METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví"

Transkript

1 METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLATNICTVÍ Praha 2006

2 ISBN:

3 Legenda: ČÁST A ČÁST B ČÁST C ČÁST D ČÁST E ČÁST F ČÁST G1 ČÁST G2 ČÁST H OBECNÁ ČÁST VYNÁLEZY A DODATKOVÁ OCHRANNÁ OSVĚDČENÍ UŽITNÉ VZORY TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ PRŮMYSLOVÉ VZORY OCHRANNÉ ZNÁMKY SPORNÁ ŘÍZENÍ (ve věci patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů) SPORNÁ ŘÍZENÍ (ve věci ochranných známek) OPRAVNÁ ŘÍZENÍ

4 Obsah a ČÁST A - H METODICKÉ POKYNY PRO ŘÍZENÍ PŘED ÚŘADEM PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ČÁST A - OBECNÁ ČÁST 1. Právní prostředí řízení Správní řízení Účastníci řízení Účastníci řízení podle zvláštních předpisů Právní nástupnictví Zastupování Povinné zastoupení Dobrovolné zastoupení Vedení řízení a úkony Úřadu Vyloučení úředních osob Úřadu z projednání věci Jednací jazyk Ústní jednání Protokol Zahájení správního řízení Podání účastníka řízení Zahájení řízení z moci úřední Spis Lhůty Prodloužení lhůty Prominutí zmeškání lhůty Počítání času Roční lhůta Měsíční lhůta Denní lhůta Doručování Doručování fyzickým osobám Doručování právnickým osobám Fikce doručení Doručení veřejnou vyhláškou Zjišťování podkladů rozhodnutí Důkazní prostředky Listiny Znalci Svědci Ohledání Čestné prohlášení... 23

5 ČÁST A - H b Obsah 5.2 Hodnocení dokladů jiného orgánu Věrohodnost dokladů Nečitelná kopie dokumentů Ukončení řízení Rozhodnutí - obsah, forma, náležitosti Rozhodnutí Usnesení Příkaz Vydání dokladu Náležitosti rozhodnutí Doložka právní moci nebo vykonatelnosti Nicotnost rozhodnutí Zastavení řízení Opravná rozhodnutí Náklady řízení Poplatky Osvobození od poplatků Vyřizování stížností Vliv prohlášení konkursu na správní řízení před Úřadem Účinky prohlášení konkursu na majetek úpadce rozhodné pro řízení Úřadem Význam zahrnutí majetku třetích osob (průmyslových práv) do konkursní podstaty pro řízení před Úřadem probíhající o těchto právech Řízení před Úřadem, která se ze zákona přerušují Závazný postup pro úřední osoby Úřadu v případě prohlášení konkursu na majetek vlastníka (majitele) průmyslového práva Pro případné žádosti o pokračování v řízení před Úřadem platí následující zásady Pro postup úředních osob Úřadu v případě prohlášení konkursu v níže uvedených případech platí následující zásady Dispoziční oprávnění úpadce k předmětům průmyslového vlastnictví před prohlášením konkursu Pro případné dispozice s předměty průmyslového vlastnictví v případech uvedených v 15 zákona o konkursu a vyrovnání platí následující zásady Zásady týkající se dispozic s předměty průmyslového vlastnictví úpadcem po prohlášení konkursu Právní vztahy s cizím prvkem... 38

6 Obsah c ČÁST A - H ČÁST B - VYNÁLEZY A DODATKOVÁ OCHRANNÁ OSVĚDČENÍ Kapitola I Právní předpisy upravující řízení o přihláškách vynálezů a dodatkových ochranných osvědčení... 1 Všeobecné požadavky na přihlášku vynálezu; předběžný průzkum 1. Všeobecné požadavky na přihlášku vynálezu Přihlašovací formulář - žádost o udělení patentu Podlohy přihlášky vynálezu Podání přihlášky vynálezu Úřední osoba Mezinárodní přihlášky podávané podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) Utajované přihlášky Jiná podání Předběžný průzkum přihlášky vynálezu Vyloučení předmětů zjevně nepatentovatelných Odstranění zjevných formálních vad Doklady Biologický materiál Popis, anotace a výkresy Používání zkratek, firemních názvů a obchodních označení Podpisy jako nutná podmínka (na vedlejším vyhotovení) Podklady pro zveřejnění Zatřídění předmětu přihlášky vynálezu Kapitola II Zveřejnění přihlášky vynálezu 1. Zveřejnění přihlášky vynálezu Dřívější zveřejnění Na žádost přihlašovatele podanou písemně a po zaplacení příslušného správního poplatku Před uplynutím 18 měsíců, počítáno od práva přednosti, byl-li již na přihlášku vynálezu udělen patent Zveřejnění mezinárodní přihlášky, která vstoupila do národní fáze cestou PCT Technická příprava zveřejnění přihlášky vynálezu Průzkumový pracovník Referenti Oddělení rejstříků Připomínky k patentovatelnosti předmětu zveřejněné přihlášky vynálezu... 22

7 ČÁST A - H d Obsah Kapitola III Úplný průzkum přihlášky vynálezu 1. Podmínky, jejichž nesplnění má za následek zamítnutí přihlášky vynálezu Patentovatelnost vynálezů Předmět ochrany Novost Vynálezecká činnost Průmyslová využitelnost Výluky z patentovatelnosti Jasnost a úplnost popisu vynálezu Přípustné změny v přihlášce vynálezu a změny jdoucí nad rámec původního podání Podmínky, jejichž nesplnění má za následek zastavení řízení o přihlášce vynálezu Jednotnost vynálezu Jeden vynález v přihlášce vynálezu Skupina vynálezů v jedné přihlášce Vynálezy různých kategorií Vynálezy stejných kategorií Stejné předměty Různé předměty Různé kombinace vynálezů Nároky se znaky s účinky vzájemného působení (interaktivní účinky) Význam známého stavu techniky na posuzování jednotnosti Vyloučené přihlášky vynálezů Požadavky na přihlášku vynálezu Žádost o udělení patentu Popis vynálezu Patentové nároky a kategorie vynálezu Patentové nároky Kategorie vynálezu Výkresy Anotace Zahájení úplného průzkumu První zpráva o úplném průzkumu Druhá zpráva o úplném průzkumu Osobní projednání přihlášky vynálezu Závěry úplného průzkumu Zamítnutí přihlášky vynálezu Zastavení řízení o přihlášce vynálezu Udělení patentu Technická příprava udělení patentu po ukončeném průzkumu... 51

8 Obsah e ČÁST A - H 5. Obecné povinnosti jednotlivých funkcí v oblasti řízení o přihláškách Podpisová oprávnění Poplatky Licenční smlouvy Provedení změn základních údajů v rejstřících Přílohy: I. Pokyny pro úpravu podloh přihlášek pro tisk II. Řecká abeceda III. Veličiny a jednotky Moduly Kapitola IV Dodatková ochranná osvědčení pro léčiva a přípravky na ochranu rostlin dále jen SPC) 1. Žádost o udělení SPC Zveřejnění žádosti o udělení SPC Průzkum způsobilosti k udělení SPC Závěry průzkumu způsobilosti k udělení SPC Zamítnutí žádosti o udělení SPC Zastavení řízení o žádosti o udělení SPC Udělení SPC Zveřejnění rozhodnutí ve Věstníku ČÁST C - UŽITNÉ VZORY 1. Právní předpisy upravující řízení o přihláškách užitných vzorů Podání přihlášky užitného vzoru Určení průzkumového pracovníka (oprávněné úřední osoby) Průzkum způsobilosti k zápisu přihlášky užitného vzoru Vyloučení předmětů zjevně neschopných ochrany Nespadá do demonstrativního výčtu předmětů, které se samy o sobě nepovažují za technická řešení Nespadá do výluk Zjevně není průmyslově využitelné Závěr k zápisné způsobilosti Odstranění nejednotnosti Odstranění zjevných formálních vad Podklady pro zápis a zveřejnění... 5

9 ČÁST A - H f Obsah 4. Formální požadavky na přihlášku užitného vzoru Žádost o zápis užitného vzoru do rejstříku Popis technického řešení Nároky na ochranu Výkresy Všeobecné požadavky na podlohy přihlášky užitného vzoru Přílohy přihlášky užitného vzoru, jejichž nepředložení či vady mají různé účinky Plná moc pro zástupce přihlašovatele Doklad o právu přednosti podle mezinárodní smlouvy (prioritní doklad) Institut odbočení Řízení o přihlášce užitného vzoru při odbočení Doklad o nabytí práva na užitný vzor Osobní projednání přihlášky užitného vzoru Závěry průzkumu způsobilosti k zápisu užitného vzoru Zamítnutí přihlášky užitného vzoru Zastavení řízení o přihlášce užitného vzoru Zápis užitného vzoru do rejstříku Technická příprava zápisu užitného vzoru do rejstříku Všeobecné zásady řízení Lhůty Lhůty zákonné Lhůty úřední Prominutí zmeškání lhůty ČÁST D - TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ 1. Právní předpisy upravující řízení o přihláškách topografií polovodičových výrobků Vstupní řízení o přihlášce topografie polovodičového výrobku (dále jen přihláška topografie) Postup při podání přihlášky topografie Průzkumový pracovník Formální požadavky na přihlášku topografie Žádost o zápis do rejstříku topografií Podklady umožňující identifikaci topografie Přílohy přihlášky topografie Průzkum způsobilosti topografie k zápisu do rejstříku topografií Vyloučení předmětů zjevně neschopných ochrany... 5

10 Obsah g ČÁST A - H 4.2 Odstranění zjevných formálních vad Podmínky pro uplatnění práva na ochranu a pro vznik ochrany Zápis topografie do rejstříku topografií polovodičových výrobků Všeobecné zásady řízení Lhůty... 9 ČÁST E - PRŮMYSLOVÉ VZORY 1. Právní předpisy upravující řízení o přihláškách průmyslových vzorů Interní Metodické pokyny Úřadu průmyslového vlastnictví Úvodní fáze řízení o přihlášce průmyslového vzoru Přijetí a zaevidování přihlášky průmyslového vzoru do rejstříku přihlášek a právo přednosti První kontrola zaplacení přihlašovacího poplatku za přihlášku průmyslového vzoru poplatkovým referátem oddělení vstupního a poplatkového Převzetí přihlášky průmyslového vzoru oddělením průmyslových vzorů a mimořádné zahájení průzkumu, stanovení data podání přihlášky Zastavení řízení o přihláškách průmyslových vzorů, u kterých nebyl zaplacen přihlašovací poplatek Postup u přihlášek podaných faxem nebo em bez zaručeného elektronického podpisu Průzkum přihlášky průmyslového vzoru Skutečnosti, které mají za následek zamítnutí přihlášky průmyslového vzoru Průmyslový vzor způsobilý ochrany: podmínky ochrany, hodnocení způsobilosti průmyslového vzoru k zápisu, pokud obsahuje znaky dané technickou funkcí nebo znaky vzájemného propojení Předmět ochrany - pojmová podmínka průmyslového vzoru Vzhled výrobku nebo jeho části Výrobek a část výrobku Novost a individuální povaha průmyslového vzoru Novost průmyslového vzoru Právo přednosti Zpřístupnění průmyslového vzoru veřejnosti Individuální povaha průmyslového vzoru Zápisná nezpůsobilost průmyslového vzoru Rozpor s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy Starší právo Skutečnosti, které mají za následek zastavení řízení o přihlášce průmyslového vzoru Druhové omezení průmyslových vzorů, které smí být obsaženy v jedné hromadné přihlášce průmyslového vzoru Formální požadavky na přihlášku průmyslového vzoru Žádost o zápis průmyslového vzoru do rejstříku... 19

11 ČÁST A - H h Obsah Údaje o přihlašovateli průmyslového vzoru Vyobrazení průmyslového vzoru Věcný obsah vyobrazení průmyslového vzoru Technické a formální náležitosti vyobrazení průmyslového vzoru Název průmyslového vzoru Určení výrobku, v němž je průmyslový vzor ztělesněn nebo na němž je aplikován Zatřídění podle mezinárodního třídění průmyslových vzorů Jméno a příjmení původce průmyslového vzoru, popřípadě prohlášení přihlašovatele, že původce se vzdává práva být uveden Popis vysvětlující vyobrazení průmyslového vzoru Seznam průmyslových vzorů, o jejichž zápis se v hromadné přihlášce průmyslového vzoru žádá Přílohy přihlášky průmyslového vzoru, jejichž nepředložení či vady mají různé účinky Plná moc pro zástupce přihlašovatele průmyslového vzoru Doklad o právu přednosti podle mezinárodní smlouvy (prioritní doklad) Doklad o právu podat přihlášku průmyslového vzoru Vlastní procedura průzkumu přihlášky průmyslového vzoru Zahájení průzkumu přihlášky průmyslového vzoru Zpráva o průzkumu přihlášky průmyslového vzoru - obecné zásady První zpráva o průzkumu přihlášky průmyslového vzoru Druhá zpráva o průzkumu přihlášky průmyslového vzoru Osobní projednání přihlášky průmyslového vzoru Závěry průzkumu přihlášky průmyslového vzoru Zamítnutí přihlášky průmyslového vzoru Zastavení řízení o přihlášce průmyslového vzoru Zápis průmyslového vzoru do rejstříku průmyslových vzorů Technická příprava zápisu průmyslového vzoru do rejstříku, vydání osvědčení o zápisu průmyslového vzoru do rejstříku, zveřejnění průmyslového vzoru, případný odklad zveřejnění průmyslového vzoru, oznámení zápisu průmyslového vzoru ve Věstníku a konečná kontrola spisu na závěr řízení o přihlášce průmyslového vzoru Zveřejnění a odložené zveřejnění zapsaného průmyslového vzoru a jim odpovídající oznámení zápisu průmyslového vzoru ve Věstníku Úřadu Postup Úřadu v případě, když není znám účastník řízení nebo jeho pobyt Autoremedura ČÁST F - OCHRANNÉ ZNÁMKY Zvláštní právní předpisy o ochranných známkách Zahájení správního řízení ve věci ochranných známek Podání ve věci... 2

12 Obsah i ČÁST A - H 1.2 Forma podání Doručování Postup při řízení o zápisu ochranné známky Podání přihlášky s žádostí o zápis ochranné známky Formální průzkum náležitostí přihlášky Povinné náležitosti přihlášky - přiznání práva přednosti Správní poplatek za podání přihlášky ochranné známky Další formální náležitosti přihlášky - průzkum Kolektivní ochranná známka Věcný průzkum přihlašovaného označení Absolutní důvody pro odmítnutí ochrany přihlašovaného označení - 4 zákona Vybočení z legální definice ochranné známky Nedostatek rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení Tvar výrobku Veřejný pořádek, dobré mravy Klamavá označení Označení lihovin a vín obsahující zeměpisný údaj Označení požívající ochrany podle článku 6 ter PUÚ a jiné znaky než uvedené v článku 6 ter vyhrazené veřejným zájmem Znaky vysoké symbolické hodnoty Označení, jehož užívání se příčí ustanovení jiného právního předpisu Přihláška ochranné známky podaná nikoliv v dobré víře Relativní důvody pro odmítnutí ochrany přihlašovaného označení - 6 a 22 odst Shodná označení Prvky starší ochranné známky, které by mohly vést k záměně Úkony v rámci věcného průzkumu přihlašovaného označení, zamítnutí přihlášky Úkony průzkumového pracovníka v případě podání rozkladu, autoremedura Ukončení průzkumu - Zveřejnění přihlášky ochranné známky Zápis ochranné známky Připomínky Další podání týkající se přihlášek a zapsaných ochranných známek Podání týkající se přihlášek ochranných známek Žádost o rozdělení přihlášky ochranné známky Žádost o zpětvzetí přihlášky ochranné známky podle ustanovení 27 odst. 3 zákona Žádost o vydání prioritního dokladu Žádost o omezení seznamu výrobků a služeb podle ustanovení 27 odst. 4 zákona Podání týkající se přihlášek a zapsaných ochranných známek Žádost o zápis změny vlastníka (přihlašovatele) podle ustanovení 15 a 16 zákona Žádost o zápis změny vlastníka (přihlašovatele) jen pro část výrobků a služeb Žádost o zápis změny údajů o vlastníku (přihlašovateli) ochranné známky, úprava ochranné známky (přihlášky) Žádost o ustanovení nebo zrušení zástupce nebo o změnu údajů o zástupci... 22

13 ČÁST A - H j Obsah Žádost o zápis změny týkající se členů, společníků či účastníků sdružení u kolektivní ochranné známky (přihlášky) podle ustanovení 37 odst. 2 zákona Žádost o mezinárodní zápis Žádost o prodloužení lhůty Žádost o prominutí zmeškání lhůty podle ustanovení 43 zákona Ostatní podání, urgence apod Obnova řízení a přezkumné řízení Žádost o provedení úřední opravy Podání týkající se zapsaných ochranných známek Žádost o obnovu ochranné známky Žádost o zápis licenční smlouvy Žádost o vyznačení ukončení platnosti licenční smlouvy Žádost o vyznačení ukončení platnosti licenční smlouvy u nabyvatele licence Žádost o zápis změny v licenční smlouvě Žádost o zápis jiných práv k ochranné známce Žádost o vyznačení ukončení platnosti smlouvy u zástavního věřitele Žádost o vyznačení ukončení platnosti smlouvy o zástavě Vzdání se práv k ochranné známce podle 30 odst.1 zákona Omezení rozsahu ochrany ve vztahu k určitému prvku (tzv. disclaimer) Žádost o úplný nebo částečný výpis z rejstříku Žádost o vydání osvědčení, případně opisu osvědčení Řízení o mezinárodních ochranných známkách Řízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek přihlašovatelů z České republiky Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky Žádosti o další úkony týkající se mezinárodní ochranné známky a o zápis změn v mezinárodním rejstříku ochranných známek podle ustanovení 47 zákona Řízení o mezinárodních ochranných známkách přihlašovaných pro Českou republiku Žádost o zápis licenční smlouvy k mezinárodní ochranné známce Přihláška ochranné známky Společenství Přeměna na přihlášku národní ochranné známky ČÁST G1 - SPORNÁ ŘÍZENÍ (ve věci patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů) 1. Zrušení patentu, resp. dodatkového osvědčení (SCP) Zrušení patentu Důvody, pro které lze patent zrušit Návrh na zrušení Náležitosti návrhu Řízení o návrhu Spolupráce s patentovým odborem... 3

14 Obsah k ČÁST A - H Ústní jednání Rozhodnutí o návrhu Zrušení dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin Výmaz užitného vzoru z rejstříku Důvody, pro které lze užitný vzor vymazat z rejstříku Návrh na výmaz Náležitosti návrhu Řízení o návrhu Spolupráce s patentovým odborem Ústní jednání Rozhodnutí o návrhu Výmaz průmyslového vzoru z rejstříku Důvody, pro které lze zapsaný průmyslový vzor vymazat z rejstříku Návrh na výmaz Náležitosti návrhu Řízení o návrhu Ústní jednání Rozhodnutí o návrhu Určovací řízení u patentů, resp. užitných vzorů Určovací řízení u patentů Výklad rozsahu ochrany Druhy patentových nároků z hlediska jejich vlivu na rozsah ochrany Doslovný, extenzivní a restriktivní výklad rozsahu ochrany Žádost o určení Náležitosti žádosti Řízení o žádosti Spolupráce s patentovým odborem Ústní jednání Rozhodnutí o žádosti Určovací řízení u užitných vzorů ČÁST G2 - SPORNÁ ŘÍZENÍ (ve věci ochranných známek) 1. Námitky proti zápisu ochranné známky do rejstříku Podání námitek Náležitosti námitek Lhůta k podání námitek Správní poplatek za podání námitek Oprávněné osoby a důvody k podání námitek Postup při řízení o námitkách Přípravná fáze... 3

15 ČÁST A - H l Obsah Souběh námitek a připomínek Rozhodovací fáze Základní kritéria podobnosti označení Kritéria všeobecné známosti a dobrého jména namítané ochranné známky Všeobecně známá známka Známka s dobrým jménem Společné zásady pro posuzování dobrého jména a všeobecné známosti známky Připomínky proti zápisu ochranné známky do rejstříku Podání připomínek Náležitosti připomínek Lhůta k podání připomínek Správní poplatek za podání připomínek Oprávněné osoby k podání připomínek Odůvodnění připomínek Postup při řízení o připomínkách Přípravná fáze Souběh připomínek a námitek Rozhodovací fáze Řízení o zrušení ochranné známky Podání návrhu na zrušení ochranné známky Náležitosti návrhu na zrušení Lhůta k podání návrhu na zrušení ochranné známky Správní poplatek za podání návrhu na zrušení ochranné známky Oprávněné osoby k podání návrhu na zrušení ochranné známky Postup při řízení o návrhu na zrušení ochranné známky Přípravná fáze Rozhodovací fáze Důvody pro zrušení ochranné známky Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou Řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou Podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou Náležitosti návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou Lhůta k podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou Správní poplatek za podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou Oprávněné osoby k podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou Postup při řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou Přípravná fáze Rozhodovací fáze... 21

16 Obsah m ČÁST A - H 4.4 Důvody pro prohlášení ochranné známky za neplatnou Společné zásady pro řízení o námitkách a pro řízení o zrušení ochranné známky a prohlášení ochranné známky za neplatnou Náležitosti rozhodnutí Vydání rozhodnutí a nabytí právní moci rozhodnutí Zapisování údajů v databázi Povinné zastoupení v řízení o námitkách a návrzích Překážky postupu řízení Řízení závislá na výsledku řízení o prioritně starších namítaných přihlášek Řízení závislá na výsledku řízení o zrušení namítané ochranné známky a řízení o prohlášení namítané ochranné známky za neplatnou u prioritně starších ochranných známek Řízení závislá na výsledcích řízení o mimořádných opravných prostředcích Řízení závislá na výsledcích soudních řízení ČÁST H - OPRAVNÁ ŘÍZENÍ 1. Působnost správního řádu a obecná ustanovení Skenování podání v opravných řízeních Rozklad a řízení o rozkladu Zásada dvouinstančnosti řízení Nepřípustnost rozkladu Osoba oprávněná podat rozklad Zastoupení účastníka řízení Lhůta pro podání rozkladu Zmeškání lhůty k podání rozkladu Náležitosti rozkladu Forma rozkladu Zahájení řízení o rozkladu Účinky podání rozkladu Zpětvzetí rozkladu Zpoplatnění podání rozkladu Kauce Průběh řízení o rozkladu Úkony oddělení vstupního a poplatkového Rozhodování o rozkladu formou autoremedury Předání spisu odboru odvolacímu Ustavení komise Vyloučení zaměstnanců Úřadu z projednávání rozkladu Lhůta k vypracování návrhu rozhodnutí Posouzení rozkladu v přípravném řízení... 9

17 ČÁST A - H n Obsah Výzva k odstranění nedostatků podaného rozkladu Výzva k vyjádření se k rozkladu ostatními účastníky řízení Zastavení řízení o rozkladu Zamítnutí opožděného rozkladu Posouzení rozkladu z hlediska obnovy řízení, přezkumného řízení či nového rozhodnutí dle 101 správního řádu Přezkoumání napadeného rozhodnutí v opravném řízení Vypracování návrhu rozhodnutí Součinnost členů komise Jednání komise Jednání komise za přítomnosti účastníků řízení Protokol o jednání komise Hlasování komise Protokol o hlasování komise Záznam do databází Předání spisu řediteli odboru odvolacího Předložení spisu předsedovi Úřadu Odvolání proti výzvě k zaplacení správního poplatku Lhůta k podání odvolání Odkladný účinek odvolání Forma odvolání Náležitosti odvolání Zpětvzetí odvolání Rozhodnutí o odvolání orgánem prvého stupně řízení Rozhodování odvolacího orgánu Forma rozhodnutí o odvolání Přezkumné řízení Výjimky Lhůta Zahájení řízení Příslušnost k přezkoumání Průběh přezkumného řízení Zkrácené přezkumné řízení Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení Obnova řízení Řízení o obnově řízení Důvody obnovy řízení Příslušnost k řízení Žádost o obnovu řízení Zahájení řízení ex offo Ochrana ostatních účastníků řízení Účinky rozhodnutí o obnově řízení a jeho oznámení Nové řízení... 20

18 Obsah o ČÁST A - H Příslušnost k řízení Průběh nového řízení Účinky nového rozhodnutí Nové rozhodnutí dle ustanovení 101 spr. řádu Důvody nového rozhodnutí Příslušnost k řízení Zahájení na základě žádosti a zahájení z moci úřední Průběh nového řízení Účinky nového rozhodnutí... 21

METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLATNICTVÍ. Praha 2010

METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLATNICTVÍ. Praha 2010 METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLATNICTVÍ Praha 2010 ISBN: 80-7282-051-6 Legenda: ČÁST A OBECNÁ ČÁST ČÁST B VYNÁLEZY A DODATKOVÁ OCHRANNÁ OSVĚDČENÍ ČÁST

Více

SAZEBNÍK SPRÁVNÍCH POPLATKŮ

SAZEBNÍK SPRÁVNÍCH POPLATKŮ Příloha zákona č. 368/1992 Sb. SAZEBNÍK SPRÁVNÍCH POPLATKŮ ČÁST VIII Řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví Osvobození k části VIII Od poplatků vybíraných podle položek 112 písm. b), 116 písm. b),

Více

POPLATKY ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

POPLATKY ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ POPLATKY ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ (identifikace platby variabilní symbol (viz informace o variabilních symbolech))... ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Příloha: Sazebník správních poplatků

Více

Otázky k závěrečným zkouškám

Otázky k závěrečným zkouškám Otázky k závěrečným zkouškám v Institutu průmyslověprávní výchovy školní rok 2015/2016 8. 9. 6. 2016 Práva na označení 1. Ochranná známka platná právní úprava v ČR, definice, druhy a funkce ochranných

Více

OBSAH ÚVOD... O AUTORECH... JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI...

OBSAH ÚVOD... O AUTORECH... JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI... OBSAH ÚVOD......................................................... XI O AUTORECH................................................... XIII JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI................................. XV

Více

Platné znění příslušných částí zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění příslušných částí zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Platné znění příslušných částí zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Platné znění ČÁSTI XI Přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Poznámka k části

Více

POPLATKY ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ (identifikace platby variabilní symbol (viz informace o variabilních symbolech)...

POPLATKY ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ (identifikace platby variabilní symbol (viz informace o variabilních symbolech)... POPLATKY ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ (identifikace platby variabilní symbol (viz informace o variabilních symbolech)... ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Příloha: Sazebník správních poplatků

Více

Úvod do problematiky průmyslových práv Databáze patentů a užitných vzorů

Úvod do problematiky průmyslových práv Databáze patentů a užitných vzorů Úvod do problematiky průmyslových práv Databáze patentů a užitných vzorů Ing. Z. Čapková, oddělení rešerší, ÚPV Základní pojmy Duševní vlastnictví majetek nehmotné povahy, výsledek procesu lidského myšlení

Více

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví Práva průmyslově využitelná

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví Práva průmyslově využitelná ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ WWW.UPV.CZ Česká republika Seznámení se s právy z duševního vlastnictví Práva průmyslově využitelná Zuzana Čapková, oddělení rešerší ÚPV 2014 Duševní vlastnictví majetek nehmotné

Více

Otázky k závěrečným zkouškám

Otázky k závěrečným zkouškám Otázky k závěrečným zkouškám v Institutu průmyslověprávní výchovy školní rok 2014/2015 Patentové právo (PP) 1. Podmínky patentovatelnosti vynálezu. 2. Podnikový vynález, zaměstnanecký průmyslový vzor.

Více

Obsah. Předmluva... V O autorech...vii Obsah...IX Seznam použitých zkratek...xxi

Obsah. Předmluva... V O autorech...vii Obsah...IX Seznam použitých zkratek...xxi Předmluva... V O autorech...vii Obsah...IX Seznam použitých zkratek...xxi Část I. Práva na označení...1 Úvod...1 Kapitola 1. Ochranné známky...1 Oddíl 1. Tvorba ochranných známek...1 Oddíl 2. Druhy ochranných

Více

Právní ochrana technických řešení

Právní ochrana technických řešení Právní ochrana technických řešení Ing. Jarmila Avratová Praha, 4.4.2014 Předmětem duševního vlastnictví jsou nehmotné statky, které člověk vytvořil svou duševní činností. Pojem duševního vlastnictví podle

Více

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Zuzana Čapková, oddělení rešerší ÚPV, 2016 Práva využitelná v průmyslu

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

Seznámení s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem. Zuzana Čapková, Eva Křováková Úřad průmyslového vlastnictví

Seznámení s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem. Zuzana Čapková, Eva Křováková Úřad průmyslového vlastnictví Seznámení s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Zuzana Čapková, Eva Křováková Úřad průmyslového vlastnictví Základní pojmy Duševní vlastnictví Autorské právo a práva s ním související Průmyslová

Více

Obsah. 1. Předmluva 13

Obsah. 1. Předmluva 13 Právní ochrana prûmyslového a jiného duševního vlastnictví- REPETITORIUM Obsah 1. Předmluva 13 2. Základní pojmy 15 2.1. Pojem vlastnictví 15 2.2. Druhy vlastnictví 15 2.3. Základní práva vlastníka 15

Více

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Zuzana Čapková, oddělení rešerší ÚPV, 2015 Duševní vlastnictví

Více

550/1990 Sb. VYHLÁŠKA Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů

550/1990 Sb. VYHLÁŠKA Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů 550/1990 Sb. VYHLÁŠKA Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů Federální úřad pro vynálezy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX

Obsah. O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX Kapitola 1. Základní charakteristika a principy právní úpravy úpadku...1 1. Přehled právní

Více

97/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

97/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY 97/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. února 2004 k provedení zákona o ochranných známkách Úřad průmyslového vlastnictví stanoví podle 53 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002

Více

Kodex činnosti veřejné správy. Působnost správního řádu, zásady činnosti a nečinnost

Kodex činnosti veřejné správy. Působnost správního řádu, zásady činnosti a nečinnost Obsah ČÁST I HLAVA I Správní řád OBSAH Kodex činnosti veřejné správy Přijetí, obsah a struktura správního řádu KAPITOLA 1.1 Přijetí správního řádu... 3 1.1.1 Historie správních řádů... 3 1.1.2 Správní

Více

Co chcete vědět o patentech? Průmyslově-právní ochrana technických řešení

Co chcete vědět o patentech? Průmyslově-právní ochrana technických řešení WWW.UPV.CZ Co chcete vědět o patentech? Průmyslově-právní ochrana technických řešení ÚŘAD PRAHA Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 9/12/2010 Eva Schneiderová Úřad průmyslového vlastnictví Praha 6-Bubeneč, Ant.Čermáka

Více

Důvody zamítnutí ochranné známky Absolutní důvody zamítnutí

Důvody zamítnutí ochranné známky Absolutní důvody zamítnutí Další z možností, jak přihlásit ochrannou známku v zahraničí, tentokrát na území Evropské unie, představuje systém ochranné známky Evropské unie (European Union trade mark). Na základě jediné přihlášky

Více

(3) Na přihlášce Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") vyznačí datum jejího podání a přidělí jí číslo spisu.

(3) Na přihlášce Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) vyznačí datum jejího podání a přidělí jí číslo spisu. 97/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. února 2004 k provedení zákona o ochranných známkách Úřad průmyslového vlastnictví stanoví podle 53 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002

Více

Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství

Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství Z. Čapková Úřad průmyslového vlastnictví, Praha Obsah Ochranné známky funkce, význam ochrany Druhy ochranných známek Národní ochranná

Více

Obsah. Úvod Seznam použitých zkratek

Obsah. Úvod Seznam použitých zkratek Úvod Seznam použitých zkratek V XVII Část první. Sbírka judikatury Evropského soudního dvora 1 K patentovatelnosti biotechnologického materiálu 1 K užití ochranných známek jako klíčových slov na internetu

Více

Témata závěrečných odborných prací

Témata závěrečných odborných prací Institut průmyslověprávní výchovy Témata závěrečných odborných prací pro školní rok 2018/2019 Ing. Vladimír Kloz, MSc., MBA Nový občanský zákoník a jeho vliv na vybraná řízení vedená před ÚPV, zejména

Více

Patenty a užitné vzory právní ochrana technických řešení

Patenty a užitné vzory právní ochrana technických řešení ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ WWW.UPV.CZ Česká republika Patenty a užitné vzory právní ochrana technických řešení Zdroje patentových informací (Espacenet) Hana Churáčková, Úřad průmyslového vlastnictví,

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

Předměty průmyslového vlastnictví a jejich ochrana

Předměty průmyslového vlastnictví a jejich ochrana Předměty průmyslového vlastnictví a jejich ochrana Ing. Miloslav Macho, CSc. Vojenský technický ústav ochrany Brno Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Speciální dokumenty - netradiční. Speciální dokumenty 2. Zprávy. Zprávy

Speciální dokumenty - netradiční. Speciální dokumenty 2. Zprávy. Zprávy Speciální dokumenty - netradiční Speciální dokumenty 2 Zprávy, normy, firemní literatura, patenty Vznik: od 2. pol. 19. stol. reakce na rozvoj vědy techniky nutnost uložit a uchovat speciální informaci

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Mgr. Markéta Janšová

OBCHODNÍ PRÁVO. Mgr. Markéta Janšová OBCHODNÍ PRÁVO Mgr. Markéta Janšová Právo průmyslového vlastnictví Průmyslovým právem rozumíme ochranu: výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezy a užitné vzory), předměty průmyslového výtvarnictví

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 782/2004. ze dne 26. dubna 2004,

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 782/2004. ze dne 26. dubna 2004, NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 782/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2868/95 v důsledku přistoupení Evropského společenství k Madridskému protokolu (Text s významem pro EHP) KOMISE EVROPSKÝCH

Více

3.1. Vývoj právní úpravy v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví

3.1. Vývoj právní úpravy v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví 1. Úvod 1.1. Vývoj právní úpravy v oblasti ochrany průmyslového na území České republiky 1.2. Význam průmyslově právní ochrany pro podnikání a mezinárodní obchod 2. Vymezení pojmů 2.1. Pojem průmyslového

Více

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Praktická doporučení pro podávání přihlášek UV a PVz, a pro postup při určovacích a výmazovýchřízeních Ochrana technického řešení užitným

Více

Zákon č. 478/1992 Sb., ze dne 24. září 1992, o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 221/2006 Sb.

Zákon č. 478/1992 Sb., ze dne 24. září 1992, o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 221/2006 Sb. Zákon č. 478/1992 Sb., ze dne 24. září 1992, o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 221/2006 Sb. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

Více

Otázky k závěrečným zkouškám

Otázky k závěrečným zkouškám Otázky k závěrečným zkouškám v Institutu průmyslově právní výchovy školní rok 2010/2011 Patentové právo (PP) 1. Podmínky patentovatelnosti vynálezu. 2. Podnikový vynález, zaměstnanecký průmyslový vzor.

Více

INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE. of the Czech Republic. Ochrana designu. z pohledu Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky

INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE. of the Czech Republic.  Ochrana designu. z pohledu Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky www.upv.cz Ochrana designu z pohledu Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky www.upv.cz Úřad průmyslového vlastnictví České republiky 1919 Založen Patentový úřad a Patentový soud 1919 Přístup k

Více

ČÁST C - UŽITNÉ VZORY

ČÁST C - UŽITNÉ VZORY Obsah a ČÁST C ČÁST C - UŽITNÉ VZORY OBSAH 1. Právní předpisy upravující řízení o přihláškách užitných vzorů... 1 2. Podání přihlášky užitného vzoru... 2 2.1 Určení průzkumového pracovníka (oprávněné úřední

Více

529/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 3. prosince o ochraně topografií polovodičových výrobků

529/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 3. prosince o ochraně topografií polovodičových výrobků 529/1991 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 1991 o ochraně topografií polovodičových výrobků Změna: 116/2000 Sb. Změna: 501/2004 Sb. Změna: 221/2006 Sb. Změna: 303/2013 Sb. Federální shromáždění České a Slovenské

Více

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 12 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

Ochranná známka Společenství (CTM)

Ochranná známka Společenství (CTM) Ochranná známka Společenství (CTM) WWW.UPV.CZ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ JUDr. Schönbornová 20. března 2008, Praha Osnova přednášky: Prameny práva Rozsah ochrany ochranné známky Společenství (CTM) Zápisná

Více

ČÁST D ČÁST D - TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ

ČÁST D ČÁST D - TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ ČÁST D - TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ OBSAH 1. Právní předpisy upravující řízení o přihláškách topografií polovodičových výrobků 2 2. Vstupní řízení o přihlášce topografie polovodičového výrobku 2

Více

Témata závěrečných odborných prací

Témata závěrečných odborných prací Institut průmyslověprávní výchovy Témata závěrečných odborných prací pro školní rok 2019/2020 Ing. Vladimír Kloz, MSc., MBA Nový občanský zákoník a jeho vliv na vybraná řízení vedená před ÚPV, zejména

Více

Témata závěrečných odborných prací

Témata závěrečných odborných prací Institut průmyslověprávní výchovy Témata závěrečných odborných prací pro školní rok 2015/2016 Ing. Vladimír Kloz, BBA Nový občanský zákoník a jeho vliv na vybraná řízení vedená před ÚPV, zejména se zaměřením

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

ČÁST C ČÁST C - UŽITNÉ VZORY

ČÁST C ČÁST C - UŽITNÉ VZORY ČÁST C - UŽITNÉ VZORY OBSAH 1. Právní předpisy upravující řízení o přihláškách užitných vzorů 3 2. Podání přihlášky užitného vzoru 3 2.1 Určení průzkumového pracovníka (oprávněné úřední osoby) 4 3. Průzkum

Více

2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK

2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK Ing. Jiří Sedlák, patentový zástupce KUDRLIČKA & SEDLÁK Advokátní, patentová a známková kancelář, České Budějovice Charakteristika a specifika jednotlivých průmyslových práv, předmět ochrany, udělovací

Více

Problematika transferu technologií ve výuce a praxi Patentování proces a ekonomika z pohledu původce objevu

Problematika transferu technologií ve výuce a praxi Patentování proces a ekonomika z pohledu původce objevu UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI Problematika transferu technologií ve výuce a praxi Patentování proces a ekonomika z pohledu původce objevu MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. Projekt Prohloubení

Více

Úvod do problematiky ochranných známek Databáze ochranných známek

Úvod do problematiky ochranných známek Databáze ochranných známek Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz Úvod do problematiky ochranných známek Databáze ochranných známek Eva Křováková Moravská zemská knihovna, Brno 1. 12. 2016 Ochranné známky Zákon č. 441/2003 Sb.

Více

Témata závěrečných odborných prací

Témata závěrečných odborných prací Institut průmyslově právní výchovy Témata závěrečných odborných prací pro školní rok 2010/2011 Ing. Vladimír Kloz (ZP) Změnové řízení v oblasti průmyslového vlastnictví z pohledu jeho náležitostí a poplatků

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

Důvody pro odmítnutí ochrany

Důvody pro odmítnutí ochrany 441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech

Více

Duševní vlastnictví DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ & PRŮMYSLOVÁ PRÁVA. Průmyslová práva 20.8.2015

Duševní vlastnictví DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ & PRŮMYSLOVÁ PRÁVA. Průmyslová práva 20.8.2015 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ & PRŮMYSLOVÁ PRÁVA Business workout - letní škola podnikání Technická univerzita v Liberci 3. 9. 2015 Duševní vlastnictví Autorské právo a podobná práva Průmyslová práva Patenty * Užitné

Více

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

Přehled možných správních úkonů ředitelem školy

Přehled možných správních úkonů ředitelem školy Rozhodnutí ředitele mateřské školy: 1 - Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ( 34 odst. 3 2 Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání ( 34 odst. 3 3 Rozhodnutí o stanovení zkušebního pobytu

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

Témata závěrečných odborných prací

Témata závěrečných odborných prací Institut průmyslově právní výchovy Témata závěrečných odborných prací pro školní rok 2011/2012 Ing. Vladimír Kloz (ZP) Změnové řízení v oblasti průmyslového vlastnictví z pohledu jeho náležitostí a poplatků

Více

Sporná řízení v první instanci

Sporná řízení v první instanci Sporná řízení v první instanci Praktická doporučení k provádění řízení o žádosti o určení, návrhu na zrušení a návrhu na výmaz Určovací řízení Viz metodické pokyny část G1 4. Předpokladem zahájení řízení

Více

Práva na označení ochranné známky

Práva na označení ochranné známky Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz Práva na označení ochranné známky Zuzana Čapková, ÚPV, 2019 Ochranná známka označení schopné rozlišit výrobky nebo služby pocházející od různých podnikatelů Nově

Více

441/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

441/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY 441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech

Více

O s n o v y s p e c i a l i z a č n í h o s t u d i a

O s n o v y s p e c i a l i z a č n í h o s t u d i a Institut průmyslově právní výchovy O s n o v y s p e c i a l i z a č n í h o s t u d i a školní rok 2008/2009 I. Základy práva, systémy právní ochrany duševního vlastnictví Základy práva soukromého a veřejného,

Více

478/1992 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o užitných vzorech

478/1992 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o užitných vzorech 478/1992 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 1992 o užitných vzorech Změna: 116/2000 Sb. Změna: 116/2000 Sb. (část) Změna: 501/2004 Sb. Změna: 221/2006 Sb. Změna: 303/2013 Sb. Změna: 183/2017 Sb. Změna: 196/2017

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení Slovo úvodem... 13 Seznam použitých zkratek... 15 A. ŽALOBA NA OBNOVU ŘÍZENÍ. 17 I. Důvody obnovy řízení... 17 1.

Více

529/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 3. prosince o ochraně topografií polovodičových výrobků

529/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 3. prosince o ochraně topografií polovodičových výrobků 529/1991 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 1991 o ochraně topografií polovodičových výrobků Změna: 116/2000 Sb. Změna: 501/2004 Sb. Změna: 221/2006 Sb. Změna: 303/2013 Sb. Změna: 183/2017 Sb. Změna: 196/2017

Více

Zlatuše Braunšteinová odbor OZ, oddělení mezinárodních OZ Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz)

Zlatuše Braunšteinová odbor OZ, oddělení mezinárodních OZ Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz) Zlatuše Braunšteinová odbor OZ, oddělení mezinárodních OZ Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz) přihlašovatel MOZ z ČR do jedné/několika zemí prostřednictvím WIPO Podmínky pro přihlášení mezinárodní

Více

Patenty a užitné vzory právní ochrana technických řešení

Patenty a užitné vzory právní ochrana technických řešení Patenty a užitné vzory právní ochrana technických řešení Zdroje patentových informací (Espacenet) MZK Brno, 29. 11. 2018 Hana Churáčková ÚPV Průmyslová práva a jejich ochrana Práva k předmětům průmyslového

Více

Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce

Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce Seminář Ochrana duševního vlastnictví Vodňany 21.3.2012 Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o.

Více

ČÁST G1 - SPORNÁ ŘÍZENÍ (ve věci patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů)

ČÁST G1 - SPORNÁ ŘÍZENÍ (ve věci patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů) Obsah a ČÁST G1 ČÁST G1 - SPORNÁ ŘÍZENÍ (ve věci patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů) OBSAH 1. Zrušení patentu, resp. dodatkového osvědčení (SPC)... 1 1.1 Zrušení patentu... 1 1.1.1 Důvody, pro

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

1 Základní zásady a obecná ustanovení daňového řízení... 11

1 Základní zásady a obecná ustanovení daňového řízení... 11 ObsaH Úvod... 10 1 Základní zásady a obecná ustanovení daňového řízení... 11 1.1 Základní zásady... 11 1.1.1 Zásada zákonnosti... 13 1.1.2 Zásada součinnosti a úzké spolupráce... 15 1.1.3 Zásada přiměřenosti...

Více

Témata závěrečných odborných prací

Témata závěrečných odborných prací Institut průmyslově právní výchovy Témata závěrečných odborných prací pro školní rok 2013/2014 Ing. Vladimír Kloz (ZP) Nový občanský zákoník a jeho vliv na vybraná řízení vedená před ÚPV, zejména se zaměřením

Více

rozhodování ve správním řízení střední škola Seč 22. 11. 2013 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. m.puskinova@seznam.cz

rozhodování ve správním řízení střední škola Seč 22. 11. 2013 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. m.puskinova@seznam.cz rozhodování ve správním řízení střední škola Seč 22. 11. 2013 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. m.puskinova@seznam.cz Právní předpisy, výklady, novelizace Rozhodování ve správním řízení, charakteristika

Více

Dotazník k diskusi* o otázkách harmonizace práva a praxe průmyslových vzorů

Dotazník k diskusi* o otázkách harmonizace práva a praxe průmyslových vzorů Dotazník k diskusi* o otázkách harmonizace práva a praxe průmyslových vzorů I. Předmět ochrany 1. Na základě Vaší zkušenosti, máte za to, že kromě tradičních výrobků, jejichž vzhled lze chránit zápisem

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Patenty a užitné vzory

Patenty a užitné vzory Patenty a užitné vzory Několik poznámek o patentovém právu pro inženýry Ing. Jaroslav Potužník jpotuznik@upv.cz Patentové právo má u nás tradici. Moderní právní úprava je plně harmonizovaná s úpravou jinde

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

Analýza ochrany duševního vlastnictví

Analýza ochrany duševního vlastnictví Analýza ochrany duševního vlastnictví Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví 12/2017 Analýza národních patentů a užitných vzorů

Více

Databáze ochranných známek

Databáze ochranných známek Úřad Průmyslového Vlastnictví Česká republika WWW.UPV.CZ Databáze ochranných známek Úvod do teorie ochranných známek Databáze ochranných známek Moravská zemská knihovna, Brno 3. června 2015 Úřad Průmyslového

Více

Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16

Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16 Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16 ŘP Patent/užitný vzor Václav Převrátil 2. semestr (16+4/ zkouška) - Náležitosti přihlášky - Průzkum přihlášky vynálezu - Průzkum přihlášky užitného vzoru - Specifika

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

NÁMITKY, NEPLATNOST, ZRUŠENÍ, VÝMAZ, URČENÍ

NÁMITKY, NEPLATNOST, ZRUŠENÍ, VÝMAZ, URČENÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ www.upv.cz Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz Datová schránka: ix6aa38 NÁMITKY, NEPLATNOST, ZRUŠENÍ, VÝMAZ, URČENÍ

Více

Ochranné známky a jejich právní ochrana

Ochranné známky a jejich právní ochrana Ochranné známky a jejich právní ochrana Co je ochranná známka? Co může být ochrannou známkou? Které označení nelze zapsat do rejstříku ochranných známek? Kdo si může přihlásit ochrannou známku? Jak se

Více

VSTUPNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁSLEDNÉ

VSTUPNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁSLEDNÉ VSTUPNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁSLEDNÉ Úvodní kapitola + Informace o kurzu + Informace ke studiu Organizace a činnosti veřejné správy + Pojem veřejná správa + Vymezení veřejné správy v právním řádu + Výkon veřejné

Více

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

S Poskytování informací dle zákona 106_1999 Sb verze č.1

S Poskytování informací dle zákona 106_1999 Sb verze č.1 Identifikace dokumentu Město Frenštát pod Radhoštěm Stav dokumentu verze č.1 Evidenční údaje Název předpisu S-2011-08 Poskytování informací dle zákona 106_1999 Sb Datum nabytí účinnosti 1.4.2011 Odbor

Více

Ochranné známky. jejich právní ochrana. Jaké... Co... Kdo.. Jak... Kde... Co je ochranná známka?

Ochranné známky. jejich právní ochrana. Jaké... Co... Kdo.. Jak... Kde... Co je ochranná známka? Ochranné známky a PRÁVNÍ OCHRANA Kde... Co... Jak... jejich právní ochrana Co je ochranná známka? Co může být ochrannou známkou? Které označení nelze zapsat do rejstříku ochranných známek? Kdo si může

Více

ŽÁDOST O ZMĚNU ADRESY PRO DORUČOVÁNÍ (Sídlo žadatele zůstává stejné)

ŽÁDOST O ZMĚNU ADRESY PRO DORUČOVÁNÍ (Sídlo žadatele zůstává stejné) ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ www.upv.cz Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz Datová schránka: ix6aa38 ŽÁDOST O ZMĚNU ADRESY PRO DORUČOVÁNÍ (Sídlo

Více

207/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OCHRANA PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

207/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OCHRANA PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ 207/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2000 o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů Změna:

Více

Osnovy IPPV šk. rok 2017/18. - Evropská unie a ochrana průmyslového vlastnictví - Mezinárodní organizace v ochraně průmyslového vlastnictví

Osnovy IPPV šk. rok 2017/18. - Evropská unie a ochrana průmyslového vlastnictví - Mezinárodní organizace v ochraně průmyslového vlastnictví Osnovy IPPV šk. rok 2017/18 MPP Světlana Kopecká, Ludmila Štěrbová 1. semestr (12+4/zkouška) - Evropská unie a ochrana průmyslového - Mezinárodní organizace v ochraně průmyslového ZP - Základy práva Vladimír

Více

ZÁKON č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem,

ZÁKON č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ZÁKON č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb, zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY 441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech

Více

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek (vyhláška č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.) Protokol k Madridské

Více

Ochranné známky. jejich právní ochrana. Jaké... Co... Kdo.. Jak... Kde... Co je ochranná známka?

Ochranné známky. jejich právní ochrana. Jaké... Co... Kdo.. Jak... Kde... Co je ochranná známka? Ochranné známky a PRÁVNÍ OCHRANA Kde... Co... Jak... jejich právní ochrana Co je ochranná známka? Co může být ochrannou známkou? Které označení nelze zapsat do rejstříku ochranných známek? Kdo si může

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE V RÁMCI ZJEDNODUŠENÉHO PODLIMITNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE V RÁMCI ZJEDNODUŠENÉHO PODLIMITNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE V RÁMCI ZJEDNODUŠENÉHO PODLIMITNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

PŘIHLÁŠKA VYNÁLEZU se žádostí o udělení patentu

PŘIHLÁŠKA VYNÁLEZU se žádostí o udělení patentu ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA VYNÁLEZU se žádostí o udělení patentu (Vyplní Úřad) Pořadové číslo: Spisová

Více