Obsah. Úvodní slovo 2. Základní údaje. 3. Organizační struktura. 4. Klub romských dětí a žen.. 5. Denní stacionář pro seniory.. 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Úvodní slovo 2. Základní údaje. 3. Organizační struktura. 4. Klub romských dětí a žen.. 5. Denní stacionář pro seniory.. 7"

Transkript

1 Obsah Úvodní slovo 2 Základní údaje. 3 Organizační struktura. 4 Klub romských dětí a žen.. 5 Denní stacionář pro seniory.. 7 Azylový dům pro matky s dětmi v tísni 9 Charitní ošetřovatelská služba 11 Tříkrálová sbírka Další aktivity.. 13 Příjmy a výdaje Charity Kojetín v roce Auditorská zpráva. 16 Poděkování 17 1

2 Úvodní slovo Charita jako milosrdná láska je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. Vážení přátelé, dárci a příznivci naší Charity, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva Charity Kojetín, která nabízí ohlédnutí za uplynulým rokem 2004 a Vy můžete spolu s námi hodnotit naši práci. Díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí, Krajského úřadu Olomouckého kraje, MěÚ Kojetín, Nadace Open Society Fund Praha, Nadace rozvoje občanské společnosti, sponzorů, dárců a práci dobrovolníků se nám dařilo v uplynulém roce naši práci zkvalitňovat a dokonce ještě nabídku našich služeb zvětšit. Rozšířili jsme naše služby o projekt, o který jsme usilovali už od doby vzniku naší Charity, ošetřovatelskou domácí péči. Bylo tak završeno naše tříleté úsilí o získání projektu, který na našem území dosud provozovala Oblastní charita Přerov. Dalším naším úspěchem bylo zřízení Občanské poradny, kterou mohou využívat všichni potřební uživatelé bezplatně a je jim k dispozici i právník. U stávajícího projektu - Azylového domu pro matky s dětmi v tísni - jsme navýšili kapacitu o jeden pokoj. Možná se někomu bude zdát, že to není mnoho, ale při naší finanční situaci, kdy peněz spíše ubývá než naopak, považujeme i toto za velmi úspěšné. Věřím, že většina těch, kdo v uplynulém roce naše služby vyhledala, odešla spokojená a že naši pracovníci byli schopni podle svého vědomí a svědomí jim pomoci a poradit tak, jak se od nás očekávalo. Mé poděkování zároveň také patří všem zaměstnancům Charity Kojetín za odvedenou práci a trpělivost. Za spolupráci a pochopení děkuji duchovnímu správci farnosti a Nadačnímu fondu Josefy a Marie Mildnerových, faráře Fr. Fučíka a Fr. Bíbrové, v jehož prostorách Charita Kojetín sídlí. Helena Gračková ředitelka Charity Kojetín 2

3 Základní údaje o naší organizaci Charita Kojetín vznikla v roce 1999 jako účelové zařízení Římskokatolické církve. Je složkou Arcidiecézní charity Olomouc a součástí Sdružení Česká katolická charita. Posláním Charity Kojetín je pomáhat lidem v obtížné životní situaci a motivovat a podporovat ty, kdo mají zájem, k pozitivní změně vlastního života. Charita Kojetín provozovala v roce 2004 tato zařízení: Klub romských dětí a žen Občanskou poradnu Denní stacionář pro seniory Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Charitní ošetřovatelskou službu Statutární zástupce: Helena Gračková ředitelka Charity Kojetín Sídlo Rada organizace: Charity Kojetín: ulice Jiřina Kroměřížská Páleníková 198, předsedkyně Kojetín Marie Šimčíková Telefon: 581 Iva Raclavská Helena Menšíková Antonín Krátký Marie Matulová IČO: 70 P. 23 Pavel Ryšavý duchovní správce farnosti Číslo Revizní účtu: komise: Česká Drahomíra spořitelna, Stavová a.s., Kojetín 18 Milada Pátková 03 99/0800 Miroslava Kopřivová Rada Charity Kojetín: Jiřina Páleníková předsedkyně Sídlo organizace: Marie Kroměřížská Šimčíková 198, Kojetín Iva Raclavská Telefon: Helena Menšíková 828 Antonín Krátký Marie Matulová P. Pavel Ryšavý duchovní správce farnosti IČO: Revizní komise: Drahomíra Stavová Číslo účtu: Milada Česká Pátková spořitelna, a.s., Kojetín Miroslava Kopřivová 99/0800 3

4 Organizační struktura Charity Kojetín ředitelka Charity Kojetín vedoucí Klubu romských dětí a žen terénní sociální pracovníci pedagogická asistentka vedoucí Občanské poradny sociální pracovnice vedoucí Denního stacionáře pro seniory sociální pracovnice pečovatelka vedoucí Azylového domu pro matky s dětmi sociální pracovnice sociální asistentky vrchní sestra Charitní ošetřovatelské služby zdravotní sestra domácí péče účetní údržbář 4

5 Klub romských dětí a žen Kroměřížská 198, Kojetín, tel.: vedoucí zařízení: Klára Pompová Služby Klubu romských dětí a žen jsou určeny příslušníkům romské komunity v Kojetíně a okolí a dalším sociálně slabým rodinám v našem městě. Cílová skupina zahrnuje jak dospělé, tak děti. Posláním klubu je zvýšit společenskou a kulturní úroveň romského obyvatelstva v Kojetíně a jeho okolí, dále podpořit rozvoj jejich sociálního kapitálu, upevnit romskou tradici a kulturu a přispět k prevenci delikvence a výskytu patologických jevů. Poskytované služby určené dospělým uživatelům klubu zahrnují vedle pomoci při jednání s úřady a pomoci při psaní různých žádostí, také poradenství v oblasti vedení domácnosti a péče o děti a terénní sociální práci. Sociálně právní poradenství je poskytováno v rámci Občanské poradny, která zahájila svou činnost v září Pro děti byl klub otevřen každý pracovní den od hod. do hod. Od října 2004 byla provozní doba klubu prodloužena v úterý a ve čtvrtek do hodin. Účelem klubové činnosti byla pomoc se psaním domácích úkolů a příprava dětí na výuku na následující den. Další důležitou součástí práce s dětmi je osvěta v oblasti hygieny, sociálních a stravovacích návyků a využití volného času.pro děti byly v průběhu roku připravovány různé hry a soutěže, farní karneval, tříkrálový táborák, dětský den, pečení perníčků, Mikulášská a Vánoční besídka, výtvarný, pěvecký a taneční kroužek. Společně se svými rodiči se některé děti zúčastnily také Romské pouti na sv. Kopečku u Olomouce, Romského dne spojeného s přednáškou o historii Romů a kulturním programem zakončeného táborákem a Dne otevřených dveří Charity. Během letních prázdnin měly děti šestkrát možnost zúčastnit se soutěžních tzv. prázdninových čtvrtků. Třikrát do měsíce připravovaly děti za pomoci terénní sociální pracovnice různé saláty a pomazánky. 5

6 V průměru navštěvovalo v roce 2004 klub dětí denně. Celkově je do klubu přihlášeno 26 dětí. Podařilo se nám dosáhnout zlepšení jejich prospěchu a docházky do školy a snížit počet absencí. Prospěch dětí a docházku dětí do školy bylo možné sledovat díky spolupráci pracovníků klubu s učiteli dětí a jejich rodiči. Přímo v rodině řeší problémy docházky dětí do školy terénní sociální pracovníci. Díky spolupráci s rodiči dětí se nám daří sledovat také úspěšnost dětí po ukončení základní školy. Ze sedmi dětí, které od zahájení činnosti klubu v září 2000 ukončily základní školní docházku, jich pět pokračuje ve studiu v učebních oborech, jeden je studentem střední školy, jeden je vyučený kuchař a pouze jeden z učebního oboru odešel. Zatímco v roce 2003 uskutečnili pracovníci klubu 882 kontaktů s uživateli, v roce 2004 to bylo 932 kontaktů. Terénní sociální pracovníci současně uskutečnili 438 intervencí a vedoucí klubu 223 intervencí, tj. celkem 661 intervencí. Počet intervencí se tak ve srovnání s minulým rokem zvýšil o 374. V Občanské poradně bylo od září 2004 do března 2005 zodpovězeno 172 dotazů. V rámci řešení problému nezaměstnanosti romských obyvatel jsme v roce 2004 dosáhli částečného úspěchu zprostředkováním zaměstnání jednomu uživateli v programu veřejně prospěšných prací a dvěma uživatelům u soukromé firmy. V naší činnosti bychom chtěli pokračovat i nadále. Uvědomujeme si, že naše práce má smysl pouze pokud bude uskutečňována dlouhodobě. Pouze tehdy se nám podaří zlepšit nejen soužití majority s minoritou, ale také přispět k většímu sociálnímu začlenění Romů do společnosti. 6

7 Denní stacionář pro seniory Dům svatého Josefa, Komenského náměstí 49, Kojetín, tel vedoucí zařízení: Helena Gračková Denní stacionář sv. Josefa zahájil svou činnost 1. května Je určen seniorům, kteří pro svůj věk či zdravotní stav nemohou žít zcela samostatně a jejich rodina o ně nemůže celodenně pečovat vzhledem ke svému pracovnímu či jinému vytížení. Navštěvují jej však také senioři, kteří se chtějí vzájemně setkávat a trávit aktivně svůj čas. Základní ideou denního stacionáře je zachování kvality života ve stáří. Stáří bývá spojováno se snížením schopností v oblasti osobní péče, snížením možností využívání veřejných míst a služeb, přístupu k informacím, kontaktu s komunitou a uplatňování práv a nároků. Prioritním cílem zařízení je nevytrhnout uživatele z domácího prostředí a současně poskytnout rodinným příslušníkům, kteří o ně pečují, čas pro odpočinek a plnění vlastních povinností. Snahou našeho zařízení je poskytnout uživatelům takový soubor služeb, který jim pomůže v nepříznivé situaci a ochrání je před sociálním vyloučením s cílem umožnit jim zapojení do běžného života společnosti. Stacionář mohou senioři navštěvovat v pracovních dnech od 6.30 do 16 hodin. Využívat jej mohou každodenně nebo jen v určitých dnech či v rámci účasti na jednotlivých programech. V případě zájmu jsme schopni zajistit dopravu do zařízení a zpět domů. Je zde možnost využít nabídky zajištění stravování (snídaně, svačina, oběd), uskutečnění nákupu či doprovodu k lékaři. Během pobytu je seniorům poskytována základní zdravotní péče (podávání léků, aplikace inzulínu, měření krevního tlaku apod.). V případě potřeby je sociální pracovnicí zajišťováno poradenství, pomoc a podpora při řešení aktuálních problémů či zprostředkování kontaktu na další instituce a zařízení. 7

8 Pro seniory se snažíme připravovat program uzpůsobený jejich přáním a potřebám. Mají možnost se zúčastnit rehabilitačních a uvolňovacích cvičení, využít možnosti pedikúry nebo se zapojit do zájmové a výtvarné činnosti (ruční práce, luštění křížovek, četba, výroba přání atd.). Denní stacionář je jediným zařízením tohoto typu v kojetínském regionu. Stále je ale ještě nepříliš známou službou, která si buduje své postavení, přesto si do něj senioři cestu hledají a věříme, že i najdou. V současné době slouží Denní stacionář sv. Josefa 5 stálým uživatelům. Jedenkrát týdně jsou pořádány větší kulturní akce (besedy, promítání videa, přednášky), které navštěvuje v průměru uživatelů. V roce 2004 bylo zaznamenáno 454 návštěv tohoto zařízení. Naší snahou je rozšířit počet stálých uživatelů alespoň na 7. 8

9 Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Kroměřížská 198, Kojetín, tel vedoucí zařízení: Mgr. Martina Mazáčová Posláním Azylového domu pro matky s dětmi v tísni v Kojetíně je pomoci maminkám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci a přišly o přístřeší. Přicházejí k nám ženy s dětmi, které se staly obětmi domácího násilí, prožívají rozchod se svým partnerem nebo se potýkají s jinými vážnými problémy. Našim cílem je zajistit jim bezpečí a zázemí po dobu, kterou nezbytně potřebují ke zvládnutí své nepříznivé situace, poskytnout jim potřebné poradenství, pomoci jim při řešení jejich problémů, popř. jim zprostředkovat pomoc dalších odborníků (lékaře, psychologa, právníka apod.). Usilujeme také o rozvoj a posílení schopnosti maminek vytvářet podmínky pro zdravý psychický a fyzický vývoj svých dětí a vést vlastní domácnost. Smyslem pobytu v azylovém domě by mělo být posílení soběstačnosti a samostatnosti příchozích maminek tak, aby mohly sobě i svým dětem zajistit život nezávislý na naší službě a vrátit se do běžného života. Azylový dům pro matky s dětmi v tísni poskytuje v současné době ubytování v sedmi samostatných pokojích, určených sedmi matkám s dětmi. Maminky s dětmi mají dále k dispozici společnou kuchyni, společenskou místnost a sociální zařízení. Doba pobytu maminky s dětmi v azylovém domě je omezena maximálně na dobu půl až jednoho roku. Jeden pokoj v azylovém domě je vyhrazen pro krátkodobou krizovou pomoc. Krizová pomoc je určena maminkám s dětmi, které byly nuceny z různých důvodů náhle odejít z domu. Maminku v krizové situaci jsme schopni v případě potřeby ubytovat v kteroukoliv denní či noční dobu. Spolupracujeme s Fondem ohrožených dětí v Olomouci a dalšími azylovými domy. Provoz azylového domu je nepřetržitý. Zajišťuje ho vedoucí zařízení, která současně plní funkci sociální pracovnice a čtyři sociální 9

10 asistentky. Spolupracujeme také s dětskou lékařkou a klinickou psycholožkou. Jedním z našich cílů je zajistit, aby maminky s dětmi měly možnost trávit v azylovém domě aktivně svůj volný čas a učit se novým dovednostem. Maminky se mohou účastnit volnočasových programů zaměřených na šití, vaření a výtvarnou činnost. Děti se zapojují do výtvarného kroužku, sportovních aktivit, soutěží a her. Během prázdnin jsme uskutečnili společný výlet maminek a dětí do Kroměříže a ZOO Vyškov, v prosinci proběhla v prostorách domu Vánoční besídka. Volnočasové aktivity určené dětem jsme od listopadu 2004 mohli rozšířit především díky příspěvku ze sbírkového projektu Pomozte dětem. V roce 2004 využilo služby azylového domu 16 maminek a 25 dětí pocházejících především z Olomouckého kraje, ale také dalších míst naší země. Dvěma maminkám, které opustily náš azylový dům v průběhu roku 2004, se podařilo získat podnájem, pět z nich se po vyřešení krizové situace vrátilo ke své rodině. Dvě z ubytovaných maminek využily po odchodu z našeho zařízení služby dalšího azylového domu. 10

11 Charitní ošetřovatelská služba Kroměřížská 198, Kojetín, tel.: , vrchní sestra: Ilona Hnízdilová Charitní ošetřovatelská služba Charity Kojetín zahájila svou činnost Před tímto datem zde bylo elokované pracoviště Oblastní charity Přerov. Cílem domácí péče je umožnit lidem v době nemoci, stáří, při snížené soběstačnosti a zhoršení sociálních podmínek uspokojování všech potřeb tělesných, duševních, sociálních a duchovních ve vlastním domácím prostředí. Službu poskytují dvě specializované zdravotní sestry 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků. Péče je poskytována na žádost rodiny, ošetřujícího lékaře nebo při propouštění z nemocnice. Zdravotní péče je bezplatná, hrazena ze zdravotního pojištění klienta. Tým našich zdravotníků provádí pouze ošetřovatelskou činnost, která spočívá v aplikaci inzulínu, injekcí, zajištění celkové hygieny, ošetřování defektů, převazech a sledování fyziologických funkcí. Během naší krátké činnosti, tedy druhé poloviny loňského roku, jsme ošetřovali 51 klientů, většinou s cévním mozkovým onemocněním, diabetiky, klienty s psychickými poruchami, s onkologickým onemocněním. Věková hranice našich uživatelů je 75 roků a více. Do naší péče jsou zahrnuti uživatelé nejen z Kojetína, ale i okolních obcí: Popůvky, Kovalovice, Křenovice, Stříbrnice, Měrovice, Uhřičice, Polkovice a Lobodice. Převážná část našich klientů je osamocených, takže naše péče je nezbytná. Máme velmi dobrou spolupráci s obvodními lékaři, kteří musí zároveň naši péči schválit a předepsat. Spolupracujeme i s lékaři specialisty. Charitní ošetřovatelská služba přijímá do péče všechny potřebné, bez rozdílu věku nebo vyznání, kteří by jinak museli být hospitalizováni nebo umístěni v sociálním zařízení. Péče o seniory je náročná po fyzické, ale zvláště po psychické stránce. Starý nemocný člověk vyžaduje lidský přístup, milé slovo, úsměv a někdy i pohlazení. 11

12 Tříkrálová sbírka ledna 2004 se v Kojetíně a okolních vesnicích uskutečnil 5. ročník Tříkrálové sbírky s názvem Pomozte lidem v nouzi. Koledování se zúčastnilo celkem 25 skupinek, které vyšly do ulic nejen v Kojetíně, ale i v okolních obcích: Uhřičicích, Polkovicích, Lobodicích, Křenovicích a Měrovicích. Výsledek našeho koledování podle obcí byl následující: Kojetín ,70 Kč Uhřičice 7 054,- Kč Polkovice 7 471,- Kč Měrovice nad H ,- Kč Křenovice 8 577,50 Kč Lobodice 7 211,- Kč Celkem ,20 Kč Z této částky získala Charita Kojetín zpět pro svou činnost Kč. Využití poskytnuté částky z Tříkrálové sbírky v roce 2004 Nákup automobilu pro Charitní ošetřovatelskou službu Nákup mobilního telefonu pro Charitní ošetřovatelskou službu Přímá pomoc potřebným ,- Kč 2 381,- Kč 8 921,- Kč Zbývající část výtěžku sbírky byla prostřednictvím Arcidiecézní charity Olomouc využita především na humanitární pomoc směřující do zahraničí. Chceme tímto ještě jednou poděkovat upřímně všem, kteří se podíleli na realizaci sbírky jako vedoucí skupinek a koledníci, ale i těm, kteří svým finančním příspěvkem projevili ochotu nezištně pomoci druhému člověku. 12

13 Další aktivity Charity Kojetín Charitní šatník Stejně jako v předchozích letech i v roce 2004 pokračoval provoz Charitního šatníku, který je umístěn v budově Charity Kojetín na Kroměřížské ulici. Je otevřen v pracovní dny od 8 do hodin. Šatník je určen všem potřebným lidem, kteří mají zájem o materiální pomoc v podobě šatstva, obuvi nebo hraček pro děti. Pokud nám někdo daruje, tak poskytujeme také nábytek a koberce. Do šatníku je zboží přijímáno denně, jediná podmínka je, že nám dáte šatstvo čisté, vyprané, zachovalé a nepoškozené. Děkujeme všem, kteří nás tímto zbožím zásobují, abychom je mohli dále darovat ve prospěch všech potřebných, kterých není málo. Výjezdy na Sv. Hostýn Pro seniory a méně pohyblivé zájemce jsme stejně jako roky předchozí pořádali výjezdy osobním automobilem na Sv. Hostýn. Zájemci, kteří nemají jinou možnost známé poutní místo navštívit, mohou využít tuto službu a v doprovodu našich pracovníků se zde zúčastnit bohoslužeb. 13

14 Příjmy a výdaje Charity Kojetín v roce 2004 PŘÍJMY v Kč Ministerstvo práce a sociálních věcí Azylový dům pro matky s dětmi Klub romských dětí a žen Denní stacionář pro seniory Město Kojetín Technický úsek Charitní ošetřovatelská služba Úřad práce Přerov Open Society Fund Praha Tříkrálová sbírka 2004 Nadace rozvoje občanské spol. Platby klientů Úroky 696 Charitní šatník 970 Dárci Olomoucký kraj Zdravotní pojišťovny Zúčtování mezi org. složkami Pokladnička v kostele Příspěvek Arcidiecézní charity Olomouc CELKEM

15 VÝDAJE v Kč Mzdové náklady celkem Provozní náklady celkem Azylový dům pro matky s dětmi Klub romských dětí a žen Denní stacionář pro seniory Technický úsek Charitní ošetřovatelská služba z toho: - materiální energie vodné služby mat. - služby nemat. - opravy údržba - cestovné nájemné civilní služba - stravné ostatní CELKEM PŘÍJMY A VÝDAJE ZA ORGANIZACI CELKEM v Kč Příjmy Charity Kojetín v roce Výdaje Charity Kojetín v roce Rozdíl příjmů a výdajů

16 Auditorská zpráva pro vedení a pro členy rady organizace Charita Kojetín V Přerově Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky organizace Charita Kojetín k za účetní období Za sestavení účetní závěrky je odpovědno vedení a rada organizace. Mojí úlohou je vydat na základě auditu výrok o této účetní závěrce. Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních postupů a významných odhadů učiněných organizací a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsem přesvědčena, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání výroku. Výrok auditora bez výhrad Dle mého názoru účetní závěrka věrně zobrazuje ve všech významných ohledech majetek, závazky a vlastní jmění organizace Charita Kojetín k a výsledky hospodaření za rok 2004 v souladu s příslušnými českými zákony. Společnost: Pověřený auditor a jednatelka společnosti: Audit Přerov s.r.o. Ing. Pavla Židlíková Pod Skalkou 3 č. osvědčení 1470 Přerov č. licence

17 Poděkování Děkujeme všem, kteří jste v roce 2004 podpořili činnost Charity Kojetín a projevili tak svou solidaritu se všemi potřebnými. Velmi si vážíme pomoci finanční, která nebyla nejmenší a bez níž by naše práce nebyla možná. Děkujeme : Ministerstvu práce a sociálních věcí Krajskému úřadu Olomouckého kraje Městskému úřadu Kojetín Nadaci rozvoje občanské společnosti Nadaci Open Society Fund Praha sbírkovému projektu Pomozte dětem firmě KOVO TOPIČ a.s. firmě PTÁČEK pozemní stavby s.r.o. JUDr. Miroslavu Holzerovi RNDr. Jitce Hálkové a všem dalším dárcům a sponzorům, kteří si nepřejí být jmenováni. Upřímné poděkování patří za pochopení všech našich potíží a problémů duchovnímu správci farnosti Kojetín P.Pavlu Ryšavému a Nadačnímu fondu Josefy a Marie Mildnerových, faráře Františka Fučíka a Fr. Bíbrové, v jejichž prostorách naše charita sídlí. Za dobrou spolupráci v uplynulém roce děkujeme také všem ředitelům kojetínských škol a dalších organizací města. Zvláštní velké poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří nám nezištně pomáhají při pořádání různých akcí, kteří s námi spolupracují bez nároku na odměnu, kterou je jim pouze naše poděkování. Děkujeme všem lidem dobré vůle, kteří pochopili myšlenku charity, ztotožnili se s ní a pomáhají nám ji prosazovat dál. 17

18 Dobrovolné spolupracovníky, kteří by měli zájem podílet se naší činnosti a poskytnout tak svou pomoc potřebným, rádi uvítáme na adrese: Charita Kojetín Kroměřížská Kojetín tel.: : Pokud byste chtěli podpořit naši činnost finančně, můžete nás kontaktovat buď osobně nebo zaslat svůj příspěvek na účet: /0800 Česká spořitelna, a.s., Kojetín Děkujeme. 18

Obsah. Charita Kojetín. Úvodní slovo. 2. Základní údaje. 3. Organizační struktura. 4. Azylový dům pro matky s dětmi v tísni. 5

Obsah. Charita Kojetín. Úvodní slovo. 2. Základní údaje. 3. Organizační struktura. 4. Azylový dům pro matky s dětmi v tísni. 5 Obsah Úvodní slovo. 2 Základní údaje. 3 Organizační struktura. 4 Azylový dům pro matky s dětmi v tísni. 5 Klub romských dětí a žen 7 Denní stacionář pro seniory 9 Tříkrálová sbírka 2003 11 Další aktivity.

Více

OBSAH OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI 5

OBSAH OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI 5 OBSAH OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI 5 Rodinný klub Maria 6 DŮM SVATÉHO JOSEFA 8 CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA 9 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Více

CHARITA KOJETÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OBSAH. Organizační struktura 3. Charitní ošetřovatelská služba 5. Denní stacionář pro seniory 6

CHARITA KOJETÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OBSAH. Organizační struktura 3. Charitní ošetřovatelská služba 5. Denní stacionář pro seniory 6 OBSAH Úvodní slovo 2 Organizační struktura 3 Základní údaje 4 Charitní ošetřovatelská služba 5 Denní stacionář pro seniory 6 Azylový dům pro matky s dětmi v tísni 7 Klub romských dětí a žen 8 Tříkrálová

Více

Charita Kojetín Výroční zpráva 2008

Charita Kojetín Výroční zpráva 2008 Charita Kojetín Výroční zpráva 2008 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 5 AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI 6 RODINNÝ KLUB MARIA 8 DŮM SVATÉHO JOSEFA 10 CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Charita Kojetín je zařízení římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Charita Kojetín je zařízení římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou. CHARITA KOJETÍN ZÁKLADNÍ ÚDAJE Charita Kojetín je zařízení římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou. Je součástí Arcidiecézní charity Olomouc a spolu s ostatními diecézními charitami tvoří

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. k 31. prosinci 2003 Identifikační údaje: Název účetní jednotky: Člověk v tísni společnost

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. I. Zřízení Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Charita Vsetín 24. 9. 2015

Charita Vsetín 24. 9. 2015 Charita Vsetín 24. 9. 2015 Historie a území působnosti Trvání činnosti: od 1. 7. 1992 zřizovací dekret CZ 36/93. Území působnosti: Město Vsetín a 25 přilehlých obcí o celkové rozloze 38 000 ha: Bystřička,

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2000 do 31.12.2000 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem Farní charita Dvůr Králové nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Slovo ředitele Předkládáme Vám Výroční zprávu Farní charity Dvůr Králové nad Labem za rok 2009. Snažíme se zde popsat a přiblížit Vám naši

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, a nejsou ji schopny vlastními silami vyřešit a jsou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2014 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby Oblastní charita Kroměříž Denní stacionář 6. Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené, Ztracená 63, Kroměříž Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby 1. Základní údaje Poslání Posláním

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4 KORUNA ČESKÁ Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1 ZPRÁVA AUDITORA o ověření roční účetní závěrky k 31.12.2008 Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Azylový dům pro matky s dětmi Budečská

Azylový dům pro matky s dětmi Budečská Popis realizace poskytované sociální služby Azylový dům pro matky s dětmi Budečská Tento dokument je soubor informací o této sociální službě. Další informace je možno poskytnout a dotazy zodpovědět telefonicky,

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Charita Kojetín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Charita Kojetín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Charita Kojetín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 0 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI... 5 RODINNÝ KLUB MARIA... 8 DŮM SVATÉHO JOSEFA... 11

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4 KORUNA ČESKÁ Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1 ZPRÁVA AUDITORA o ověření roční účetní závěrky k 31.12.2009 Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory

Více

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o Nadačním fondu Julinka 3. Struktura fondu 4. Poslání a účel fondu 5. Akce pořádané Nadačním fondem Julinka v roce 2014

Více

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II.

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. 1. Označení služby : Dům Agapé II. 2. Forma sociální služby: ambulantní, terénní 3. Působnost služby: Krupka 4. Poskytovatel sociální služby: Oblastní

Více

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo osvědčení 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.fax: 235300359 mobil :603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové jsme nestátní, nezdravotnické zařízení denních aktivit provozované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Adresa

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s. Zlosyň 160, PSČ

Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s. Zlosyň 160, PSČ Výroční zpráva 2012 Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s. Zlosyň 160, PSČ 277 44 ALZHEIMERCENTRUM ZLOSYŇ O. P. S. POBYTOVÉ ZAŘÍZENÍ Motto: Důležité je, abychom čas, který na péči máme, využili co nejsmysluplněji.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Mgr. Petr Wija, Ph.D. Institut důstojného stárnutí, Diakonie ČCE Možnosti zlepšení podpory pečujících o Zpracovat

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby Oblastní charita Kroměříž Sociální poradenství 5. Sociální poradna, Ztracená 63, Kroměříž Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby 1.Základní údaje Poslání služby Posláním Sociální poradny

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A RODINY od 1.1.2010 KRIZOVÁ POMOC PRO MUŽE od 1.7.2013 TERÉNNÍ PROGRAM pro Roudnici n/l a okolí 1.4.2006 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA od 1.6.2013 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 14.1.2015 Vedoucí

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Nadace Naše dítě. Aktivity Nadace Naše dítě

Nadace Naše dítě. Aktivity Nadace Naše dítě Nadace Naše dítě Aktivity Nadace Naše dítě Nadace Naše dítě pomáhá dětem již 18 let Posláním a cílem Nadace Naše dítě, která byla založena dne 1. října 1993, je pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným,

Více