MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU"

Transkript

1 MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Lubomír Čížek a), Rudolf Kořený b), Adam Hernas c), Ivo Juřička d), Stanislav Lasek a) a) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra materiálového inženýrství, 17. listopadu 15, 70833, Ostrava Poruba, ČR, ČR, b) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra Slévárenství, 17. listopadu 15, 70833, Ostrava Poruba, ČR, c) POLITECHNIKA ŚLASKA, Wydzial Inźynieii Materialowej, Metalurgii, i Transportu, Katedra nauki o materialach, ul.krasińskiego 8, Katowice, Polsko, d) ČKD Motory a.s.- Metalurgie, Hradec Králové, ČR, Abstrakt Hořčík a hořčíkové slitiny nacházejí stále větší praktické využití zejména v leteckém a automobilovém průmyslu a to pro kombinaci svých specifických vlastností, jako je nízká měrná hmotnost (1 740 kg/m 3 ), hodnota elastického modulu (45 GPa) a pevnostních charakteristik (mez pevnosti MPa). Tento rozvoj se v poslední době pozoruje i v České Republice a studiem hořčíkových slitin se zabývá stále větší počet pracovišť, včetně zájmů mnohých podniků. Předložená práce podává přehled možností využití odlitků z hořčíkových slitin v automobilovém průmyslu. V experimentální části práce jsou pak ověřeny strukturní a mechanické charakteristiky odlitků ze slitiny AZ ÚVOD V současné době lze pozorovat rostoucí zájem o inovací technologií hořčíkových slitin v mnoha průmyslových odvětvích. Důsledkem tohoto trendu je vědeckotechnický rozvoj v této oblasti a výsledky studia struktury, vlastností a aplikace hořčíkových slitin jsou stále více publikovány a prezentovány na mnoha úrovních [1-6]. Jednou z mnoha oblastí využití hořčíkových slitin je automobilový a letecký průmysl a to pro kombinaci svých specifických vlastností, jako je nízká měrná hmotnost (1 740 kg/cm 3 ), hodnota elastického modulu (45 GPa) a pevnostních charakteristik (mez pevnosti MPa). Hořčíkové slitiny mají vysoký poměr napětí / hmotnost (Rm / hustota) srovnatelný s ostatními konstrukčními kovy. Magnesium má relativně dobrou elektrickou vodivost (38,6 % IACS) a tepelnou vodivost (154,5 W/m.K). Rovněž vysoké jsou jeho charakteristiky útlumu, takže je schopen absorbovat elastické vibrace. 1.1 Rozdělení hořčíkových slitin Obvykle slitiny na bázi hořčíku běžně komerčně využívané dělíme podle užití těchto hlavních legujících prvků: manganu, hliník, zinek, zirkonium a prvky vzácných zemin. Toto dělení je následující: hořčík mangan hořčík hliník mangan hořčík hliník zinek mangan hořčík zirkonium 1

2 hořčík zinek zirkonium hořčík prvky vzácných zemin zirkonium hořčík stříbro prvky vzácných zemin zirkonium hořčík yttrium prvky vzácných zemin- zirkonium V poslední době v řadě hořčíkových slitin se objevuje thorium. Jeho užití můžeme sledovat v následujících typech slitin: hořčík thorium zirkonium hořčík thorium zinek zirkonium hořčík stříbro thorium- prvky vzácných zemin zirkonium Problém užití thoria je v některých zemích omezen z důvodů, že thorium patří k radioaktivním prvkům. K označování hořčíkových slitin není zaveden speciální mezinárodní systém, ale existuje trend označování těchto slitin na základě dělení podle amerického systému ASTM. Často se k rozdělování hořčíkových slitin využívá kritérií obsahu hliníku jako hlavního legujícího prvku na slitiny s hliníkem a slitiny bez hliníku nebo podobně pro hlavní legující prvek zirkonium na slitiny bez zirkonia a slitiny se zirkoniem. V současné době se vyvíjejí další skupiny hořčíkových slitin, případně kompozitních materiálu s hořčíkem [1-3]. V souvislosti s konečnou formou užití hořčíkových slitin se tyto dělí na: slévarenské slitiny (casting) slitiny pro tváření (wrought) prášková metalurgie 1.2 Výroba a využití hořčíkových slitin pro automobilový průmysl Jak už bylo řečeno výše, hořčíkové slitiny jsou velmi atraktivní ve využití v automobilovém průmyslu z důvodů redukce váhy vozidla, která má přímý dopad na snižování spotřeby paliva a nepřímo na ochranu životního prostředí. Strategie rozvoje hořčíkových slitin se stává rozhodující ve výrobním procesu většiny významných automobilových firem [2]. Pro široké spektrum komponent pro automobily jsou v převážné míře využívány slévárenské slitiny hořčíku v mnoha výrobních modifikacích, i když se rozvíjejí trendy užití slitin tvářených. Nejpoužívanější slitiny pro slévárenské účely jsou slitiny typu Mg-Al-(Zn,Mn), které současně tvoří nejstarší skupinu slitin hořčíku. Její výhodou jsou optimální vlastnosti při poměrně nízkých výrobních nákladech. V poslední době se k výrobě využívá přídavku zirkonia, který má za následek zjemnění zrna a tím dosažení zejména lepších mechanických vlastností, ovšem na úkor vyšší technologické náročnosti výroby a vyšší ceny slitiny. Hořčíkové slitiny jsou využívány v částech motoru a převodové skříni, pro výrobu kol, na šasi i v interiéru. Na příklad koncern Ford předpokládá snížení hmotnosti automobilů Mondeo a Contour o 30%, čímž zredukuje úsporu paliva cca o 50%. Podobný trend je možno sledovat u firem japonských a dalších. Dá se předpokládat, že obdobná situace v nejbližším období se bude vyvíjet i v automobilovém průmyslu v České Republice. Situace našich výrobců je složitější v tom, že zde existuje jediná slévárna hořčíkových slitin v ČKD Motory a.s., závod Hradec Králové, vybavená pouze technologií lití do pískových forem. Z výše uvedeného vyplývá skutečnost, že v tomto příspěvku bude pozornost zaměřena na slitiny slévárenské [5,6]. 2

3 2. SLÉVÁRENSKÉ SLITINY HOŘČÍKU Je patrné, že výroba odlitků z hořčíkových slitin je v technicky vyspělých státech zvládnuta. I když výroba odlitků z těchto slitin s sebou nese určité metalurgické problémy při jejich tavení a technologické zvláštnosti při odlévání odlitků, je třeba uvážit především jejich pozitivní vlastnosti: středně vysoké teploty přehřátí a odlévání mezi 700 až 780 C, velmi nízká měrná hmotnost slitin až 1850 kg/ m 3,možnosti odplyňování a ovlivňování primární licí struktury, velmi dobrá obrobitelnost při mechanickém obrábění, možnost zvýšení hodnot mechanických vlastností tepelným zpracováním. Nižší korozivzdornost ve srovnání se slitinami hliníku se dnes řeší zvýšenou čistotou výchozích materiálů pro tvorbu slitin. Jedním z rozhodujících faktorů dalšího rozšiřování výroby odlitků ze slitin hořčíku je bezesporu cena vstupních surovin, výška výrobních nákladů a s tím související cena odlitků. Tato cena musí být bezesporu vyvážena pozitivním přínosem v případě použití právě slitin hořčíku. Rozhodují také cenové relace mezi odlitky ze slitin hliníku a hořčíku v jednotlivých státech. Ve světě i v České republice je dlouhodobě zavedena a normována slitina s označením AZ91, která může být označena symbolem MgAl9Zn1Mn a která je nazývána Elektron. V současné době platí pro tuto slitinu ČSN z roku Norma uvádí chemické složení slitiny takto. 7,5 9,0 hm. % hliníku, 0,2 0,8 hm. % zinku, 0,15 0,5 hm. % manganu a zbytek tvoří hořčík, doprovodné prvky se připouštějí maximálně do výše 0,25 hm % křemíku, 0,10 hm. % mědi, 0,08 hm. % železa, 0,01 hm. % niklu, 0,01 hm. % berylia, 0,003 hm. % zirkonia, 0,002 hm. % titanu, celkem doprovodných prvků 0,40 hm. %. V našich podmínkách se odlévají odlitky převážně do pískových forem, ČSN však zahrnuje údaje i pro odlévání do kovových forem a také pro odlitky lité pod tlakem. 2.1 Metalurgie slitin hořčíku Česká republika nevyrábí ani čistý hořčík, ani slitiny hořčíku, a proto je nutno vsázkové materiály nakupovat v zahraničí. Je možno objednávat přímo housky slitiny podle platné ČSN nebo nakupovat jednotlivé potřebné předslitiny Hořčíková slitina AZ91HP jde o vysoce čistou slitinu s nízkým obsahem železa pro odlitky automobilových kol- se na počátku roku 2001 nakupuje za cca 100,-Kč/kg, slitina A63- hořčíková slitina pro odlitky anod ( do bojlerů, do země) za 97,-Kč, čistý hořčík Mg (99,9 hm. % ) za cca 80,-Kč a slitina AlZn6Mn3 za cenu cca 88,-Kč. Je tedy patrné, že ceny jsou vyšší než u slitin hliníku a jsou obdobné jako u slitin mědi. Čistý hořčík má Pilling-Bedworthův poměr menší než jedna, slitiny hořčíku nejsou schopny vytvořit dostatečně souvislou ochrannou vrstvu oxidů, a proto je nutno taveninu chránit krycím tavivem nebo jiným vhodným způsobem. Velmi dobré zkušenosti jsou s tavením slitin v elektrických indukčních kelímkových pecích nízkofrekvenční bez jádra v ocelových kelímcích.) 2.2 Technologie výroby odlitků ze slitin hořčíku Klasická výroba odlitků do pískových netrvalých forem je poněkud odlišná od výroby odlitků z jiných slitin. Je nutno připomenout klasické přidávání síry a kyseliny borité nebo jiných látek do formovací směsi, odlišné řešení vtokových soustav pomocí tzv. lištových vertikálních licích kanálků o rozměrech 35 x 7 mm, zásadní používání podtlakových vtokových soustav s poměry průřezů lištový vtok : lichoběžníkový odstruskovač: zářezy = 1:2:3 nebo 1:2:4. Vtokové zářezy se navrhují ploché, tj. se šířkou v půdorysném pohledu do 60 mm s výškou do 6 mm. Je logické, že se doporučuje použití keramických, kovových cedítek a v optimálním případě keramických filtrů. Technologie výroby odlitků do písku je také charakteristická rozsáhlým použitím vnějších chladítek i poměrně dokonalým nálitkováním. Nálitky jsou obvykle vyšší, štíhlejší proto, že hustota roztavených slitin je velmi nízká, takže metalostatický tlak při dosazování slitiny při tuhnutí je rovněž malý. Větší 3

4 výška zajišťuje vyšší metalostatický tlak a tím přispívá k dosažení co nejvyšší měrné hmotnosti slitiny. Jedním z charakteristických znaků technologie výroby odlitků ze slitiny AZ91 a jejich modifikací je nízké využití tekutého kovu v odlitku, které se pochybuje okolo 50 %, ale může být i nižší. Operace, které souvisí s čištěním odlitků, jsou velmi podobné jako u slitin hliníku, při práci je nutno dodržovat příslušná bezpečnostní opatření. Odlitky ze slitin hořčíku se tepelně zpracovávají, slévárna musí být vybavena příslušnými pecemi pro tepelné zpracování v inertní atmosféře nebo v prostředí s ochrannou atmosférou. 2.3.Další trendy rozvoje výroby odlitků hořčíkových slitin Uplatnění dalších metod výroby odlitků je dáno především počtem požadovaných odlitků. Vysoká sériovost je dnes především u výroby automobilů, takže rozhodujícím faktorem v tomto případě bude použití slitin hořčíku v konstrukci automobilů. Lze očekávat, že bude používána především metoda tlakového lití odlitků ať s teplou nebo studenou tlakovou komorou. Slitiny hořčíku lze také velmi výhodně odlévat gravitačním litím do kovových forem nebo též vyrábět odlitky na nízkotlakém licím zařízení. Při lití odlitků z hořčíkových slitin pod tlakem se navíc v maximální míře uplatní konkurenční výhoda v porovnání se slitinami hliníkovými. V důsledku nižší entalpie při teplotě lití umožňuje rychlejší takt, což spolu s větším množstvím výrobků na jednotku hmotnosti taveniny umožňuje výrazně vyšší produktivitu výroby. Životnost nástrojů a forem, jejichž výroba představuje v technologii tlakového lití nejvyšší náklady, je při lití hořčíkových slitin až o 50% delší než v případě slitin hliníkových, neboť hořčík je v kontaktu s ocelí méně agresivní. Kusová cena odlitku z hořčíkové slitiny se tak může přiblížit ceně odlitku hliníkového. Vynikající slévárenské vlastnosti hořčíkových slitin umožňují odlévat odlitky složitých tvarů a různých velikostí. Důsledným využitím této přednosti je možno vyrobit jako jeden odlitek i díl, který je jinak nutno montovat z několika součástí. V tomto smyslu nabízejí hořčíkové slitiny možnost další úspory nákladů, navíc spojenou s omezením jedné z příčin hlučnosti. Mezi ekonomické přednosti hořčíkových slitin je třeba zařadit také jejich dobrou recyklovatelnost, která dává možnost jednak zpracovávat vlastní odpady přímo ve slévárně, jednak usnadňuje likvidaci součástí po skončení jejich životnosti. Tento faktor nabývá zvláštní důležitosti, neboť v současné době jsou ve vyspělých státech přijímána zákonná ustanovení o povinnosti výrobce zajistit likvidaci vlastního výrobku s maximálním novým využitím použitých materiálů. V perspektivě zvyšování celkové spotřeby hořčíkových slitin je také možno očekávat snižování cen odlitků v důsledku vyššího využití zpracovatelných odpadů. Situace našich výrobců je složitější v tom, že zde existuje jediná slévárna hořčíkových slitin v ČKD Motory a.s., závod Hradec Králové, vybavená pouze technologií lití do pískových forem. Nelze tedy předpokládat okamžité zahájení výroby odlitků, pro kterou tato technologie není vhodná. Nelze ani očekávat, že při současném stavu spotřeby součástí z hořčíkových slitin v českém strojírenství by bylo ekonomicky výhodné investovat do zavedení tlakového lití. Na druhé straně je tu však základ pro dovedení vývoje alespoň do stádia prototypu, který by se pak mohl stát podnětem k úvahám o takové investici. 3. POUŽITÝ MATERIÁL A EXPERIMENTÁLNÍ TECHNIKA Ke studiu struktury a vlastností hořčíkových slitin pro aplikaci v automobilovém průmyslu byly použity odlitky kol automobilu, vyráběné firmou ČKD Motory a.s., závod Hradec Králové ze slitiny AZ91 tepelně zpracované na T4 jak je dáno příslušnými normami pro tuto slitinu. Chemické složení slitiny odpovídalo příslušné normě ČSN Na obr.1 je 4

5 zobrazen řez odlitku kola automobilu s označením vybraných vzorků, užitých pro metalografické pozorování struktury. KO1-4 KO1-2 KO1-3 KO1-1 Obr.1. Řez odlitkem kola automobilu V průběhu zavádění technologie lití automobilových kol byly v některých případech pozorovány jevy, vedoucí k destrukci kola, resp. k typickým vadám na povrchu kola (obr.2- obr.6), zejména v oblasti nálitku, případně byly pozorovány větší či menší řediny po průřezu kola. Výše uvedené makrosnímky byly zhotoveny makrokamerou. Obr.2. Část odlitku kola s povrchovou vadou 5

6 Obr.3. Detail odlitku kola na obr.2. s povrchovou vadou na vnitřní straně v místě ozn.3. a) b) Obr.4. Detaily částí odlitků dalších kol s typickými povrchovými vadami 6

7 Pokračování obr.4. Detaily částí odlitků dalších kol s typickými povrchovými vadami Dále byly pro metalografický rozbor odebrány vzorky z dodaného autokola, zobrazeného na obr.1. Označení vzorků bylo provedeno podle schématu na obr HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ Byl proveden popis vyskytujících se vad a metalografický rozbor struktury na vzorcích autokola, zobrazeného na obr Popis vad odlitků kol Při odlévání hořčíkových slitin lze při odchylkách od předepsaného technologického postupu pozorovat některé typické vady jako jsou pórovitost uvnitř materiálu, vznik dutin na povrchu odlitku, které mohou být způsobeny obsahem plynů v roztaveném kovu, resp. při jejich vylučování ze stěny formy při její nesprávné přípravě před litím (např. obr.3, 4b, 4c). Mikropóry byly rovněž pozorovány v objemu kovu kola zobrazeného na obr.1 v oblasti KO1-2. Další vady pak mohou vznikat bouřlivou reakcí roztaveného kovu s vnitřním povrchem formy, zejméná při přehřátí taveniny při odlévání, resp. nedostatečném odvodu tepla při tuhnutí (např. obr.4a). 4.2 Metalografický rozbor vybraných vzorků Vzorky byly připravovány standardními metalografickými postupy a leptány nitalem. Metalografický výbrus odpovídá vyznačeným plochám na obr.1: Struktura vzorků zobrazená na obr.5 je tvořená dvěma strukturními oblastmi: majoritní fází, tvořenou tuhým roztokem Al v Mg a lamelární strukturou ( podivným eutektikem - v anglické literatuře ozn. divorced eutectic), tvořenou tuhým roztokem Al v Mg s precipitující fází Al 12 Mg 17 při nerovnoměrném ochlazování na hranicích zrn. Tato fáze se po intenzivnějším naleptání, resp. při menších zvětšeních na obrázcích jeví jako tmavá plocha. Majoritní fáze dále obsahuje dva typy vměstků: a) kulového tvaru tvrdší, b) tyčinkovitého tvaru měkčí Struktura a složení precipitujících fází budou diskutovány podrobněji v práci [8]. Z obr.5 dále vyplývá, že struktura po odlití a následném TZ- T4, není stejná ve všech částech kola. Struktura KO1-1 obsahuje největší zrno, pak následuje struktura KO1-3, KO1-2 a struktura KO1-4 má zrno nejmenší a zároveň nejmenší obsah eutektika, což odpovídá podmínkám tuhnutí, závisejícich mimo jiné na tloušťce stěny materiálu. c) 7

8 KO1-1 KO1-2 K01-3 KO1-4 Obr.5. Ukázky mikrostruktury autokola KO1 z míst podle obr.1. Zv: 200x 8

9 5. ZÁVĚR Cílem tohoto příspěvku je znovu připomenout a upozornit na celkové světové trendy ve využívání moderních progresivních materiálů pro výrobu odlitků. Mezi tyto materiály rozhodně patří slitiny hořčíku se svými fyzikálními, chemickými i mechanickými vlastnostmi. Jejich rozšíření bude dáno potřebou konstruktérů mít k dispozici materiál s nízkou měrnou hmotností a vysokými mechanickými vlastnostmi., to znamená s vysokými hodnotami tzv.specifické pevnosti. Tyto požadavky je nutno spojovat především s rozvojem automobilového průmyslu, případně potřebami výroby spotřebního zboží s velmi nízkou hmotností včetně výpočetní techniky a přístrojů elektroniky. Výroba odlitků ze slitin hořčíku musí být realizována na vysoké technické úrovni, a proto si její realizace vyžádá investice do potřebných strojů a zařízení. Příspěvek má také naznačit, že se Vysoká škola báňská Technická univerzita v Ostravě spolu s podnikem ČKD MOTORY a.s., Hradec Králové, výrobcem odlitků ze slitin hořčíku, budou v následujícím období zabývat dalšími možnostmi aplikace odlitků ze slitin hořčíku, zejména pro automobilový průmysl. V rámci experimentálních prací byly zvládnuty základní metody studia strukturních charakteristik hořčíkových slitin a jsou rozpracovány další metody identifikace vad, stanovení mikrosegregačních charakteristik, korozních charakteristik a mechanických vlastností. LITERATURA [1] AGHION, E., BRONFIN, B. Magnesium Alloys Development towards the 21 th, In Sborník z konference Materiasls Science Forum. Switzerland : Trans Tech Publication, 2000, s [2] ASM Specialty Handbook- Magnesium and Magnesium Alloys, ed. Avedesian, M.M., Baker, H., ASM International, USA, 1999, s [3] PTÁČEK, L., Slitiny hořčíku- současný stav vývoje a použití, In Sborník z konference METAL Ostrava : Tanger, 2001, s [4] DAVIS,J.R. : Metals Handbook, Desk Edition, Second Edition, ASM International, The Materials Information Society, USA, 1998, s [5] GRÍGEROVÁ,T.,-LUKÁČ,I.,-KOŘENÝ,R. : Zlievárenstvo neželezných kovov,1. vydání, ALFA SNTL, Bratislava 1988, 421 s. [6] BAMBERGER,M.: Structural refinement of cast magnesium alloys, Materials Science and Technology, Vol.17, January 2001, s [7] ČÍŽEK, L., a kol., structure and Properties of the Selected magnesium Alloys, In Sborník z konference Achievements in Mechanical and Materials Engineering, ed. L.A.Dobrzaňski, Gliwice, 2001, s [8] ČÍŽEK, L., a kol., bude publikováno Práce byla vytvořena s finanční podporou GAČR č. GA-106/01/

Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91.

Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91. Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91. Hubáčková Jiřina a), Čížek Lubomír a), Konečná Radomila b) a) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Fakulta

Více

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM INFLUENCE OF ALUMINIUM CONTENT ON BEHAVIOUR OF MAGNESIUM CAST ALLOYS IN BENTONITE AND FURAN SAND MOULD

Více

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY Vít Janík a,b, Eva Kalabisová b, Petr Zuna a, Jakub Horník

Více

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny METALOGRAFIE II Oceli a litiny Slitiny železa, uhlíku a popřípadě dalších prvků se nazývají oceli a litiny. Oceli jsou slitiny železa obsahující do 2,14 hm. % uhlíku, litiny s obsahem uhlíku nad 2,14 hm.

Více

LITÍ POD TLAKEM. Slévárenství

LITÍ POD TLAKEM. Slévárenství Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) Přednáška č. 3: Slévárenské slitiny pro výrobu odlitků, vlastnosti slévárenských slitin, faktory ovlivňující slévárenské vlastnosti, rovnovážné diagramy. Autoři přednášky:

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525)

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525) List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: Odd. 621 Laboratoř chemická, fázová a korozní Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Karel Malaník, CSc. ředitel Laboratoří a zkušeben Ing. Vít Michenka zástupce

Více

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE Magisterský obor studia: SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE Obor slévárenská technologie: Je zaměřen zejména na přípravu řídicích a technických pracovníků pro obor slévárenství, kteří mají dobré znalosti dalších

Více

Tlakové lití. Zpracování taveniny v tlakovém lití využívá:

Tlakové lití. Zpracování taveniny v tlakovém lití využívá: Tlakové lití Při vysoké výrobnosti je nejhospodárnější metoda tlakového lití. Rychlost tuhnutí je tak vysoká, že i vliv metalurgie materiálu je velice malý. Proto odpadá nutnost modifikace a zjemnění zrna

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity Nauka o materiálu Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno

Více

Technologičnost konstrukce

Technologičnost konstrukce Technologičnost konstrukce - přizpůsobení konstrukce dílu způsobu výroby a vlastnostem materiálu s cílem zajistit maximální efektivitu a kvalitu výroby - Do jisté míry rozhoduje konstruktér na základě

Více

strana PŘEDMLUVA ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) SLÉVÁRENSTVÍ (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.)

strana PŘEDMLUVA ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) SLÉVÁRENSTVÍ (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) OBSAH strana PŘEDMLUVA 3 1. ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) 4 1.1 Výrobní procesy ve strojírenské výrobě 4 1.2 Obsah technologie 6 1.2.1. Technologie stroj írenské výroby 7 1.3 Materiály ve

Více

Nová tavící technologie firmy Consarc -vakuum CAP - ve vakuu nebo v ochranné atmosféře

Nová tavící technologie firmy Consarc -vakuum CAP - ve vakuu nebo v ochranné atmosféře Nová tavící technologie firmy Consarc -vakuum CAP - ve vakuu nebo v ochranné atmosféře Consarc Engineering Ltd, Inductotherm Group, vyvinula novou řadu indukčních tavicích pecí pro zpracování železných

Více

Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu

Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu V roce 1996 bylo u některých aut použito až 110 kg Al/auto, v roce 2015 by toto množství mělo dosáhnout až 250 nebo 340 kg s nebo bez započítání plechů

Více

LITÍ DO PÍSKU (NETRVALÁ FORMA)

LITÍ DO PÍSKU (NETRVALÁ FORMA) Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

ODLÉVÁNÍ je způsob výroby polotovarů nebo součástí z kovů, případně jiných tavitelných materiálů.

ODLÉVÁNÍ je způsob výroby polotovarů nebo součástí z kovů, případně jiných tavitelných materiálů. 1 SLÉVÁRENSTVÍ ODLÉVÁNÍ je způsob výroby polotovarů nebo součástí z kovů, případně jiných tavitelných materiálů. PRINCIP Tavenina se vlije nebo vtlačí do formy, jejíž dutina má tvar a velikost odlitku.

Více

05 Technické materiály - litina, neželezné kovy

05 Technické materiály - litina, neželezné kovy Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 05 Technické materiály - litina, neželezné kovy Vyrábí se ze surového železa a odpadových surovin převážně

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny Nauka o materiálu Rozdělení neželezných kovů a slitin Jako kritérium pro rozdělení do skupin se volí teplota tání s př přihlédnutím na další vlastnosti (hustota, chemická stálost..) Neželezné kovy s nízkou

Více

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ SEEIF Ceramic,a.s., Rájec-Jestřebí, Česká Republika libor.bravansky@ceramic.cz

Více

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Abstrakt Při tváření ingotů volným kováním docházelo ke vzniku

Více

SLITINY ŽELEZA. Přehled a výroba materiálu

SLITINY ŽELEZA. Přehled a výroba materiálu Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šířění a modifikace těchto materálů. Děkuji Ing. D.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada SLÉVÁRENSTVÍ,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

HLINÍK A JEHO SLITINY

HLINÍK A JEHO SLITINY HLINÍK A JEHO SLITINY Označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN a) Označování hliníku a slitin hliníku pro tváření dle ČSN EN 573-1 až 3 Tyto normy platí pro tvářené výrobky a ingoty určené ke tváření

Více

VYSOCEPEVNÉ HLINÍKOVÉ SLITINY SE ZLEPŠENÝMI SLÉVÁRENSKÝMI VLASTNOSTMI

VYSOCEPEVNÉ HLINÍKOVÉ SLITINY SE ZLEPŠENÝMI SLÉVÁRENSKÝMI VLASTNOSTMI VYSOCEPEVNÉ HLINÍKOVÉ SLITINY SE ZLEPŠENÝMI SLÉVÁRENSKÝMI VLASTNOSTMI Ondřej Ekrt, Dalibor Vojtěch, Jan Šerák, Tomáš Kubatík a Čestmír Barta, Čestmír Barta jun. b a VŠCHT,Ústav kovových materiálů a korozního

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI

RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI Významnou složkou nabídky nástrojových ocelí společnosti Bohdan Bolzano s.r.o. jsou nástrojové oceli rychlořezné, vyráběné jak konvenčně, tak i metodou práškové metalurgie.

Více

Doc. Ing. Ivo Juřička, CSc. juricka@hrkralove.ferona.cz. Eliška Kašparová kasparova.eliska@gmail.com

Doc. Ing. Ivo Juřička, CSc. juricka@hrkralove.ferona.cz. Eliška Kašparová kasparova.eliska@gmail.com Doc. Ing. Ivo Juřička, CSc. juricka@hrkralove.ferona.cz Eliška Kašparová kasparova.eliska@gmail.com Nízká měrná hmotnost Vysoká pevnost v tahu Vysoká mez kluzu Vysoká tuhost konstrukcí Výborná obrobitelnost

Více

Praktické poznatky z využití lisovaných filtrů Pyral 15 při filtraci hliníkových odlitků

Praktické poznatky z využití lisovaných filtrů Pyral 15 při filtraci hliníkových odlitků Praktické poznatky z využití lisovaných filtrů Pyral 15 při filtraci hliníkových odlitků P.Procházka, Keramtech s.r.o. Žacléř M.Grzinčič, Nemak Slovakia s.r.o., Žiar nad Hronom Lisovaný keramický filtr

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a Božena Podhorná b Vítězslav Musil a Antonín Joch a a První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.,

Více

Zkušenosti se zjišťováním obsahu plynů v tavenině

Zkušenosti se zjišťováním obsahu plynů v tavenině Zkušenosti se zjišťováním obsahu plynů v tavenině Nežádoucí příměsi v tavenině hliníku Hlavními nežádoucími nečistotami v roztaveném hliníku nebo jeho slitinách jsou: - plyny - kovové a nekovové vměstky

Více

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií Polotovary vyráběné práškovou metalurgií Obsah 1. Co je to prášková metalurgie? 2. Schéma procesu 3. Výhody a nevýhody práškové metalurgie 4. Postup práškové metalurgie 5. Výrobky práškové metalurgie 6.

Více

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu LETECKÉ MATERIÁLY Úvod do předmětu Historický vývoj leteckých konstrukčních materiálů Uplatnění konstrukčních materiálů souvisí s pevnostními koncepcemi leteckých konstrukcí Pevnostní koncepce leteckých

Více

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE EGE Trading, s.r.o. byla založena v roce 1997 jako dceřiná společnost EGE, spol. s r.o. České Budějovice. Společnost se specializuje na obchodní, konzultační a poradenskou

Více

VLIV HLINÍKU, DUSÍKU A MODULU ODLITKU NA VZNIKU LASTUROVÝCH LOMŮ V OCELOVÝCH ODLITCÍCH

VLIV HLINÍKU, DUSÍKU A MODULU ODLITKU NA VZNIKU LASTUROVÝCH LOMŮ V OCELOVÝCH ODLITCÍCH VLIV HLINÍKU, DUSÍKU A MODULU ODLITKU NA VZNIKU LASTUROVÝCH LOMŮ V OCELOVÝCH ODLITCÍCH Jaroslav ŠENBERGER a, Antonín ZÁDĚRA a, Zdeněk CARBOL b a) Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Technická 2896/2,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. VYUŽITÍ NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ VE STROJÍRENSKÝCH APLIKACÍCH, TRENDY VÝVOJE NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění.

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění. profil společnosti KOVOLIT, a.s. Nádražní 344, 664 42 Modřice Česká republika Tel: Slévárna: +420 532 157 587 Kovárna: +420 532 157 545 Obrobna: +420 532 157 587 Nářaďovna: +420 532 157 477 Fax: +420 532

Více

Technologie I. Pájení

Technologie I. Pájení Technologie I. Pájení Pájení Pájením se nerozebíratelně metalurgickou cestou působením vhodného TU v zdroje Liberci tepla, spojují stejné nebo různé kovové materiály (popř. i s nekovy) pomocí přídavného

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

Slitiny hořčíku současný stav vývoje a použití

Slitiny hořčíku současný stav vývoje a použití Slitiny hořčíku současný stav vývoje a použití Luděk Ptáček Ústav materiálového inženýrství, FSI VUT v Brně Technická 2, 616 69 Brno Abstract Present state of magnesium production and its prospects. Prduction

Více

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Při svařování metodou 141 hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před

Více

Prášková metalurgie. Výrobní operace v práškové metalurgii

Prášková metalurgie. Výrobní operace v práškové metalurgii Prášková metalurgie Výrobní operace v práškové metalurgii Prášková metalurgie - úvod Prášková metalurgie je obor zabývající se výrobou práškových materiálů a jejich dalším zpracováním (tj. lisování, slinování,

Více

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník

Více

Slévání. Ruční výroba forem. Pomůcky pro výrobu formy:

Slévání. Ruční výroba forem. Pomůcky pro výrobu formy: Slévání Podstata: Slévání je způsob výroby součástí, při kterém se roztavený kov nebo jiný materiál vlije do formy, jejíž dutina má tvar a velikost budoucího výrobku tzv. odlitku. Odléváním se vyrábějí

Více

POUŽITÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VE SLÉVÁRENSTVÍ

POUŽITÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VE SLÉVÁRENSTVÍ 1 POUŽITÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VE SLÉVÁRENSTVÍ 1. Úvod ČECH Jaroslav, JUŘIČKA Ivo, BOUCNÍK Pavel VUT FS, BRNO, Technická 2, 616 69 Zemská kůra obsahuje okolo 2% Mg v podobě magnezitové rudy jako uhličitan

Více

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4 1 VIDAR SUPREME 2 Charakteristika VIDAR SUPREME je Cr-Mo-V legovaná ocel pro práci za tepla, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Velmi dobrá odolnost proti náhlým změnám teploty a tvoření

Více

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 7

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 7 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 7 Slévání postup výroby odlitků; Přesné lití - metoda vytavitelného modelu; SLÉVÁNÍ Je způsob výroby součástí z kovů nebo jiných tavitelných materiálů, při kterém se

Více

Požadavky na technické materiály

Požadavky na technické materiály Základní pojmy Katedra materiálu, Strojní fakulta Technická univerzita v Liberci Základy materiálového inženýrství pro 1. r. Fakulty architektury Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Rozdělení materiálů Požadavky

Více

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) Přednáška č. 4: Tavení slévárenských slitin, příprava tekutého kovu (grafitických litin, slitin: hliníku, hořčíku, zinku). Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc.

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

Problematika filtrace odlitků. Petr Procházka, Keramtech s.r.o. Žacléř

Problematika filtrace odlitků. Petr Procházka, Keramtech s.r.o. Žacléř Problematika filtrace odlitků Petr Procházka, Keramtech s.r.o. Žacléř Historie filtrace Nečistoty vnikající do odlitku spolu s kovovou taveninou byly od počátku velkým problémem při odlévání odlitků a

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI TLAKOVĚ LITÝCH ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÉ SLITINY AZ91 STRUCTURE AND PROPERTIES OF DIE-CAST AZ91 MAGNESIUM ALLOY CASTINGS

STRUKTURA A VLASTNOSTI TLAKOVĚ LITÝCH ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÉ SLITINY AZ91 STRUCTURE AND PROPERTIES OF DIE-CAST AZ91 MAGNESIUM ALLOY CASTINGS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

Více

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURAL STABILITY OF CAST NICKEL ALLOYS AFTER LONG-TERM INFLUENCE OF TEMPERATURE

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.120 2005 Těžké neželezné kovy a jejich slitiny - Přehled a příklady použití Duben ČSN 42 1300 Heavy non ferrous metals and their alloys - Compendium and examples of application

Více

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Část svařování cvičící: Ing. Michal Douša Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Doporučená studijní literatura Novotný, J a kol.:technologie slévání, tváření

Více

Příklady použití kompozitních materiálů

Příklady použití kompozitních materiálů Příklady použití kompozitních materiálů Podpěrný nosník AVCO Systems Staré řešení vlevo nosník 20 x 20 mm, tl 3 mm, plocha 374 mm 2, AL slitina, váha 1,05 kg/m Nové řešení vpravo dole Al + 50 % B vláken

Více

MĚŘENÍ A MODELOVÁNÍ TEPLOTNÍCH POLÍ KOKILY S NÁTĚREM. Technická univerzita v Liberci, Háklova Liberec 1, ČR

MĚŘENÍ A MODELOVÁNÍ TEPLOTNÍCH POLÍ KOKILY S NÁTĚREM. Technická univerzita v Liberci, Háklova Liberec 1, ČR MĚŘENÍ A MODELOVÁNÍ TEPLOTNÍCH POLÍ KOKILY S NÁTĚREM Iva Nová Marek Kalina Jaroslav Exner Technická univerzita v Liberci, Háklova 6 461 17 Liberec 1, ČR Abstrakt The article deals with an influence of

Více

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika 19/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Nauka o materiálu Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Úvod Keramika a nekovová skla jsou ve srovnání s kovy velmi křehké. Jejich pevnost v tahu je nízká a finálnímu lomu nepředchází

Více

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242)

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242) 1 Stanovení prvků metodou (Al, As, B, Bi, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, La, Mg, Mn, Mo, Nb, Nd, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Ta, Te, Ti, V, W, Zn, Zr) 2 Stanovení prvků metodou (Ag, Al, Be, Bi, Cd, Ce, Co,

Více

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE EGE Trading, s.r.o. Starochodovská 52/70 149 00 Praha 4 Tel.: +420 267 199 180 Fax: +420 267 199 179 E-mail: eget@eget.cz www.eget.cz PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE CHARAKTERISTIKA VÝROBKU: Slitina

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

Racionalizace výroby těhlic formule CarTech teamu CTU z hořčíkové slitiny

Racionalizace výroby těhlic formule CarTech teamu CTU z hořčíkové slitiny Racionalizace výroby těhlic formule CarTech teamu CTU z hořčíkové slitiny Jaroslav Halda Vedoucí práce: Ing. Aleš Herman, Ph.D. Abstrakt Prudký rozvoj používání hořčíkových slitin v automobilovém průmyslu

Více

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Výhody laserového kalení: Nižší energetická náročnost (kalení pouze

Více

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, 430 01 Chomutov

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, 430 01 Chomutov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

QFC. Vysoce výkonná chladicí kapalina a inhibitor koroze

QFC. Vysoce výkonná chladicí kapalina a inhibitor koroze Havoline QFC Vysoce výkonná chladicí kapalina a inhibitor koroze Popis produktu Havoline QFC je vysoce výkonná koncentrovaná chladicí kapalina na bázi etylenglykolu pro chlazení motorů. Havoline QFC potřebuje

Více

Neželezné kovy a jejich slitiny. Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny

Neželezné kovy a jejich slitiny. Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny Neželezné kovy a jejich slitiny Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny Neželezné kovy - definice Ze všech chem. prvků tvoří asi tři čtvrtiny kovy. Kromě Fe se ostatní technické kovy nazývají neželezné.

Více

Materiálový list MKZ 56/Z 02/2007. Moravské keramické závody akciová společnost Rájec-Jestřebí IZOSPAR

Materiálový list MKZ 56/Z 02/2007. Moravské keramické závody akciová společnost Rájec-Jestřebí IZOSPAR Materiálový list MKZ 56/Z 02/2007 Charakteristika : Izospar jsou žárovzdorné tepelně-izolační výrobky s nízkou objemovou hmotností. Izospar se vyznačuje dobrými tepelnými vlastnostmi včetně snadné opracovatelnosti

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Použití. Části formy V 0,9. Části nástroje. Matrice Podpěrné nástroje, držáky matric, pouzdra, lisovací podložky,

Použití. Části formy V 0,9. Části nástroje. Matrice Podpěrné nástroje, držáky matric, pouzdra, lisovací podložky, ORVAR SUPREME 2 Charakteristika ORVAR SUPREME je Cr-Mo-V legovaná nástrojová ocel, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Velmi dobrá odolnost proti náhlým tepelným změnám a tvoření trhlin za

Více

a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, Praha Zbraslav, b PBS Velká Bíteš a.s. Vlkovská 279, Velká Bíteš,

a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, Praha Zbraslav,   b PBS Velká Bíteš a.s. Vlkovská 279, Velká Bíteš, MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA NIKLOVÉ SLITINY IN 792 5A MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURE STABILITY OF PROMISING NIKCKEL ALLOY IN 792 5A Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček

Více

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 vnávaznosti na platnost norem. Zákaz šířěnía modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D. Kavková

Více

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: Konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek.

Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek. Polotovary Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek. Výroba : výchozí materiál ( dodávaný ve formě housek, ingotů, prášků ) se zpracovává

Více

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) Přednáška č. 1: Úvod - Charakteristika slévárenství (hutní, výroba tvarových součástí), význam slévárenství v rámci netřískových technologií. Slévárenská výroba a její

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI David Aišman D.Aisman@seznam.cz ABSTRACT Tato práce se zabývá možnostmi tepelného zpracování pro experimentální ocel 42SiCr. Jedná

Více

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ SMA 2. přednáška Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ Millerovy indexy rovin (h k l) nesoudělné převrácené hodnoty úseků, které vytíná rovina na osách x, y, z Millerovy indexy této roviny jsou : (1 1

Více

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ DIEVAR DIEVAR 2 DIEVAR Charakteristika DIEVAR je Cr-Mo-V legovaná vysoce výkonná ocel pro práci za tepla s vysokou odolností proti vzniku trhlin a prasklin z tepelné únavy a s vysokou odolností proti opotřebení

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. 621 Laboratoř chemická a radioizotopová 2. 622 Laboratoř metalografická 3. 623 Laboratoř mechanických vlastností 4. 624 Laboratoř korozní Laboratoř je způsobilá aktualizovat

Více

Strojírensko-metalurgická skupina ODLITKY A VÝKOVKY. Ocelové odlitky Litinové odlitky Zápustkové výkovky

Strojírensko-metalurgická skupina ODLITKY A VÝKOVKY. Ocelové odlitky Litinové odlitky Zápustkové výkovky Strojírensko-metalurgická skupina ODLITKY A VÝKOVKY Ocelové odlitky Litinové odlitky Zápustkové výkovky SLÉVÁRNY A KOVÁRNA Naši slévárenskou a kovárenskou produkci zajišťují dvě slévárny a jedna kovárna

Více

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005 Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005 (zpracováno podle Věstníků ÚNMZ do č. včetně) Vzdělávání pracovníků v NDT: ČSN EN 473 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace

Více

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví Rozdělení kovů kovy železné železo, litina, ocel kovy neželezné hliník, měď, zinek, olovo, cín a jejich slitiny 1. Železo a jeho slitiny výroba železa se provádí

Více

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P. O. Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz

Více

Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů

Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů coldarc Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů Dr.-Ing. Sven-F. Goecke 2004 EWM HIGHTEC WELDING GmbH EWM-coldArc 1/ 14 Sven.Goecke@EWM.de 22.03.2006

Více

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO LEHKÉ KOVY SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ HLINÍKU A JEHO SLITIN SVAŘOVÁNÍ HOŘČÍKU, SVAŘOVÁNÍ TITANU

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO LEHKÉ KOVY SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ HLINÍKU A JEHO SLITIN SVAŘOVÁNÍ HOŘČÍKU, SVAŘOVÁNÍ TITANU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO LEHKÉ KOVY SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ HLINÍKU A JEHO SLITIN SVAŘOVÁNÍ HOŘČÍKU, SVAŘOVÁNÍ TITANU OBSAH PROSPEKTU Úvod...... 1 Použití přídavných materiálů pro různé typy hliníku a slitin......

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku

Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku Design proposal to prevent deformation of die-cast frames for zinc alloy security intercoms Bc. Simona

Více

Hliník a slitiny hliníku

Hliník a slitiny hliníku Hliník a slitiny hliníku Slitiny hliníku patří kromě ocelí nejpoužívanějším kovovým konstrukčním materiálům. Surovinou pro výrobu hliníku je minerál bauxit, v čistém stavu oxid hlinitý. Z taveniny tohoto

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

Závislost tvrdosti odlitků Al slitin na době stárnutí a průběhu tepelného zpracování

Závislost tvrdosti odlitků Al slitin na době stárnutí a průběhu tepelného zpracování Závislost tvrdosti odlitků Al slitin na době stárnutí a průběhu tepelného zpracování Jakub Kopecký Vedoucí práce: Ing. Aleš Herman, Ph.D. Abstrakt Tato práce se zabývá závislostí tvrdosti odlitků z konkrétních

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Tavič (kód: 21-011-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Slévač Kvalifikační úroveň NSK

Více

Předmluva. Všechna práva, také pro tisk a kopírování, vyhrazena.

Předmluva. Všechna práva, také pro tisk a kopírování, vyhrazena. Předmluva Náš nový katalog předkládá dodavatelský program trub a tvarovek z tvárné litiny pro pitnou vodu. Všechna předcházející vydání jsou tímto vydáním nahrazená. Katalog obsahuje nejaktuálnější stav

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX / 1 ZPRACOVAL Mgr. Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL David Humpola Ústav archeologické památkové péče v Brně Pobočka Znojmo Vídeňská 23 669 02 Znojmo OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM)

Více

PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Antonín Kříž

PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Antonín Kříž PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ Antonín Kříž Tento příspěvek vznikl na základě spolupráce s firmou Hofmeister s.r.o., řešením projektu FI-IM4/226. Místo,

Více

Inovační vrták pro strojírenský sektor

Inovační vrták pro strojírenský sektor Vrtáky z tvrdokovu Inovační vrták pro strojírenský sektor PLUS8, NĚMECKÁ TECHNOLOGIE S ITALSKÝM SRDCEM. Výrobní zařízení a Centra pro výzkum a vývoj v Evropě a Severní Americe umožňují firmě Cruing nabízet

Více