Roèník II. èisto 5 záøí 2000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roèník II. èisto 5 záøí 2000"

Transkript

1 Roèník II èisto 5 záøí 2000

2 Pfsmo svaté nám ølká: "Kdo nechce pracovat a nejl." Vaši rodièe pracuji, aby Vám mohli dávat co podva bratøi Leander a Izidor. Starši Leander se uèil velmi dobøe a pomáhal v uèeni mladšímll Izidorovi, ale tomu uèení nešlo. Proto, že se mu to zdálo pøiliš tìžké, ale hlavnì proto, že se mu do uèeni moc nechtìlo. Jednou mu Leander vytýkal jeho nedbalost. Izidor si sedl zamraèen u studny. Najednou si všiml, že v kamenné desce pod výtokem vody je dùlek, který tam èasem vyhloubily kapky vody. Tu ho napadlo: v ve.když kapky dokázaly èastým padáním opracovat i tvrdý kámen, i já bych mìl dokázat nìco se nauèit, když se èasto budu o to snažit." Zaèal bojovat se svou leností a vítìzil. Uèil se stále lépe. Ukázalo se, že je to nadaný chlapec, mohl studovat a stal se jedním z nejvzdìlanìjších lidí své doby. Ale nejenom to. Jeho obdivuhodná moudrost vyrùstala z jeho lásky k Bohu i k lidem. Je to svatý Izidor, biskup a uèitel Církve. I vy se pøipravujete na to, abyste nìco krásného a velikého v životì vykonali. Zaèíná zase nový školnf rok, dalšf kus cesty Vaší pøfpravy. Jste už o tøfdu výš. Možná, že jste nìkdy slyšeli nebo èetli heslo: "Modli se a pracuj." Ta slova ukazuji, jak se dobøe pøipravovat. A také jak š astnì žit a jednou dojlt do vìèné radosti. tøebujete. I Vy pracujete tím, že chodíte do školy, uèíte se a pomáháte. Ale samotná práce nestaèí. Vypráví se o pøevozníkovi, který na loïce s dvìma vesly pøevážel pocestné pøes øeku. Na jednom vesle mìl nápis MODLI SE, a na druhém PRACUJ. Jednou pøevážel èlovìka, který se pohrdavì ušklíbl a øekl: "Naè ten nápis modli se, staèí pracovat." Pøevozník vytáhl veslo s nápisem modlit se do loïky a vesloval jen tím druhým. Loïka se zaèala toèit dokola a byla unášena proudem. Pocestný vykøikl:.co to dìláte? Takhle se nedostaneme na druhý bøeh nikdy!" Pøevozník øekl: "Tak je to i v životì, když èlovìk jenom pracuje a nemodlí se. Motá se sem a tam, ale to nejkrásnìjší, to hlavní chybí, je to jen bloudìní." V prvních týdnech školního roku slavíme -kromì jiných -svátky Narození Panny Marie, Panny Marie bolestné, svaté Ludmily, svatého Václava, svatých archandìlù Michaela, Gabriela a Rafaela, svatých andìlù strážných. Mùžete si najít v kalendáøi, na které dny tyto svátky pøipadají. Vy vìtší urèitì o každém z nich nìco víte. Jestli snad o nìkterém ne, zeptejte se pøi náboženství. Panna Maria a všichni andìlé a svatí nás mají velice rádi a chtìjí nám pomáhat. Nezapomínejme na nì. Pán Bùh a Vám v celém školním roce žehná. Pøevzato z èasopisu IMMACULATA

3 V závìru mìsíce srpna se odstìhoval z budovy v areálu Španìlské kaple bohoslovec František Urban, aby se vrátil ke svým studiím v semináøi. Budova však nezùstane opuštìná. Pøišel sem otec Michal Petr. Nìkolikrát již v naší farnosti zastupoval. Pøesto vìtšinì farníkù dosud zùstal neznámým. Proto jsme mu položili nìkolik otázek. Otèe, jaký je váš úkol? Je pravdou, že nebudete pùsobit jen v naší farnosti? Mým úkolem je vypomáhat v místní duchovní správì v daných možnostech pøibývajících let a zhoršujícího se zdravotního stavu. Dle možností budu také vypomáhat v naléhavých pøípadech knìžím v dìkanstvi Napøíklad bìhem jejich dovolené, nemoci èi jiné zaneprázdnìnosti. Nynf už chápeme, že ve "Španìlce" nebudou každý den mše svaté jak tomu bývalo døíve, když zde pùsobil otec František Krutflek. Kdy zde budou vùbec mše svaté? Kdy budou ve Španìlské kapli mše svaté, to už je známo z poøadu bohoslužeb ve farnosti, to je v nedìli veèer o pùl sedmé veèer a v 18 hodin v pondìlí a ve støedu. Otèe, my farníci jsme lidé zvìdaví. Odkud pocházfte? Øíkáte, že jste lidé zvìdaví.. Narodil jsem se na východním Slovensku, i když moji rodièové se narodili v Tiché u Frenštátu pod Radhoštìm. Dìjiny svìtové nás však vtahují do svých dramatù. Pøed vypuknutím druhé svìtové války se Slovensko stalo samostatným státem se všemi dùsledky. Východní èást Slovenska pøipadla Maïarsku. My jako Moravané jsme se pøestìhovali do rodištì mých rodièù. Zde jsem vychodil základní školu, odtud jsem pøešel do Frenštátu a tam jsem v roce 1954 také maturoval. A co následovalo pak? Tìžko dnes rysvìtlovat peripetie spojené se studiem na bohoslovecké fakultì v Litomìøicích. Do toho vpadly události maïarské. Studium, jsem ukonèil v roce 1958 a odešel jako rysvìcený jáhen rykonat dvouletou vojenskou službu. Po návratu jsem pracoval jeden rok ve.frenštátské továrnì Thonet. Na knìze jsem byl rysvìcen v èervnu Mùžete nám prozradit, proè jste se stal knìzem? Kdesi v dalekém dìtství, snad už ve druhé tøídì obecné, jako by se ozvalo ono "Za hlasem Tvým jsem šel, Pane, dej sílu duši mé!"

4 ~ Okénko novojièínské farností Vzpomenete si ještì na své první pùsobištì jako knìz? První mé kaplanské místo bylo ve Fulneku a potom už cesta duchovní správou až po odchod do dùchodu, onemocnìní a v souèasných dnech toliko "Ýpomoc v duchovní správì. Ve své bohaté knìžské èinnosti jste jistì pùsobil na mnoha místech. Prozraïte nám, kde jste pùsobil nejradìji. Ta farnost není odtud zase tak vzdálená. Ale její místo úmyslnì neprozradím.. Snad to bylo zpùsobeno mým knìžským mládím, snad stejnou krevní skupinou toložnou s vesnièkou mého dìtství... Snad to bylo zpùsobeno dozníváním Pražského jara? A pøece právì vzpomínka na tuto farnost mì èasto provázela i do konèin našeho moravského pohranièí v bruntálském okrese se vším dopadem tohoto slova... Naposledy jste pùsobil v Kelèi Snad by se tam vytvoøil delším pobytem vztah vzájemného porozumìní. Tolik je jisté. že farníci kelèské farnosti strana 2 jakoby pøilnuli ke svým knìžím. Nìkdy jsem mìl dojem. jako by nás pøíliš rozmazlovali. Cítil jsem to snad díky mému pobytu v drsnìjších farnostech. Znal jste se osobnì s nìkterým knìzem, který v našem mìstì pùsobil? Pokud ano zkuste si na to zavzpominat. Ano, znal. Tak tøeba s P. Weirichem, pozdìjším správcem na sv. Hostýnì. Ale to jméno už zde bude sotva nìkomu známé. Nebo tøeba s konseminaristou P.Janem Vdoleèkem. Konec koncù s panem dìkanem Janem. Vždy jsem byl v jeho sféøe vlivu takøka jedenáct let. Znal jsem se i s P. Velebou a P.Krutílkem. Kterou myšlenku Pisma sv. by jste nejvice pøipomnìl svým "oveèkám"? Myšlenku svatého apoštola Jana: "Mìjte se navzájem rádi!" Chcete "novojièiòákùm" touto cestou ještì nìco vzkázat? Snad myšlenku P.Josefa Spály: "Mìjte, farníci, i s námi knìžími svatou trpìlivost.. " ek I Kaplièky v Petfkovicích a na Svinci byly postaveny obèanem Štibrem z Nového Jièína. V Petøkovicích v roce 1888 a ve Svinci v roce Další kaplièka ve Svinci pøibyla v roce 1948, kterou svým nákladem stavil Antonín Jakùbek z Louèky za spolupráce Františka Janíka, toho èasu faráøe na Starém Jièínì. Na tìchto stavebních pracích se podíleli obèané z okolních obcí zdarma. Nejvìtší zásluhu mají Antonín Jakùbek, faráø František Janík, zedník Antonín Trefil z Jièiny, Karel Váòa a Jan Orlita z Louèky a Jaroslav ; Korèák zakoupena z Jièiny. socha Panny Do kaplièky Marie Hostýnské, u oèní která studánky byola byla pøi svìcení nesena na nosítkách družièkami za velké úèasti lidí a umístìna nad oltáøem v kaplièce. V roce 1984 byla na oèní kaplièce provádìna oprava. Nové terasové schody daroval

5 Okénko novojièínské farností 5/2000 strana 3 Jaroslav Korèák, byla provedena oprava støechy, oltáøe, dlažby a pøítok vody. Tyto práce provádìla Lidová strana z Jièiny. V roce 1998 bylo 50. výroèí postavení oèní studáòky ve Svinci na Starém Jièinì. V roce 1984 byly také opraveny schody a provedeny betonáøské práce u druhé kaplièky ve Svinci jako dar od obèanù z okolních obci. Svìcení a projev v roce 1948 provedl konzistomí rada a faráø František Janik ze Starého Jièína. Pobožnost u obou kaplièek se koná každý rok první nedìli v srpnu. Bìhem léta jsou kaplièky hodnì navštìvovány z okolních obci a mìst. Voda je omaèována za léèivou na oèi, a proto získala název kaplièka u oèní studánky. Kaple na Jièinì byla postavena v roce Z dùvodu rozšíøení cesty byla v roce 1956 zbourána dopravními stavbami a v tomto roce postavena nová kaple. Obraz sv. Martina do nové kaple byl zakoupen od akademického malíøe z Ostravy Pištìka za Kè. Nová kaple byla svìcena kanovníkem Janem Vylichem z Mošnova. Historické zápisy byly movu uložené do vìže nové kaple. 1ypisy z kroniky Jaroslava Korèáka z Jièiny V N.Jièínì v jubilejním roce 2000 Na prahu nového tislciletl je ruènl opisováni Bible symbolem vltìzstvl Bollho slova. Proto Èeská biblická spoleènost pò$la s tlmto projektem. Na mnoha mlstech na$! republiky se opisovaly biblické texty v èeském ekumenickém pøekladu na samostatné archy, napodobeniny støedovìkého ruènlho paplru, na 160 mlstech v èeské zemi. V na$! farnosti byla tato akce zahájena 2.kvìtna a ukonèena 25. kvìtna. Slavnostnl akt zahájil otec Alois Peroutka úvodnlm slovem a modlitbou. Pøltomen byl i starosta na$eho mìsta Pavel Wessely. Prvnlmi opisovaèi ver$ù 5. Mojll$ovy byli právì otec Alois a pan starosta. Opisování zaèalo! Dùstojnì upravená místnost, na stolech Bible, archy, rozsvícené svíce "Svìtlo Kristovo", ve vázách kvìtiny. Každý pisatel dostal pokyny, jak bude opisovat a které verše. V této pohodì ticha a klidu se mohl každý soustøedit na biblický text. Tuto zvláštní atmosféru umocnila 83 letá babièka. Její pøístup k pisování nám nemohl uniknout. S vážností usedla ke stolu, vyslechla, které verše bude opisovat a pak si tyto verše polohlasem pøeèetla a velmi pìkným úhledným rukopisem zaèala psát. Po opsání si opìt verše pøeèetla a vyslovila vdìènost Pánu Bohu, že se mohla také zapojit. Do opisování se zapojilo 200 pisatelù a to nejenom z Nového Jièína, ale i z okolí. Informace získali z èasopisu Region. Pøišli z Libhoštì, Studénky, Kunína, Bernartic, Vlènova, Životic. Starého Jièína. Starojické Lhoty. Bludovic. V Žilinì opisování vedla paní Marie Bayerová. Èeská Bible bude svázaná do šesti svazkù podle èlenìní Kralické šestidílky a bude

6 Okénko novojièínské farnosti 5/2000 strana 4 rystavena v Domu Bible v Praze-Smíchovì. S výstavbou této stavby bude zapoèato ještì v tomto roce. Na podporu stavby pøispìli naši opisovatelé èástkou Kè Díky tìm, kteøí obìtovali svùj èas, dopoledne i odpoledne, po celý mìsíc kvìten, aby trpìlivì rysvìtlovali a povzbuzovalipøi opisování Bible. Zdenka Kopaczková Láska nade všechnu lásku To je program komunity v Taizé. "Chceš pro Kristovu lásku zasvìtit se mu celou bytostí?" "Chci!" Tak slibuje nový brab" této komunity. Je mnoho zla po celém svìtì, ale jsou i dobré vìci a sem právì patøi spoleèenství v Taizé. Z nìho musí mít køes an jenom radost. A mìl by o nìm hodnì vìdìt -vždy v roce 199'0 bylo shromáždìní poøádané touto komunitou v Praze a úèastnilo se ho 80,000 mladých lidí. Ve famí knihovnì je o této komunitì více knih.

7 ~ Pøíklady obìtavosti Tolik je v dnešním svìtì zla -jak mùže køes an pomoci? Mùže se modlit, ale také pøinášet obìti. Až jednou na onom svìtì se dozvíme, kolik dobra pøinesla obì života sv. Maximiliána Kolbeho. Nebo pi'fklad sv. Kateøiny Sienské: na konci svého života se z posledních sil (nejedla) ploužila do chrámu a nabízela své modlitby, bolesti a celý život za církev. Když si nìkdo mysli, že obì znamená jen bolest a smutek, tak tøetí pøíklad: anglický novináø žil nìkolik dní mezi sestrami Matky Terezy. "Nepoznal jsem š astnìjších žen" prohlásil. Jan Knyll Vzpomínáte na loòské èíslo farního èasopisu Okénko? Zde byl uveden èlánek o prùbìhu farního tábora. I letos byl pro nás pøipraven. Na stejném mfstì, se stejnými vedoucfmi (jen s malými zmìnami), ale v jiný

8 èas. Urèitì se již tì~iii ti, kdo byli na loòském. I letos byl velký zájem. A ~ak se zaplnily oba turnusy velmi rychle a mohlo se jet. ~(tr~.í Odjezd byl plánovaný opìt v sobotu. Všichni jsme mìli radost, jen ten déš nám dìlal starosti. Dali jsme to všechno Pánovi s prosbou o sluníèko a jelo se. Dojeli jsme na známou zastávku Kunovice-Louèka. Pìšky se šlo do kostela, kde mìla být mše svatá. Mìli jsme však dostatek èasu, a tak jsme se seznámili na místní faøe, ve které jsme se schovali pøed deštìm. Koneènì pøijel otec Alois a byla mše sv. Pøi ní nám otec vyprávìlo sv. Martì, nebo mìla ten den svátek. Vyprávìl také o její sestøe Marii a o bratru Lazarovi. Jakmile skonèila mše sv., šli jsme do tábora. Po cestì však zaèalo pršet, a tak nás dopravili autem na místo tábora. Zde však vyvolal velký údiv ne elektrika ani televize, ale bláto. Hodnì veliké bláto. Ihned pøišel první rozkaz -obout gumáky! Potom zaèalo vybalování a seznamování. Druhý den -v nedìli -jsme šli na mši sv. Sloužil ji novoknìz, a tak každý dostal na celý týden, a nejen na nìj, novo~ìžské požehnání. Po návratu jsme se dobøe najedli a šli si hrát hry. Celý týden probíhal tak krásnì, že každý se zajímal jen o program a samozøejmì o jídelníèek. Program byl pestrý! Bylo v nìm zahrnuto vše -mše sv., hry, jídlo, nástupy, den pøíjezdu rodièù a také pou na svatý Hostýn, kde mìl každý možnost získat plnomocné odpustky. Byla zde mše sv. a také køížová cesta. Každý mìl možnost si také nìco zakoupit pro sebe, kamarády i rodièe. A jak bývá o' poutích, šli mnozí tam i zpìt pìšky. A tak týden ubìhl jako voda. V pøedposlední den probìhla známá Olympiáda, kde byly i nìkteré kurioznl disciplíny, jako napøíklad hod gumákem, páka èi potápìní v hroznì studené vodì na èas. V olympiádì letos excelovaly pøedevším holky., Konec tábora se neodvratnì blížil. Veèer se rozdaly poslední diplomy, povídalo se a smálo, až jídelna praskala ve šech. Jelikož bylo už dost pozdì, šlo se spát. V sobotu to pøišlo. Jak balení, tak i déš, a nezbytné probl~my. Vše se zvládlo a s pomoci Božl jsme došli na mši sv., kterou jsme mìli dohromady I. I II. tumus. Tentokrát bylo kázání o svatém Janu Køtiteli a po skonèení mše sv. HuRA domù. Na závìr bych chtìl podìkovat za nás za všechny Bohu, který nám umožnil prožít krásný týden uprostøed dìti i vedoucích a který nás po celý týden žehnal. Dlky patøi také vedoucím za lásku, trpìlivost a obìtavost, kuchaøkám za vynikající jldlo, knìžfm, jáhnovi za podporu duchovní a rodièùm za proviant. Všem VELKÝ PAN BUH ZAPLA! No a nakonec pøeci známé heslo: "Kdo zde byl, bude pùl roku vzpomínat a pùl roku se tìšit na další tábor!! Takže za rok AHOJ! Jakub

9 ~a rni.t áb Q.r4ru h ý. tq.rnq$;;" Farní tábor ve vesnièce Podolí u Rajnochovic, nebo-li u Louèky, se asi každému líbil. Pøijeli jsme vlakem a potom jsme šli 5 km pìšky do Podolí. Všichni, i ti nejmenší to stateènì zvládali. V táboøe bylo 10 chatek a jedna velká jídelna s kuchyní. V chatkách jsme byli ubytováni po pìti a více. Po celý týden tábora se konaly rùzné akce. Napøíklad výlet na sv. Hostýn, hledání pokladu, olympiáda, tajemná stezka odvahy a taky mnoho legraèních soutìží. Soutìžilo se vìtšinou po skupinkách. Jmenovaly se Sluníèka, Rychlá rota, Škorpióni, Bubáèci a Gumídci. Ve støedu nás pøijelí navštívit rodièe, pro které si každá skupina pøipravila program. Pøestože se nám na táboøe líbilo, tak jsme se už skoro všichni tìšili na sobotní ráno, kdy pojedeme domù. Na táboøe se nám velice líbil výlet na svatý Hostýn. Jeli jsme vlakem a nahoru jsme šli pìšky. Když jsme tam došli, dostali jsme malý rozchod pøed mší svatou. Mohli jsme si koupit nìco na památku pro sebe, své rodièe, pro jiné èleny rodiny nebo kamarády. Potom jsme šli na mši sv. do krásného kostela. Po mši sv. následoval další rozchod, který byl tentokráte vìtší. Prošli jsme zbylé stánky a sešli jsme se v parku. Dostali jsme svaèinu a kdo chtìl, mohl jít na rozhlednu. Pøi cestì nazpátek jsme si napustili hostýnskou vodu, která nás pøíjemnì osvìžila, protože byla ledová. Vlakem jsme jeli zpátky do tábora. Kromì Hostýna se nám skoro všem líbila stezka odvahy, kde na nás èekalo pár strašidelných pøekvapení. Byla rozdìlena na dvì skupiny. Starší mìli tu delší a ti mladší kratší. Jinak bylo na táboøe hodnì dalších pøíjemných okamžikù. Na táboøe jsme si kromì jiného užili mnoho legrace. Napøíklad, když jsme se pøetahovali lanem. Hrály holky proti klukùm. Vtom jsme najednou pøistály na zemi. Jenže na zemi pøistáli i kluci, ale jak je to možné? Vysvìtlení jsme získali teprve když jsme vstali a otøepali ze sebe nejenom ty, kteøí pøistáli na nás, ale pøedevším trávu. Vtom jsme to uvidìli, ano bohužel je to tak, ale lano prasklo. Jinak byla také legrace ty první dny. Zpùsobilo to bláto. Byl to velice legraèní, ale lítostivý pohled, když jste vidìli, jak pøed vámi nìkdo bìží a najednou "bum" a už se válel v tom hroznì špinavém blátì, které vypadalo a hlavnì bylo jako pomazánka. Ten, komu se to podaøilo, musel dát okamžitì obleèení ze sebe pryè a potom ho dal vyprat holkám, které si to vzaly na starost. MysUm, že už jen pro tu legraci, ale i pro jiné vìci sem pojede plno dalších dìtí. Veronika a Vladka Janko\}' Se sestrami køes anské lásky od sv. Vincence z Pauly, kleré byly v dobì totality v Srnì, jsem se seznámila pøes svou kolegyní. Jednou jsem s ní k nim zašla a pak už jsem je sama èas od èasu navštìvovala. Sestry peèovaly o staré lidi a bydlely u Milosrdných bratøí (název nemocnice). Vìtšinou jsem si chvíli

10 Okénko novojiéinské farnosti strana 8 - povídala se sestrou vrátnou. Byla ze Slovenska, již starší, moc milá sestøièka. Slovenských sester tam bylo více než èeských. Nìkdy pøišlo do hovorny i více sester, nejvíce jich pøišlo pøed mým odjezdem do Øíma na svatoøeèení Anežky Èeské. Sestra vrátná mi c.! pøi odchodu dávala Zázraèné medajlonky Panny Marie. Vìtšinou dva balíèky v uzavøených prùhledných sáècích po 20 ks byly, posvìcené. ~ Já jsem je pak pøi rùzných pøíležitostech rozdávala. Nejvíce však jsem je vozila na Starý Jièín Marušce Janíkové a ta je rozdávala dále. Tento øád pochází z Francie. Jak je vám jistì známo, zjevila se tam v ulici du Bac I.~::a:~),. 1 v klášterní kapli v roce 1830 sestøe Kateøinì Labonhe Panna Maria. Bylo to prvé z tìch ryznamných zjevení. Pak v roce 1858 Lurdy, La Salette a v r.1917 Fatima. Panna Maria si pøála zhotovení medaile. Všechny znaky na ní pocházejí z nebe. Dala nám je sama Matka Boží. Tìm, kdož je budou nosit, pøislíbila mimoøádné milosti. Jen co zaèali medaili razit a rozšiøovat, zpùsobila tolik rùzných zázrakù, uzdravení, obrácení, mimoøádné ochrany, že ji lid sám nazval "Zázraènou medailí". Z rukou Svaté Panny pøi zjevení vycházely paprsky. Podle jejího vysvìtlení paprsky znamenají milosti, které rozdává všem, co o nì prosí. Nìkteré drahokamy však nezáøily a to vysvìtlila, že to jsou milosti, o nìž lidé neprosí. Ó, bez høíchu poèatá Panní Maria, oroduj za nás, kteøí se k Tobì utíkáme! Povzdech na medaili, nauèila nás ho Panna Maria. Pøeložený je už skoro do všech øeèí. Opakují si ho ve všech konèinách zemì. Z tìch pøípadù pomoci Panny Marie -Zázraèné medajlonky, o nichž vím od sester, Vám o dvou napíši. Za komunismu bylo dovoleno j~dné sestøe z Brna navštívit mateøinec v Paøíži v ulici du Bac. Zpìt vezla èerné sukno na kleriku pro tajnì vysvìceného knìze. Sukno vložila na dno zavazadla, na nì položila medailonku a poprosila Pannu Marii o pomoc. Na celnici pøi kontrole jí žena vyhazovala jednu vìc za druhou. Došlo na sukno. Zahledìla na medajlonku a øekla, aby si to sebrala, zavazadlo odstrèila. Druhý pøípad je z Francie. Na venkovì se ztratilo malé dìvèátko. Celou noc ji hledali a až ráno ji našli v nìjaké jámì. Za ptali se jí, zda se v noci nebála. Dìvèátko odpovìdìlo, že se nebála, protože ji chovala ta Paní, co má na krèku. Marie Ridlová Ahoj kluci a dìvèata, Rád ètu vaše pøíbìhy z novojièinského okénka a proto bych se i já chtìl s vámi podìlit o jeden zážitek. Nejdøíve bych se vás chtìl zeptat, jestli vìøíte v zázraky a jestli jste už ve svém životì nìjaký zažili. Ti, kteøí ano, tak mne lépe pochopí, a ti kteøí ne, tak když budete pozorní a bdìlí, urèitì ve svém životì zázrak

11 Okénko novojièínské farností 5/2000 strana 9 zažijete. Také bych se vás ještì chtìl zeptat, jestli jste nìkdo z vás byli v Medžugorii. Kteøi ano, tak budete vìdìt (pøesnìji), o èem mluvím a když ne, tak se zeptáte rodièu, jak to v Medžugorii vypadá. Ten zážitek, o kterém vám chci napsat, se stal právì zde. Na tom nejvìtším kopci. Byl to kopec ze samého tvrdého kameni, které rùznì vyènívalo. Øeknu vám, je to dost nároèná cesta a pro nìkteré, kteøí si nedávají pozor Gako já), i nebezpeèná. I když zas nìkteøí tam chodi i bosky, ale to jsou už opravdu obìtavci. Urèitì to ti lidé za nìco obìtuji, tøeba za nás dìti. Tak i já s maminkou a tatínkem, babièkou a dìdeèkem jsme byli v Medžugorii. Právì na tom velikém kopci když jsme se vraceli zpátky dolù, já ani nevím jak se to všechno stalo, ale vím to, že jsem bìžel z toho kopce dolù, najednou jsem zakopl a letìl po tìch strašných kamenech asi 3 m dolu. Všichni, kteøí to vidìli, si mysleli, že už snad ani nejsem živý. A já jsem po zastaveni vstal, trochu zmatený a pomaèkaný, ale živý a zdravý. Nikdo tomu nechtìl vìøit. Když jsem si to uvìdomil a domyslel, co se vlastnì stalo, sám jsem tomu nechtìl vìøit, že jsem živý a bez vážného úrazu. Tak dìkuji Pannì Marii za její ochranu, která je všude, nejen na kopci, ale všude vás chrání a chce nám pomáhat a vést nás, když jdeme po nebezpeèné cestì nejen tìlesné, ale i duchovní. Tato veliká událost se mi stala pøed pìti lety, když mi bylo 8 rokù teï mi je 13 rokù, ale tento zázrak se mi už asi nikdy nevymaže z hlavy. Cítím jej stále ve svém nitru, jako by tam byl tím ostrým kamenem vyrytý. A proto bych Vám pøál, budete-li otevøeni a vnímaví na všechno a všechny kolem sebe, urèitì uvidíte zázrak, i když možná ne tak zvláštní, ale to není tak dùležité. Hlavni je, že poznáte, že Bùh je s námi a má nás rád. Vlastnì už jen samotný život je zázrak, že se každé ráno vzbudíme a mùžeme vstát, chodit a celý den nìco dìlat. Hrát si, pomáhat rodièùm, jít do školy i když se nám nìkterým do školy nechce. Tak se s vámi louèím a tìším zase na vaše zážitky ze života a zážitky s Bohem, kterému na nás velmi záleží. Mirek Osobní údaje, které ti pomužou ulehèit hledání Ježl$ Z Nazareta, 33 let, tmavé pleti, èerné vlasy a brada, rány na rukou a nohou. Následuje ho dvanáct nekompromisnlch spoleènlkù. Èasto je vidìn v pøltomnosti nemocných, malomocných, trplclch, chudobných i dìti. Poho~uje lidi revoluènlmi hesly jako "Milujte se navzájem!", "Odpou$tìjte svým nepøátelùm!", "Modlete se za ty, kteò vás pronásleduji!", "Nechte malièkých pnjlt ke mnì (pomozte jim)!" Jestli ho najde$, jdi po jeho stopách! Tvá odmìna? Život vìèný! Jarmila z Kunína

12 Tak si mnì postìžovali jedni rodièe tøí synù. kteøí ztratili víru v Boha. Vídával jsem je vždycky sedávat v kostele v první lavici a jejich synové jako ministranti pøisluhovali u oltáøe. Viditelnì zbožná katolická rodina. Jak je tedy možné. že všichni tøi jejich synové jsou již nejménì potøetí ženatí a jejich víra v Boha (jestli ještì u nich nìjaká existuje) není v souladu s uèením Božím? V jiné zbožné rodinì mìli dva syny, z nichž jednoho nutili na studium na knìze. Dopadlo to nakonec tak, že ten jejich syn místo jako knìz skonèil na psychiatrické léèebnì v Opavì. Jak však vychovali rodièe své tøi syny, z nichž všichni tøi byli vysvìceni na knìze? Poznat jejich rychovu rychovy by bylo jistì velmi zajímavé pro všechny vìøící køest'any, kteøí by je chtìli v dobrém úmyslu následovat. Jakou správnou metodu by mìli køes anští rodièe volit pøi rychovì svých ratolest~ aby nedocházelo k odcizení se jejich dìtí od víry v Boha? Nalézt zde správnou odpovìï pro tu kterou rodinu bude zvláš nesnadný úkol, ale bylo by jistì zajímavé vìdìt, jak ti kteøí rodièe mají vlastní zkušenosti pøi rychovì svých dìtí. Neškodilo by ani, kdyby se v KT vedla pøípadná diskuse o tom jak nejlépe vychovat své dìti. Poutník Jubilejního roku (pokraèování putování farnosti Jindøichùv Hradec po místech Jubilejního roku) Chaldejský Ur Ur byl jednou z prvních vesnických osad založených kolem roku 4000 pøed K. tzv. ubaidiánskými obyvateli Sumeru. Bylo to starovìké velkomìsto v Mezopotámii a jeho pozùstatky leží pøibližnì uprostøed mezi moderním mìstem Bagdádem v Iráku, perským zálivem a jižní èástí øeky Eufr~t na okraji pouštì AI ajarah. Ve starovìku øeka Eufrat protékala poblíž zdí mìsta. Bylo to místo výhodné svou

13 polohou a bylo støediskem rozvoje obchodu a politi-cké moci. Ur byl hlavní støedisko uctívání sumer-ského boha mìsíce -Nanna a jeho baby/ónského protìjšku Sina. Masivní "zigguratu ve výšce 21 m nad pouští. Biblické jméno Ur Chaldeeský se vztahuje k národu Chaldeanskému, který osídlil toto místo kolem roku 900 pøed K. (kniha Genesis 11, 27-32). Poté co byla v Babyl6nii založena chaldeanská dynastie, král Nebuchadnezzar II. zapoèal nové období výstavby v Uru. Poslední babylonský král Nabonidus (vládl pøed K.J, který jmenoval svou nejstarší dceru vysokou knìžkou v Uru, vyzdobil chrámy a zcela pøestavìl ziggurat Nannovi, aby soupeøil dokonce s chrámem Marduk v Babylonu Potom co Babyl6nie pøešla pod vládu Persie, zaèal Ur upadat Do 4.století pøed K. bylo mìsto prakticky zapomenuto, pravdìpodobnì pro pøemístìní øeèištì Øeky Eufratu. Ruiny mìsta byly nalezeny a poprvé odkryty v roce britským konsulem J. E. Taylorem, který èásteènì odkryl ziggurat Nanna. Britské Museum zde zapoèalo v roce 1918 vykopávky. Kromì úplného odkrytí zigguratu výprava odkryla celou è~st ch~mu v Ur a èásti mìsta pùvodnì urèené k bydlení a obchodování. Nejsensaènìjší objev byl Královský høbitov z období kolem roku 2600 pøed K., obsahující umìlecké poklady ze zlata, støíbra, bronzu a drahých kamenù. Na území mìsta samého byly nalezeny tisíce tabulek obsahující administrativní a literární dokumenty, z období od 2700 do 4. století pøed K. Nejhlubší vrstvy mìsta obsahují stopy záplav, jež jsou popisovány v množstvích sumerských, babylonských a hebrejských legend. Všechny vìdecké dùkazy však vypovídají, že šlo pouze o místní povodeò. Katecheze Jana Pavla II. pøi duchovní zastávce u Chaldejského Uru 23. února Oøive než Mojžiš uslyšel na hoøe Sinaj známá slova Jahve: Já jsem Hospod;n, tvùj Bùh, já jsem tì vyvedl z egyptské zemì, z podmínek otroctví (E.1: 20.2), patriarcha Abrahám-již slyšel jiná slova: ))Já jsem Hospod;n, já jsem tì vyvedl z Chaldejského Uru.«Musime se tedy odebrat v myšlenkách k tomuto dùležitému mistu dìjin Bož!ho lidu, abychom zde hledali poèátky smlouvy Boha s èlovìkem. To je dùvod, proè v tomto roce Velkého jubilea tim, že se ubirárne v srdci k poèátkùm smlouvy Boha s lidstvem, náš pohled se obraci k Abrahárnovi, k mistu, kde on uslyšel Boži voláni a odpovìdìl na

14 nì poslušnosti víry. Spolu s námi také židé a muslimové vzhlížejí k postavì Abraháma jako ke vzoru bezpodmíneèné podøízenosti Boží vùli. Autor listu Židùm píše: Protože Abrahám vìøil, uposlechl Boží výzvu, aby se vystìhoval do zemì, kterou mìl dostat v dìdièné držení, vystìhoval se, aèkoliv nevìdìl. kam jde (Žid //,8). Hle, Abrahám, kterého apoštol nazývii naším otcem ve víøe (srov. ØÍlI/ 4, //-/6), uvìøil Bohu, svìøil se tomu, který jej povolal. Uvìøil zaslíbení.,\\ I, 1 t;. Mluvime teï snad o trase jedné z nesèetných migraci typických "'" D (!- pro epochu, ve které bylo pastevectvi základní ekonomickou životní formou? Snad. Nicménì jistì nešlo pouze o toto. V Abrahámovì pl'ihìhu, kterým zaèínají dìjiny spásy, mùžeme již postl'ehnout jiný '.Ii l I) \' ~ význam povoláni a zaslibeni. Zemì, do které se odebírá èlovìk vedený Božim hlasem, nepatl'i výluènì zemìpisu tohoto svìta. Abrahám. vìl'ici, který pi'ijimá Boži pozváni, je tim, kdo smìl'uje do zaslfbené zemì, která není z tohoto svìta. V listì Židùm èteme: Protože mìl Abrahám víru, pøinesl lzáka v obìt; když byl podroben zkoušce. Svého jediného syna obìtoval, tøebaže mu bylo slíbeno:»od lztíka budeš mít potomstvo, které ponese tvé jméno«(žid 1/,/7-/8). To je vrchol Abrahámovy viry. Abraháma vystavil zkoušce Bùh, v nìhož naprosto dùvìøoval, ten Bùh, od nìhož pl'ijal zaslfbeni, které se týká vzdálené budoucnosti:»od ]záka budeš mít potomstvo, které ponese tvéjméno«(žid//,/8). Zde neplatí lidské výpoèty; je tøeba používat Boží mìøítka. Jen tak mùžeme správnì pochopit význam poslušnosti toho, který doufal a vìøil, aèkoliv už nebyla nadìje (Øím./,18). Doufal, že se stane otcem èetných národù, a dnes se jistì raduje s námi, protože Boží zaslfbeni se naplòuje v prùbìhu vìkù od pokolení do pokolení..,.~.~ '.c»váš otec Abrahám zajasalv nadi!)l,ze uvldlmujden; uvldel ho a zaradoval se z nìho«. (JIJn 8,56) My dnes spojme svùj hlas s Pannou, dcerou sionskou, hlásejme, že Bùh se rozpomnìl na své milosrdenstv~ jak slíbil našim pøedkùm, Abrahámovi a jeho potomstvu navìky (Lk 1,55). Jan Pavel II.

15 Odpovídáme na Vaše dotazy -Jáký je smysl znamení kòze? u.,uw...'.--""li"" "c.".".,-=.=-",.~-==.. ~~--~~~ V mìsíci záøí máme svátek Povýšení sv. køíže. Køíž stojí jako znamení v centru života køes ana. Vlastnì pùvodnì byl køíž nástroj, kterým odcházeli z tohoto svìta nejvìtší zloèinci a lidé na okraji spoleènosti. Vlastnì i Kristus odchází s podobným odsouzením z tohoto svìta na køíži. Jeho smrtí se symbol køíže mìní. Stává se znamením a zároveò nástrojem spásy a vykoupení. Je cestou ke vzkøíšení a životu. Sám Ježíš kjeho nesení zve své následovníky. Mnohem pozdìji, v dobì svobody køes anù ve 4. století se teprve zaèíná užívat znamení køíže v køes anství. Jeho smysl mùže být. rùzný -prostøedek spásy, znamení lásky, nástroj vykoupeni. Má vlastnì dvì bøevna, která znázoròují dvì roviny našeho života. Vertikální nás spojuje s Bohem a horizontální s lidmi navzájem. Kde se bøevna protínají je køíž -nástroj, na kterém zemøel Ježíš. Svìt Boží a lidí se tak spojuje skrze køíž v Ježíši. Proto bychom mìli toto znamení konat dùstojnì v úctì a lásce. Uème tomuto znamení køíže dìti a sami zaèínejme vše ve svém životì tímto znamením. Spojuje nás s Bohem i lidmi. P.A/ois Peroutko mìl první mši svatou v Novém Jièínì novoknìz Piotr Rak, který dosud pùsobil v Novém Jièínì jako jáhen. Po mši svaté probìhlo s ním setkání farníkù na farské zahradì. Nyní jako knìz pùsobí v Tøinci sloužil mši svatou ve farním chrámu novoknìz Miroslav Horák se uskuteènila v rámci jubilejního roku pou na sv. Hotýn se konala pou novojièínského dìkanátu k Pannì Marii Frýdecké se konala hlavní pou v naší farnosti na Radhošti byla pout' mužù probìhl jubilejní den školní mládeže a uèitelù (k jeho prùbìhu se vrátíme v pøíštím èísle).v øíjnu se uskuteèní jubilejní den farnosti

16 Putování kunínských a šenovských. Na zaèatku prazdnin 6.èervence se uskuteènila pou kunínských a šenovských farníkù na Velehrad. Pokud vas zarazilo datum, jeli jsme opravdu a schvalnì. Atmosféra hlavni poutì ještì nestaèila "vyèichnout", ale zaroveò jsme si užili klidu a soukromí. Po mši svaté, kterou jsme slavili spoleènì s poutníky z Kojetína, jsme odjeli do Blatnice ke sv. Antoníèkovi. O tom, jak malo z nas zna toto poutní místo, svìdèí fakt, že jsme sluncem zalitou kaplièku malem minuli. Pomodlili jsme se zde litanie ke sv. Antonínovi, pøeèetli životopis svìtce. Pan kostelník nas kratce seznamil s historií a mìli jsme možnost prohlídky nebo nakupu naboženské literatury a upomínek. Dalším cílem putování byla Nívnice. Zde bylo domluveno setkání s otcem Josefem Nuzíkem. Ten nás provedl kostelem a pak nás pozval na faru. Po krátkém posezení, kdy jsme byli pohoštìni výbornými koláèky (a nejen jimi)jsme se vydali na cestu domù. Na cestì zpìt bylo ještì zastavení v Luhaèovicích v novém kostele svaté Rodiny. Domù jsme dorazili kolem /9 hodiny štastni, spokojeni a posilnìni. Snad nás jen mrzelo to, že autobus nebyl plnì obsazen. Za zlíéastnìné poutníky J. Nevìøi/ová PO ÚT ST (;T 6.45 farní kostel Španìlská kaple 6.45 farní kostel farní kostel 6.45 farní kostel Španìlská kaple 6.45 farní kostel farní kostel pa 80 NE 6.45 farní kostel mše svatá pro rodièe s dìtmi a mládež ve farním kostele farní kostel nemocnice (s nedìlní platností) 7.15 farní kostel Španìlská kaple Možnost sv. zpovìdi vždy pùl hodiny pøed ka2doumši svatou,v pátek i bìhemveèernf mše svaté, v nedìli i bìhem mše sv pokud otec Michal Petr nebude zastupovat v jiné farnosti Vydává Øímskohalolichá farnost Nový Jitín, Zerotínova 24, Nový Jitín, 741 Of, tel: Dotazy, pfipomínhy, podnéty a pfispévhy možno podat formou schránhy S iogem tasopisu ve farním chrámu nebo na fafe, ti u Ant Urbana mlad~ího ( ) Vydáno pro vnitfní pottebu farnosti

17 Zdravím Vás po prázdninách, které' nevím jak Vám, ale mì utekly velmi. rychle. Nechápu, proè jsem tolik rodièù okolo sebe slyšel øíkat -,jenom a už ty prázdniny skonèí!" No, možná vím, proè to øíkali. Trochu (nìkdy i trochu více) jsme si dìlali co jsme chtìli a nedìlali do èeho se nám nechtìlo, takže jsme za ty dva mìsíce zvlèili, zdivoèili a já nevím jak ještì jinak nás naši rozumní dospìlí oznaèili. Pøesto všechno si mys/fm, že nám zùstalo dobré srdce, milující nejen své rodièe, ale i brachu nebo ségru, --I kteøí nám obèas dovedou pìknì lézt na nervy. ~ r--' ~~'-"u.. A aby naše srdce skuteènì bylo dobré a dokonce bylo poøád lepší, je tøeba do nìj pozvat Pána Ježiše. Ráno, když se vzbudím, ještì v posteli Mu øeknu "Pane Ježíši, pro tebe tento den." Chci Mu ho dát jako dárek, se vším co mì za ten den potká (dobrého i zlého). Mnohem lépe se mi pak vstává z vyhøáté postýlky. A vìøte, že celý ten den je pak jiný (lepší). Tak to dìlám já, -'- ale je spousta možností a každodenních pøíležitostí, jak nabídnout své srdce bohu. Petra se sehnula a sebrala ze zemì èervené strouhátko." To je moje," nastavil ruku Radek. "Ne, je moje. Podí~ej se mám ho podepsané. " "Tak kde je to moje?" zlobil se Radek. "Nevím, nemám ho, " odpovìdìla Petra a otevøela svoje pouzdro.,,0 èem se tam dohadujete "? Pøerušila je paní uèitelka. " Vzala mi moje strouhátko' " øekl Radek. "To není pravda, je moje. Podívejte se, je podepsané." "Tak toho nechte a poslouchejte," vyzvala je paní uèitelka a otoèila se k tabuli. Když Petra ukládala svoje strouhátko do pouzdra, objevila tam ještì další. Bylo zrovna tak èervené jako to její. Uvìdomila si, že to druhé není její a že by ho mìla vrátit Radkovi, ale bála se, že by jí pøede všemi oznaèil jako zlodìjku. Proto radìji zavøela pouzdro a snažila se dávat pozor.

18 Vyuèování už bylo témìø u konce, a stále nevìdìla, jak strouhátko vrátit. Teprve když zazvonilo a skonèila poslední hodina, rozhodla se, že odejde ze tøídy poslední a položí ho Radkovi na lavici. On ho tam zítra najde a bude vše v poøádku.. " Tak pojï Petro. Musím zamknout dveøe. Mám poradu a pospíchám, " oslovila jí uèitelka, když vidìla, jak pomalu ukládá své vìci do tašky. Petra nevìdìla, co má dìlat. Rychle naházela knihy do aktovky a ryšla ze tøídy. Ten den musela na strouhátko myslet až do veèera. A když pak maminka za ní pøišla, aby se s ní pøed spaním pomodlila, dala se Petra do pláèe a svìøila se ji se svým problémem. "Samozøejmì, že bych ti mohla øíct, co máš dìlat, ale myslím, že to víš i bez mé rady," odpovìdìla ji na to maminka. Druhý den pøišla Petra do školy mezi prvními. Sotva vešla do tøídy zamíøila si to rovnou k uèitelce a vyndala z tašky èervené strouhátko. "Musím Vám nìco øíci," povìdìla chvìjícím hlasem a rysvìtlila ji, jak ho našla. Paní uèitelka se na ni vážnì podívala a potom ø~kla: "A co myslíš, ted?" "Asi bych ho že bys mìla udìlat mìla vrátit,,. odpovìdìla Petra, otoèila se a šla pomalu k lavici, kde sedìl Radek. "Radku, našla jsem tvoje strouhátko," zašeptala. "Jo, no to je fajn. Kde bylo?" Zeptal se jí. " V mojem pouzdøe. To které spadlo, bylo skuteènì moje. Ale nevím, kdy jsem to pøehlédlt;1 a dala tam také to tvoje. Promiò, že jsem ti ho nevrátila hned vèera." Radek se zamraèil a bylo vidìt, že chce øíci nìco ošklivého. Ale pak se zarazil a pochvili s úsmìvem odpovìdìl. "To jsem r4d, že se našlo. Dík, všechno je v poøádku.,. Petra byla š astná, že dovedla svou chybu pøiznat a napravit. A víte, kdo byl také rád? Váš l'arníèek

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III.

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III. Triod postní Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne Díl III. Od Lazarovy soboty, pøes Kvìtnou nedìli a do Velkého ètvrtku (ve strastném týdnu) Notáø Obsahuje promìnné hymny (pøedevším

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ Ètrnáct pøíbìhù pro malé a velké Vypráví: Ursula Marcová Ilustroval: German Frank Pøíbìh první Když se Tom probudil, nevìøil svým oèím. Bylo to jako ve snu. Ležel na mìkké

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Slu ba ve všední dny a v sobotu

Slu ba ve všední dny a v sobotu Pojïte, pokloòme se Varianta pro všední den (staroruský nápìv) Slu ba ve všední dny a v sobotu Následuje zpìv troparù a kondakù (podle typikonu, viz str. 2). Tropary, kondaky, prokimeny a zpìvy ke svatému

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová Milým pøekvapením pro nás byl první výtisk naeho èasopisu, který potìil nejen nás, ale i nae rodièe, známe, kamarády. S nadením jsme se vrhli na druhý díl, ve kterém Vám popíeme ná výlet do Èeského Krumlova,

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999. Obsah

Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999 Obsah Pozvánka na Koulovaèku 1999 Jaké

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013

ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013 ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013 !! $ % &!"!#!!!! ' "( '$ ' $ ' "!"" "#" ") % " ÚVODNÍK Vítáme Vás v novém školním roce. Věříme, že jste si o prázdninách dostatečně odpočinuli

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Ahoj mladý odvážlivèe. Já jsem divoké prasátko Karel a tohle je mùj kamarád lev Pepa. Místní lidé nás oba zvolili do znaku mìsta. Jsme moc

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

1 (AT) Heidenreichstein - Litschau 13,1 km

1 (AT) Heidenreichstein - Litschau 13,1 km 1 (AT) Heidenreichstein - Litschau 13,1 km 12 Itinerář Informace celk. dist. místo 0,0 0,0 Heidenreichstein, Tagesstätte Zuversicht 0,1 0,1 Heidenreichstein, Güterweg Altmanns 1,4 1,3 Altmanns, Altmannser

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult JOHAN RICHTER Eko-konzult Prvním pøínosem vìštìní z kávové sedliny je, že pomáhá lepšímu sebepoznání. Nìkteøí možná øeknou: Ale vždy já se pøece znám dobøe. Dalším pøínosem vìštìní je to, že dává lidem

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3855. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, Kdo to může jít 6. ledna večer

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, Kdo to může jít 6. ledna večer My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, Kdo to může jít 6. ledna večer Ahoj, holky a kluci, ano, je to tak, v letošním roce slavím své desáté narozeniny.

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Školní rok

Školní rok Školní rok 1908. - 1909. Zmìny ve sboru uèitelském Na uprázdnìné místo po uèiteli Oldøichu Vondráškovi, jmenován c. k. okresní školní radou bez dekretu pan Jan Pexider, dosud výpomocný v okresu. Vynesením

Více

Lunární kalendáø. Legenda:

Lunární kalendáø. Legenda: Legenda: Beran Býk Blýženci Rak Lev Pana Váhy Štír Støelec Kozoroh Vodnáø Ryby Lunární kalendáø Lunární kalendáø, který nyní máte v rukou, je vypoèítaný dle Keplerových zákonù. Pro vyhodnocení lunárního

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více