Informační servis Divadelního ústavu Leden 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační servis Divadelního ústavu Leden 2011"

Transkript

1 Zprávy IDU Změna otevírací doby studoven IDU od Změna otevírací doby studoven IDU od Od budou sluţby pro veřejnost v Knihovně, Bibliografii a Informačně-dokumentačním oddělení sjednoceny do tří dnů v týdnu pondělí, středa, pátek. Úterý bude vyhrazeno pouze Audiotéce a čtvrtek Kyliánově videotéce. Knihovna, Dokumentace, Bibliografie: Pondělí 9 16; Středa 9 18; Pátek 9 16 Videotéka: Pondělí 9 13, 14 16; Středa 9 13, 14 18; Pátek 9 14 Kyliánova videotéka: Čtvrtek 9 13, 14 16:30 Audiotéka: Úterý 9 12, Teatrologická společnost zve na přednášku o novém cirkusu Teatrologická společnost srdečně zve na přednášku Mgr. Veroniky Štefanové "Nový cirkus včera a dnes", která se uskuteční od 17 hodin v Malém sále IDU. Nový cirkus, umělecký druh původem z francouzského prostředí, posledních deset let zapouští kořeny i v České republice. Zahraniční soubory jsou zvány do naší krajiny festivalem Letní Letná, vznikají nové umělecké projekty, v jejichţ popředí stojí Cirk La Putyka, Décalage nebo Cirkus Mlejn, a bylo zaloţeno i výcvikové a dokumentační centrum pro nový cirkus Cirqueon. Cirkusová umění stále získavají na popularitě, přičemţ označení nový cirkus se v posledních letech profiluje jako úspěšný marketingový produkt. O novém cirkusu se píše i mluví, ale málokdo ví, co stojí za jeho původem, kdo patří mezi průkopníky tohoto umění a jak se podoba nového cirkusu proměňovala aţ do dneška, kdy uţ nehovoříme o cirkusu novém ale o cirkusu současném. Cílem přednášky bude seznámit posluchače s počátky nového cirkusu jakoţto samostatného uměleckého druhu. Vznik nového cirkusu bude mapován od prvního impulzu, kterým bylo zaloţení cirkusových škol ve Francii. Budou představeny soubory, jako je Cirque Plume, Archaos, Zingaro nebo Cirque Baroque, které francouzské novovcirkusové hnutí započaly. Jejich tvorba a jednotlivé inscenace poslouţí jako příklady charakterizující prvky nového cirkusu, coţ umoţní i jeho srovnání s cirkusem tradičním. Součástí přednášky bude i teoretické rozlišení jednotlivých estetických oblastí cirkusových umění, jeţ bude vycházet ze studie francouzského teoretika umění Juliena Rosembergera. Od nového cirkusu se přesuneme k aktuálnímu označení tohoto druhu umění, které se v devadesátých letech XX. století proměnilo na označení současný cirkus a o jehoţ vymezení se pokusím prostřednictvím příkladů tvorby souborů tohoto období. Mezi tyto soubory patří Anomalie, Les Colporteurs, Cirque Ici nebo Que-Cir-Que. Aby byla představa posluchačů o novém 1

2 a současném cirkusu kompletní, představím některé z inscenací uvedených na letošním ročníku festivalu nového cirkusu Circa, který se uţ po třiadvacáté konal ve francouzském Auch. Za půl roku se Praha stane epicentrem světového divadla - Praţské Quadriennale 2011 rozšiřuje program Celosvětově sledovaná a významná událost promění Prahu uţ za půl roku v epicentrum světového divadla. Program Praţského Quadriennale mezi 16. a 26. červnem nepřehlédne ţádný z obyvatel či návštěvníků metropole, protoţe se bude odehrávat na mnoha místech po celé Praze. Centrem akce se stane Veletrţní palác budova Národní galerie. Ten nabídne mimo jiné ukázku nejlepších divadelních projektů za poslední roky z více neţ 60 zemí. O vlivu Praţského Quadriennale svědčí i očekávaná účast. Vedle zhruba 35 tisíc návštěvníků se pořadatelé chystají na příjezd více neţ divadelních profesionálů a studentů z celého světa. Myslím, že půjde o jednu z největších mezinárodních akcí, které bude Praha a Česká republika v roce 2011 hostit. Z hlediska návštěvnosti je srovnatelná s velkými kongresovými akcemi, nabízí však rozsáhlý program i pro širokou veřejnost v podobě výstav, představení a uměleckých počinů přímo v ulicích hlavního města, říká Daniela Pařízková, výkonná ředitelka PQ. Zřejmě nejatraktivnější náplň nabídne nový projekt Praţského Quadriennale - Intersekce. Architektonickou podobu, ušitou na míru piazzettě Národního divadla, jí vtiskává významný izraelský architekt a designér Oren Sagiv. Jím navrţený nápaditý labyrint boxů umoţní prezentaci tří desítek autorů, kteří jsou špičkami ve svých oborech a jejichţ práce jsou v Česku málokdy nebo vůbec k vidění: ze zahraničí jsou to například Romeo Castellucci, Josef Nadj či Ilya a Emilia Kabakovovi, které doplní i významní čeští tvůrci jako např. nepřehlédnutelný výtvarník Josef Bolf. Kurátorkou projektu je Sodja Lotker, která je zároveň uměleckou ředitelkou Praţského Quadriennale. Veškeré další informace, včetně aktuálních výzev k účasti umělců z nejrůznějších oblastí, lze nalézt na Registrace na dílny Scenofestu budou spuštěny v lednu Scenofest nabízí během Praţského Quadriennale 2011 dílny v oborech jako světelný design, digitální média, projekce, zvukový design, kostýmy, loutkářství, scénografie, instalace, divadelní technologie, řemesla, dramaturgie, reţie, divadelní architektura či virtuální divadlo. Dílny Scenofestu 2011 se budou odehrávat v budově praţské Divadelní akademie múzických umění (DAMU) a na dalších místech v centru Prahy, kde bude vytvořen ţivý a neustále ţijící prostor pro studenty z celého světa. Scenofest pořádají Praţské Quadriennale a Mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků (OISTAT). 2

3 Přehled všech připravovaných dílen bude k dispozici na Registrace bude spuštěna 15. ledna 2011 na Institut umění Divadelní ústav bude propagovat české divadlo, hudbu i tanec na veletrhu v New Yorku Institut umění Divadelní ústav se v lednu 2011 poprvé zúčastní největšího veletrhu performing arts v USA. Mezinárodní veletrh performing arts APAP se koná od 7. do 11. ledna v New Yorku. Jedná se nejen o největší veletrh svého druhu v USA, ale i o jednu z nejvýznamnějších událostí divadelního a hudebního oboru na světě. Veletrhu se pravidelně účastní cca 4000 producentů, manaţerů, agentur, umělců a dalších zástupců zmíněných oborů ze všech 49 států USA a dalších 30 zemí. Prezentace na veletrhu probíhá formou tradičních stánků a doprovází ji celá řada přehlídek, koncertů, eventů, konferencí, setkání apod. Česká republika se díky iniciativě Českých center účastní tohoto veletrhu poprvé. Součástí prezentace zaměřené na české divadlo, tanec a hudbu bude i představení aktivit Institutu umění Divadelního ústavu (IDU) a jeho nástrojů propagace českého divadla, tance a hudby. IDU bude v rámci veletrhu nabízet nejen individuální konzultace zájemcům o českou kulturu, ale také katalogy současných inscenací na vývoz, publikace o českém divadle, tanci a hudbě v anglickém jazyce a aktuální mezinárodní projekty. Více o veletrhu na: Pozvánka na veletrh ke staţení ZDE. Umělci pro společnost: příklady kulturních projektů v oblasti sociální inkluze - publikace Při příleţitosti Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení vydává Česká kancelář programu Culture publikaci pod názvem UMĚLCI PRO SPOLEČNOST: příklady kulturních projektů v oblasti sociální inkluze Publikace otevírá téma kultury a umění jako nástroje integrace sociálně vyloučených skupin a jednotlivců do společnosti. Kulturní aktivity, které přímo pracují s vyloučenými, mají pozitivní vliv na jejich zdraví, sebevědomí, schopnosti a jejich návrat či začlenění do společnosti. 3

4 Obsahem publikace je více neţ třicet českých, zahraničních i mezinárodních projektů, odkazy na webové stránky a několik příkladů strategických či dotačních programů, analýz a článků. Tisková zpráva ke staţení zde. Elektronická verze publikace ke staţení zde. Kontakt: Česká kancelář Culture, Magdalena Müllerová, E T Nový CD sampler představuje průřez českou jazzovou scénou CD s názvem Contemporary Czech Jazz je dalším z řady samplerů, které vydává Hudební sekce Institutu umění Divadelního ústavu (IDU) za účelem systematické propagace české hudby do zahraničí. Předcházely mu pětidílná Antologie české hudby (2004, reedice jako neprodejné 2008) a v roce 2008 Contemporary Czech Pop. Contemporary Czech Jazz obsahuje výběr aktuální jazzové produkce od starší generace (J. Stivín, K. Růţička, E. Viklický, L. Andršť, M. Svoboda, L. Déczi a další) po nejmladší (D. Dorůţka, O. Pivec, B. Hlavenková a další). Dramaturgem CD je v této oblasti zkušený J iří Starý. 2CD s anglickým bukletem zachovává linii designu předchozího sampleru. CD vzniklo ve spolupráci s vydavatelstvími Animal Music, Arta, Sony Music Entertainment, Czech Art, A Tempo verlag, Amplion, Radioservis, Out of the Frame, Cube.cz, SQS a R. Balzar B.C.W.D., kterým patří poděkování za bezplatné poskytnutí licenčních práv pro nekomerční uţití. Sampler vznikl za finanční podpory MK ČR. V lednu 2011 bude 2CD prezentováno na veletrhu APAP v New Yorku a MIDEM v Cannes. Propagace v ČR se uskuteční v druhé polovině ledna. Výpravná publikace ukazuje malované opony českých divadel Malované opony divadel od Aše po Ţamberk, od Mikoláše Alše po Františka Ţeníška, od nejmenšího souboru hrajícího na rozkládacím jevišti v zapadlých vesničkách aţ po Národní divadlo představuje výpravná obrazová publikace. Pod názvem Malované opony divadel českých zemí ji v Praze 15. prosince představilo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu NIPOS. Kniha přináší komplexní pohled na svébytnou součást bohatého kulturního dědictví českého divadla. Na více neţ 400 stranách přinášejí autoři komentované reprodukce a obrazové ukázky několika set opon z různých období i koutů České republiky. Uspořádali je podle zobrazovaného motivu - například kapitoly Múzy, Mýty české historie či Obrazy domova, anebo podle uţívání - opony loutkových divadel, ţelezné opony a opony ve sluţbách scénografie. 4

5 "Dokumentace začala vznikat na konci 90. let v souvislosti s projektem Dějiny ochotnického divadla v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Celý proces vykrystalizoval při zpracovávání elektronické encyklopedické Databáze českého amatérského divadla," vysvětlil historik divadla Jiří Valenta, editor publikace a jeden ze zakladatelů zmíněné databáze. Publikace je podle něj jedinečnou příleţitostí představit veřejnosti souhrnný pohled na dosud rozptýlené bohatství, jehoţ si zatím v celistvosti nevšimli ani historici výtvarného umění, ani teatrologové. "Není vědeckou publikací, ale sběrem útrţků různých vědomostí. Nemohli jsem dohledat všechny prameny," řekla vedoucí projektu Vítězslava Šrámková. Označila ji za první krok, po němţ bude výzkum pokračovat. Kniha vyšla za podpory grantu Finančních mechanismů EHP/Norska jako součást projektu Institutu umění - Divadelního ústavu "Uchování a prezentace kulturního dědictví českého a světového divadla". Databáze českého amatérského divadla mapuje více jak dvousetletou historii i současnost českého fenoménu - ochotnického divadla. Čítá na hesel, dokumentů a fotografií mapujících soubory, osobnosti, přehlídky i organizace. Z toho více neţ tvoří fotografie a přes recenze či citace z recenzí, články nebo soupisy repertoáru. Návštěvníci stránek v ní mohou zhlédnout i 120 krátkých videozáznamů z inscenací a vyuţít moţnost vkládat vlastní videa. Zájemci je naleznou na adrese Vyuţívanou součástí databáze je interaktivní mapa, která umoţňuje pátrat v divadelní minulosti devíti tisíc měst a obcí. Kaţdé místo na mapě obsahuje výpis jiţ zaniklých i dosud existujících amatérských spolků, přehled místních divadelních přehlídek a také informaci o první doloţené zprávě o amatérském divadle v dané obci. Díky tomu mohou uţivatelé získat komplexní představu o koncentraci divadelních aktivit v celém Česku, v jednotlivých regionech, nebo dokonce prozkoumávat a vzájemně porovnávat sousedící obce. Databáze českého amatérského divadla nemíří pouze do minulosti. Hlásí se stále více mladých začínajících souborů, které za sebou mají dvě či tři inscenace a rády by se staly součástí databáze. Právě pro ně byla vytvořena nová sekce Amatéři sobě, kam mohou vkládat upoutávky na chystaná představení či přehlídky. Je tam také inzertní část slouţící například k získávání nových členů souborů, doplňování technického vybavení či hledání prostor. Publikace Malované opony divadel českých zemí bude v prodeji za cenu 500,- Kč, s 15% slevou je moţné ji zakoupit na recepci Institutu umění Divadelního ústavu (Celetná 17, Praha 1) a v NIPOS nebo on-line na adrese Má (mať) divadlo zmysel? Akademie umění v Banské Bystrici pořádala ve dnech další z cyklu teatrologických konferencí nazvaných Dnes a tu. Organizátoři VII. ročníku mezinárodní banskobystrické konference zvolili jako téma otázku: Má (mať) divadlo zmysel? Se svými příspěvky vystoupili teatrologové, teatroloţky a divadelní pedagogové ze Slovenska, Polska, České republiky i Srbska. Bibliografka Institutu umění-divadelního ústavu a vedoucí dokumentační sekce organizace Cirqueon 5

6 Mgr. Veronika Štefanová přednesla na konferenci příspěvek Cirkus v českém divadle aneb Vlivy cirkusové poetiky na české divadlo od avantgardy až do současnosti a český pokus o nový cirkus. Cílem jejího referátu bylo zmapovat vlivy cirkusové poetiky na české divadlo od doby meziválečné avantgardy aţ do současnosti. Příspěvek zaměřila především na výrazné osobnosti, které se cirkusem nechali pro divadelní tvorbu inspirovat nejvíce; zaznělo jméno Jiřího Frejky, Jiří Voskovce a Jana Wericha, Ctibora Turby, Bolka Polívky, a stejně tak i jména současně tvořících umělců Petra a Matěje Formanových nebo Rostislava Nováka. Větší část příspěvku reflektovala přechod od divadelní poetiky k cirkusové, která dala vzniknout projektu La Putyka, jenţ můţe být povaţován za první v České republice, který se svým charakterem nejvíce blíţí poetice nového cirkusu. Z aktuální české tvorby byla důkladněji rozebrána i inscenace Obludárium Divadla bratří Formanů. Vyústěním celé konference je sborník, který obsahuje všechny přednesené referáty. Sborník je k dispozici badatelům v oddělení Bibliografie Institutu umění Divadelního ústavu. Dílo českého scénografa Josefa Svobody je vystaveno v nové budově Slovenského národního divadla Od 14. prosince je v prostorách nové budovy Slovenského národního divadla v Bratislavě k vidění výstava s názvem Kouzelník jevištního prostoru Josef Svoboda ( ), kterou připravil Institut umění Divadelní ústav v Praze ve spolupráci s Českým centrem v Bratislavě a Slovenským národním divadlem. Josef Svoboda, český scénograf světového jména, dlouhodobě spolupracoval s předními českými i zahraničními divadelními reţiséry. Výstava představuje průřez jeho českými i zahraniční inscenacemi prostřednictvím velkoplošných fotografií scénických návrhů i realizací. Kurátorkou výstavy je Helena Albertová, která zde představila také svoji knihu Josef Svoboda Scenographer, rozsáhlou monografii v angličtině, která se pokouší obsáhnout jeho dílo od prvních amatérských pokusů(1942) aţ k posledním inscenacím v Laterně magice (2002). Výstava v Bratislavě je rozdělena do tří celků: Josef Svoboda na českých scénách, především v Národním divadle, scénografie oper v zahraničí, scénografie dramatických děl v zahraničí. Fotografie vypovídají o velkorysém přístupu umělce k jevištnímu prostoru a dílu autora či skladatele, prozrazují moderní technologické postupy a objevy, kterými obohatil scénografickou abecedu české i světové scénografie. Velkoplošné fotografie návrhů i realizací díla Josefa Svobody jsou součástí dokumentační sbírky IDU, která vznikala během dlouhých let spolupráce s Josefem Svobodou a jeho rodinou na výstavách jeho díla po celém světě. Vernisáţ se uskutečnila 14. prosince 2010 ve foyer Slovenského národního divadla, Pribinova 17, Bratislava. Výstava potrvá do

7 Premiéry divadel v lednu 2011 Zdrojem přehledu premiér českých divadel jsou hlášení zaslaná jednotlivými divadly a je výstupem z databáze dostupné na serveru Divadlo.cz. Uzávěrka pro příjem hlášení o premiérách divadel je vždy 10. dne předchozího měsíce prosíme dodržujte tento termín, databázi premiér IU-DÚ využívají i jiná periodika (Divadelní noviny), v případě zpoždění se premiéra neobjeví v jejich přehledu. Vyplněné formuláře pro hlášení premiér posílejte na adresu a to i v případě, že v daném měsíci divadlo nemá premiéru! Institut umění Divadelní ústav nenese odpovědnost za změny, které byly nahlášeny po uzávěrce. Případné dotazy zodpoví Lucie Čepcová, tel.: sobota Těšínské divadlo Český Těšín - Česká scéna JEAN ANOUILH: EURYDIKA Překlad: Luděk Karel, Úprava: František Laurin, Jaroslav Someš, Reţie: František Laurin jh., Výprava: Marta Roszkopfová jh., Dramaturgie: Ivan Misař 10. pondělí CED Brno - HaDivadlo (Studio HaDivadla) MARTINA KRÁTKÁ: RAPE ME! (první provedení) Reţie: Martina Krátká, Scéna: Matěj Sýkora, Kostýmy: Jan Maroušek, Hudba: Jonáš Rosůlek Autorské nonverbální představení. Premiéra přeložena z Divadlo Alfa Plzeň ARNOŠT GOLDFLAM: STANDA A DŮM HRŮZY (první provedení) Reţie: Arnošt Goldflam, Výprava: Petra Goldflamová-Štětinová a Renáta Pavlíčková, Hudba: Michal Nejtek, Dramaturgie: Pavel Vašíček 12. středa Východočeské divadlo Pardubice (Malá scéna ve dvoře) PAULA VOGEL: DESDEMONA. HRA O ŠÁTKU (česká premiéra) Překlad: Andy Jochman, Reţie: Pavel Ondruch jh., Dramaturgie: Zdeněk Janál Uvedeno v rámci cyklu scénických čtení současné dramatiky "Malé inscenace na Malé scéně". 7

8 Divadlo pod Palmovkou Praha 13. čtvrtek GEORGE BERNARD SHAW: SVATÁ JANA Překlad: Frank Tetauer, Úprava: Petr Kracik, Reţie: Petr Kracik, Scéna: Jaroslav Milfajt, Kostýmy: Zita Miklošová, Hudba: Dalibor Štrunc, Pohybová spolupráce: Karel Basák, Dramaturgie: Ladislav Stýblo II. premiéra pátek Západočeské divadlo Cheb (Velký sál) SLAVÍME 50! Setkání s Bohumilem Kleplem. Každý měsíc zábavně - vzpomínkový večer na jednu dekádu z minulosti chebského divadla. Zajímaví hosté, promítání fotografií i videoukázek, hudba...minulostí chebského divadelnictví bude provázet František Hromada, herec, režisér a bývalý ředitel, který píše obsáhlou knihu s množstvím doprovodného obrazového materiálu. Moravské divadlo Olomouc - Činohra (Velké divadlo) WILLIAM SHAKESPEARE: NĚCO ZA NĚCO Překlad: Martin Hilský, Reţie: Bogdan Kokotek jh., Scéna: Krzysztof Malachowski jh., Hudba: Zbygniev Siwek jh., Pohybová spolupráce: Katarzyna Anna Malachowska jh., Dramaturgie: Milan Šotek Divadlo loutek Ostrava (první provedení) HANS CHRISTIAN ANDERSEN - VÁCLAV KLEMENS: OŠKLIVÉ KÁČÁTKO Reţie: Václav Klemens, Výprava: Rostislav Pospíšil jh., Loutky: Rostislav Pospíšil jh., Hudba: Vlastimil Ondruška, Texty písní: Václav Klemens, Dramaturgie: Jana Pithartová Divadlo na Vinohradech Praha (Studiová scéna Nová zkušebna) AUGUST STRINDBERG: TANEC SMRTI Překlad: Zbyněk Černík, Reţie: Michal Pavlík jh., Scéna: Václav Vohlídal jh, Kostýmy: Ivana Brádková jh., Dramaturgie: Martin Velíšek Loutkové divadlo Radost Brno 15. sobota (první provedení) VLASTIMIL PEŠKA: PEPEK NÁMOŘNÍK ANEB SMYŠLENÁ HISTORIE S TÉMĚŘ PRAVDIVÝMI FAKTY 8

9 Reţie: Vlastimil Peška, Výprava: Michaela Savovová, Hudba: Vlastimil Peška, Texty písní: Jaroslav Wykrent, Pohybová spolupráce: Ladislava Košíková, Dramaturgie: Eva Janěková Divadlo v Dlouhé Praha LADISLAV STROUPEŢNICKÝ: NAŠI FURIANTI Úprava: Miroslav Macháček, Jan Borna, Reţie: Jan Borna, Scéna: Jaroslav Milfajt, Kostýmy: Petra Goldflamová Štětinová, Hudba: Milan Potoček, Texty písní: Karel Jaromír Erben, Ladislav Čelakovský, Jan Jeník z Bratřic, Miroslav Hanuš Slovácké divadlo Uherské Hradiště RAYMOND QUENEAU - JAKUB MACEČEK - GABRIELA MACEČKOVÁ - VLADIMÍR FEKAR: MODRÉ KVĚTY (první provedení) Překlad: Jiří Pelán, Reţie: Jakub Maceček jh., Výprava: Eva Jiřikovská, Hudba: David Smečka, Hudební nastudování: Josef Fojta, Pohybová spolupráce: Hana Halberstadt-Charvátová jh., Dramaturgie: Iva Šulajová 16. neděle Agentura AP Prosper Praha (Divadlo Palace) RAY COONEY: PRACHY! Překlad: Pavel Dominik, Reţie: Jana Kališová, Scéna: Martin Černý, Kostýmy: Jana Zbořilová, Produkce: Irena Kopuletá 20. čtvrtek Národní divadlo moravskoslezské Ostrava - Činohra (Divadlo Jiřího Myrona) MARIUSZ SZCZYGIEL - JAN MIKULÁŠEK - MAREK PIVOVAR: GOTTLAND (česká premiéra) Reţie: Jan Mikulášek, Výprava: Marek Cpin, Hudba: Jan Mikulášek, Dramaturgie: Marek Pivovar Pidivadlo Praha RAFAEL SPREGELBURDE: PANIKA Překlad: Martina Černá, Úprava: Zuzana Páleníková, Reţie: Zuzana Páleníková 21. pátek Národní divadlo Brno - Balet a opera (Janáčkovo divadlo) JOSEPH HAYDN: STVOŘENÍ Libreto: Thomas Lindley, Dirigent: Caspar Richter, Choreografie: Uwe Scholz, Výprava: Giovanni di Palma, Pohybová spolupráce: Monserrat León, Giovanni di Palma Koprodukce s Teatr Wielki Poznaň. 9

10 Divadlo F. X. Šaldy Liberec - Činohra WILLIAM SHAKESPEARE: ROMEO A JULIE Překlad: Jiří Josek, Reţie: Vít Vencl, Scéna: Michal Syrový, Kostýmy: Dana Hávová, Hudba: Tomáš Alferi, Dramaturgie: Martin Urban Divadelní společnost Petra Bezruče Ostrava THOMAS VINTERBERG - MOGENS RUKOV - BO HANSEN: RODINNÁ SLAVNOST Překlad: František Fröhlich, Úprava: Petr Maška, Reţie: Martin Františák, Scéna: Jan Štěpánek, Kostýmy: Marek Cpin, Hudba: Norbert Lichý, Dramaturgie: Petr Maška Divadlo AHA! Praha (Velká scéna Divadla GONG) MARK TWAIN - VOJTĚCH ŠTĚPÁNEK: DOBRODRUŢSTVÍ TOMA SAWYERA (první provedení) Reţie: Vojtěch Štěpánek, Scéna: Miroslav Král, Kostýmy: Miroslav Král, Hudba: Vojtěch Štěpánek, Produkce: Miroslav Král Studio Ypsilon Praha (Velká scéna) BRAŇO HOLIČEK: DEADLINE (česká premiéra) Reţie: Braňo Holiček, Výprava: Maxim Velčovský Nová autorská inscenace Braňa Holička a kolektivu, která metodou "teamplayer" progresivně analyzuje život up-side potential young managementu, a tak vůbec. II. premiéra Komorní scéna Aréna Ostrava 22. sobota MICHAL LANG: DÁVNÍKOVÉ Reţie: Michal Lang, Scéna: David Bazika, Kostýmy: Tomáš Kypta, Hudba: Michal Lang, Dramaturgie: Tomáš Vůjtek ROXY Praha (Teatro NoD) JANA VRÁNA: SFINGA (první provedení) Reţie: Jana Vrána, Choreografie: Jana Vrána, Scéna: Lenka Kovaříková Tělo, prostor, zvuk. Tělo určuje, tanec vypráví, zvuk proměňuje. Tanec jako jediný prostředek projevu. Sólový taneční výzkum napříč světadíly vnitřních krajin. Inspirováno 12 hodinovým tancem, který se uskutečnil ve studiu Alta. II. premiéra

11 26. středa Divadelní soubor LETÍ Praha (Studio Švandova divadla) ROMAN SIKORA: ZPOVĚĎ MASOCHISTY (první provedení) Reţie: Martina Schlegelová, Scéna: Jana Špalová, Kostýmy: Aneta Grňáková, Dramaturgie: Marie Špalová, Produkce: Magdaléna Zelenková Uvedeno v rámci projektu Švandova divadla Hyde Park. Divadlo Rity Jasinské Praha (Divadlo Na Prádle) KAREL ČAPEK: BÍLÁ NEMOC Úprava: Pavel Ondruch, Reţie: Pavel Ondruch, Výprava: Zuzana Mazáčová, Hudba: Pavel Trojan jr., Produkce: Romana Goščíková 27. čtvrtek Národní divadlo moravskoslezské Ostrava - Činohra (Divadlo Antonína Dvořáka) WILLIAM CONGREVE: VELKOLEPOST VYVOLENÝCH ANEB SETRVALÝ STAV SVĚTA (česká premiéra) Překlad: Jiří Strnad, Úprava: Jiří Strnad, Reţie: Janusz Klimsza, Scéna: Martin Víšek, Kostýmy: Eliška Zapletalová, Dramaturgie: Klára Špičková Národní divadlo Praha - Opera (Stavovské divadlo) MOZARTOVY NAROZENINY 2011 Dirigent: Tomáš Netopil 28. pátek Národní divadlo Brno - Činohra (Mahenovo divadlo) LENKA PLACHÁ A MAREK HLADKÝ: ZASLÍBENÍ (první provedení) Reţie: Zdenek Plachý, Scéna: Daniel Dvořák, Kostýmy: Michaela Luptáková, Pohybová spolupráce: Sylvia Beláková, Dramaturgie: Marek Hladký Balada o lásce a smrti Jiřího Štaidla a Hany Maškové. DISK Praha - 4. ročník katedry alternativního divadla HAMLET/ NORMALIZACE NA PRKNECH, KTERÁ ZNAMENAJÍ SVĚT (první provedení) Reţie: Michal Hába, Scéna: Karel Czech, Kostýmy: Jitka Hudcová, Dramaturgie: Dramaturgická spolupráce: Šimon Spišák, Produkce: Ondřej Kašpárek, Václav Blumentrit, Anna Sedlická Autorský projekt. 11

12 Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem - Opera LÉO DELIBES: LAKMÉ Libreto: Edmond Gondinet a Philippe Gilles, Reţie: Tomáš Šimerda, Dirigent: Norbert Baxa, Choreografie: Vladimír Gončarov, Scéna: Vladimír Soukenka, Kostýmy: Mlada Šerých Nastudováno ve francouzském originále. Divadlo Feste (Stadion Brno) 29. sobota JIŘÍ HONZÍREK - KATARÍNA KOIŠOVÁ - SABINA MACHÁČOVÁ: PÁSLA KONĚ NA BALKÓNĚ Reţie: Jiří Honzírek, Dramaturgie: Katarína Koišová, Sabina Macháčová Další projekt z řady cross-over inscenací. Pantomima, tanec, text. (první provedení) Jihočeské divadlo České Budějovice - Loutkohra (Malé divadlo) ŠAOUCH IBRAGIM: NO COMMENT! (česká premiéra) Reţie: Jevgenij Ibragimov, Výprava: Kateřina Štolcpartová, Hudba: Martin Horáček, Dramaturgie: Zdeněk Jecelín, Produkce: Barbora Lišková Loutkové představení pro dospělé diváky. Horácké divadlo Jihlava (Velká scéna) HENRI MEILHAC - ALBERT MILLAUD - FLORIMOND HERVÉ: MAM ZELLE NITOUCHE Překlad: Oldřich Nový, Úprava: Marie Procházková, Reţie: Milan Schejbal jh., Choreografie: Martin Pacek jh., Výprava: Kateřina Baranowská jh., Hudební spolupráce: Lubomír Šrubař, Dramaturgie: Marie Procházková DS D3 Karlovy Vary (Husovka) CARLO GOLDONI: TREPERENDY Překlad: Jaroslav Pokorný, Úprava: Václav Klemens a Ladislav Slíva, Reţie: Anna Ratajská, Scéna: Jan Hnilička, Kostýmy: Lenka Bloudková, Texty písní: Petr Richter, Pohybová spolupráce: Jan Hnilička, Dramaturgie: Petra Kohutová Divadlo J. K. Tyla Plzeň - Opera (Velké divadlo) 1) BOHUSLAV MARTINŮ: ŢENITBA 2) GIACOMO PUCCINI: GIANNI SCHICCHI Libreto: 1) Nikolaj Vasiljevič Gogol, 2) Giovacchino Forzano podle Danta Alighieriho, Překlad: 1) Eva Bezděková, 2) nastudováno v italském originále, Reţie: Josef Novák, Dirigent: Jiří Štrunc, Jiří Petrdlík, Výprava: Marta Rozskopfová, Dramaturgie: Zbyněk Brabec 12

13 Divadla, která uvedla, ţe tento měsíc nemají premiéru: Alfred ve dvoře v produkci Motus Praha, Balet Praha Praţský komorní balet Pavla Šmoka, BuranTeatr Brno, Činoherní studio Ústí nad Labem, Divadlo Antonína Dvořáka Příbram, Divadlo AQUALUNG Praha, Divadlo Bez zábradlí Praha, Divadlo Lampion Kladno, Divadlo Polárka Brno, Divadlo Radka Brzobohatého Praha, Divadlo Na Jezerce Praha, Divadlo Na zábradlí Praha, Divadlo Silesia Ostrava, Divadlo Šumperk, Divadlo v Řeznické Praha, Divadlo v 7 a půl Brno, Docela velké divadlo Litvínov, Duncan Centre Praha, Hudební divadlo Karlín Praha, Hoffmannovo divadlo v Uherském Hradišti, Kašpar Praha, Klicperovo divadlo Hradec Králové, Malé Vinohradské divadlo Praha, Městské divadlo Brno, Městské divadlo v Mostě, Městské divadlo Zlín, Národní divadlo Praha - Balet, Slezské divadlo Opava, Státní opera Praha, Studio SAINT GERMAIN klubu Rock Café Praha, Těšínské divadlo Český Těšín Polská scéna, Viola Praha 13

14 Přehled festivalů v lednu a únoru 2011 Zprávy o připravovaných festivalech a jejich programech, nebo o případných změnách, zasílejte, prosím, na adresu: MEZINÁRODNÍ TÝDNY TANCE Pořadatel: TCP - konzervatoř o.p.s., Pod Ţvahovem 463 Tel.: ; Fax Podrobný program na webových stránkách festivalu. leden - prosinec 2011 ČINOHERNÍ KLUB UVÁDÍ: PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ Pořadatel: Činoherní klub Ve Smečkách 26, Praha 1 tel.: Lednová a únorová část programu: NEDĚLE 16. LEDNA 19:30 Činoherní klub FRIEDRICH DÜRRENMATT: FRANK PÁTÝ DS Ty-já-tr, Hrobeso, Divadlo Radar Praha PÁTEK 28. LEDNA 19:30 Činoherní klub FJODOR MICHAJLOVIČ DOSTOJEVSKIJ: SVÉRÁZ OBYVATEL STĚPANČIKOVA Esence Praha NEDĚLE :30 Činoherní klub VLADIMÍR FEKAR: SESTRA Studio Divadla Dagmar Karlovy Vary 14

15 NEDĚLE :30 Činoherní klub FE ÉRIE O KLADNĚ V.A.D. Kladno SONGFEST.CZ ROK ZAJÍCE 2011 Pořadatel: Feng-yün Song o.s. tel.: Místa konání: Praha / Palác Akropolis Český Krumlov / Městské divadlo Český Krumlov Hradec Králové / Filharmonie Hradec Králové Zlín / Nadace Tomáše Bati Podrobný program na webových stránkách festivalu TRIALOG Pořadatel: Národní divadlo Brno Dvořákova 11, Brno tel.: , fax: PÁTEK :00 Mahenovo divadlo LENKA PLACHÁ MAREK HLADKÝ :ZASLÍBENÍ - BALADA O LÁSCE A SMRTI JIŘÍHO ŠTAIDLA A HANY MAŠKOVÉ. Národní divadlo Brno, reţie Zdenek Plachý SOBOTA :00 Mahenovo divadlo FEDERICO FELLINI: ZKOUŠKA ORCHESTRU Divadlo na Vinohradech Praha, reţie: Martin Stropnický NEDĚLE :00 Mahenovo divadlo JOSEF TOPOL: KONEC MASOPUSTU Národní divadlo moravskoslezské, reţie: Janusz Klimsza 15

16 NEDĚLE :00 Mahenovo divadlo WILLIAM SHAKESPEARE: SKROTENIE ZLEJ ŢENY Slovenské národné divadlo Bratislava, reţie:peter Mikulík ŢIŢKOVSKÁ ŠTACE Pořadatel: Ţiţkovské divadlo Járy Cimrmana Štítného 5, Praha 3 tel.: , fax: ÚTERÝ :00 Ţiţkovské divadlo JON FOSSE: NĚKDO PŘIJDE Divadlo na cucky Olomouc, reţie: Jan Frič STŘEDA :00 Ţiţkovské divadlo SARAH KANE: VYČIŠTĚNO Divadlo na cucky Olomouc, reţie: Anna Petrţelková ČTVRTEK :00 Ţiţkovské divadlo GERHILD STEINBUCH: BEZHLAVÍ / KOPFTOT Divadlo na cucky Olomouc, reţie: Jan Ţůrek ČESKÉ DIVADLO 2011 jarní část Pořadatel: FOIBOS, a.s., umělecká agentura Bartoškova 26, Praha 4 tel.: , fax: Únorová část programu: SOBOTA :00 Nová scéna Praha V + W + DORA VICENÍKOVÁ: KORESPONDENCE V + W Národní divadlo Brno - Divadlo Reduta, reţie: Jan Mikulášek 16

17 NEDĚLE :00 Nová scéna Praha Galavečer RONALD HARWOOD: NA MISKÁCH VAH Moravské divadlo Olomouc, reţie: Michael Tarant NEDĚLE :00 Divadlo pod Palmovkou ROALD DAHL DAVID WOOD: JAKUB A OBŘÍ BROSKEV Naivní divadlo Liberec, reţie: Michaela Homolová MALÁ INVENTURA Pořadatel: Alfred ve dvoře Františka Kříţka 36, Praha 7 tel.: Program nebyl v době uzávěrky k dispozici PŘEHLÍDKA SÓLOVÉ TVORBY PRO DĚTI Pořadatel: Divadlo Xaver, o.s. Ztracená 261, Praha 6 tel.: Program nebyl v době uzávěrky k dispozici OPERA 2011 Pořadatel: Jednota hudebního divadla K Vltavě 18, Praha 12 tel. + fax: Program nebyl v době uzávěrky k dispozici. 17

18 Časopisy odebírané knihovnou v roce 2011 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce Soupis je rozdělen do tří částí časopisy vydávané v České republice, časopisy ze Slovenska a časopisy zahraniční. Jednotlivé položky obsahují vedle názvu časopisu i periodicitu a stručnou charakteristiku. SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2011 A2 čtrnáctideník Literární časopis. AMATÉRSKÁ SCÉNA 6x ročně Časopis se zabývá neprofesionálními divadelními aktivitami. CINEMA Magazín ze světa českého i světového filmu. CZECH THEATRE 1x ročně Časopis vychází v angličtině a představuje české divadlo zahraniční divadelní veřejnosti. ČESKÁ KULTURA Přehled kulturních pořadů v ČR. ČESKÁ LITERATURA 6x ročně Časopis obsahuje vědecké stati a studie z oblasti literární vědy. ČESKÝ LID Časopis národopisných statí a studií. ČTENÁŘ Časopis pro knihovníky. 18

19 DISK Časopis pro studium dramatického umění. DIVA 5x ročně Časopis Národního divadla v Brně. DIVADELNÍ NOVINY čtrnáctideník Noviny zaměřené na současné divadelní dění. DIVADELNÍ REVUE Časopis obsahuje stati a studie z historie divadla. DIVADLO J.K. TYLA Časopis informuje o činnosti divadla J.K. Tyla v Plzni. DIVADLO PRO DĚTI Časopis se zabývá divadlem pro děti, občas uveřejňuje text divadelní hry. DOKOŘÁN 10x ročně Časopis informuje o činnosti Městského divadla v Brně. ESTETIKA 2x ročně Časopis pro estetiku a teorii umění v angličtině. FILM A DOBA Časopis obsahuje odborné studie z oblasti našeho i světového filmu. HARMONIE Časopis pro váţnou hudbu a jazz. HROMADA 3x ročně Zpravodaj amatérských divadelníků. 19

20 HUDEBNÍ ROZHLEDY Časopis pro hudební kulturu. HUDEBNÍ VĚDA Časopis o hudbě. HYBRIS nepravidelně Časopis o DAMU pro kritiku a divadlo. ILUMINACE Filmový časopis. INFORMAČNÍ SERVIS DIVADELNÍHO ÚSTAVU 10x ročně Podává aktuální informace o divadelním dění. KAM V BRNĚ ZA KULTUROU Kulturní servis města Brna. KNIHY týdeník Signální informace o nových knihách. KNIŢNÍ NOVINKY čtrnáctideník Informace o nových knihách. LABYRINT REVUE 2x ročně Kulturní časopis. LISTY Z AURA-PONTU Informace z agentury Aura-Pont. LITERÁRNÍ NOVINY týdeník Literární časopis. Příloha Nové knihy. 20

Institut umění Divadelní ústav. Výroční zpráva za rok 2010

Institut umění Divadelní ústav. Výroční zpráva za rok 2010 Institut umění Divadelní ústav Výroční zpráva za rok 2010 Institut umění Divadelní ústav Výroční zpráva za rok 2010 ředitelka: Pavla Petrová adresa: Celetná 17, 110 00 Praha 1 T/ 224 809 111 F/ 224 809

Více

Institut umění Divadelní ústav. Výroční zpráva za rok 2012

Institut umění Divadelní ústav. Výroční zpráva za rok 2012 Institut umění Divadelní ústav Výroční zpráva za rok 2012 12 INSTITUT UMĚNÍ DIVADELNÍ ÚSTAV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ředitelka: Pavla Petrová adresa: Celetná 17, 110 00 Praha 1 T 224 809 111 F 224 809

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013, únor 2014 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 PRAHA ÚNOR 2014 výroční zpráva

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 25. května 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ AMATÉRSKÉ TVORBY 1 Úvod Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týdnem občanské

Více

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1 Přidělení finančních prostředků - "Granty v oblasti kultury pro rok 2015" rozpočet = 4.100.000 Kč číslo předkladatel, sídlo jméno, e-mail, IČ název a popis projektu/ termín a místo konání celk. náklady

Více

Institut umění Divadelní ústav Arts and Theatre Institute KATALOG. knih, časopisů, CD a DVD CATALOGUE. of books, periodicals, CDs and DVDs

Institut umění Divadelní ústav Arts and Theatre Institute KATALOG. knih, časopisů, CD a DVD CATALOGUE. of books, periodicals, CDs and DVDs Institut umění Divadelní ústav Arts and Theatre Institute KATALOG knih, časopisů, CD a DVD CATALOGUE of books, periodicals, CDs and DVDs Vážení čtenáři, v tomto katalogu najdete přehled publikací z produkce

Více

str. 8 Trutnově str. 8

str. 8 Trutnově str. 8 2 2007 informační bulletin pro amatérské divadlo V tomto čísle d ARTAMAna naleznete: g Program Divadelního Děčína / Divadelní Třebíče 2007 str. 4 g Pozvání na Mezinárodní divadelní festival Setkání 2007

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. Proces profesionalizace divadelní scény

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. Proces profesionalizace divadelní scény MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav hudební vědy Management v kultuře Jaroslava Šimáková Magisterská diplomová práce Proces profesionalizace divadelní scény Vedoucí práce: Mgr. Viktor Pantůček

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 P, 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 P, 2012 N VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 P, 2012 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 PRAHA ÚNOR 2012 NIPOS 2011 1 Předkladatel: Národní informační a poradenské středisko pro

Více

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010)

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010) JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Hudebního informačního střediska, o.p.s. v roce 2014

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Hudebního informačního střediska, o.p.s. v roce 2014 Hudební informační středisko, o.p.s. Besední 3, 118 00 Praha 1 IČO 25091328 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hudebního informačního střediska, o.p.s. v roce 2014 Tel: 257312422 e.mail: his@musica.cz

Více

Rešerše projektů, subjektů a jednotlivců z oblasti kulturních a kreativních průmyslů

Rešerše projektů, subjektů a jednotlivců z oblasti kulturních a kreativních průmyslů Rešerše projektů, subjektů a jednotlivců z oblasti kulturních a kreativních průmyslů Studie je vydávána Institutem umění Divadelním ústavem v rámci projektu Ministerstva kultury Sociálně-ekonomický potenciál

Více

STATISTIKA KULTURY 2005

STATISTIKA KULTURY 2005 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 email: nipos@niposmk.cz http: // www.niposmk.cz STATISTIKA KULTURY 2005 ZÁKLADNÍ

Více

Premiéry divadel v prosinci

Premiéry divadel v prosinci Premiéry divadel v prosinci Zdrojem přehledu premiér českých divadel jsou hlášení zaslaná jednotlivými divadly a je výstupem z databáze dostupné na serveru divadlo.cz Uzávěrka pro příjem hlášení o premiérách

Více

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 12 2005 Potřebujeme Českou televizi? Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko Město ze seznamu UNESCO Deset let České inspirace Dvě výročí hvězdárny Kouzlo

Více

43. celostátní přehlídka dětského divadla 43. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů 13. 19. června 2014, Svitavy

43. celostátní přehlídka dětského divadla 43. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů 13. 19. června 2014, Svitavy 1 DĚTSKÉ A MLADÉ DIVADLO, PŘEDNES, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DĚTSKÉ A mladé DIVADLO, PŘEDNES A DRAMATICKÁ VÝCHOVA Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Centrum estetických aktivit dětí a mládeže, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2011. www.narodni-divadlo.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2011. www.narodni-divadlo.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2011 www.narodni-divadlo.cz Národní divadlo děkuje Ministerstvu kultury České republiky za soustavnou pomoc a péči, kterou věnuje Národnímu divadlu jako české

Více

SEZNAM JEDNOLETÝCH ŽÁDOSTÍ O GRANT KUL HL.M. PRAHY NA ROK 2013

SEZNAM JEDNOLETÝCH ŽÁDOSTÍ O GRANT KUL HL.M. PRAHY NA ROK 2013 Příloha č. 1 zápisu SEZNAM JEDNOLETÝCH ŽÁDOSTÍ O GRANT KUL HL.M. PRAHY NA ROK 2013 Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové Požadovaná Výsledek Návrh GK RHMP ZHMP náklady částka bodování BA/001 27045471

Více

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI Ostrava 2015 Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI úvod Ostrava je město, kde se kultura nejen konzumuje, ale kde také vzniká. V Ostravě vyrůstají, studují, žijí a tvoří

Více

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk.

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk. NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VE STRÁŽNICI ZA ROK 2003 Předkladatel: Adresa: Národní ústav lidové kultury Zámek č. 672, 696 62 Strážnice IČO: 00094927 Ředitel organizace:

Více

Mgr. Jarmila Šlaisová ředitelka ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název organizace: Středisko amatérské kultury IMPULS HRADEC KRÁLOVÉ

Mgr. Jarmila Šlaisová ředitelka ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název organizace: Středisko amatérské kultury IMPULS HRADEC KRÁLOVÉ Při stanovení plánu činnosti pro rok 2007 Středisko amatérské kultury Impuls Hradec Králové vycházelo z poslání daného zřizovací listinou a na základě svých moţností ekonomických a personálních vytvářelo

Více

opera balet Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2011 www.opera.cz

opera balet Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2011 www.opera.cz opera balet Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2011 www.opera.cz Obsah 1. VEDENÍ STÁTNÍ OPERY PRAHA......................................................... 04 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A PŘEHLED

Více

DIVADLO LETÍ Občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

DIVADLO LETÍ Občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 (1) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření občanského sdružení LETÍ za rok 2011 divadlo s vášní pro nové hry ---------------------------------------------

Více

ČESKÁ HUDBA 2004, NEDÍLNÁ SOUČÁST EVROPSKÉ KULTURY

ČESKÁ HUDBA 2004, NEDÍLNÁ SOUČÁST EVROPSKÉ KULTURY ČESKÁ HUDBA 2004, NEDÍLNÁ SOUČÁST EVROPSKÉ KULTURY Závěrečná zpráva, květen 2005 OBSAH I. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU...3 II. DATUM A MÍSTA REALIZACE...3 III. FÁZE REALIZACE, ORGÁNY PROGRAMU...3 IV. FINANČNÍ

Více

NOVINY. Dnes v listě: Zpěváci Iron Maiden v Pelhřimově! Z Besídek Divadla Sklep Světoznámá opera zazní v kině Filmy a adrenalin Běh města se vydařil

NOVINY. Dnes v listě: Zpěváci Iron Maiden v Pelhřimově! Z Besídek Divadla Sklep Světoznámá opera zazní v kině Filmy a adrenalin Běh města se vydařil Číslo 18 Ročník XIV Zdarma 19. října 2012 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 565/322 123, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ

NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ ČÍSLO 6 září/říjen 2011 www.ndm.cz NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ příspěvková organizace statutárního města Ostrava Barbora Kaufmannová Foto Tamara Černá opera CARDILLAC činohra DONAHA! (Hole dupy) balet

Více

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2002 Úvodem Váţení přátelé, je naší milou povinností předloţit Vám zprávu o činnosti naší galerie za rok 2002. Činíme tak s přáním, abyste v ní nalezli víc

Více

12/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII

12/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII ROČNÍK XIII 12/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Z OBSAHU 12/2003 2 Stálé rubriky Obecná problematika

Více

Obor muzikálového herectví, VUS Ondráš, Hradišťan: srovnání tří postupů. Diplomová práce

Obor muzikálového herectví, VUS Ondráš, Hradišťan: srovnání tří postupů. Diplomová práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér muzikálového herectví Obor muzikálového herectví, VUS Ondráš, Hradišťan: srovnání tří postupů Diplomová práce Autor práce: Jiří Daniel

Více