Obsah. Úvodní slovo 2. Základní údaje. 3. Organizační struktura. 4. Klub romských dětí a žen.. 5. Denní stacionář pro seniory.. 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Úvodní slovo 2. Základní údaje. 3. Organizační struktura. 4. Klub romských dětí a žen.. 5. Denní stacionář pro seniory.. 7"

Transkript

1 Obsah Úvodní slovo 2 Základní údaje. 3 Organizační struktura. 4 Klub romských dětí a žen.. 5 Denní stacionář pro seniory.. 7 Azylový dům pro matky s dětmi v tísni 9 Charitní ošetřovatelská služba 11 Tříkrálová sbírka Další aktivity.. 13 Příjmy a výdaje Charity Kojetín v roce Auditorská zpráva. 16 Poděkování 17 1

2 Úvodní slovo Charita jako milosrdná láska je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. Vážení přátelé, dárci a příznivci naší Charity, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva Charity Kojetín, která nabízí ohlédnutí za uplynulým rokem 2004 a Vy můžete spolu s námi hodnotit naši práci. Díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí, Krajského úřadu Olomouckého kraje, MěÚ Kojetín, Nadace Open Society Fund Praha, Nadace rozvoje občanské společnosti, sponzorů, dárců a práci dobrovolníků se nám dařilo v uplynulém roce naši práci zkvalitňovat a dokonce ještě nabídku našich služeb zvětšit. Rozšířili jsme naše služby o projekt, o který jsme usilovali už od doby vzniku naší Charity, ošetřovatelskou domácí péči. Bylo tak završeno naše tříleté úsilí o získání projektu, který na našem území dosud provozovala Oblastní charita Přerov. Dalším naším úspěchem bylo zřízení Občanské poradny, kterou mohou využívat všichni potřební uživatelé bezplatně a je jim k dispozici i právník. U stávajícího projektu - Azylového domu pro matky s dětmi v tísni - jsme navýšili kapacitu o jeden pokoj. Možná se někomu bude zdát, že to není mnoho, ale při naší finanční situaci, kdy peněz spíše ubývá než naopak, považujeme i toto za velmi úspěšné. Věřím, že většina těch, kdo v uplynulém roce naše služby vyhledala, odešla spokojená a že naši pracovníci byli schopni podle svého vědomí a svědomí jim pomoci a poradit tak, jak se od nás očekávalo. Mé poděkování zároveň také patří všem zaměstnancům Charity Kojetín za odvedenou práci a trpělivost. Za spolupráci a pochopení děkuji duchovnímu správci farnosti a Nadačnímu fondu Josefy a Marie Mildnerových, faráře Fr. Fučíka a Fr. Bíbrové, v jehož prostorách Charita Kojetín sídlí. Helena Gračková ředitelka Charity Kojetín 2

3 Základní údaje o naší organizaci Charita Kojetín vznikla v roce 1999 jako účelové zařízení Římskokatolické církve. Je složkou Arcidiecézní charity Olomouc a součástí Sdružení Česká katolická charita. Posláním Charity Kojetín je pomáhat lidem v obtížné životní situaci a motivovat a podporovat ty, kdo mají zájem, k pozitivní změně vlastního života. Charita Kojetín provozovala v roce 2004 tato zařízení: Klub romských dětí a žen Občanskou poradnu Denní stacionář pro seniory Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Charitní ošetřovatelskou službu Statutární zástupce: Helena Gračková ředitelka Charity Kojetín Sídlo Rada organizace: Charity Kojetín: ulice Jiřina Kroměřížská Páleníková 198, předsedkyně Kojetín Marie Šimčíková Telefon: 581 Iva Raclavská Helena Menšíková Antonín Krátký Marie Matulová IČO: 70 P. 23 Pavel Ryšavý duchovní správce farnosti Číslo Revizní účtu: komise: Česká Drahomíra spořitelna, Stavová a.s., Kojetín 18 Milada Pátková 03 99/0800 Miroslava Kopřivová Rada Charity Kojetín: Jiřina Páleníková předsedkyně Sídlo organizace: Marie Kroměřížská Šimčíková 198, Kojetín Iva Raclavská Telefon: Helena Menšíková 828 Antonín Krátký Marie Matulová P. Pavel Ryšavý duchovní správce farnosti IČO: Revizní komise: Drahomíra Stavová Číslo účtu: Milada Česká Pátková spořitelna, a.s., Kojetín Miroslava Kopřivová 99/0800 3

4 Organizační struktura Charity Kojetín ředitelka Charity Kojetín vedoucí Klubu romských dětí a žen terénní sociální pracovníci pedagogická asistentka vedoucí Občanské poradny sociální pracovnice vedoucí Denního stacionáře pro seniory sociální pracovnice pečovatelka vedoucí Azylového domu pro matky s dětmi sociální pracovnice sociální asistentky vrchní sestra Charitní ošetřovatelské služby zdravotní sestra domácí péče účetní údržbář 4

5 Klub romských dětí a žen Kroměřížská 198, Kojetín, tel.: vedoucí zařízení: Klára Pompová Služby Klubu romských dětí a žen jsou určeny příslušníkům romské komunity v Kojetíně a okolí a dalším sociálně slabým rodinám v našem městě. Cílová skupina zahrnuje jak dospělé, tak děti. Posláním klubu je zvýšit společenskou a kulturní úroveň romského obyvatelstva v Kojetíně a jeho okolí, dále podpořit rozvoj jejich sociálního kapitálu, upevnit romskou tradici a kulturu a přispět k prevenci delikvence a výskytu patologických jevů. Poskytované služby určené dospělým uživatelům klubu zahrnují vedle pomoci při jednání s úřady a pomoci při psaní různých žádostí, také poradenství v oblasti vedení domácnosti a péče o děti a terénní sociální práci. Sociálně právní poradenství je poskytováno v rámci Občanské poradny, která zahájila svou činnost v září Pro děti byl klub otevřen každý pracovní den od hod. do hod. Od října 2004 byla provozní doba klubu prodloužena v úterý a ve čtvrtek do hodin. Účelem klubové činnosti byla pomoc se psaním domácích úkolů a příprava dětí na výuku na následující den. Další důležitou součástí práce s dětmi je osvěta v oblasti hygieny, sociálních a stravovacích návyků a využití volného času.pro děti byly v průběhu roku připravovány různé hry a soutěže, farní karneval, tříkrálový táborák, dětský den, pečení perníčků, Mikulášská a Vánoční besídka, výtvarný, pěvecký a taneční kroužek. Společně se svými rodiči se některé děti zúčastnily také Romské pouti na sv. Kopečku u Olomouce, Romského dne spojeného s přednáškou o historii Romů a kulturním programem zakončeného táborákem a Dne otevřených dveří Charity. Během letních prázdnin měly děti šestkrát možnost zúčastnit se soutěžních tzv. prázdninových čtvrtků. Třikrát do měsíce připravovaly děti za pomoci terénní sociální pracovnice různé saláty a pomazánky. 5

6 V průměru navštěvovalo v roce 2004 klub dětí denně. Celkově je do klubu přihlášeno 26 dětí. Podařilo se nám dosáhnout zlepšení jejich prospěchu a docházky do školy a snížit počet absencí. Prospěch dětí a docházku dětí do školy bylo možné sledovat díky spolupráci pracovníků klubu s učiteli dětí a jejich rodiči. Přímo v rodině řeší problémy docházky dětí do školy terénní sociální pracovníci. Díky spolupráci s rodiči dětí se nám daří sledovat také úspěšnost dětí po ukončení základní školy. Ze sedmi dětí, které od zahájení činnosti klubu v září 2000 ukončily základní školní docházku, jich pět pokračuje ve studiu v učebních oborech, jeden je studentem střední školy, jeden je vyučený kuchař a pouze jeden z učebního oboru odešel. Zatímco v roce 2003 uskutečnili pracovníci klubu 882 kontaktů s uživateli, v roce 2004 to bylo 932 kontaktů. Terénní sociální pracovníci současně uskutečnili 438 intervencí a vedoucí klubu 223 intervencí, tj. celkem 661 intervencí. Počet intervencí se tak ve srovnání s minulým rokem zvýšil o 374. V Občanské poradně bylo od září 2004 do března 2005 zodpovězeno 172 dotazů. V rámci řešení problému nezaměstnanosti romských obyvatel jsme v roce 2004 dosáhli částečného úspěchu zprostředkováním zaměstnání jednomu uživateli v programu veřejně prospěšných prací a dvěma uživatelům u soukromé firmy. V naší činnosti bychom chtěli pokračovat i nadále. Uvědomujeme si, že naše práce má smysl pouze pokud bude uskutečňována dlouhodobě. Pouze tehdy se nám podaří zlepšit nejen soužití majority s minoritou, ale také přispět k většímu sociálnímu začlenění Romů do společnosti. 6

7 Denní stacionář pro seniory Dům svatého Josefa, Komenského náměstí 49, Kojetín, tel vedoucí zařízení: Helena Gračková Denní stacionář sv. Josefa zahájil svou činnost 1. května Je určen seniorům, kteří pro svůj věk či zdravotní stav nemohou žít zcela samostatně a jejich rodina o ně nemůže celodenně pečovat vzhledem ke svému pracovnímu či jinému vytížení. Navštěvují jej však také senioři, kteří se chtějí vzájemně setkávat a trávit aktivně svůj čas. Základní ideou denního stacionáře je zachování kvality života ve stáří. Stáří bývá spojováno se snížením schopností v oblasti osobní péče, snížením možností využívání veřejných míst a služeb, přístupu k informacím, kontaktu s komunitou a uplatňování práv a nároků. Prioritním cílem zařízení je nevytrhnout uživatele z domácího prostředí a současně poskytnout rodinným příslušníkům, kteří o ně pečují, čas pro odpočinek a plnění vlastních povinností. Snahou našeho zařízení je poskytnout uživatelům takový soubor služeb, který jim pomůže v nepříznivé situaci a ochrání je před sociálním vyloučením s cílem umožnit jim zapojení do běžného života společnosti. Stacionář mohou senioři navštěvovat v pracovních dnech od 6.30 do 16 hodin. Využívat jej mohou každodenně nebo jen v určitých dnech či v rámci účasti na jednotlivých programech. V případě zájmu jsme schopni zajistit dopravu do zařízení a zpět domů. Je zde možnost využít nabídky zajištění stravování (snídaně, svačina, oběd), uskutečnění nákupu či doprovodu k lékaři. Během pobytu je seniorům poskytována základní zdravotní péče (podávání léků, aplikace inzulínu, měření krevního tlaku apod.). V případě potřeby je sociální pracovnicí zajišťováno poradenství, pomoc a podpora při řešení aktuálních problémů či zprostředkování kontaktu na další instituce a zařízení. 7

8 Pro seniory se snažíme připravovat program uzpůsobený jejich přáním a potřebám. Mají možnost se zúčastnit rehabilitačních a uvolňovacích cvičení, využít možnosti pedikúry nebo se zapojit do zájmové a výtvarné činnosti (ruční práce, luštění křížovek, četba, výroba přání atd.). Denní stacionář je jediným zařízením tohoto typu v kojetínském regionu. Stále je ale ještě nepříliš známou službou, která si buduje své postavení, přesto si do něj senioři cestu hledají a věříme, že i najdou. V současné době slouží Denní stacionář sv. Josefa 5 stálým uživatelům. Jedenkrát týdně jsou pořádány větší kulturní akce (besedy, promítání videa, přednášky), které navštěvuje v průměru uživatelů. V roce 2004 bylo zaznamenáno 454 návštěv tohoto zařízení. Naší snahou je rozšířit počet stálých uživatelů alespoň na 7. 8

9 Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Kroměřížská 198, Kojetín, tel vedoucí zařízení: Mgr. Martina Mazáčová Posláním Azylového domu pro matky s dětmi v tísni v Kojetíně je pomoci maminkám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci a přišly o přístřeší. Přicházejí k nám ženy s dětmi, které se staly obětmi domácího násilí, prožívají rozchod se svým partnerem nebo se potýkají s jinými vážnými problémy. Našim cílem je zajistit jim bezpečí a zázemí po dobu, kterou nezbytně potřebují ke zvládnutí své nepříznivé situace, poskytnout jim potřebné poradenství, pomoci jim při řešení jejich problémů, popř. jim zprostředkovat pomoc dalších odborníků (lékaře, psychologa, právníka apod.). Usilujeme také o rozvoj a posílení schopnosti maminek vytvářet podmínky pro zdravý psychický a fyzický vývoj svých dětí a vést vlastní domácnost. Smyslem pobytu v azylovém domě by mělo být posílení soběstačnosti a samostatnosti příchozích maminek tak, aby mohly sobě i svým dětem zajistit život nezávislý na naší službě a vrátit se do běžného života. Azylový dům pro matky s dětmi v tísni poskytuje v současné době ubytování v sedmi samostatných pokojích, určených sedmi matkám s dětmi. Maminky s dětmi mají dále k dispozici společnou kuchyni, společenskou místnost a sociální zařízení. Doba pobytu maminky s dětmi v azylovém domě je omezena maximálně na dobu půl až jednoho roku. Jeden pokoj v azylovém domě je vyhrazen pro krátkodobou krizovou pomoc. Krizová pomoc je určena maminkám s dětmi, které byly nuceny z různých důvodů náhle odejít z domu. Maminku v krizové situaci jsme schopni v případě potřeby ubytovat v kteroukoliv denní či noční dobu. Spolupracujeme s Fondem ohrožených dětí v Olomouci a dalšími azylovými domy. Provoz azylového domu je nepřetržitý. Zajišťuje ho vedoucí zařízení, která současně plní funkci sociální pracovnice a čtyři sociální 9

10 asistentky. Spolupracujeme také s dětskou lékařkou a klinickou psycholožkou. Jedním z našich cílů je zajistit, aby maminky s dětmi měly možnost trávit v azylovém domě aktivně svůj volný čas a učit se novým dovednostem. Maminky se mohou účastnit volnočasových programů zaměřených na šití, vaření a výtvarnou činnost. Děti se zapojují do výtvarného kroužku, sportovních aktivit, soutěží a her. Během prázdnin jsme uskutečnili společný výlet maminek a dětí do Kroměříže a ZOO Vyškov, v prosinci proběhla v prostorách domu Vánoční besídka. Volnočasové aktivity určené dětem jsme od listopadu 2004 mohli rozšířit především díky příspěvku ze sbírkového projektu Pomozte dětem. V roce 2004 využilo služby azylového domu 16 maminek a 25 dětí pocházejících především z Olomouckého kraje, ale také dalších míst naší země. Dvěma maminkám, které opustily náš azylový dům v průběhu roku 2004, se podařilo získat podnájem, pět z nich se po vyřešení krizové situace vrátilo ke své rodině. Dvě z ubytovaných maminek využily po odchodu z našeho zařízení služby dalšího azylového domu. 10

11 Charitní ošetřovatelská služba Kroměřížská 198, Kojetín, tel.: , vrchní sestra: Ilona Hnízdilová Charitní ošetřovatelská služba Charity Kojetín zahájila svou činnost Před tímto datem zde bylo elokované pracoviště Oblastní charity Přerov. Cílem domácí péče je umožnit lidem v době nemoci, stáří, při snížené soběstačnosti a zhoršení sociálních podmínek uspokojování všech potřeb tělesných, duševních, sociálních a duchovních ve vlastním domácím prostředí. Službu poskytují dvě specializované zdravotní sestry 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků. Péče je poskytována na žádost rodiny, ošetřujícího lékaře nebo při propouštění z nemocnice. Zdravotní péče je bezplatná, hrazena ze zdravotního pojištění klienta. Tým našich zdravotníků provádí pouze ošetřovatelskou činnost, která spočívá v aplikaci inzulínu, injekcí, zajištění celkové hygieny, ošetřování defektů, převazech a sledování fyziologických funkcí. Během naší krátké činnosti, tedy druhé poloviny loňského roku, jsme ošetřovali 51 klientů, většinou s cévním mozkovým onemocněním, diabetiky, klienty s psychickými poruchami, s onkologickým onemocněním. Věková hranice našich uživatelů je 75 roků a více. Do naší péče jsou zahrnuti uživatelé nejen z Kojetína, ale i okolních obcí: Popůvky, Kovalovice, Křenovice, Stříbrnice, Měrovice, Uhřičice, Polkovice a Lobodice. Převážná část našich klientů je osamocených, takže naše péče je nezbytná. Máme velmi dobrou spolupráci s obvodními lékaři, kteří musí zároveň naši péči schválit a předepsat. Spolupracujeme i s lékaři specialisty. Charitní ošetřovatelská služba přijímá do péče všechny potřebné, bez rozdílu věku nebo vyznání, kteří by jinak museli být hospitalizováni nebo umístěni v sociálním zařízení. Péče o seniory je náročná po fyzické, ale zvláště po psychické stránce. Starý nemocný člověk vyžaduje lidský přístup, milé slovo, úsměv a někdy i pohlazení. 11

12 Tříkrálová sbírka ledna 2004 se v Kojetíně a okolních vesnicích uskutečnil 5. ročník Tříkrálové sbírky s názvem Pomozte lidem v nouzi. Koledování se zúčastnilo celkem 25 skupinek, které vyšly do ulic nejen v Kojetíně, ale i v okolních obcích: Uhřičicích, Polkovicích, Lobodicích, Křenovicích a Měrovicích. Výsledek našeho koledování podle obcí byl následující: Kojetín ,70 Kč Uhřičice 7 054,- Kč Polkovice 7 471,- Kč Měrovice nad H ,- Kč Křenovice 8 577,50 Kč Lobodice 7 211,- Kč Celkem ,20 Kč Z této částky získala Charita Kojetín zpět pro svou činnost Kč. Využití poskytnuté částky z Tříkrálové sbírky v roce 2004 Nákup automobilu pro Charitní ošetřovatelskou službu Nákup mobilního telefonu pro Charitní ošetřovatelskou službu Přímá pomoc potřebným ,- Kč 2 381,- Kč 8 921,- Kč Zbývající část výtěžku sbírky byla prostřednictvím Arcidiecézní charity Olomouc využita především na humanitární pomoc směřující do zahraničí. Chceme tímto ještě jednou poděkovat upřímně všem, kteří se podíleli na realizaci sbírky jako vedoucí skupinek a koledníci, ale i těm, kteří svým finančním příspěvkem projevili ochotu nezištně pomoci druhému člověku. 12

13 Další aktivity Charity Kojetín Charitní šatník Stejně jako v předchozích letech i v roce 2004 pokračoval provoz Charitního šatníku, který je umístěn v budově Charity Kojetín na Kroměřížské ulici. Je otevřen v pracovní dny od 8 do hodin. Šatník je určen všem potřebným lidem, kteří mají zájem o materiální pomoc v podobě šatstva, obuvi nebo hraček pro děti. Pokud nám někdo daruje, tak poskytujeme také nábytek a koberce. Do šatníku je zboží přijímáno denně, jediná podmínka je, že nám dáte šatstvo čisté, vyprané, zachovalé a nepoškozené. Děkujeme všem, kteří nás tímto zbožím zásobují, abychom je mohli dále darovat ve prospěch všech potřebných, kterých není málo. Výjezdy na Sv. Hostýn Pro seniory a méně pohyblivé zájemce jsme stejně jako roky předchozí pořádali výjezdy osobním automobilem na Sv. Hostýn. Zájemci, kteří nemají jinou možnost známé poutní místo navštívit, mohou využít tuto službu a v doprovodu našich pracovníků se zde zúčastnit bohoslužeb. 13

14 Příjmy a výdaje Charity Kojetín v roce 2004 PŘÍJMY v Kč Ministerstvo práce a sociálních věcí Azylový dům pro matky s dětmi Klub romských dětí a žen Denní stacionář pro seniory Město Kojetín Technický úsek Charitní ošetřovatelská služba Úřad práce Přerov Open Society Fund Praha Tříkrálová sbírka 2004 Nadace rozvoje občanské spol. Platby klientů Úroky 696 Charitní šatník 970 Dárci Olomoucký kraj Zdravotní pojišťovny Zúčtování mezi org. složkami Pokladnička v kostele Příspěvek Arcidiecézní charity Olomouc CELKEM

15 VÝDAJE v Kč Mzdové náklady celkem Provozní náklady celkem Azylový dům pro matky s dětmi Klub romských dětí a žen Denní stacionář pro seniory Technický úsek Charitní ošetřovatelská služba z toho: - materiální energie vodné služby mat. - služby nemat. - opravy údržba - cestovné nájemné civilní služba - stravné ostatní CELKEM PŘÍJMY A VÝDAJE ZA ORGANIZACI CELKEM v Kč Příjmy Charity Kojetín v roce Výdaje Charity Kojetín v roce Rozdíl příjmů a výdajů

16 Auditorská zpráva pro vedení a pro členy rady organizace Charita Kojetín V Přerově Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky organizace Charita Kojetín k za účetní období Za sestavení účetní závěrky je odpovědno vedení a rada organizace. Mojí úlohou je vydat na základě auditu výrok o této účetní závěrce. Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních postupů a významných odhadů učiněných organizací a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsem přesvědčena, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání výroku. Výrok auditora bez výhrad Dle mého názoru účetní závěrka věrně zobrazuje ve všech významných ohledech majetek, závazky a vlastní jmění organizace Charita Kojetín k a výsledky hospodaření za rok 2004 v souladu s příslušnými českými zákony. Společnost: Pověřený auditor a jednatelka společnosti: Audit Přerov s.r.o. Ing. Pavla Židlíková Pod Skalkou 3 č. osvědčení 1470 Přerov č. licence

17 Poděkování Děkujeme všem, kteří jste v roce 2004 podpořili činnost Charity Kojetín a projevili tak svou solidaritu se všemi potřebnými. Velmi si vážíme pomoci finanční, která nebyla nejmenší a bez níž by naše práce nebyla možná. Děkujeme : Ministerstvu práce a sociálních věcí Krajskému úřadu Olomouckého kraje Městskému úřadu Kojetín Nadaci rozvoje občanské společnosti Nadaci Open Society Fund Praha sbírkovému projektu Pomozte dětem firmě KOVO TOPIČ a.s. firmě PTÁČEK pozemní stavby s.r.o. JUDr. Miroslavu Holzerovi RNDr. Jitce Hálkové a všem dalším dárcům a sponzorům, kteří si nepřejí být jmenováni. Upřímné poděkování patří za pochopení všech našich potíží a problémů duchovnímu správci farnosti Kojetín P.Pavlu Ryšavému a Nadačnímu fondu Josefy a Marie Mildnerových, faráře Františka Fučíka a Fr. Bíbrové, v jejichž prostorách naše charita sídlí. Za dobrou spolupráci v uplynulém roce děkujeme také všem ředitelům kojetínských škol a dalších organizací města. Zvláštní velké poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří nám nezištně pomáhají při pořádání různých akcí, kteří s námi spolupracují bez nároku na odměnu, kterou je jim pouze naše poděkování. Děkujeme všem lidem dobré vůle, kteří pochopili myšlenku charity, ztotožnili se s ní a pomáhají nám ji prosazovat dál. 17

18 Dobrovolné spolupracovníky, kteří by měli zájem podílet se naší činnosti a poskytnout tak svou pomoc potřebným, rádi uvítáme na adrese: Charita Kojetín Kroměřížská Kojetín tel.: : Pokud byste chtěli podpořit naši činnost finančně, můžete nás kontaktovat buď osobně nebo zaslat svůj příspěvek na účet: /0800 Česká spořitelna, a.s., Kojetín Děkujeme. 18

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti obsah Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. 2 Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. 3 Základní údaje a kontakty 4 Struktura společnosti 5 Organizační schéma společnosti 5 Poskytované

Více

Oblastní charita Uherský Brod. Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Svatá Zdislava z Lemberka. Caritas - milosrdná láska

Oblastní charita Uherský Brod. Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Svatá Zdislava z Lemberka. Caritas - milosrdná láska Oblastní charita Uherský Brod Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Svatá Zdislava z Lemberka Caritas - milosrdná láska Na úvodní straně: Svatá Zdislava z Lemberka (asi 1220 1252) byla

Více

Slovo na úvod: Eva Janalíková ředitelka. Foto: Zde sídlíme

Slovo na úvod: Eva Janalíková ředitelka. Foto: Zde sídlíme Slovo na úvod: Vážení přátelé, právě otvíráte výroční zprávu Charity Holešov, která má poskytnout přehled o tom, co a s jakým efektem jsme dokázali během uplynulého roku. Každý rok s sebou přináší úspěchy,

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Výroční zpráva 06. Charita Svaté rodiny Luhačovice

Výroční zpráva 06. Charita Svaté rodiny Luhačovice Výroční zpráva 06 Charita Svaté rodiny Luhačovice /1 Poslání charity vychází ze Stanov Arcidiecézní Charity Olomouc: Charita jako milosrdná láska, je naplňování Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

DĚKUJEME! Službou Pokud se rozhodnete pomoci nám službou (malování, stavební práce, sekání trávy,...), pak vám vystavíme darovací smlouvu.

DĚKUJEME! Službou Pokud se rozhodnete pomoci nám službou (malování, stavební práce, sekání trávy,...), pak vám vystavíme darovací smlouvu. číslo účtu: 1766921369/0800 Můžete nás podpořit Hmotným darem Pokud se rozhodnete věnovat nám jakékoli hmotné dary (věci, zboží, nábytek...), pak vám vystavíme darovací smlouvu. Budete - li tedy darovací

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 18 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 1 Obsah Úvodní slovo místostarosty města Holešova... 2 Úvod ke komunitnímu plánu

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

Oblastní charita Most

Oblastní charita Most Oblastní charita Most Výroční zpráva 2010 Úvod Vážení, představujeme Vám činnost Oblastní charity Most v roce 2010. Oblastní charita Most je nestátní nezisková- církevní organizace. Poskytuje humanitární

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 CHARITA VESELÍ NAD MORAVOU TŘ. MASARYKOVA 136 698 01 VESELÍ NAD MORAVOU

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 CHARITA VESELÍ NAD MORAVOU TŘ. MASARYKOVA 136 698 01 VESELÍ NAD MORAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 CHARITA VESELÍ NAD MORAVOU TŘ. MASARYKOVA 136 698 01 VESELÍ NAD MORAVOU e-mail: veselinm@charita.cz www: www.veselinm.caritas.cz telefon: 518 322 213 fax: 518 324 600 Název účtu: Česká

Více

Výroční zpráva 05. Charita Svaté rodiny Luhačovice

Výroční zpráva 05. Charita Svaté rodiny Luhačovice Výroční zpráva 05 Charita Svaté rodiny /1 Charita je milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. Ze Stanov Arcidiecézní Charity Olomouc Úvodní slovo Vážení

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

CHARITA HOLEŠOV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

CHARITA HOLEŠOV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CHARITA HOLEŠOV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ane Ježíši, Ty jsi Syn věčného Otce, a přestože máš všechny božské výsady, rád jsi se stal P člověkem a služebníkem nás všech. Také my chceme, stejně jako Ty, rádi plnit

Více

diecézní charita plzeň výroční zpráva 2014

diecézní charita plzeň výroční zpráva 2014 diecézní charita plzeň výroční zpráva 2014 [O DIECÉZNÍ CHARITĚ PLZEŇ] Statut: Církevní právnická osoba (COP) dle zákona č. 3/2002 Sb. Zřizovatel: Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň Statutární

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004 Městská charita Výroční zpráva 2004 Seznam zkratek použitých v textu AD Azylový dům sv. Pavla BČB Biskupství českobudějovické CDS Domino Centrum denních služeb pro lidi se zdravotním postižením Domino

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 17 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 Poslání Charity Olomouc Charita Olomouc je poslána katolickou církví, aby odpovídala na potřeby lidí v nouzi službou v duchu křesťanské lásky, která chrání v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2009 Adresa: FARNÍ CHARITA KRALUPY NAD VLTAVOU Sokolská 139 278 01 Kralupy nad Vltavou Tel: 606 613 018, 724 170 796 e-mail: centrum@nasefarnost.cz

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více