ZÁPIS Z KULATÉHO STOLU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z KULATÉHO STOLU"

Transkript

1 ZÁPIS Z KULATÉHO STOLU s inspektory poskytování sociálních služeb, konaného na půdě Kanceláře veřejného ochránce práv v Brno, 29. března 2010 Pozvání veřejného ochránce přijali: - inspektoři všech krajských úřadů (včetně MHMP), KÚ Ústeckého kraje se z jednání omluvil - tři externí inspektoři poskytování sociálních služeb - zástupkyně veřejného ochránce práv a - pracovníci Kanceláře veřejného ochránce práv, oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody a ochrany práv dětí, totiž právníci, kteří provádějí systematické a preventivní návštěvy míst, kde jsou osoby omezeny na svobodě, ať již v důsledku úředního rozhodnutí či závislosti na poskytované péči. Setkání zahájila zástupkyně veřejného ochránce práv. Poté probíhala diskuse na základě předem připravené osnovy. Účastníci byli informováni o tom, že se jedná o druhé setkání tohoto druhu. Iniciátorem setkání je veřejný ochránce práv, obsah dotvářejí účastníci svými dotazy a problémy, které předem zasílají pro zařazení do programu řízené diskuse. Cílem setkání je sdílení informací, pokud jde o problémy, se kterými se jak inspektoři kvality, tak pracovníci KVOP v praxi potýkají, a jejich řešení. Také vybudování základu pro spolupráci, resp. koordinaci postupů při realizaci zákonného poslání jak inspekce kvality, tak veřejného ochránce práv. Účastníci byli dále informováni, že má opět vzniknout zápis, který chce tentokrát ochránce zveřejnit na webových stránkách. Návrh zápisu bude účastníkům rozeslán k potvrzení. Kdo má zájem o zápis z loňského setkání, může si jej vyžádat. Použité zkratky: - KVOP pro Kancelář veřejného ochránce práv - ÚOOÚ pro Úřad na ochranu osobních údajů - ZSS pro zákona o sociálních službách 1 - SŘ pro správní řád 2 - MPSV pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - ZSK pro zákon o státní kontrole 3 - občanský zákoník pro zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zápis byl pořízen pracovníky KVOP, byl připomínkován všemi účastníky včetně zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí a v září 2010 schválen zástupkyní veřejného ochránce práv RNDr. Jitkou Setilovou. 1 zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 2 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 3 zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů KVOP Brno, 29. března 2010 Stránka 1

2 I. tématický blok Ochrana práv uživatelů Přijímání drobných příspěvků od účastníků v rámci akce pořádané poskytovatelem služby. Může se jednat o neohlášenou veřejnou sbírku? Musí inspekce hodnotit věc i z pohledu finančního práva? Příklad z inspekční praxe: Účastníci (zejména příbuzní) přispívají do pokladničky v rámci akce pořádané zařízením (někdy i jako protihodnotu za kávu a další občerstvení). Poté je pokladnička otevřena ekonomem zařízení a je vystaven příjmový doklad na jméno zaměstnance, který formálně vystupuje jako dárce. Prostředky se použijí ve prospěch uživatelů služeb. Obecně v diskusi zaznělo pochopení pro zacházení se zanedbatelnými částkami získanými uvedeným způsobem, které jako by nestojí zato podrobit formálnímu režimu, například dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů. A jejichž legální zanesení do účetnictví vyžaduje snad i větší úsilí, než jaká může být jejich hodnota. Ovšem přesto je třeba trvat na legálním postupu. Když se jedná o postup, který má charakter veřejné sbírky, jak jej definuje zákon, je třeba se zákonu podrobit a registrovat veřejnou sbírku. Veřejná sbírka může podle zákona trvat až tři roky. Při šikovně stanoveném veřejně prospěšném účelu může sbírka pokrýt výše uvedené příležitosti, kdy poskytovatelé chtějí vybírat nějaké prostředky (příklad pokladničky). Naopak jako nepraktické řešení se jeví darovací smlouvy. V jednom případě zvažovali připravit dopředu písemné smlouvy k vyplňování drobnými dárci. Ale to implikuje také sbírání osobních údajů a nakládání s nimi. Dále darovací smlouvy předpokládají zanášení do účetnictví, což je pracné. Panuje shoda (i s MPSV), že kontrola účtování vybírání příspěvků ani veřejných sbírek není předmětem inspekce poskytování sociálních služeb dle ZSS (ust. 97 odst. 2). Měla by však inspekce jiný úřad? Dle vyjádření představitelů MPSV, od inspektorů není požadována znalost této problematiky. V případě, že inspektor má kompetence v této věci a zachytí nesrovnalosti, je povinný dle 22 zákona o státní kontrole předat své zjištění o nedostatcích příslušným orgánům, aby ve své působnosti činil opatření vedoucí k nápravě stavu. 4 Co ovšem má být předmětem inspekce, je kontrola naplnění standardu kvality č. 2 kritéria c), tedy písemná vnitřní pravidla pro přijímání darů. Zda má poskytovatel vnitřní pravidla pro přijímání příspěvků od účastníků akcí a zda jimi nejsou omezována práva klientů. Závěr: Shoda na tom, že výše kontrola účtování vybíraných peněz není předmětem inspekce, na rozdíl od kontroly naplnění kriteria c) standardu kvality č. 2; použití 22 ZSK až druhotně. Nakládání jako s veřejnou sbírkou je pro poskytovatele služeb možným řešením. 4 Zazněly názory, že pokud je zřejmé, že zařízení nevyužívá získaných prostředků pro své obohacení, ale ve prospěch klientů, bylo by vhodné, aby po finanční kontrole došlo k uložení opatření k nápravě, nikoli hned k uložení sankce. Dále zaznělo, že pokud se bude takto formalizovat vybírání drobných finančních obnosů, přestanu poskytovatelé takové akce pořádat (ze získaných peněz mají šanci uhradit alespoň kávu a drobné občerstvení pro účastníky). KVOP Brno, 29. března 2010 Stránka 2

3 Pořízení a zveřejnění fotografií z akcí pořádaných poskytovatelem. Je nezbytně nutný písemný souhlas s pořízením každé fotografie? Nevystačí generální souhlas s pořizováním fotek s poučením, že tento souhlas lze kdykoli odvolat a současně lze vždy odmítnout vyfocení a to i neverbálním způsobem či jen konkludentně? Je nezbytně nutný písemný souhlas uživatelů s vyvěšením každé fotografie uvnitř zařízení? Generální souhlas stačí, neboť osoba má právo souhlas kdykoli odvolat. Tedy poskytovatel musí pouze efektivně umožnit takové právo realizovat. Právní předpisy nebrání tomu, aby souhlas byl generální (tedy ne jen ve vztahu k jednomu snímku). Týká se to formy souhlasu jak s pořízením, tak i se zveřejněním v zařízení či i například na internetu. Diskutovalo se, že případ, kdy vedoucí pracovník vyžaduje od podřízených získávání písemných souhlasů od klientů pro každou jednotlivou fotku, představuje zbytečný formalismus. Zaznělo ovšem, že generálních souhlasů je třeba se obávat z toho důvodu, že jsou snadno zneužitelné. Jeden podpis získaný kdysi opravňuje k nakládání s fotografiemi (a k fotografování) i později, kdy klient dospěje a změní se jeho názory. Je jistota, že bude mít příležitost změnit svůj postoj, že se ho na to někdo zeptá? Proto je šetrnější časově generální souhlas omezit anebo například po roce pravidelně znovu zjišťovat aktuální postoj oprávněných osob. (Jeden inspekční orgán k tomuto poskytovatele vede. Byla zmíněna i dobrá praxe spočívající v tom, že přes generální souhlas klientů, poskytoval společně s nimi fotky, které budou zveřejněny, vybírá.) Rovněž byla v diskusi shoda, že velmi záleží na okruhu osob. Mělo by se jednat o otázku zahrnutou do individuální práce s klientem: musí se zohlednit, když má osoba například problémy s pamětí. Nebo to, že u osob s mentálním postižením se názory mění. Naprosto šetrné k právům klientů je, když je generální souhlas vnitřním pravidlem doplněn tak, že se ještě v dílčích situacích bude poskytovatel neformálně doptávat na souhlas. Jinou záležitostí je to, že generální souhlasy bývají zahrnuty do smluv o poskytnutí sociální služby. Bylo uvedeno, že jedna inspekce například napadá, když v takové jednopodpisové smlouvě je obsaženo ustanovení povahy generálního souhlasu, a přitom zde není možnost dílčí volby ANO/NE. Vyžaduje alespoň okénko pro zakroužkování volby. Jako doporučená dobrá praxe bylo uvedeno, když při nástupu je zvlášť založen dokument, kde jsou všechny požadované (ne)souhlasy s okénky a s poučeními. U každé otázky zvlášť se řeší postoj oprávněného. Kopii dokumentu dostane klient i opatrovník. Závěr: Souhlas může být generální, ovšem musí být zachováno a zajištěno, že může být kdykoli odvolán. Je třeba dále zkoumat jeho formu. Tedy zda skutečně bylo realizováno právo volby u oprávněné osoby (pozor na souhlasy zahrnuté ve smlouvě o poskytnutí sociální služby). A dále zda praxe poskytovatele odráží specifika jednotlivých lidí s postižením. KVOP Brno, 29. března 2010 Stránka 3

4 Ochrana osobních údajů. Příklad: Služba shromažďuje o svých uživatelích různé osobní a citlivé údaje a vyžaduje se souhlas s poskytnutím těchto údajů poskytovateli. Nevyplývá ale oprávnění shromažďovat citlivé osobní údaje přímo ze zákona? (Např. zdravotní údaje, pokud služba rovněž poskytuje zdravotní péči, údaje o náboženství apod. vzhledem k povinnosti poskytovatele individuálně plánovat a vést záznamy o průběhu služby.) Není pak vyžadování souhlasu nadbytečné? Pracovníci KVOP nabízejí inspektorům již pro loňskou schůzku zpracovaný pracovní materiál zabývající se ochranou osobních údajů při poskytování sociálních služeb: Vztah mezi uživatelem a poskytovatelem je vztah založený smlouvou. Zákon 5 stanoví, že souhlas se zpracováním není třeba, jestliže je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů. 6 V případě vzniku smluvního vztahu (nebo v jeho předsmluvní fázi, např. při vyplňování informačního dotazníku) tak nemusí být dán výslovný souhlas se zpracováním takových údajů, jako je jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště, telefonní číslo či ová adresa. Souhlas je dán jaksi konkludentně. Je ale více než pravděpodobně, že po dobu trvání smluvního vztahu se poskytovatel dostane k dalším osobním údajům uživatele (číslo bankovního účtu, rodné číslo, výše důchodu, stupeň vzdělání či volnočasové aktivity uživatele). K zákonnému zpracování těchto údajů by měl už mít souhlas uživatele. O náležitostech informovaného souhlasu informuje podrobněji Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen Úřad) č. 2/2008, souhlas se zpracováním osobních údajů. Zcela zvláštní kapitolu tvoří tzv. citlivé osobní údaje. 7 K jejich zpracování by měl mít zpracovatel souhlas, pakliže se neuplatní jedna ze zákonných výjimek (např. souhlas se zpracováním údajů o zdravotním stavu uživatele není třeba, pokud správceposkytovatel zajišťuje zdravotní péči apod.) 8 Jakmile se poskytovatel dostane k citlivým údajům, k jejichž zpracování nemá souhlas (odsouzení za trestný čin, sexuální život), měl by si souhlas dodatečně opatřit. Nezíská-li ho, není oprávněn údaj zpracovávat a měl by ho tedy neprodleně zlikvidovat. To znamená, že není třeba na běžné zpracování vyžadovat extra souhlas. Diskuse se rozvinula o tom, zda nějaký souhlas je třeba od zájemce o službu, tedy pro zpracovávání ještě před uzavřením smlouvy. V této souvislosti je třeba odkázat na výše uvedené stanovisko s tím, že zájemci o službu by se mělo dostat poučení (nejlépe v písemné formě), jaké údaje a proč jsou po něm vyžadovány a co se s nimi stane v případě, kdy k uzavření smlouvy dojde či nedojde. Pokud údaje zájemce po tomto poučení poskytne, uděluje tak fakticky konkludentně souhlas s jejich zpracováním. 5 zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 6 ustanovení 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů 7 Viz 4 písm. d) zákona o ochraně osobních údajů: citlivým údajem osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů. 8 Blíže viz 9 zákona. KVOP Brno, 29. března 2010 Stránka 4

5 Dále bylo diskutováno, zda se vůbec jedná o otázku, kterou by se měla inspekce zabývat. Bylo zmíněno, že v jemnostech se jedná spíše o agendu Úřadu na ochranu osobních údajů, tedy inspekce by neměla suplovat jeho činnost. Při inspekci je otázka nakládání s osobními údaji vždy předmětem zkoumání u standardu č. 6 a dále standardu č. 2. Tedy inspekce by se tím zabývat měla. Závěr: Souhlas se zpracováním osobních a citlivých není třeba, pokud jsou tyto údaje nezbytné k plnění smlouvy nebo k poskytování sociálních služeb. Poskytovatel při tom provádí zpracování osobních údajů nezbytné pro dodržení své právní povinnosti (ust. 5 odst. 2 zákona na ochranu osobních údajů, u citlivých údajů dle ust. 9 téhož předpisu). Určující bude sjednaný a zákon stanovený rozsah poskytované služby. Nicméně uživatel, resp. i zájemce o službu, by měl být poučen, jaké údaje a proč jsou od něj vyžadovány, jak s nimi bude naloženo, kdo k nim bude mít přístup. Poskytovatel by měl rovněž stanovit, který zaměstnanec má k jakým údajům přístup (v dalších podrobnostech viz zápis z loňského kulatého stolu). Jakmile se poskytovatel dostane k údaji, který pro svoji činnost nepotřebuje, neměl by ho shromažďovat. KVOP Brno, 29. března 2010 Stránka 5

6 Alkohol a sociální služba. Příklad: Poskytovatel noclehárny si stanovil, že služba bude poskytnuta pouze osobě, která nadýchá na alkoholtestru maximálně 0,5 promile. Při poskytování služby musí uživatelé povinně dýchat bez ohledu na jejich projevy chování. Současně jsou prováděny prohlídky k zamezení konzumace alkoholu během poskytování služby. V diskusi byla uvedena řada praktických a teoretických argumentů pro i proti praxi testování na alkohol a podmiňování poskytnutí služby určitým výsledkem. Proti mluví argumenty ohledně autonomie vůle klientů služeb a práva každého dospělého konzumovat, co sám chce. Pro testování je argument, že sociální služba není obyčejná ubytovna. Poskytovatel musí vycházet z ust. 2 odst. 2 ZSS, tedy motivovat uživatele, aby se dostali z nepříznivé sociální situace, která je zapřičiněna právě pitím alkoholu. A dále je zde fakt, že opilost má také zdravotní rizika, pro jejichž zvládnutí často poskytovatelé nemají možnosti ani kompetence. Konečně zazněly obavy, že nikdo nebude poskytovat takovou službu, kde by se netestovalo. V nějakém rozsahu je zákaz alkoholu obsažen snad ve všech domácích řádech poskytovatelů služeb typu nocleháren. Lidé z praxe těchto sociálních služeb v diskusi tvrdili: Musí být tolerance obsahu alkoholu v krvi. V diskusi bylo (i s představiteli MPSV) dosaženo závěru: Zákaz konzumace alkoholu v sociálních službách nelze mít stanoven plošně stejně tak jako pravidlo plošného testování (hrozí porušování svobodné volby dospělých osob požívat alkohol, viz kritérium b) standardu 1). Je vhodné rozlišovat různé situace, tedy poskytovatel by měl mít stanovena pravidla a v jejich rámci jasně sdělit, jaké chování je nežádoucí kdy uživatel porušuje práva druhých osob nebo kdy je porušován smysl konkrétního druhu služby a obecných zásad pro služby stanovené v 2 ZSS. Pokud jde o testování, znamená to: Dávat foukat jen těm, kdo svým chováním vzbudí podezření na opilost. Nepraktikovat nulovou toleranci, nýbrž stanovit tolerované rozmezí. Stanovit postup screeningu (tedy realizovat i standard č. 2; dále zohlednit např., že alkohol se v teple rozleží nebo že je venku nebezpečný mráz nebo že člověk je sice opilý, ale vůbec agresivní) a postup, jak s opilým člověkem napříště jednat (klidně ho zítra zase přijmout). 9 Dále diskutována možnost osobních prohlídek, zda klient nemá u sebe alkohol. Odmítnuty je však možno zakázat konzumaci alkoholu v zařízení s upozorněním, že se bude jednat o porušení vnitřních pravidel s okamžitou výpovědí. Závěr: Odůvodněné testování bylo v diskusi přijato jako možné a legální řešení za těchto okolností: dávat foukat jen těm, kdo svým chování vzbudí podezření na opilost + nemít nulovou toleranci, nýbrž stanovit rozmezí + stanovit postup screeningu + stanovit postup, jak s tím člověkem příště jednat. Bylo odmítnuto plošné testování. 9 Alternativním přístupem, který byl v diskusi odmítnut, by bylo zcela upustit od testů, neriskovat zásah do důstojnosti a práv zájemců o službu a v případě výtržnosti volat policii. Příště výtržníkovi už službu neposkytnout. To je možné vzhledem k nové možnosti neuzavřít smlouvu (ust. 91 odst. 3 písm. d) ZSS). Tím by poskytovatel služby neměl vůbec šanci změnit chování člověka. Nadto jde o anonymní službu, takže poskytovatel bude těžko klientovi prokazovat, že to byl právě on, kdo včera tropil výtržnosti. Rovněž by byl tímto způsobem člověk od služby odříznut déle, než když nebude jednu noc vpuštěn, dá si pozor a další den konzumaci omezí tak, aby mu byla služba poskytnuta. KVOP Brno, 29. března 2010 Stránka 6

7 II. tématický blok Obsah a průběh sociální služby Půjčování kompenzačních pomůcek poskytovatelem služby. Nebyl diskutován žádný konkrétní příklad, takže spíše došlo ke shromáždění více různých aspektů: - ZSS v ust. 37 odst. 3 (kde je definováno odborné sociální poradenství) uvádí, že součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. Může to znamenat, že součástí jiných služeb půjčování být nemůže? Nikoli, může mít různou formu a mělo by být víc rozšířené, než je tomu nyní. - Pokud jde o půjčování nikoli klientům zařízení, nýbrž třetím osobám, doporučuje jedna inspekce zavést si doplňkovou činnost. - Pokud jde o půjčování vlastním klientům, snadno může být tato činnost zahrnuta pod fakultativní činnosti. Včetně souvislost s ust. 77 ZSS ( úhrada za fakultativní činnosti může být stanovena v plné výši nákladů na tyto služby ). - Všichni diskutující odmítli praxi, se kterou se setkal ochránce, totiž zpoplatňování toho, že rodinní příslušníci dostanou zapůjčen vozík, aby mohli vyvézt na procházku svého příbuzného-klienta. - V rámci základního sociálního poradenství (ust. 37 odst. 2 ZSS) by měl poskytovatel poskytnout informaci, zda má klient nárok získat kompenzační pomůcky hrazené jeho zdravotní pojišťovnou, případně jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek dle vyhlášky č. 182/1991 Sb. Tato skutečnost je velmi opomíjena a informace nedohledají často ani odborné poradny a pobytová zařízení, kde je předpoklad, že se osoby, kterým je potřebují, zdržují a přijímají služby. - Činnost by měla být organizačně i jinak právně podchycená, nemělo by se jednat o nahodilé zapůjčování čehokoliv a komukoliv. Jako příklad byl uveden nárok na náhradu škody způsobené starým, technicky nezpůsobilým invalidním vozíkem je třeba dát pozor na technický stav, váhu osoby, určení pomůcky Zájemce o poskytování pobytové služby je občanem jiného státu EU. Lze přistupovat k zájemci o pobytovou sociální službu (např. domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením) z jiného státu EU jinak než k zájemci z ČR? Např. upřednostnění zájemce z ČR vyšším bodovým ohodnocením v pořadníku? Už loni na kulatém stole došlo k obecné shodě na tom, že lze vyšším bodovým ohodnocením ohodnotit zájemce z určitého regionu ale ohodnocení musí být přiměřené. Pokud jde o kriterium státní příslušnosti, pracovníci KVOP nabídli právní stanovisko: Národnostní kriterium není zmíněno v ust. 91 odst. 3 ZSS, které jinak stanoví možnosti, kdy poskytovatel může zájemce o službu odmítnout. V případě zohledňování státní příslušnosti by se nejednalo o diskriminaci, jak ji pojmenovává a zakazuje zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). Protože zákon nezná státní příslušnost jako rozlišovací důvod, který zakládá diskriminaci. KVOP Brno, 29. března 2010 Stránka 7

8 Pokud by však byli zájemci o pobytovou službu z jiného členského státu EU vyloučeni z přístupu k sociální službě bez dalšího, mohlo by se jednat o porušení primárního práva EU. 10 Mohlo by se jednat o porušení čl. 18 a 21 SFEU (Smlouvy o fungování Evropské unie). Právo pobytu občana EU na území členských států, které je obecně zakotveno v čl. 21 SFEU, je pak rozvedeno v sekundárním právu, konkrétně ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES. Čl. 24 odst. 1 uvedené směrnice uvádí, že všichni občané Unie, kteří pobývají na základě této směrnice na území hostitelského členského státu, v oblasti působnosti Smlouvy požívají stejného zacházení jako státní příslušníci tohoto členského státu. Výjimka je stanovena v čl. 24 odst. 2, kde je uvedeno, že hostitelský členský stát není povinen přiznat nárok na sociální pomoc v prvních třech měsících pobytu. ( 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je v souladu s tímto ustanovením směrnice.) Osoba z jiného členského státu EU s přechodným pobytem delším než tři měsíce či trvalým pobytem na území ČR by měla mít přístup k sociálním službám za stejných podmínek jako občan ČR. Teritoriální zvýhodnění určitého okruhu osob možné je, ale pokud například poskytovatel služby bodově zvýhodňuje občany obce, měl by obdobným způsobem zvýhodnit i občany EU s přechodným (nad 3 měsíce) či trvalým pobytem v ČR a hlášeným místem pobytu na území obce. Byla otevřena jiná, ačkoli související otázka. Důležitým kriteriem při poskytování služby totiž nemusí být ani tak státní příslušnost nebo trvalý pobyt, nýbrž spíše jazyková vybavenost. Pokud osoby, které realizují službu, klientovi nerozumí, může být poskytovaná služba shledána jako nekvalitní až nebezpečná. Je na místě v cílové skupině toto zohlednit (tedy jazykové schopnosti personálu) nebo trvat na tom, aby si cizinec sám zajistil tlumočníka. Ovšem bude třeba hledět na typ služby noclehárna je něco jiného než domov pro seniory. Jazyk rovněž není diskriminační důvod, proto rozlišování podle jazyka nemůže založit diskriminaci. Dále byl zmíněn aspekt sociální potřebnosti. Co se týká zjišťování sociální potřebnosti u někoho, jehož poměry vzhledem k prostorové a jurisdikční vzdálenosti nelze zjistit, bylo upozorněno na to, že zájem na sloučení rodiny nahrazuje zjišťování sociální potřebnosti. A konečně byla zmíněna praktická obtíž s proplácením zdravotní péče. Cizinec se musí registrovat u některé tuzemské zdravotní pojišťovny, aby mohla být proplácena péče toto by si měl poskytovatel vždy ověřit. Závěr: K občanovi EU by se mělo přistupovat stejně jako ke kterémukoliv jinému zájemci. Co se týká jazykové bariéry, může být u některých služeb velmi aktuální a může být na místě ji zohlednit při stanovení cílové skupiny (je zde legitimní důvod). V obou otázkách není právně správné mluvit o diskriminaci, neboť za diskriminaci lze označovat pouze jevy zakázané speciálním zákonem. 10 Primární právo představují mezinárodní smlouvy, na základě kterých funguje Evropská unie. A contrario sekundární právo představuje předpisy, které produkují už přímo instituce EU. Základem primárního práva je Smlouva o fungování Evropské unie, laicky zvaná Lisabonská smlouva. KVOP Brno, 29. března 2010 Stránka 8

9 III. tématický blok Smlouva o poskytnutí sociální služby Uzavírání písemných smluv u služeb, u nichž ZSS v ust. 91 nepředepisuje písemnou formu. Jak se stavět k tomu, když písemnou formu poskytovatel vyžaduje? Například nízkoprahové zařízení. Pracovníci KVOP představili názor, že je třeba vycházet z ust. 91 odst. 1 in fine, tedy že u služeb, které nejsou vyjmenovány, nemůže jedna smluvní strana vynucovat písemnou formu. Názor byl přijat. Dále padla otázka, jaký rozsah mají mít ústní smlouvy. Odpověď je taková, že obsah musí odpovídat zákonu, tedy bude totožný, jako kdyby byla smlouva písemná. Inspekce při posuzování obsahu smlouvy bude vycházet hlavně z vnitřních pravidel poskytovatele, z rozhovorů s uživateli a ze záznamů v dokumentaci poskytovatele. Závěr: Je třeba doslovně vyložit ZSS. Tedy jedna strana sice může vyžadovat uzavření smlouvy v písemné formě u těch služeb, u kterých to zákon nenařizuje, ale druhá strana jí nemusí vyhovět. Je osobní cíl klienta nezbytnou náležitostí smlouvy? Pracovníci KVOP představili názor, že smlouva je platná i bez osobního cíle. Pokud se mluví o platnosti, je třeba vycházet pouze z obligatorních náležitostí smlouvy, které uvádí ZSS v ust. 91 odst. 2. Ochránce ve svých zprávách z návštěv míst, kde se mohou nacházet osoby omezené na svobodě, vždy doporučuje (v souladu s různými metodikami 11 ), aby smlouva buď obsahovala cíl klienta, anebo výslovný odkaz na pravidla, podle kterých bude probíhat individuální plánování. Inspektoři potvrzovali, že na tuto otázku nahlížejí materiálně: cíl hledají buď ve smlouvě nebo v individuálním plánu nebo jinde. Závěr: Pokud jde o obsahové náležitosti smlouvy, k neplatnosti by vedl pouze nesoulad s ustanovení ust. 91 odst. 2 ZSS. 11 Například Standardy kvality sociálních služeb, Výkladový sborník pro poskytovatele, MPSV 2008; dálkově přístupno na KVOP Brno, 29. března 2010 Stránka 9

10 Doložení příjmů. Je poskytovatel služby oprávněn požadovat listinné doložení příjmů od všech klientů (ref. ust. 73 odst. 5 ZSS)? V praxi bývá zdůvodňováno potřebou zjistit, kdo na to má a kdo ne. Všeobecně v diskusi panovala shoda. Závěr: Poskytovatel může vyžadovat listinné doložení příjmů klienta pouze v případě, kdy klient chce snížení úhrady, aby zbylo 15 % příjmů. Ze strany některých krajů zaznělo, že na prvním doložení příjmu je vhodné trvat, aby nenastala situace, kdy poskytovatel nesníží úhradu, protože smluvní strana nedoložila příjem. Ve smyslu, že tato skutečnost je velmi lehce zneužitelná. Nezletilý klient služby dosáhne zletilosti jaký je dopad na platnost smlouvy podepsané dřívějším zákonným zástupcem? Pracovníci KVOP představili názor, že smlouva platná je, ale další postup je věcí dobré praxe. Právně jde o to, že smlouva může pozbýt platnosti jen takovými příčinami, jako je uplynutí doby u smlouvy na dobu určitou nebo výpověď nebo zánik některé ze stran. Samotné dosažení zletilosti nemá na smlouvu a vzniklé závazky vliv. Nicméně je nutno vzít v úvahu, že dojde ke změně výše úhrady atd., tudíž bude nutno stejně smlouvu změnit, popř. vytvořit dodatek. Jak postupovat v mezidobí, než je stanoven opatrovník, když totiž je zjevné, že u nově zletilého člověka je třeba upravit soudem způsobilost k právním úkonům? Jak sjednat v mezidobí například dodatek ke smlouvě? V diskusi bylo nabídnuto řešení využít obecní úřad ve smyslu ust. 91 odst. 6 ZSS nebo 29 občanského zákoníku 12, tedy požádat soud o ustanovení opatrovníka jen pro jeden konkrétní právní úkon. Pokud je vzhledem k cílové skupině služby reálné, že v praxi bude k těmto situacím docházet, mělo by být ve vnitřních pravidlech stanoveno, jak se během přechodového období postupovat (v souvislosti se standardem č. 2). Dále byly přidávány zkušenosti z praxe: V případě, kdy opatrovník klienta odmítl odsouhlasit zvýšení úhrady, se poskytovatel obrátil na soud, aby jeho souhlas nahradil. Může smlouvu uzavřít dítě? Technicky vzato to možné je. Jak stanoví občanský zákoník 13, míra vyspělosti dítěte se musí odrazit do toho, jakou smlouvu ještě dítě je kompetentní uzavřít a jakou už ne (typicky pobytová sociální služba). 12 Soud může ustanovit opatrovníka také tomu, jehož pobyt není znám, jestliže je to třeba k ochraně jeho zájmů nebo vyžaduje-li to veřejný zájem. Za týchž podmínek může soud ustanovit opatrovníka i tehdy, jestliže je to třeba z jiného vážného důvodu. 13 Ust. 9: Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. KVOP Brno, 29. března 2010 Stránka 10

11 Ke standardu č. 1 okruh osob, kterým je služba určena. Poskytovatelé mají mít dle kritéria a) definován a zveřejněn okruh osob, kterým je služba určena. Mohou si okruh osob omezit bydlištěm uživatelů (např. jen pro zájemce, kteří mají bydliště na území hl. m. Prahy ), věkem uživatelů ( služba je poskytována jen pro lidi ve věku let ) nebo jejich nepříznivou sociální situací způsobenou např. zdravotním stavem (pozitivní vymezení: jen pro uživatele s autismem nebo naopak negativní vymezení: službu neposkytujeme osobám s jakýmkoli typem demence )? Přitom ZSS jasně stanovuje podmínky pro odmítnutí zájemce o službu. Toto téma bylo již předmětem loňského setkání. Padaly různé názory na to, zda se vymezením cílové skupiny má zabývat již registrující orgán při přijetí žádosti registraci. Závěr: Bylo dosaženo shody, že zúžení cílové skupiny s rozumným odůvodněním možné je. Jinak by ani nebyla možná specializace poskytovatelů na určitý typ postižení, určitá specifika Jen se musí poskytovatel vystříhat diskriminace. Možnost výpovědi smlouvy. Jakým způsobem může poskytovatel vypovědět smlouvu uživateli, který narušuje z důvodu duševní poruchy závažným způsobem kolektivní soužití? Související další dotaz: Ust. 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb. stanoví, za jakých podmínek se vylučuje poskytnutí sociální služby. Jakým způsobem to poskytovatel může zjistit, aby z těchto důvodů mohl uživatele odmítnout? Je zapotřebí nezaměňovat zákonné možnosti nepřijetí zájemce (ty rozvíjí ust. 36 vyhlášky) a výpověď smlouvy, která musí vycházet z výpovědních důvodů stanovených ve smlouvě (např. narušování soužití, pořádku atd.). Zdravotní stav, který by byl kontraindikací pro přijetí (ust. 91 odst. 3 písm. c) ZSS), lze zjistit z lékařského posudku dle ust. 91 odst. 4 ZSS, ze sociálního šetření. Nadto většina poskytovatelů ještě o vyjádření požádá svého lékaře (vlastní lékař klienta nezřídka do posudku napíše, co klient chce). Vystěhování klienta. Jak přimět klienta, který už v zařízení pobytové služby nemá pobývat (nemá smlouvu, dostal výpověď a doběhla výpovědní lhůta), ale není ochoten se hnout? Pracovníci Kanceláři představili konkrétní případ klienta, který se zařízením po neuzavřel smlouvu a rozhodnutí již neplatí. K diskusi dali, zda v takovém případě přikročit raději k žalobě na vyklizení či se obrátit na policii. Diskusi lze shrnout tak, že je třeba rozlišovat urgentní a neurgentní případy. Tam, kde důvod výpovědi souvisí s tím, že nelze spravedlivě požadovat po ostatních lidech, aby člověka v zařízení dále snášeli, je třeba volit nejrychlejší řešení. Jinak ale musí být uzavřeno, že bývalý klient je v situaci podobné nájemníkovi bytu (rovněž jsou dotčena jeho základní práva, bydlení, soukromí). Proto raději žalobu na vyklizení. KVOP Brno, 29. března 2010 Stránka 11

PŘÍSTUP K SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ DOMOV PRO SENIORY

PŘÍSTUP K SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ DOMOV PRO SENIORY Výzkum veřejného ochránce práv PŘÍSTUP K SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ DOMOV PRO SENIORY Obsahová analýza 2013 OBSAH Strana Úvod 3-5 Sedmero základních doporučení ochránce pro poskytovatele služby domov pro seniory

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Zpráva ze systematických návštěv DĚTSKÝCH PSYCHIATRICKÝCH NEMOCNIC

Zpráva ze systematických návštěv DĚTSKÝCH PSYCHIATRICKÝCH NEMOCNIC Zpráva ze systematických návštěv DĚTSKÝCH PSYCHIATRICKÝCH NEMOCNIC 2013 Obsah Použité zkratky... 4 I. Úvod... 5 1. Zákonný podklad systematických návštěv... 5 2. Systematické návštěvy dětských psychiatrických

Více

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení V. Vypořádání meziresortního připomínkového řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon)

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) 1 Rozsah: 30 hodin Anotace: Kurz popisuje co jsou osobní údaje, citlivé osobní údaje a jiné pojmy tématu ochrany osobních údajů. Přehledně vysvětluje

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

Soubor otázek a odpovědí k novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Soubor otázek a odpovědí k novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Soubor otázek a odpovědí k novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 5 Přední hledisko SPOD Část druhá: Základní ustanovení sociálně-právní ochrany Zůstává zájem a blaho dítěte nejpřednějším

Více

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN www.nadacnifondjt.cz PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Jak aktivně nacházet náhradní rodiče profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Katedra: Vedoucí práce: Studijní program: Studijní obor: Jana Vajsarová DiS.

Více

1. OBECNÁ REGISTRACE MIKROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s

1. OBECNÁ REGISTRACE MIKROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s 1. OBECNÁ REGISTRACE MIKROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s max. počtem 9 zaměstnanců podmínka pro mikropodniky)

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

Zpráva ze systematických návštěv ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY

Zpráva ze systematických návštěv ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY Zpráva ze systematických návštěv ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY 2011 2 Obsah I. Úvod... 7 1. Zákonný podklad systematických návštěv... 7 2. Systematické návštěvy školských

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy 5., aktualizované vydání Vzor citace: CHLÁDKOVÁ, Alena.,

Více

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 2009 Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 2009 Kancelář veřejného ochránce práv, 2010 Omega Design, s. r. o. ISBN 978-80-254-6668-1 Obsah

Více

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém

Více

Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková Mgr. Bc. Ladislava Vopatová

Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková Mgr. Bc. Ladislava Vopatová Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková Mgr. Bc. Ladislava Vopatová OBSAH 224,406 224,406 224,406 1. ÚVOD...4 2. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH...6 3. VYBRANÉ STANDARDY KVALITY...9 3.1 STANDARD Č.

Více

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ĚSTNÍK VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 2011 Částka 58 23. května 2011 Cena 90,- Kč OBSAH Úvod........................................................................... 3286 I. Registrace Přehled zrušených

Více

NÁZEV: Metodický pokyn pro realizaci veřejných zakázek v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II. (dále též jen Metodika )

NÁZEV: Metodický pokyn pro realizaci veřejných zakázek v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II. (dále též jen Metodika ) NÁZEV: Metodický pokyn pro realizaci veřejných zakázek v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II. (dále též jen Metodika ) ČÍSLO: MP/93/OSVZ ZMĚNA Č.: PŮVODNÍ ZNĚNÍ PLATNOST OD:

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

A Počty podnětů, šetření

A Počty podnětů, šetření Informace o činnosti podávaná veřejnou ochránkyní práv dle ustanovení 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, za čtvrté čtvrtletí roku 2014 A

Více

Normativní instrukce č. 10/2013

Normativní instrukce č. 10/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 10/2013 Postup v řízení o doplatek na bydlení podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC

Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC 2014 OBSAH 1 Úvod... 3 1.1 Zákonný podklad systematických návštěv... 3 1.2 Systematické návštěvy protialkoholních záchytných stanic...

Více

Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice

Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s., Praha 2011 Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s., Praha 2011

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 213 SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV 213 Kancelář veřejného ochránce práv, 214 Omega Design, s. r. o. ISBN 978-8-87949-99-3 Obsah 3

Více

Informace pro zákazníky Platné od 1. června 2012

Informace pro zákazníky Platné od 1. června 2012 Informace pro zákazníky Platné od 1. června 2012 1. Úvod 1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ: 25684558, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

důstojnost Jak být pacientem v České republice a zachovat si Medicínské právo v otázkách a odpovědích Z u z a n a C a n d i g l i o t a

důstojnost Jak být pacientem v České republice a zachovat si Medicínské právo v otázkách a odpovědích Z u z a n a C a n d i g l i o t a Jak být pacientem v České republice a zachovat si důstojnost Medicínské právo v otázkách a odpovědích E d i c e M a n u á l y Z u z a n a C a n d i g l i o t a K a t e ř i n a Č e r v e n á M i c h a e

Více

DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE

DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE Jana Koukalová Analýza Programu GARDE občanského sdružení Ekologický právní servis DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více