RC TRUCK TRIAL (Aktualizace ) Bodování a stavba závodních vozidel.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RC TRUCK TRIAL 2010. (Aktualizace 10.1.2009) Bodování a stavba závodních vozidel."

Transkript

1 RC TRUCK TRIAL 2010 (Aktualizace ) Bodování a stavba závodních vozidel.

2 1. Všeobecné 1.1 Základy pořádání Při trialu se jedná o zkoušky zručnosti pro vozidla s pohonem minimálně dvou kol (jedné nápravy) na uzavřené dráze. Při této soutěži nesmí být prováděny žádné rychlostní časové zkoušky, ale průjezd sekcí může být časově limitován. Trialy jsou specificky ukládané terénní zkoušky zručnosti a mají za účel vyzkoušet zacházení s vozidlem. K sekcím a překážkám je maximálně využito přírody, pokud se použijí uměle vytvořené překážky, nebudou na nich start a cíl. 1.2 Účastník Právo zúčastnit se mají všichni modeláři ve věku let, kteří jsou ochotni souhlasit s pravidly pro tuto skupinu vozidel. 1.3 Dvojitý start S jedním vozidlem může startovat více řidičů, avšak každý účastník může s tímto vozidlem každou sekci v jednom kole jet jen jednou. Každý řidič smí současně startovat jen s jedním vozidlem; vícenásobný start se musí ohlásit při odevzdání přihlášky. Startovní číslo, které není v daném okamžiku nasazeno, musí být přikryto, toto zakrytí musí být vhodné i pro případ deště. 1.4 Změna modelu Během soutěžního dne nesmí soutěžící měnit model. Pokud dojde v průběhu soutěžního dne k neopravitelnému poškození modelu, může soutěžící změnit model a pokračovat v jízdě, ale bez nároku na zisk bodů. Všechny sekce, které pojede s náhradním modelem se počítají jako neprojeté. 1.5 Zařazení do tříd a nejmenší počet účastníků Pro obsazení tříd je dostačující, pokud ve třídě startují minimálně dvě vozidla. Pokud by počtu dvou nebylo dosaženo, bude třída spojena s nejbližší vyšší třídou. V tom případě musí být účastníci této třídy o této skutečnosti uvědomění. V tomto případě má každý účastník právo svoji přihlášku před startem soutěže stáhnout zpět. V tomto případě bude jezdci vráceno startovné v plné výši. V den soutěže nesmí posádka změnit vozidlo. Toto ustanovení se netýká kategorie OFF-ROAD 1.6 Pravidla Pravidla na informační tabuli v kanceláři nebo v táboře řidičů jsou povinná a závazná. Během závodu se musí účastníci řídit pokyny pořadatelů a komisařů, a to i vně sekcí. Nekorektní chování (např. ohrožování diváků) může být potrestáno navýšením trestních bodů, peněžní pokutou, či vyloučením ze závodu. Nad každou otevřenou sekcí má dohled jeden komisař. Komisař svým podpisem stvrzuje regulérnost závodu, je oprávněn opravovat vytyčení trasy, řešit všechny sporné otázky, vyloučit závodníka ze sekce - při vážném přestupku ze závodu a zavřít sekci, není-li její průběh korektní. Pak získají všichni účastníci dané sekce 0 trestných bodů. Všichni komisaři jsou přítomni pohovoru s jezdci. Během pohovoru s jezdci mohou být jednotlivé body pravidel (reglementu) doplněny nebo změněny (musí být proveden zápis o změně). Tyto změny/doplnění mohou platit buď pro daný závod nebo do konce sezóny. 1.7 Zodpovědnost a vzdání se ručení

3 Každý jezdec svým podpisem pod přihláškou zároveň prohlásí, že on osobně se neodvolatelně vzdává nároků na náhradu škody při škodách a nehodách při závodu a v souvislosti s ním vůči pořadatelům a jeho personálu, jakož i úřadům a takovým osobám, které jsou k dispozici na cestě a nebo v terénu v dané lokalitě. 1.8 Přihlášení Přihlášení se provádí na formuláři k tomu určeném. Formulář po vyplnění je možno jej odeslat na pořadatelů, nejpozději odevzdat v den konání soutěže (v místě konání soutěže budou formuláře k dispozici). Startovné činí 100,- Kč. V případě dvoudenní soutěže činí startovné 120,- Kč. 1.9 Umístění Vítězem závodu je jezdec s nejméně trestnými body ve své třídě. Každá sekce se jede na 2 kola. Každý den se jede 1 závod, tj 2 kola. Každé kolo obsahuje 3 sekce.po dohodě pořadatele a jezdců je možné zařadit speciální sekci,jejíž hodnocení bude dohodnuto mezi pořadatelem a jezdci před otevřením sekce.celkovým vítězem seriálu je ten, kdo na konci dosáhne ve své třídě nejvíce bodů. Počet bodů přidělovaných za umístnění v jednotlivých závodech: 1. místo..20 bodů 2. místo..17 bodů 3. místo..15 bodů 4. místo..14 bodů 5. místo..13 bodů atd. Z celkového počtu odjetých závodů bude jeden anulovaný (nejhorší výsledek). Při shodnosti bodů bude sloužit k rozhodnutí počet lepších umístění, součet anulovaných bodů, není-li ani pak možno rozhodnout, je bráno v potaz množství trestných bodů u obou konkurentů, které získali v již absolvovaných závodech. Není-li ani pak možno rozhodnout, je jim oběma přiznáno stejné umístění. 2. Průběh a vyhodnocení v sekci 2.1 Průběh Po uzavření registrace pilotů budou určeny skupiny jednotlivých tříd. Z těchto tříd bude losem určen komisař a jeho zástupce. Jednotlivé kategorie mohou mít svého komisařeneřidiče i zástupce-neřidiče. Při vyšším počtu účastníků v kategorii, je možné ji rozdělit na skupin. V tom případě musí mít všechny skupiny kategorie buď komisaře-neřidiče, nebo si každá část musí losovat svého komisaře. Nesmí se stát, aby některé skupiny měli komisaře-neřidiče a ostatní skupiny losovaného komisaře platí pro jednu kategorii. Všichni řidiči s vozidly v příslušné třídě se připraví ke startu ihned, když je sekce vyhlášena. Před zahájením jízd mají řidiči možnost vstoupit do sekce. Po otevření sekce komisařem do sekce už nesmí vstoupit žádný řidič. Povoleno to je pouze v případě, že jsou vyzváni komisařem, aby pomohli. Pořadí řidičů v sekci je určeno losem. Pořadí se losuje do první sekce. Od druhé sekce se pořadí posouvá tak, že první jezdec jede poslední a druhý jezdec z první sekce jede první. Takto se posouvají celý závod. Ve druhém kole je pořadí jezdců opačné, než v prvním (první jezdec z prvního kola ve druhém startuje jako poslední). První vozidlo se připraví na start po vyzvání komisařem. Následující vozidlo musí být připraveno ke startu, jakmile jiné vozidlo sekci

4 opustí. Pokud není vozidlo připraveno ke startu, rovná se to odepření. Bodovač (bodovači) hlásí pilotovi modelu průjezd (čistý, dotyk, zlomená tyč ). V sekci může mít pilot jednoho navigátora, každá další pomoc bude hodnocena jako nedovolená a pilot bude diskvalifikován ze sekce, přičemž obrží plný počet trestných bodů za neprojetou sekci. Při opakování bude pilot diskvalifikován do konce soutěže. Listina s bodováním bude k nahlédnutí bezprostředně po projetí sekce. Při hodnocení je přítomen pouze komisař a řidič, popřípadě i zástupce, kteří hodnocení potvrdí svými podpisy na bodovacím archu,který si každý pilot vyzvedne u pořadatele před zahájením kola. Při této příležitosti může být vznesen protest proti hodnocení. 2.2 Havárie Havarovaná nebo poškozená vozidla jsou komisařem sekce posouzena a v případě nutnosti vyloučena. Převrácení vozidla a zpětného postavení vozidla na kola bez vnější pomoci nemá vliv na přidělení trestných bodů. Každý jezdec má právo využít možnosti cizí pomoci při převrácení vozidla (Cizí pomoc: převrácení modelu, odpojení akumulátoru, náhodné vypnutí palubní elektroniky). Penalizace za tuto pomoc je 300 bodů. Toto ustanovení se nevztahuje na výměnu vybitých akumulátorů a poškození modelu. Při převrácení modelu traťový komisař určí nejbližší možné místo, odkud je možno pokračovat v jízdě. 2.3 Hodnocení 0 bodů bez chyby nehodnotí se spadnutí brankové tyče břehem zeminy, sesuvem kamení apod. (neúmyslně). Pokud nelze tyč umístit na dané místo, vozidlo může dále pokračovat a má dané brankové pole projeté. Po projetí tohoto brankového pole, jeden z komisařů musí tyč opět usadit na nejbližší dané místo 3 body více než 6krát změna směru jízdy mezi 2 brankovými poli, pak je počet změn směru libovolný 8 bodů dotek s jednou brankovou tyčí. Branková tyč bude i v tom případě vyhodnocena jako 1x dotknutá, pokud nedojde ke změně směru jízdy i když se vozidlo dotkne tyče více krát (dáno momentálním půdorysem vozidla) 20 bodů přejetí, ohnutí, zlomení jedné brankové tyče, pokud bude tyč přejeta jedním kolem jedné osy. Tyč se hodnotí jako zlomená pokud dojde k dotyku tyče se zemí nebo je tyčky přejetá polovinou modelu (posoudí komisař) 60 bodů každá branka projetá špatným směrem (není to projetá brána) každá podruhé projetá branka 80 bodů každé neprojeté brankové pole 80 krát počet neprojetých brankových polí plus plný časový limit pro danou sekci nerespektování komisaře - jednorázově nedbalost při zabezpečení vozidla,ohrožení diváků a účastníků v sekci 100 bodů neprojetí pole START nebo CÍL Pokud jezdec nenastoupí do sekce obdrží 80 krát počet neprojetých brankových polí plus 200 za START a CÍL trestných bodů plus plný časový limit určený pro danou sekci. Branky smějí být projety jak po předu, tak po zadu, barevné značení musí být ale vždy vlevo ve směru jízdy. Vjezd do sekce a výjezd z ní může proběhnout jak jízdou

5 vpřed tak vzad. Každá branka je považována za projetou, pokud obrys vozidla opustil branku a nadpoloviční počet kol vozidla překročil linii branky uvnitř brankových tyčí. Pokud vozidlo do nějaké branky vjede, avšak branku nezdolá, může branku pro příští pokus znova opustit, vyjma startovací branky. Pokud není stanoveno pořadí projetí branek, mohou se jet v libovolném pořadí. Číslo branky vždy slouží pro komisaře. Za provedení své trasy je zodpovědný samotný řidič. V případě nejasného vedení trasy je oprávněn dávat informaci pouze komisař při prohlídce trati. Pracovní čas v sekci je 8 minut (po dohodě může být změněn s ohledem na charakter sekce). 3. Protesty Protesty rozhodují komisaři. Protesty proti vyhodnocení musí být podány do 15 minut po vyhlášení výsledku jízdy v sekci písemně komisaři sekce a budou rozhodnuty komisaři a hodnotiteli. O protestu bude neprodleně informován hlavní rozhodčí.proti rozhodnutí protestu není žádné odvolání možné. Na protest má právo pouze startující. Rozhodnutí o protestu budou sdělena pokud možno hned maximálně však při vyhlášení vítězů závodu. Bude se řešit individuálně dle dané situace. 4. Přejímka, technická prohlídka Přejímka všech vozidel probíhá před každým závodem sezóny a je prováděna technickým komisařem/komisaři. Vozidla budou rozřazena podle níže uvedených tříd a současně musí splňovat technické předpisy dané třídy. 5. Technické třídy 5.1 Vozidla sériová a sériovým blízká S1 celková šířka od 170 do 200 mm (šířka brankového pole 220 mm) S2 celková šířka do 265 mm (šířka brankového pole 290 mm) S3 celková šířka do 320 mm (šířka brankového pole 350 mm). Pokud bude model v kategorii užší než 170 mm, násobí se dosažené trestné body koeficientem, který se určí takto: za každých 5 mm se koeficient zvyšuje o 0,1 takže u modelu o šířce 165 mm je koeficient 1,1, při šířce 160 1,2 atd. 5.2 Prototypy P1 celková šířka do 265 mm (šířka brankového pole 290 mm) P2 celková šířka do 320 mm (šířka brankového pole 350 mm) P3 celková šířka do 420 mm (šířka brankového pole 460 mm) 5.3 Off-road Tato kategorie je určena pro nově příchozí piloty, kteří nemají zkušenosti s RC TRUCK TRIALEM. V této kategorii lze startovat s komerčně prodávanými RC modely bez úprav s pohonem elektrickým motorem. Piloti dle rozměrů modelu budou zařazeni do skupiny s kategorií S1, S2, S3, P1, P2 nebo P3, ale budou hodnoceni samostatně.

6 5.4 Speciální technické předpisy pro sériové a jim podobné vozy Vozidlo musí být stavěno v měřítku a nesmí v příslušné kategorii podle měřítek překročit původní šířku 2,65 m a délku 10 m. Musí to být vozidlo blízké k "seriovému", což znamená: vzhled se doporučuje podle originálu (u atypických vozidel je nutné doložit fotografií existenci předlohy - předloha nemusí být použita pro TRIAL). Pro vozidla sériové třídy s celokovovou kabinou je předepsána ochranná klec. Ochranná klec musí ve všech třech pohledech (půdorys, bokorys, nárys) přesahovat kabinu a současně pokud možno kopírovat tvar kabiny. Klec musí mít dvě šikmé podpěry v podélném směru spojující horní rám klece a korbu/rám vozidla za kabinou. Ukotvení podpěr musí být minimálně 50 cm (dle měřítka) za kabinou. Klec musí být k vozidlu připevněna minimálně na čtyřech místech. Diagonální výztuha rámu za kabinou není povinná. Všechna vozidla musí mít za kabinou pro řidiče ochranou konstrukci/nástavbu nebo zakrytí Je nutné dodržet následující zásady : Ochranná konstrukce či zakrytí/nástavba za kabinou musí začínat 50 cm (dle měřítka) za kabinou a musí zakrývat konec rámu a běhou pneumatik v podélném směru celý, v příčném minimálně ze 60%. V půdoryse musí představovat čtyřúhelník (je povoleno zkosení nebo zaoblení rohů se šířkou rovnající se minimálně šířce kabiny. Nejnižší bod konstrukce/zakrytí/nástavby musí být maximálně 50 cm (dle měřítka) nad běhounem pneumatiky. Materiál, použitý pro konstrukci ochranného rámu musí odpovídat průměru trubek rámu u skutečného vozidla (t.j mm). U vozidel s pancéřovou korbou (podvozky Tatra 813 8x8 raketomet nebo DANA) ochraný rám kabiny není požadován.toto ustanovení naplatí pro vozidla s dodatečně pancéřovanou kabinou. připuštěna nejsou nedokončená vozidla nebo podvozky připuštěna nejsou vozidla se spalovacím pohonem (s výjimkou připravované kategorie S4), pásová nebo polopásová vozidla, stavební stroje, zvláštní vozidla pro zemědělství nebo lesnictví, vozidla s pneumatikami s nabitými hřeby nebo sněhovými řetězy na kolech všechny běhouny pneumatik všech náprav při pohledu zhora musí být v příčném směru zakryty minimálně ze 60% plným, neprůhledným materiálem. Kryt z "tahokovu" se za zakrytí nepovažuje! rozměry modelu ve třídách "S" (rozvor, rozchod, výška) musí s tolerancí 15% odpovídat skutečnému vozidlu. rozměr pneumatik musí být maximálně do poměru šířky ku průměru pneumatiky rovným 1:2 5.5 Speciální technické předpisy pro prototypy Prototypy jsou vozidla, která nemohou být zařazena mezi sériově vyráběná vozidla. Prototypy musejí splňovat podmínku teoretické vyrobitelnosti ve skutečnosti, tj. zachovány poměry velikosti místa pro řidiče k velikosti celého vozidla.

7 6. Všeobecné technické předpisy 6.1 Přídavné závaží může být namontováno. Musí být řádně upevněno. Může se nacházet pouze uvnitř obrysu vozidla. Musí být namontováno při technické přejímce, může být ale mezi jednotlivými sekcemi přemístěno nebo odstraněno. 6.2 Baterie musí být dokonale připevněné a nesmí obsahovat kapalný elektrolyt. V sekci není povolena výměna baterií. 6.3 Předpisy pro vozidla se spalovacím motorem jsou upraveny ve zvláštním předpisem. 6.4 RC souprava musí pracovat v pásmu 40MHz nebo 27MHz, musí mít výměnné krystaly nebo možnost volby kanálu na vysílači. (Doporučujeme typy s FM nebo PCM modulací - odolnější proti rušení). Nebo může být použit 2.4 GHz systém DSM. Může se použít jen typ schválený k provozu v ČR. Regulátory pro elektromotory a servomechanismy pro ovládání nejsou omezeny. 6.5 Rozdělení frekvencí: Kategorie S1 40MHz kanály 81-86; 27MHz kanály 1 a 2. Kategorie S2 40MHz kanály 87-92; 27MHz kanály 3 a 4. Kategorie S3 40MHz kanály 51-59; 27MHz kanály 5 a 6. Kategorie P1 40MHz kanály 87-92; 27MHz kanály 3 a 4. Kategorie P2 40MHz kanály 51-59; 27MHz kanály 5 a 6. U kategorie OFF-ROAD se kanál určí dle rozměru modelu. (modely jsou rozděleny do kategorií dle šířky kategorie S). 6.6 Řidič při registraci nahlásí označení kanálu pořadateli. V případě shodnosti kanálu s jiným řidičem se dohodne na výměně krystalu nebo s pořadatelem na režimu zapínaní vysílačů.(neplatí pro DSM) Bez ohlášení nesmí řidič zapínat vysílač. Pokud nastane situace, kdy pilot potřebuje zapnout vysílač mimo pořadí (nutná oprava po havárii apod). je povinen si vyžádat svolení ředitele závodu.neuposlechnutí tohoto bodu bude posuzováno jako hrubé porušení disciplíny s následkem diskvalifikace.

8 7. Speciální předpis pro vozidla se spalovacím motorem 7.1. U žádného vozidla nesmí být překročena hladina hluku max. 100 dba při jmenovitém počtu otáček 2/3, měřená 0,5 m před výfukem. Druh a vedení výfukových plynů je dobrovolné, ale model při své jízdě nesmí obtěžovat okolí nadměrným hlukem. Výfukové plyny doporučujeme vyvést nahoru Palivová nádrž musí být zajištěna tak, aby ve všech extrémních polohách (převrácení) nemohly žádné pohonné hmoty uniknout. Palivová nádrž musí být chráněna proti vnějšímu poškození. V případě, že je možnost poškození musí mít ochranný obal nebo přemístěna do vnitřního půdorysu vozidla. Může být také vyměněna za jinou, vhodnější palivovou nádrž. Odvětrání musí být pomocí oboustranně činného ventilu, eventuálně šroubovým uzávěrem. Tankování modelů je povoleno pouze ve vyhrazeném prostoru - určí pořadatel Provozní brzdy u modelů se spalovacím motorem musí být schopny uvést vozidlo do klidu, musí současně působit alespoň na kola zadní nápravy a musí být nezávislé na činnosti spalovacího motoru Všechna vozidla se spalovacím motorem musí mít zařízení, které umožní při nehodě "zhasnutí" motoru vnějším zásahem (vypínač zapalování, klapku na výfuku a podobně) U modelů s motorem nad 20cm3 je požadován přerušovací vypínač proudového okruhu, který vypne motor. Musí být znatelně opatřen červeným bleskem v modrém trojúhelníku. Tento vypínač nebo dálkové ovládání musí být umístěno vně kabiny. Vypínač musí být umístěn na vozidle vpředu nebo vzadu, pokud je po stranách, pak musí být vypínání na obou stranách Model musí mít zařízení, které v případě poruchy RC soupravy vypne motor nebo sníží otáčky na volnoběh, případně současně aktivuje brzdu alespoň na jedné nápravě!! Bez těchto bezpečnostních prvků nebude povolen provoz modelu v prostoru soutěže Vozidla nesmí představovat žádné zvláštní nebezpečí pro řidiče a diváky V době stání vozidla v depu zabezpečit vše pro to, aby nedošlo k úniku ropných látek do půdy. Veškerý znečištěný materiál od ropných produktů ukládat do připravených nádob v depu Za veškeré škody způsobené modelem odpovídá pilot (majitel) modelu

NAVIGA 07. pravidla. Skupina M. Platnost od 1.1.2007 pro následující třídy: Spalovacím motorem poháněné modely lodí

NAVIGA 07. pravidla. Skupina M. Platnost od 1.1.2007 pro následující třídy: Spalovacím motorem poháněné modely lodí NAVIGA 07 pravidla Skupina M Platnost od 1.1.2007 pro následující třídy: F1V Spalovacím motorem poháněné modely lodí F3V Spalovacím motorem poháněné modely lodí F1E Elektromotorem poháněné modely lodí

Více

SPORTOVNÍ ŘÁD CZECH DRIFT SERIES

SPORTOVNÍ ŘÁD CZECH DRIFT SERIES SPORTOVNÍ ŘÁD CZECH DRIFT SERIES Tento řád vstoupil v platnost dne 1.1.2014 Strana 1 (celkem 27) OBSAH Preambule... 3 Status... 3 VŠEOBECNĚ... 4 1. Účastníci soutěže... 4 2. Přihlášky... 5 3. Automobily

Více

SPORTOVNÍ KODEX CZECH DRIFT SERIES

SPORTOVNÍ KODEX CZECH DRIFT SERIES Tento kodex vstoupil v platnost dne 28.3.2011 Strana 1 (celkem 27) OBSAH Preambule...3 Status...3 VŠEOBECNĚ...4 1. Účastníci soutěže...4 2. Přihlášky...5 3. Automobily - obecně...5 4. Činovníci závodu...6

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 22. HISTORIC VLTAVA RALLYE

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 22. HISTORIC VLTAVA RALLYE ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 22. HISTORIC VLTAVA RALLYE 1 - ORGANIZACE Rally se bude konat v souladu s mezinárodními sportovními řády FIA (a jejich přílohami), národními sportovními řády (a jejich přílohami) a

Více

5. HONDA ENDURANCE 2014 a HONDA SPRINT 2014 Organizační a sportovní řád 2014

5. HONDA ENDURANCE 2014 a HONDA SPRINT 2014 Organizační a sportovní řád 2014 5. HONDA ENDURANCE 2014 a HONDA SPRINT 2014 Organizační a sportovní řád 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1. HONDA ENDURANCE 2014 a HONDA SPRINT 2014 vypisuje Honda 390 klub v AČR s Autokoklubem Moravská

Více

Pravidla vodního lyžování 2010 čluny Strana 1 (celkem 74) ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ PRAVIDLA VODNÍHO LYŽOVÁNÍ ČLUNY

Pravidla vodního lyžování 2010 čluny Strana 1 (celkem 74) ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ PRAVIDLA VODNÍHO LYŽOVÁNÍ ČLUNY Pravidla vodního lyžování 2010 čluny Strana 1 (celkem 74) ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ PRAVIDLA VODNÍHO LYŽOVÁNÍ ČLUNY 2010 Pravidla vodního lyžování 2010 čluny Strana 2 (celkem 74) OBSAH : Pravidlo 1 VŠEOBECNÁ

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XIII. MOGUL Rallye Železné hory 15.-16. 8.2014

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XIII. MOGUL Rallye Železné hory 15.-16. 8.2014 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XIII. MOGUL Rallye Železné hory 15.-16. 8.2014 www.rallyepardubice.cz Obsah ZU: 1. Charakteristika rallye 2. Přihlášení k rallye 3. Startovné 4. Klasifikace vozidel 5. Přehled důležitých

Více

7. názvy jednotlivých kategorií mohou být upraveny v rozpisech jednotlivých závodů: např. muži open, expert, apod.

7. názvy jednotlivých kategorií mohou být upraveny v rozpisech jednotlivých závodů: např. muži open, expert, apod. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA I. Licence a klasifikace (rozdělení) závodníků 1. V souladu s generálními reglementy UCI se vydávají mezinárodní licence cestou členských cyklistických svazů v rámci UCI. 2. Licence

Více

ŘÁDY MEZINÁRODNÍ ŠESTIDENNÍ MOTOCYKLOVÉ SOUTĚŽE FIM ENDURO

ŘÁDY MEZINÁRODNÍ ŠESTIDENNÍ MOTOCYKLOVÉ SOUTĚŽE FIM ENDURO ŘÁDY MEZINÁRODNÍ ŠESTIDENNÍ MOTOCYKLOVÉ SOUTĚŽE FIM ENDURO 2013 rok 2013 2 Obsah Ustanovení 061 Mezinárodní šestidenní soutěž FIM enduro (ISDE)... 3-47 Normy FIM pro pořadatele ISDE.... 48-53 Články, pozměněné

Více

SMS motokrosu PARDUBICE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU

SMS motokrosu PARDUBICE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU SMS motokrosu PARDUBICE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU A. Obecná část SPORTOVNÍ PRAVOMOC : V souladu s ustanovením Statutu FIM, Všeobecného řádu FIM a Ročenky FIM a UEM respektuje FIM a UEM v

Více

11. ÚAMK RC Rally Cup Český Krumlov 2015 Pravidla

11. ÚAMK RC Rally Cup Český Krumlov 2015 Pravidla 11. ÚAMK RC Rally Cup Český Krumlov 2015 Pravidla Přihlášky do závodů, registrace: Jezdci se do jednotlivých závodů přihlašují samostatně, vždy nejpozději do středy před začátkem závodu (uzávěrka přihlášek

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XII. MOGUL Rallye Železné hory 16.-17.8.2013

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XII. MOGUL Rallye Železné hory 16.-17.8.2013 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XII. MOGUL Rallye Železné hory 16.-17.8.2013 www.rallyepardubice.cz Obsah ZU: 1. Charakteristika rallye 2. Přihlášení k rallye 3. Startovné 4. Klasifikace vozidel 5. Přehled důležitých

Více

ŘÁDY MEZINÁRODNÍ ŠESTIDENNÍ MOTOCYKLOVÉ SOUTĚŽE FIM ENDURO

ŘÁDY MEZINÁRODNÍ ŠESTIDENNÍ MOTOCYKLOVÉ SOUTĚŽE FIM ENDURO ŘÁDY MEZINÁRODNÍ ŠESTIDENNÍ MOTOCYKLOVÉ SOUTĚŽE FIM ENDURO 2015 rok 2015 2 Obsah Ustanovení 061 Mezinárodní šestidenní soutěž FIM enduro (ISDE)... 3-49 Normy FIM pro pořadatele ISDE.... 50-55 Články, pozměněné

Více

Zveřejnění mapy trasy a RZ Místo: tiskoviny, www.rallykrkonose.cz, www.autosport.cz a další webové servery Datum: 1. 6. 2008

Zveřejnění mapy trasy a RZ Místo: tiskoviny, www.rallykrkonose.cz, www.autosport.cz a další webové servery Datum: 1. 6. 2008 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 2. Rally Krkonoše Trutnov 13. - 14. 6. 2008 Mistrovství České republiky historických automobilů Pohár České republiky v rally Pohár mládeže Česká Trophy Rally pravidelnosti Volný pohár

Více

SKOKOVÁ PRAVIDLA 2015

SKOKOVÁ PRAVIDLA 2015 SKOKOVÁ PRAVIDLA 2015 Toto vydání Skokových pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu České jezdecké federace od 1. 4. 2015. Všechna dřívější pravidla, směrnice či jiné texty, týkající se shodných

Více

I I I. D Í L. Zvláštní ustanovení pro jednotlivé discipliny

I I I. D Í L. Zvláštní ustanovení pro jednotlivé discipliny I I I. D Í L Zvláštní ustanovení pro jednotlivé discipliny 700 Sjezd 701 Technická data 701.1 Výškové rozdíly 701.1.1 Trať mužů Pro ZOH, MS FIS a SP: 800 m (výjimečně 750 m) až 1100 m Pro kontinentální

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY pro sportovní vozidla Českomoravského poháru rallye na rok 2015

TECHNICKÉ POŽADAVKY pro sportovní vozidla Českomoravského poháru rallye na rok 2015 TECHNICKÉ POŽADAVKY pro sportovní vozidla Českomoravského poháru rallye na rok 2015-2015- Obsah: Kapitola Obsah Strana 1. Úvod třídy 3 2. Karosérie, interiér, zasklení 4 3. Podvozek, brzdy, řízení 6 4.

Více

Propozice ČMPR pro rok 2015.

Propozice ČMPR pro rok 2015. Propozice ČMPR pro rok 2015. ČL. 1 ŘEDITELSTVÍ Předseda Místopředseda Petr Kebort ing.marek Šimík Auto sport klub Hořovice v AČR Pardubice 268 01 Hořovice Telefon 604 672 261 Telefon 602 425 105 e-mail:

Více

SKOKOVÁ PRAVIDLA. Česká jezdecká federace OBSAH. 21.vydání FEI / 2003 pravidla ČJF 2005

SKOKOVÁ PRAVIDLA. Česká jezdecká federace OBSAH. 21.vydání FEI / 2003 pravidla ČJF 2005 OBSAH Česká jezdecká federace SKOKOVÁ PRAVIDLA 21.vydání FEI / 2003 pravidla ČJF 2005 Toto vydání pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu České jezdecké federace od 1. dubna 2005. Jsou obsahovým

Více

MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA SKIBOBŮ IWO

MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA SKIBOBŮ IWO FEDERATION INTERNATIONALE DE SKIBOB - FISB MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA SKIBOBŮ IWO 1 Stanovení pojmů 1. Státní svazy spadající pod Mezinárodní skibobovou federaci - FISB - provozují skibobový sport jako čistě

Více

Soutěžní řád pro závody horských kol v ČR pro rok 2012

Soutěžní řád pro závody horských kol v ČR pro rok 2012 Soutěžní řád pro závody horských kol v ČR pro rok 2012 1. Licence a klasifikace (rozdělení) závodníků 1. V souladu s generálními reglementy U.C.I. se vydávají mezinárodní licence cestou členských cyklistických

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VI. Rallye České Středohoří

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VI. Rallye České Středohoří Souhrn informací: www.vtr.cz Obsah ZU VI. Rallye ČS: 1. Charakteristika rallye 2. Přihlášení k rallye 3. Startovné 4. Klasifikace vozidel 5. Přehled důležitých termínů 6. Organizace 7. Seznamovací jízdy

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 8. Trotina Rally Krkonoše 8. 9. 11. 2014. Volný podnik OBSAH:

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 8. Trotina Rally Krkonoše 8. 9. 11. 2014. Volný podnik OBSAH: ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 8. Trotina Rally Krkonoše 8. 9. 11. 2014 Volný podnik OBSAH: 1. Úvod 2 2. Organizace 2 3. Program 3 4. Přihlášky 4 5. Pojištění 5 6. Reklama a označení 5 7. Pneumatiky 5 8. Palivo 6

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V. Yokohama rally Orlické hory

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V. Yokohama rally Orlické hory Souhrn informací: www.rallyoh.cz ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V. Yokohama rally Orlické hory Obsah ZU V. Rally OH: 1. Charakteristika rallye 2. Přihlášení k rallye 3. Startovné 4. Klasifikace vozidel 5. Přehled

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. XXXVI. EPLcond Rally AGROPA 2015. Pačejov, 7. - 8. srpna 2015

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. XXXVI. EPLcond Rally AGROPA 2015. Pačejov, 7. - 8. srpna 2015 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXXVI. EPLcond Rally AGROPA 2015 Pačejov, 7. - 8. srpna 2015 RALLYSPRINT SÉRIE POHÁR 2+ MISTROVSTVÍ ČR V RALLY HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ POHÁR MLÁDEŽE XTG Opel ADAM CUP POHÁR POŘADATELE

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE Radouňská Rallye 25. - 26. 6. 2010 1. POPIS SOUTĚŽE. Radouňská Rallye je automobilová soutěž, zařazená do VP 2010 s přístupem i široké veřejnosti pro začínající i

Více

Návrhy změn pravidel pro rok 2015

Návrhy změn pravidel pro rok 2015 1. Změny v obecné části Návrhy změn pravidel pro rok 2015 Návrh č. 1 Strana č. 1 pravidel- úvodní text Připomínky, náměty a návrhy změn k celému Sportovnímu řádu laskavě adresujte na e-mail: jvosahlo@atlas.cz.

Více

Sportovní řád FAI. Část 4 Letecké modelářství. Svazek F3 RC modely pro závody kolem pylonů. Vydání 2010. Platí od 1. ledna 2010

Sportovní řád FAI. Část 4 Letecké modelářství. Svazek F3 RC modely pro závody kolem pylonů. Vydání 2010. Platí od 1. ledna 2010 Sportovní řád FAI Mezinárodní letecká federace Část 4 Letecké modelářství Svazek F3 RC modely pro závody kolem pylonů Vydání 2010 Platí od 1. ledna 2010 F3D RC MODELY PRO ZÁVODY KOLEM PYLONŮ PŘÍLOHA 5P

Více

F. Honda GX 390 HONDA ENDURANCE 2011 a HONDA SPRINT 2011 Organizační a sportovní řád 2011

F. Honda GX 390 HONDA ENDURANCE 2011 a HONDA SPRINT 2011 Organizační a sportovní řád 2011 F. Honda GX 390 HONDA ENDURANCE 2011 a HONDA SPRINT 2011 Organizační a sportovní řád 2011 1. Všeobecná ustanovení 1.1. HONDA ENDURANCE 2011 a HONDA SPRINT 2011 vypisuje Autokoklub České republiky, Asociace

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XI. MOGUL Rallye Železné hory 17.-18.8.2012

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XI. MOGUL Rallye Železné hory 17.-18.8.2012 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XI. MOGUL Rallye Železné hory 17.-18.8.2012 www.rallyepardubice.cz Obsah ZU: 1. Charakteristika rallye 2. Přihlášení k rallye 3. Startovné 4. Klasifikace vozidel 5. Přehled důležitých

Více