ANALÝZA FAKTORŮ VEDOUCÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA FAKTORŮ VEDOUCÍ"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta ANALÝZA FAKTORŮ VEDOUCÍ DOMÁCNOSTI NA SMIŘICKU KE ZMĚNĚ ZPŮSOBU VYTÁPĚNÍ (PRÁCE STUDENTŮ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA) Lenka Zemková

2 Abstrakt Cílem práce je zjistit, jaké faktory ovlivňují domácnosti v lokalitě Smiřicko při výběru způsobu lokálního vytápění. Práce dokazuje, že nejdůležitějším faktorem jsou finanční důvody. Na základě osobních strukturovaných rozhovorů se zástupci domácností byla také provedena analýza přístupu respondentů k životnímu prostředí. Hodnocení občanů v environmentálních otázkách bylo zároveň dáno do souvislosti s nezávislými proměnnými, jako např. věk, vzdělání, pohlaví a příjem. Znečišťování ovzduší spalováním nekvalitních paliv má negativní dopady na zdravotní stav populace a vede tedy ke zvyšování výdajů státu do zdravotnictví. Abstract The aim of this thesis is to analyze which factors influence households decision in Smiřice region when selecting the type of local heating. Thesis proves that financial reasons are the most important factor. Respondents approach to the environment was also analyzed on the basis of personal structured interview with members of households. Evaluation of citizens in environmental issues was put in connection with independent variables such as e.g. age, education, gender and income. Air pollution caused by incineration of low-quality fuels has a negative impact on health of population and therefore leads to the increasing of state expenditures on health care service. Klíčová slova Lokální topeniště, znečištění ovzduší, životní prostředí, vytápění nekvalitními palivy Keywords Local heating, air pollution, environment, heating by low-quality fuel JEL klasifikace/jel Classification

3 Q53, D14 Úvod Problematika kvality ovzduší je v ČR intenzivněji řešena až od devadesátých let 20. stol., kdy se stát začal zaměřovat na velké zdroje znečištění. Prostřednictvím zákonů byly podniky nuceny snižovat emise. V posledních letech ale opět došlo ke zhoršení situace, především vinou zvýšeného obsahu prachových částic, které se do ovzduší dostávají při vytápění nekvalitními palivy v lokálních topeništích a neustále se zvyšující automobilovou dopravou. Příčinou toho je tedy svou činností přímo člověk. Tento problém se týká nejen velkých měst, ale i malých obcí, kde lidé často používají k vytápění zastaralé kotle, při němž se s prachovými částicemi vznikajícími spalováním nekvalitního paliva nebo odpadků z domácnosti uvolňují i karcinogenní látky z kotlů. Volba mezi kvalitním a nekvalitním vytápěním je úzce spojena se zdravotními riziky pro občany. Dle Ministerstva životního prostředí ČR způsobilo znečištění ovzduší zkrácení očekávané délky života o téměř 12 měsíců (MŽP, 2013). S neuváženým spalováním odpadů jsou tedy výrazně spojeny i státní výdaje na zdravotnictví, které kvůli tomu stále rostou. V této problematice je možnost aplikovat známý ekonomický problém tragédie obecní pastviny, kterým se ve své práci zabývá Hardin (1968). Čistý vzduch je zde vnímán jako pomyslný veřejný statek. Dále se otevírá problém černého pasažéra, kdy člověk spoléhá na nemožnost dohledání viníka (zákony v ČR prozatím sankcionují jen velké podniky a není možné označit za viníka konkrétní domácnost) a následné sankce. Na problematiku se dá nahlížet jako na problém environmentální, ale také jako na problém politický, sociologický a především ekonomický. Z ekonomického pohledu se touto problematikou zabývá především behaviorální ekonomie, jako hlavní subjekt je vnímána domácnost a zkoumá se její chování v daných situacích, jak se zachová, jestli se dají nacházet různé závislosti. Cílem práce je zodpovědět výzkumnou otázku: Jsou domácnosti využívající méně kvalitní typy vytápění ochotny změnit technologii na šetrnější k životnímu prostředí a za jakých podmínek? Hypotézou práce je myšlenka, že občané jsou ochotni změnit způsob vytápění a přejít k novým technologiím, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, avšak pouze v případě, že státní dotace bude představovat minimálně 70 %

4 investičních nákladů na změnu technologie. Ke změně by dotazované většinou nevedla ochota zlepšit kvalitu ovzduší, ale finanční důvody, vyhláška stanovená obcí a právě vysoký státní příspěvek. K hledání odpovědi byla použita metoda standardizovaných osobních rozhovorů se zástupci domácností. Data byla sbírána v lokalitě Smiřicko, čítající obce Smiřice a Holohlavy, okres Hradec Králové. Jedná se o dvě malé obce, které jsou především v zimních měsících touto problematikou výrazně zasaženy. Výsledky budou interpretovány v závislosti na různých proměnných, aby byla možnost vypozorovat signifikantní spojitosti mezi jednotlivými faktory. 2

5 1. Životní prostředí a jeho ochrana Od roku 1989 se kvalita ovzduší v ČR výrazně zlepšila, to díky novým zákonům, které po velkých zdrojích znečištění začaly vyžadovat instalaci koncových zařízení (MŽP, 2013). V posledních letech se ale situace opětovně zhoršuje. Občané negativně přispívají ke zhoršování kvality ovzduší vytápěním nekvalitními palivy v lokálních topeništích a používáním automobilů. Bylo už prokázáno, že zhoršování kvality ovzduší vede k výrazným zdravotním rizikům pro lidstvo (MŽP, 2010). Největší obavy obecně způsobují prachové částice, mohou vést k nemocem dýchacího ústrojí, v nejhorších případech až k předčasným úmrtím. Podle expertních odhadů zemřelo v roce 2000 na znečištění ovzduší antropogenními částicemi v Evropě obyvatel. Konkrétně v České republice v roce 2000 způsobilo znečištění ovzduší PM2,5 snížení očekávané délky lidského života o téměř 12 měsíců (MŽP, 2010). Znečištěné ovzduší vede i k poškozování materiálu, potažmo k chátrání památek a budov. Všechny tyto aspekty vedou k nutnému zvyšování státních výdajů. Problém spalování nekvalitních paliv a odpadů je ve dvou formách ošetřen v legislativním rámci ČR a to v podobě vyhlášky 330/2012 Sb. Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích a zákona 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší. V ČR se problematikou zabývá MŽP. Byl vypracován Mezinárodní program snižování emisí ČR, který se snaží ošetřit danou situaci a nastavuje parametry pro užívání druhů paliv a spalovacích zařízení. V roce 2008 proběhla v rámci programu Zelená úsporám možnost získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR. Tato dotace byla určena pouze fyzickým osobám, které nahradí v domácnosti kotel na fosilní paliva moderním kotlem na biomasu nebo tepelným čerpadlem, též nabídla možnost pořídit si solární systém. Dotace byla poskytována ve výši 50-60% investičních nákladů. Tím se zabývá především Operační program Životní prostředí. Cílem ekologické daňové reformy z roku 2007 je stimulovat ekonomické subjekty k takovému chování, které povede ke snížení poškozování životního prostředí a jeho dopadů na zdraví obyvatelstva. Reforma nemá vést ke zvýšení celkové daňové 3

6 zátěže. Nyní se pracuje na druhé etapě reformy, jejímž cílem je právě snížení emisí do ovzduší. Vláda se o to chtěla pokusit prostřednictvím snížení daní z práce, což považuje za pozitivní činnost, a naopak zdanit aktivity s negativním dopadem na životní prostředí. (Šímová, 2006) Odpůrci ekologické daňové reformy vnímají hlavní nedostatky uvalení této daně v tom, že by musela být uvalena na zboží s elastickou poptávkou (Moravcová, 2005). Vláda totiž předpokládá, že zavedení ekologické daně povede ke snížení poptávky po neekologických vozech. Finanční zdroje na podporu zkvalitňování životního prostředí poskytují Státní fond životního prostředí ČR a státní rozpočet. Státní fond životního prostředí v současné době poskytuje podstatnou část svých prostředků na kofinancování projektů podporovaných z fondů Evropské unie, přitom však i nadále poskytuje podpory v rámci vyhlášených národních programů. 2. Tematická strategie o znečišťování ovzduší Komise evropských společenství podala Radě a Evropskému parlamentu v roce 2005 Tematickou strategii o znečišťování ovzduší, ve které se vyjadřuje ke stávající situaci kvality ovzduší a mapuje změny, ke kterým došlo. Tvrdí, že se již podařilo snížit emise velkých spalovacích zařízení a zlepšit jakosti pohonných hmot, že do stávajících norem týkajících se energetiky byly začleněny požadavky na ochranu životního prostředí. I přes výrazné zlepšení ale některé vlivy znečištění ovzduší přetrvávají. Strategie se na výsledcích výzkumu snaží dokázat, že díky jejich návrhům na zlepšení dojde ke zmírnění následků projevujících se zkracující se očekávanou délkou života na 5,5 měsíců z původních 8. Komise se odvolává na vliv především na malé děti, seniory a astmatiky, pro něž je stávající stav ovzduší nejvíce nebezpečný. Uvádí, že v přepočtu na peníze se v roce 2020 pouze škoda na lidském zdraví odhaduje na miliard EUR za rok (MŽP, 2005). Proto apeluje, že je třeba přijmout další opatření k dosavadním viditelně nedostatečným. Jako řešení navrhuje přijmout iniciativy ohledně nových vozidel a nová opatření týkající se emisí z malých spalovacích zařízení, lodí a letadel. Návrhy se týkají nejen samotné oblasti životního prostředí, ale například také snížení byrokratické zátěže a s tím spojeného snížení nákladů. Při realizaci navrhovaných opatření Komise předpokládá přínos pro zdraví vyčíslitelný minimálně 4

7 42 miliardami EUR ročně. Jedná se o snížení předčasných úmrtí, větší pracovní výkonnost atd. Výrobní ztráty v důsledku špatného zdravotního stavu se tedy sníží a největší výhody tím poplynou pro nižší příjmové skupiny. Myšlenka nových norem předpokládá, že bude nastartován obchodní růst a inovace, což povede ke zlepšení životní úrovně občanů. 3. Kvalita ovzduší ve vybraných lokalitách ČR a její vliv na zdraví obyvatelstva O problematice zhoršování kvality ovzduší se v akademických kruzích vedou polemiky. Odborníci se rozcházejí zejména v názorech na situaci v Moravskoslezském kraji. Česká iniciativa pro astma se přes svého zástupce Petra Pohunka(2012) pokusila zanalyzovat situaci na Ostravsku prostřednictvím 410 dotazníků a spirometrických vyšetření dětí ve věkovém rozmezí let. Dle Pohunka (2012) byl v minulosti prokázán pouze vliv dopravy na kvalitu ovzduší. Pohunek (2012) se tím snažil reagovat na stále častěji se vyskytující vyjádření v médiích, že stav ovzduší se ve zmíněné lokalitě kriticky zhoršuje a způsobuje zhoršující se zdravotní stav populace v kraji, především dětí. Objevovaly se informace o výrazném vlivu kvality ovzduší na výskyt astmatu a jiných respiračních onemocnění a alergií. Z odpovědí účastníků průzkumu obecně nevyplynul závěr, který by potvrdil podezření, že na Ostravsku je extrémně častý výskyt průduškového astmatu. Taktéž alergie odpovídá výskytu v míře typické pro celou Českou republiku. Z výzkumu vyplývá, že 53 % respondentů využívá k vytápění domácnosti ústřední nebo dálkové topení, 28 % využívá plyn a 22 % pevná paliva, to v přibližně stejném poměru uhlí a dřevo. Respirační potíže se u dětí projevují zejména v zimních měsících, konkrétně jsou rodiči zaznamenávány od listopadu do února, zde bychom tedy mohli hledat spojitost mezi vytápěním nekvalitními palivy v zimních měsících a zhoršenou kvalitou ovzduší vedoucí k dýchacím potížím. Obecně ale práce podává závěry, že původcem respiračních obtíží dětí v Moravskoslezském kraji je spíše zimní klima a zhoršené rozptylové podmínky, na východě Ostravy ještě vystavování dětí pasivnímu kouření a zplodinám z lokálních topenišť na pevná paliva (Pohunek, 2012). 5

8 Na tuto analýzu obratem zareagovala Akademie věd prostřednictvím doktora Šráma (2012), který se problematikou výskytu astmatu u dětí v Moravskoslezském kraji zabývá. Pohunkovu analýzu považuje za práci založenou na nedoložených informacích. Rozdělení jednotlivých zdrojů znečištění ovzduší uvedené v Pohunkově výzkumu se týká obecně celé České republiky, pro oblast Ostravska je ale situace jiná, nejvýraznější roli zde hraje průmysl, kdežto doprava a lokální topeniště jsou jen velmi zanedbatelnými zdroji znečištění ovzduší. Původcem znečištění jsou tedy zastaralé technologie využívané v průmyslu, v důsledku jejich využívání dochází k dlouhodobému poškozování zdravotního stavu populace. Současný stav životního prostředí ovlivní ovzduší v České republice na dalších minimálně 20 let. Akademie věd rozhodně apeluje na vládu ČR, aby přijala koncepci toho, jaký průmysl by měl být do budoucna dlouhodobě rozvíjen a jakým způsobem se bude zajišťovat modernizace stávajících technologií. Braniš a Kozáková (2012) se ve své práci zabývají možností vlivu lokálního vytápění na kvalitu ovzduší ve vnitřním a venkovním prostředí malého sídla. Tvrdí, že z již učiněných studií na dané téma vyplývá, že kvalita ovzduší je dána aktivitou lokálních topenišť a nikoliv transportem škodlivin z průmyslových zdrojů ve městech. Podle autorů je město znečišťováno především dopravou a vesnice zvýšenou koncentrací aerosolu, který se uvolňuje do vzduchu při spalování pevných paliv. Využívání pevných paliv v menších, převážně venkovských sídlech vede ke znečišťování ovzduší stejnému, možná dokonce i většímu než ve velkých městech, navíc tuto situaci mohou výrazně zhoršovat ještě špatné rozptylové podmínky. 4. Použitá metoda K zodpovězení výzkumné otázky budou použity výsledky sběru dat metodou standardizovaných osobních rozhovorů se zástupci domácností na Smiřicku, konkrétně v obcích Smiřice a Holohlavy. Tamější obyvatelé jsou v zimních měsících obtěžováni zápachem a ztíženým dýcháním, způsobeným právě vytápěním nekvalitními palivy v některých domácnostech, popřípadě menších podnicích. Toto zjištění vyplývá z vlastní zkušenosti autorky díky častějšímu pobytu v lokalitě, taktéž ze stížností občanů Smiřic a Holohlav podávaných k projednání na místní městský úřad. 6

9 Osobní standardizovaný rozhovor byl veden vždy s jedním zástupcem domácnosti z obce Smiřice nebo Holohlavy. Celkem bylo provedeno 51 šetření, z nichž můžeme analyzovat závěry a porovnat je s výsledky v této oblasti již dosaženými. Vzhledem k ne příliš vysokému počtu respondentů není možné s jistotou tvrdit, že získané výsledky jsou směrodatné, přesto mohou přispět k dílčímu osvětlení dané problematiky, která se týká především menších měst a obcí, samozřejmě převážně v zimních měsících, kdy v důsledku vytápění nekvalitními palivy dochází k negativním dopadům v podobě ekonomických, environmentálních a v neposlední řadě sociálních problémů. Zástupci domácností byli vybíráni náhodně, přesto s pokusem zaujmout co největší rozvrstvení různých kategorií za účelem zjištění rozdílů v názorech a přístupech k životnímu prostředí. Vybrání byli jak občané žijící v rodinných domech, tak v bytech. Na dotazy odpovídaly všechny věkové kategorie, dosažené rozmezí je od 21 do 91 let. 5. Analýza výsledků dotazování V poslední době můžeme z médií často vypozorovat aktuálnost problematiky, především pak v Moravskoslezském kraji. Nekvalitním ovzduším postižení občané se v zoufalství obrací na hygienické ústavy, pod jejichž kompetenci ale řešení nespadá. Obyvatelé Smiřic, kteří jsou zápachem a ztíženým dýcháním z nekvalitního spalování dotčeni, prakticky nemohou najít žádné řešení. Vzniká tedy problém negativní externality. Občané, na které jsou ve formě ztíženého dýchání přenášeny náklady spojené se spalováním nekvalitních paliv, nejsou žádným způsobem kompenzováni. Proto je nutné, aby se tím začaly intenzívněji zabývat orgány státní správy, ideálně (dle apelu MŽP) zejména vedení daných obcí. Zajímavé ale je, že jen 7 z celkových 52 respondentů by ke změně způsobu vytápění na šetrnější vzhledem k životnímu prostředí vedl vládní, krajský nebo obecní předpis, který by zakazoval určitý způsob. Tento závěr tedy před vládní instituce staví otázku, zda je zamýšlená taktika vhodná a do jaké míry by vládní či obecní předpisy byly efektivní. Z logiky věci vyplývá, že by významnou roli v rozhodování, zda porušit, či neporušit předpis, sehrály výše sankcí za jejich nedodržení. 7

10 5.1 Stav životního prostředí podle názorů respondentů Graf č. 1 je zobrazením rozložení názorů respondentů na nejpalčivější problém životního prostředí v lokalitě. Občany ve Smiřicích omezuje zhoršení kvality ovzduší, ztížené dýchání, ale také zvýšené riziko vzniku dopravní nehody v obci. Respondenti se shodují, že příčinami neuspokojivé kvality jsou doprava a domácnosti. Možnost velkých firem a podnikatelů až na výjimky vylučují, ve městě žádný velký podnik sídlo nemá. Další významná část respondentů se často negativně vyjadřovala k nedostatku zeleně v lokalitě. V obci Smiřice je zámecký park, přesto jsou občané, především staršího věku, nespokojeni s postupným kácením letitých stromů v některých ulicích. Nikdo z dotázaných nevyjádřil názor, že v obci vnímá jako problém globální oteplování. V menším množství vadí občanům tvrdost vody a občasný zápach odpadních vod. Graf 1. Nejpalčivější problém v lokalitě, zdroj: vlastní Graf 2. Stav ŽP dle pohlaví, zdroj: vlastní Je zajímavé, že respondenti v průzkumu projevili nespokojenost s nedostatkem zeleně, ačkoliv z komunikace s panem Bělohoubkem (2013) vyplývá, že v podstatě jediné investice do životního prostředí vynakládá obec právě do této oblasti. Aktuálně zde probíhá akce s názvem Revitalizace zámeckého parku ve Smiřicích, jejímž investorem je právě město Smiřice. V grafu č. 2 vidíme názor na stav životního prostředí na Smiřicku v závislosti na pohlaví dotazovaného občana. Konkrétně na tomto vzorku občanů můžeme tvrdit, že 8

11 muži jsou ve svých názorech shovívavější, nehodnotí sice prostředí jako výborné, volí ale druhou nejlepší možnost. Podobnou problematikou, i když aplikovanou na oblast nakládání s odpady, se zabývali Meneses a Palacio (2005), kteří ve své práci analyzovali rozdělení členů domácnosti do jednotlivých rolí v přístupu k recyklaci. Prostřednictvím výzkumu se pokoušeli hledat souvislosti mezi pohlavím, věkem, dosaženým vzděláním a již zmíněnou rolí v procesu ochrany životního prostředí. Závislosti jsou aplikovány na jednotlivé proměnné, jako např. životní styl, povědomí o životním prostředí atd. Zajímavé závěry vyplývají i z následujícího grafu č. 3, který představuje rozdílnost v názorech v závislosti na věku. Poměrné překvapivým se jeví fakt, že odpověď- výborný se vyskytuje jen v kategorii let a 66 let a více. Může to tedy navodit myšlenku, že mladší generace bývá v hodnocení citlivější, ale zároveň se nabízí hypotéza, že starší věkové kategorie mají možnost porovnat životní prostředí v obcích v dřívějších dobách a v současnosti, to je možné spojit s již dříve zmíněným počátkem řešení problematiky nedostatečné kvality životního prostředí po roce Graf 3. Stav ŽP dle věku, zdroj: vlastní Graf 4. Stav ŽP dle příjmu, zdroj: vlastní Za klíčovou nezávislou proměnnou, podle které můžeme jednotlivé názory rozdělit a zkoumat, se dá považovat i čistý příjem domácnosti. Respondenti se k uvedení finančních prostředků svých domácností postavili překvapivě bez větších problémů, ačkoliv je v dnešní době tato informace uváděna s nevelkou ochotou. U některých případů bylo však možné zaregistrovat určitou možnost uvedení nepravdivé odpovědi. Převážná většina respondentů uváděla první dvě kategorie, tedy že průměrný měsíční čistý příjem celé domácnosti se vyskytuje v rozmezí do Kč a Kč, to přibližně v poměru 50 : 50. Jen nepatrný zlomek občanů zvolil třetí kategorii, tedy a více Kč. Nyní si na grafu č. 4 ukažme, jaké závěry z průzkumu v této oblasti vyplynuly. 9

12 Vidíme tedy, že pouze v kategorii zařazené dle příjmu v rozmezí do Kč se objevuje odpověď spíše špatný. Při uvedení této informace by se dalo usuzovat, že zástupci domácností s nízkými příjmy se občas mohou projevovat jako negativističtí v názorech, pro další analýzu je ale zapotřebí uvést, že v grafu nejsou uvedeny počty členů domácností, v této kategorii tedy můžeme nalézt vícečlenné domácnosti, ale také např. domácnosti, které tvoří jeden představitel věkové kategorie 66 a více let, tedy převážně důchodce. Názor, že stav životního prostředí se dá obecně považovat za výborný, se vyskytuje pouze u kategorií do Kč a Kč. Ve skupině s nižšími příjmy vcelku výrazně převažuje neutrální pohled na stav životního prostředí, tedy odpověď přiměřený. Ve vyšší příjmové kategorii jsou v podstatě vyváženě zastoupeny odpovědi dobrý a přiměřený, u minimálního vzorku jsme zaregistrovali odpověď výborný. V nejvyšší příjmové kategorii nacházíme členění názorů pouze mezi odpovědi dobrý a přiměřený s tím, že téměř 70 % respondentů z této skupiny vybralo možnost dobrý, tedy odpověď, kterou můžeme dle seřazení považovat za druhou nejlepší. Avšak je třeba brát analýzu názorů v této příjmové skupině vzhledem k nevelkému vzorku respondentů jako pouze orientační. 5.2 Volba způsobu vytápění Graf č. 5 mapuje primární způsob vytápění v domácnostech respondentů. Mnozí občané si i při přechodu k celoplošnému plynovému vytápění v 80. letech nechali k dispozici kamna na přitápění dřevem či jinými pevnými palivy. Zejména starší osoby (66+) uvádějí, že vytápění prostřednictvím plynového kotle je pro ně díky lehké obsluze nejvýhodnější. Ze získaných údajů tedy vidíme, že celých 72 % respondentů jako primární zdroj vytápění domácnosti využívá právě plyn, tedy palivo, které je považováno za ekologické. 10 % občanů udává, že se jako svůj primární zdroj rozhodli využívat elektřinu, a dalších 10 % využívá jako zdroj tepla dřevo. Jen velmi málo domácností si zvolilo možnosti dálkové teplo, tepelné čerpadlo či černé uhlí. Výběr možnosti tepelné čerpadlo nezvolilo příliš mnoho respondentů, přesto je zajímavé připomenout, že z konverzace s jednotlivými respondenty nevyužívajícími tepelné čerpadlo jednoznačně vyplývá, že tento druh vytápění považují za příliš drahý, v podstatě až nedosažitelný. Uživatelé tepelného čerpadla ale uvádějí, že sice vyžaduje vyšší investici při zavádění, ta se ale v brzké době domácnosti vrátí. Nutno podotknout, 10

13 že žádný z dotazovaných občanů nevyužívá jako hlavní zdroj vytápění lehký topný olej, koks, hnědé uhlí, ostatní biomasu nebo ostatní pevná paliva. Graf 51. Primární způsob vytápění, zdroj: vlastní Graf 6. Primární způsob vytápění v závislosti na příjmu domácnosti, zdroj: vlastní Zajímavá je analýza, jak se liší využívaný zdroj vytápění obydlí v závislosti na příjmu domácnosti. Již bylo zmíněno, že celkově u respondentů z lokality Smiřicko převažuje jako primární zdroj vytápění zemní plyn. V grafu č. 6 můžeme vidět, jestli existuje nějaká významná korelace mezi nezávislou proměnnou průměrný čistý příjem celé domácnosti a závislou proměnnou primární způsob vytápění. Jak je zřetelně vidět, v nejvyšší příjmové kategorii a více Kč využívá 100 % domácností jako primární zdroj vytápění zemní plyn. V tomto ohledu bychom se tedy mohli domnívat, že vyšší příjem vede spíše k pohodlnosti občanů a v případě zemního plynu je tato pohodlnost zajištěna jednoduchostí v obsluze daného paliva. Je však nutné zmínit, že v tomto případě není možné brát získaný výsledek za stoprocentně relevantní, protože do této příjmové kategorie se zařadilo jen 6 % dotazovaných občanů. Ve střední příjmové skupině také převažuje z téměř 60 % vytápění obydlí prostřednictvím zemního plynu, přesto se zde již z větší části vyskytují i další možnosti, nejvíce pak využití dřeva a černého uhlí. V kategorii do Kč více jak 80 % dotazovaných vybralo možnost, že k zajištění tepla v domácnosti využívají zemního plynu. Jen menší část občanů z této kategorie uvedla elektřinu a ještě méně dřevo. V této kategorii však převážnou část respondentů tvoří senioři, pro které využití zemního plynu znamená především jednoduchost v obsluze. Níže se nachází graf č. 7, který zobrazuje důvody, kvůli kterým si respondenti zvolili určitý způsob vytápění. Jak vidíme, nejčastěji, tedy v 41 %, byla zvolena možnost jednoduchost v obsluze. Jako další nejčastější možnost volili respondenti 11

14 finanční výhodnost, to především ti, kteří používají topení dřevem ve spojitosti s dotopem plynem nebo elektřinou. Odpověď není jiná možnost vytápění uvedli někteří občané, kteří bydlí například v bytě v panelovém nebo činžovním domě, ale také lidé, kteří doma mají plynový kotel a změna na jiný způsob je pro ně nepřijatelná. V posledních letech stále rostoucí ceny plynu ukazují, že z ekonomického hlediska je třeba sledovat nejen dopady v krátkém období, ale také přemýšlet a analyzovat možné budoucí dopady svých rozhodnutí. V dnešní době je v novostavbách trendem zavádět krby s rozvodem tepla například podlahovým topením, i s možností rozvodu horké vody do etážového topení. Můžeme tedy evidentně sledovat trend návratu k tuhým palivům, avšak ve srovnání s dobou před 80. lety s využitím technologického pokroku. Graf 7. Proč využíváte uvedený způsob vytápění, zdroj: vlastní Graf 8. Důvody volby způsobu vytápění v závislosti na typu vytápění, zdroj: vlastní Graf č. 8 detailněji doplňuje informace obsažené v grafu č. 7. Zkoumáme, jestli je možné nacházet korelace mezi důvody, které vedou k využití daného způsobu a typu vytápění, které občané zvolili pro svou domácnost. Ačkoliv například tepelné čerpadlo využívá jen jedna dotazovaná domácnost, důvod, kvůli kterému tento způsob zvolili, je finanční výhodnost. Stejný důvod, tedy finanční výhodnost, vybral také respondent využívající jako primární zdroj vytápění černé uhlí. Dřevo je v rámci tohoto výzkumu druhý nejčastěji používaný způsob vytápění. Ze 40 % jej respondenti využívají z důvodu finanční výhodnosti, dále vidíme také výraznější zastoupení možností jednoduchost v obsluze a příliš složitá nebo drahá změna způsobu vytápění. U občanů, kteří vytápí svou domácnost prostřednictvím zemního plynu, převládla z více jak 40 % jednoduchost v obsluze. Tento důvod převládá nejvýrazněji u starších respondentů, zemní plyn je pro jejich využití nejvhodnější. Dále mnoho občanů uvedlo, že není jiná možnost vytápění. V rámci osobního rozhovoru vysvětlili, že již mají doma plynový kotel a z jejich hlediska už tedy není možné zřizovat jiný zdroj vytápění. 12

15 Finanční výhodnost u zemního plynu příliš respondentů neshledává (21,6 %), občané stále mají pocit, že dodavatelé energií odběr plynu zdražují. 5.3 Faktory vedoucí ke změně způsobu vytápění K zodpovězení výzkumné otázky jakožto hlavního cíle práce je nutné zanalyzovat přístupy respondentů k možnému přechodu od používaného způsobu vytápění na jiný, ideálně šetrnější. Občané měli možnost se rozhodnout, zda by pro ně stěžejní byly finanční důvody, menší vliv na životní prostředí, vládní nebo jiný předpis, který by zakazoval určitý typ vytápění, nebo jiný faktor. Odpovědi můžeme vidět v grafu č. 9. Finanční důvody bylo ještě možné rozdělit na dvě podotázky, v prvním případě by respondenti upřednostnili úsporu na měsíčních nákladech na vytápění, ve druhém by je ke změně vedla státní dotace na změnu způsobu. Graf 9. Důvody vedoucí ke změně způsobu vytápění, zdroj: vlastní Z grafu je patrné, že celých 70 % dotazovaných občanů by ke změně způsobu vytápění domácnosti vedly finanční důvody, tedy úspory na měsíčních nákladech. Dva respondenti uvedli, že by rozhodně na jiné vytápění nepřecházeli. U obou se jednalo o již uvedený důvod, tedy že kvůli vysokému věku a nízkému příjmu v podobě starobního důchodu by už nebyli ochotni vytápění plynem měnit, protože jim vyhovuje jednoduchost v obsluze. Menší vliv na životní prostředí by byl směrodatný jen pro pouhé 4 % dotazovaných. Zajímavostí je, že pouze 14 % zúčastněných by reagovalo na obecní nebo vládní předpis, který by určitý druh vytápění zakazoval. Znovu se však nabízí otázka, jakým způsobem by byl tento předpis vymahatelný a jaká by byla 13

16 eventuální výše sankce. 10 % občanů by reagovalo na možnost, která se ale již dříve naskytla, získat dotaci na výměnu kotle, popřípadě jiného způsobu vytápění. Další zajímavý faktor byl uveden jen v jednom případě, totiž situace, kdy by nastala zástava dodávky plynu, a tak by v rodinném domě s plynovým kotlem nebylo možné používat nic jiného. Dále byla položena otázka, jak vysoká by musela být státní dotace, aby byl daný občan ochoten změnit způsob vytápění na šetrnější k životnímu prostředí. Více jak polovina (60%) respondentů by možnost přechodu na jiný způsob vytápění z důvodu ochrany ovzduší vůbec nezvolila. Domácnosti na Smiřicku tedy spíše nejsou ochotny změnit svůj způsob vytápění na šetrnější technologii. Přesto je nutné poznamenat, že ze získaného vzorku respondentů můžeme vidět, že většina domácností na Smiřicku vytápí plynem, což je palivo, které je považováno za velmi ekologické. Zbylí respondenti by byli ochotni změnu vytápění provést s určitou státní dotací. V aritmetickém průměru údajů 21 respondentů vyplývá, že by se spokojili s dotací ve výši 64 % celkové hodnoty pořizovacích nákladů. To tedy znamená, že vybraní občané lokality Smiřicko jsou v podstatě ochotni přejít na šetrnější způsob vytápění s dotací, která by byla o 6 % nižší, než jaká byla uvedena v hypotéze. Přesto můžeme říci, že předpoklad 70 % nebyl od zjištěné částky v procentech příliš odlišný. 14

17 Závěr Tato práce se věnovala problematice znečištění životního prostředí způsobeného spalováním nekvalitních paliv v lokálních topeništích. Ochranou životního prostředí se z legislativního pohledu zabývá především Ministerstvo životního prostředí ČR. Oblast kvality ovzduší je právně ošetřena v zákoně č. 201/2012 sb. O ochraně ovzduší. V ČR je situace zkoumána především kvůli negativnímu vlivu zhoršené kvality ovzduší na zdravotní stav populace. Protikladné názorové proudy zastávají Šrám (2012) a Pohunek (2012), Pohunek tvrdí, že v Moravskoslezském kraji není možné prokázat četnější výskyt průduškového astmatu, Šrám však na svých studiích dokazuje opak a tvrdí, že vláda ČR by měla přijmout opatření, která povedou ke zlepšování stavu životního prostředí. Výzkum Braniše a Kozákové (2012) vedl k závěrům prokazujícím výrazný vliv malých stacionárních zdrojů na kvalitu ovzduší. Závěry zmíněných autorů je možné porovnat s výsledky výzkumu prováděného v rámci zpracování seminární práce. Z výpovědí respondentů vyplývá, že vytápění domácností ovlivňuje kvalitu ovzduší z téměř 35 %, výraznější vliv má ale doprava a činnost velkých podniků. Práce analyzuje výsledky výzkumu v lokalitě Smiřicko. Čtenáři jsou představeny jednotlivé oblasti stavu životního prostředí dle názorů tamějších obyvatel, způsob vytápění a faktory, které by respondenty vedly ke změně tohoto druhu vytápění na šetrnější vzhledem ke kvalitě ovzduší v dané lokalitě. Názory obyvatel obcí Smiřice a Holohlavy byly sesbírány pomocí osobních strukturovaných rozhovorů, které byly vždy provedeny s jedním zástupcem domácnosti. Výsledky jsou analyzovány na základě 51 těchto rozhovorů. Pomocí programu byly vytvořeny grafy zobrazující výsledky a zjištěné korelace. Dosažené výsledky osobních rozhovorů byly kromě grafické analýzy vyhodnoceny také slovně. Zástupci domácností byli vybírání se snahou o co nejpestřejší rozvrstvení kategorií, dle kterých byly poté odpovědi analyzovány. Byl tedy kladen důraz na výběr zástupců z různých věkových kategorií, obou pohlaví, různých stupňů dosaženého vzdělání apod. 15

18 51 % respondentů považuje stav životního prostředí za přiměřený. Názory občanů se celkově v práci jeví jako spíše univerzálnějšího rázu. Téměř vždy se více vyskytla obecnější odpověď přiměřený než vyhraněná odpověď výborný nebo naopak špatný. I kvalitu ovzduší v lokalitě považuje většina respondentů za přiměřenou. Nejpalčivější problém v lokalitě je dle 33 % občanů kvalita ovzduší, výrazně (25 %) ale občané volili i možnost odpady, to jak ve smyslu vytápění odpady, tak zejména nedostatečná možnost třídění odpadů. 72 % domácností účastnících se výzkumu jako primární zdroj vytápění využívají zemní plyn, který je možné považovat za zdroj podstatně šetrný k životnímu prostředí. Druhým nejvýraznějším primárním zdrojem vytápění je dřevo, to využívá jen 10 % dotazovaných domácností. Ze 70 % by respondenty vedly ke změně způsobu vytápění finanční důvody. Tento výsledek potvrzuje hypotézu stanovenou již v úvodu práce. 60 % respondentů by přechod na šetrnější způsob vytápění vůbec nezvolilo. Dle zbylých 21 respondentů bylo možné dojít k závěru, že výše státní dotace na nový kotel by musela tvořit 64 % celkových pořizovacích nákladů. To je hodnota, která přibližně odpovídá hypotéze práce, konkrétně však bylo uvedeno 70 % a více, je zde tedy rozdíl 6 %. Jak vyplývá z výzkumu, většina respondentů nepředpokládá, že by vůbec byla ochotna svůj způsob vytápění změnit. Nejvýraznější vliv na změnu způsobu vytápění by měly finanční důvody. Vzhledem k tomu, že z velké části respondentům vadí nemožnost třídění odpadu v lokalitě Smiřicko, správa obce by v zájmu spokojenosti občanů měla zajistit častější odvoz. Respondenti jinak ale považují stav životního prostředí v obci za přiměřený, z hlediska kvality ovzduší je obtěžuje především období řepné kampaně a s tím spojené zhoršení dopravní situace v obci. Město Smiřice by se tedy také mohlo pokusit zajistit odklon nákladních automobilů převážejících řepu skrze obec. Ministerstvo životního prostředí ČR by mohlo uvažovat o zavedení dotace na pořizovací cenu nových kotlů, protože i výměna zastaralých zdrojů vytápění u 40 % domácností by dle výzkumů prováděných například Branišem a Kozákovou (2012) vedla k výraznému zlepšení kvality ovzduší. 16

19 Literatura BRANIŠ, M., KOZÁKOVÁ, J. Vliv lokálního topení na kvalitu ovzduší ve vnitřním a venkovním prostředí malého sídla. Ochrana ovzduší č. 2. s HARDIN, G. The Tragedy of the Commons. Science roč č s MENESES, G. PALACIO, A. Recycling Behavior: A Multidimensional Approach. Environment and Behavior č. 37. s MORAVCOVÁ, L. Ekologická daň- je skutečně ekologická? Liberální institut Dostupné z: POHUNEK, P. Výskyt astmatu a dalších respiračních onemocnění u školních dětí v Ostravě. Alergie č. 3. S ŠRÁM, R. Možné důsledky znečištění ovzduší pro populaci Moravskoslezského kraje. Ochrana ovzduší roč. 23. č s ŠÍMOVÁ, T. Ne(eko)logická daňová reforma. Liberální institut Dostupné z: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Dostupné z: MŽP. Informace o zdravotních rizicích spojených s kvalitou ovzduší v r Dostupné z: Zprava_o_zdravotnich_dusledcich_ pdf MŽP. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu. Tematická strategie o znečišťování ovzduší Dostupné z: Město Smiřice. Dostupné z: Obec Holohlavy. Dostupné z: Řízený rozhovor realizovaný dne p. Bělohoubek. 17

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 8 29 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ostrava 29. června 2010 O projektu Název prioritní osy a oblasti podpory: Posilování dostupnosti, ochrana ŽP

Více

POSTOJE OBYVATEL JIHLAVY K VÝSTAVBĚ ZEVO

POSTOJE OBYVATEL JIHLAVY K VÝSTAVBĚ ZEVO POSTOJE OBYVATEL JIHLAVY K VÝSTAVBĚ ZEVO PŘEHLED VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ Z[ŘÍ 2012 Heřmanova 22, CZ 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590, E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ 1 Obsah 4

Více

Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady. Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady. Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Nový zákon o ochraně ovzduší 20. července 2011 návrh zákona projednán vládou Na podzim

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Konference Biomasa & Energetika, Třebíč, 9. a 10. prosince 2014 Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Návaznost OPŽP 2007-13 a 2014-2020 OPŽP 2014-2020

Více

Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva

Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva (Švorcová, Makovcová, Mach) Úvod: Naše práce je jednou z částí většího projektu výzkumu sídlišť, v jehož rámci byli dotazováni obyvatelé sídlišť Petrovice, Barrandov,

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Dodávka tepla do bytové sféry v okresech dle druhu zdroje. Dodávka tepla do okresů dle druhu zdroje. (TJr/)

Dodávka tepla do bytové sféry v okresech dle druhu zdroje. Dodávka tepla do okresů dle druhu zdroje. (TJr/) Dodávka tepla do okresů dle druhu zdroje (TJ/r) 7 6 5 4 3 2 1 malé zdroje střední zdroje velké zdroje Hradec Králové Rychnov nad Kn. Dodávka tepla do bytové sféry v okresech dle druhu zdroje 3 2 5 (TJr/)

Více

Milníky programu NZÚ 20. února 2013 6. listopadu 2013 6. ledna 2014 1. dubna 2014 31. prosince 2014 ve 12.hod 2014 2020

Milníky programu NZÚ 20. února 2013 6. listopadu 2013 6. ledna 2014 1. dubna 2014 31. prosince 2014 ve 12.hod 2014 2020 Milníky programu NZÚ 20. února 2013 vláda ČR usnesením 116/2013 schválila věcný záměr programu Nová zelená úsporám 6. listopadu 2013 vláda ČR usnesením 848/2013 schválila dokumentaci programu Nová zelená

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

INFORMAČNÍ KAMPAŇ LOKÁLNÍ TOPENIŠTĚ ARGUMENTAČNÍ KATALOG

INFORMAČNÍ KAMPAŇ LOKÁLNÍ TOPENIŠTĚ ARGUMENTAČNÍ KATALOG INFORMAČNÍ KAMPAŇ LOKÁLNÍ TOPENIŠTĚ ARGUMENTAČNÍ KATALOG OSTRAVA 2011 Proč má MSK takový problém se znečištěným ovzduším? Moravskoslezský kraj je specifický především díky těmto faktorům: 1. Koncentrace

Více

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech 2 Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020 Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech Koncepční dokumenty jako základ P.O.2 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR V současné době připravena

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015 OPŽP 2014-2020 19.3.2015 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie Veřejnost a obnovitelné zdroje energie 3. května 2011 Zpráva z výzkumu realizovaného společností Factum Invenio Obsah Základní informace o projektu Hlavní zjištění Detailní analýza Náklady spojené s výrobou

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Říjen 2013 Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání českých a zahraničních

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR. Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy

Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR. Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy Struktura prezentace Co je EDR Historie přípravy EDR v ČR I.etapa EDR II.etapa EDR Co je

Více

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Poloha obce geografická poloha Moravskoslezský kraj, 15 km východně

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje

Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Povinnost zpracování Územní energetické koncepce pro kraje, hl. město Praha a statutární města je stanovena v zákoněč.

Více

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2010 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2011

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2010 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2011 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Úřad MČ Praha 1 57 k rukám starosty MČ Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 414202 /2011 Doubrava / 4314 17. 5. 2011

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020

Operační program životní prostředí 2014-2020 Operační program životní prostředí 2014-2020 Ing. Světlana Svitáková samostatné oddělení přípravy nového programovacího období Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Ekonomické zhodnocení opatření ke zlepšení kvality ovzduší v MSK

Ekonomické zhodnocení opatření ke zlepšení kvality ovzduší v MSK Ekonomické zhodnocení opatření ke zlepšení kvality ovzduší v MSK Konference: Ochrana ovzduší ve státní správě Hustopeče Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D. Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. Bc. Ladislav Sobotka Cíle

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Ostrava 10. 11. 2011 Obsah 1. Strategie rozvoje na léta 2009-2016 2. Program

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Výzva č. 1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících

Více

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji Ing. Marek Bruštík Hrotovice, 24.10.2014 Obsah Princip kotlíkové dotace Proč se zaměřujeme na výměnu starých kotlů? Proč motivovat

Více

ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ co si myslí Češi?

ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ co si myslí Češi? ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ co si myslí Češi? Názor občanů ČR na podpou výroby energie z obnovitelných zdrojů a omezení plýtvání Závěrečná zpráva výsledky za ČR, červen 2014 blanka.simova@ipsos.com

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem?

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? 2. října 2014 OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice o energetické účinnosti

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ÚVOD Program Nekuřácké zdravotnictví byl na SZŠ Svitavy zahájen ve školním roce 2001/2002 v prvním

Více

PODÍL DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍM STAVU OBYVATEL V MĚSTĚ BRNĚ

PODÍL DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍM STAVU OBYVATEL V MĚSTĚ BRNĚ PODÍL DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍM STAVU OBYVATEL V MĚSTĚ BRNĚ Vladimír Adamec 1, Bohumil Pokorný 2, Roman Ličbinský 1, Jiří Huzlík 1, Andrea Krumlová 2 1 Centrum dopravního výzkumu, ČR Zdravotní ústav se sídlem

Více

KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ. Petr J. Kalaš Poradce 10. Prosince 2013

KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ. Petr J. Kalaš Poradce 10. Prosince 2013 KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ Petr J. Kalaš Poradce 10. Prosince 2013 1.Historický pohled 1.Současný stav 1.Možná řešení HLAVNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ ZLEPŠENÍ V ČR OD ROKU 1990 Výrazné snížení emisí SO-2 (současně

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Problematika emisí z malých zdrojů znečišťování II. Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Pohled Teplárenského sdružení ČR Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště TS ČR 8. března 2012, Malenovice Představení

Více

Kotlíkové dotace zkušenosti z minulých výzev a jejich rekapitulace

Kotlíkové dotace zkušenosti z minulých výzev a jejich rekapitulace Kotlíkové dotace zkušenosti z minulých výzev a jejich rekapitulace Zpracoval: Ing. Marek Bruštík Datum: 21.10.2015 Obsah Proč podporovat výměnu starých kotlů na tuhá paliva? Porovnání staré a nové kotlíkové

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Ondřej Pašek Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Dohoda o partnerství Schválena Vládou ČR 9. 4. 2014, odeslána k formálním vyjednáváním s Evropskou

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2011 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2012

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2011 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ROZVOJE VEŘEJNÉHO PROSTORU Úřad MČ Praha 1 57 k rukám starosty MČ Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum 658545/2012 Doubrava / 4314 16. 5. 2012

Více

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2009 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2010

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2009 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2010 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Úřad MČ Praha 1 57 k rukám starosty MČ Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 452908 /2010 Doubrava / 4314 24. 5. 2010

Více

EKONOMICKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD V ČR. Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

EKONOMICKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD V ČR. Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 EKONOMICKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD V ČR Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Úvodní rozvaha Ekonomický potenciál domácností Makroekonomická rozvaha Environmentální potenciál

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi

Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi 2. 10. 2013 Státní fond životního prostředí ČR wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500 Obsah semináře 1. Ohlédnutí za dobíhajícím programem Zelená úsporám

Více

INDIKÁTORY UDRŽITELNÉ ENERGETIKY

INDIKÁTORY UDRŽITELNÉ ENERGETIKY INDIKÁTORY UDRŽITELNÉ ENERGETIKY PRO ROZHODOVÁNÍ MĚST A OBCÍ výzkum a aplikace sady místních indikátorů se zaměřením na energetiku, ekonomiku a životní prostředí Druhá průběžná zpráva za rok 2008 k projektu

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění Tereza Nováková Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah 1. Možnosti čerpání podpory z OPŽP

Více

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Pasivní panelák a to myslíte vážně? Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité

Více

majetku státu s možností využití metody EPC

majetku státu s možností využití metody EPC Seminář Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC 14. října 2014 MPO SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI Energetická účinnost (EE) v rámci strategie Evropa

Více

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Tisková zpráva Praha, 20. března 2013 Společnost Henkel mapuje míru šetrného chování spotřebitelů k životnímu prostředí Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Češi

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Tabulka 47: Úplná emisní bilance kraje Vysočina, údaje rok 2011,

Více

Energeticky úsporné stavby móda, uvědomělý trend nebo neodbytná realita? Radovan Mužík, Partner, INCOMA Research Praha, 4.3.2009

Energeticky úsporné stavby móda, uvědomělý trend nebo neodbytná realita? Radovan Mužík, Partner, INCOMA Research Praha, 4.3.2009 Energeticky úsporné stavby móda, uvědomělý trend nebo neodbytná realita? 1 Radovan Mužík, Partner, INCOMA Research Praha, 4.3.2009 Agenda 2 Aktuální vnímání současné situace z pohledu stavebních firem

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO Je prokázáno, že znečištění ovzduší na Ostravsku pochází ze čtyř zdrojů: průmyslových podniků, lokálních topenišť, dopravy a emisí, které pocházejí z Polska. Studie Zdravotního ústavu prokázala, že v období

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS Rostislav Čevela, Libuše Čeledová MPSV Praha, Odbor posudkové služby X: 1 107, 2008 ISSN 1212-4117 Souhrn Počet

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím

Více

Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010. Prezentace Factum Invenio

Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010. Prezentace Factum Invenio Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010 Prezentace Factum Invenio Cíle výzkumu, velikost vzorku a termín sběru dat Cíle výzkumu budou formulovány tak, aby přinesly odpovědi

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty)

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Oblast A: Úspora energie na vytápění V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Metoda DPSIR

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Metoda DPSIR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Metoda DPSIR DPSIR (vliv - stav - odezva) 2 3 Hnací síly - D Zátěže - P Stav - S Dopady - I Odezva R Drivers Pressure

Více