Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69 Licence: D5PU XCRGUVXA VXA ( ) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název: Číslo Obec Bílá Lhota Syntetický položky A. Název položky účet Náklady celkem I Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody h39m54s Běžné období Minulé období Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 53, ,00 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. 500,00 strana 1 3

70 Licence: D5PU Číslo XCRGUVXA VXA ( ) Syntetický položky II III. V. Název položky účet Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady Náklady na transfery 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 Daň z příjmů 1. Daň z příjmů 2. Dodatečné odvody daně z příjmů B. Výnosy celkem I Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek h39m54s Běžné období Minulé období Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 3

71 Licence: D5PU Číslo XCRGUVXA VXA ( ) Běžné období Syntetický položky II IV účet Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů V. C. Název položky Výnosy ze sdílených daní a poplatků Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Minulé období Hlavní činnost Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , , , ,27 * Konec sestavy * h39m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 3

72 Licence: D5PU XCRGURXA RXA ( ) ROZVAHA BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název: Obec Bílá Lhota Období Číslo Běžné Syntetický položky A. I II III Název položky účet Brutto Minulé Korekce Netto AKTIVA CELKEM , , , ,68 Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , h42m15s , Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 5

73 Licence: D5PU XCRGURXA RXA ( ) Období Číslo Běžné Syntetický položky IV B. I II Název položky Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní h42m15s účet Brutto Minulé Korekce Netto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 5

74 Licence: D5PU XCRGURXA RXA ( ) Období Číslo položky III Běžné Syntetický Název položky Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna h42m15s účet Brutto Minulé Korekce Netto , , , , , , , ,16 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o , ,37 290,00 strana 3 5

75 Licence: D5PU Číslo XCRGURXA RXA ( ) Syntetický položky Název položky účet PASIVA CELKEM C. I II. 6. III D. I. 1. II III Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření minulých účetních období Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě h42m15s Období Běžné Minulé , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 5

76 Licence: D5PU Číslo XCRGURXA RXA ( ) Syntetický položky Název položky Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky účet Období Běžné 5 116,00 Minulé 3 387,00 978, , , , , , , , , , , , , , ,00 * Konec sestavy * h42m15s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 5

77 Licence: D5PU XCRGUPXA PXA ( ) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název: A Obec Bílá Lhota Informace podle 7 odst. 3 zákona Nejsem si jako účetní vědoma, že bychom neměli pokračovat v naší činnosti, žádná činnost není omezena A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona Účetní jednostka abyla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona Obec postupuje dle platných účetních standardů h35m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 15

78 Licence: D5PU A.4. XCRGUPXA PXA ( ) Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podrozvahový položky Název položky P.I. Majetek účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Vyřazené pohledávky a závazky Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce P.II P.III P.IV P.V h35m 1s účet ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ , , , , , , , , , , , , , , Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 15

79 Licence: D5PU A.4. XCRGUPXA PXA ( ) Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Podrozvahový Název položky účet 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva P.VII. Vyrovnávací účty 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům h35m 1s ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o , , , ,52 strana 3 15

80 Licence: D5PU A.5. XCRGUPXA PXA ( ) Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů h35m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. MINULÉ , , , , , ,00 strana 4 15

81 Licence: D5PU A.6. XCRGUPXA PXA ( ) Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona Neexistují informace, jejich důsledky mění zásadním způsobem pohled na účetnictví A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona Neexistují nejisté podmínky, jejich důsledky by měnily pohled na účetnictví jednotky A.8. Informace podle 66 odst. 6 1 vklad do KN A.9. Informace podle 66 odst. 8 Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací (neřeší krytí investičního fondu) a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky h35m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 15

82 Licence: D5PU XCRGUPXA PXA ( ) B. Číslo Syntetický položky Název položky účet B.1. B.2. B.3. B.4. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem h35m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ strana 6 15

83 Licence: D5PU C. XCRGUPXA PXA ( ) Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky C.1. C.2. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti h35m 1s BĚŽNÉ Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. MINULÉ , , , ,30 strana 7 15

84 Licence: D5PU XCRGUPXA PXA ( ) D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka D.2. Informace o individuální produkční kvótě D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle 25 odst. 1 písm k) zákona o účetnictví D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem Účetní jednota hopodaří s m2 D.7. Výše ocenění lesních porostů D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem h35m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 15

85 Licence: D5PU E.1. XCRGUPXA PXA ( ) Doplňující informace k položkám rozvahy K položce h35m 1s Doplňující informace Částka Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 15

86 Licence: D5PU E.2. XCRGUPXA PXA ( ) Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce h35m 1s Doplňující informace Částka Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 15

87 Licence: D5PU E.3. XCRGUPXA PXA ( ) Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce h35m 1s Doplňující informace Částka Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 15

88 Licence: D5PU E.4. XCRGUPXA PXA ( ) Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce h35m 1s Doplňující informace Částka Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 15

89 Licence: D5PU F. XCRGUPXA PXA ( ) Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy územní samosprávné celky Položka Číslo Název G.I. G.II. Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Konečný stav fondu G.III. G.IV h35m 1s BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 15

90 Licence: D5PU G. XCRGUPXA PXA ( ) Stavby ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ Číslo položky Název položky G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6. Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby H. Pozemky BRUTTO , , , , , , ,00 MINULÉ KOREKCE , , , , , , ,00 NETTO , , , , , , , , , , , , , ,00 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ Číslo položky Název položky H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5. Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky h35m 1s BRUTTO MINULÉ KOREKCE NETTO , , , , , , , , , , , , , , ,85 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 15

91 Licence: D5PU XCRGUPXA PXA ( ) I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ I. I.1. I.2. Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou MINULÉ J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky J. J.1. J.2. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou BĚŽNÉ MINULÉ , ,70 K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky K. K.1. K.2. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle 64 Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle 64 BĚŽNÉ MINULÉ * Konec sestavy * h35m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 15

92 Licence: D5PU Zpracoval: Milada Zatloukalová IÈO: ***** UCR GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze Datum zpracování: Èas zpracování: 15h10m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 212 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k (v Kè na dvì desetinná místa) Rok 2013 Mìsíc 13 I È O Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Bílá Lhota I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet OdPa Pol a b * 0000 Rozpoèet po zmìnách 2 Popis 1 Da z pêíjm¾ fyzick ch osob ze záv. in. a Da z pêíjm¾ fyzick ch osob ze SVÇ Da z pêíjm¾ fyzick ch osob z kapit. v nos Da z pêíjm¾ právnick ch osob Da z pêíjm¾ právnick ch osob za obce da z pêidané hodnoty Poplatky za zne iêèování ovzduêí Odvody za odn tí p¾dy ze zem d lského p¾dn Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom Poplatek ze ps¾ Poplatek za uåívání veêejného prostranství Odvod loterií a podobných her kromì výh. h Správní poplatky Da z nemovitostí Splátky p¾j.prostê.od ost.zêízen ch a pod Neinvesti ní pêijaté transf.z vêeob.pokl.s Neinv.pê.transfery ze SR v rámci souhr.dot Neinvesti ní pêijaté transfery od obcí Neinvesti ní pêijaté transfery od kraj¾ Pêevody z rozpo tov ch ú t¾ Investi ní pêijaté transfery od kraj¾ Bez ODPA Pêíjmy z pronájmu pozemk¾ * 1019 Ostatní zem d lská a potravináêská innost , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Výsledek od poèátku roku , , , , , , , ,52 690, , , , , , , , , , , , , , ,71 ÈRS % 112,45 53,73 131,29 133,55 100,00 144,83 ÈRU % 112,45 53,73 106,15 111,29 100,00 109,77 ******* 69,00 100,82 100,82 100,69 100,69 59,00 59,00 197,85 100,87 120,18 101,69 100,57 100,57 100,00 100,00 154,92 100,00 100,00 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 ******* ******* ******* 100,00 247,65 200, , , , , ,60 107,54 107, ,60 107,54 107, Pêíjmy z poskytování sluåeb a v robk¾ * 1031 P stební innost , , , , ,00 168,46 99, ,00 168,46 99, Pêíjmy z poskytování sluåeb a v robk¾ * 2310 Pitná voda , , , , , ,00 95,25 95,25 95,25 95, Pêíjmy z poskytování sluåeb a v robk¾ * 2321 Odvád ní a iêt ní odpadních vod a nakl.s , , , , , ,00 93,83 93,83 93,83 93,83

93 Licence: D5PU Zpracoval: Milada Zatloukalová IÈO: ***** UCR GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze Datum zpracování: Èas zpracování: 15h10m22s Strana: Pêíjmy z poskytování sluåeb a v robk¾ * 3314 Çinnosti knihovnické * 3319 Pêíjmy z poskytování sluåeb a v robk¾ Pêijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich Ostatní záleåitosti kultury Pêijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich * 3612 Bytové hospodáêství * 3613 Pêíjmy z Pêijmy z Nebytové poskytování sluåeb a v robk¾ pronájmu ost. nemovit. a jejich hospodáêství Pêíjmy z poskytování sluåeb a v robk¾ * 3632 Pohêebnictví * 3639 Ostatní pêíjmy z vlastní innosti Pêíjmy z prodeje pozemk¾ Komunální sluåby a územní rozvoj j.n , , , , , , , , , , , , , , Pêijaté nekapitálové pêísp vky a náhrady * 3725 VyuÅívání a zneêkod ování komun.odpad¾ * 4351 DPS sluåby DPS nájem DPS * 6171 Pêíjmy z poskytování sluåeb a v robk¾ Pêíjmy z úrok¾ ( ást) Pêijaté neinvesti ní dary Pêijaté pojistné náhrady Ostatní neda ové pêíjmy jinde nezaêazené Çinnost místní správy * 6310 Pêíjmy z úrok¾ ( ást) Pêijaté nekapitálové pêísp vky a náhrady Obecné pêíjmy a v daje z finan ních operac ** Pêíjmy z poskytování sluåeb a v robk¾ * 3722 Sb r a svoz komunálních odpad¾ , , , , , , , , , , , , , ,00 71,00 71,00 71,00 71, ,00 175,10 106, ,00 237,44 107, ,00 192,91 107, ,00 133,95 100, ,00 133,95 100, ,00 ******* 100, ,20 83,07 83, ,20 84,96 83, , ,00 96,58 96,58 96,58 96,58 605,00 20,17 20, ,00 669,70 99, ,00 519,81 96, , , , , , , ,50 112,27 112, ,50 112,27 112, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 98,93 98,93 98,93 98,93 89,06 89,06 77,95 77,95 87,63 87,63 147,91 98, ,00 113,44 98, ,00 ******* 93,26 20,55 0,26 0, ,24 75,91 60, ,07 ******* 123,45 30,73 ******* ******* ,80 ******* 123, ,05 228,16 186,51

Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506

Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506 Obec Běleč 391 43 Běleč 22 IČ 00582506 email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22,

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012 Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin M sestaveno k /0 (v Kč na dvě desetinná místa) 8. vazby v části IV. obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 00sl.,, = r. (00 + 00 + 00 + 00)sl.,,

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

OSTATNÍ DOKLADY, DOPLŇUJÍCÍ UVEDENÉ ÚDAJE

OSTATNÍ DOKLADY, DOPLŇUJÍCÍ UVEDENÉ ÚDAJE I. SEZNAM PŘÍLOH: 1. Výkaz FIN 2-12 2. Cizí prostředky-přehled čerpání splátek úvěrů a půjček 3. Rozvaha Příloha k účetní uzávěrce Výkaz zisku a ztráty Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlast.kapitálu

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 30.01.2014 18:27:53 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ----------------------------------------------------------------------

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00232238 Název nadřízeného orgánu:...

Více

============================================================================================================================= I.

============================================================================================================================= I. Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00599441 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.02.2015 Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00473553 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 19.02.2014 Èas zpracování: 18h25m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00478512 Název nadřízeného orgánu:...

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00673951 Název: Léčebna respiračních nemocí

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00653306 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Rožnov 55101 Jaroměř

sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Rožnov 55101 Jaroměř Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více