Svatoprokopské ruchadlo 36

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svatoprokopské ruchadlo 36"

Transkript

1 Svatoprokopské ruchadlo 36 časopis pro celou (farní) rodinu K V Ě T E N 2008 Veni Sancte Spiritus!

2 Svatodušní sekvence Svatý Duchu, sestup k nám, dej své světlo temnotám, v jasu lásky nech nás žít. Přijď se svými dary zas, otče chudých, mezi nás, přijď nám srdce potěšit. Těšiteli, buď náš host, žij nám v srdci pro radost, pro klid, kterým oplýváš. Po práci nech oddychnout, osvěž naši zprahlou pouť, setři slzy z našich řas. Daruj šťastný plamen svůj věrným srdcím, pamatuj na nás, k nimž ses naklonil. Bez tebe jsme na zemi ubozí a ztracení, kořist pro tmu, pro omyl. Smyj z nás hříchy, stopy vin, dej svou svěžest žíznivým, vyhoj z bolestí a ran. Zchladlým srdcím oheň dej, z lhostejnosti pomáhej, odveď ze scestí a chraň. Veď nás k ctnostem, nauč nás dobrem naplňovat čas svými dary pomoz všem. Uč nás, jak si zasloužit šťastnou smrt. A dej nám žít věčnou radost před Bohem. 2

3 Na úvod Milí čtenáři Ruchadla, jelikož jsem na poslední chvíli na internetu objevil pěkné svědectví (a na stránkách je jich spousta dalších koukněte se tam!), které jsem chtěl přetisknout i přesto, že zabere více místa, nezbývá už mnoho místa pro mé úvodní povídání. A tak ať povídá časopis a jeho obsah sám za sebe! o. František OSBM P.S. Snad jen jednu poznámečku. Nechcete taky někdo něco napsat nebo jinak pomoct s přípravou dalších čísel? Budou Letnice, zkusme intenzivně prosit Svatého Ducha o konkrétní dary pro službu v Církvi a nebojme se je používat!!! Krátký výklad Zdrávas Maria 1. Celé Zdrávas, které se modlíme, obsahuje nejen pozdrav anděla: Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, ale také pozdrav Alžběty: Požehnaný plod života Tvého, pak slova: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Tato prosba se používá už mnoho staletí, i v římské Církvi, která má u všech katolíků neochvějnou autoritu. Užívali ji i mnozí svatí Otcové. Přesto se celá modlitba nazývá andělský pozdrav, poněvadž její začátek obsahuje slova anděla. Pramenem, z kterého tento pozdrav vyšel, byl anděl. On tak začal a pozdravil Pannu, a my ho napodobujeme. Slova anděla a svaté Alžběty tvoří první část Ave. Ta sestává zcela ze slov, která jsou v Evangeliu, jsou tedy vpravdě evangelní, obojí byla řečena z vnuknutí Ducha Svatého, vyšla od téhož Boha a byla napsána jistě jen k našemu užitku. Tato první část není prosba, nýbrž díkuvzdání, chvála Boha, že vybavil tuto Pannu tak mnohými a nádhernými dary a my Jí blahopřejeme, chválíme a velebíme pro Její přednosti. V druhé části prosíme Marii o Její přímluvu u Boha. 2. V první části tedy chválíme a velebíme Marii. Úcta svatých a Marie nespočívá totiž jen v jejich vzývání a napodobování, nýbrž také v uctívání, že je totiž chválíme a velebíme pro jejich přednosti. Jistě, nestačí je jen vzývat a chválit, ale máme je i následovat, svůj

4 život a své mravy zařídit podle jejich vzoru. To dokazuje Spasitel, když na chválu své Matky od jedné ženy z lidu odpovídá, že Jeho Matka je blahoslavená především proto, poněvadž slyší Boží slovo a zachovává je, to znamená, že se jím řídí. Ovšem chvála a velebení patří k mariánskému kultu také. Není to snad správné? Svatí Otcové nám v tom dávají obdivu hodný příklad. Nikdy se neunaví označováním Marie tituly, Jejím zdobením velmi čestnými příjmeními, nedovedou vůbec přestat, jsou zcela u vytržení a nenacházejí slova, jak by Jí vyjádřili svůj obdiv, Ji chválili a velebili, dosvědčovali svou úctu a vážnost k Ní, Ji oslavovali, blahopřáli a blahoslavili. To je tedy důležitá součást mariánské úcty, Tak to činili Otcové, tak to učinil i anděl a žena v evangeliu, a stejně tak to Činíme i my, a zcela právem. Tento pozdrav obsahuje v několika slovech všechno, co se dá říci ke cti Panny Marie a o všech Jejích nádherných vlastnostech. Je proto oblíben nejen u lidí na zemi, ale i u andělů v nebi a užívají ho, aby Marii ctili a oslavili. Tím, že tak lidé činí, stávají se podobnými andělům, poněvadž aniž by o něco prosili pro sebe, oddávají se Čistě chvále a oslavě Boha, který je veliký ve svých svatých. Modlit se znamená také chválit Boha, ať v Něm samém, nebo v Jeho dílech. To je modlitba díků, že uznáváme Boží dobrodiní a oslavujeme je chválou. A tímto uvažováním o přednostech Panny Marie se připravujeme na následující prosebnou modlitbu, neboť budeme s větší důvěrou prosit o všechno, když vidíme, že Ona je Matka Boží, plná milosti a požehnaná mezi všemi. Máme ještě větší důvod ctít Marii s obdivem a žasnout nad Božími dary v Ní než archanděl Gabriel, neboť tehdy ještě byla skrytá v Nazaretském domku a málo známá. Nyní však trůní v nebi. Tehdy byla ještě ve smrtelném těle vystavena tolika utrpením a ranám osudu, nyní je od toho všeho osvobozena a v blaženosti nebes vyvýšena nad anděly. Anděl čekal na Její souhlas, že poskytne budoucímu Mesiáši tělo a duši a Ona věřila, že bude zároveň pannou a matkou. Nyní však Ji pozdravujeme a blahopřejeme Jí, že uvěřila andělu, poslechla Boha, počala a porodila Božího Syna. Nyní je Její důstojnost, ctnost a sláva zjevnější než tehdy. Milost, kterou u Ní Gabriel chválil a obdivoval, učinila v Ní až do Jejího nanebevzetí 4

5 nesmírné pokroky a všechno, co Jí řekl, má nyní větší smysl n dříve, všechno je nyní pravdivé v mnohem dokonalejší míře. Tehdy ještě nebyla tak plná milosti jako nyní ve slávě v nebi, kde už Ji nezdržuje žádná překážka, jak to zakusila zde na zemi. Nyní patří neustále na Boží tvář a vládne se svým Synem. Nyní je ještě požehnanější mezi ženami, neboť Bůh Jí už dal všechny dary a odměnu, kterou měl pro Ni připravenou. Tak máme nyní ještě více důvodů Jí blahopřát a říci Jí: Zdráva buď, milostiplná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého. 3. Ave Buď pozdravena, raduj se. Tento pozdrav neučinila Církev, nýbrž prvně jej vyslovil anděl přinesl jej z nebe. Nebyl vynalezen lidmi, nýbrž byl vysloven ve jménu a na rozkaz Nejsvětější Trojice, napsán a uchován. Ave Maria...! Ano, raduj se, svatá Panno, předpovězená proroky, toužená patriarchy, nám daná darem Boha Nejvyššího, ne jako Matka umírajících, nýbrž znovu žijících, ano, jako Matka Bohočlověka. Milostiplná... Raduj se, plná milosti, praví anděl. Takový pozdrav se nenachází v celém svatém Písmě, jedině Maria je takto pozdravena. Čím je něco řidší, tím je to vzácnější. Pozdrav tohoto obsahu dosud nikdo neslyšel. Když se lidé navzájem pozdravují, pak si přejí dobro, pokoj, štěstí, někdy se přitom políbí, obejmou, ale Milostiplná, to nebylo dosud slyšeno. Tomuto slovu samotnému o sobě by se mohlo rozumět jako přání nebo ujištění. Avšak poněvadž anděl dobře znal Marii a Boží vůli, tak Jí těmito slovy nechtěl teprve do budoucna přát plnost milosti nýbrž říká, že je už nyní plná milosti. Chce říci: Mám veškerý důvod Tě uctít a uctivě pozdravit, neboť Ty jsi plná Boží milosti a Pán je s Tebou, a proto jsi první mezi všemi lidmi a všichni stojí pod Tebou. Je-li pravda, že Maria je plná milosti, pak na Ní nikdy nelpěla poskvrna hříchu, žádná špína, žádný kvas dědičné viny, ale musí být zcela čistá a neposkvrněná, zcela zářící, zcela nevinná a ozdobená všemi dary. Proto jaká horlivost ve všech ctnostech, jaký žár lásky, 5

6 jaký stupeň dokonalosti v Té, která přetéká milostí? Proto se raduj, svatá Panno, která nejen že jsi prostá každé poskvrny hříchu, nýbrž i plná milosti, víc než všichni svatí. Ty jsi opravdu hvězda, která osvěcuje nebe i zemi. Dominus tecum Pán s Tebou. Tato slova mají zcela zvláštní význam. Anděl chce říci: Bůh je s Marií způsobem, jakým není se žádným jiným tvorem, neboť On je s Ní takřka jedno, poněvadž je část z Ní, když přijal z Ní tělo a krev, své lidství. To přísluší jen Marii. S Ní se spojil jedinečným způsobem, jako s žádným jiným tvorem, žádným člověkem, žádným svatým, žádným andělem. Dítě je přece částí matky. Boží Syn s Ní má stejnou přirozenost, vzal ji z Ní, neboť se stal člověkem z Ní. Tím však s Ní není zcela zvláštním způsobem jen Syn Boží, nýbrž i Otec, poněvadž počala Jeho Syna, a Duch Svatý, poněvadž Syna počala z Něho. Působila v Ní tedy celá Nejsvětější Trojice: Virtus Altissimi obumbrabit te - moc Nejvyššího Tě zastíní, tj. všemohoucnost Otce způsobí vtělení Syna. Quod nascetur ex te, vocabitur Filius Dei Svaté, které se z Tebe narodí, se bude nazývat Syn Boží, Boží Syn z Ní vzal tělo. Spiritus sanctus superveniet in te Duch Svatý na Tebe sestoupí. Láska Boží totiž učinila toto spojení, toto nejužší spojení, neboť čím větší láska, tím vroucnější spojení. To nepřísluší jinak žádnému člověku, žádnému svatému. Maria je skutečně lože odpočinku celé Nejsvětější Trojice. Poněvadž jako Bohorodička byla nejvroucněji spojena s Duchem Svatým, proto Ji v každém způsobu posvětil a ozdobil. Kdo na zemi nebo na nebi se důvěrněji stýkal s Bohem nežli Maria, kdo obdržel Boží dary v hojnější míře, je sladčeji vychutnal a dokonaleji uchoval? S kterým tvorem nejvyšší Král zachází tak jako s Ní, tak štědře, vlídně, podivuhodně a božsky! Čí tělo a duši měl Bůh pozvednout k větší cti, ne-li Její? Proto se raduj, svatá Panno, která jsi s Bohem tak sjednocena, že jsi dala podstatu svého těla, aby byla spojena s božskou přirozeností v jedné osobě, takže Bůh je člověk a člověk je Bůh. Raduj se, která jediná jsi nepochopitelným způsobem a mocí Nejvyššího nejsladšího Emanuela počala, nosila, porodila, živila a vychovávala. Benedicta tu in mulieribus Požehnaná Ty mezi ženami. Je-li požehnaná mezi ženami, pak netřeba pochybovat, že je prostá 6

7 obecné smutné kletby, která postihla ženské pokolení. Nemá nic společného s nedostatky a chybami ženského pokolení. Nelze v Ní najít žádnou ženskou ješitnost, ani tu nejmenší; pak také nemá ani nejmenší hnutí žádostivosti. Když je požehnaná, pak je bez svého porušení plodná, nosí plod bez obtíží, zůstane neporušená při porodu, rodí bez bolestí, a zůstává vždy pannou. A je-li požehnaná nad všechny ženy, bude pak snad méně šťastná než Eva ve stavu, v němž byla stvořena, prostá každé viny? Pak je zcela neposkvrněná, celá krásná, tak krásná, že nebeský Ženich, který považoval za důstojné Její něžné objetí, chtěl v Ní v Jejím klíně bydlet. Nemá být pak i tím, čím byla Eva, totiž Matkou všech živých, Matkou všech, kteří žijí podle Ducha, kteří se z Krista znovu narodili? Je-li požehnaná mezi všemi ženami, může Jí pak chybět nějaká dobrá vlastnost, nějaká přednost, ctnost, kterou měly slavné ženy před Ní? Slavná byla Kleopatra u Egypťanů, Římané oslavovali Lukrecii, Kartagiňané Didinu. Avšak tyto pohanské ženy daleko předčí biblické ženy; např. Sára, Rebeka, Ráchel, Anna, Judit, makabejská matka. A nádhernější než tyto jsou Snoubenky Kristovy, které byly ozdobeny tolika drahokamy evangelního ducha, např. Tekla, Valerie, Anežka, Cecilie, Justina, Dorota, Lucie, Voršila, které všechny nosí bílé roucho panenství a purpurové prapory mučednictví. Ale připoj k těm všem ještě jiné panny, vdovy, matky, které v průběhu staletí měly slavné jméno nebo vynikly ctností na zemi. Ty všechny zanikají jako malé hvězdičky před jasným světlem Mariiným, Ona je měsíc mezi hvězdami. Tato naše Královna je pravá Ester, která přinesla nepřítelem utlačovanému a téměř zoufalému národu největší útěchu a záchranu, ona mužná panna a vítězná Judit, která přemohla tyrana a svému národu dala svobodu. Proto se raduj, Ty požehnaná mezi ženami, neboť Ty jsi odstranila hanbu neplodnosti. Požehnaná jsi mezi všemi ženami, poněvadž jsi obnovila původní spravedlnost, kterou první žena ztratila a zničila. Jsi požehnaná mezi všemi tvory a nad všechny tvory, neboť jen Tvůj Syn a Bůh je vyšší než Ty. Benedictus fructus ventris tui Požehaný plod života Tvého. Jaký to musel být strom, který přinesl tak vybrané ovoce! Může být na něm jen prášek, skvrnka hříchu, v němž Původce a milovník čistoty rozbil své bydlení a tolik měsíců v něm přebýval? 7

8 Jak by se zde mohlo najít něco nezřízeného a ošklivého tam, kde přebývá Vítěz nad smrtí a hříchem, Obnovitel života, Učitel veškeré spravedlnosti, Slunce, které vzejde na nebi po hrozné noci? Co může být světějšího než tento živý Boží chrám, kde odpočíval v takovém blahu Svatý svatých? Co může být čistšího než toto lůno, které v sobě uzavíralo pramen čistoty a milosti, otevřený pramen pro dům Jákobův a všechny, kdo bydlí v Jeruzalémě, aby všechny čistě umyl? Raduj se, svatá Panno, neboť požehnaný je plod Tvého života, neboť v Něm budou požehnána a posvěcena všechna pokolení země a všechny řády andělů na věky. Požehnaný je plod Ježíš Kristus, jehož Ty sama máš spolu s Bohem Otcem jako společného Syna a světu, který byl ztracený, nabízíš jako Vykupitele. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amen Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu naší smrti. Amen. Svatá Maria, Matko Boží, kterou Bůh vyvýšil k největší poctě, takže všechna pokolení budou Tě blahoslavit a uctívat, pros za nás hříšné, abychom Toho, kterého jsi nejdříve ukázala jako Vykupitele pastýřům a mudrcům, tzn. Židům a pohanům, zasloužili si jednou mít milostivým soudcem a mohli se radovat v Jeho království. Sv. Petr Kanisius, Maria, nedostižná Panna a svatá Bohorodička Ema Mariani dítě Eucharistie Ema je už od nejútlejšího věku přitahována k Ježíši V italském městě Lucca, ležícím v provincii Toskánsko, uctívají hroby sv. Richarda, svaté služky Zity, v letech 1878 až 1903 zde žila sv. Gemma Galgani a také se zde narodila malá Ema, která byla též omilostněným dítětem, i když v jiném směru než sv. Gemma. Už ve velmi útlém věku byla Ema velmi otevřená tajemnému Božímu působení. Ema Mariani přišla na svět 6. listopadu 1911 a ve svém rodném městě 26. července 1916 také zemřela. Dítě budilo zvláštní pozornost tím, jak ho přitahoval Spasitel ve svatostánku. Měla teprve dva roky a několik měsíců, když byla na procházce s tetou Cesarinou. Klášterní kostely někdy navenek vůbec 8

9 nevypadají jako kostely nebo kaple. Když však přecházeli kolem jedné takové nenápadné budovy, dítě se najednou zastavilo: Cítím líbeznou vůni, která pochází od Ježíška. Někde blízko tu musí být Ježíš. Kde jen může být? Nikde tu nevidím kostel. Toto je zavřený kostel řeholních sester, řekl někdo. Vešli dovnitř. V kostelíku byla vystavená k pokloně Nejsvětější svátost. Ema přišla dopředu, klekla si, poklonila se Ježíši, poslala mu rukou polibek a tiše se modlila. Za chvíli ji Cesarina vyzývá, aby šli domů, ale Ema to nepozoruje. Její upřený pohled je jakoby připoután k Ježíši v monstranci. Pak přijde k sobě, znovu pošle rukou polibek Ježíši v Nejsvětější svátosti, hluboce se ukloní, políbí zem a obrátí se k tetě: Proč se ani nepohneš? Proč znovu nepoklekneš a nepolíbíš zem? Už jsem se pomodlila. A vůbec, proč bych měla líbat zem? Nevíš, že je tu přítomen Ježíš? Nevidíš, necítíš ho? Poklekni znovu! Nevíš, že Ježíš je Bůh? Ano, je to velký Bůh a my jsme jen takoví malí drobečci, říká dítě ukazujíc přitom ručičkou k zemi. Podívej, tak jsme maličcí. Ale Ježíš je velký, velmi velký! Přitom zdvihla ručky tak vysoko, jak jen mohla. Podívej se, On je tak velký, že sahá až do nebe, tak tedy poklekni! Teta znervózněla. Pojďme už, nebo přijdeme pozdě! Dítě si hluboce povzdechlo: Ubohý Ježíš! Ze srdce Tě miluji. Když se jí doma ptali, kdo ji to všechno naučil, odpověděla: Nikdo mě to neučil. Cítím to sama tu v srdci, a položila si na srdíčko ruku. Řekl mi to Ježíš, vždyť On mi toho říká velmi mnoho. Jednoho dne se jí zeptali: Vidí Bůh všechno? Ano, všechno! Všechno, i v posledním koutku. Také tu! Přitom ukázala na své čelíčko. A co máš tam vevnitř? Co bych tam měla? Tam vevnitř jsou mé malé myšlenky. A kolik jich tam je? Vlastně jen jedna. Myslím na Ježíše. Bylo to až neuvěřitelné. Ale dítě skoro každý den znovu a důrazně ujišťovalo: Já toho mám na srdci tolik, o čem bych chtěla hovořit jen s Ježíšem! 9

10 Jak šla Ema k svatému přijímání Emina touha po sv. přijímání rostla den ze dne. Měla doslova hlad po nebeském chlebu. Konečně se dožila velké radosti 18. listopadu 1914, ve svých třech letech. Tvář jí zářila štěstím. Byla při tom zbožná a soustředěná jako anděl. Byla přirozeně živá a jako ostatní děti měla ráda hry a vtipkování. Ale teď klečela před svatostánkem a zapomněla na všechno, co jí jindy přinášelo radost. Ježíš žil v ní a ona žila s Ježíšem. Ema dostala první sv. přijímání už jako tříletá. Je to velmi neobvyklé, ale neprotiřečí to tomu, co řekl v roce 1910 papež sv. Pius X. o době prvního sv. přijímání: když už děti dovedou do určité míry používat svůj rozum, znají základní pravdy katolické víry, dokáží rozlišit hostii od obyčejného chleba a s čistým srdcem, zbožně chtějí přijat sv. přijímání. Tyto všechny podmínky splňovala díky zvláštnímu působení Ducha sv. ve své duši. Církev si přeje, aby bylo srdce pro přijetí Ježíše čisté, v stavu posvěcující milosti a proto nenamítá, aby už malé děti přistupovaly k svátosti smíření, a to už před prvním sv. přijímáním. Ema však ke svátosti smíření šla až později. K sv. přijímání přistupovala často. Bylo zřejmé, že se mohla dopustit jen velmi zřídka malých všedních hříchů. Nakonec se však sama snažila přistoupit ke zpovědi v které se srdce opět očišťuje. Jednoho dne se tedy chtěla konečně vyzpovídat. Uvolněně vešla do sakristie, kde byl právě kanovník František della Santina. Skromně a slušně se zeptala: Pane kanovníku, vyzpovídáte mne? Samozřejmě, dítě moje, jen počkej na konec pobožnosti k Srdci Ježíšovu. Děkuji, a odešla. Po pobožnosti přišla znova. Kněz se jí zeptal. Dítě moje, že se už těšíš na první sv. přijímání? Důstojný otče, já už jsem přijala první sv. přijímání, ale nesměla jsem ještě jít k sv. zpovědi. 10

11 Chodíš k sv. přijímání? Každý den, je-li to možné. Děláš to ráda? Z celého srdce ráda, důstojný otče. Od toho času Ema chodila k zpovědi častěji. Vše, co jí kněz řekl, vyplnila. Při první zpovědi ji vyzval, aby se pomodlila modlitbu lítosti. Neumím ještě modlitbu lítosti, přiznala se. Tak se ji pomodlíme spolu! Ochotně a kajícně to udělala. Dítě moje, nauč se modlitbu nazpaměť, to musíš umět. Ano, důstojný otče, příště ji budu umět nazpaměť. A tak to také bylo. Když za týden vstoupila do zpovědnice, s radostnou hrdostí řekla: Důstojný otče, už umím modlitbu lítosti. Věrná láska k Ježíši a nepokřtěným Emina láska k Ježíši byla dojímavá. Každý večer chodívala do kostela San Simo, kde se uctívala Ježíšova soška. Posílala k ní nesčetné polibky rukou s důvěrnými slovy: Víš, Ježíšku, jak tě miluji! Daruji ti celé své srdíčko. Ale i ty my musíš darovat to svoje. Ve svém srdci slyšela Ježíšovu odpověď: Zanedlouho si tě vezmu do nebe k andělům. Láska k Ježíši v ní probouzela zájem o pohanské děti, tedy děti, které neznají Ježíše a jsou ještě nepokřtěné. Když už ležela nemocná v posteli, úpěnlivě prosila: Peníze, které byste vydali na mne, darujte chudobným nepokřtěným dětem, aby i ty mohly poznat a milovat Pána Boha. Slibte mi to, prosím! Nemoc a předčasná smrt Ema onemocněla a velmi trpěla. Pře česání trpěla takové bolesti, že při tom nemohla nenaříkat. Teta jí proto při česání vyprávěla o Kristově utrpení, hlavně o bolestech, způsobených trnovou korunou. Od té chvíle dokázala potlačit každý projev bolesti. Zdravotní stav dítěte se stále zhoršoval. 10. července 1916 ještě šla sama do kostela, aby mohla přijat sv. přijímání. Dalšího dne ji už museli do kostela odnést. V kostele si přála, aby ji postavili na zem, protože chtěla přijat Spasitele sama, bez jakékoliv pomoci. Od 15. července už nedokázala opustit svou postýlku. Slíbili, že jí přinesou sv. přijímání do pokoje a to ji trochu uklidnilo. Tak dobře, přinesu Ježíši oběť. Až 25. července byla touha dítěte splněna. Poslední tři dny jakoby nic nového neviděla a neslyšela. 11

12 Byla tichá a trpělivá. 26. července 1916 odešlo dítě svatostánku do nebe. Prožila krátký, ale velmi naplněný život. Jeho obsahem byl Ježíš. Láska k Němu naplnila srdíčko maličké překypující mírou. Po čem toužila, toho také dosáhla: spojení s Ježíšem v nebi. Z knihy Božie deti, Zväzok 1 Sv. Basil Veliký o křesťans ké m společenství Krátká pravidla, otázka 225. Pán řekl: Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich (Mt 18,20) jak to můžeme uskutečnit? Odpověď: Ti, kteří se shromáždili v něčím jménu, musí znát úmysl toho, kdo je shromáždil a podle toho úmyslu se řídit. Tak se mu budou moci zalíbit a nevystaví se nebezpečí odsouzení pro svévoli nebo nedbalost. Když je totiž úmyslem shromáždění žatva, shromáždění se připraví na žatvu, když stavba, přijdou připravení na stavbu. Tak i my, pozvaní Pánem, máme povinnost pamatovat na slova apoštola: Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni (Ef 4,1-4). Ještě jasněji nám to vysvětluje Pán zaslíbením, které dává každému: Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek (Jn 14,23). Jak se ten, kdo plní přikázání, stane příbytkem Boha, tak bude Pán přebývat uprostřed těch dvou nebo třech, pokud se podřídí Jeho vůli. A ti, kteří se shromažďují způsobem nehodným svého povolání a ne proto, aby činili Boží vůli, i když se bude zdát, že se shromáždili v Kristově jménu, uslyší: Proč mne oslovujete 'Pane, Pane', a nečiníte, co říkám? (Lk 6,46). 12

13 SVĚDECTVÍ Ahoj, i když se známe ze všech možných míst a někteří z vás jste to už slyšeli, řekl jsem si, že vám chci napsat, co pro mě a pro každého z nás udělal Bůh. Víte, když jsem se obrátil, četl jsem si jednu knihu, a tam bylo napsáno něco, co mě zaujalo: Víš, až budu na smrtelné posteli, chci vidět, že ten můj život stál za to." Všichni děláme chyby - a hodně, ale pokud půjdeme za Ježíšem, Mistrem Moudrosti, můžeme se těšit až se šedá záclona tohoto světa rozjasní a vy uvidíte bílé břehy"(z Tolkienova Pána Prstenů), neboť budeme vědět, že On na každého z nás na druhém břehu čeká. Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy Jeho chudobou zbohatli". (2 Kor 8,9) Jmenuji se Ondřej Rozkopal a jsem z Ostravy. Chci vám říct svůj životní příběh. Všechno z dětství si nepamatuji, ale myslím, že bylo pěkné. Od mládí jsem celkem chodil do kostela a jako desetiletý kluk jsem prožil, jak je ještě někde zvykem, další uvedení do křesťanského života - první svaté příjímání a zpověď. Bral jsem to vážně, ale jediné, co si z toho pamatuji, je, že jsem měl víc hříchů než ostatní. Neměl jsem moc rád autoritu a nesnášel jsem školku, školu a různé takové věci. Od střední jsem postupně začal kouřit a pít, kouřit marihuanu a zkoušet další drogy. Ve škole i doma jsem měl problémy. Pořád jsem něco hledal, dnes bych to nazval láska nebo lépe - Ježíše. Taky jsem hledal nějakou holku, ale byl jsem spíš stydlivý a neuměl jsem moc balit, takže z toho moc nebylo. V osmnácti letech se ze mě stal poloautomat. Ráno jsem vstal, šel do školy, večer se zkouřil, a šel spát. Stal jsem se též závislým na onanii. Zkoušel jsem různé látky, i LSD, a jak jsem to měl párkrát, začal jsem mít zlé sny. Ve snu jsem se dvakrát ocitl na hrozně škaredém místě, nevím, kde to bylo, ale nemohl jsem ven a 13

14 bylo mi tam hrozně. Potřeboval jsem z toho ven. Možná čekáte nějaký happy end, ale cesta ven nebyla zas tak lehká. Byly takové tří věci, které mě hodně ovlivnily. První, když jsem nevěděl, co dělat, tak jsem se zeptal mamky a ona mi řekla, že by bylo dobré jít na celoživotní zpověď. Je to taková akce, kdy jdete ke knězi a vyndáte všechno zlo ze sebe a Bůh vám odpustí, často to i pocítíte, jak z vás něco spadlo.tak jsem tam zašel a bylo to , takové zvláštní datum. Něco se ve mně hnulo, ani nevím co. Žil jsem dál tím stejným životem, ale mělo to na mě velký vliv. Druhá věc, že jsem začal po té zpovědi chodit do jednoho společenství křesťanů a četl různé křesťanské knihy. Jedna se jmenovala Život v nových dimenzích" a tam bylo také napsáno, že každý křesťan má dar Ducha svatého, něco jako dárek od Boha pro druhé i pro sebe. Stačí jen poprosit a objevíme ho. Tak jsem si řekl, že to zkusím, večer jsem si jen tak klekl, a řekl: Bože, tak já Tě tedy prosím o nějaký dar, jenom takhle jednoduše. A ozvalo se mi něco v hlavě, ne slova, spíš myšlenka, jestli tomu věřím, že něco dostanu. Já jsem po nějakém boji řekl, že ano. A najednou mi do hlavy přišla slova a já jsem začal mluvit v jazycích. Je to takový dar intenzivní modlitby, podobně je to napsáno v Bibli v 2.kapitole Skutků apoštolských. Byl to pro mě hodně velký zážitek, protože jsem druhý den v kostele cítil Boží lásku takovým způsobem, že jsem se nemohl hýbat a prosil jsem Boha, aby ode mě ustoupil, čehož jsem vzápětí litoval, ale opravdu se to nedalo. Třetí věc, že než jsem úplně přestal s tím životem, tak jsem upadl do hodně těžké krize, řekl bych z bláta do louže. Začal jsem mít hodně velké deprese, často jsem se cítil prázdný a nejhorší na tom bylo, že jsem byl pořád do někoho zamilovaný - a nějak to nevycházelo. V té krizi se stalo, že jsem postupně přestal s těmi věcmi, co jsem dělal, přestal jsem kouřit, do dneška nepiji, neberu žádné návykové látky a neonanuji. Kristus mě vysvobodil ze všech těch závislostí, které nedělají člověku dobře. Taky jsem se začal modlit a číst Bibli, což je pro mě zázrak. V tom obojím se potkávám s Bohem. Dnes je mi ještě často těžko a vím, že to není lehké, ale když k Bohu volám, tak vím, že je to On, kdo mě vyslyší a 14

15 kdo mě má rád, vím, že mi pomůže. Často se stalo, že mi opravdu velmi pomohl. Ještě bych chtěl říct, že věřím tomu, že každý z vás je povolán k něčemu velkému. Bůh si přeje, aby o každém z nás mohl říct, že mi velké věci učinil ten, který je mocný. Mně opravdu učinil velké věci. Kristus nikdy neřekl, že cesta, po které se vydáme, bude lehká, ale slíbil nám, že bude stát za to. Já jsem toho živým příkladem. Ještě jedna věc z Bible mě na začátku hodně oslovila. Zjevení 21: Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid, On sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. Bůh tak, (TAK MOC) miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný."(jan 3,16) V nikom jiném není záchrany (před smrtí), není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být zachráněni." (Sk 4,12) a Ježíš mu odpověděl: Já jsem ta Cesta, Pravda a Život. (Jan 14,6). Víte, je možné dobře znát doktríny o vzkříšení, ale přitom nemít vztah se Vzkříšeným.. Jako Marta v 11. kapitole Janova evangelia věřila ve vzkříšení, ale nevěděla, že Ježíš je Vzkříšení a Život, a JEŠTĚ DNES bude její bratr Lazar vzkříšen.. Ondřej Rozkopal, duben 2007, převzato z: Ožehavé otázky Způsobilo kř esťanství ekologickou krizi? Jestliže neodmítneme křesťanský axióm, podle kterého nemá příroda jiný smysl než sloužit člověku, ekologická krize se bude dále prohlubovat. Současná věda a technologie jsou dnes tak plné arogance křesťanské ortodoxie vůči přírodě, že od nich nemůžeme čekat žádné řešení ekologické krize. Protože kořeny zla jsou 15

16 především náboženské, lék musí být ve své podstatě také náboženský, nezávisle na tom, zda ho tak budeme nazývat či ne. Lynn White, The Historical Roots of Pour Ecologic Crisis (1967) Autor článku, z kterého jsme citovali těchto několik vět, háže na křesťanství plnou odpovědnost za ekologickou krizi planety. Esej Lynna Whitea vešel do folklóru ekologického hnutí. Třicet pět let po jeho otištění je stále uváděn jako poslední slovo v této otázce, ačkoliv existují mnohé důkazy o nepravdivosti předloženého tvrzení. Jádro obvinění L. Whitea spočívá v tvrzení, že to byla židovsko-křesťanská Písma, která člověka vedla k tomu, aby se cítil absolutním pánem nad přírodou, kterou má využívat a jejíž dobra může zneužívat, protože má k tomu dovolení božího zákona. Slova Svatého Písma z knihy Genesis (1,28): A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe", by prý měla skutečně dovolovat podřízení si a zničení přírody člověkem. Chceme ale připomenout, že sloveso podmanit si (dominovat), pochází od slova dominus, které ukazuje na pána ; ve smyslu správce, kterému Bůh svěřil přírodní prostředí, aby ho odpovědným způsobem řídil. Podle biblické antropologie člověk, jelikož je bytostí tělesně-duchovou, nepochybně převyšuje svět přírody. Nemůže však být jeho absolutním vládcem, neboť sám je také stvořením a bude se muset zodpovídat ze svého správcovství Bohu. Koncepce člověka jako absolutního pána vesmíru, který může používat přírodní bohatství jak se mu zlíbí, není na rozdíl od toho co tvrdí White vůbec biblická. Objevila se spíše v 18. st. spolu s dualismem a mechanistickou filosofií R. Descarta. Oddělení myslící substance (ducha) od prostorové substance (hmoty), vede ke koncepci materiálního světa, v kterém rozum a tím i člověk jsou v jistém smyslu nepřítomné nebo přinejmenším cizí elementy. Tato koncepce byla klíčová v celém osvícenství a rozvinula se později v prostředí scientistické ideologie. Můžeme s klidem tvrdit, že křesťanství nelze zaměňovat s úchylkami racionalismu. L. 16

17 White snadno zapomíná, že industrializace jejíž ničící výsledky v ekologii správně podtrhuje se objevila a rozvinula v kontextu výrazně antikřesťanském. A je nakonec třeba připomínat i to, že ekologická krize se týká nejen křesťanských kultur? Obviňujíc křesťanský transcentendalismus, L. White chce vyzdvihnout naturalistickou filosofii, která touží dát přírodě status podmětu a ne předmětu, a to podmětu téměř božského. V této perspektivě můžeme velmi dobře pochopit znovuobjevení se kultu bohyně Gai, jejímž jménem pojmenoval Hesiodus planetu Zem ve své Teogonii (8. st. př. Kr.). Článek P. J.M. Verlinde z časopisu Final-Age 3, s Úvahy nad responsoriálními žalmy Ž 147 Slavnost Těla a Krve Páně Odp.: Jeruzaléme, oslavuj Hospodina nebo Aleluja Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, - chval svého Boha Sióne, - že zpevnil závory tvých bran, - požehnal tvým synům v tobě. Zjednal tvému území pokoj a sytí tě jadrnou pšenicí. Sesílá svůj rozkaz na zemi, - rychle běží jeho slovo. Oznámil své slovo Jakubovi, - své zákony a přikázání Izraeli. Tak nejednal se žádným národem: - nesdělil jim svá přikázání. V Septuagintě má žalm nadpisek od Agea a Zachariáše. Napsán byl tedy nejspíše po návratu Židů z babylónského zajetí jako poděkování za návrat a obnovu Jeruzaléma, jeho hradeb a chrámu. U Ezdráše můžeme číst, že Proroci Ageus a Zacharjáš, syn Idův, prorokovali Židům v Judsku a Jeruzalémě ve jménu Boha Izraele (Ezd 5,1) a Židovští starší stavěli a dílo se jim dařilo, jak prorokovali Ageus a Zacharjáš, syn Idův. Stavbu dokončili podle 17

18 rozkazu Boha Izraele (Ezd 6,14). Jejich proroctví vešla do kánonu sv. Písma jako samostatné knihy. Žalm můžeme chápat jako prorockou výzvu k oslavě Boha, neboť proroctví nemá jen rozměr předpovídání budoucnosti, ale jak píše apoštol Pavel, prorocký dar je určen k budování, napomenutí a povzbuzení (1 Kor 14,3). Proto je tento žalm silně nadčasový a Církev ho vztahuje na sebe. Tak jako Jeruzalém (Sión), tedy Židé, kteří se vrátili ze zajetí, byli vyzýváni k oslavě Boha a díkům za ochranu, tak i křesťané mají Boha chválit. Za co? Za pevnou ochranu Církve, která je novým Jeruzalémem, městem pevně hrazeným, ve kterém vládne bezpečí, do kterého nemá přístup nepřítel lidské spásy. (Samozřejmě za podmínky, že my sami se mu nevěrou a neposlušností Božím příkazům neotevřeme, že přijmeme ochranu hradeb Jeruzaléma Božího slova jak nám je vykládá Církev.) Zde je možno dojít skutečného duchovního pokoje, zde lze najít nejhojnější Boží požehnání. V Církvi Bůh své děti sytí jadrnou pšenicí (pšeničnou bělí - ekum. překlad), tedy Eucharistií. Právě především pro tento prorocký verš je žalm zpíván v liturgii slavnosti Eucharistie. Bůh sesílal své slovo, své příkazy Izraeli, dal mu zákon a tak starozákonní Boží lid převyšoval všechny ostatní národy. Vynikalo-li starozákonní zjevené náboženství nad všechna náboženství pohanská, oč více nad ně vyniká křesťanství, které je plností Božího zjevení! Toto vědomí by nás však nemělo vést k duchovní pýše, protože Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší; ospravedlněni budou ti, kdo zákon svými činy plní (Ř 2,13). A kdo vyplnil dokonale Boží zákon? Matka Boží, Panna Maria. Uvedená slova žalmu Církev vztahuje také na ni, neboť i ona byla pevnost, věž, brána pevně zavřená, kterou nedopustil Bůh otevřít. To se týká její tělesné čistoty a panenství, ale především čistoty duchovní, neboť do ní neměl nikdy a žádným způsobem přístup ďábel Boží nepřítel, ona mu nikdy v ničem nepodlehla. V tomto vítězném boji s ďáblem nám tedy může být velkou Pomocnicí, Ochránkyní a Přímluvkyní. Chvalme tedy Boha jako její synové a dcery spolu s Ní. o. František OSBM 18

19 Pro děti 19

20 PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 18:00 mše sv. 18:00 mše sv. 18:00 růženec 18:30 mše sv. 18:00 mše sv. 10:00 růženec 10:30 mše sv. 8:30 mše sv. - Rataje nad Sázavou 10:30 mše sv. Sázava 15:00 mše sv. Úžice (3. neděli v měsíci) Každý první pátek v měsíci je na faře od biblický kurz při kterém probíráme základní pravdy křesťanství. Zván je každý, kdo chce blíže poznat křesťanství, včetně těch, kteří se neúčastní pravidelně bohoslužeb. Pozvěte své známé! Každý pátek od 20 do 21 hod je modlitební setkání (volná modlitba, písně) v kryptě kostela. Také tato setkání jsou otevřená pro všechny. Kdo se chce zapojit do modlitební stráže, ať se přihlásí u duchovního správce farnosti. Modlitební stráž spočívá v modlitbě za aktuální úmysly v průběhu 10-ti dní v měsíci (1 hodina ve zvoleném čase + čas od 20 do 21 hod.). Abba Bissarión byl připraven odejít do pouště, když tu ho náhle obklopila skupinka mladíků, kteří se mu posmívali: Kam to utíkáš, Bissarióne? Copak nevíš, že ďábel umřel? Svatý otec odvětil: Přijměte tedy, vy ubozí sirotci, mou upřímnou soustrast. Jeden stařec se svěřil druhému se svým postřehem na adresu žen: Vzpomínám si, že se kdysi ženy červenaly, když se dostaly do rozpaků. Dnes upadají do rozpaků, když si uvědomí, že se začervenaly. Svatoprokopské ruchadlo Vydává Římskokatolická farnost Sázava-Černé Budy. Adresa: Černé Budy 75, SÁZAVA, tel , web: Čekáme na vaše svědectví, podněty a připomínky! Pán Bůh zaplať všem, kdo se svou pomocí, dary a modlitbami podílejí na přípravě tohoto časopisu! 20

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU

RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU P. Pane, nauč nás modlit se. V. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. P. Chvalme a velebme Pána se vším stvořením. RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU P. Chvalte Hospodina, všichni

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

Druhá liturgie Církve československé husitské

Druhá liturgie Církve československé husitské Druhá liturgie Církve československé husitské D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce Náš Pane! Ty jsi má pomoc. Ty víš,

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm.

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm. Všechno je milost. sv. Terezie z Lisieux POZVÁNÍ k modlitbě a mši sv. za nová duchovní povolání v podvečer svátku sv. Terezie z Lisieux 30.9. 2013 v 18.00 v Kostelním Vydří, při níž složím VĚČNÉ SLIBY

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět:

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Noe poslouchá Boha PŘEČTI SI: Genesis 6,5-22 KLÍČOVÝ VERŠ: Když na počátku

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

MODLITBA K SVATÉMU JOSEFU

MODLITBA K SVATÉMU JOSEFU MODLITBA K SVATÉMU JOSEFU NA ZAČÁTKU NOVÉNY Chvályhodný svatý Josefe, snoubenče Panny Marie, vezmi mě pod svou otcovskou ochranu. Žádám tě o to pro Nejsvětější Srdce Pána Ježíše a pro Neposkvrněné Srdce

Více

SEZNAM ZPĚVŮ MŠE SPOJENÉ S URČITÝMI OBŘADY

SEZNAM ZPĚVŮ MŠE SPOJENÉ S URČITÝMI OBŘADY SEZNAM ZPĚVŮ MŠE SPOJENÉ S URČITÝMI OBŘADY Biřmování 901 Vstupní antifona Duch Páně naplňuje celý svět. Aleluja, aleluja. On, který všechno udržuje v bytí, zná každou řeč. Aleluja, aleluja, aleluja...

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více