem, který se uskutečnil ve studiu Alta. II. premiéra

11 26. středa Divadelní soubor LETÍ Praha (Studio Švandova divadla) ROMAN SIKORA: ZPOVĚĎ MASOCHISTY (první provedení) Reţie: Martina Schlegelová, Scéna: Jana Špalová, Kostýmy: Aneta Grňáková, Dramaturgie: Marie Špalová, Produkce: Magdaléna Zelenková Uvedeno v rámci projektu Švandova divadla Hyde Park. Divadlo Rity Jasinské Praha (Divadlo Na Prádle) KAREL ČAPEK: BÍLÁ NEMOC Úprava: Pavel Ondruch, Reţie: Pavel Ondruch, Výprava: Zuzana Mazáčová, Hudba: Pavel Trojan jr., Produkce: Romana Goščíková 27. čtvrtek Národní divadlo moravskoslezské Ostrava - Činohra (Divadlo Antonína Dvořáka) WILLIAM CONGREVE: VELKOLEPOST VYVOLENÝCH ANEB SETRVALÝ STAV SVĚTA (česká premiéra) Překlad: Jiří Strnad, Úprava: Jiří Strnad, Reţie: Janusz Klimsza, Scéna: Martin Víšek, Kostýmy: Eliška Zapletalová, Dramaturgie: Klára Špičková Národní divadlo Praha - Opera (Stavovské divadlo) MOZARTOVY NAROZENINY 2011 Dirigent: Tomáš Netopil 28. pátek Národní divadlo Brno - Činohra (Mahenovo divadlo) LENKA PLACHÁ A MAREK HLADKÝ: ZASLÍBENÍ (první provedení) Reţie: Zdenek Plachý, Scéna: Daniel Dvořák, Kostýmy: Michaela Luptáková, Pohybová spolupráce: Sylvia Beláková, Dramaturgie: Marek Hladký Balada o lásce a smrti Jiřího Štaidla a Hany Maškové. DISK Praha - 4. ročník katedry alternativního divadla HAMLET/ NORMALIZACE NA PRKNECH, KTERÁ ZNAMENAJÍ SVĚT (první provedení) Reţie: Michal Hába, Scéna: Karel Czech, Kostýmy: Jitka Hudcová, Dramaturgie: Dramaturgická spolupráce: Šimon Spišák, Produkce: Ondřej Kašpárek, Václav Blumentrit, Anna Sedlická Autorský projekt. 11

12 Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem - Opera LÉO DELIBES: LAKMÉ Libreto: Edmond Gondinet a Philippe Gilles, Reţie: Tomáš Šimerda, Dirigent: Norbert Baxa, Choreografie: Vladimír Gončarov, Scéna: Vladimír Soukenka, Kostýmy: Mlada Šerých Nastudováno ve francouzském originále. Divadlo Feste (Stadion Brno) 29. sobota JIŘÍ HONZÍREK - KATARÍNA KOIŠOVÁ - SABINA MACHÁČOVÁ: PÁSLA KONĚ NA BALKÓNĚ Reţie: Jiří Honzírek, Dramaturgie: Katarína Koišová, Sabina Macháčová Další projekt z řady cross-over inscenací. Pantomima, tanec, text. (první provedení) Jihočeské divadlo České Budějovice - Loutkohra (Malé divadlo) ŠAOUCH IBRAGIM: NO COMMENT! (česká premiéra) Reţie: Jevgenij Ibragimov, Výprava: Kateřina Štolcpartová, Hudba: Martin Horáček, Dramaturgie: Zdeněk Jecelín, Produkce: Barbora Lišková Loutkové představení pro dospělé diváky. Horácké divadlo Jihlava (Velká scéna) HENRI MEILHAC - ALBERT MILLAUD - FLORIMOND HERVÉ: MAM ZELLE NITOUCHE Překlad: Oldřich Nový, Úprava: Marie Procházková, Reţie: Milan Schejbal jh., Choreografie: Martin Pacek jh., Výprava: Kateřina Baranowská jh., Hudební spolupráce: Lubomír Šrubař, Dramaturgie: Marie Procházková DS D3 Karlovy Vary (Husovka) CARLO GOLDONI: TREPERENDY Překlad: Jaroslav Pokorný, Úprava: Václav Klemens a Ladislav Slíva, Reţie: Anna Ratajská, Scéna: Jan Hnilička, Kostýmy: Lenka Bloudková, Texty písní: Petr Richter, Pohybová spolupráce: Jan Hnilička, Dramaturgie: Petra Kohutová Divadlo J. K. Tyla Plzeň - Opera (Velké divadlo) 1) BOHUSLAV MARTINŮ: ŢENITBA 2) GIACOMO PUCCINI: GIANNI SCHICCHI Libreto: 1) Nikolaj Vasiljevič Gogol, 2) Giovacchino Forzano podle Danta Alighieriho, Překlad: 1) Eva Bezděková, 2) nastudováno v italském originále, Reţie: Josef Novák, Dirigent: Jiří Štrunc, Jiří Petrdlík, Výprava: Marta Rozskopfová, Dramaturgie: Zbyněk Brabec 12

13 Divadla, která uvedla, ţe tento měsíc nemají premiéru: Alfred ve dvoře v produkci Motus Praha, Balet Praha Praţský komorní balet Pavla Šmoka, BuranTeatr Brno, Činoherní studio Ústí nad Labem, Divadlo Antonína Dvořáka Příbram, Divadlo AQUALUNG Praha, Divadlo Bez zábradlí Praha, Divadlo Lampion Kladno, Divadlo Polárka Brno, Divadlo Radka Brzobohatého Praha, Divadlo Na Jezerce Praha, Divadlo Na zábradlí Praha, Divadlo Silesia Ostrava, Divadlo Šumperk, Divadlo v Řeznické Praha, Divadlo v 7 a půl Brno, Docela velké divadlo Litvínov, Duncan Centre Praha, Hudební divadlo Karlín Praha, Hoffmannovo divadlo v Uherském Hradišti, Kašpar Praha, Klicperovo divadlo Hradec Králové, Malé Vinohradské divadlo Praha, Městské divadlo Brno, Městské divadlo v Mostě, Městské divadlo Zlín, Národní divadlo Praha - Balet, Slezské divadlo Opava, Státní opera Praha, Studio SAINT GERMAIN klubu Rock Café Praha, Těšínské divadlo Český Těšín Polská scéna, Viola Praha 13

14 Přehled festivalů v lednu a únoru 2011 Zprávy o připravovaných festivalech a jejich programech, nebo o případných změnách, zasílejte, prosím, na adresu: MEZINÁRODNÍ TÝDNY TANCE Pořadatel: TCP - konzervatoř o.p.s., Pod Ţvahovem 463 Tel.: ; Fax Podrobný program na webových stránkách festivalu. leden - prosinec 2011 ČINOHERNÍ KLUB UVÁDÍ: PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ Pořadatel: Činoherní klub Ve Smečkách 26, Praha 1 tel.: Lednová a únorová část programu: NEDĚLE 16. LEDNA 19:30 Činoherní klub FRIEDRICH DÜRRENMATT: FRANK PÁTÝ DS Ty-já-tr, Hrobeso, Divadlo Radar Praha PÁTEK 28. LEDNA 19:30 Činoherní klub FJODOR MICHAJLOVIČ DOSTOJEVSKIJ: SVÉRÁZ OBYVATEL STĚPANČIKOVA Esence Praha NEDĚLE :30 Činoherní klub VLADIMÍR FEKAR: SESTRA Studio Divadla Dagmar Karlovy Vary 14

15 NEDĚLE :30 Činoherní klub FE ÉRIE O KLADNĚ V.A.D. Kladno SONGFEST.CZ ROK ZAJÍCE 2011 Pořadatel: Feng-yün Song o.s. tel.: Místa konání: Praha / Palác Akropolis Český Krumlov / Městské divadlo Český Krumlov Hradec Králové / Filharmonie Hradec Králové Zlín / Nadace Tomáše Bati Podrobný program na webových stránkách festivalu TRIALOG Pořadatel: Národní divadlo Brno Dvořákova 11, Brno tel.: , fax: PÁTEK :00 Mahenovo divadlo LENKA PLACHÁ MAREK HLADKÝ :ZASLÍBENÍ - BALADA O LÁSCE A SMRTI JIŘÍHO ŠTAIDLA A HANY MAŠKOVÉ. Národní divadlo Brno, reţie Zdenek Plachý SOBOTA :00 Mahenovo divadlo FEDERICO FELLINI: ZKOUŠKA ORCHESTRU Divadlo na Vinohradech Praha, reţie: Martin Stropnický NEDĚLE :00 Mahenovo divadlo JOSEF TOPOL: KONEC MASOPUSTU Národní divadlo moravskoslezské, reţie: Janusz Klimsza 15

16 NEDĚLE :00 Mahenovo divadlo WILLIAM SHAKESPEARE: SKROTENIE ZLEJ ŢENY Slovenské národné divadlo Bratislava, reţie:peter Mikulík ŢIŢKOVSKÁ ŠTACE Pořadatel: Ţiţkovské divadlo Járy Cimrmana Štítného 5, Praha 3 tel.: , fax: ÚTERÝ :00 Ţiţkovské divadlo JON FOSSE: NĚKDO PŘIJDE Divadlo na cucky Olomouc, reţie: Jan Frič STŘEDA :00 Ţiţkovské divadlo SARAH KANE: VYČIŠTĚNO Divadlo na cucky Olomouc, reţie: Anna Petrţelková ČTVRTEK :00 Ţiţkovské divadlo GERHILD STEINBUCH: BEZHLAVÍ / KOPFTOT Divadlo na cucky Olomouc, reţie: Jan Ţůrek ČESKÉ DIVADLO 2011 jarní část Pořadatel: FOIBOS, a.s., umělecká agentura Bartoškova 26, Praha 4 tel.: , fax: Únorová část programu: SOBOTA :00 Nová scéna Praha V + W + DORA VICENÍKOVÁ: KORESPONDENCE V + W Národní divadlo Brno - Divadlo Reduta, reţie: Jan Mikulášek 16

17 NEDĚLE :00 Nová scéna Praha Galavečer RONALD HARWOOD: NA MISKÁCH VAH Moravské divadlo Olomouc, reţie: Michael Tarant NEDĚLE :00 Divadlo pod Palmovkou ROALD DAHL DAVID WOOD: JAKUB A OBŘÍ BROSKEV Naivní divadlo Liberec, reţie: Michaela Homolová MALÁ INVENTURA Pořadatel: Alfred ve dvoře Františka Kříţka 36, Praha 7 tel.: Program nebyl v době uzávěrky k dispozici PŘEHLÍDKA SÓLOVÉ TVORBY PRO DĚTI Pořadatel: Divadlo Xaver, o.s. Ztracená 261, Praha 6 tel.: Program nebyl v době uzávěrky k dispozici OPERA 2011 Pořadatel: Jednota hudebního divadla K Vltavě 18, Praha 12 tel. + fax: Program nebyl v době uzávěrky k dispozici. 17

18 Časopisy odebírané knihovnou v roce 2011 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce Soupis je rozdělen do tří částí časopisy vydávané v České republice, časopisy ze Slovenska a časopisy zahraniční. Jednotlivé položky obsahují vedle názvu časopisu i periodicitu a stručnou charakteristiku. SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2011 A2 čtrnáctideník Literární časopis. AMATÉRSKÁ SCÉNA 6x ročně Časopis se zabývá neprofesionálními divadelními aktivitami. CINEMA Magazín ze světa českého i světového filmu. CZECH THEATRE 1x ročně Časopis vychází v angličtině a představuje české divadlo zahraniční divadelní veřejnosti. ČESKÁ KULTURA Přehled kulturních pořadů v ČR. ČESKÁ LITERATURA 6x ročně Časopis obsahuje vědecké stati a studie z oblasti literární vědy. ČESKÝ LID Časopis národopisných statí a studií. ČTENÁŘ Časopis pro knihovníky. 18

19 DISK Časopis pro studium dramatického umění. DIVA 5x ročně Časopis Národního divadla v Brně. DIVADELNÍ NOVINY čtrnáctideník Noviny zaměřené na současné divadelní dění. DIVADELNÍ REVUE Časopis obsahuje stati a studie z historie divadla. DIVADLO J.K. TYLA Časopis informuje o činnosti divadla J.K. Tyla v Plzni. DIVADLO PRO DĚTI Časopis se zabývá divadlem pro děti, občas uveřejňuje text divadelní hry. DOKOŘÁN 10x ročně Časopis informuje o činnosti Městského divadla v Brně. ESTETIKA 2x ročně Časopis pro estetiku a teorii umění v angličtině. FILM A DOBA Časopis obsahuje odborné studie z oblasti našeho i světového filmu. HARMONIE Časopis pro váţnou hudbu a jazz. HROMADA 3x ročně Zpravodaj amatérských divadelníků. 19

20 HUDEBNÍ ROZHLEDY Časopis pro hudební kulturu. HUDEBNÍ VĚDA Časopis o hudbě. HYBRIS nepravidelně Časopis o DAMU pro kritiku a divadlo. ILUMINACE Filmový časopis. INFORMAČNÍ SERVIS DIVADELNÍHO ÚSTAVU 10x ročně Podává aktuální informace o divadelním dění. KAM V BRNĚ ZA KULTUROU Kulturní servis města Brna. KNIHY týdeník Signální informace o nových knihách. KNIŢNÍ NOVINKY čtrnáctideník Informace o nových knihách. LABYRINT REVUE 2x ročně Kulturní časopis. LISTY Z AURA-PONTU Informace z agentury Aura-Pont. LITERÁRNÍ NOVINY týdeník Literární časopis. Příloha Nové knihy. 20

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

STATISTIKA KULTURY 2005

STATISTIKA KULTURY 2005 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 email: nipos@niposmk.cz http: // www.niposmk.cz STATISTIKA KULTURY 2005 ZÁKLADNÍ

Více

VÝKONOVÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH ŠETŘENÍ V OBLASTI KULTURY ČR

VÝKONOVÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH ŠETŘENÍ V OBLASTI KULTURY ČR Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz VÝKONOVÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ

INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ CZ. 1.07/1.3.44/02.0052 www.theatrludem.cz a http://loutka-jako-nastroj-vzdelavani.webnode.cz/ Obsah 1Závazná přihláška na semináře Loutka jako

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ MICHAELA KOCOURKOVÁ umělecká agentura koncerty umělecká zastoupení eventy EXKLUZIVNÍ ZASTOUPENÍ Daniel Hůlka První typ koncertu Daniel Hůlka a Martin Rada (klavír, varhany) - výběr klasické, moderní a

Více

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL:

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: PŘÍLOHA č. 2 BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: A. BODOVÁ HODNOTA DÍLA ( BHD ) pro rozúčtování odměn za užití děl při kabelovém přenosu v České republice (čl. 5.1. rozúčtovacího řádu), 85 % odměn vybraných od výrobců

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Pedagogové schválení Uměleckou radou pro státní bakalářské a magisterské zkoušky Jméno Vzdělání Zaměstnavatel U SZ zkouší Abbodová Hana, Mgr. Univerzita Palackého Olomouc, PdF, obor speciální ZŠ pro sluchově

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

Vítězové Neumannových Poděbrad

Vítězové Neumannových Poděbrad Vítězové Neumannových Poděbrad V letech 1965 1966 probíhala soutěž v jedné kategorii. Byla otevřena profesionálním umělcům a posluchačům vysokých divadelních škol. 1965 1. Ľudmila Ďurčeková odb. asistentka

Více

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA Czech Dance Benefit Society o.s. uvádí MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA NABÍDKA PARTNERSTVÍ PRO ČESKOU PREMIÉRU O PROJEKTU GHETTO 1577 Výlučnost projektu Projekt současného tanečního divadla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA Vznik Těšínského divadla se datuje do srpna 1945, kdy se v Úředním listě ČSR objevil i výnos o zřízení stálého profesionálního divadla v Českém Těšíně, ale pod kuratelou Národního

Více

11/0223 Bílé divadlo Bílé divadlo - je Bílé divadlo - je Bílé divadlo 420 000 150 000. 11/0438 Boris Urbánek JAZZ OPEN OSTRAVA 2012 189 000 100 000

11/0223 Bílé divadlo Bílé divadlo - je Bílé divadlo - je Bílé divadlo 420 000 150 000. 11/0438 Boris Urbánek JAZZ OPEN OSTRAVA 2012 189 000 100 000 Statutární město Ostrava magistrát Dotace granty 2012 Termín podepsání smlouvy si domluvte na tel. č. 599 442 287 Poskytnuté dotace - granty v oblasti kultury pro rok 2012 1. HUDEBNÍ A SCÉNICKÉ UMĚNÍ -

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty Institut umění Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR Program konference Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty 9. prosince 2005, 10.00 16.00

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč)

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) Příloha č. 1 k usnesení Rady MČ Praha 1 č.ur08_1168 ze dne 8.12.2008: Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) č. Předkladatel, sídlo Název a popis projektu Celkový

Více

16. ročník festivalu ostravských činoherních divadel 28. 11. 2. 12. 2012

16. ročník festivalu ostravských činoherních divadel 28. 11. 2. 12. 2012 16. ročník festivalu ostravských činoherních divadel 28. 11. 2. 12. 2012 PROGRAM Středa 28. 11. 2012 10.00 SAJNS FIKŠN NDM / Divadlo Jiřího Myrona Marian Palla / režie Věra Herajtová 13.00 S NADĚJÍ, I

Více

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Čtvrtek 25. listopadu

Čtvrtek 25. listopadu Závěrečná konference projektu NAPSI spolu! a 7. oborová konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOUČÁST UDRŽITELNÉHO ROZVOJE pod záštitou ministra práce a sociálních

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Veřejný program 2010

Veřejný program 2010 Veřejný program 2010 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 e-mail: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Veřejný program v Centru Bavaria Bohemia

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Praha, 27. - 28. 11. 2013 Obsah O Radě galerií České republiky

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 LOOK BELLA 2015 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Semifinále soutěže proběhne

Více

A p o s t r o f Praha 2006

A p o s t r o f Praha 2006 A p o s t r o f Praha 2006 Divadlo Lucerna MB, o.s. vyhlašuje VIII. ročník Mezinárodního festivalu nezávislých a amatérských divadel APOSTROF, Praha 2006. červen/červenec 2006 (termín bude upřesněn) Zaměření

Více

13 kuponů 1+1 vstupenka zdarma červen prosinec 2013

13 kuponů 1+1 vstupenka zdarma červen prosinec 2013 Divadlo Ponec Divadlo v Dlouhé Galerie hl. m. Prahy MeetFactory Městská divadla pražská Museum Kampa Orchestr Berg Studio Béla Švandovo divadlo na Smíchově Uměleckoprůmyslové museum v Praze vydání pro

Více

Institut umění Divadelní ústav. Oddělení mezinárodní spolupráce a PR. Závěrečná zpráva. Propagace českého divadla do zahraničí 2011

Institut umění Divadelní ústav. Oddělení mezinárodní spolupráce a PR. Závěrečná zpráva. Propagace českého divadla do zahraničí 2011 Institut umění Divadelní ústav Oddělení mezinárodní spolupráce a PR Závěrečná zpráva Propagace českého divadla do zahraničí 2011 Rok 2011 se pro Institut umění Divadelní ústav nesl především ve znamení

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň C1M VÝSLEDKOVÁ LISTINA 5.7.2008 1. 1 12044 FOUKAL Pavel 87 1 Dukla B. 89,40 0 89,40 85,00 0 85,00 174,40 48 2. 2 14009 VANĚK Jiří 87 2 Kralupy 95,40 2 97,40 92,30 0 92,30 189,70 40 3. 1/ ZS 6 82002 CEPEK

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Adéla Rubešová, MZV ČR Praha Vstup do EU je jednou se zahraničně-politických priorit ČR. Klíčovou roli přitom hraje informovanost veřejnosti o záležitostech

Více

SEZNAM VYŘAZENÝCH/STAŽENÝCH ŽÁDOSTÍ O GRANT KUL 2013

SEZNAM VYŘAZENÝCH/STAŽENÝCH ŽÁDOSTÍ O GRANT KUL 2013 Příloha č. 3 zápisu SEZNAM VYŘAZENÝCH/STAŽENÝCH ŽÁDOSTÍ O GRANT KUL 2013 BA/702 69057613 - Divadelní sdružení BSP Vyšší kvalitu za stejné peníze 6216985 1793400 Žadatel dodal neplatné potvrzení MV o platnosti

Více

www.divadelnistudioneklid.cz, www.emauzy.cz

www.divadelnistudioneklid.cz, www.emauzy.cz Divadlo Neklid nabízí všem zájemcům z řad pořadatelů a dramaturgů divadel, kulturních domů a sálů repertoárovou skladbu stálé profesionální scény, která sídlí v Divadle v Emauzích (divadelní sál), Vyšehradská

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Biskupská 2, 0 00 Praha, tel., fax: 22239507, e-mail: info@zus-biskupska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 200 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, PRAHA, BISKUPSKÁ 2, IČO: 6046004 IZO:

Více

2014-2020. Dílčí program KULTURA. Podpora evropských umělců a kulturních odborníků. Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk

2014-2020. Dílčí program KULTURA. Podpora evropských umělců a kulturních odborníků. Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk 2014-2020 Dílčí program KULTURA Podpora evropských umělců a kulturních odborníků O KREATIVNÍ EVROPĚ 2014-2020 pokrývá období 7 let (2014-2020) nabízí finanční podporu pro: vývoj evropských filmů, TV programů

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

www.kinosvetozor.cz Nejznatelnější změnou pro diváky bude komfortní posezení v nových pohodlných kinosedačkách a špičkové technické vybavení sálů.

www.kinosvetozor.cz Nejznatelnější změnou pro diváky bude komfortní posezení v nových pohodlných kinosedačkách a špičkové technické vybavení sálů. Kino Světozor je dvousálové premiérové artkino v centru Prahy. V roce 2008 oslaví devadesáté výročí svého otevření. U této příležitosti projde na přelomu let 2007 a 2008 kompletní renovací. Nejznatelnější

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

PARTNERSTVÍ HL. M. PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU - na rok 2015

PARTNERSTVÍ HL. M. PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU - na rok 2015 PARTNERSTVÍ HL. M. PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU - na rok 2015 Poř.č. 8/2015/258 295902/2015 Mgr. PhDr. Zdeňka Čechová :62884123 BETLÉMSKÁ ODYSEA - VIDEO MAPPING Audiovizuální projekce na budovu Betlémské

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Návštěvníci přicházejí? Kancelář Kreativní Evropa Kultura, Magdalena Müllerová Muzeum a škola, Zlín, březen 2015

Návštěvníci přicházejí? Kancelář Kreativní Evropa Kultura, Magdalena Müllerová Muzeum a škola, Zlín, březen 2015 Návštěvníci přicházejí? Kultura, Magdalena Müllerová Muzeum a škola, Zlín, březen 2015 Práce s publikem aneb Audience Development Nová priorita programu EU Kreativní Evropa Proč? Zvýšení oběhu zajímavých

Více

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz STUDENT AGENCY Téměř 20 let praxe kulturně-výměné pobyty au pair pobyty pracovní

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

VÝKONOVÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH ŠETŘENÍ V OBLASTI KULTURY ČR

VÝKONOVÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH ŠETŘENÍ V OBLASTI KULTURY ČR Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz VÝKONOVÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Výroční zpráva A studio Rubín, o.p.s. 2007

Výroční zpráva A studio Rubín, o.p.s. 2007 Výroční zpráva A studio Rubín, o.p.s. 2007 Základní data společnosti Název: A studio Rubín Zapsaná u Městského soudu v Praze v rejstříku obecně prospěšných společností dne 18.11.1996, oddíl O, vložka 13

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

Orange Factory. Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy s.r.o. www.orangefactory.cz

Orange Factory. Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy s.r.o. www.orangefactory.cz Orange Factory Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy s.r.o. www.orangefactory.cz Škola pro lidi, kteří chtějí tvořit a nebojí se dělat věci, které budou vidět. Studium na Orange factory připravuje

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Letní divadelní škola pro pedagogy

Letní divadelní škola pro pedagogy Letní divadelní škola pro pedagogy při Národním divadle moravskoslezském 27. srpna 2013 Divadlo Antonína Dvořáka, Divadlo Jiřího Myrona, umělecko-dekorační dílny NDM PROGRAM (k 9. 5. 2013) Divadlo Antonína

Více

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše.

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše. Rešerše: č.j. 120103 / 2010 Téma rešerše: Národní technická knihovna, nové služby a uspořádání fondu. Ukázka bibliografické rešerše. Zadavatel: Mgr. Alena Brůžková Zpracovatel: Datum zadaní: 12. 01. 2010

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

Vánoční hvězdy v Karlíně

Vánoční hvězdy v Karlíně Nabídka spolupráce 2014 Minulý rok se konal koncert Vánoční Hvězdy v Karlíně v Hudebním Divadle Karlín, na kterém vystoupily hvězdy jako J. Ledecký, L. Machálková, P. Vítek, J. Zelenková, R. Schwab, M.

Více

2 OBECNÉ CÍLE PROGRAMU CULTURE 2005

2 OBECNÉ CÍLE PROGRAMU CULTURE 2005 Program Culture 2005 1 ÚVOD Tento dokument přináší informace o realizaci programu Culture 2005, který byl schválen dne 14. 2. 2000 Evropským parlamentem a Radou po konzultacích s Výborem regionů (č. 508/2000/ES

Více

Výroční zpráva 2004 divadelní studio Farma v jeskyni o.s. Praha, Česká republika

Výroční zpráva 2004 divadelní studio Farma v jeskyni o.s. Praha, Česká republika Výroční zpráva 2004 divadelní studio Farma v jeskyni o.s. Praha, Česká republika 1 1. Kdo jsme: Farma v jeskyni je mezinárodní divadelní studio, zaměřené na tvorbu, vývoj a výzkum lidského výrazu. Definuje

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond 118 00 Praha 1, Besední 3, T: 257320008, 257323860, 257326975, Fax: 257312834, E-mail: nadace@nchf.cz, internetová adresa: http://www.nchf.cz Grantové řízení

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Platnost od 2. 1. 2014-30.06.2014 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč (kontakt tel.: 234 463

Více

GOETHE-INSTITUT KULTURNÍ INSTITUT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO S CELOSVĚTOVOU PŮSOBNOSTÍ

GOETHE-INSTITUT KULTURNÍ INSTITUT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO S CELOSVĚTOVOU PŮSOBNOSTÍ SEMINÁŘ E-KNIHY VZDĚLÁVACÍ CENTRUM NTK 30.09.2014 Seite 1 São Paulo Paris Istanbul Toronto Bangkok Prag Tel Aviv Addis Abeba GOETHE-INSTITUT KULTURNÍ INSTITUT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO S CELOSVĚTOVOU

Více

Podpora tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu v. regionech. Ing. Adéla Pilařová _ 28.4.2014

Podpora tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu v. regionech. Ing. Adéla Pilařová _ 28.4.2014 Podpora tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu v Ing. Adéla Pilařová _ regionech 28.4.2014 Obsah Strana 3 Informace o projektu Strana 5 Manuál pro tvorbu produktů Strana 7 Cílená propagace významných

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více