Informační servis Divadelního ústavu Leden 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační servis Divadelního ústavu Leden 2011"

Transkript

1 Zprávy IDU Změna otevírací doby studoven IDU od Změna otevírací doby studoven IDU od Od budou sluţby pro veřejnost v Knihovně, Bibliografii a Informačně-dokumentačním oddělení sjednoceny do tří dnů v týdnu pondělí, středa, pátek. Úterý bude vyhrazeno pouze Audiotéce a čtvrtek Kyliánově videotéce. Knihovna, Dokumentace, Bibliografie: Pondělí 9 16; Středa 9 18; Pátek 9 16 Videotéka: Pondělí 9 13, 14 16; Středa 9 13, 14 18; Pátek 9 14 Kyliánova videotéka: Čtvrtek 9 13, 14 16:30 Audiotéka: Úterý 9 12, Teatrologická společnost zve na přednášku o novém cirkusu Teatrologická společnost srdečně zve na přednášku Mgr. Veroniky Štefanové "Nový cirkus včera a dnes", která se uskuteční od 17 hodin v Malém sále IDU. Nový cirkus, umělecký druh původem z francouzského prostředí, posledních deset let zapouští kořeny i v České republice. Zahraniční soubory jsou zvány do naší krajiny festivalem Letní Letná, vznikají nové umělecké projekty, v jejichţ popředí stojí Cirk La Putyka, Décalage nebo Cirkus Mlejn, a bylo zaloţeno i výcvikové a dokumentační centrum pro nový cirkus Cirqueon. Cirkusová umění stále získavají na popularitě, přičemţ označení nový cirkus se v posledních letech profiluje jako úspěšný marketingový produkt. O novém cirkusu se píše i mluví, ale málokdo ví, co stojí za jeho původem, kdo patří mezi průkopníky tohoto umění a jak se podoba nového cirkusu proměňovala aţ do dneška, kdy uţ nehovoříme o cirkusu novém ale o cirkusu současném. Cílem přednášky bude seznámit posluchače s počátky nového cirkusu jakoţto samostatného uměleckého druhu. Vznik nového cirkusu bude mapován od prvního impulzu, kterým bylo zaloţení cirkusových škol ve Francii. Budou představeny soubory, jako je Cirque Plume, Archaos, Zingaro nebo Cirque Baroque, které francouzské novovcirkusové hnutí započaly. Jejich tvorba a jednotlivé inscenace poslouţí jako příklady charakterizující prvky nového cirkusu, coţ umoţní i jeho srovnání s cirkusem tradičním. Součástí přednášky bude i teoretické rozlišení jednotlivých estetických oblastí cirkusových umění, jeţ bude vycházet ze studie francouzského teoretika umění Juliena Rosembergera. Od nového cirkusu se přesuneme k aktuálnímu označení tohoto druhu umění, které se v devadesátých letech XX. století proměnilo na označení současný cirkus a o jehoţ vymezení se pokusím prostřednictvím příkladů tvorby souborů tohoto období. Mezi tyto soubory patří Anomalie, Les Colporteurs, Cirque Ici nebo Que-Cir-Que. Aby byla představa posluchačů o novém 1

2 a současném cirkusu kompletní, představím některé z inscenací uvedených na letošním ročníku festivalu nového cirkusu Circa, který se uţ po třiadvacáté konal ve francouzském Auch. Za půl roku se Praha stane epicentrem světového divadla - Praţské Quadriennale 2011 rozšiřuje program Celosvětově sledovaná a významná událost promění Prahu uţ za půl roku v epicentrum světového divadla. Program Praţského Quadriennale mezi 16. a 26. červnem nepřehlédne ţádný z obyvatel či návštěvníků metropole, protoţe se bude odehrávat na mnoha místech po celé Praze. Centrem akce se stane Veletrţní palác budova Národní galerie. Ten nabídne mimo jiné ukázku nejlepších divadelních projektů za poslední roky z více neţ 60 zemí. O vlivu Praţského Quadriennale svědčí i očekávaná účast. Vedle zhruba 35 tisíc návštěvníků se pořadatelé chystají na příjezd více neţ divadelních profesionálů a studentů z celého světa. Myslím, že půjde o jednu z největších mezinárodních akcí, které bude Praha a Česká republika v roce 2011 hostit. Z hlediska návštěvnosti je srovnatelná s velkými kongresovými akcemi, nabízí však rozsáhlý program i pro širokou veřejnost v podobě výstav, představení a uměleckých počinů přímo v ulicích hlavního města, říká Daniela Pařízková, výkonná ředitelka PQ. Zřejmě nejatraktivnější náplň nabídne nový projekt Praţského Quadriennale - Intersekce. Architektonickou podobu, ušitou na míru piazzettě Národního divadla, jí vtiskává významný izraelský architekt a designér Oren Sagiv. Jím navrţený nápaditý labyrint boxů umoţní prezentaci tří desítek autorů, kteří jsou špičkami ve svých oborech a jejichţ práce jsou v Česku málokdy nebo vůbec k vidění: ze zahraničí jsou to například Romeo Castellucci, Josef Nadj či Ilya a Emilia Kabakovovi, které doplní i významní čeští tvůrci jako např. nepřehlédnutelný výtvarník Josef Bolf. Kurátorkou projektu je Sodja Lotker, která je zároveň uměleckou ředitelkou Praţského Quadriennale. Veškeré další informace, včetně aktuálních výzev k účasti umělců z nejrůznějších oblastí, lze nalézt na Registrace na dílny Scenofestu budou spuštěny v lednu Scenofest nabízí během Praţského Quadriennale 2011 dílny v oborech jako světelný design, digitální média, projekce, zvukový design, kostýmy, loutkářství, scénografie, instalace, divadelní technologie, řemesla, dramaturgie, reţie, divadelní architektura či virtuální divadlo. Dílny Scenofestu 2011 se budou odehrávat v budově praţské Divadelní akademie múzických umění (DAMU) a na dalších místech v centru Prahy, kde bude vytvořen ţivý a neustále ţijící prostor pro studenty z celého světa. Scenofest pořádají Praţské Quadriennale a Mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků (OISTAT). 2

3 Přehled všech připravovaných dílen bude k dispozici na Registrace bude spuštěna 15. ledna 2011 na Institut umění Divadelní ústav bude propagovat české divadlo, hudbu i tanec na veletrhu v New Yorku Institut umění Divadelní ústav se v lednu 2011 poprvé zúčastní největšího veletrhu performing arts v USA. Mezinárodní veletrh performing arts APAP se koná od 7. do 11. ledna v New Yorku. Jedná se nejen o největší veletrh svého druhu v USA, ale i o jednu z nejvýznamnějších událostí divadelního a hudebního oboru na světě. Veletrhu se pravidelně účastní cca 4000 producentů, manaţerů, agentur, umělců a dalších zástupců zmíněných oborů ze všech 49 států USA a dalších 30 zemí. Prezentace na veletrhu probíhá formou tradičních stánků a doprovází ji celá řada přehlídek, koncertů, eventů, konferencí, setkání apod. Česká republika se díky iniciativě Českých center účastní tohoto veletrhu poprvé. Součástí prezentace zaměřené na české divadlo, tanec a hudbu bude i představení aktivit Institutu umění Divadelního ústavu (IDU) a jeho nástrojů propagace českého divadla, tance a hudby. IDU bude v rámci veletrhu nabízet nejen individuální konzultace zájemcům o českou kulturu, ale také katalogy současných inscenací na vývoz, publikace o českém divadle, tanci a hudbě v anglickém jazyce a aktuální mezinárodní projekty. Více o veletrhu na: Pozvánka na veletrh ke staţení ZDE. Umělci pro společnost: příklady kulturních projektů v oblasti sociální inkluze - publikace Při příleţitosti Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení vydává Česká kancelář programu Culture publikaci pod názvem UMĚLCI PRO SPOLEČNOST: příklady kulturních projektů v oblasti sociální inkluze Publikace otevírá téma kultury a umění jako nástroje integrace sociálně vyloučených skupin a jednotlivců do společnosti. Kulturní aktivity, které přímo pracují s vyloučenými, mají pozitivní vliv na jejich zdraví, sebevědomí, schopnosti a jejich návrat či začlenění do společnosti. 3

4 Obsahem publikace je více neţ třicet českých, zahraničních i mezinárodních projektů, odkazy na webové stránky a několik příkladů strategických či dotačních programů, analýz a článků. Tisková zpráva ke staţení zde. Elektronická verze publikace ke staţení zde. Kontakt: Česká kancelář Culture, Magdalena Müllerová, E T Nový CD sampler představuje průřez českou jazzovou scénou CD s názvem Contemporary Czech Jazz je dalším z řady samplerů, které vydává Hudební sekce Institutu umění Divadelního ústavu (IDU) za účelem systematické propagace české hudby do zahraničí. Předcházely mu pětidílná Antologie české hudby (2004, reedice jako neprodejné 2008) a v roce 2008 Contemporary Czech Pop. Contemporary Czech Jazz obsahuje výběr aktuální jazzové produkce od starší generace (J. Stivín, K. Růţička, E. Viklický, L. Andršť, M. Svoboda, L. Déczi a další) po nejmladší (D. Dorůţka, O. Pivec, B. Hlavenková a další). Dramaturgem CD je v této oblasti zkušený J iří Starý. 2CD s anglickým bukletem zachovává linii designu předchozího sampleru. CD vzniklo ve spolupráci s vydavatelstvími Animal Music, Arta, Sony Music Entertainment, Czech Art, A Tempo verlag, Amplion, Radioservis, Out of the Frame, Cube.cz, SQS a R. Balzar B.C.W.D., kterým patří poděkování za bezplatné poskytnutí licenčních práv pro nekomerční uţití. Sampler vznikl za finanční podpory MK ČR. V lednu 2011 bude 2CD prezentováno na veletrhu APAP v New Yorku a MIDEM v Cannes. Propagace v ČR se uskuteční v druhé polovině ledna. Výpravná publikace ukazuje malované opony českých divadel Malované opony divadel od Aše po Ţamberk, od Mikoláše Alše po Františka Ţeníška, od nejmenšího souboru hrajícího na rozkládacím jevišti v zapadlých vesničkách aţ po Národní divadlo představuje výpravná obrazová publikace. Pod názvem Malované opony divadel českých zemí ji v Praze 15. prosince představilo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu NIPOS. Kniha přináší komplexní pohled na svébytnou součást bohatého kulturního dědictví českého divadla. Na více neţ 400 stranách přinášejí autoři komentované reprodukce a obrazové ukázky několika set opon z různých období i koutů České republiky. Uspořádali je podle zobrazovaného motivu - například kapitoly Múzy, Mýty české historie či Obrazy domova, anebo podle uţívání - opony loutkových divadel, ţelezné opony a opony ve sluţbách scénografie. 4

5 "Dokumentace začala vznikat na konci 90. let v souvislosti s projektem Dějiny ochotnického divadla v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Celý proces vykrystalizoval při zpracovávání elektronické encyklopedické Databáze českého amatérského divadla," vysvětlil historik divadla Jiří Valenta, editor publikace a jeden ze zakladatelů zmíněné databáze. Publikace je podle něj jedinečnou příleţitostí představit veřejnosti souhrnný pohled na dosud rozptýlené bohatství, jehoţ si zatím v celistvosti nevšimli ani historici výtvarného umění, ani teatrologové. "Není vědeckou publikací, ale sběrem útrţků různých vědomostí. Nemohli jsem dohledat všechny prameny," řekla vedoucí projektu Vítězslava Šrámková. Označila ji za první krok, po němţ bude výzkum pokračovat. Kniha vyšla za podpory grantu Finančních mechanismů EHP/Norska jako součást projektu Institutu umění - Divadelního ústavu "Uchování a prezentace kulturního dědictví českého a světového divadla". Databáze českého amatérského divadla mapuje více jak dvousetletou historii i současnost českého fenoménu - ochotnického divadla. Čítá na hesel, dokumentů a fotografií mapujících soubory, osobnosti, přehlídky i organizace. Z toho více neţ tvoří fotografie a přes recenze či citace z recenzí, články nebo soupisy repertoáru. Návštěvníci stránek v ní mohou zhlédnout i 120 krátkých videozáznamů z inscenací a vyuţít moţnost vkládat vlastní videa. Zájemci je naleznou na adrese Vyuţívanou součástí databáze je interaktivní mapa, která umoţňuje pátrat v divadelní minulosti devíti tisíc měst a obcí. Kaţdé místo na mapě obsahuje výpis jiţ zaniklých i dosud existujících amatérských spolků, přehled místních divadelních přehlídek a také informaci o první doloţené zprávě o amatérském divadle v dané obci. Díky tomu mohou uţivatelé získat komplexní představu o koncentraci divadelních aktivit v celém Česku, v jednotlivých regionech, nebo dokonce prozkoumávat a vzájemně porovnávat sousedící obce. Databáze českého amatérského divadla nemíří pouze do minulosti. Hlásí se stále více mladých začínajících souborů, které za sebou mají dvě či tři inscenace a rády by se staly součástí databáze. Právě pro ně byla vytvořena nová sekce Amatéři sobě, kam mohou vkládat upoutávky na chystaná představení či přehlídky. Je tam také inzertní část slouţící například k získávání nových členů souborů, doplňování technického vybavení či hledání prostor. Publikace Malované opony divadel českých zemí bude v prodeji za cenu 500,- Kč, s 15% slevou je moţné ji zakoupit na recepci Institutu umění Divadelního ústavu (Celetná 17, Praha 1) a v NIPOS nebo on-line na adrese Má (mať) divadlo zmysel? Akademie umění v Banské Bystrici pořádala ve dnech další z cyklu teatrologických konferencí nazvaných Dnes a tu. Organizátoři VII. ročníku mezinárodní banskobystrické konference zvolili jako téma otázku: Má (mať) divadlo zmysel? Se svými příspěvky vystoupili teatrologové, teatroloţky a divadelní pedagogové ze Slovenska, Polska, České republiky i Srbska. Bibliografka Institutu umění-divadelního ústavu a vedoucí dokumentační sekce organizace Cirqueon 5

6 Mgr. Veronika Štefanová přednesla na konferenci příspěvek Cirkus v českém divadle aneb Vlivy cirkusové poetiky na české divadlo od avantgardy až do současnosti a český pokus o nový cirkus. Cílem jejího referátu bylo zmapovat vlivy cirkusové poetiky na české divadlo od doby meziválečné avantgardy aţ do současnosti. Příspěvek zaměřila především na výrazné osobnosti, které se cirkusem nechali pro divadelní tvorbu inspirovat nejvíce; zaznělo jméno Jiřího Frejky, Jiří Voskovce a Jana Wericha, Ctibora Turby, Bolka Polívky, a stejně tak i jména současně tvořících umělců Petra a Matěje Formanových nebo Rostislava Nováka. Větší část příspěvku reflektovala přechod od divadelní poetiky k cirkusové, která dala vzniknout projektu La Putyka, jenţ můţe být povaţován za první v České republice, který se svým charakterem nejvíce blíţí poetice nového cirkusu. Z aktuální české tvorby byla důkladněji rozebrána i inscenace Obludárium Divadla bratří Formanů. Vyústěním celé konference je sborník, který obsahuje všechny přednesené referáty. Sborník je k dispozici badatelům v oddělení Bibliografie Institutu umění Divadelního ústavu. Dílo českého scénografa Josefa Svobody je vystaveno v nové budově Slovenského národního divadla Od 14. prosince je v prostorách nové budovy Slovenského národního divadla v Bratislavě k vidění výstava s názvem Kouzelník jevištního prostoru Josef Svoboda ( ), kterou připravil Institut umění Divadelní ústav v Praze ve spolupráci s Českým centrem v Bratislavě a Slovenským národním divadlem. Josef Svoboda, český scénograf světového jména, dlouhodobě spolupracoval s předními českými i zahraničními divadelními reţiséry. Výstava představuje průřez jeho českými i zahraniční inscenacemi prostřednictvím velkoplošných fotografií scénických návrhů i realizací. Kurátorkou výstavy je Helena Albertová, která zde představila také svoji knihu Josef Svoboda Scenographer, rozsáhlou monografii v angličtině, která se pokouší obsáhnout jeho dílo od prvních amatérských pokusů(1942) aţ k posledním inscenacím v Laterně magice (2002). Výstava v Bratislavě je rozdělena do tří celků: Josef Svoboda na českých scénách, především v Národním divadle, scénografie oper v zahraničí, scénografie dramatických děl v zahraničí. Fotografie vypovídají o velkorysém přístupu umělce k jevištnímu prostoru a dílu autora či skladatele, prozrazují moderní technologické postupy a objevy, kterými obohatil scénografickou abecedu české i světové scénografie. Velkoplošné fotografie návrhů i realizací díla Josefa Svobody jsou součástí dokumentační sbírky IDU, která vznikala během dlouhých let spolupráce s Josefem Svobodou a jeho rodinou na výstavách jeho díla po celém světě. Vernisáţ se uskutečnila 14. prosince 2010 ve foyer Slovenského národního divadla, Pribinova 17, Bratislava. Výstava potrvá do

7 Premiéry divadel v lednu 2011 Zdrojem přehledu premiér českých divadel jsou hlášení zaslaná jednotlivými divadly a je výstupem z databáze dostupné na serveru Divadlo.cz. Uzávěrka pro příjem hlášení o premiérách divadel je vždy 10. dne předchozího měsíce prosíme dodržujte tento termín, databázi premiér IU-DÚ využívají i jiná periodika (Divadelní noviny), v případě zpoždění se premiéra neobjeví v jejich přehledu. Vyplněné formuláře pro hlášení premiér posílejte na adresu a to i v případě, že v daném měsíci divadlo nemá premiéru! Institut umění Divadelní ústav nenese odpovědnost za změny, které byly nahlášeny po uzávěrce. Případné dotazy zodpoví Lucie Čepcová, tel.: sobota Těšínské divadlo Český Těšín - Česká scéna JEAN ANOUILH: EURYDIKA Překlad: Luděk Karel, Úprava: František Laurin, Jaroslav Someš, Reţie: František Laurin jh., Výprava: Marta Roszkopfová jh., Dramaturgie: Ivan Misař 10. pondělí CED Brno - HaDivadlo (Studio HaDivadla) MARTINA KRÁTKÁ: RAPE ME! (první provedení) Reţie: Martina Krátká, Scéna: Matěj Sýkora, Kostýmy: Jan Maroušek, Hudba: Jonáš Rosůlek Autorské nonverbální představení. Premiéra přeložena z Divadlo Alfa Plzeň ARNOŠT GOLDFLAM: STANDA A DŮM HRŮZY (první provedení) Reţie: Arnošt Goldflam, Výprava: Petra Goldflamová-Štětinová a Renáta Pavlíčková, Hudba: Michal Nejtek, Dramaturgie: Pavel Vašíček 12. středa Východočeské divadlo Pardubice (Malá scéna ve dvoře) PAULA VOGEL: DESDEMONA. HRA O ŠÁTKU (česká premiéra) Překlad: Andy Jochman, Reţie: Pavel Ondruch jh., Dramaturgie: Zdeněk Janál Uvedeno v rámci cyklu scénických čtení současné dramatiky "Malé inscenace na Malé scéně". 7

8 Divadlo pod Palmovkou Praha 13. čtvrtek GEORGE BERNARD SHAW: SVATÁ JANA Překlad: Frank Tetauer, Úprava: Petr Kracik, Reţie: Petr Kracik, Scéna: Jaroslav Milfajt, Kostýmy: Zita Miklošová, Hudba: Dalibor Štrunc, Pohybová spolupráce: Karel Basák, Dramaturgie: Ladislav Stýblo II. premiéra pátek Západočeské divadlo Cheb (Velký sál) SLAVÍME 50! Setkání s Bohumilem Kleplem. Každý měsíc zábavně - vzpomínkový večer na jednu dekádu z minulosti chebského divadla. Zajímaví hosté, promítání fotografií i videoukázek, hudba...minulostí chebského divadelnictví bude provázet František Hromada, herec, režisér a bývalý ředitel, který píše obsáhlou knihu s množstvím doprovodného obrazového materiálu. Moravské divadlo Olomouc - Činohra (Velké divadlo) WILLIAM SHAKESPEARE: NĚCO ZA NĚCO Překlad: Martin Hilský, Reţie: Bogdan Kokotek jh., Scéna: Krzysztof Malachowski jh., Hudba: Zbygniev Siwek jh., Pohybová spolupráce: Katarzyna Anna Malachowska jh., Dramaturgie: Milan Šotek Divadlo loutek Ostrava (první provedení) HANS CHRISTIAN ANDERSEN - VÁCLAV KLEMENS: OŠKLIVÉ KÁČÁTKO Reţie: Václav Klemens, Výprava: Rostislav Pospíšil jh., Loutky: Rostislav Pospíšil jh., Hudba: Vlastimil Ondruška, Texty písní: Václav Klemens, Dramaturgie: Jana Pithartová Divadlo na Vinohradech Praha (Studiová scéna Nová zkušebna) AUGUST STRINDBERG: TANEC SMRTI Překlad: Zbyněk Černík, Reţie: Michal Pavlík jh., Scéna: Václav Vohlídal jh, Kostýmy: Ivana Brádková jh., Dramaturgie: Martin Velíšek Loutkové divadlo Radost Brno 15. sobota (první provedení) VLASTIMIL PEŠKA: PEPEK NÁMOŘNÍK ANEB SMYŠLENÁ HISTORIE S TÉMĚŘ PRAVDIVÝMI FAKTY 8

9 Reţie: Vlastimil Peška, Výprava: Michaela Savovová, Hudba: Vlastimil Peška, Texty písní: Jaroslav Wykrent, Pohybová spolupráce: Ladislava Košíková, Dramaturgie: Eva Janěková Divadlo v Dlouhé Praha LADISLAV STROUPEŢNICKÝ: NAŠI FURIANTI Úprava: Miroslav Macháček, Jan Borna, Reţie: Jan Borna, Scéna: Jaroslav Milfajt, Kostýmy: Petra Goldflamová Štětinová, Hudba: Milan Potoček, Texty písní: Karel Jaromír Erben, Ladislav Čelakovský, Jan Jeník z Bratřic, Miroslav Hanuš Slovácké divadlo Uherské Hradiště RAYMOND QUENEAU - JAKUB MACEČEK - GABRIELA MACEČKOVÁ - VLADIMÍR FEKAR: MODRÉ KVĚTY (první provedení) Překlad: Jiří Pelán, Reţie: Jakub Maceček jh., Výprava: Eva Jiřikovská, Hudba: David Smečka, Hudební nastudování: Josef Fojta, Pohybová spolupráce: Hana Halberstadt-Charvátová jh., Dramaturgie: Iva Šulajová 16. neděle Agentura AP Prosper Praha (Divadlo Palace) RAY COONEY: PRACHY! Překlad: Pavel Dominik, Reţie: Jana Kališová, Scéna: Martin Černý, Kostýmy: Jana Zbořilová, Produkce: Irena Kopuletá 20. čtvrtek Národní divadlo moravskoslezské Ostrava - Činohra (Divadlo Jiřího Myrona) MARIUSZ SZCZYGIEL - JAN MIKULÁŠEK - MAREK PIVOVAR: GOTTLAND (česká premiéra) Reţie: Jan Mikulášek, Výprava: Marek Cpin, Hudba: Jan Mikulášek, Dramaturgie: Marek Pivovar Pidivadlo Praha RAFAEL SPREGELBURDE: PANIKA Překlad: Martina Černá, Úprava: Zuzana Páleníková, Reţie: Zuzana Páleníková 21. pátek Národní divadlo Brno - Balet a opera (Janáčkovo divadlo) JOSEPH HAYDN: STVOŘENÍ Libreto: Thomas Lindley, Dirigent: Caspar Richter, Choreografie: Uwe Scholz, Výprava: Giovanni di Palma, Pohybová spolupráce: Monserrat León, Giovanni di Palma Koprodukce s Teatr Wielki Poznaň. 9

10 Divadlo F. X. Šaldy Liberec - Činohra WILLIAM SHAKESPEARE: ROMEO A JULIE Překlad: Jiří Josek, Reţie: Vít Vencl, Scéna: Michal Syrový, Kostýmy: Dana Hávová, Hudba: Tomáš Alferi, Dramaturgie: Martin Urban Divadelní společnost Petra Bezruče Ostrava THOMAS VINTERBERG - MOGENS RUKOV - BO HANSEN: RODINNÁ SLAVNOST Překlad: František Fröhlich, Úprava: Petr Maška, Reţie: Martin Františák, Scéna: Jan Štěpánek, Kostýmy: Marek Cpin, Hudba: Norbert Lichý, Dramaturgie: Petr Maška Divadlo AHA! Praha (Velká scéna Divadla GONG) MARK TWAIN - VOJTĚCH ŠTĚPÁNEK: DOBRODRUŢSTVÍ TOMA SAWYERA (první provedení) Reţie: Vojtěch Štěpánek, Scéna: Miroslav Král, Kostýmy: Miroslav Král, Hudba: Vojtěch Štěpánek, Produkce: Miroslav Král Studio Ypsilon Praha (Velká scéna) BRAŇO HOLIČEK: DEADLINE (česká premiéra) Reţie: Braňo Holiček, Výprava: Maxim Velčovský Nová autorská inscenace Braňa Holička a kolektivu, která metodou "teamplayer" progresivně analyzuje život up-side potential young managementu, a tak vůbec. II. premiéra Komorní scéna Aréna Ostrava 22. sobota MICHAL LANG: DÁVNÍKOVÉ Reţie: Michal Lang, Scéna: David Bazika, Kostýmy: Tomáš Kypta, Hudba: Michal Lang, Dramaturgie: Tomáš Vůjtek ROXY Praha (Teatro NoD) JANA VRÁNA: SFINGA (první provedení) Reţie: Jana Vrána, Choreografie: Jana Vrána, Scéna: Lenka Kovaříková Tělo, prostor, zvuk. Tělo určuje, tanec vypráví, zvuk proměňuje. Tanec jako jediný prostředek projevu. Sólový taneční výzkum napříč světadíly vnitřních krajin. Inspirováno 12 hodinovým tancem, který se uskutečnil ve studiu Alta. II. premiéra

11 26. středa Divadelní soubor LETÍ Praha (Studio Švandova divadla) ROMAN SIKORA: ZPOVĚĎ MASOCHISTY (první provedení) Reţie: Martina Schlegelová, Scéna: Jana Špalová, Kostýmy: Aneta Grňáková, Dramaturgie: Marie Špalová, Produkce: Magdaléna Zelenková Uvedeno v rámci projektu Švandova divadla Hyde Park. Divadlo Rity Jasinské Praha (Divadlo Na Prádle) KAREL ČAPEK: BÍLÁ NEMOC Úprava: Pavel Ondruch, Reţie: Pavel Ondruch, Výprava: Zuzana Mazáčová, Hudba: Pavel Trojan jr., Produkce: Romana Goščíková 27. čtvrtek Národní divadlo moravskoslezské Ostrava - Činohra (Divadlo Antonína Dvořáka) WILLIAM CONGREVE: VELKOLEPOST VYVOLENÝCH ANEB SETRVALÝ STAV SVĚTA (česká premiéra) Překlad: Jiří Strnad, Úprava: Jiří Strnad, Reţie: Janusz Klimsza, Scéna: Martin Víšek, Kostýmy: Eliška Zapletalová, Dramaturgie: Klára Špičková Národní divadlo Praha - Opera (Stavovské divadlo) MOZARTOVY NAROZENINY 2011 Dirigent: Tomáš Netopil 28. pátek Národní divadlo Brno - Činohra (Mahenovo divadlo) LENKA PLACHÁ A MAREK HLADKÝ: ZASLÍBENÍ (první provedení) Reţie: Zdenek Plachý, Scéna: Daniel Dvořák, Kostýmy: Michaela Luptáková, Pohybová spolupráce: Sylvia Beláková, Dramaturgie: Marek Hladký Balada o lásce a smrti Jiřího Štaidla a Hany Maškové. DISK Praha - 4. ročník katedry alternativního divadla HAMLET/ NORMALIZACE NA PRKNECH, KTERÁ ZNAMENAJÍ SVĚT (první provedení) Reţie: Michal Hába, Scéna: Karel Czech, Kostýmy: Jitka Hudcová, Dramaturgie: Dramaturgická spolupráce: Šimon Spišák, Produkce: Ondřej Kašpárek, Václav Blumentrit, Anna Sedlická Autorský projekt. 11

12 Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem - Opera LÉO DELIBES: LAKMÉ Libreto: Edmond Gondinet a Philippe Gilles, Reţie: Tomáš Šimerda, Dirigent: Norbert Baxa, Choreografie: Vladimír Gončarov, Scéna: Vladimír Soukenka, Kostýmy: Mlada Šerých Nastudováno ve francouzském originále. Divadlo Feste (Stadion Brno) 29. sobota JIŘÍ HONZÍREK - KATARÍNA KOIŠOVÁ - SABINA MACHÁČOVÁ: PÁSLA KONĚ NA BALKÓNĚ Reţie: Jiří Honzírek, Dramaturgie: Katarína Koišová, Sabina Macháčová Další projekt z řady cross-over inscenací. Pantomima, tanec, text. (první provedení) Jihočeské divadlo České Budějovice - Loutkohra (Malé divadlo) ŠAOUCH IBRAGIM: NO COMMENT! (česká premiéra) Reţie: Jevgenij Ibragimov, Výprava: Kateřina Štolcpartová, Hudba: Martin Horáček, Dramaturgie: Zdeněk Jecelín, Produkce: Barbora Lišková Loutkové představení pro dospělé diváky. Horácké divadlo Jihlava (Velká scéna) HENRI MEILHAC - ALBERT MILLAUD - FLORIMOND HERVÉ: MAM ZELLE NITOUCHE Překlad: Oldřich Nový, Úprava: Marie Procházková, Reţie: Milan Schejbal jh., Choreografie: Martin Pacek jh., Výprava: Kateřina Baranowská jh., Hudební spolupráce: Lubomír Šrubař, Dramaturgie: Marie Procházková DS D3 Karlovy Vary (Husovka) CARLO GOLDONI: TREPERENDY Překlad: Jaroslav Pokorný, Úprava: Václav Klemens a Ladislav Slíva, Reţie: Anna Ratajská, Scéna: Jan Hnilička, Kostýmy: Lenka Bloudková, Texty písní: Petr Richter, Pohybová spolupráce: Jan Hnilička, Dramaturgie: Petra Kohutová Divadlo J. K. Tyla Plzeň - Opera (Velké divadlo) 1) BOHUSLAV MARTINŮ: ŢENITBA 2) GIACOMO PUCCINI: GIANNI SCHICCHI Libreto: 1) Nikolaj Vasiljevič Gogol, 2) Giovacchino Forzano podle Danta Alighieriho, Překlad: 1) Eva Bezděková, 2) nastudováno v italském originále, Reţie: Josef Novák, Dirigent: Jiří Štrunc, Jiří Petrdlík, Výprava: Marta Rozskopfová, Dramaturgie: Zbyněk Brabec 12

13 Divadla, která uvedla, ţe tento měsíc nemají premiéru: Alfred ve dvoře v produkci Motus Praha, Balet Praha Praţský komorní balet Pavla Šmoka, BuranTeatr Brno, Činoherní studio Ústí nad Labem, Divadlo Antonína Dvořáka Příbram, Divadlo AQUALUNG Praha, Divadlo Bez zábradlí Praha, Divadlo Lampion Kladno, Divadlo Polárka Brno, Divadlo Radka Brzobohatého Praha, Divadlo Na Jezerce Praha, Divadlo Na zábradlí Praha, Divadlo Silesia Ostrava, Divadlo Šumperk, Divadlo v Řeznické Praha, Divadlo v 7 a půl Brno, Docela velké divadlo Litvínov, Duncan Centre Praha, Hudební divadlo Karlín Praha, Hoffmannovo divadlo v Uherském Hradišti, Kašpar Praha, Klicperovo divadlo Hradec Králové, Malé Vinohradské divadlo Praha, Městské divadlo Brno, Městské divadlo v Mostě, Městské divadlo Zlín, Národní divadlo Praha - Balet, Slezské divadlo Opava, Státní opera Praha, Studio SAINT GERMAIN klubu Rock Café Praha, Těšínské divadlo Český Těšín Polská scéna, Viola Praha 13

14 Přehled festivalů v lednu a únoru 2011 Zprávy o připravovaných festivalech a jejich programech, nebo o případných změnách, zasílejte, prosím, na adresu: MEZINÁRODNÍ TÝDNY TANCE Pořadatel: TCP - konzervatoř o.p.s., Pod Ţvahovem 463 Tel.: ; Fax Podrobný program na webových stránkách festivalu. leden - prosinec 2011 ČINOHERNÍ KLUB UVÁDÍ: PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ Pořadatel: Činoherní klub Ve Smečkách 26, Praha 1 tel.: Lednová a únorová část programu: NEDĚLE 16. LEDNA 19:30 Činoherní klub FRIEDRICH DÜRRENMATT: FRANK PÁTÝ DS Ty-já-tr, Hrobeso, Divadlo Radar Praha PÁTEK 28. LEDNA 19:30 Činoherní klub FJODOR MICHAJLOVIČ DOSTOJEVSKIJ: SVÉRÁZ OBYVATEL STĚPANČIKOVA Esence Praha NEDĚLE :30 Činoherní klub VLADIMÍR FEKAR: SESTRA Studio Divadla Dagmar Karlovy Vary 14

15 NEDĚLE :30 Činoherní klub FE ÉRIE O KLADNĚ V.A.D. Kladno SONGFEST.CZ ROK ZAJÍCE 2011 Pořadatel: Feng-yün Song o.s. tel.: Místa konání: Praha / Palác Akropolis Český Krumlov / Městské divadlo Český Krumlov Hradec Králové / Filharmonie Hradec Králové Zlín / Nadace Tomáše Bati Podrobný program na webových stránkách festivalu TRIALOG Pořadatel: Národní divadlo Brno Dvořákova 11, Brno tel.: , fax: PÁTEK :00 Mahenovo divadlo LENKA PLACHÁ MAREK HLADKÝ :ZASLÍBENÍ - BALADA O LÁSCE A SMRTI JIŘÍHO ŠTAIDLA A HANY MAŠKOVÉ. Národní divadlo Brno, reţie Zdenek Plachý SOBOTA :00 Mahenovo divadlo FEDERICO FELLINI: ZKOUŠKA ORCHESTRU Divadlo na Vinohradech Praha, reţie: Martin Stropnický NEDĚLE :00 Mahenovo divadlo JOSEF TOPOL: KONEC MASOPUSTU Národní divadlo moravskoslezské, reţie: Janusz Klimsza 15

16 NEDĚLE :00 Mahenovo divadlo WILLIAM SHAKESPEARE: SKROTENIE ZLEJ ŢENY Slovenské národné divadlo Bratislava, reţie:peter Mikulík ŢIŢKOVSKÁ ŠTACE Pořadatel: Ţiţkovské divadlo Járy Cimrmana Štítného 5, Praha 3 tel.: , fax: ÚTERÝ :00 Ţiţkovské divadlo JON FOSSE: NĚKDO PŘIJDE Divadlo na cucky Olomouc, reţie: Jan Frič STŘEDA :00 Ţiţkovské divadlo SARAH KANE: VYČIŠTĚNO Divadlo na cucky Olomouc, reţie: Anna Petrţelková ČTVRTEK :00 Ţiţkovské divadlo GERHILD STEINBUCH: BEZHLAVÍ / KOPFTOT Divadlo na cucky Olomouc, reţie: Jan Ţůrek ČESKÉ DIVADLO 2011 jarní část Pořadatel: FOIBOS, a.s., umělecká agentura Bartoškova 26, Praha 4 tel.: , fax: Únorová část programu: SOBOTA :00 Nová scéna Praha V + W + DORA VICENÍKOVÁ: KORESPONDENCE V + W Národní divadlo Brno - Divadlo Reduta, reţie: Jan Mikulášek 16

17 NEDĚLE :00 Nová scéna Praha Galavečer RONALD HARWOOD: NA MISKÁCH VAH Moravské divadlo Olomouc, reţie: Michael Tarant NEDĚLE :00 Divadlo pod Palmovkou ROALD DAHL DAVID WOOD: JAKUB A OBŘÍ BROSKEV Naivní divadlo Liberec, reţie: Michaela Homolová MALÁ INVENTURA Pořadatel: Alfred ve dvoře Františka Kříţka 36, Praha 7 tel.: Program nebyl v době uzávěrky k dispozici PŘEHLÍDKA SÓLOVÉ TVORBY PRO DĚTI Pořadatel: Divadlo Xaver, o.s. Ztracená 261, Praha 6 tel.: Program nebyl v době uzávěrky k dispozici OPERA 2011 Pořadatel: Jednota hudebního divadla K Vltavě 18, Praha 12 tel. + fax: Program nebyl v době uzávěrky k dispozici. 17

18 Časopisy odebírané knihovnou v roce 2011 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce Soupis je rozdělen do tří částí časopisy vydávané v České republice, časopisy ze Slovenska a časopisy zahraniční. Jednotlivé položky obsahují vedle názvu časopisu i periodicitu a stručnou charakteristiku. SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2011 A2 čtrnáctideník Literární časopis. AMATÉRSKÁ SCÉNA 6x ročně Časopis se zabývá neprofesionálními divadelními aktivitami. CINEMA Magazín ze světa českého i světového filmu. CZECH THEATRE 1x ročně Časopis vychází v angličtině a představuje české divadlo zahraniční divadelní veřejnosti. ČESKÁ KULTURA Přehled kulturních pořadů v ČR. ČESKÁ LITERATURA 6x ročně Časopis obsahuje vědecké stati a studie z oblasti literární vědy. ČESKÝ LID Časopis národopisných statí a studií. ČTENÁŘ Časopis pro knihovníky. 18

19 DISK Časopis pro studium dramatického umění. DIVA 5x ročně Časopis Národního divadla v Brně. DIVADELNÍ NOVINY čtrnáctideník Noviny zaměřené na současné divadelní dění. DIVADELNÍ REVUE Časopis obsahuje stati a studie z historie divadla. DIVADLO J.K. TYLA Časopis informuje o činnosti divadla J.K. Tyla v Plzni. DIVADLO PRO DĚTI Časopis se zabývá divadlem pro děti, občas uveřejňuje text divadelní hry. DOKOŘÁN 10x ročně Časopis informuje o činnosti Městského divadla v Brně. ESTETIKA 2x ročně Časopis pro estetiku a teorii umění v angličtině. FILM A DOBA Časopis obsahuje odborné studie z oblasti našeho i světového filmu. HARMONIE Časopis pro váţnou hudbu a jazz. HROMADA 3x ročně Zpravodaj amatérských divadelníků. 19

20 HUDEBNÍ ROZHLEDY Časopis pro hudební kulturu. HUDEBNÍ VĚDA Časopis o hudbě. HYBRIS nepravidelně Časopis o DAMU pro kritiku a divadlo. ILUMINACE Filmový časopis. INFORMAČNÍ SERVIS DIVADELNÍHO ÚSTAVU 10x ročně Podává aktuální informace o divadelním dění. KAM V BRNĚ ZA KULTUROU Kulturní servis města Brna. KNIHY týdeník Signální informace o nových knihách. KNIŢNÍ NOVINKY čtrnáctideník Informace o nových knihách. LABYRINT REVUE 2x ročně Kulturní časopis. LISTY Z AURA-PONTU Informace z agentury Aura-Pont. LITERÁRNÍ NOVINY týdeník Literární časopis. Příloha Nové knihy. 20

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2017

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2017 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2017 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2017. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

Premiéry divadel v lednu 2011

Premiéry divadel v lednu 2011 Premiéry divadel v lednu 2011 Zdrojem p ehledu premiér eských divadel jsou hlá ení zaslaná jednotlivými divadly a je výstupem z databáze dostupné na serveru Divadlo.cz. Uzáv rka pro p íjem hlá ení o premiérách

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast BRNO - divadla Datum vytvoření 27. 6. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehled brněnských divadelních scén Způsob využití Rozšíření základního učiva v

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Co je Asociace profesionálních divadel ČR Je registrovaným zaměstnavatelským svazem Sdružuje většinu profesionálních divadel

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM

INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM 1919/1920 JEJÍ PASTORKYŇA, 1. 11. 1919, Městské divadlo Dirigent: Emanuel Bastl Výprava: Karel Štapfer Choreografie: Achille Viscusi 1923/1924 KÁŤA KABANOVÁ, 18. 1. 1924,

Více

18. ročník Festivalu ostravských činoherních divadel 26. 11. 30. 11. 2014

18. ročník Festivalu ostravských činoherních divadel 26. 11. 30. 11. 2014 18. ročník Festivalu ostravských činoherních divadel 26. 11. 30. 11. 2014 Vážení a milí, vítejte v Ostravě. V ruce držíte brožurku, která Vás provede inscenacemi letošního ročníku. Pevně věříme, že změny

Více

Projekty v roce 2009

Projekty v roce 2009 Projekty v roce 2009 Popis obrazu / Bildbeschreibung (Identita 2) Osmdesátdevět Trenažér jedné revoluce (Identita 3) Marie Restituta / Nemocnice na kraji Říše (Identita 5) Be Free! - Divadlo etnické čistky

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Umělecký šéf: Jiří Honzírek. Produkce: Klára Mišunová

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Umělecký šéf: Jiří Honzírek. Produkce: Klára Mišunová ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Divadlo Feste je nezávislé profesionální divadlo. Ve svých inscenacích se zaměřuje na nejednoznačná témata společensko-politických diskusí. Jedná se o jediné nezávislé divadlo u nás, které

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Věc: Plán činnosti na rok 2015

Věc: Plán činnosti na rok 2015 Centrum experimentálního divadla Zelný trh 9, 602 00 Brno tel./ fax: 542 210 200 Věc: Plán činnosti na rok 2015 Naše značka / vyřizuje Vaše číslo V Brně dne Vodičková 2. 12. 2014 počet premiér: 16 z toho:

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE 2013 II. díl UMĚNÍ DIVADLA, HUDEBNÍ SOUBORY, VÝSTAVNÍ ČINNOST A FESTIVALY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Centrum informací

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Tabulka č. 1. Grantový program na podporu kultury - rok 2014 kultura I.výzva. GRANTY - Podpora živé kultury. Granty kultura 2014 Příloha č.

Tabulka č. 1. Grantový program na podporu kultury - rok 2014 kultura I.výzva. GRANTY - Podpora živé kultury. Granty kultura 2014 Příloha č. kultura I.výzva opatření 2 GRANTY - Podpora živé kultury Tabulka č. 1 3319 Org. 5412/1 alokace 1 800 000 Kč 5412/1/01 ACTIVE time 5412/1/02 Divadlo Continuo Kurzy vaření pro děti z dětského domova Písek

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka kurzů: Kurz č. 1: Jak vzniká divadlo I (Úvod do dějin, teorie a praxe

Více

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE 2012 II. díl UMĚNÍ DIVADLA, HUDEBNÍ SOUBORY, VÝSTAVNÍ ČINNOST A FESTIVALY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Centrum informací

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ

INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ CZ. 1.07/1.3.44/02.0052 www.theatrludem.cz a http://loutka-jako-nastroj-vzdelavani.webnode.cz/ Obsah 1Závazná přihláška na semináře Loutka jako

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

Divadlo Neklid nabízí všem zájemcům z řad pověřených pedagogických pracovníků repertoárovou skladbu stálé profesionální scény, která sídlí v Divadle v Emauzích (divadelní sál), Vyšehradská 49/320, Praha

Více

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015 Statistika babyboxů ke dni. listopadu 2015 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA Czech Dance Benefit Society o.s. uvádí MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA NABÍDKA PARTNERSTVÍ PRO ČESKOU PREMIÉRU O PROJEKTU GHETTO 1577 Výlučnost projektu Projekt současného tanečního divadla

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Datum vytvoření 1.9.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Česká divadelní ocenění Čtvrtý Nejznámější česká divadelní ocenění Práce v divadelním

Více

SEZNAM POKOJŮ V TURISTICKÉ UBYTOVNĚ TJ SLOVAN PŘÍZEMÍ

SEZNAM POKOJŮ V TURISTICKÉ UBYTOVNĚ TJ SLOVAN PŘÍZEMÍ číslo jméno ZUŠ míst číslo jméno ZUŠ číslo jméno ZUŠ Naďa Bubancová Havířov-Město Naďa Bubancová Havířov-Město Naďa Bubancová Havířov-Město Věra Bubancová Havířov-Město Věra Bubancová Havířov-Město Věra

Více

01 Kostomlaty 02 Bílina "B" 03 Česká Lípa

01 Kostomlaty 02 Bílina B 03 Česká Lípa 12.- 4. 2007 SE ODHLÁSILO DRUŽSTVO KOSTOMLAT Z II. LIGY A LIGY MLÁDEŽE SK. A Jeho dva členové (Jan Lepšík a Stanislav Lepšík) byli zařazeni do družstva Bíliny B pro II. Ligu a Ligu mládeže sk. A. Dále

Více

CENY ALFRÉDA RADOKA 2008

CENY ALFRÉDA RADOKA 2008 CENY ALFRÉDA RADOKA 2008 Tisková zpráva Místo konání tiskové konference: Institut umění - Divadelní ústav 24. února 2009 Ceny Alfréda Radoka Základní fakta: Ceny Alfréda Radoka uděluje každoročně Nadační

Více

Program CULTURE. Magdalena Müllerová, Česká kancelář Culture 26. května 2010, České Budějovice

Program CULTURE. Magdalena Müllerová, Česká kancelář Culture 26. května 2010, České Budějovice Program CULTURE Magdalena Müllerová, Česká kancelář Culture 26. května 2010, České Budějovice Program semináře Evropské kulturní projekty (krátkodobé i dlouhodobé projekty) Další možnosti programu Culture

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2017

Festival amatérského divadla Kladno 2017 Festival amatérského divadla Kladno 2017 6. ročník, 21. 23. dubna 2017 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

INTERAKTIVNÍ on-line mapa kulturních a kreativních průmyslů v ČR

INTERAKTIVNÍ on-line mapa kulturních a kreativních průmyslů v ČR INTERAKTIVNÍ on-line mapa kulturních a kreativních průmyslů v ČR Specializovaná mapa s odborným obsahem Výstup projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v RČ (DF11P01OVV031) Metodologický komentář

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU Název VŠ: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Beethovenova 2, 662 15 Brno Součást VŠ: Divadelní fakulta, Mozartova 1, 662 15 Brno Název studijního programu:

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Jednotlivé přehlídky zastupovali: Praha POPAD bez návrhu Praha Divadelní tříska Kateřina Baranowska Wintrův Rakovník Milan Strotzer

Jednotlivé přehlídky zastupovali: Praha POPAD bez návrhu Praha Divadelní tříska Kateřina Baranowska Wintrův Rakovník Milan Strotzer Programová rada Divadelního Pikniku Volyně 2016 pracovala ve složení: Simona Bezoušková, Jan Císař, Michal Drtina, Jan Hnilička, Petr Christov, Marcela Kollertová, Lenka Lázňovská, Milan Strotzer, René

Více

STATISTIKA KULTURY 2005

STATISTIKA KULTURY 2005 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 email: nipos@niposmk.cz http: // www.niposmk.cz STATISTIKA KULTURY 2005 ZÁKLADNÍ

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 Co se událo minulý týden? AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích! Od středy 23. do pátku 25. listopadu 2011 byl v Českých Budějovicích zahájen již

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

od 20. července do 16. srpna 2009

od 20. července do 16. srpna 2009 Třetí ročník Ballet & Dance Workshop Ostrava PROJEKT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY L U B O M Í R A P O S P Í Š I L A od 20. července do 16. srpna 2009 Class Pointe

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci podnět k mapovaní oblasti vzešel z univerzitního prostředí: dojednána podpora a spolupráce s politickou reprezentací města i magistrátními odbory zejm.

Více

VÝKONOVÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH ŠETŘENÍ V OBLASTI KULTURY ČR

VÝKONOVÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH ŠETŘENÍ V OBLASTI KULTURY ČR Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz VÝKONOVÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2013 V Praze, dne 10.01. 2013 Jakub Stich ředitel Divadla AHA!, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2013 SÍDLO SPOLE ČNOSTI: DIVADLO AHA!, o. p. s. U Stadionu 1414/10 289

Více

Dílčí program KULTURA 2014-2020

Dílčí program KULTURA 2014-2020 Dílčí program KULTURA 2014-2020 Podprogram Kultura Mezinárodní projekty Literární překlady Sítě Platformy Mezinárodní projekty spolupráce Dílčí program Kultura CULBURB - Umělecká akupunktura předměstí

Více

2. PŘEHLED ČINNOSTI SDRUŢENÍ V ROCE 2006 2.1. CO PŘEDCHÁZELO OBČANSKÉMU SDRUŢENÍ PIK-ART? 2.2. ČINNOST ZA ROK 2006 2.3.

2. PŘEHLED ČINNOSTI SDRUŢENÍ V ROCE 2006 2.1. CO PŘEDCHÁZELO OBČANSKÉMU SDRUŢENÍ PIK-ART? 2.2. ČINNOST ZA ROK 2006 2.3. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. O PIK-ARTU 1.1. CO JE PIK-ART 1.2. CÍLE A SMYSL PRÁCE PIK-ARTU 1.3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PRÁCE PIK-ARTU 1.4. PROSTŘEDKY A METODY K NAPLNĚNÍ CÍLŮ 2. PŘEHLED ČINNOSTI SDRUŢENÍ

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL:

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: PŘÍLOHA č. 2 BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: A. BODOVÁ HODNOTA DÍLA ( BHD ) pro rozúčtování odměn za užití děl při kabelovém přenosu v České republice (čl. 5.1. rozúčtovacího řádu), 85 % odměn vybraných od výrobců

Více

Dotace 2015. Statutární město Ostrava

Dotace 2015. Statutární město Ostrava Seznam žádostí podaných do výběrového řízení na poskytnutí dotací v oblasti kultury z rozpočtu SMO pro rok 2015, které nesplnily stanovené formální náležitosti dle Programu podpory a rozvoje veřejných

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2015

Festival amatérského divadla Kladno 2015 Festival amatérského divadla Kladno 2015 4. ročník, 24. 26. dubna 2015 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Výroční zpráva 2011 Farma v jeskyni

Výroční zpráva 2011 Farma v jeskyni Výroční zpráva 2011 Farma v jeskyni Farma v jeskyni Farma v jeskyni je mezinárodní divadelní studio, zaměřené na tvorbu, vývoj a výzkum lidského výrazu. Definuje se vztahy mezi já ty, tělo hlas, kultura

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

DIVADELNÍ FESTIVAL 2001

DIVADELNÍ FESTIVAL 2001 DIVADELNÍ FESTIVAL 2001 Ročník : 4 Datum : 15. - 18. března 2001 Počet festivalových dnů : 4 Konference : Naďa Gregarová a Petr Mědílek Režie : Naďa Gregarová a Petr Mědílek Pořadatel : MKS Č.Kostelec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH 1. Základní údaje o společnosti 2. Poslání společnosti 3. Stavební a projekční práce 4. Personální záleţitosti 5. Přehled činnosti za rok 2008 6. Získané granty a příspěvky

Více

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R. () INSTITUCE/KNIHOVNY ČTENÁŘI/STUDENTI Z REGISTROVANÝCH VŠ 369 245 22 710 Odborné 63 821 7 983 Krajské 350 215 17 505 Muzea

Více

R e š e r š e. Loutka a její využití na základní škole

R e š e r š e. Loutka a její využití na základní škole R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Loutka a její využití na základní škole Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax

Více

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz Představení titulu a ceník inzerce Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit www.magazinuni.cz Představení titulu UNI je kulturní magazín, který se za čtvrtstoletí své existence vyprofiloval

Více

Nabídka divadelních představení pro střední školy

Nabídka divadelních představení pro střední školy Nabídka divadelních představení pro střední školy Skupinové slevy pro školy Setkání a besedy s režiséry před představením Kulturní centrum ZAHRADA Malenická 1784, Praha 11 www.kczahrada.cz Ředitelská lóže

Více

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr.

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr. VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ Personální bibliografie Z LITERATURY O VÍTĚZSLAVĚ KAPRÁLOVÉ Knihy FEMINA. Portréty českých žen. 1. vyd. Brno, Barrister & Principal 1998. [318] s. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985.

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor: Divadelní manažerství Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL

Více

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. pořádá muzikologickou konferenci k 90. narozeninám skladatele Karla Husy na téma K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti

Více

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Knihovny města Ostravy PŘEDSTAVENÍ A VYMEZENÍ REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Obsáhlý fond dokumentů o regionu a od regionálních autorů. Pořádá vzdělávací a kulturní akce, digitalizuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Kühnův smíšený sbor Kühnův smíšený sbor je dobrovolným sdružením

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016)

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2015/2016) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Třeboňská nocturna Třeboň 10. 14. 7. 2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Václava

Více

Přehled knihoven a databází

Přehled knihoven a databází rok 2013 FTE počet registrovanýc h uživatelů / studentů 2013 (1.8.-31.12) Academic Search Complete Business Source Complete Environment Complete SocIndex with FullText 2013 (1.9.-31.12.) 2013 (1.8.-31.12.)

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

průmyslů v ČR a zahraničí

průmyslů v ČR a zahraničí Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR a zahraničí Odborný seminář Vymezení kulturních a kreativních průmyslů v ČR Martin Cikánek Ministerstvo kultury 30. 5. 2012 www.kreativniprumysly.cz schéma

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

průmysly HUDBA Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Lenka Dohnalová 2010 návrh

průmysly HUDBA Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Lenka Dohnalová 2010 návrh Kulturní a kreativní průmysly v České republice Přehled o stavu jednotlivých odvětví (architektura, design, reklama, film, hudba, knihy a tisk, scénická umění, trh s uměním, TV a rozhlas, videohry, kulturní

Více

Výsledky výtvarné části soutěže Evropa ve škole 2013-2014

Výsledky výtvarné části soutěže Evropa ve škole 2013-2014 Výsledky výtvarné části soutěže Evropa ve škole 2013-2014 I. kategorie (4 8 let) Místo Jméno Název práce Adresa školy, jméno vyučujícího Kolektiv výtvarné dílny galerie Paletka Hudební nástroje v rukou

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více