Část O - Obecná část

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část O - Obecná část"

Transkript

1 Část O - Obecná část 1. Právní prostředí řízení Zahájení správního řízení Zahájení řízení z moci úřední Spis Vyloučení pracovníků Úřadu z projednání věci Účastníci řízení Účastníci řízení podle zvláštních předpisů zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v aktuálně platném znění zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, v aktuálně platném znění zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v aktuálně platném znění zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v aktuálně platném znění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení zákon č. 441/2003 o ochranných známkách Právní nástupnictví Vliv prohlášení konkurzu na správní řízení před Úřadem Účinky prohlášení konkurzu na majetek úpadce rozhodné pro řízení Úřadem: Význam zahrnutí majetku třetích osob (průmyslových práv) do konkurzní podstaty pro řízení před Úřadem probíhající o těchto právech: Řízení před Úřadem, která se ze zákona přerušují: Závazný postup pro pracovníky Úřadu v případě prohlášení konkurzu na majetek vlastníka (majitele) průmyslového práva: Pro případné žádosti o pokračování v řízení před Úřadem platí následující zásady: Pro postup pracovníků Úřadu v případě prohlášení konkurzu v níže uvedených případech platí následující zásady: Dispoziční oprávnění úpadce k předmětům průmyslového vlastnictví před prohlášením konkurzu: Pro případné dispozice s předměty průmyslového vlastnictví v případech uvedených v 15 ZKV platí následující zásady: Zásady týkající se dispozic s předměty průmyslového vlastnictví úpadcem po prohlášení konkurzu: Právní vztahy s cizím prvkem Zastupování Dobrovolné zastoupení Povinné zastoupení Nezbytné náležitosti plné moci: Rozsah plné moci Zánik plné moci: Rozsah působnosti Úřadu Zjišťování podkladů rozhodnutí Důkazní prostředky Listiny Znalci Svědci Protokol o výslechu svědka má tyto nezbytné náležitosti : Konkrétní postup při výslechu svědka : Ohledání Čestné prohlášení Hodnocení dokladů jiného orgánu Věrohodnost dokladů Nečitelná kopie dokumentů Procesní úkony Rovnost účastníků řízení Jazyk řízení Lhůty Prodloužení lhůty Prominutí zmeškání lhůty Počítání času Roční lhůta Měsíční lhůta

2 Denní lhůta Doručování Náklady řízení Poplatky Osvobození od poplatků Rozhodnutí Chyby v psaní a počítání

3 Část O - Obecná část 1. Právní prostředí řízení V řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví se uplatňují zvláštní předpisy, jimiž jsou upraveny podmínky získání ochrany pro jednotlivé předměty průmyslového vlastnictví, dále obecné předpisy o správním řízení, zejména zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a mezinárodní smlouvy v dané oblasti, které mohou odchylně upravit účastenství v řízení a postupy v řízení a které je nutno v případě rozporu s vnitrostátními předpisy aplikovat přednostně. V řízení před Úřadem je aplikováno též komunitární právo upravující předmětnou oblast. 2. Zahájení správního řízení Řízení před Úřadem se zahajuje podáním účastníka řízení, není-li řízení zahájeno z moci úřední. Řízení je zahájeno dnem, kdy podání, jímž se zahajuje řízení, došlo Úřadu, popřípadě kdy Úřad učinil v řízení ex officio první úkon. Rozhodující je obsah podání, nikoliv jeho označení. Účastník řízení musí své podání dostatečně individualizovat k tomu, aby bylo možno určit, čeho se domáhá, neboť podle ustanovení 19 odst. 2 správního řádu musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Nestanoví-li zvláštní předpis jinak, lze podání učinit písemně, ústně do protokolu (v řízení před Úřadem je ústní podání vyloučeno ve věcech podání přihlášek jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví), nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů (zaručeným elektronickým podpisem). Lze je též učinit pomocí technických prostředků (např. prostřednictvím telefaxu nebo Internetu bez použití zaručeného podpisu); takové podání, obsahující návrh ve věci, je třeba písemně nebo ústně do protokolu doplnit nejpozději do tří dnů. Nebylo-li podání ve lhůtě 3 dnů doplněno, hledí se na ně tak, jako by vůbec nebylo podáno. V případě, že takto byla podána přihláška k ochraně konkrétního nehmotného statku, je tato skutečnost průzkumovým pracovníkem oznámena osobě, která toto podání učinila. Třídenní lhůta je lhůta procesní, a proto postačuje, pokud písemné doplnění je poslední den podáno prokazatelně poštovní přepravě. Originál podání zaslaný po uplynutí třídenní lhůty se považuje za nové podání. Jestliže se podání činí telefaxem nebo em, a datum, kdy odesílání začalo, se liší od data, kdy Úřad přijal úplné podání, považuje se za datum podání datum, kdy Úřad přijal úplné podání. Pro podání v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem platí stejné zásady pro určení doby doručení. Při přijímání těchto podání provádí oddělení vstupní a poplatkové (podatelna Úřadu) úkony, které jsou stanoveny Standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu. Přijetí každého podání, učiněného prostřednictvím veřejné datové sítě ( em se zaručeným elektronickým podpisem nebo bez něho) je potvrzeno tzv. automatickou odpovědí v českém a anglickém jazyce. U podání částečně nebo zcela nepoužitelných k danému účelu, např. pro neúplnost, nečitelnost, nejasnost, je nutno posoudit jednotlivě, zda jim budou přiznány právní účinky. V tomto 3

4 případě vyrozumí oddělení vstupní a poplatkové odesilatele, pokud je možné jej identifikovat a spojit se s ním. V případě podání opatřeného elektronickým podpisem je originál podání elektronicky archivován. Dokumenty pro řízení vyhotoví oddělení vstupní a poplatkové pouze v jednom papírovém provedení, přičemž u podloh přihlášky je toto vyhotovení pracovním vyhotovením. Další potřebné papírové vyhotovení dokumentu nebo jeho částí zajistí oddělení vstupní a poplatkové na konkrétní žádost průzkumového pracovníka, vyřizujícího spis. Jestliže z podání nejsou patrny skutečnosti vyžadované právním předpisem, pak nelze takové podání považovat za řádné podání ve věci. Pokud podání nemá předepsané náležitosti, upozorní pracovník Úřadu, který je pověřen vyřízením podání, účastníka řízení na nedostatky podání a vyzve jej, aby je ve stanovené lhůtě odstranil; zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh řízení. Úkony, které v řízeních o poskytnutí ochrany jednotlivým předmětům průmyslového vlastnictví je možné učinit technickými prostředky, aniž by bylo nutné takovýto úkon písemně či ústně do protokolu doplňovat, jsou stanoveny v kapitolách metodických pokynů týkajících se těchto řízení Zahájení řízení z moci úřední Zahajuje-li Úřad řízení z moci úřední (ex officio), musí o takto zahájeném řízení písemně vyrozumět účastníka. Porušením procesních práv účastníka řízení by bylo, jestliže by prvním úkonem vůči účastníku řízení ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu ( 18 odst. 2 spr. ř.) bylo až doručení rozhodnutí ve věci, neboť účastník řízení je tím vyloučen z možnosti vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladu i ke způsobu jeho zjištění ( 33 odst. 2 spr. ř.).vyrozumění účastníka řízení o zahájení správního řízení ( 18 odst. 3 spr. ř.) musí obsahovat přinejmenším stejné náležitosti jako podání účastníka směřující k zahájení řízení na návrh. Musí tedy i z oznámení správního úřadu být patrno, kdo je činí, které věci se týká - a mutatis mutandis - co se navrhuje ( 19 odst. 2 spr. ř.). Právní posouzení věci není nezbytné, neboť kvalifikace se v závislosti na soustřeďování podkladů pro rozhodnutí může v průběhu správního řízení měnit a zpravidla se také mění. K definitivnímu právnímu posouzení zpravidla dochází až tehdy, kdy správní orgán dá účastníku řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí mohl vyjádřit k podkladu pro rozhodnutí ( 33 odst. 2 spr. ř.), definitivně pak v rozhodnutí samotném. Uvede-li však Úřad ve vyrozumění vedle skutkového posouzení i posouzení právní ("kvalifikaci skutku"), není to zajisté pochybením (právní kvalifikací v zahájení řízení není ostatně vázán), ale také není důvodu, aby v případě, že v průběhu správního řízení dospěje k posouzení odlišnému, řízení zastavoval a zahajoval nové Spis Podání účastníků řízení se zakládá do spisů, které jsou vytvářeny a s nimiž je nakládáno ve smyslu Spisového řádu Úřadu průmyslového vlastnictví (viz Příkaz předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. 2 ze dne 11. března 2003). Zároveň se podání zaznamenává elektronicky do databáze SYPP. 4

5 2. 3. Vyloučení pracovníků Úřadu z projednání věci Je-li podání týkající se návrhu na rozhodnutí ve věci přiděleno k vyřízení pracovníkovi, u něhož s ohledem na jeho poměr k věci, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům, popřípadě z důvodu, že ve věci již rozhodoval na jiném stupni řízení, lze mít pochybnosti o jeho nepodjatosti, rozhoduje o jeho vyloučení z projednávání jeho bezprostředně nadřízený pracovník ve smyslu organizačního řádu (viz Příkaz předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. 6 ze dne 30. srpna 2004). Pracovník, o jehož nepodjatosti vznikly, popřípadě byly vzneseny pochybnosti, je povinen ve věci učinit pouze takové úkony, které nesnesou odkladu, a poté spis svému nejblíže nadřízenému vedoucímu pracovníkovi předložit. Nadřízený vedoucí pracovník je ve věci podjatosti povinen rozhodnout tak, aby v řízení nevznikly neodůvodněné průtahy; vedoucí pracovník je povinen o podjatosti rozhodnout před tím, než je vydáno rozhodnutí ve věci samé. Proti rozhodnutí o vyloučení pracovníka z důvodu podjatosti není možné podat samostatný opravný prostředek Účastníci řízení Ve smyslu 14 správního řádu je účastníkem řízení ten, o jehož právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech má být v řízení jednáno, nebo jehož práva a povinnosti mohou být rozhodnutím přímo dotčena. Správní orgán je v průběhu řízení povinen zkoumat, zda účastník řízení má procesní způsobilost (vlastními úkony nabývat práva a brát na sebe povinnosti). Fyzické osoby nabývají právní způsobilosti zletilostí - nezletilci mají způsobilost k právním úkonům v rozsahu, který je přiměřený rozumové a volní vyspělosti. Fyzické osoby mohou být omezeny nebo zbaveny způsobilosti k právním úkonům soudním rozhodnutím. Zjistí-li se ze spisu, že účastník řízení nemusí mít plnou způsobilost k právním úkonům, je nutno se obrátit na jeho zákonného zástupce, popřípadě mu ustanovit opatrovníka. Je-li nutno účastníku řízení ustanovit opatrovníka, obrátí se pracovník Úřadu, který provádí správní řízení, s touto žádostí na odbor právní, který bude problém řešit. Ve správním řízení bude možné pokračovat až poté, co pomine překážka řízení. Vzniknou-li pochybnosti o procesní způsobilosti právnické osoby (např. sdružení podle 829 o.z., organizační složka obchodní společnosti apod.), rozhoduje o tom, zda tato osoba je oprávněným účastníkem řízení, odbor právní Účastníci řízení podle zvláštních předpisů zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v aktuálně platném znění. Podle zákona č. 527/1990 Sb. je účastníkem řízení o přihlášce vynálezu se žádostí o udělení patentu přihlašovatel, popřípadě jeho právní nástupce; přihlašovatelem může být jen občan České republiky nebo osoba, která má bydliště nebo sídlo na území státu, který je členem Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví nebo Světové obchodní organizace; ostatní osoby, jejichž domovský stát není členem uvedených mezinárodních smluv mohou být přihlašovateli jen na základě vzájemnosti. V případě pochybnosti rozhoduje o tom, zda je přihlašovatel oprávněn podat svou přihlášku v České republice, odbor mezinárodní. V řízení o udělení dodatkového ochranného osvědčení na léčiva a na přípravky na ochranu rostlin je účastníkem majitel základního patentu nebo jeho právní nástupce. Účastníkem řízení o přihlášce vynálezu může být - za splnění zákonných podmínek - třetí osoba, která podala žádost o úplný průzkum přihlášky vynálezu. 5

6 Přihlašovatel, popřípadě jeho právní nástupce, se udělením patentu stává jeho majitelem, jako takový je uveden v rejstříku, ke změnám v rejstříkových údajích je na základě osvědčených právních skutečností oprávněn příslušný pracovník odboru administrativně správního. V řízení o přepis původce vynálezu je účastníkem řízení osoba, o níž soud rozhodl, že je původcem vynálezu, v řízení o přepis přihlašovatele, popřípadě majitele patentu je účastníkem řízení ten, v jehož prospěch zní příslušné rozhodnutí soudu. Udržovat patent v platnosti je oprávněn jeho majitel. K udělení licence je oprávněn majitel patentu, k udělení sublicence je oprávněn licenciát, jen stanoví-li tak licenční smlouva, žádost o udělení nucené licence je oprávněna podat osoba, v jejíž prospěch by měla být nucená licence udělena. Patentu se vzdát může jen jeho majitel. V řízení určovacím je účastníkem řízení mimo majitele patentu i osoba, která o určení požádala. K zahájení řízení o zrušení patentu může dojít z moci úřední. Návrh je oprávněna podat každá třetí osoba, aniž by musela prokazovat právní zájem s výjimkou návrhu z důvodu, že majitel patentu na něj nemá právo podle 8, návrh je v tomto případě oprávněna podat pouze osoba, která na základě rozhodnutí soudu má právo na patent. Uvedené osoby jsou mutatis mutandis oprávněny k úkonům v řízení o dodatkových ochranných osvědčeních zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, v aktuálně platném znění Podle zákona č. 529/1991 Sb. je účastníkem řízení o přihlášce topografie její přihlašovatel nebo jeho právní nástupce.přihlašovatelem může být jen občan České republiky nebo osoba, která má bydliště nebo sídlo na území státu, který je členem Světové obchodní organizace; ostatní osoby mohou být v České republice přihlašovateli topografií jen jestliže stát, na jehož území mají bydliště nebo sídlo, poskytuje stejné možnosti občanům České republiky. V případě sporu rozhoduje o tom, zda je přihlašovatel oprávněn podat svou přihlášku v České republice, odbor mezinárodní. Je-li topografie polovodičového výrobku zapsána do rejstříku, stává se přihlašovatel jejím majitelem, jako takový je uveden v rejstříku, ke změnám v rejstříkových údajích je na základě osvědčených právních skutečností oprávněn příslušný pracovník odboru administrativně správního. K udělení licence je oprávněn majitel topografie, k udělení sublicence je oprávněn licenciát jen stanoví-li tak licenční smlouva. V řízení o návrhu na přepis topografie, popřípadě o návrhu na odnětí topografie, je oprávněným účastníkem řízení ten, v jehož prospěch zní příslušné rozhodnutí soudu. Návrh na výmaz topografie z rejstříku je oprávněna podat kterákoli osoba, aniž by musela prokazovat právní zájem; řízení o výmazu může být zahájeno z moci úřední zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v aktuálně platném znění Podle zákona č. 478/1992 Sb. je účastníkem řízení o přihlášce užitného vzoru se žádostí o zápis do rejstříku přihlašovatel, popřípadě jeho právní nástupce; přihlašovatelem může být jen občan České republiky nebo osoba, která má bydliště nebo sídlo na území státu, který je členem Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví nebo Světové obchodní organizace; ostatní osoby, jejichž domovský stát není členem uvedených mezinárodních smluv mohou být přihlašovateli jen na základě vzájemnosti. V případě pochybnosti rozhoduje o tom, zda je přihlašovatel oprávněn podat svou přihlášku v České republice, odbor mezinárodní. Přihlašovatel, popřípadě jeho právní nástupce, se zápisem užitného vzoru do rejstříku stává jeho majitelem, jako takový je uveden v rejstříkuke změnám v rejstříkových údajích je na základě osvědčených právních skutečností oprávněn příslušný pracovník odboru administrativně správního. V řízení o přepis původce užitného vzoru je účastníkem řízení 6

7 osoba, o níž soud rozhodl, že je původcem chráněného řešení, v řízení o přepis přihlašovatele, popřípadě majitele užitného vzoru je účastníkem řízení ten, v jehož prospěch zní příslušné rozhodnutí soudu. Prodlužovat dobu platnosti užitného vzoru je oprávněn jeho majitel. K udělení licence je oprávněn majitel užitného vzoru, k udělení sublicence je oprávněn licenciát jen stanoví-li tak licenční smlouva, žádost o udělení nucené licence je oprávněna podat osoba, v jejíž prospěch by měla být nucená licence udělena. Práv z užitného vzoru se může vzdát jen jeho majitel. V řízení určovacím je účastníkem řízení mimo majitele užitného vzoru i osoba, která o určení požádala. K zahájení řízení o výmaz užitného vzoru nemůže dojít z moci úřední s výjimkou případu, že se zjistí, že přihlašovatel na něj nemá právo a oprávněná osoba nedá návrh na přepis užitného vzoru na sebe. Jinak je návrh na výmaz oprávněna podat každá třetí osoba, aniž by musela prokazovat právní zájem zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v aktuálně platném znění Podle zákona č. 207/2000 Sb. je účastníkem řízení o přihlášce průmyslového vzoru se žádostí o zápis do rejstříku přihlašovatel, popřípadě jeho právní nástupce; přihlašovatelem může být jen občan České republiky nebo osoba, která má bydliště nebo sídlo na území státu, který je členem Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví nebo Světové obchodní organizace; ostatní osoby, jejichž domovský stát není členem uvedených mezinárodních smluv mohou být přihlašovateli jen na základě vzájemnosti. V případě pochybnosti rozhoduje o tom, zda je přihlašovatel oprávněn podat svou přihlášku v České republice, odbor mezinárodní. Přihlašovatel, popřípadě jeho právní nástupce se zápisem průmyslového vzoru do rejstříku stává jeho vlastníkem, jako takový je uveden v rejstříku, ke změnám v rejstříkových údajích je na základě osvědčení právních skutečností oprávněn příslušný pracovník odboru administrativně správního. V řízení o přepis původce průmyslového vzoru je účastníkem řízení osoba, o níž soud rozhodl, že je původcem vnější úpravy výrobků, v řízení o odnětí a přepis přihlašovatele, popřípadě majitele průmyslového vzoru je účastníkem řízení ten, v jehož prospěch zní příslušné rozhodnutí soudu. Obnovovat platnost průmyslového vzoru je oprávněn jeho vlastník. K udělení licence je oprávněn vlastník průmyslového vzoru, k udělení sublicence je oprávněn licenciát jen stanoví-li tak licenční smlouva. Práv z průmyslového vzoru se může vzdát jen jeho vlastník. K zahájení řízení o výmazu průmyslového vzoru z rejstříku z důvodu, že průmyslový vzor neodpovídá pojmu průmyslového vzoru, popřípadě že průmyslový vzor nesplňuje požadavky kladené na něj podle zákona, může dojít z moci úřední či na návrh každé třetí osoby. Má-li být průmyslový vzor vymazán z důvodu zásahu do chráněných práv třetích osob, je k návrhu na zahájení řízení o výmazu oprávněná jen tato osoba zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení Podle zákona č. 452/2001 Sb. je účastníkem řízení o přihlášce označení původu či zeměpisného označení sdružení výrobců nebo zpracovatelů pro zboží vyrobené nebo zpracované anebo připravené na konkrétním území, popřípadě jednotlivá fyzická nebo právnická osoba, jestliže v době podání žádosti jako jediná vyrábí, zpracovává a připravuje zboží na tomto území. Návrh na zrušení zapsaného označení původu nebo zeměpisného označení může podat každá dotčená třetí osoba, popřípadě může být toto řízení zahájeno ex offo. Označení původu či zeměpisné označení nemůže být předmětem licence ani převodu. 7

8 zákon č. 441/2003 o ochranných známkách Podle zákona č. 441/2003 Sb. je účastníkem řízení o přihlášce ochranné známky, která má být zapsána do rejstříku vedeného Úřadem, přihlašovatel, popřípadě jeho právní nástupce; přihlašovatelem může být jen občan České republiky nebo osoba, která má bydliště nebo sídlo na území státu, který je členem Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví nebo Světové obchodní organizace; ostatní osoby, jejichž domovský stát není členem uvedených mezinárodních smluv mohou být přihlašovateli jen na základě vzájemnosti. V případě pochybnosti rozhoduje o tom, zda je přihlašovatel oprávněn podat svou přihlášku v České republice, odbor mezinárodní. Proti zápisu ochranné známky do rejstříku je oprávněna podat námitky osoba, jejíž zákonem chráněná práva by byla, popřípadě mohla být tímto zápisem dotčena (namítající). Přihlašovatel, popřípadě jeho právní nástupce se zápisem ochranné známky do rejstříku stává jejím vlastníkem, jako takový je uveden v rejstříku, ke změnám v rejstříkových údajích je na základě osvědčení právních skutečností oprávněn příslušný pracovník odboru administrativně správního. V řízení o převodu či přechodu ochranné známky je účastníkem nabyvatel ochranné známky, v řízení o zápis licence, vyznačení zástavního práva či jiných skutečností, je účastníkem řízení mimo vlastníka rovněž osoba, jíž toto právo svědčí. V řízení o přepis ochranné známky je účastníkem řízení ten, v jehož prospěch rozhodl soud. Obnovovat dobu platnosti ochranné známky je oprávněn její vlastník, který je rovněž oprávněn se vzdát práv k ochranné známce. K zahájení řízení o zrušení ochranné známky je oprávněna každá třetí osoba, ta je rovněž oprávněna zahájit řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnouto neplatí, jestliže má být ochranná známka zrušena či prohlášena za neplatnou v důsledku toho, že zasahuje do práv třetích osob - v takovém případě k podání návrhu oprávněna pouze tato třetí osoba. Prohlásit ochrannou známku za neplatnou z důvodu veřejnoprávních lze rovněž v řízení zahájeném z moci úřední Právní nástupnictví Právním nástupnictvím, popřípadě vstupem do práv a povinností původního účastníka správního řízení, se rozumí nejen přechod ve vlastním slova smyslu, tedy v důsledku právní události, např. smrti, ale i převod práva nebo povinnosti, tj. převod právním úkonem (např. v řízení o ochraně jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví smlouvou o převodu přihlášky či přímo předmětu průmyslového vlastnictví). Procesní nástupnictví přichází v úvahu jen tehdy, jestliže účastník ztratil způsobilost být účastníkem řízení až v době po zahájení řízení, a je možné až do právní moci rozhodnutí ve věci samé. K univerzální sukcesi, kdy do všech práv a povinností právního předchůdce vstupuje právní nástupce, dochází u fyzických osob pravidelně v důsledku jejich smrti (tedy děděním, popř. cestou odúmrti). Právním nástupcem přihlašovatele je dědic uvedený v pravomocném rozhodnutí příslušného soudu. O zápis změny do rejstříku rozhodných údajů žádá dědic na základě tohoto soudního rozhodnutí. Platné dědické právo stojí na zásadě, že dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. Protože v době řízení není zpravidla okruh dědiců znám, Úřad řízení nepřeruší, ale další úkony v řízení provede až poté, co budou dědici zjištěni. Je-li nezbytné, aby řízení v zájmu ochrany práv třetích osob mohlo být ukončeno, může Úřad neznámým dědicům ustanovit opatrovníka a v řízení pokračovat s opatrovníkem. Pokud určený dědic nepožádá o pokračování v řízení, Úřad řízení ve věci zastaví. Jako univerzální sukcese se někdy označují i případy, kdy za existence původního majitele (jeho právní subjektivita tedy zůstává nedotčena a trvá) přechází podstatná část jeho majetku na další osobu. U fyzických osob se v té souvislosti často jako příklad uvádí uložení trestu 8

9 propadnutí majetku ( 51 a 52 t.z.). Může jít i o přenechání předluženého dědictví zůstavitelovými dědici věřitelům k úhradě dluhů ( 175p, odst. 1 o.s.ř.). V těchto případech Úřad vyzve toho, na nějž předmět řízení přešel, o projev vůle v řízení pokračovat. Univerzální sukcese je však možná i u osob právnických. Právním nástupcem právnické osoby jsou ti, kteří při zrušení právnické osoby bez likvidace nebo na základě zvláštní právní úpravy přebírají její práva a povinnosti ( 20a o.z.., 69 ob.z.., u družstev pak také 255 a 256 ob. z., 249 až 251 z. p.). Tam, kde takových nástupců je více, vstupuje do řízení jen ten, který převzal ta konkrétní práva nebo povinnosti, o která v řízení jde. V těchto případech nebude zpravidla nutné řízení přerušovat, neboť k výmazu zanikajících právnických osob a k zápisu nových právnických osob (jejích nástupců) dochází současně. Také v těchto případech vstupuje právní nástupce původního účastníka do již zahájeného řízení. Je ovšem třeba, aby se některý z dosavadních účastníků či právní nástupce dovolal právní skutečnosti, v důsledku které došlo k přechodu práv a povinností, a jestliže tak učiní, je také povinen tuto skutečnost doložit. Singulární sukcese nastává pravidelně následkem právního úkonu. Typickým případem je smlouva o převodu práva k nehmotnému statku (tzv. translativní převod), zákonná cesse, apod. Právním nástupnictvím - záměnou některého z dosavadních účastníků za jiného účastníka je odstraněn nedostatek aktivní nebo pasivní věcné legitimace. Ve sporu, zda při přechodu či převodu práv došlo ke změně procesního nástupnictví v řízení před Úřadem, rozhoduje pracovník administrativně správního odboru Vliv prohlášení konkurzu na správní řízení před Úřadem V případě prohlášení konkurzu dochází v řízení ke změně osoby, která má procesní legitimaci. Postup v případě prohlášení konkurzu je upraven zákonem č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZKV ). Cílem konkurzu je dosáhnout poměrného uspokojení věřitelů z dlužníkova majetku. Konkurzní podstatu tvoří především majetek, který v den prohlášení konkurzu patřil dlužníkovi a kterého za dobu trvání konkurzu dlužník nabyl. Do konkurzní podstaty patří rovněž majetek jiných osob, zejména těch, které jej nabyly na základě neúčinných právních úkonů dlužníka ( 15 ZKV). Průmyslová práva, byť v podobě přihlášky (viz níže) mají povahu věcí či jiných majetkových hodnot, slouží především podnikatelské činnosti jejich majitele (vlastníka) a jako taková je lze zahrnout do konkurzní podstaty Účinky prohlášení konkurzu na majetek úpadce rozhodné pro řízení Úřadem: - zanikají úpadcovy příkazy, plné moci včetně prokury., jestliže se týkají majetku patřícího do podstaty ( 14 odst. 1 písm. h/ ZKV) - oprávnění nakládat s majetkem konkurzní podstaty přechází na správce ( 14 odst. 1 písm. a/ ZKV), právní úkony úpadce, týkající se tohoto majetku, jsou vůči konkurzním věřitelům neúčinné ( 14 odst. 1 písm. a/ ZKV). - řízení o nárocích, které se týkají majetku patřícího do konkurzní podstaty nebo které mají být uspokojeny z tohoto majetku, jejichž účastníkem je úpadce, se přerušují, ledaže jde o trestní řízení (v němž však nelze rozhodnout o náhradě škody), o řízení o výživném nezletilých dětí, o řízení o výkon rozhodnutí; s výjimkou řízení o pohledávkách, které je třeba přihlásit v konkurzu ( 20), lze v řízení pokračovat na návrh správce, popřípadě ostatních účastníků řízení a správce se stává účastníkem 9

10 řízení místo úpadce ( 14 odst. 1 písm. c) ZKV). Přitom není rozhodné, zda jde o řízení soudní či jiná (např. správní řízení). Výše popsaná omezení nastávají dnem vyvěšení usnesení o prohlášení konkurzu na úřední desce soudu, který konkurz prohlásil ( 13 odst. 6 ZKV). Pro řízení před Úřadem má prohlášení konkurzu mj. ten významný procesní dopad, že se v důsledku prohlášení konkurzu ve smyslu ustanovení 14 odst. 1 písm. c) ZKV přerušuje i běh procesních lhůt; došlo-li tedy k přerušení řízení v době, kdy účastníkům běžela lhůta k podání odvolání (rozkladu) nebo námitek, nenabývá rozhodnutí právní moci; okolnost, že rozhodnutí již bylo účastníkům doručeno, nemá žádný význam. Jestliže řízení bylo takto přerušeno například po vyhlášení rozhodnutí, avšak ještě před jeho písemným vyhotovením, eventuálně před jeho vlastním doručením, Úřad sice rozhodnutí písemně vyhotoví, avšak již je účastníkům nedoručuje. V době, kdy je řízení přerušeno, není Úřad oprávněn rozhodnout ani o zastavení řízení pro zpětvzetí návrhu na jeho zahájení. Prohlášením konkurzu nedochází ke změně vlastnického práva k majetku patřícímu do konkurzní podstaty (úpadce je i nadále vlastníkem tohoto majetku), pouze přechází oprávnění nakládat s ním na správce. Do konkurzní podstaty však může konkurzní správce zahrnout rovněž majetek třetích osob, zejména těch, které jej nabyly na základě neúčinných právních úkonů dlužníka ( 15 ZKV) Význam zahrnutí majetku třetích osob (průmyslových práv) do konkurzní podstaty pro řízení před Úřadem probíhající o těchto právech: - řízení, která se týkají majetku osoby, která není v konkurzu, se nepřerušují, protože dle doslovného znění ustanovení 14 odst. 1 písm. c/ ZKV se přerušují pouze řízení o nárocích, které se týkají majetku patřícího do konkurzní podstaty, jejichž účastníkem je úpadce. - skutečnost, že majetek třetích osob byl zahrnut do konkurzní podstaty a v rámci konkurzu zpeněžen, musí správce konkurzní podstaty doložit, listinou, ze které vyplývá, že průmyslové právo bylo zahrnuto do soupisu konkurzní podstaty a následně zpeněženo například ve veřejné dražbě či jinak. - Úřad zapisuje údaje o tom, že na majetek vlastníka průmyslového práva byl prohlášen konkurz do rejstříku v souladu se zásadami, na kterých řízení o konkurzu spočívá. Ustanovení 17 zákona o ochranných známkách, dle kterého se tyto skutečnosti zapisují na základě žádosti, tak má význam zejména u průmyslových práv třetích osob, které byly zahrnuty do konkurzní podstaty (viz. níže) Řízení před Úřadem, která se ze zákona přerušují: - řízení o přihlášce - řízení zrušovací, o prohlášení neplatnosti, o námitkách, o výmazu, - řízení o převodu - řízení o vzniku zástavního práva k předmětu průmyslového vlastnictví - o zápis licence - o přepis majitele (vlastníka) K přerušení řízení o nárocích, které se týkají majetku patřícího do konkurzní podstaty nebo které mají být uspokojeny z tohoto majetku, dochází ze zákona - prohlášením konkurzu na majetek dlužníka, tzn. že žádné rozhodnutí o přerušení řízení se nevydává. 10

11 Nároky, které se týkají majetku patřícího do konkurzní podstaty ve smyslu ustanovení 14 odst. 1 písm. c/ ZKV, se rozumí veškeré nároky, jež s majetkem podstaty přímo či nepřímo souvisejí a které tak mají vliv na některá (byť dílčí) oprávnění s majetkem podstaty spojená. Řízením o takových nárocích jsou rovněž řízení shora uvedená, protože není pochyb o tom, že postihují některou ze složek vlastnického práva úpadce k předmětu průmyslového vlastnictví Závazný postup pro pracovníky Úřadu v případě prohlášení konkurzu na majetek vlastníka (majitele) průmyslového práva: - přestože to ZKV výslovně neuvádí, z účelu ( 1 odst. 1 ZKV) a cíle konkurzu ( 2 odst. 3 ZKV), stejně jako z povahy konkurzního řízení a z definice konkurzní podstaty ( 6 ZKV), lze dovodit povinnost Úřadu vést evidenci, zda na majetek vlastníka (přihlašovatele) průmyslového práva byl prohlášen konkurz, a následně informovat správce o existujících průmyslových právech (příp. přihláškách) obsažených v rejstříku u Úřadu. K tomuto účelu slouží údaje obsažené v elektronickém Věstníku úpadců, případně v Obchodním Věstníku. - po zjištění, zda je vlastník (přihlašovatel) průmyslového práva v úpadku, si pracovník sekretariátu předsedy vyžádá od oddělení studovny bezodkladně provedení podrobné rešerše případů, ve kterých vystupuje úpadce jako přihlašovatel či majitel (vlastník) průmyslového práva, - pracovník sekretariátu předsedy následně informuje správce o všech průmyslových právech (přihláškách) úpadce vedených v rejstříku, - do všech spisů v řízení o přihlášce i spisů s platnou ochranou, kde úpadce figuruje jako přihlašovatel nebo majitel průmyslového práva, se uloží položka, z níž vyplývá informace o prohlášení konkurzu, zejména den jeho prohlášení, - referent konkrétního spisu okamžitě vyrozumí správce konkurzní podstaty a účastníky řízení odlišné od úpadce (nejčastěji navrhovatel ve sporných řízeních) o přerušení řízení s poučením, že vzhledem k tomu, že předmětné řízení probíhající před Úřadem nemá povahu řízení o pohledávkách, které je třeba přihlásit v konkurzu ve smyslu ustanovení 20 cit. zákona, lze v řízení před Úřadem pokračovat na návrh správce konkurzní podstaty, popřípadě ostatních účastníků řízení, a stanoví správci lhůtu k podání návrhu na pokračování v řízení, - v případě, že konkrétní předmět průmyslového práva (přihláška) spadá do konkurzní podstaty, je nutno vyznačit tuto skutečnost v rejstříku. Ustanovení 17 zákona č. 441/2003 Sb. upravuje především případy, kdy může být skutečnost, že ochranná známka byla zahrnuta do konkurzní podstaty, zapsána do rejstříku na základě žádosti. Úřad tuto skutečnost zapisuje ve lhůtě do 1 měsíce od přijetí žádosti. Náležitosti žádosti o zápis týkající se údajů o účastnících řízení a údajů o ochranné známce stanoví vyhláška k zákonu o ochranných známkách ( 7 vyhlášky 97/2004 Sb.). K žádosti o zápis konkurzního řízení nebo řízení o vyrovnání se přikládá rozhodnutí soudu nebo doklad, který prokazuje, že ochranná známka byla zahrnuta do konkurzní podstaty. Jak již bylo uvedeno výše, ustanovení 17 zákona o ochranných známkách má význam zejména u práv třetích osob, která byla zahrnuta do konkurzní podstaty. 11

12 Pro případné žádosti o pokračování v řízení před Úřadem platí následující zásady: Je nezbytné, aby Úřad o přerušení řízení a o možnosti podat návrh na pokračování v řízení správce konkurzní podstaty a ostatní účastníky řízení odlišné od úpadce neprodleně uvědomil; u správce tento požadavek vyplývá již z toho, že marné uplynutí lhůty určené mu Úřadem k podání návrhu na pokračování v řízení zakládá právo tento návrh podat přímo úpadci, jenž musí být o tom, že správce svého práva nevyužil, informován také. Správce se stává účastníkem řízení přerušeného ve smyslu ustanovení 14 odst. 1 písm. c) ZKV namísto úpadce teprve dnem, kdy Úřadu došel návrh na pokračování v řízení, nikoli dnem přerušení řízení. Vzor vyrozumění zasílaného účastníkům řízení přerušeného v důsledku konkurzu: Vzhledem k tomu, že účinky přerušení řízení nadále trvají a řízení o nemá povahu řízení o pohledávkách, které je třeba přihlásit v konkurzu ve smyslu ustanovení 20 cit. zákona, lze v souladu s ustanovením 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 328/1991 Sb. v řízení před Úřadem pokračovat na návrh správce konkurzní podstaty, popřípadě ostatních účastníků řízení. K podání návrhu na pokračování v řízení se správci konkurzní podstaty stanovuje lhůta (např. 30 dnů), ode dne doručení tohoto oznámení. V případě, že správce ani jiný účastník řízení ve lhůtě nepodá návrh na pokračování v řízení, je nutné vyzvat přímo úpadce, zda chce v řízení pokračovat či nikoliv. Úpadce se tak stává účastníkem řízení doručením jeho návrhu na pokračování v řízení bez ohledu na probíhající konkurz. Podá-li jiný účastník řízení než správce či úpadce návrh na pokračování v řízení přerušeného prohlášením konkurzu, stane se správce konkurzní podstaty účastníkem řízení místo úpadce. Zrušením konkurzu zaniká účinek projevující se přerušením jiných řízení, v řízeních je tedy pokračováno a jejich účastníkem je dosavadní úpadce. Je důležité upozornit na skutečnost, že ve vztahu k jiným právním předpisům vystupuje právní úprava ZKV jako lex specialis, proto nelze pro konkurz použít po dobu jeho trvání ustanovení jiných právních předpisů, které upravují právní vztahy upravené i ZKV, pokud tyto jiné právní předpisy upravují tyto právní vztahy odlišně od ZKV Pro postup pracovníků Úřadu v případě prohlášení konkurzu v níže uvedených případech platí následující zásady: - V případě, že se o prohlášení konkurzu Úřad dozvěděl před příslušným zápisem do rejstříku či vydáním rozhodnutí, příslušné řízení je ze zákona přerušeno, příslušný pracovník pak postupuje standardně tak, jak je uvedeno výše (vyrozumí správce a účastníky řízení o jeho přerušení s poučením o možnosti pokračování v řízení). - V případě, že se Úřad o prohlášení konkurzu nedozvěděl včas a rozhodnutí již bylo vydáno, či zápis do rejstříku proveden, přestože řízení bylo ze zákona přerušeno, jedná se o případ, kdy vydání takového rozhodnutí je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci; již vydané rozhodnutí Úřad z vlastní iniciativy neruší, stav rejstříku zůstává s provedenými změnami (zapsaný nový vlastník, zapsáno zástavní právo, licence apod.). Jestliže konkurz trvá, trvají rovněž účinky přerušení řízení a jakákoliv výše uvedená činnost Úřadu jakož i zásahy do rejstříku by byly v rozporu s účinkem přerušení řízení prohlášením konkurzu. Není zde dán prostor ani pro obnovu řízení ex offo či přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení. Již vůbec pak nelze provádět změny v údajích v rejstříku formou úředních oprav. 12

13 - Vznesla-li však oprávněná osoba návrh na pokračování v řízení nebo bylo-li konkurzní řízení pravomocně ukončeno, účinky přerušení řízení odpadnou, v řízení lze pokračovat a zpravidla bude takový zápis či rozhodnutí zrušeno v důsledku vad řízení, a to buď autoremedurou za splnění podmínek ustanovení 57 správního řádu, nebo odvolacím orgánem v rámci řízení o rozkladu. Věc pak bude znovu projednána a rozhodnuta příslušným orgánem Úřadu. K výše uvedené vadě řízení Úřad přihlíží z úřední povinnosti, není tedy nutné, aby ji účastník v pokračujícím řízení namítal Dispoziční oprávnění úpadce k předmětům průmyslového vlastnictví před prohlášením konkurzu: Ze zákona neúčinné jsou vůči věřitelům právní úkony dlužníka, provedené v posledních šesti měsících před podáním návrhu na prohlášení konkurzu anebo po podání tohoto návrhu do prohlášení konkurzu, kterými mj. převádí věci, práva a jiné majetkové hodnoty ze svého majetku na jiné osoby bezplatně nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Neúčinnost právních úkonů podle odstavce 1 se vztahuje i na dědice a právní nástupce právnické osoby ( 15 ZKV) Pro případné dispozice s předměty průmyslového vlastnictví v případech uvedených v 15 ZKV platí následující zásady: - V případě, že byl předmět průmyslového práva smlouvou převeden před prohlášením konkurzu ve výše uvedených lhůtách, ale Úřad dosud neprovedl zápis takového převodu, příslušné řízení je ze zákona přerušeno a Úřad vyrozumí účastníky řízení o jeho přerušení s poučením o možnosti pokračování v řízení. - V případě, že byl předmět průmyslového práva smlouvou převeden před prohlášením konkurzu ve výše uvedených lhůtách a Úřad provedl zápis takového převodu rovněž před nabytím účinků prohlášení konkurzu, stav rejstříku zůstává s provedenými změnami (zapsaný nový vlastník, zapsáno zástavní právo, licence apod.). K provádění změn není důvod ani v případě, že se správce (či věřitel) uvedení údajů v rejstříku do původního stavu domáhá. Časté jsou situace, kdy se správce dovolává uvedení údajů v rejstříku do původního stavu (před zápisem převodu) právě s odvoláním na neúčinnost právního úkonu úpadce dle ustanovení 15 ZKV. Taková podání nejsou důvodem ke zrušení zápisu či rozhodnutí, ani důvodem obnovy řízení o zápisu příslušných údajů do rejstříku, či důvodem k přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení, již vůbec pak nelze provádět změny údajů v rejstříku formou pouhých úředních oprav. Dle ustanovení 15 odst. 2 ZKV sice musí být plnění z neúčinných právních úkonů nebo náhrada za ně vydány do podstaty; domáhat se toho může správce i kterýkoli z konkurzních věřitelů, nicméně neúčinnost právních úkonů úpadce správce nemůže uplatňovat u Úřadu. Úřad není orgánem oprávněným posuzovat podmínky převodu průmyslového práva z úpadce na nového vlastníka, konkrétně zda k němu došlo bezúplatně či za nápadně nevýhodných podmínek, protože jedině v takovém případě je právní úkon učiněný úpadcem dle 15 odst. 1 písm. c) ZKV neúčinný vůči věřitelům. Namístě je jedině následující postup správce, který zpravidla rovnou zapíše předmět plnění (ušlý z majetku úpadce tvrzeným neúčinným právním úkonem), byť ve vlastnictví osoby odlišné od úpadce, do soupisu konkurzní podstaty. Pak následuje vydání majetku ušlého neúčinným právním úkonem (dobrovolné nebo vynucené). Jestliže třetí osoba odmítá předmět plnění vydat, užije správce žalobu na vydání plnění, popřípadě náhrady za ně zpět do konkurzní podstaty. Ten, kdo měl z neúčinného úkonu dlužníka sám prospěch, se pak může bránit zařazení věci do 13

14 konkurzní podstaty žalobou proti správci na její vyloučení podle 19 odst. 2 zákona (vylučovací žaloba). Dosáhnout vyloučení z podstaty může jen takovouto úspěšnou žalobou. Příslušný k projednání žaloby je soud, u kterého probíhá konkurzní řízení, neboť řízení o žalobě na neúčinnost právního úkonu je řízením vyvolaným konkurzem ( 9 odst. 3 písm. t/ OSŘ). - V případě, že byl předmět průmyslového práva smlouvou převeden před prohlášením konkurzu ve výše uvedených lhůtách a Úřad se nedozvěděl o prohlášení konkurzu včas a provedl zápis takového převodu či vydal rozhodnutí až po prohlášení konkurzu, tedy vlastně v době, kdy bylo řízení ze zákona přerušeno, řízení předcházející vydání takového rozhodnutí či provedení zápisu je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Jestliže konkurz trvá a vznesla-li oprávněná osoba (správce) návrh na pokračování v řízení, účinky přerušení řízení odpadnou, v řízení lze pokračovat. Zpravidla pak bude takový zápis či rozhodnutí zrušeno v důsledku vad řízení, a to buď autoremedurou za splnění podmínek ustanovení 57 správního řádu nebo odvolacím orgánem v rámci řízení o rozkladu. Věc pak bude znovu projednána a rozhodnuta orgánem prvního stupně řízení. Úřad by měl žádost správce o uvedení údajů v rejstříku do původního stavu před převodem zamítnout, protože není orgánem oprávněným učinit si úsudek o případné neúčinnosti právních úkonů úpadce vůči věřitelům. Současně se tak Úřad vyhne procesním komplikacím v případě, že bude konkurz zrušen, jeho účinky zaniknou, s nimi zanikne i případná neúčinnost právních úkonů úpadce ve smyslu 15 ZKV vůči věřitelům, a nevyhovění žádosti o zápis převodu by muselo být napraveno například formou obnovy řízení z úřední povinnosti. - Stav rejstříku bude uveden do souladu se skutečným vlastnickým titulem k průmyslovému právu teprve po zpeněžení konkurzní podstaty (na základě veřejné dražby dobrovolné, mimo dražbu, dle ustanovení o výkonu rozhodnutí či prodejem zástavy dle příslušného ustanovení o.s.ř.) na základě žádosti správce či nového majitele předmětu průmyslového vlastnictví. V případě, že by soud dospěl k závěru, že majetek patřící do podstaty z ní unikl neúčinným právním úkonem, budou muset účastníci takového právního úkonu poskytnout plnění z neúčinného úkonu nebo náhradu za ně. Zda by takové poskytnutí plnění z neúčinného právního úkonu mohlo mít podobu vydání předmětu průmyslového práva ve formě zpětného zápisu na původního majitele, by záviselo na výroku rozhodnutí soudu a formě jeho výkonu. Jednou z rozhodných skutečností v případě vlivu konkurzu na řízení před Úřadem je rovněž okamžik, kdy bylo učiněno podání u Úřadu, které má zahájit správní řízení. Bez ohledu na to, kdy byl předmět průmyslového práva smlouvou převeden na jinou osobu, byla uzavřena licenční či zástavní smlouva apod., pokud úpadce podá žádost o registraci těchto údajů do rejstříku po prohlášení konkurzu, nelze jeho žádosti vyhovět a zápis provést kvůli účinkům konkurzu: návrh na zahájení řízení totiž podala osoba (úpadce), která není k zahájení řízení aktivně legitimovaná, kvůli přechodu oprávnění nakládat s majetkem podstaty na správce, a dále pro neúčinnost právních úkonů úpadce vůči konkurzním věřitelům ( 14 odst. 1 písm.a/ ZKV). Jakkoli o zápis výše uvedených skutečností do rejstříku je oprávněna požádat kterákoli ze smluvních stran a zůstává otázkou, jak se má Úřad zachovat v případě, že žádost podá 14

15 nabyvatel, licenciát, zástavní věřitel, tedy smluvní partner, nikoliv úpadce, je nutné se přiklonit k řešení, kdy ani v případě podání žádosti smluvní stranou odlišnou od úpadce, nebude takové žádosti bez dalšího vyhověno, ledaže by správce konkurzní podstaty vyslovil s dispozicí souhlas. Jestliže úpadce podá žádost o registraci převodu, licence zástavního práva apod. do rejstříku po prohlášení konkurzu, Úřad se nedozvěděl o prohlášení konkurzu včas a provedl zápis takového převodu či vydal rozhodnutí, přestože probíhá konkurz, jednal s osobou, která není aktivně legitimovaná činit úkony ohledně majetku podstaty (viz. 14 odst. 1 písm. a/ ZKV). Řízení předcházející vydání takového rozhodnutí či provedení zápisu je postiženo vadou spočívající v tom, že Úřad jednal s jinou osobou než aktivně legitimovanou, a tím osobě legitimované odňal možnost účastnit se řízení. Jestliže konkurz trvá a vznesla-li oprávněná osoba (správce) námitku proti postupu Úřadu, je zde důvod pro povolení obnovy řízení dle ustanovení 62 odst. 1 písm. c/ správního řádu, případně k projednání rozkladu, jestliže rozhodnutí vydané Úřadem dosud nenabylo právní moci (otázkou však zůstává, zda vůbec takové rozhodnutí Úřadu může nabýt právní moci) Zásady týkající se dispozic s předměty průmyslového vlastnictví úpadcem po prohlášení konkurzu: Obecně platí, že v případě, že úpadce disponuje s předměty průmyslového vlastnictví i po prohlášení konkurzu převede je na třetí osobu, zřídí zástavní právo či licenci apod., nemá tato skutečnost sama o sobě za následek neplatnost tohoto právního úkonu podle 39 o. z. Úřad proto nemůže změnit údaje v rejstříku s odvoláním na neplatnost příslušné smlouvy uzavřené úpadcem. Rovněž zde není dán důvod k obnově řízení před Úřadem, k jeho zastavení či dokonce k pouhé úřední opravě. Právní předpisy totiž úpadci explicitně nezakazují, aby činil ohledně majetku patřícího do konkurzní podstaty právní úkony (a to včetně právních úkonů směřujících k převodu vlastnictví tohoto majetku). Prohlášením konkurzu úpadce neztrácí způsobilost mít práva a povinnosti. Právní úprava v prohlášení konkurzu nespatřuje překážku, která by úpadci sama o sobě bránila v nabývání nebo v pozbývání vlastnictví nebo v jiných dispozicích s majetkem, a to bez ohledu na to, zda patří do konkurzní podstaty. I když ode dne, kdy nastaly účinky prohlášení konkurzu, přechází oprávnění nakládat s majetkem patřícím do konkurzní podstaty na správce této podstaty (a správce je z tohoto důvodu oprávněn činit o tomto majetku právní úkony), je oprávněn činit ohledně tohoto majetku právní úkony rovněž úpadce. Právní úkony úpadce týkající se majetku patřícího do konkurzní podstaty tedy nelze považovat za neplatné jen proto, že oprávnění nakládat s majetkem patřícím do konkurzní podstaty přešlo na správce této podstaty. Pro výše uvedené případy osoba, která uzavřela s úpadcem smlouvu, může od ní odstoupit, ledaže v době jejího uzavření věděla o prohlášení konkurzu. Typickými příklady neplatných právních úkonů v souvislosti s konkurzem jsou převody majetku na základě předstíraných, nesvobodných, nevážných, nesrozumitelných nebo neurčitých úkonů, převody majetku za účelem úhrady fiktivního dluhu, osobou nemající způsobilost k právním úkonům, v rozporu se zákonem, zákon obcházející či v rozporu s dobrými mravy ( 39 o.z.), učiněné v omylu dle 40 o.z. Úřad však není orgánem, který by si mohl o takových skutečnostech učinit úsudek, převodní dokumenty posuzuje pouze co do náležitostí předepsaných zákonem, popř. prováděcím předpisem, a v případě, že se třetí. osoba u Úřadu neplatnosti úpadcových úkonů dovolává, je nutno ji odkázat na soud. 15

16 Na druhé straně však oprávnění úpadce nakládat s majetkem patřícím do konkurzní podstaty nesmí být - jak vyplývá z účelu a cíle konkurzního řízení (srov. 1 odst. 1 a 2 odst. 3 ZKV) - vykonáváno na újmu práva konkurzních věřitelů dosáhnout zásadně poměrného uspokojení svých pohledávek z dlužníkova majetku. Proto je nutno důsledně uplatňovat pravidla o účincích prohlášení konkurzu dle ustanovení 14 odst. 1 písm. a/ ZKV v řízení před Úřadem. Jestliže následně dojde ke zrušení konkurzu, účinky jeho prohlášení zanikají, a vzhledem ke skutečnosti, že dispozice s průmyslovým právem nebyla neplatná, ale pouze vůči věřitelům neúčinná, lze provést zápis do rejstříku Právní vztahy s cizím prvkem V případě vydání rozhodnutí cizího justičního orgánu o prohlášení konkurzu, týkajícího se majetku spadajícího do konkurzní podstaty a nacházejícího se v ČR, jsou výše popsané zásady stejné za podmínky, že nebyl na dlužníkův majetek, který se stal předmětem konkurzu v cizině, prohlášen konkurz českým soudem a jde-li o justiční orgán státu, který zachovává vzájemnost ( 69 ZKV). Avšak v případě, že byl českým soudem prohlášen na majetek úpadce konkurz také, může být úpadcův majetek vydán do ciziny teprve tehdy, když byla uspokojena práva na vyloučení věci z podstaty a na oddělené uspokojení ( 28), nabytá dříve, než došla žádost cizího soudu nebo jiného příslušného orgánu. Jestliže se dle cizího práva správce konkurzní podstaty (shodně s českou právní úpravou) stává účastníkem řízení, ve kterých doposud figuroval jako účastník úpadce, vztahují se na něj obecná ustanovení pro účastníky řízení se sídlem mimo území ČR, tzn. musí být v řízení před Úřadem zastoupen apod., s výjimkou účastníků řízení o ochranných známkách ze zemí EU, kteří jsou usazeni na území České republiky anebo na jejím území poskytují služby a současně jsou buď státními příslušníky nebo mají svou správu anebo sídlo své podnikatelské činnosti na území členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou smlouvy o Evropském hospodářském prostoru. Tyto osoby však musí pro řízení před Úřadem uvést adresu v České republice, kam jí budou doručovány úřední písemnosti týkající se přihlášky či zapsané ochranné známky (viz 46 zákona o ochranných známkách) Otázky týkající se konkurzních a obdobných řízení ve vztahu k ochranné známce Společenství jsou upraveny v čl. 21 nařízení Rady č. 40/94/EC, ve vztahu k průmyslovému vzoru Společenství v čl. 31 nařízení Rady č. 6/02/EC Zastupování Dobrovolné zastoupení V řízení před Úřadem mohou účastníci jednat samostatně nebo se mohou dát zastupovat advokátem nebo jiným zástupcem, kterého si zvolí (ustanovení 17 správního řádu). Za právnickou osobu jedná statutární zástupce, popřípadě osoba statutárním zástupcem pověřená, přičemž pověření může vyplynout z vnitřních organizačních předpisů právnické osoby nebo z výslovného pověření. Zastupování účastníka se děje zpravidla na základě zastoupení přímého, kdy zástupce činí právní úkony jménem zastoupeného a kdy práva a povinnosti z těchto právních úkonů vznikají přímo zastoupenému. U tohoto typu zastoupení existují dva druhy, a to zastoupení zákonné - vznikající přímo na základě zákona nebo rozhodnutím soudu či jiného orgánu, a 16

17 zastoupení smluvní, nepovinné, které je dobrovolné. Tento typ se vyskytuje v řízení před Úřadem zřejmě nejčastěji. Označuje se také jako zmocnění. Vzniká na základě smlouvy, dohody o plné moci, což může být jakákoliv smlouva zakládající toto zastoupení. Účastník může volit mezi advokátem, patentovým zástupcem nebo obecným zmocněncem (ustanovení 17 odst. 1 správního řádu) Povinné zastoupení V zákonem stanovených případech účastník být zastoupen musí, pak se jedná o zastoupení povinné, obligatorní. Zástupcem může být pouze advokát nebo patentový zástupce (zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích), kteří jednají opět jménem zastoupeného a na jeho účet. Obligatorní zastoupení upravuje ustanovení 70 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení 45 zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ustanovení 14 zákona č. 452/2001, o ochraně označení původu a zeměpisných označení, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 46 odst. 2 zákona č. 441/2003, o ochranných známkách. Dle uvedených ustanovení musí být v řízení před Úřadem (i pro předkládání překladů v řízení o evropské patentové přihlášce) zastoupeny ty osoby, které nemají na území České republiky bydliště (v zákoně č. 452/2001 Sb. trvalý pobyt) nebo sídlo. V terminologii zákona o ochranných známkách jde o podnik, místo trvalého pobytu nebo sídlo. Zmíněná úprava však na základě ustanovení 46 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb. nedopadá na fyzické osoby, které jsou státními příslušníky členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stanou smlouvy o Evropském hospodářském prostoru, a jsou usazeny na území České republiky anebo poskytují služby na území České republiky, a na právnické osoby, které mají svou správu nebo sídlo své podnikatelské činnosti na území členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou smlouvy o Evropském hospodářském prostoru, a jsou usazeny na území České republiky anebo poskytují služby na území České republiky; tyto osoby pak musí pro řízení před Úřadem uvést adresu v České republice za účelem doručování úředních písemností. Zákon č. 478/1992, o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení 21 odst. 2, zákon č. 529/1990 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení 18 odst. 2 a zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů v ustanovení 4 odkazují na úpravu zastupování v zákoně č. 527/1990 Sb., která se použije obdobně. Od výše uvedeného zastoupení smluvního je však třeba odlišit institut plné moci, tj. jednostranný právní úkon, kterým zastoupený dává najevo třetím osobám (Úřadu), že určitá jiná osoba (zástupce) je oprávněna jej zastupovat a v jakém rozsahu, a kterým tedy zastoupený zmocňuje zástupce k provedení určitého právního úkonu. Je to doklad, kterým se zástupce prokazuje vůči třetím osobám, se kterými za zastoupeného jedná. Plná moc může být ovšem i součástí dohody o plné moci. Vztah mezi zmocnitelem (účastníkem řízení, zastoupeným) a zmocněncem (zástupcem) je vztahem soukromoprávním, který vzniká na základě výše uvedené plné moci a dopadají na něj příslušná ustanovení občanského zákoníku (ustanovení 31 a následující) Nezbytné náležitosti plné moci: - jméno, příjmení nebo obchodní firma a adresa nebo sídlo účastníka řízení; - jméno, příjmení nebo obchodní firma a adresa nebo sídlo zástupce; - rozsah zmocnění; - datum udělení plné moci; - podpis účastníka řízení; - popřípadě další údaje. 17

18 Přijetí plné moci zmocněncem (zástupcem) není u průkazu plné moci (u jednostranného právního úkonu) jeho nutnou náležitostí. Zástupcem i zastoupeným může být jak osoba fyzická, tak osoba právnická. V případě smluvního zastoupení je samozřejmě vyžadována u obou subjektů plná způsobilost k právním úkonům. Je-li zástupcem osoba právnická, musí mít zastupování v předmětu svojí činnosti. Při zastoupení právnickou osobou (např. veřejnou obchodní společností) musí být zřejmé, kdo je oprávněn za tento subjekt jednat, kdo je oprávněn vystupovat jejím jménem. Pokud se jedná o advokáty a patentové zástupce sdružené ve společných advokátních a patentových kancelářích, musí být plná moc vystavena na konkrétní osobu, neboť sdružení jako takové právní subjektivitu nemá a samostatně nemůže jednat. Účastník řízení se může nechat zastoupit zástupcem jedním nebo více zástupci (není podstatné, zda byli ustanoveni zároveň nebo byl další přibrán v průběhu řízení), plná moc musí být udělena každému z těchto zástupců. Pokud není v plné moci stanoveno jinak, jsou zástupci povinni činit veškeré úkony společně. Z plné moci by mělo být zřejmé, že se nejedná o změnu původního zástupce, ale o ustanovení dalšího, resp. více zástupců. Zástupce je povinen jednat osobně, je-li však advokátem či patentovým zástupcem může se dát v rámci svého pověření zastoupit dalším zástupcem (tak zvaným substitutem), který vystupuje jako náhradník zástupce. I z právních úkonů dalšího zástupce vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. Substitut již dalšího zástupce ustanovit nemůže. Plná moc však může být opatřena i tak zvanou substituční doložkou se jmenovitě uvedenými substituty. Takovou plnou moc pak podepisují i substituti, pro případ ústního jednání se substituční zmocnění již nevyžaduje. Avšak podání se adresují i nadále zástupci Rozsah plné moci Plná moc může být udělena jako plná moc generální opravňující zástupce ke všem právním úkonům, resp. pro veškeré úkony spojené s jednotlivým předmětem průmyslového práva nebo jako plná moc zvláštní (speciální) opravňující zástupce k jednotlivému úkonu nebo několika právním úkonům určitého druhu. V této zvláštní plné moci je nutné rozsah oprávnění zástupce specifikovat přesně a výslovně. Konkrétní úkony, které je zástupce oprávněn vykonat mohou být uvedeny buď pozitivním výčtem nebo mohou být vymezeny negativně, to znamená, že budou určeny úkony, které zástupce nesmí provést. Jako další se rozlišuje plná moc presidiální, stálá, která je udělena zástupci pro veškerá jednání před Úřadem. Takové plné moci Úřad eviduje a zástupce se pak na tuto plnou moc pod určitým přiděleným číslem pouze odvolává. Pokud jde o formu plné moci, ustanovení 31 odst. 4 občanského zákoníku říká, že plná moc může být udělena ústně i písemně, popřípadě jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, že jde o udělení plné moci. Písemnou formu musí mít plná moc tam, kde sám právní úkon vyžaduje písemnou formu nebo v případě, kdy se plná moc netýká jen určitého právního úkonu. Ve správním řízení se udělení plné moci prokazuje listinou (plnou mocí jakožto jednostranným právním úkonem) nebo plnou mocí, kterou účastník řízení prohlásí do protokolu. Správní orgán může v nepochybných případech od průkazu plnou mocí upustit, ale mělo by se tak dít jen výjimečně, nejsou-li i ty nejmenší pochyby o osobě zástupce či rozsahu jeho zmocnění (ustanovení 17 odst. 4 správního řádu). Nahrazení průkazu plné moci čestným prohlášením je v řízení před Úřadem vyloučeno. Dojde-li k překročení oprávnění vyplývající z právní moci, zavazuje i toto jednání zastoupeného jen v případě, že dané překročení schválil. V zájmu právní jistoty třetích osob byla zavedena právní domněnka schválení překročení oprávnění - neoznámí-li zastoupený třetí osobě (s kterou zástupce jednal) svůj nesouhlas s daným překročením bez zbytečného 18

19 odkladu poté, kdy se o něm dozví, uvedené jednání jej zavazuje. Domněnka schválení se neuplatní, pokud by třetí osoba o překročení plné moci věděla Zánik plné moci: Plná moc zaniká, - je-li proveden úkon, na který byla omezena; - uplynutím času, na který byla omezena; - dohodou zástupce a zastoupeného; - odvoláním zastoupeného; - vypoví-li plnou moc zástupce (je však povinen ještě učinit vše, co nesnese odkladu, aby zastoupený neutrpěl újmu na svých právech); - smrtí zástupce; - smrtí zastoupeného, nevyplývá-li z plné moci něco jiného (rovněž v tomto případě je zástupce povinen učinit vše neodkladné, aby právní nástupci zastoupeného neutrpěli újmu na svých právech). Odvolá-li zastoupený udělenou plnou moc, uvědomí o tom Úřad, a v případě, že se jedná o obligatorní zastoupení, sdělí pod sankcí zastavení řízení jméno nově zvoleného zástupce, který se opět musí prokázat plnou mocí. Při zániku plné moci výpovědí také musí být u obligatorního zastoupení zvolen nový zástupce. Nezvolí-li si jej účastník řízení ani na výzvu Úřadu, bude řízení zastaveno. Na tuto skutečnost musí být účastník upozorněn již ve výše uvedené výzvě. Nedostatek plné moci je vadou řízení, která je v rámci správního řízení odstranitelná dodatečným předložením plné moci je tato vada zhojena. Nebyl-li však zástupce v koncentrovaném řízení zmocněn v otevřené lhůtě (smlouva, dohoda o plné moci nebyla v době právního úkonu zástupce uzavřena), právní úkon zástupce tedy nepředstavoval projev vůle zastoupeného. Pokud nebyl úkon zástupce výslovně účastníkem řízení (zastoupeným) schválen, je nutno na něj pohlížet jako na úkon nezmocněného jednatele a je třeba zkoumat, zda tento nezmocněný jednatel sám splňuje podmínky účastníka řízení. 3. Rozsah působnosti Úřadu Pravomoc a příslušnost Úřadu průmyslového vlastnictví je vymezena zákony, a to zejména zákony na ochranu jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví, dále pak obecnými předpisy upravujícími pravomoc a příslušnost Úřadu jako správního orgánu České republiky, popřípadě mezinárodními smlouvami. Úřad není oprávněn rozhodovat o věcech, které nejsou v rámci jeho pravomoci a příslušnosti. V pravomoci Úřadu je v rozsahu zákonného zmocnění zejména vydávat individuální správní akty, jimiž autoritativně stvrzuje, že konkrétní předmět průmyslového vlastnictví (vynález, průmyslový vzor, užitný vzor, topografie polovodičového výrobku, ochranná známka, označení původu a zeměpisné označení) splňuje zákonem stanovené podmínky pro poskytnutí ochrany. 4. Zjišťování podkladů rozhodnutí Jedním ze základních předpokladů pro uplatnění zásady zákonnosti a z ní vyplývající zásady materiální pravdy ve správním řízení je co nejúplnější a nejpřesnější zjištění skutkového podkladu, z něhož má správní orgán při svém rozhodování vycházet. Vážným nedostatkem v průběhu správního řízení by byl neúplně a nedostatečně zjištěný skutkový stav, na jehož základě Úřad rozhoduje. Správné zjištění skutkového stavu je základním předpokladem pro kvalitní rozhodování Úřadu ve správním řízení. Úřad je ex offo povinen zjistit přesně a úplně skutečný stav věci a za tím účelem si opatřit potřebné podklady pro rozhodnutí zásada objektivní (materiální) 19

20 pravdy ( 32 odst. 1 správního řádu). Kvalitní správní rozhodnutí, které obstojí v eventuálním soudním přezkumu, přispívá k právní jistotě účastníků řízení a k jejich důvěře ve spravedlivé prosazení průmyslových práv. Ve správním řízení správní orgány postupují podle správního řádu, z něhož - mimo jiné - vyplývá povinnost, stanovená v 3 odst. 4, 32 odst. 1 a 46, zjistit před vydáním rozhodnutí přesně a úplně skutečný stav věci. Přitom správní orgán není vázán jen návrhy účastníků řízení. Nedostatečně zjištěný stav může mít při případném soudním přezkumu zákonnosti správního řízení důsledek jeho nepřezkoumatelnosti pro nedostatek důvodů. Volné uvážení (správní úvaha, diskreční oprávnění) je prostor, který zákon vytváří správnímu orgánu k tomu, aby v rozsahu stanoveném zákonem rozhodl tak, aby to odpovídalo účelu zákona. Správní orgán při rozhodování nemůže užít svého diskrečního oprávnění zcela libovolně. Jeho povinností je zabývat se všemi hledisky, které zákon stanoví a opatřuje si za tímto účelem potřebné důkazy, vyvozuje z nich skutková a právní zjištění a teprve na základě zákonem stanovené povolené úvahy při respektování smyslu a účelu zákona a jeho mezí, může dospět při dodržování pravidel logického vyvozování ke konečnému rozhodnutí. Povinností správního orgánu je proto provést důkazy účastníkem navržené a ověřit tvrzení jím předestíraná. Tuto povinnost správní orgán nemá, mají-li tak být prokazovány skutečnosti pro skutkový a právní základ rozhodnutí zjevně nepotřebné nebo nadbytečné. Úřad musí dát účastníkům správního řízení příležitost, aby při zjišťování skutečného stavu věci mohli spolupůsobit a uplatnit skutečnosti a důkazy svědčící v jejich prospěch. K dokazování je možné použít všech prostředků, jimiž lze zjistit a objasnit skutečný stav věci a které jsou v souladu s právními předpisy ( 34 odst. 1 správního řádu). Na tomto místě je třeba zdůraznit požadavek legálnosti nejen samotného podkladu, ale i způsobu jeho opatření. Úřad však není vázán pouze návrhy účastníků řízení, ale naopak v souladu s inkvizičním principem správního řízení může shromažďovat důkazy potřebné pro rozhodnutí sám. Typicky se jedná o případy veřejnoprávního průzkumu v řízeních o poskytnutí ochrany jednotlivým předmětům průmyslově právní ochrany Důkazní prostředky Provádění důkazů přísluší Úřadu. Úřad sám určuje rozsah a způsob zjišťování podkladů pro rozhodnutí. Důkazy je možno provádět v průběhu správního řízení před orgánem prvního i druhého stupně až do vydání správního rozhodnutí. Nesplnění povinnosti účastníka řízení navrhnout na podporu svých tvrzení důkazy nezbavuje Úřad povinnosti zjistit skutečnosti potřebné pro rozhodnutí. Úřad je povinen hodnotit důkazy podle své úvahy (správní uvážení v mezích, které připouští právní předpis), a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti. Tato zásada volného hodnocení důkazů znamená, že závěr, který Úřad na základě provedených důkazů učiní ve vztahu k tvrzením účastníků řízení, je výsledkem jeho myšlenkového postupu a přesvědčení. Hodnocení důkazů musí být obsaženo v odůvodnění rozhodnutí. Tvoří-li podklad pro rozhodnutí více důkazů, které jsou ve vzájemném rozporu, nelze přihlédnout pouze k některým, aniž by se v odůvodnění rozhodnutí uvedlo, proč byly jiné důkazy odmítnuty. V odůvodnění je také třeba uvést důvody, proč nebyly některé důkazy vůbec provedeny. Úřad není povinen, dříve než o věci rozhodne, sdělit účastníku důvody, o něž hodlá své rozhodnutí opřít. Správní řád uvádí demonstrativně jako důkazy výslech svědků, znalecké posudky, listiny a ohledání. Úřad tedy může použít i jiné důkazy, než které jsou uvedeny v právní předpise. Důkazem je nepochybně i např. a) fotodokumentace, fotokopie b) audio či videozáznam či DVD 20

METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví

METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLATNICTVÍ Praha 2006 ISBN: 80-7282-051-6 Legenda: ČÁST A ČÁST B ČÁST C ČÁST D ČÁST E ČÁST F ČÁST G1 ČÁST G2 ČÁST H OBECNÁ

Více

(3) Na přihlášce Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") vyznačí datum jejího podání a přidělí jí číslo spisu.

(3) Na přihlášce Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) vyznačí datum jejího podání a přidělí jí číslo spisu. 97/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. února 2004 k provedení zákona o ochranných známkách Úřad průmyslového vlastnictví stanoví podle 53 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002

Více

METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLATNICTVÍ. Praha 2010

METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLATNICTVÍ. Praha 2010 METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLATNICTVÍ Praha 2010 ISBN: 80-7282-051-6 Legenda: ČÁST A OBECNÁ ČÁST ČÁST B VYNÁLEZY A DODATKOVÁ OCHRANNÁ OSVĚDČENÍ ČÁST

Více

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 286/2009 Sb. 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Změna: 286/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 396/2012 Sb. Parlament se usnesl

Více

ČÁST A. Metodické pokyny - OBECNÁ ČÁST

ČÁST A. Metodické pokyny - OBECNÁ ČÁST ČÁST A Metodické pokyny - OBECNÁ ČÁST Obsah a ČÁST A ČÁST A - OBECNÁ ČÁST OBSAH 1. Právní prostředí řízení... 1 1.1 Správní řízení.... 1 1.2 Účastníci řízení... 2 1.2.1 Účastníci řízení podle zvláštních

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost V. Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka. Pro insolvenční

Více

ČÁST F ČÁST F - OCHRANNÉ ZNÁMKY

ČÁST F ČÁST F - OCHRANNÉ ZNÁMKY ČÁST F - OCHRANNÉ ZNÁMKY OBSAH ZVLÁŠTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH 3 1. Zahájení správního řízení ve věci ochranných známek 4 1.1 Podání ve věci 4 1.2 Forma podání 4 1.3 Doručování 5 2. Postup

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

550/1990 Sb. VYHLÁŠKA Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů

550/1990 Sb. VYHLÁŠKA Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů 550/1990 Sb. VYHLÁŠKA Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů Federální úřad pro vynálezy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

ČÁST A - OBECNÁ ČÁST OBSAH

ČÁST A - OBECNÁ ČÁST OBSAH Obsah a ČÁST A ČÁST A - OBECNÁ ČÁST OBSAH 1. Právní prostředí řízení... 1 1.1 Správní řízení.... 1 1.2 Účastníci řízení... 2 1.2.1 Účastníci řízení podle zvláštních předpisů... 2 1.2.2 Právní nástupnictví...

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Obec Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice Směrnice č.1/2009 ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Úvodní ustanovení:

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ 216/1994 Sb. ZÁKON ze dne 1. listopadu 1994 o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Změna: 245/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 466/2011 Sb. Změna: 19/2012 Sb. Parlament se

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

Pojem likvidace, její zahájení

Pojem likvidace, její zahájení Pojem likvidace, její zahájení Likvidace je proces, jehož cílem je vypořádání majetkových poměrů společnosti. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena. Vstup do likvidace se zapisuje

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb. zákona č. 49/1973 Sb. (úplné znění č. 16/1973 Sb.), zákona č. 0/1975 Sb., zákona 133/198 Sb. (úplné znění

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. q) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741 V Praze dne 22.05.2014 Čj.: 78850/2014-510000-42.1 Vyřizuje/telefon: Krumlová/281004258 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Shora

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce

31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce PŘÍLOHA II 4. PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ C. PRÁVA K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ I. OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČENSTVÍ 31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství

Více

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost V. ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve

Více

správní řád Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

správní řád Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 500/2004 Sb. správní řád ZÁKON ze dne 24. června 2004 správní řád Změna: 413/2005 Sb. Změna: 384/2008 Sb. Změna: 7/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, 130 00, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, 130 00, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, 130 00, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 vydává v souladu s ustanovením 11 a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

a které umožňují rozebrání a nové sestavení výrobku,

a které umožňují rozebrání a nové sestavení výrobku, Zákon č. 207/2000 Sb., ze dne 21. června 2000, o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, ve

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část první. Základní ustanovení I. Obchodní firma a sídlo bytového družstva 1. Obchodní firma bytového družstva zní: Bytové družstvo Seidlova 2. Sídlem bytového družstva je: Praha

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j.

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. SPU 016519/2014 Informace jsou metodickým nástrojem řízení organizačních jednotek

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí v roce 2014 JUDr. Eva Barešová Český úřad zeměměřický a katastrální 17. května 2012 Nemovité věci (ne nemovitosti) Nemovité věci ( pozemky a 498 odst. 1)

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 (dále jen Družstvo ) Zdeněk Stránský, advokát ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Mgr. Hana Mátlová www.notarmatlova.cz kancelář: Hlavní třída 12/5, Šumperk tel./fax.: +420 583 210 800 mobil: +420 775 709 424; +420 775 709 425 e-mail: sumperk@notarmatlova.cz; praha@notarmatlova.cz STEJNOPIS

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Likvidace. Co je to likvidace? Kdy musí být provedena likvidace? 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu

Likvidace. Co je to likvidace? Kdy musí být provedena likvidace? 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Likvidace 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Co je to likvidace? Likvidace = právem upravený postup pro vyrovnání závazků společnosti s věřiteli a dlužníky před výmazem společnosti z obchodního

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY -práva účastníků řízení -počítání času -nečinnost správního orgánu -náležitosti odvolání -přezkum rozhodnutí, stížnost PRÁVA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ, JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU (

Více

ZÁKON. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ. Změna insolvenčního zákona. Čl. I

ZÁKON. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ. Změna insolvenčního zákona. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Disciplinární řád upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků a ukládání sankcí studentům Vysoké školy ekonomie a managementu. Disciplinární

Více

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. r) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 16.6.2009 Úřední věstník Evropské unie L 152/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 469/2009

Více

ČÁST A ČÁST A - OBECNÁ ČÁST

ČÁST A ČÁST A - OBECNÁ ČÁST ČÁST A - OBECNÁ ČÁST OBSAH 1. Právní prostředí řízení 4 1.1 Správní řízení 4 ČÁST A 2 5 1.2 Účastníci řízení 5 1.2.1 Účastníci řízení podle zvláštních předpisů 5 1.2.2 Právní nástupnictví 6 1.3 Zastupování

Více

PROCESNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

PROCESNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY PROCESNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení 1. Tento Procesní řád FAČR (dále tento řád ) upravuje řízení před orgány Fotbalové asociace České republiky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 31. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j. 28/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.

Více

CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200

CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200 CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200 Číslo jednací: 22892/2010-086100-021 Datum: 23.9.2010 Kontaktní osoba: Svoboda/220 Adresáti rozhodnutí: Dlužník

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

Práva průmyslová VI. DALŠÍ PRÁVA OCHRANA TOPOGRAFIÍ POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ. Resumé. Resumé. Právní úprava

Práva průmyslová VI. DALŠÍ PRÁVA OCHRANA TOPOGRAFIÍ POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ. Resumé. Resumé. Právní úprava Práva průmyslová VI. DALŠÍ PRÁVA Resumé OCHRANA TOPOGRAFIÍ POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ V polovodičovém průmyslu je pro vyrobení integrovaného obvodu s požadovanou funkcí základním řešením rozmístění obvodových

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo OSOBNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Od kdy má fyzická osoba právní osobnost? a) ode dne 18. narozenin b) od prvního dne po 18. narozeninách c) od narození d) ode dne 15. narozenin 2. Kdy se člověk stane

Více

Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků. Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s.

Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků. Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s. Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s. Okruh účastníků územního řízení ( 85 SZ) žadatel obec osoby s vlastnickým či jinými

Více

Věstník ČNB částka 4/2011 ze dne 28. dubna 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. dubna 2011

Věstník ČNB částka 4/2011 ze dne 28. dubna 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. dubna 2011 Třídící znak 2 0 5 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. dubna 2011 o registraci zastoupení zahraničních bank a finančních institucí vykonávajících bankovní činnost Česká národní banka

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Postup sanace DIAGNÓZA

Postup sanace DIAGNÓZA Sanace Reaguje na krizi podniku a lze ji chápat jako soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy. Postup sanace

Více

Podmínky přeshraničního započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele v insolvenčním řízení (národní a komunitární aspekty)

Podmínky přeshraničního započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele v insolvenčním řízení (národní a komunitární aspekty) Konečně je třeba vyzdvihnout rovněž zákonnou precizaci definice a úpravy tzv. neúčinných právních úkonů, tedy těch, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Konkurzní právo Tematický celek číslo 1 Konkurz, subjekty, účastníci, konkurzní podstata Tematický celek je věnován vysvětlení pojmu konkurz, významu a

Více

Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. 7

Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 za okres Zlín v katastru Petrůvka u Slavičína Datum vyhlášení kola : 11.6.2007 Poslední den podání žádosti o nabídnuté pozemky : 11.7.2007

Více

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1 Stanovy Bytového družstva Toruňská ČÁST PRVNÍ Článek 1 1. Bytové družstvo Toruňská je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Bytové družstvo

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou

Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou Rada hlavního města Prahy plnící úkoly zřizovatele příspěvkových organizací podle 68 odst. 2

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008)

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008) 455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008) Změna: 600/1992 Sb., od 1.1.1993-591/1992 Sb. Změna: 231/1992 Sb. Změna: 273/1993 Sb. Změna: 303/1993

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. o) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas

Více

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016 523 ZÁKON České národní rady ze dne 20. října 1992 o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona

Více

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ 173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů Změna: 377/2005 Sb.

Více