B. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV"

Transkript

1 B. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Ministerstvo průmyslu a obchodu 2015

2 ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ POSUDEK A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA 1. Obnovitelnými zdroji, ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, jsou: a) vodní energie, sluneční energie, větrná energie, geotermální energie, biomasa, bioplyn; b) vodní energie do výkonu zdroje 1 MW, sluneční energie, větrná energie, geotermální energie, biomasa, bioplyn; c) obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu. 2. Druhotným energetickým zdrojem podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, je: a) zdroj, používající pro výrobu energie fosilní paliva; b) využitelný energetický zdroj, jehož energetický potenciál vzniká jako vedlejší produkt při přeměně a konečné spotřebě energie, při uvolňování z bituminózních hornin nebo při energetickém využívání nebo odstraňování odpadů a náhradních paliv vyrobených na bázi odpadů nebo při jiné hospodářské činnosti; c) zdroj využívající energii vody, slunce, půdy, větru a skládkového plynu. 3. Energetickým posudkem ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, je: a) písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a hodnocení; b) písemná zpráva obsahující informace o dosažených efektech energeticky úsporných opatřeních; c) písemná zpráva o technické proveditelnosti energeticky úsporných opatřeních. 4. Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství zajistí energetický posudek pro: a) posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny u energetického hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 5 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných; b) posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny u energetického hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 10 MW, pokud je 1

3 předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných; c) posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny u energetického hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 15 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných. 5. Stavebník je povinen v případě výstavby nové budovy plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby doložit mj.: a) kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu podle 13 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni od 1. ledna 2013; b) kladným závazným stanoviskem Energetického regulačního úřadu splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni od 1. ledna 2013; c) kladným nezávazným stanoviskem Státní energetické inspekce splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni od 1. ledna Energetický specialista je povinen neprovádět činnost podle 6a, 7a, 9 a 9a zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů, pokud: a) je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo je v pracovním nebo obdobném vztahu nebo má majetkovou účast v právnické osobě nebo fyzické osobě, která je vlastníkem nebo provozovatelem kotlů, rozvodů tepelné energie, klimatizačních systémů, budovy nebo její části nebo energetického hospodářství, které jsou předmětem kontroly nebo na které zpracovává energetický audit, energetický posudek nebo průkaz, nebo je osobou blízkou k výše uvedeným osobám.; b) má majetkovou účast u zadavatele energetického auditu; c) je v pracovním nebo obdobném vztahu k zadavateli energetického auditu a průkazu energetické náročnosti budovy. 7. Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie je zpracováván: a) MPO a MŽP na 4leté období; b) MPO v dohodě s MŽP na 1 rok; c) MPO a MŽP na dvouleté období. 8. Otopné období trvá: a) , přičemž dodávka tepelné energie se zahájí, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod + 13 C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat 2

4 zvýšení této teploty nad +13 C pro následující den; b) , přičemž dodávka tepelné energie se zahájí když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod + 12 C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +12 C pro následující den; c) , přičemž dodávka tepelné energie se zahájí, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod + 13 C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 C pro následující den. 9. Teplá voda je dodávána celoročně tak, aby měla na výtoku u spotřebitele teplotu: a) C; b) C; c) C. 10. Regulaci cen energie provádí: a) Ministerstvo financí v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů; b) Energetický regulační úřad podle zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů; c) Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 11. Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů upravuje: a) stanovení technických požadavků na všechny výrobky dovážené do ČR; b) stanovení technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem; c) stanovení technických požadavků na všechny výrobky dovážené ze zemí EU. 12. Česká technická norma se stává závazným dokumentem: a) pokud byla vydána ve věstníku ÚNMZ; b) na základě smluvního vztahu mezi partnery nebo na základě legislativního dokumentu; c) pokud její vydání bylo oznámeno ve věstníku ÚNMZ. 13. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů: a) jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu 3

5 proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla; b) jejichž vlastnosti zaručují, že stavba po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí a bezpečnost při udržování a užívání stavby; c) jejichž vlastnosti zaručují, že stavba při správném provedení splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost a hygienu. 14. Technické požadavky na stavby zahrnuté ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, jsou závazné: a) pro právnické osoby, fyzické osoby a příslušné orgány veřejné správy; b) pro stavební úřady, konzultanty, projektanty a pro zhotovitele; c) pro pracovníky stavebních úřadů. 15. Pro účely vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, představuje normová hodnota: a) konkrétní technický požadavek, zejména limitní hodnota, návrhová metoda, národně stanovené parametry, technické vlastnosti stavebních konstrukcí a technických zařízení, obsažený v příslušné české technické normě, jehož dodržení se považuje za splnění požadavků konkrétního ustanovení této vyhlášky; b) závazný požadavek, kdy v případě odchylného řešení je třeba žádat o výjimku; c) konkrétní technický požadavek souvisící se základními požadavky Směrnice Rady 89/106/ES o stavebních výrobcích, které jsou definované v národní vyhlášce. 16. Průkaz energetické náročnosti budovy zpracovává energetický specialista, kterým je: a) právnická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného Ministerstvem průmyslu a obchodu; b) fyzická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného Ministerstvem průmyslu a obchodu; c) právnická, která zaměstnává fyzické osoby, které jsou držitelem oprávnění uděleného Ministerstvem průmyslu a obchodu. 17. Energetický posudek obsahuje: a) hodnocení stávající úrovně energetického hospodářství, celková výše dosažitelných energetických úspor, porovnání variant energeticky úsporného projektu, doporučení energetického specialisty; b) titulní list, účel zpracování podle 9a zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, identifikační údaje, stanovisko energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek, evidenční list energetického posudku, kopii dokladu o vydání oprávnění podle 10b zákona nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie; 4

6 c) Hodnocení stávající úrovně energetického hospodářství, celkový potenciál úspor energie, návrh optimální varianty energeticky úsporného projektu vč. ekonomického hodnocení, způsob financování jednotlivých opatření, doporučení energetického specialisty, evidenční list energetického posudku. 18. Co není obsahem energetického posudku: a) hodnocení stávající úrovně energetického hospodářství; b) účel zpracování energetického posudku dle 9a zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů; c) evidenční list energetického posudku TJ je: a) 3,6 MW; b) 277,8 MWh; c) 0,36 GWh. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ OPATŘENÍ A VARIANT ÚSPOR ENERGIE 1. Z daňového hlediska se rozlišují odpisy: a) aktivní a pasivní b) rovnoměrné a zrychlené c) progresivní a degresivní 2. Zákon o dani z příjmu dělí odepisovaný majetek do: a) 3 odpisových skupin b) 4 odpisových skupin c) 6 odpisových skupin 3. Peněžní tok (cash flow) projektu definujeme jako: a) časovou řadu rozdílů mezi příjmy a výdaji, které plynou z pořízení a provozu investice v jednotlivých letech za celou dobu její předpokládané životnosti b) časovou řadu energetických úspor, které plynou z pořízení a provozu investice v jednotlivých letech za celou dobu její předpokládané životnosti c) časovou řadu rozdílů mezi investičními výdaji a energetickými úsporami v jednotlivých letech za celou dobu její předpokládané životnosti 4. Ekonomické vyhodnocení variant projektů úspor se provádí na základě stanovení hodnot těchto kritérií: a) doby návratnosti prosté a reálné čisté b) současné hodnoty 5

7 c) čisté současné hodnoty, vnitřního výnosového procenta a doby návratnosti prosté a reálné 5. Od jaké výše ceny movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením je předmětem odepisování hmotného majetku: a) 50 tis. Kč. b) 40 tis. Kč. c) 30 tis. Kč. 6. Doba hodnocení je stanovena jako: a) nominální doba stanovená vyhláškou respektující dobu, po kterou trvají účinky a nároky z realizovaného opatření b) nejmenší násobek dob životností instalovaných zařízení v hodnoceném projektu úspor c) doba rovnající se nejdelší době životnosti z instalovaných zařízení hodnoceného projektu úspor 7. Co je anuita? a) roční hodnota úroku z úvěru b) splátka úvěru, jejíž výše se v průběhu času nemění a skládá se z roční splátky a ročního úroku c) poměr mezi splátkou a úrokem 8. Daňové odpisy se stanovují: a) dle zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů v platném znění b) dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví c) dle interních předpisů vlastníka dlouhodobého majetku 9. Reálná doba návratnosti je: a) doba, za kterou se vrátí vynaložené investiční prostředky b) doba, za kterou se vrátí vynaložené diskontované investiční prostředky c) doba, za kterou diskontovaný součet ročních toků hotovosti je roven vynaloženým investičním prostředkům 10. Roční anuita je: a) součet ročních splátek a úroků z investičního úvěru a je konstantní b) součet měsíčních splátek investičního úvěru za časové období jednoho roku c) součet úroků z investičního úvěru za časové období jednoho roku, který se každoročně mění 6

8 HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 1. Při tepelně technických výpočtech hodnotíme skladbu konstrukce: a) z vnitřní strany b) z vnější strany c) nezáleží na pořadí 2. V tepelně technických výpočtech se tloušťka vrstvy hodnocené konstrukce uvádí: a) v milimetrech b) v centimetrech c) v metrech 3. Tepelný odpor konstrukce (vrstvy) je dán: a) poměrem tloušťky vrstvy a hodnoty odporu při přestupu tepla b) poměrem tloušťky vrstvy a návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti c) poměrem hodnoty součinitele tepelné vodivosti k tloušťce vrstvy 4. Součinitel prostupu tepla konstrukce je dán: a) reciprokou hodnotou tepelného odporu konstrukce b) reciprokou hodnotou tepelného odporu konstrukce a tepelných odporů při přestupech tepla na vnitřní a vnější straně konstrukce c) součinem tepelného odporu a součinitele přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce 5. Návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti stavebních materiálů uvádí: a) prospekty výrobců tepelně izolačních materiálů b) ČSN část 3 c) ČSN EN ISO Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti hlavně zahrnuje: a) vliv tloušťky vrstvy b) vliv objemové hmotnosti, vlhkosti a nehomogenity stavebních hmot c) návrhová hodnota tepelné vodivosti je konstanta bez dalších vlivů 7

9 7. Při hodnocení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí hodnotíme konstrukce podle kriterií uvedených: a) ve vyhlášce o energetické náročnosti budov b) v zákoně č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií c) v ČSN část 2 8. Stavební hmoty se stejnou hodnotou objemové hmotnosti: a) mají stejnou hodnotu součinitele tepelné vodivosti b) mají různou hodnotu součinitele tepelné vodivosti c) není důležité, lze je vzájemně zaměňovat 9. ČSN část 2 uvádí pro hodnocení konstrukcí v ustáleném teplotním stavu: a) požadované a doporučené hodnoty tepelných odporů konstrukcí b) požadované a doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla konstrukcí c) pouze požadavky na vnitřní a vnější povrchové teploty konstrukcí 10. Kriteriální hodnoty součinitelů prostupu tepla konstrukcí zajišťují: a) požadavek na snižování tepelných toků konstrukcí a nemožnost povrchové kondenzace na povrchu konstrukce za daných vstupních podmínek b) nemožnost kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce c) je to pouze stanovené kriterium bez vlivu na tepelné ztráty konstrukcí 11. ČSN část 2 vydaná v roce 2011 uvádí: a) pouze požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy bez ohledu na jejich energetickou náročnost b) i doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla pro pasivní budovy c) uvádí tyto hodnoty pouze pro budovy vytápěné elektrickým proudem 12. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí se hodnotí: a) pouze z hlediska prostupu tepla v ustáleném a neustáleném teplotním stavu b) z hledisek prostupu tepla, prostupu vlhkosti a prostupu vzduchu c) vypočte se pouze součinitel prostupu tepla konstrukce a tepelný odpor 8

10 13. Průměrná hodnota součinitele prostupu tepla obálky budovy se stanoví: a) jako průměrná hodnota součinitelů prostupu tepla konstrukcí b) jako průměrná hodnota součinitelů prostupu tepla plných konstrukcí, bez hodnot součinitelů prostupu tepla výplní otvorů c) jako součet hodnot měrných tepelných ztrát jednotlivých konstrukcí tvořících obálku hodnocené budovy (zóny) se započtením vlivu tepelných vazeb mezi konstrukcemi 14. Tepelná vazba mezi konstrukcemi je: a) vazba pouze mezi vnějšími konstrukcemi budovy b) vazba mezi konstrukcemi tvořících obálku hodnocené budovy (zóny) včetně výplní otvorů c) vazba mezi konstrukcemi obálky budovy a vytápěcím systémem 15. Výpočtem stanovená hodnota součinitele prostupu tepla: a) zahrnuje vlivy tepelných mostů v konstrukci b) tepelné mosty se nehodnotí, jsou zahrnuty v návrhové hodnotě součinitele tepelné vodivosti c) tepelné mosty jsou pro hodnocení tepelně technických vlastností nepodstatné 16. Výrazné tepelné mosty v konstrukcích: a) hodnotí se výpočtem pomocí teplotních polí b) nehodnotí se, nemají výrazný vliv c) stačí jejich vliv zohlednit procentní přirážkou 17. Při hodnocení tepelně technických vlastností plných konstrukcí se zadávají: a) pouze tloušťka vrstvy a součinitel tepelné vodivosti b) tloušťka vrstvy, tepelná vodivost, měrné teplo, objemová hmotnost a faktor difúzního odporu c) tloušťka vrstvy, tepelná vodivost, měrné teplo, objemová hmotnost a faktor difúzního odporu, spárová průvzdušnost a solární propustnost 18. Kondenzace vodní páry v konstrukci: a) návrh skladby konstrukce neovlivňuje b) množství kondenzátu musí být menší než množství vypařené vlhkosti c) množství kondenzátu musí být menší než množství vypařené vlhkosti spolu se splněním požadavků ČSN na max. obsah kondenzátu 9

11 v konstrukci 19. Tepelně akumulační vlastnosti konstrukce ovlivňují: a) tepelnou stabilitu vnitřního prostředí v místnosti (budově) b) nemají na tepelnou stabilitu vnitřního prostředí vliv c) na hodnocení energetické náročnosti budovy nemají vliv 20. Na tepelně akumulační vlastnosti má rozhodující vliv: a) vnější vrstva konstrukce bez ohledu na její hmotnost b) vnitřní vrstva konstrukce, její hmotnost a tloušťka c) pouze tepelně izolační vrstva 21. Požadované a doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla jsou v ČSN část 2 u některých konstrukcí uváděny pro těžké a lehké konstrukce: a) lehká konstrukce je konstrukce s celkovou plošnou hmotností do 200 kg/m 2 b) lehká konstrukce je konstrukce s plošnou hmotností vrstev od vnitřního líce k tepelně izolační vrstvě do 100 kg/m 2 c) všechny jednovrstvé konstrukce 22. Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla pro těžké vnější stěny je: a) 0,30 W/m 2 K b) 0,80 W/m 2 K c) 1,15 W/m 2 K 23. Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla pro ploché střešní konstrukce je: a) 0,25 W/m 2 K b) 0,16 W/m 2 K c) 0,75 W/m 2 K 24. Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla pro výplň otvoru ve vnější stěně je: a) 1,50 W/m 2 K b) 1,20 W/m 2 K c) 0,90 W/m 2 K 25. Požadované a doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla uvedené v ČSN část 2 jsou platné pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou: 10

12 a) C b) C c) pouze pro obytné budovy s vnitřní návrhovou teplotou 0 C 26. ČSN část 2 uvádí i doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla pro pasivní domy. Tyto hodnoty se pohybují pro vnější stavební konstrukce v rozsahu: a) U pas,20 = 0,10 0,18 W/m 2 K b) U pas,20 = 0,30 0,50 W/m 2 K c) U pas,20 0,05 W/m 2 K 27. Hodnoty součinitele prostupu tepla u oken s izolačními trojskly jsou v rozmezí: a) U = 1,20 W/m 2 K a více b) U = 0,85 1,10 W/m 2 K c) U = méně než 0,30 W/m 2 K 28. U obvodových konstrukcí se vzduchovými dutinami se hodnotí: a) pouze vliv uzavřených vzduchových dutin b) vzduchové dutiny se zanedbávají c) hodnotí se pouze otevřené (větrané) vzduchové dutiny 29. Pro návrh hodnoty součinitele prostupu tepla se sousední vytápěné byty považují za prostory s rozdílem teplot: a) do 10 C b) do 5 C c) do 15 C 30. Průměrný součinitel prostupu tepla konstrukcemi obálky budovy se hodnotí: a) pro prostor s převažující návrhovou vnitřní teplotou C b) pro budovu jako celek bez ohledu na vnitřní návrhové teploty c) pouze pro prostory s vnitřní návrhovou teplotou 20 C 31. Budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou 20 C jsou: a) pouze obytné budovy b) obytné budovy a ubytovací budovy 11

13 c) obytné budovy, občanské budovy s převážně dlouhodobým pobytem lidí, jako školské, administrativní, ubytovací, veřejně správní, stravovací a zdravotnické 32. Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy se stanoví: a) pro každý posuzovaný případ metodou referenční budovy b) pro každý posuzovaný případ metodou referenční budovy, pro nové obytné budovy však splněním nejvyšší přípustné hodnoty 0,5 c) již se nehodnotí 33. Při výpočtu hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy se tepelné toky mezi vnitřními prostory s rozdílnou vnitřní výpočtovou teplotou stanoví pomocí: a) teplotního redukčního činitele b) tepelný tok je stejný jako u vnějších konstrukcí c) tepelné toky konstrukcemi mezi vytápěnými a temperovanými místnostmi se zanedbávají 34. Na stanovení hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy mají vliv plochy výplní otvorů: a) nevýrazný b) plocha výplní otvorů má zpravidla výrazný vliv c) vzhledem k současným tepelně technickým vlastnostem výplní otvorů se vliv oken nehodnotí 35. Při stanovení průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy se tepelné vazby mezi konstrukcemi: a) nezapočítávají b) započtou se hodnotou přirážky podle ČSN část 4 c) zohlední se přirážkou 10 % k hodnotě součinitele prostupu tepla 36. Tepelná vazba mezi konstrukcemi je vyvolána: a) vzájemným sáláním ploch protilehlých konstrukcí b) zvýšeným tepelným tokem v oblasti styků konstrukcí c) vyšším prouděním vzduchu v koutech místnosti. 37. Zvýšený tepelný tok v oblasti styků konstrukcí je způsoben: a) větší vnější ochlazovanou plochou proti vnitřní ohřívané ploše 12

14 b) vyšší vlhkostí větší plochy vnějších vrstev konstrukcí c) vyšší tepelný tok u styků konstrukcí neexistuje 38. Rozhodující veličinou pro hodnocení konstrukcí v ustáleném teplotním stavu je: a) tepelná jímavost vnitřní vrstvy b) tepelný odpor konstrukce a součinitel prostupu tepla konstrukce c) tepelně akumulační vlastnost konstrukce 39. Jaký je vzájemný vztah mezi součinitelem prostupu tepla a vnitřní povrchovou teplotou: a) čím je vyšší hodnota součinitele prostupu tepla, tím je i vyšší vnitřní povrchová teplota b) čím je nižší hodnota součinitele prostupu tepla, tím je vyšší vnitřní povrchová teplota c) vzájemný vztah mezi těmito hodnotami neexistuje 40. Musí navržené dodatečné tepelné izolace konstrukcí: a) splňovat požadavky na tepelně technické vlastnosti podle ČSN b) zpracovatel PENB se tím nemusí zabývat c) je to pouze věcí projektanta, který si skladby konstrukcí upraví 41. Vnitřním prostředím je: a) prostředí uvnitř zóny, které je definováno návrhovými hodnotami teploty, relativní vlhkosti vzduchu a požadované intenzity osvětlení uvnitř zóny, b) prostředí uvnitř zóny, které je definováno návrhovými hodnotami teploty, relativní vlhkosti vzduchu, objemového toku výměny vzduchu a požadované intenzity osvětlení uvnitř zóny, c) prostředí uvnitř zóny, které je definováno návrhovými hodnotami teploty, rychlostí proudění vnitřního vzduchu a požadované intenzity osvětlení uvnitř zóny, 42. Obálka budovy je: a) soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu, 13

15 b) soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny c) soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově na nižší vnitřní návrhovou teplotu, 43. Hranice hodnocené zóny jsou: a) na vnějším povrchu konstrukcí tvořících obálku hodnocené zóny b) na vnitřním povrchu konstrukcí tvořících obálku hodnocené zóny c) hranice zóny se volí podle návrhu projektanta 44. Do jedné hodnocené zóny se zahrnují prostory s vnitřní vytápěcí teplotou: a) od 15 do 25 C b) vnitřní výpočtové teploty jednotlivých místností se neliší o více než 4 K c) na rozdílu vnitřních výpočtových teplota nezáleží 45. Vnitřní výpočtová teplota obytných budov je podle ČSN EN ISO a) 23 C b) 20 C c) 18 C 46. Větší změnou dokončené budovy je: a) změna dokončené budovy na více než 50 % celkové plochy obálky budovy, b) změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy, c) změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy vyjma otvorových výplní, 47. Vnitřní výpočtová teplota zóny se pro nebytové budovy např. školy stanoví: a) stejně jako u obytných budov teplotou 20 C b) jako vážený průměr teplot místností v hodnocené zóně c) ze součinu objemů a vnitřních výpočtových teplot místností zóny děleno celkovým objemem místností zóny 48. Pravidlem pro jednozónový výpočet je, že: a) všechny prostory hodnocené zóny jsou vytápěny jedním systémem 14

16 vytápění b) v zóně mohou být různé systémy vytápění c) místnosti v hodnocené zóně nemají lokální topidla 49. Pravidlem pro jednozónový výpočet je, že: a) místnosti zóny mají pouze přirozené větrání a jsou propojeny dveřmi b) nejméně 80 % podlahové plochy prostor hodnocené zóny je obsluhováno jedním systémem větrání c) na množství systémů větrání nezáleží, hlavně že jsou místnosti větrané 50. U stropních konstrukcí pod půdním prostorem je hranice zóny vedena: a) na spodním povrchu stropní konstrukce b) na horním povrchu tepelně izolační vrstvy ve stropní konstrukci umístěné jako vnitřní vrstva bez ohledu na další kontaktní vrstvy stropu c) na horním povrchu stropní konstrukce 51. Energeticky vztažná plocha je: a) podlahová plocha místností v hodnocené zóně b) vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy c) plocha mezi vnitřními povrchy konstrukcí obálky budovy 52. Obestavěný prostor budovy se po provedení dodatečných tepelných izolací: a) nemění, zůstává stejný b) mění se, po provedení dodatečných tepelných izolací se zvětší objem budovy c) není rozhodující 53. Vnitřní tepelné zisky vznikají: a) pouze produkcí tepla přítomnými osobami b) produkcí tepla přítomnými osobami a produkcí tepla od spotřebičů c) vnitřní tepelné zisky se nehodnotí 54. Při hodnocení vnitřních tepelných zisků: a) se počítá s dobou pobytu osob a dobou provozu spotřebičů b) s dobou pobytu osob a dobou provozu spotřebičů se nepočítá 15

17 c) počítá se pouze s dobou pobytu osob 55. Solární tepelné zisky: a) jsou významné při hodnocení energetické náročnosti budov b) v letním období jsou významné, ale v topném období jsou tak malé, že se nehodnotí c) v budovách s okny s izolačními trojskly se nemusí hodnotit 56. Solární tepelné zisky jsou při stejné ploše zasklení: a) nejvyšší u oken s izolačními trojskly b) nejvyšší u oken s jedním sklem c) na provedení zasklení oken nezáleží 57. Koeficient solární propustnosti zasklení je ovlivněn: a) pouze počtem skel b) počtem skel a počtem a provedením reflexních vrstev c) pouze vzduchovou nebo plynovou vrstvou mezi skly 58. Měrný tepelný tok větráním se v energetickém hodnocení: a) nehodnotí, okna jsou tak těsná, že k tepelným ztrátám okny nedochází b) hodnotí, tepelné ztráty větráním jsou v energetickém hodnocení významné c) hodnotí se pouze u domů s nucenou strojní výměnou vzduchu 59. Přirozené větrání vzniká: a) pouze netěsností obvodového pláště budovy b) netěsností obvodového pláště budovy včetně okenních spár a otevíráním oken c) pouze otevíráním oken 60. Blower door test: a) je měření difuzních toků přes parotěsné vrstvy b) je měření těsnosti obvodového pláště budovy při vytvořeném podtlaku či přetlaku v objektu c) je měření součinitele prostupu tepla výplní otvorů 61. Těsnost obálky budovy je dána intenzitou výměny vzduchu: 16

18 a) hodnotou při přetlaku či podtlaku 50 Pa b) hodnotou při přetlaku či podtlaku 100 Pa c) na tlakovém spádu nezáleží, hodnota je konstantní 62. Hodnota těsnosti obálky budovy je požadována nejnižší: a) u pasivních budov a budov s nulovou spotřebou energie b) u pasivních budov na těsnosti obálky budovy nezáleží c) u pasivních budov je netěsnost budov přípustná 63. Požadované hodnoty těsnosti obálky budovy n 50 jsou uvedeny: a) v ČSN EN ISO a dalších legislativních dokumentech b) v zákonu 183/2012 Sb. (stavební zákon) c) v zákonu č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií 64. Násobnost výměny vzduchu v budově: a) není pro energetické hodnocení důležitá b) výrazně ovlivňuje energetickou náročnost budovy c) v energetickém hodnocení se neuvažuje 65. Násobnost výměny vzduchu pro energetické hodnocení obytných budov je podle ČSN : 2011 v rozmezí: a) n = 0,3 0,6 h -1 b) n = 0,1 0,3 h -1 c) n = 0,8 1,0 h Účinnost výroby energie zdrojem tepla v referenční budově ve vyhlášce č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov uvažuje hodnotou: a) 90 % b) 80 % c) 85 % 67. Hodnocení energetické náročnosti výměnou vzduchu se provádí pro: a) obestavěný prostor budovy b) pro vzduchový objem budovy stanovený jako 80 % podíl celkového objemu budovy c) hodnocení se podle velikosti oken a délky okenních spár 17

19 68. Činitel teplotní redukce je závislý na: a) teplotním rozdílu mezi hodnoceným prostorem a okolím vztažený k základnímu rozdílu teplo vnitřního a venkovního prostředí b) ploše konstrukcí mezi vytápěným a nevytápěným prostorem c) součiniteli prostupu tepla konstrukcí mezi vytápěným a nevytápěným prostorem 69. Výpočet měrné tepelné ztráty H T se provádí: a) pro všechny vnější konstrukce b) pro všechny teplosměnné konstrukce tvořící obálku budovy (zóny). c) pouze pro vnitřní konstrukce 70. Při výpočtu měrné tepelné ztráty H T se lineární tepelné vazby: a) nezapočítávají b) započítávají c) mohou i nemusí se započítat 71. Lineární tepelná vazba mezi konstrukcemi je: a) ovlivněna návrhem a provedením detailů styků konstrukcí b) solárním zářením mimo topnou sezónu c) vnitřními tepelnými zisky 72. Požadavky na požadované a doporučené hodnoty lineárních tepelných vazeb ČSN : a) neuvádí b) jsou uvedeny v ČSN c) uvádí 73. Bodové tepelné vazby vznikají: a) pouze v ploše obvodových konstrukcí b) např. v místě styku stropní a stěnové konstrukce c) v budově se nevyskytují 74. Hodnocení energetické náročnosti budovy se dle ČSN EN ISO doporučuje provádět: a) roční metodou b) měsíční metodou 18

20 c) denostupňovou metodou 75. Referenční budova je: a) skutečná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání a se stejným typickým užíváním a stejnými uvažovanými klimatickými údaji jako hodnocená budova, avšak s referenčními hodnotami vlastností budovy, jejích konstrukcí a technických systémů budovy, b) výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání a se stejným typickým užíváním a stejnými uvažovanými klimatickými údaji jako hodnocená budova, avšak s referenčními hodnotami vlastností budovy, jejích konstrukcí a technických systémů budovy, c) výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání a se stejným typickým užíváním a stejnými uvažovanými klimatickými údaji jako hodnocená budova, avšak s referenčními hodnotami vlastností budovy, jejích konstrukcí a technických systémů budovy, 76. Energetické hodnocení budovy podle vyhlášky se stanovuje: a) z naměřených hodnot spotřeby energie za poslední 3 topná období b) pouze výpočtem podle metodiky uvedené ve vyhlášce o energetické náročnosti budov c) jako vážený průměr naměřených hodnot spotřeby energie a vypočtené spotřeby energie 77. Vnější klimatické podmínky pro výpočet energetické náročnosti budovy jsou: a) dle lokality zvolené pro hodnocenou budovu a referenční pro referenční budovu. b) nevýznamné při stanovení energetické náročnosti. c) stejné pro hodnocenou i referenční budovu 78. Jedním z ukazatelů energetické náročnosti u nových budov je: a) tepelný odpor konstrukce b) průměrný součinitel prostupu tepla konstrukcemi c) tepelná jímavost konstrukce 19

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Strana 738 Sbírka zákonů č. 78 / 2013 78 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,

Více

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov 148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

Energetická náročnost budov

Energetická náročnost budov HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 111 Teplá voda Umělé osvětlení Energetická náročnost budov Vytápění Energetická náročnost budov Větrání Chlazení Úprava vlhkosti vzduchu energetickou náročností

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO KONKRÉTNÍ ROZBOR TEPELNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ PRO VYBRANĚ POROVNÁVACÍ UKAZATELE Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY příklady z praxe Ing. Milan Vrtílek,

Více

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. Posuzování OZE v rámci PENB 1 Zákon 406/2000 Sb. O hospodaření energií.. 7 Snižování energetické náročnosti budov 7a Průkaz energetické náročnosti. Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Průkaz

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

Povinnosti, podrobnosti a postupy vztahující se k EA a EP

Povinnosti, podrobnosti a postupy vztahující se k EA a EP Povinnosti, podrobnosti a postupy vztahující se k EA a EP Povinnosti k EA, EP a PEN řeší právní předpis č. 318/2012 Sb. (zákon č. 406/2000 Sb.). 7a průkaz energetické náročnosti 9 energetický audit 9a

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Mikulova

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14.

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14. Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Jaroslav Šafránek,CSc CSI a.s Praha Obsah presentace Dosavadní

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Broumov Velká ves u Broumova parc. č. 259 Bydlení Kód

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov. Jan Pejter, Enviros s.r.o., Praha

Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov. Jan Pejter, Enviros s.r.o., Praha Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov Jan Pejter, Enviros s.r.o., Praha Obsah Výchozí podmínky pro zpracování vyhlášky Podrobnosti výpočtové metodiky Zařazení

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Krhanická 718 PSČ, místo: 142 00 Praha

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Zakládání staveb Legislativní požadavky Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: parc. č. PSČ, místo: kat. úz. Typ budovy: Novostavba RD Plocha obálky budovy:

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

Energetická certifikace budov v České republice. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha

Energetická certifikace budov v České republice. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha Energetická certifikace budov v České republice Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha Obsah Výchozí podmínky pro zpracování vyhlášky Podrobnosti výpočtové metodiky Zařazení hodnocené budovy do třídy energetické

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY UMÍSTĚNÍ: parcela č. 2136; Líšeň (612405) OKRES: KRAJ: Brno - město Jihomoravský MAJITEL : Česká republika, Národní památkový ústav,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07.

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013 Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Na Chmelnicích 69 a 71, Mutěnická 6 a 8 Účel budovy: Bytový dům Kód

Více

Průkaz 2013 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 029450 - Ing.Tomáš Brückner - Kopřivnice Datum tisku: 24.11.2014 Zakázka: BD ZELENOHORSKÁ

Průkaz 2013 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 029450 - Ing.Tomáš Brückner - Kopřivnice Datum tisku: 24.11.2014 Zakázka: BD ZELENOHORSKÁ Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 2945 Ing.Tomáš Brückner Kopřivnice Datum tisku: 24.11.214 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy

Více

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ÚČEL ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU Nová Větší nebo jiná změna dokončené budovy užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Požadavky legislativy a jejich dopad do navrhování a provozování budov Konference Energie pro budoucnost XII 24. dubna 2014, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU DLOUHÁ 1810, TIŠNOV UMÍSTĚNÍ: parcela č.st.2327; k.ú. Tišnov (767379) OKRES: Brno venkov KRAJ: Jihomoravský MAJITEL: Bytové družstvo Dubina

Více

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1. PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 21.7.215 Zakázka: penb15793 Archiv: 5282 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B K žádosti o poskytnutí dotace se přikládá z níž je patrný rozsah a způsob provedení podporovaných

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 1.12.214 Zakázka: penb1411282 Archiv: 1723 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 1471/21 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům

Více

22,3 25,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

22,3 25,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: ppč. 1751/12, k.ú. Ruprechtice PSČ, místo: Liberec 14, 416 14 Typ budovy:

Více

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525, 686 04

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525, 686 04 Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Větší změna dokončené budovy Budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části

Více

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Žihle, č.p. 16 PSČ, místo: 331 65, Žihle Typ budovy: rodinný dům Plocha obálky

Více

480/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012. o energetickém auditu a energetickém posudku

480/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012. o energetickém auditu a energetickém posudku 480/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

Více

172,2 207,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

172,2 207,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: ul. Křivatcová, Praha Zličín PSČ, místo: 155 21 Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Průkaz 2013 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 001891 - Ing.František Lesina - Pardubice Datum tisku: 15.12.2013 Zakázka: PENB. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 001891 - Ing.František Lesina - Pardubice Datum tisku: 15.12.2013 Zakázka: PENB. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 1891 Ing.František Lesina Pardubice Datum tisku: 15.12.213 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy

Více

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku Strana 6450 Sbírka zákonů č. 480 / 2012 480 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb.,

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice tel. 234 054 284-5, fa 234 054 291 e-mail tereza.brettingerova@dek-cz.com http://www.atelier-dek.cz IČO: 276 42 411 DIČ: CZ 699 000 797 Komerční

Více

Průkaz 2013 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 005490 - Satrapa Jiří - Praha Datum tisku: 1.11.2013. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 005490 - Satrapa Jiří - Praha Datum tisku: 1.11.2013. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 549 Satrapa Jiří Praha Datum tisku: 1.11.213 Zakázka: Mobilhomes 213 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601 Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

Jak číst v průkazu energetické náročnosti Novela vyhlášky o ENB

Jak číst v průkazu energetické náročnosti Novela vyhlášky o ENB Jak číst v průkazu energetické náročnosti Novela vyhlášky o ENB Ing. Jan Antonín technická podpora Šance pro budovy www.sanceprobudovy.cz 1/ 45 Úvod www.sanceprobudovy.cz 2/ 45 Spotřeba tepla na vytápění

Více

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Energetické vzdělávání prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Kontrola klimatizačních systémů Podnikat v energetických odvětvích na území ČR lze na základě zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění

Více

Průkaz 2013 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 008490 - Ing.Govoruchinová - Český Brod Datum tisku: 1.12.2015 Zakázka: Byt Přeštěnice 37 Milevsko

Průkaz 2013 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 008490 - Ing.Govoruchinová - Český Brod Datum tisku: 1.12.2015 Zakázka: Byt Přeštěnice 37 Milevsko Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 849 Ing.Govoruchinová Český Brod Datum tisku: 1.12.215 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej budovy

Více

Energetická náročnost budov v legislativě ČR

Energetická náročnost budov v legislativě ČR ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV V LEGISLATIVĚČR Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha Obsah Zákon o hospodaření energií 406/2000 Sb. Základní pojmy Nové a rekonstruované budovy Výjimky Další ustanovení Vyhláška

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

t» Comfort space PRŮKAZ ENERGETICKÉ NAROCNOSTIBUDOVY Novostavba rodinného domu Varianta BASIC dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb.

t» Comfort space PRŮKAZ ENERGETICKÉ NAROCNOSTIBUDOVY Novostavba rodinného domu Varianta BASIC dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta BASIC t» Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Zakázka: MOBILHOUSE

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Příloha č. 8 Energetický posudek

Příloha č. 8 Energetický posudek Příloha č. 8 Energetický posudek ÚVOD Povinnou přílohou plné žádosti podle znění 1. výzvy je energetický posudek, který podle platné legislativy účinné od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti

Více

ČLÁNEK 7 Průkaz energetické náročnosti

ČLÁNEK 7 Průkaz energetické náročnosti ČLÁNEK 7 Průkaz energetické náročnosti Jan Pejter expert ENVIROS, s.r.o. 6. ledna 2006 Obsah přednášky Směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2002/91/ec Návrh novely zákona č. 406/2000 Sb. Návrh vyhlášky,

Více

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista:

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Vychodilova 3077/20, 616 00 BrnoŽabovřesky parc.č.:5423/2, 5477/11, 5423/3, 5423/4 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Zadavatel: Statutární město Brno

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov SVJ Ortenovo náměstí Ortenovo

Více

Průkaz 2013 v.3.3.0 PROTECH spol. s r.o. 019510 - Petr Bareš - Krakovany Datum tisku: 2.5.2014 Zakázka: VELKÝ OSEK 690_33. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.3.3.0 PROTECH spol. s r.o. 019510 - Petr Bareš - Krakovany Datum tisku: 2.5.2014 Zakázka: VELKÝ OSEK 690_33. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3. PROTECH spol. s r.o. 1951 Petr Bareš Krakovany Datum tisku: 2.5.214 Zakázka: VELKÝ OSEK 69_33 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova

Více

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,3 24.06.2022. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,3 24.06.2022. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Řadový rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 158.8 m 2

Více

Průkaz 2013 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 029260 - Ing.Milan Olszar - Bystřice Datum tisku: 24. 7. 2015 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 2015/084

Průkaz 2013 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 029260 - Ing.Milan Olszar - Bystřice Datum tisku: 24. 7. 2015 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 2015/084 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 2926 Ing.Milan Olszar Bystřice Datum tisku: 24. 7. 215 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 215/84 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování

Více

Průkaz 2013 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 026840 - Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: 11.9.2014 Zakázka: BD Chmelnice SO 02

Průkaz 2013 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 026840 - Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: 11.9.2014 Zakázka: BD Chmelnice SO 02 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 2684 Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: 11.9.214 Zakázka: BD Chmelnice SO 2 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.6 PROTECH spol. s r.o. 3263 Atelier HALVA Žďár n.sázavou Datum tisku: 3.1.215 Archiv: H19/215 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb.

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 32631 Atelier HALVA Žďár nad Sázavou Datum tisku: 16.11.215 Zakázka: Hlinsko Čerpací stanice.stv Archiv: H966/215 PROTOKOL

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Oravská č.p. 1895-1896, Praha 10 září 2015 Průkaz energetické náročnosti budovy

Více

Průkaz 2013 v.3.4.6 PROTECH spol. s r.o. 032860 - Ing.Jaroslav Heliš - Dolní Břežany Datum tisku: 16.7.2015 Zakázka: penb_melicharová

Průkaz 2013 v.3.4.6 PROTECH spol. s r.o. 032860 - Ing.Jaroslav Heliš - Dolní Břežany Datum tisku: 16.7.2015 Zakázka: penb_melicharová Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.6 PROTECH spol. s r.o. 3286 Ing.Jaroslav Heliš Dolní Břežany Datum tisku: 16.7.215 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej

Více

Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií

Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií (Účinnost zákona: 1. ledna 2013) Snižování energetické náročnosti budov ( 7 zákona) (1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Tábor 2298/22, 616 00 Brno-Žabovřesky parc.č.:2768/1 dle Vyhl. 78/2013 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Tábor 2298/22, 616 00 Brno-Žabovřesky parc.č.:2768/1 dle Vyhl. 78/2013 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Tábor 2298/22, 616 00 BrnoŽabovřesky parc.č.:2768/1 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Zadavatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brnoměsto,

Více

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan Radobyl 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Sedlák, Krásná Hora 124, 262 56 Energetický auditor: ING.

Více

268,6 309,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

268,6 309,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Kamýcká 243/4 PSČ, místo: 16 Praha 6 Typ budovy: bytový dům A (1) Plocha obálky

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4. PROTECH spol. s r.o. 314 Ing.Viktor Kouřílek Praha 5 Datum tisku: 26.9.214 Zakázka: 914 KOSTKY PB PENB finál PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

ENERGETICKÝ POSUDEK pro větší změnu budovy

ENERGETICKÝ POSUDEK pro větší změnu budovy Titulní list ENERGETICKÝ POSUDEK pro větší změnu budovy zpracovaný jako příloha žádosti o poskytnutí úvěru z prostředků SFRB na opravy a modernizace domů podle nařízení vlády č. 468/2012 Sb., ve znění

Více

K Mojžíšovu prameni na parcele č. 835/2, k.ú... 463 11, Liberec Rodinný dům 278.56 0.86 119.12

K Mojžíšovu prameni na parcele č. 835/2, k.ú... 463 11, Liberec Rodinný dům 278.56 0.86 119.12 K Mojžíšovu prameni na parcele č. 835/2, k.ú.... 463 11, Liberec Rodinný dům 278.56 0.86 119.12 69.1 80.8 103 104 121 123 138 162 207 243 276 323 345 404 12.3 14.7 Software pro stavební fyziku firmy DEK

Více