METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví"

Transkript

1 METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLATNICTVÍ Praha 2006

2 ISBN:

3 Legenda: ČÁST A ČÁST B ČÁST C ČÁST D ČÁST E ČÁST F ČÁST G1 ČÁST G2 ČÁST H OBECNÁ ČÁST VYNÁLEZY A DODATKOVÁ OCHRANNÁ OSVĚDČENÍ UŽITNÉ VZORY TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ PRŮMYSLOVÉ VZORY OCHRANNÉ ZNÁMKY SPORNÁ ŘÍZENÍ (ve věci patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů) SPORNÁ ŘÍZENÍ (ve věci ochranných známek) OPRAVNÁ ŘÍZENÍ

4 Obsah a ČÁST A - H METODICKÉ POKYNY PRO ŘÍZENÍ PŘED ÚŘADEM PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ČÁST A - OBECNÁ ČÁST 1. Právní prostředí řízení Správní řízení Účastníci řízení Účastníci řízení podle zvláštních předpisů Právní nástupnictví Zastupování Povinné zastoupení Dobrovolné zastoupení Vedení řízení a úkony Úřadu Vyloučení úředních osob Úřadu z projednání věci Jednací jazyk Ústní jednání Protokol Zahájení správního řízení Podání účastníka řízení Zahájení řízení z moci úřední Spis Lhůty Prodloužení lhůty Prominutí zmeškání lhůty Počítání času Roční lhůta Měsíční lhůta Denní lhůta Doručování Doručování fyzickým osobám Doručování právnickým osobám Fikce doručení Doručení veřejnou vyhláškou Zjišťování podkladů rozhodnutí Důkazní prostředky Listiny Znalci Svědci Ohledání Čestné prohlášení... 23

5 ČÁST A - H b Obsah 5.2 Hodnocení dokladů jiného orgánu Věrohodnost dokladů Nečitelná kopie dokumentů Ukončení řízení Rozhodnutí - obsah, forma, náležitosti Rozhodnutí Usnesení Příkaz Vydání dokladu Náležitosti rozhodnutí Doložka právní moci nebo vykonatelnosti Nicotnost rozhodnutí Zastavení řízení Opravná rozhodnutí Náklady řízení Poplatky Osvobození od poplatků Vyřizování stížností Vliv prohlášení konkursu na správní řízení před Úřadem Účinky prohlášení konkursu na majetek úpadce rozhodné pro řízení Úřadem Význam zahrnutí majetku třetích osob (průmyslových práv) do konkursní podstaty pro řízení před Úřadem probíhající o těchto právech Řízení před Úřadem, která se ze zákona přerušují Závazný postup pro úřední osoby Úřadu v případě prohlášení konkursu na majetek vlastníka (majitele) průmyslového práva Pro případné žádosti o pokračování v řízení před Úřadem platí následující zásady Pro postup úředních osob Úřadu v případě prohlášení konkursu v níže uvedených případech platí následující zásady Dispoziční oprávnění úpadce k předmětům průmyslového vlastnictví před prohlášením konkursu Pro případné dispozice s předměty průmyslového vlastnictví v případech uvedených v 15 zákona o konkursu a vyrovnání platí následující zásady Zásady týkající se dispozic s předměty průmyslového vlastnictví úpadcem po prohlášení konkursu Právní vztahy s cizím prvkem... 38

6 Obsah c ČÁST A - H ČÁST B - VYNÁLEZY A DODATKOVÁ OCHRANNÁ OSVĚDČENÍ Kapitola I Právní předpisy upravující řízení o přihláškách vynálezů a dodatkových ochranných osvědčení... 1 Všeobecné požadavky na přihlášku vynálezu; předběžný průzkum 1. Všeobecné požadavky na přihlášku vynálezu Přihlašovací formulář - žádost o udělení patentu Podlohy přihlášky vynálezu Podání přihlášky vynálezu Úřední osoba Mezinárodní přihlášky podávané podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) Utajované přihlášky Jiná podání Předběžný průzkum přihlášky vynálezu Vyloučení předmětů zjevně nepatentovatelných Odstranění zjevných formálních vad Doklady Biologický materiál Popis, anotace a výkresy Používání zkratek, firemních názvů a obchodních označení Podpisy jako nutná podmínka (na vedlejším vyhotovení) Podklady pro zveřejnění Zatřídění předmětu přihlášky vynálezu Kapitola II Zveřejnění přihlášky vynálezu 1. Zveřejnění přihlášky vynálezu Dřívější zveřejnění Na žádost přihlašovatele podanou písemně a po zaplacení příslušného správního poplatku Před uplynutím 18 měsíců, počítáno od práva přednosti, byl-li již na přihlášku vynálezu udělen patent Zveřejnění mezinárodní přihlášky, která vstoupila do národní fáze cestou PCT Technická příprava zveřejnění přihlášky vynálezu Průzkumový pracovník Referenti Oddělení rejstříků Připomínky k patentovatelnosti předmětu zveřejněné přihlášky vynálezu... 22

7 ČÁST A - H d Obsah Kapitola III Úplný průzkum přihlášky vynálezu 1. Podmínky, jejichž nesplnění má za následek zamítnutí přihlášky vynálezu Patentovatelnost vynálezů Předmět ochrany Novost Vynálezecká činnost Průmyslová využitelnost Výluky z patentovatelnosti Jasnost a úplnost popisu vynálezu Přípustné změny v přihlášce vynálezu a změny jdoucí nad rámec původního podání Podmínky, jejichž nesplnění má za následek zastavení řízení o přihlášce vynálezu Jednotnost vynálezu Jeden vynález v přihlášce vynálezu Skupina vynálezů v jedné přihlášce Vynálezy různých kategorií Vynálezy stejných kategorií Stejné předměty Různé předměty Různé kombinace vynálezů Nároky se znaky s účinky vzájemného působení (interaktivní účinky) Význam známého stavu techniky na posuzování jednotnosti Vyloučené přihlášky vynálezů Požadavky na přihlášku vynálezu Žádost o udělení patentu Popis vynálezu Patentové nároky a kategorie vynálezu Patentové nároky Kategorie vynálezu Výkresy Anotace Zahájení úplného průzkumu První zpráva o úplném průzkumu Druhá zpráva o úplném průzkumu Osobní projednání přihlášky vynálezu Závěry úplného průzkumu Zamítnutí přihlášky vynálezu Zastavení řízení o přihlášce vynálezu Udělení patentu Technická příprava udělení patentu po ukončeném průzkumu... 51

8 Obsah e ČÁST A - H 5. Obecné povinnosti jednotlivých funkcí v oblasti řízení o přihláškách Podpisová oprávnění Poplatky Licenční smlouvy Provedení změn základních údajů v rejstřících Přílohy: I. Pokyny pro úpravu podloh přihlášek pro tisk II. Řecká abeceda III. Veličiny a jednotky Moduly Kapitola IV Dodatková ochranná osvědčení pro léčiva a přípravky na ochranu rostlin dále jen SPC) 1. Žádost o udělení SPC Zveřejnění žádosti o udělení SPC Průzkum způsobilosti k udělení SPC Závěry průzkumu způsobilosti k udělení SPC Zamítnutí žádosti o udělení SPC Zastavení řízení o žádosti o udělení SPC Udělení SPC Zveřejnění rozhodnutí ve Věstníku ČÁST C - UŽITNÉ VZORY 1. Právní předpisy upravující řízení o přihláškách užitných vzorů Podání přihlášky užitného vzoru Určení průzkumového pracovníka (oprávněné úřední osoby) Průzkum způsobilosti k zápisu přihlášky užitného vzoru Vyloučení předmětů zjevně neschopných ochrany Nespadá do demonstrativního výčtu předmětů, které se samy o sobě nepovažují za technická řešení Nespadá do výluk Zjevně není průmyslově využitelné Závěr k zápisné způsobilosti Odstranění nejednotnosti Odstranění zjevných formálních vad Podklady pro zápis a zveřejnění... 5

9 ČÁST A - H f Obsah 4. Formální požadavky na přihlášku užitného vzoru Žádost o zápis užitného vzoru do rejstříku Popis technického řešení Nároky na ochranu Výkresy Všeobecné požadavky na podlohy přihlášky užitného vzoru Přílohy přihlášky užitného vzoru, jejichž nepředložení či vady mají různé účinky Plná moc pro zástupce přihlašovatele Doklad o právu přednosti podle mezinárodní smlouvy (prioritní doklad) Institut odbočení Řízení o přihlášce užitného vzoru při odbočení Doklad o nabytí práva na užitný vzor Osobní projednání přihlášky užitného vzoru Závěry průzkumu způsobilosti k zápisu užitného vzoru Zamítnutí přihlášky užitného vzoru Zastavení řízení o přihlášce užitného vzoru Zápis užitného vzoru do rejstříku Technická příprava zápisu užitného vzoru do rejstříku Všeobecné zásady řízení Lhůty Lhůty zákonné Lhůty úřední Prominutí zmeškání lhůty ČÁST D - TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ 1. Právní předpisy upravující řízení o přihláškách topografií polovodičových výrobků Vstupní řízení o přihlášce topografie polovodičového výrobku (dále jen přihláška topografie) Postup při podání přihlášky topografie Průzkumový pracovník Formální požadavky na přihlášku topografie Žádost o zápis do rejstříku topografií Podklady umožňující identifikaci topografie Přílohy přihlášky topografie Průzkum způsobilosti topografie k zápisu do rejstříku topografií Vyloučení předmětů zjevně neschopných ochrany... 5

10 Obsah g ČÁST A - H 4.2 Odstranění zjevných formálních vad Podmínky pro uplatnění práva na ochranu a pro vznik ochrany Zápis topografie do rejstříku topografií polovodičových výrobků Všeobecné zásady řízení Lhůty... 9 ČÁST E - PRŮMYSLOVÉ VZORY 1. Právní předpisy upravující řízení o přihláškách průmyslových vzorů Interní Metodické pokyny Úřadu průmyslového vlastnictví Úvodní fáze řízení o přihlášce průmyslového vzoru Přijetí a zaevidování přihlášky průmyslového vzoru do rejstříku přihlášek a právo přednosti První kontrola zaplacení přihlašovacího poplatku za přihlášku průmyslového vzoru poplatkovým referátem oddělení vstupního a poplatkového Převzetí přihlášky průmyslového vzoru oddělením průmyslových vzorů a mimořádné zahájení průzkumu, stanovení data podání přihlášky Zastavení řízení o přihláškách průmyslových vzorů, u kterých nebyl zaplacen přihlašovací poplatek Postup u přihlášek podaných faxem nebo em bez zaručeného elektronického podpisu Průzkum přihlášky průmyslového vzoru Skutečnosti, které mají za následek zamítnutí přihlášky průmyslového vzoru Průmyslový vzor způsobilý ochrany: podmínky ochrany, hodnocení způsobilosti průmyslového vzoru k zápisu, pokud obsahuje znaky dané technickou funkcí nebo znaky vzájemného propojení Předmět ochrany - pojmová podmínka průmyslového vzoru Vzhled výrobku nebo jeho části Výrobek a část výrobku Novost a individuální povaha průmyslového vzoru Novost průmyslového vzoru Právo přednosti Zpřístupnění průmyslového vzoru veřejnosti Individuální povaha průmyslového vzoru Zápisná nezpůsobilost průmyslového vzoru Rozpor s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy Starší právo Skutečnosti, které mají za následek zastavení řízení o přihlášce průmyslového vzoru Druhové omezení průmyslových vzorů, které smí být obsaženy v jedné hromadné přihlášce průmyslového vzoru Formální požadavky na přihlášku průmyslového vzoru Žádost o zápis průmyslového vzoru do rejstříku... 19

11 ČÁST A - H h Obsah Údaje o přihlašovateli průmyslového vzoru Vyobrazení průmyslového vzoru Věcný obsah vyobrazení průmyslového vzoru Technické a formální náležitosti vyobrazení průmyslového vzoru Název průmyslového vzoru Určení výrobku, v němž je průmyslový vzor ztělesněn nebo na němž je aplikován Zatřídění podle mezinárodního třídění průmyslových vzorů Jméno a příjmení původce průmyslového vzoru, popřípadě prohlášení přihlašovatele, že původce se vzdává práva být uveden Popis vysvětlující vyobrazení průmyslového vzoru Seznam průmyslových vzorů, o jejichž zápis se v hromadné přihlášce průmyslového vzoru žádá Přílohy přihlášky průmyslového vzoru, jejichž nepředložení či vady mají různé účinky Plná moc pro zástupce přihlašovatele průmyslového vzoru Doklad o právu přednosti podle mezinárodní smlouvy (prioritní doklad) Doklad o právu podat přihlášku průmyslového vzoru Vlastní procedura průzkumu přihlášky průmyslového vzoru Zahájení průzkumu přihlášky průmyslového vzoru Zpráva o průzkumu přihlášky průmyslového vzoru - obecné zásady První zpráva o průzkumu přihlášky průmyslového vzoru Druhá zpráva o průzkumu přihlášky průmyslového vzoru Osobní projednání přihlášky průmyslového vzoru Závěry průzkumu přihlášky průmyslového vzoru Zamítnutí přihlášky průmyslového vzoru Zastavení řízení o přihlášce průmyslového vzoru Zápis průmyslového vzoru do rejstříku průmyslových vzorů Technická příprava zápisu průmyslového vzoru do rejstříku, vydání osvědčení o zápisu průmyslového vzoru do rejstříku, zveřejnění průmyslového vzoru, případný odklad zveřejnění průmyslového vzoru, oznámení zápisu průmyslového vzoru ve Věstníku a konečná kontrola spisu na závěr řízení o přihlášce průmyslového vzoru Zveřejnění a odložené zveřejnění zapsaného průmyslového vzoru a jim odpovídající oznámení zápisu průmyslového vzoru ve Věstníku Úřadu Postup Úřadu v případě, když není znám účastník řízení nebo jeho pobyt Autoremedura ČÁST F - OCHRANNÉ ZNÁMKY Zvláštní právní předpisy o ochranných známkách Zahájení správního řízení ve věci ochranných známek Podání ve věci... 2

12 Obsah i ČÁST A - H 1.2 Forma podání Doručování Postup při řízení o zápisu ochranné známky Podání přihlášky s žádostí o zápis ochranné známky Formální průzkum náležitostí přihlášky Povinné náležitosti přihlášky - přiznání práva přednosti Správní poplatek za podání přihlášky ochranné známky Další formální náležitosti přihlášky - průzkum Kolektivní ochranná známka Věcný průzkum přihlašovaného označení Absolutní důvody pro odmítnutí ochrany přihlašovaného označení - 4 zákona Vybočení z legální definice ochranné známky Nedostatek rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení Tvar výrobku Veřejný pořádek, dobré mravy Klamavá označení Označení lihovin a vín obsahující zeměpisný údaj Označení požívající ochrany podle článku 6 ter PUÚ a jiné znaky než uvedené v článku 6 ter vyhrazené veřejným zájmem Znaky vysoké symbolické hodnoty Označení, jehož užívání se příčí ustanovení jiného právního předpisu Přihláška ochranné známky podaná nikoliv v dobré víře Relativní důvody pro odmítnutí ochrany přihlašovaného označení - 6 a 22 odst Shodná označení Prvky starší ochranné známky, které by mohly vést k záměně Úkony v rámci věcného průzkumu přihlašovaného označení, zamítnutí přihlášky Úkony průzkumového pracovníka v případě podání rozkladu, autoremedura Ukončení průzkumu - Zveřejnění přihlášky ochranné známky Zápis ochranné známky Připomínky Další podání týkající se přihlášek a zapsaných ochranných známek Podání týkající se přihlášek ochranných známek Žádost o rozdělení přihlášky ochranné známky Žádost o zpětvzetí přihlášky ochranné známky podle ustanovení 27 odst. 3 zákona Žádost o vydání prioritního dokladu Žádost o omezení seznamu výrobků a služeb podle ustanovení 27 odst. 4 zákona Podání týkající se přihlášek a zapsaných ochranných známek Žádost o zápis změny vlastníka (přihlašovatele) podle ustanovení 15 a 16 zákona Žádost o zápis změny vlastníka (přihlašovatele) jen pro část výrobků a služeb Žádost o zápis změny údajů o vlastníku (přihlašovateli) ochranné známky, úprava ochranné známky (přihlášky) Žádost o ustanovení nebo zrušení zástupce nebo o změnu údajů o zástupci... 22

13 ČÁST A - H j Obsah Žádost o zápis změny týkající se členů, společníků či účastníků sdružení u kolektivní ochranné známky (přihlášky) podle ustanovení 37 odst. 2 zákona Žádost o mezinárodní zápis Žádost o prodloužení lhůty Žádost o prominutí zmeškání lhůty podle ustanovení 43 zákona Ostatní podání, urgence apod Obnova řízení a přezkumné řízení Žádost o provedení úřední opravy Podání týkající se zapsaných ochranných známek Žádost o obnovu ochranné známky Žádost o zápis licenční smlouvy Žádost o vyznačení ukončení platnosti licenční smlouvy Žádost o vyznačení ukončení platnosti licenční smlouvy u nabyvatele licence Žádost o zápis změny v licenční smlouvě Žádost o zápis jiných práv k ochranné známce Žádost o vyznačení ukončení platnosti smlouvy u zástavního věřitele Žádost o vyznačení ukončení platnosti smlouvy o zástavě Vzdání se práv k ochranné známce podle 30 odst.1 zákona Omezení rozsahu ochrany ve vztahu k určitému prvku (tzv. disclaimer) Žádost o úplný nebo částečný výpis z rejstříku Žádost o vydání osvědčení, případně opisu osvědčení Řízení o mezinárodních ochranných známkách Řízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek přihlašovatelů z České republiky Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky Žádosti o další úkony týkající se mezinárodní ochranné známky a o zápis změn v mezinárodním rejstříku ochranných známek podle ustanovení 47 zákona Řízení o mezinárodních ochranných známkách přihlašovaných pro Českou republiku Žádost o zápis licenční smlouvy k mezinárodní ochranné známce Přihláška ochranné známky Společenství Přeměna na přihlášku národní ochranné známky ČÁST G1 - SPORNÁ ŘÍZENÍ (ve věci patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů) 1. Zrušení patentu, resp. dodatkového osvědčení (SCP) Zrušení patentu Důvody, pro které lze patent zrušit Návrh na zrušení Náležitosti návrhu Řízení o návrhu Spolupráce s patentovým odborem... 3

14 Obsah k ČÁST A - H Ústní jednání Rozhodnutí o návrhu Zrušení dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin Výmaz užitného vzoru z rejstříku Důvody, pro které lze užitný vzor vymazat z rejstříku Návrh na výmaz Náležitosti návrhu Řízení o návrhu Spolupráce s patentovým odborem Ústní jednání Rozhodnutí o návrhu Výmaz průmyslového vzoru z rejstříku Důvody, pro které lze zapsaný průmyslový vzor vymazat z rejstříku Návrh na výmaz Náležitosti návrhu Řízení o návrhu Ústní jednání Rozhodnutí o návrhu Určovací řízení u patentů, resp. užitných vzorů Určovací řízení u patentů Výklad rozsahu ochrany Druhy patentových nároků z hlediska jejich vlivu na rozsah ochrany Doslovný, extenzivní a restriktivní výklad rozsahu ochrany Žádost o určení Náležitosti žádosti Řízení o žádosti Spolupráce s patentovým odborem Ústní jednání Rozhodnutí o žádosti Určovací řízení u užitných vzorů ČÁST G2 - SPORNÁ ŘÍZENÍ (ve věci ochranných známek) 1. Námitky proti zápisu ochranné známky do rejstříku Podání námitek Náležitosti námitek Lhůta k podání námitek Správní poplatek za podání námitek Oprávněné osoby a důvody k podání námitek Postup při řízení o námitkách Přípravná fáze... 3

15 ČÁST A - H l Obsah Souběh námitek a připomínek Rozhodovací fáze Základní kritéria podobnosti označení Kritéria všeobecné známosti a dobrého jména namítané ochranné známky Všeobecně známá známka Známka s dobrým jménem Společné zásady pro posuzování dobrého jména a všeobecné známosti známky Připomínky proti zápisu ochranné známky do rejstříku Podání připomínek Náležitosti připomínek Lhůta k podání připomínek Správní poplatek za podání připomínek Oprávněné osoby k podání připomínek Odůvodnění připomínek Postup při řízení o připomínkách Přípravná fáze Souběh připomínek a námitek Rozhodovací fáze Řízení o zrušení ochranné známky Podání návrhu na zrušení ochranné známky Náležitosti návrhu na zrušení Lhůta k podání návrhu na zrušení ochranné známky Správní poplatek za podání návrhu na zrušení ochranné známky Oprávněné osoby k podání návrhu na zrušení ochranné známky Postup při řízení o návrhu na zrušení ochranné známky Přípravná fáze Rozhodovací fáze Důvody pro zrušení ochranné známky Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou Řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou Podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou Náležitosti návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou Lhůta k podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou Správní poplatek za podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou Oprávněné osoby k podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou Postup při řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou Přípravná fáze Rozhodovací fáze... 21

16 Obsah m ČÁST A - H 4.4 Důvody pro prohlášení ochranné známky za neplatnou Společné zásady pro řízení o námitkách a pro řízení o zrušení ochranné známky a prohlášení ochranné známky za neplatnou Náležitosti rozhodnutí Vydání rozhodnutí a nabytí právní moci rozhodnutí Zapisování údajů v databázi Povinné zastoupení v řízení o námitkách a návrzích Překážky postupu řízení Řízení závislá na výsledku řízení o prioritně starších namítaných přihlášek Řízení závislá na výsledku řízení o zrušení namítané ochranné známky a řízení o prohlášení namítané ochranné známky za neplatnou u prioritně starších ochranných známek Řízení závislá na výsledcích řízení o mimořádných opravných prostředcích Řízení závislá na výsledcích soudních řízení ČÁST H - OPRAVNÁ ŘÍZENÍ 1. Působnost správního řádu a obecná ustanovení Skenování podání v opravných řízeních Rozklad a řízení o rozkladu Zásada dvouinstančnosti řízení Nepřípustnost rozkladu Osoba oprávněná podat rozklad Zastoupení účastníka řízení Lhůta pro podání rozkladu Zmeškání lhůty k podání rozkladu Náležitosti rozkladu Forma rozkladu Zahájení řízení o rozkladu Účinky podání rozkladu Zpětvzetí rozkladu Zpoplatnění podání rozkladu Kauce Průběh řízení o rozkladu Úkony oddělení vstupního a poplatkového Rozhodování o rozkladu formou autoremedury Předání spisu odboru odvolacímu Ustavení komise Vyloučení zaměstnanců Úřadu z projednávání rozkladu Lhůta k vypracování návrhu rozhodnutí Posouzení rozkladu v přípravném řízení... 9

17 ČÁST A - H n Obsah Výzva k odstranění nedostatků podaného rozkladu Výzva k vyjádření se k rozkladu ostatními účastníky řízení Zastavení řízení o rozkladu Zamítnutí opožděného rozkladu Posouzení rozkladu z hlediska obnovy řízení, přezkumného řízení či nového rozhodnutí dle 101 správního řádu Přezkoumání napadeného rozhodnutí v opravném řízení Vypracování návrhu rozhodnutí Součinnost členů komise Jednání komise Jednání komise za přítomnosti účastníků řízení Protokol o jednání komise Hlasování komise Protokol o hlasování komise Záznam do databází Předání spisu řediteli odboru odvolacího Předložení spisu předsedovi Úřadu Odvolání proti výzvě k zaplacení správního poplatku Lhůta k podání odvolání Odkladný účinek odvolání Forma odvolání Náležitosti odvolání Zpětvzetí odvolání Rozhodnutí o odvolání orgánem prvého stupně řízení Rozhodování odvolacího orgánu Forma rozhodnutí o odvolání Přezkumné řízení Výjimky Lhůta Zahájení řízení Příslušnost k přezkoumání Průběh přezkumného řízení Zkrácené přezkumné řízení Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení Obnova řízení Řízení o obnově řízení Důvody obnovy řízení Příslušnost k řízení Žádost o obnovu řízení Zahájení řízení ex offo Ochrana ostatních účastníků řízení Účinky rozhodnutí o obnově řízení a jeho oznámení Nové řízení... 20

18 Obsah o ČÁST A - H Příslušnost k řízení Průběh nového řízení Účinky nového rozhodnutí Nové rozhodnutí dle ustanovení 101 spr. řádu Důvody nového rozhodnutí Příslušnost k řízení Zahájení na základě žádosti a zahájení z moci úřední Průběh nového řízení Účinky nového rozhodnutí... 21

Obsah. Úvod Seznam použitých zkratek

Obsah. Úvod Seznam použitých zkratek Úvod Seznam použitých zkratek V XVII Část první. Sbírka judikatury Evropského soudního dvora 1 K patentovatelnosti biotechnologického materiálu 1 K užití ochranných známek jako klíčových slov na internetu

Více

Témata závěrečných odborných prací

Témata závěrečných odborných prací Institut průmyslověprávní výchovy Témata závěrečných odborných prací pro školní rok 2015/2016 Ing. Vladimír Kloz, BBA Nový občanský zákoník a jeho vliv na vybraná řízení vedená před ÚPV, zejména se zaměřením

Více

ČÁST D ČÁST D - TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ

ČÁST D ČÁST D - TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ ČÁST D - TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ OBSAH 1. Právní předpisy upravující řízení o přihláškách topografií polovodičových výrobků 2 2. Vstupní řízení o přihlášce topografie polovodičového výrobku 2

Více

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Praktická doporučení pro podávání přihlášek UV a PVz, a pro postup při určovacích a výmazovýchřízeních Ochrana technického řešení užitným

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY 441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech

Více

Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce

Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce Seminář Ochrana duševního vlastnictví Vodňany 21.3.2012 Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o.

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Databáze ochranných známek

Databáze ochranných známek Úřad Průmyslového Vlastnictví Česká republika WWW.UPV.CZ Databáze ochranných známek Úvod do teorie ochranných známek Databáze ochranných známek Moravská zemská knihovna, Brno 3. června 2015 Úřad Průmyslového

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

207/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2000 ČÁST PRVNÍ

207/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2000 ČÁST PRVNÍ 207/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2000 o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů Změna:

Více

Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16

Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16 Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16 ŘP Patent/užitný vzor Václav Převrátil 2. semestr (16+4/ zkouška) - Náležitosti přihlášky - Průzkum přihlášky vynálezu - Průzkum přihlášky užitného vzoru - Specifika

Více

Příručka. Ochrana duševního vlastnictví

Příručka. Ochrana duševního vlastnictví Příručka Ochrana duševního vlastnictví str. 3 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ OBSAH 1. Úvod 2 2. Systém ochrany duševního vlastnictví v České republice 2 3. Mezinárodní spolupráce 2 4. Význam ochrany průmyslového

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

rozhodování ve správním řízení střední škola Seč 22. 11. 2013 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. m.puskinova@seznam.cz

rozhodování ve správním řízení střední škola Seč 22. 11. 2013 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. m.puskinova@seznam.cz rozhodování ve správním řízení střední škola Seč 22. 11. 2013 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. m.puskinova@seznam.cz Právní předpisy, výklady, novelizace Rozhodování ve správním řízení, charakteristika

Více

OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi)

OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi) OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi) Mgr. Jana Burešová Osnova 1. Cíl, metodika a teoreticko - právní východiska 2. Klíčové pojmy 3. Ochranné známky 4. Ochrana známek 5. Registrace ochranné známky 1. Cíl, metodika

Více

Část O - Obecná část

Část O - Obecná část Část O - Obecná část 1. Právní prostředí řízení... 3 2. Zahájení správního řízení... 3 2. 1. Zahájení řízení z moci úřední... 4 2. 2. Spis... 4 2. 3. Vyloučení pracovníků Úřadu z projednání věci... 5 2.

Více

Právo průmyslového vlastnictví. Pojem průmyslového vlastnictví. Základní principy Pařížské úmluvy a dohody TRIPS

Právo průmyslového vlastnictví. Pojem průmyslového vlastnictví. Základní principy Pařížské úmluvy a dohody TRIPS Právo průmyslového vlastnictví Pojem průmyslového vlastnictví je užším pojmem duševního vlastnictví základními prvky jsou Pařížská úmluva a dohoda TRIPS Základní principy Pařížské úmluvy a dohody TRIPS

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Konkurzní právo Tematický celek číslo 1 Konkurz, subjekty, účastníci, konkurzní podstata Tematický celek je věnován vysvětlení pojmu konkurz, významu a

Více

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Mgr. Pavel Matějíček Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv seřaďte na časové ose možný průběh řízení o dávce, tedy

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU Zákon o ochraně průmyslových vzorů Zákon upravuje problematiku ochrany

Více

MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62

MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62 w MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62 Ročník: 2012 Č. j.: 195/2012/VED-Ve194 Datum vydání: 4. 4. 2012 Pořadové číslo: 3 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č.

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV.

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Čj.: AS-196/2-2007 Praha 29. ledna 2007 Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Spisovou službou

Více

Průmyslové vzory. jejich právní ochrana. Kde... Jak... Co... Jaké... Co je průmyslový vzor??

Průmyslové vzory. jejich právní ochrana. Kde... Jak... Co... Jaké... Co je průmyslový vzor?? Průmyslové vzory a PRÁVNÍ OCHRANA co... jejich právní ochrana PRŮMYSLOVÉ VZORY Kde... Jak... Co je průmyslový vzor?? Proč usilovat o právní ochranu průmyslového vzoru? Právní předpisy Jaký průmyslový vzor

Více

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr.

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. OBEC ČAKOVIČKY Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. Mělník tel: 315 682 286, MT: 725 021 825; e-mail: ou.cakovicky@seznam.cz POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE (podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran Úvod... 13 I. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH VOLEB 1.1 Základy volebního práva A. K některým pojmům a principům volebního práva 1. K pojmu

Více

Likvidace. Co je to likvidace? Kdy musí být provedena likvidace? 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu

Likvidace. Co je to likvidace? Kdy musí být provedena likvidace? 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Likvidace 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Co je to likvidace? Likvidace = právem upravený postup pro vyrovnání závazků společnosti s věřiteli a dlužníky před výmazem společnosti z obchodního

Více

CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200

CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200 CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200 Číslo jednací: 22892/2010-086100-021 Datum: 23.9.2010 Kontaktní osoba: Svoboda/220 Adresáti rozhodnutí: Dlužník

Více

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759 Informace Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů povinna zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny: - na nástěnce vedle ředitelny - na

Více

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Šikanózní insolvenční návrhy Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš 8. prosince 2010 Úvodní shrnutí prezentace 1. Šikanózní insolvenční návrh 2. Zahájení insolvenčního řízení (srovnání různých právních

Více

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Účast veřejnosti ve veřejné správě Výkon ústavně zaručených práv II.

Účast veřejnosti ve veřejné správě Výkon ústavně zaručených práv II. Účast veřejnosti ve veřejné správě Výkon ústavně zaručených práv II. 16. dubna 2015 Osnova II. bloku výkon ústavně zaručených práv II. právo petiční právo shromažďovací právo petiční účast ve správních

Více

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

ČÁST E ČÁST E - PRŮMYSLOVÉ VZORY

ČÁST E ČÁST E - PRŮMYSLOVÉ VZORY ČÁST E - PRŮMYSLOVÉ VZORY OBSAH 1. Právní předpisy upravující řízení o přihláškách průmyslových vzorů 3 2. Úvodní fáze řízení o přihlášce průmyslového vzoru 3 2.1 Přijetí a zaevidování přihlášky průmyslového

Více

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném

Více

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Pod Šachtami 335, 261 02 Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací

Více

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE ŠKOLSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti

Více

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn V. 267/2002 SB. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne ze dne ze dne 29. května 2002, o informačním systému

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Směrnice ředitele školy č. 04/2006 k naplňování zákona 500/2004, správní řád. Číslo číslo jednací 04/2006 071/2006

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Směrnice ředitele školy č. 04/2006 k naplňování zákona 500/2004, správní řád. Číslo číslo jednací 04/2006 071/2006 Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná ORGANIZAČNÍ ŘÁD Směrnice ředitele školy č. 04/2006 k naplňování zákona 500/2004, správní řád Číslo číslo jednací 04/2006 071/2006

Více

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU 1 SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM č. j.: Účinnost: od 1. 4. 2015 1. Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled -

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Mgr. Dušan Sedláček 14. dubna 2015 Shrnutí prezentace Šikanózní insolvenční návrh Účinky (šikanózního) insolvenčního návrhu Statistické údaje o insolvenčních

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 č.j.: Vypracoval: Schválil: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 7Ř/2014/JUV Mgr. Jaroslav Minařík,

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Obec Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice Směrnice č.1/2009 ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Úvodní ustanovení:

Více

Pravidla pro poskytování informaci

Pravidla pro poskytování informaci Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Pravidla pro poskytování informaci Č.j.: 04/2012/VPP Účinnost od: 18. 12. 2014 Spisový znak: A. 1. Skartační

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění ROZHODNUTÍ V Praze dne ;/{,,července 2014 Č. j.: MPO 22857/14/10200/01000 PID MIPOXOlTHVXD - Ve správním ř ízení o stížnosti ze dne 16. června 201~ podané panem bytem označené jako stížnost podle 16a zákona

Více

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. 1) Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, 460 05 Liberec 2) Důvod a způsob založení: poskytování vzdělávání a výchovy žáků, příspěvková

Více

PŘIHLAŠOVATEL / MAJITEL / VLASTNÍK / ŽADATEL (žádost o převod / žádost o změnu)

PŘIHLAŠOVATEL / MAJITEL / VLASTNÍK / ŽADATEL (žádost o převod / žádost o změnu) ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLAŠOVATEL / MAJITEL / VLASTNÍK / ŽADATEL (žádost o převod / žádost

Více

634/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 26. listopadu 2004. o správních poplatcích

634/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 26. listopadu 2004. o správních poplatcích 634/2004 Sb. ZÁKON ze dne 26. listopadu 2004 o správních poplatcích Změna: 217/2005 Sb. Změna: 228/2005 Sb. Změna: 357/2005 Sb. Změna: 361/2005 Sb. Změna: 444/2005 Sb. Změna: 553/2005 Sb. Změna: 545/2005

Více

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015.

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015. Metodické stanovisko k postupu stavebních úřadů v řízeních podle stavebního zákona, navazujících na posouzení projednávaného záměru postupem dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

INFORMACE POSKYTOVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999

INFORMACE POSKYTOVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 INFORMACE POSKYTOVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA a OBCHODNÍ AKADEMIE CHOTĚBOŘ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČ: 60 12 66 71, DIČ: CZ 60 12 66 71 Ředitelství školy: Na Valech 690, Chotěboř Kontakty:

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola ****, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracoval: PhDr.

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR Aktuální informace

Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR Aktuální informace Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR Aktuální informace WWW.UPV.CZ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 4. 6. 2008 Národní přihlášky vynálezů / National invention applications 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575.

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575. MSPH 79 INS 2373/2008-A-29 U s n e s e n í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka : RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575,

Více

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011 Patent Roman Šebesta 6.12.2011 Bližší specifikace Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje: u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

Počet příloh: Změny: V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

Počet příloh: Změny: V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Škola : ZŠ Bílá Lhota, okres Olomouc, přísp.org. Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: Účinnost od: 1.9.2010 Spisový znak: Počet příloh: Změny: V souladu

Více

KSKŘI ve spolupráci s

KSKŘI ve spolupráci s Nová úprava o insolvenčních správc vcíchch ADVOKÁTN KSKŘI ve spolupráci s TNÍ KANCELÁŘÍ Český Krumlov JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Rooseveltova 37 381 01 Český Krumlov Tel./Fax: + 420 380 711

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Směrnice č. 21 Směrnice pro poskytování informací Vypracoval: Schválil: PhDr. Petr Šimek PhDr. Petr Šimek Pedagogická rada projednala dne

Více

Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy

Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Základní právní předpisy pro kontrolu od 1.1.2014 Procesní úprava: zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní

Více

Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků. Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s.

Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků. Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s. Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s. Okruh účastníků územního řízení ( 85 SZ) žadatel obec osoby s vlastnickým či jinými

Více

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Č.j.: zštyrš 621/06 Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel

Více

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Informační leták o poskytování informací Adresa : Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Masarykovo nám.108, 533 41 Lázně Bohdaneč Telefon : 466 921

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_12_CZSŘ_4.12_ Správní řád v oblasti evidence obyvatel Střední odborná škola a

Více

Poskytování informací

Poskytování informací Příloha č. 26 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 1 Vnitřní směrnice č. 26 Odborného učiliště, Křenovice 8 Poskytování informací Č.j.: OUKR/1139/2014 Spis. sk.: 1.4. A10 V Křenovicích dne 26. srpna 2014 Působnost Zaměstnanci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109.

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j.: STR 48/2015 Vypracoval: Ing. Rostislav Študent, ředitel školy

Více

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli Autorizujícímu orgánu: Místo pro otisk podacího razítka Místo pro nalepení kolkových známek (spodním dílem bez oddělení horního dílu) nebo doložku o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození

Více

Směrnice č. 1/2014. o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ

Směrnice č. 1/2014. o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ Směrnice č. 1/2014 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ I. Předmět a rozsah úpravy V Mnichovicích

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

II.1. Použitelnost procedury narovnání a její průběh

II.1. Použitelnost procedury narovnání a její průběh Procedura narovnání - Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o proceduře narovnání s cílem urychlení průběhu správního řízení využitím institutu žádosti o snížení pokuty dle 22ba odst. 2 zákona

Více

ZÁSTAVNÍ PRÁVO, INSOLVENCE / KONKURZ, EXEKUCE

ZÁSTAVNÍ PRÁVO, INSOLVENCE / KONKURZ, EXEKUCE ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ZÁSTAVNÍ PRÁVO, INSOLVENCE / KONKURZ, EXEKUCE (Vyplní Úřad) Pořadové číslo: ZÁKLADNÍ

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z 2. doplněné a přepracované vydání (únor 2012) 2. aktualizace k 1. 3. 2015 Ke změnám správního řádu došlo v souvislosti s přijetím zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, resp.

Více

Nápověda k pokročilému vyhledávání

Nápověda k pokročilému vyhledávání Nápověda k pokročilému vyhledávání Nový rešeršní systém zpřístupněný Úřadem jako systém s rozšířeným vyhledáváním obsahuje proti původnímu sytému mnohem více vyhledávacích možností. Nicméně základní možnosti

Více

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. IDENTIFIKACE VYHLAŠOVATELE 1.1 Vyhlašovatelem této výzvy (dále výzva ) je společnost STAVOSPOL, s.r.o. (dále vyhlašovatel ), IČ: 155 45 521, se sídlem Staňkova

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více