MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU"

Transkript

1 MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Lubomír Čížek a), Rudolf Kořený b), Adam Hernas c), Ivo Juřička d), Stanislav Lasek a) a) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra materiálového inženýrství, 17. listopadu 15, 70833, Ostrava Poruba, ČR, ČR, b) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra Slévárenství, 17. listopadu 15, 70833, Ostrava Poruba, ČR, c) POLITECHNIKA ŚLASKA, Wydzial Inźynieii Materialowej, Metalurgii, i Transportu, Katedra nauki o materialach, ul.krasińskiego 8, Katowice, Polsko, d) ČKD Motory a.s.- Metalurgie, Hradec Králové, ČR, Abstrakt Hořčík a hořčíkové slitiny nacházejí stále větší praktické využití zejména v leteckém a automobilovém průmyslu a to pro kombinaci svých specifických vlastností, jako je nízká měrná hmotnost (1 740 kg/m 3 ), hodnota elastického modulu (45 GPa) a pevnostních charakteristik (mez pevnosti MPa). Tento rozvoj se v poslední době pozoruje i v České Republice a studiem hořčíkových slitin se zabývá stále větší počet pracovišť, včetně zájmů mnohých podniků. Předložená práce podává přehled možností využití odlitků z hořčíkových slitin v automobilovém průmyslu. V experimentální části práce jsou pak ověřeny strukturní a mechanické charakteristiky odlitků ze slitiny AZ ÚVOD V současné době lze pozorovat rostoucí zájem o inovací technologií hořčíkových slitin v mnoha průmyslových odvětvích. Důsledkem tohoto trendu je vědeckotechnický rozvoj v této oblasti a výsledky studia struktury, vlastností a aplikace hořčíkových slitin jsou stále více publikovány a prezentovány na mnoha úrovních [1-6]. Jednou z mnoha oblastí využití hořčíkových slitin je automobilový a letecký průmysl a to pro kombinaci svých specifických vlastností, jako je nízká měrná hmotnost (1 740 kg/cm 3 ), hodnota elastického modulu (45 GPa) a pevnostních charakteristik (mez pevnosti MPa). Hořčíkové slitiny mají vysoký poměr napětí / hmotnost (Rm / hustota) srovnatelný s ostatními konstrukčními kovy. Magnesium má relativně dobrou elektrickou vodivost (38,6 % IACS) a tepelnou vodivost (154,5 W/m.K). Rovněž vysoké jsou jeho charakteristiky útlumu, takže je schopen absorbovat elastické vibrace. 1.1 Rozdělení hořčíkových slitin Obvykle slitiny na bázi hořčíku běžně komerčně využívané dělíme podle užití těchto hlavních legujících prvků: manganu, hliník, zinek, zirkonium a prvky vzácných zemin. Toto dělení je následující: hořčík mangan hořčík hliník mangan hořčík hliník zinek mangan hořčík zirkonium 1

2 hořčík zinek zirkonium hořčík prvky vzácných zemin zirkonium hořčík stříbro prvky vzácných zemin zirkonium hořčík yttrium prvky vzácných zemin- zirkonium V poslední době v řadě hořčíkových slitin se objevuje thorium. Jeho užití můžeme sledovat v následujících typech slitin: hořčík thorium zirkonium hořčík thorium zinek zirkonium hořčík stříbro thorium- prvky vzácných zemin zirkonium Problém užití thoria je v některých zemích omezen z důvodů, že thorium patří k radioaktivním prvkům. K označování hořčíkových slitin není zaveden speciální mezinárodní systém, ale existuje trend označování těchto slitin na základě dělení podle amerického systému ASTM. Často se k rozdělování hořčíkových slitin využívá kritérií obsahu hliníku jako hlavního legujícího prvku na slitiny s hliníkem a slitiny bez hliníku nebo podobně pro hlavní legující prvek zirkonium na slitiny bez zirkonia a slitiny se zirkoniem. V současné době se vyvíjejí další skupiny hořčíkových slitin, případně kompozitních materiálu s hořčíkem [1-3]. V souvislosti s konečnou formou užití hořčíkových slitin se tyto dělí na: slévarenské slitiny (casting) slitiny pro tváření (wrought) prášková metalurgie 1.2 Výroba a využití hořčíkových slitin pro automobilový průmysl Jak už bylo řečeno výše, hořčíkové slitiny jsou velmi atraktivní ve využití v automobilovém průmyslu z důvodů redukce váhy vozidla, která má přímý dopad na snižování spotřeby paliva a nepřímo na ochranu životního prostředí. Strategie rozvoje hořčíkových slitin se stává rozhodující ve výrobním procesu většiny významných automobilových firem [2]. Pro široké spektrum komponent pro automobily jsou v převážné míře využívány slévárenské slitiny hořčíku v mnoha výrobních modifikacích, i když se rozvíjejí trendy užití slitin tvářených. Nejpoužívanější slitiny pro slévárenské účely jsou slitiny typu Mg-Al-(Zn,Mn), které současně tvoří nejstarší skupinu slitin hořčíku. Její výhodou jsou optimální vlastnosti při poměrně nízkých výrobních nákladech. V poslední době se k výrobě využívá přídavku zirkonia, který má za následek zjemnění zrna a tím dosažení zejména lepších mechanických vlastností, ovšem na úkor vyšší technologické náročnosti výroby a vyšší ceny slitiny. Hořčíkové slitiny jsou využívány v částech motoru a převodové skříni, pro výrobu kol, na šasi i v interiéru. Na příklad koncern Ford předpokládá snížení hmotnosti automobilů Mondeo a Contour o 30%, čímž zredukuje úsporu paliva cca o 50%. Podobný trend je možno sledovat u firem japonských a dalších. Dá se předpokládat, že obdobná situace v nejbližším období se bude vyvíjet i v automobilovém průmyslu v České Republice. Situace našich výrobců je složitější v tom, že zde existuje jediná slévárna hořčíkových slitin v ČKD Motory a.s., závod Hradec Králové, vybavená pouze technologií lití do pískových forem. Z výše uvedeného vyplývá skutečnost, že v tomto příspěvku bude pozornost zaměřena na slitiny slévárenské [5,6]. 2

3 2. SLÉVÁRENSKÉ SLITINY HOŘČÍKU Je patrné, že výroba odlitků z hořčíkových slitin je v technicky vyspělých státech zvládnuta. I když výroba odlitků z těchto slitin s sebou nese určité metalurgické problémy při jejich tavení a technologické zvláštnosti při odlévání odlitků, je třeba uvážit především jejich pozitivní vlastnosti: středně vysoké teploty přehřátí a odlévání mezi 700 až 780 C, velmi nízká měrná hmotnost slitin až 1850 kg/ m 3,možnosti odplyňování a ovlivňování primární licí struktury, velmi dobrá obrobitelnost při mechanickém obrábění, možnost zvýšení hodnot mechanických vlastností tepelným zpracováním. Nižší korozivzdornost ve srovnání se slitinami hliníku se dnes řeší zvýšenou čistotou výchozích materiálů pro tvorbu slitin. Jedním z rozhodujících faktorů dalšího rozšiřování výroby odlitků ze slitin hořčíku je bezesporu cena vstupních surovin, výška výrobních nákladů a s tím související cena odlitků. Tato cena musí být bezesporu vyvážena pozitivním přínosem v případě použití právě slitin hořčíku. Rozhodují také cenové relace mezi odlitky ze slitin hliníku a hořčíku v jednotlivých státech. Ve světě i v České republice je dlouhodobě zavedena a normována slitina s označením AZ91, která může být označena symbolem MgAl9Zn1Mn a která je nazývána Elektron. V současné době platí pro tuto slitinu ČSN z roku Norma uvádí chemické složení slitiny takto. 7,5 9,0 hm. % hliníku, 0,2 0,8 hm. % zinku, 0,15 0,5 hm. % manganu a zbytek tvoří hořčík, doprovodné prvky se připouštějí maximálně do výše 0,25 hm % křemíku, 0,10 hm. % mědi, 0,08 hm. % železa, 0,01 hm. % niklu, 0,01 hm. % berylia, 0,003 hm. % zirkonia, 0,002 hm. % titanu, celkem doprovodných prvků 0,40 hm. %. V našich podmínkách se odlévají odlitky převážně do pískových forem, ČSN však zahrnuje údaje i pro odlévání do kovových forem a také pro odlitky lité pod tlakem. 2.1 Metalurgie slitin hořčíku Česká republika nevyrábí ani čistý hořčík, ani slitiny hořčíku, a proto je nutno vsázkové materiály nakupovat v zahraničí. Je možno objednávat přímo housky slitiny podle platné ČSN nebo nakupovat jednotlivé potřebné předslitiny Hořčíková slitina AZ91HP jde o vysoce čistou slitinu s nízkým obsahem železa pro odlitky automobilových kol- se na počátku roku 2001 nakupuje za cca 100,-Kč/kg, slitina A63- hořčíková slitina pro odlitky anod ( do bojlerů, do země) za 97,-Kč, čistý hořčík Mg (99,9 hm. % ) za cca 80,-Kč a slitina AlZn6Mn3 za cenu cca 88,-Kč. Je tedy patrné, že ceny jsou vyšší než u slitin hliníku a jsou obdobné jako u slitin mědi. Čistý hořčík má Pilling-Bedworthův poměr menší než jedna, slitiny hořčíku nejsou schopny vytvořit dostatečně souvislou ochrannou vrstvu oxidů, a proto je nutno taveninu chránit krycím tavivem nebo jiným vhodným způsobem. Velmi dobré zkušenosti jsou s tavením slitin v elektrických indukčních kelímkových pecích nízkofrekvenční bez jádra v ocelových kelímcích.) 2.2 Technologie výroby odlitků ze slitin hořčíku Klasická výroba odlitků do pískových netrvalých forem je poněkud odlišná od výroby odlitků z jiných slitin. Je nutno připomenout klasické přidávání síry a kyseliny borité nebo jiných látek do formovací směsi, odlišné řešení vtokových soustav pomocí tzv. lištových vertikálních licích kanálků o rozměrech 35 x 7 mm, zásadní používání podtlakových vtokových soustav s poměry průřezů lištový vtok : lichoběžníkový odstruskovač: zářezy = 1:2:3 nebo 1:2:4. Vtokové zářezy se navrhují ploché, tj. se šířkou v půdorysném pohledu do 60 mm s výškou do 6 mm. Je logické, že se doporučuje použití keramických, kovových cedítek a v optimálním případě keramických filtrů. Technologie výroby odlitků do písku je také charakteristická rozsáhlým použitím vnějších chladítek i poměrně dokonalým nálitkováním. Nálitky jsou obvykle vyšší, štíhlejší proto, že hustota roztavených slitin je velmi nízká, takže metalostatický tlak při dosazování slitiny při tuhnutí je rovněž malý. Větší 3

4 výška zajišťuje vyšší metalostatický tlak a tím přispívá k dosažení co nejvyšší měrné hmotnosti slitiny. Jedním z charakteristických znaků technologie výroby odlitků ze slitiny AZ91 a jejich modifikací je nízké využití tekutého kovu v odlitku, které se pochybuje okolo 50 %, ale může být i nižší. Operace, které souvisí s čištěním odlitků, jsou velmi podobné jako u slitin hliníku, při práci je nutno dodržovat příslušná bezpečnostní opatření. Odlitky ze slitin hořčíku se tepelně zpracovávají, slévárna musí být vybavena příslušnými pecemi pro tepelné zpracování v inertní atmosféře nebo v prostředí s ochrannou atmosférou. 2.3.Další trendy rozvoje výroby odlitků hořčíkových slitin Uplatnění dalších metod výroby odlitků je dáno především počtem požadovaných odlitků. Vysoká sériovost je dnes především u výroby automobilů, takže rozhodujícím faktorem v tomto případě bude použití slitin hořčíku v konstrukci automobilů. Lze očekávat, že bude používána především metoda tlakového lití odlitků ať s teplou nebo studenou tlakovou komorou. Slitiny hořčíku lze také velmi výhodně odlévat gravitačním litím do kovových forem nebo též vyrábět odlitky na nízkotlakém licím zařízení. Při lití odlitků z hořčíkových slitin pod tlakem se navíc v maximální míře uplatní konkurenční výhoda v porovnání se slitinami hliníkovými. V důsledku nižší entalpie při teplotě lití umožňuje rychlejší takt, což spolu s větším množstvím výrobků na jednotku hmotnosti taveniny umožňuje výrazně vyšší produktivitu výroby. Životnost nástrojů a forem, jejichž výroba představuje v technologii tlakového lití nejvyšší náklady, je při lití hořčíkových slitin až o 50% delší než v případě slitin hliníkových, neboť hořčík je v kontaktu s ocelí méně agresivní. Kusová cena odlitku z hořčíkové slitiny se tak může přiblížit ceně odlitku hliníkového. Vynikající slévárenské vlastnosti hořčíkových slitin umožňují odlévat odlitky složitých tvarů a různých velikostí. Důsledným využitím této přednosti je možno vyrobit jako jeden odlitek i díl, který je jinak nutno montovat z několika součástí. V tomto smyslu nabízejí hořčíkové slitiny možnost další úspory nákladů, navíc spojenou s omezením jedné z příčin hlučnosti. Mezi ekonomické přednosti hořčíkových slitin je třeba zařadit také jejich dobrou recyklovatelnost, která dává možnost jednak zpracovávat vlastní odpady přímo ve slévárně, jednak usnadňuje likvidaci součástí po skončení jejich životnosti. Tento faktor nabývá zvláštní důležitosti, neboť v současné době jsou ve vyspělých státech přijímána zákonná ustanovení o povinnosti výrobce zajistit likvidaci vlastního výrobku s maximálním novým využitím použitých materiálů. V perspektivě zvyšování celkové spotřeby hořčíkových slitin je také možno očekávat snižování cen odlitků v důsledku vyššího využití zpracovatelných odpadů. Situace našich výrobců je složitější v tom, že zde existuje jediná slévárna hořčíkových slitin v ČKD Motory a.s., závod Hradec Králové, vybavená pouze technologií lití do pískových forem. Nelze tedy předpokládat okamžité zahájení výroby odlitků, pro kterou tato technologie není vhodná. Nelze ani očekávat, že při současném stavu spotřeby součástí z hořčíkových slitin v českém strojírenství by bylo ekonomicky výhodné investovat do zavedení tlakového lití. Na druhé straně je tu však základ pro dovedení vývoje alespoň do stádia prototypu, který by se pak mohl stát podnětem k úvahám o takové investici. 3. POUŽITÝ MATERIÁL A EXPERIMENTÁLNÍ TECHNIKA Ke studiu struktury a vlastností hořčíkových slitin pro aplikaci v automobilovém průmyslu byly použity odlitky kol automobilu, vyráběné firmou ČKD Motory a.s., závod Hradec Králové ze slitiny AZ91 tepelně zpracované na T4 jak je dáno příslušnými normami pro tuto slitinu. Chemické složení slitiny odpovídalo příslušné normě ČSN Na obr.1 je 4

5 zobrazen řez odlitku kola automobilu s označením vybraných vzorků, užitých pro metalografické pozorování struktury. KO1-4 KO1-2 KO1-3 KO1-1 Obr.1. Řez odlitkem kola automobilu V průběhu zavádění technologie lití automobilových kol byly v některých případech pozorovány jevy, vedoucí k destrukci kola, resp. k typickým vadám na povrchu kola (obr.2- obr.6), zejména v oblasti nálitku, případně byly pozorovány větší či menší řediny po průřezu kola. Výše uvedené makrosnímky byly zhotoveny makrokamerou. Obr.2. Část odlitku kola s povrchovou vadou 5

6 Obr.3. Detail odlitku kola na obr.2. s povrchovou vadou na vnitřní straně v místě ozn.3. a) b) Obr.4. Detaily částí odlitků dalších kol s typickými povrchovými vadami 6

7 Pokračování obr.4. Detaily částí odlitků dalších kol s typickými povrchovými vadami Dále byly pro metalografický rozbor odebrány vzorky z dodaného autokola, zobrazeného na obr.1. Označení vzorků bylo provedeno podle schématu na obr HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ Byl proveden popis vyskytujících se vad a metalografický rozbor struktury na vzorcích autokola, zobrazeného na obr Popis vad odlitků kol Při odlévání hořčíkových slitin lze při odchylkách od předepsaného technologického postupu pozorovat některé typické vady jako jsou pórovitost uvnitř materiálu, vznik dutin na povrchu odlitku, které mohou být způsobeny obsahem plynů v roztaveném kovu, resp. při jejich vylučování ze stěny formy při její nesprávné přípravě před litím (např. obr.3, 4b, 4c). Mikropóry byly rovněž pozorovány v objemu kovu kola zobrazeného na obr.1 v oblasti KO1-2. Další vady pak mohou vznikat bouřlivou reakcí roztaveného kovu s vnitřním povrchem formy, zejméná při přehřátí taveniny při odlévání, resp. nedostatečném odvodu tepla při tuhnutí (např. obr.4a). 4.2 Metalografický rozbor vybraných vzorků Vzorky byly připravovány standardními metalografickými postupy a leptány nitalem. Metalografický výbrus odpovídá vyznačeným plochám na obr.1: Struktura vzorků zobrazená na obr.5 je tvořená dvěma strukturními oblastmi: majoritní fází, tvořenou tuhým roztokem Al v Mg a lamelární strukturou ( podivným eutektikem - v anglické literatuře ozn. divorced eutectic), tvořenou tuhým roztokem Al v Mg s precipitující fází Al 12 Mg 17 při nerovnoměrném ochlazování na hranicích zrn. Tato fáze se po intenzivnějším naleptání, resp. při menších zvětšeních na obrázcích jeví jako tmavá plocha. Majoritní fáze dále obsahuje dva typy vměstků: a) kulového tvaru tvrdší, b) tyčinkovitého tvaru měkčí Struktura a složení precipitujících fází budou diskutovány podrobněji v práci [8]. Z obr.5 dále vyplývá, že struktura po odlití a následném TZ- T4, není stejná ve všech částech kola. Struktura KO1-1 obsahuje největší zrno, pak následuje struktura KO1-3, KO1-2 a struktura KO1-4 má zrno nejmenší a zároveň nejmenší obsah eutektika, což odpovídá podmínkám tuhnutí, závisejícich mimo jiné na tloušťce stěny materiálu. c) 7

8 KO1-1 KO1-2 K01-3 KO1-4 Obr.5. Ukázky mikrostruktury autokola KO1 z míst podle obr.1. Zv: 200x 8

9 5. ZÁVĚR Cílem tohoto příspěvku je znovu připomenout a upozornit na celkové světové trendy ve využívání moderních progresivních materiálů pro výrobu odlitků. Mezi tyto materiály rozhodně patří slitiny hořčíku se svými fyzikálními, chemickými i mechanickými vlastnostmi. Jejich rozšíření bude dáno potřebou konstruktérů mít k dispozici materiál s nízkou měrnou hmotností a vysokými mechanickými vlastnostmi., to znamená s vysokými hodnotami tzv.specifické pevnosti. Tyto požadavky je nutno spojovat především s rozvojem automobilového průmyslu, případně potřebami výroby spotřebního zboží s velmi nízkou hmotností včetně výpočetní techniky a přístrojů elektroniky. Výroba odlitků ze slitin hořčíku musí být realizována na vysoké technické úrovni, a proto si její realizace vyžádá investice do potřebných strojů a zařízení. Příspěvek má také naznačit, že se Vysoká škola báňská Technická univerzita v Ostravě spolu s podnikem ČKD MOTORY a.s., Hradec Králové, výrobcem odlitků ze slitin hořčíku, budou v následujícím období zabývat dalšími možnostmi aplikace odlitků ze slitin hořčíku, zejména pro automobilový průmysl. V rámci experimentálních prací byly zvládnuty základní metody studia strukturních charakteristik hořčíkových slitin a jsou rozpracovány další metody identifikace vad, stanovení mikrosegregačních charakteristik, korozních charakteristik a mechanických vlastností. LITERATURA [1] AGHION, E., BRONFIN, B. Magnesium Alloys Development towards the 21 th, In Sborník z konference Materiasls Science Forum. Switzerland : Trans Tech Publication, 2000, s [2] ASM Specialty Handbook- Magnesium and Magnesium Alloys, ed. Avedesian, M.M., Baker, H., ASM International, USA, 1999, s [3] PTÁČEK, L., Slitiny hořčíku- současný stav vývoje a použití, In Sborník z konference METAL Ostrava : Tanger, 2001, s [4] DAVIS,J.R. : Metals Handbook, Desk Edition, Second Edition, ASM International, The Materials Information Society, USA, 1998, s [5] GRÍGEROVÁ,T.,-LUKÁČ,I.,-KOŘENÝ,R. : Zlievárenstvo neželezných kovov,1. vydání, ALFA SNTL, Bratislava 1988, 421 s. [6] BAMBERGER,M.: Structural refinement of cast magnesium alloys, Materials Science and Technology, Vol.17, January 2001, s [7] ČÍŽEK, L., a kol., structure and Properties of the Selected magnesium Alloys, In Sborník z konference Achievements in Mechanical and Materials Engineering, ed. L.A.Dobrzaňski, Gliwice, 2001, s [8] ČÍŽEK, L., a kol., bude publikováno Práce byla vytvořena s finanční podporou GAČR č. GA-106/01/

VÝZNAM NEŽELEZNÝCH KOVU PRO TECHNICKOU PRAXI A VÝVOJ MODERNÍCH KOVOVÝCH MATERIÁLU

VÝZNAM NEŽELEZNÝCH KOVU PRO TECHNICKOU PRAXI A VÝVOJ MODERNÍCH KOVOVÝCH MATERIÁLU VÝZNAM NEŽELEZNÝCH KOVU PRO TECHNICKOU PRAXI A VÝVOJ MODERNÍCH KOVOVÝCH MATERIÁLU IMPORTANCE OF NON-FERROUS METALS FOR TECHNICAL PRACTICE AND DEVELIPMENT OF ADVANCED METALLIC MATERIALS Miroslav Kursa a

Více

UTILIZATION FORGED PIECES FROM MAGNESIUM ALLOYS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY

UTILIZATION FORGED PIECES FROM MAGNESIUM ALLOYS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY VÝUŽITÍ VÝKOVKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU UTILIZATION FORGED PIECES FROM MAGNESIUM ALLOYS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY Miroslav Greger a Vlastimil Karas b Michal Vlček c Barbora Kuřetová

Více

Ing. Aleš Herman, Ph.D.

Ing. Aleš Herman, Ph.D. 1 Úvod Lití na vytavitelný model Ing. Aleš Herman, Ph.D. Práce se zabývá a popisuje technologii přesného lití na vytavitelný model. Nejprve se zabývá podstatou přesného lití, poté je postupně po kapitolách

Více

Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR

Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR Únor 2010 Strategická výzkumná agenda vodíkových technologií Únor 2010 Česká vodíková technologická platforma (HYTEP Hydrogen Technology

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

Moderní metody v dopravě a přepravě pro 21. století LOGISTIKA V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

Moderní metody v dopravě a přepravě pro 21. století LOGISTIKA V SILNIČNÍ DOPRAVĚ Moderní metody v dopravě a přepravě pro 21. století LOGISTIKA V SILNIČNÍ DOPRAVĚ Určeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Autor Ing. Karel Kubeša Název a

Více

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing.

Více

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ SVAŘOVÁNÍ Rozdělení metod svařování Všechny běžné metody svařování lze rozdělit na dvě velké skupiny a to metody tavného svařování a metody tlakového svařování. U tavného svařování

Více

Slovo úvodem. Lehké tryskání pro snížení vodíkové křehkosti při zinkování a kadmiování vysokopevnostních namáhaných dílů

Slovo úvodem. Lehké tryskání pro snížení vodíkové křehkosti při zinkování a kadmiování vysokopevnostních namáhaných dílů Slovo úvodem Vážení povrcháři, při ohlédnutí za pracovní etapou života, kterou jsme si každý z nás prošli, zjišťujeme, že to bylo, nebo je, vždy o tom vědět jak. Jak se rozhodnout, jaké zvolit řešení?!

Více

TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU PROJEKTOVÁNÍ VÝROBNÍCH PROCESŮ

TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU PROJEKTOVÁNÍ VÝROBNÍCH PROCESŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU PROJEKTOVÁNÍ VÝROBNÍCH PROCESŮ Návody do cvičení předmětu Projektování výrobních procesů Ing. Vladimíra Schindlerová

Více

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE Interaktivní multimediální text pro všechny studijní programy FSI Doc. Ing. Anton

Více

STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU

STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKA ENERGETICKA AGENTURA STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Zbyszek

Více

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY IV. PŘÍLOHY

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY IV. PŘÍLOHY SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY IV. PŘÍLOHY 1 Obsah Přílohy k části I. Politika nerostných surovin ČR... 3 Příloha č. 1 Grafy k části Politika nerostných surovin... 3 Příloha č. 2 Tabulky k části Politika

Více

Nové členské země EU a jejich historie v oblasti zpracování odpadů

Nové členské země EU a jejich historie v oblasti zpracování odpadů OBSAH Úvod............................................................................ 1 Historie.......................................................................... 1 Nové členské země EU a jejich

Více

METODY STUDIA STRUKTURY

METODY STUDIA STRUKTURY + Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava METODY STUDIA STRUKTURY učební text Vlastimil Vodárek Ostrava 2012 Recenze: prof. Ing. Miroslav Tvrdý, DrSC. Doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. Název: Metody

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV ELEKTROENERGETIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.

Více

3 4/2010. www.feroslitiny.cz. Odkoupíme nadnormativní zásoby a materiály s vysokým obsahem níže uvedených prvků včetně výrobních odpadů:

3 4/2010. www.feroslitiny.cz. Odkoupíme nadnormativní zásoby a materiály s vysokým obsahem níže uvedených prvků včetně výrobních odpadů: 3 4/2010 www.feroslitiny.cz Dodáváme feroslitiny a neželezné kovy: FeMo FeV FeW FeNb FeTi 30 a 70 FeCr HC a LC FeMn HC a MC FeSi FeP FeSiMn FeSiCa FeSiZr FeB FeS Mo Ni W Co Cu Cr Mn Sn Zn Pb Al Odkoupíme

Více

Kalové hospodářství Libereckého kraje

Kalové hospodářství Libereckého kraje Kalové hospodářství Libereckého kraje Realizační program Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje říjen 2005 Zpracovatel: spol. s r.o. / G.m.b.H Objednatel Název : Liberecký kraj Adresa: : U Jezu

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora.

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora Marek Velička Ostrava 2013 Recenzent: prof. Ing. Miroslav Příhoda,

Více

SPECIÁLNÍ ZKUŠEBNÍ METODY studijní opora

SPECIÁLNÍ ZKUŠEBNÍ METODY studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství SPECIÁLNÍ ZKUŠEBNÍ METODY studijní opora Karel Matocha Petr Jonšta Ostrava 2013 Recenze: Ing. Ladislav Kander,

Více

AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 10. Metoda konečných prvků

AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 10. Metoda konečných prvků AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 10 Metoda konečných prvků 2 Vážený uživateli programu Autodesk Inventor Professional, dostává se Vám do rukou publikace MKP modul Autodesk Inventor Professional. Publikace

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Milan Ošťádal TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ ŽÍHÁNÍ, ZPŮSOB PRÁCE S UČEBNICÍ NA SIGMUNDOVĚ STŘEDNÍ ŠKOLE

Více

PROCAST/QUIKCAST 11 12/2011 NUMERICKÁ SIMULACE SLÉVÁRENSKÝCH PROCESŮ

PROCAST/QUIKCAST 11 12/2011 NUMERICKÁ SIMULACE SLÉVÁRENSKÝCH PROCESŮ Slévárenství č. 11 12 / 2011 11 12/2011 PROCAST/QUIKCAST Vady odlitků NUMERICKÁ SIMULACE SLÉVÁRENSKÝCH PROCESŮ MECAS ESI s.r.o., Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň, Česká republika tel.: +420 377 432 931, e-mail:

Více

Elektronová mikroskopie. Metalografie

Elektronová mikroskopie. Metalografie INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Jaromír Cais Elektronová mikroskopie. Metalografie Metodická příručka Ing. Jaromír Cais Elektronová mikroskopie. Metalografie Metodická příručka Vydalo Centrum pro studium

Více

Projekt Vzdělávací moduly Krajského vzdělávacího střediska pro NC technologie

Projekt Vzdělávací moduly Krajského vzdělávacího střediska pro NC technologie Projekt Vzdělávací moduly Krajského vzdělávacího střediska pro NC technologie Zpracovatel: VVV MOST spol. s r.o. Topolová 1234 434 01 Most Počet stránek: 40 O B S A H 1. Úvod... 4 2. Posouzení aplikace

Více

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ. Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc.

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ. Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. Praha 2007 Kogenerační jednotky - Zřizování a provoz Vydal GAS s.r.o., Praha Vytiskla tiskárna: PRATR

Více

1. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH DŮVODŮ PROČ UVAŽOVAT O KVET...1

1. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH DŮVODŮ PROČ UVAŽOVAT O KVET...1 OBSAH 1. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH DŮVODŮ PROČ UVAŽOVAT O KVET...1 2. KRITÉRIA PRO SPRÁVNOU VOLBU KVET...7 2.1 ENERGETICKÉ KRITÉRIUM...7 2.2 EKOLOGICKÉ KRITÉRIUM...9 2.3 EKONOMICKÉ KRITÉRIUM...12 2.3.1 Investiční

Více

Cena Nadace ČEZ 2015. o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci XVI. ročník

Cena Nadace ČEZ 2015. o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci XVI. ročník Cena Nadace ČEZ 2015 o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci XVI. ročník Soutěž je součástí vzdělávacího programu ČEZ Svět energie www.cez.cz/vzdelavaciprogram Vyhlašuje se v těchto oborech: Klasická

Více

Praktická elektronová litografie

Praktická elektronová litografie Praktická elektronová litografie František MATĚJKA Obsah Elektronový litograf BS600 (1988), převzato z publikace Elektronový litograf BS600 a jeho technologické aplikace, ÚPT Brno, ČSAV, 1988. (nahoře)

Více