B. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV"

Transkript

1 B. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Ministerstvo průmyslu a obchodu 2015

2 ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ POSUDEK A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA 1. Obnovitelnými zdroji, ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, jsou: a) vodní energie, sluneční energie, větrná energie, geotermální energie, biomasa, bioplyn; b) vodní energie do výkonu zdroje 1 MW, sluneční energie, větrná energie, geotermální energie, biomasa, bioplyn; c) obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu. 2. Druhotným energetickým zdrojem podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, je: a) zdroj, používající pro výrobu energie fosilní paliva; b) využitelný energetický zdroj, jehož energetický potenciál vzniká jako vedlejší produkt při přeměně a konečné spotřebě energie, při uvolňování z bituminózních hornin nebo při energetickém využívání nebo odstraňování odpadů a náhradních paliv vyrobených na bázi odpadů nebo při jiné hospodářské činnosti; c) zdroj využívající energii vody, slunce, půdy, větru a skládkového plynu. 3. Energetickým posudkem ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, je: a) písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a hodnocení; b) písemná zpráva obsahující informace o dosažených efektech energeticky úsporných opatřeních; c) písemná zpráva o technické proveditelnosti energeticky úsporných opatřeních. 4. Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství zajistí energetický posudek pro: a) posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny u energetického hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 5 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných; b) posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny u energetického hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 10 MW, pokud je 1

3 předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných; c) posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny u energetického hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 15 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných. 5. Stavebník je povinen v případě výstavby nové budovy plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby doložit mj.: a) kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu podle 13 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni od 1. ledna 2013; b) kladným závazným stanoviskem Energetického regulačního úřadu splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni od 1. ledna 2013; c) kladným nezávazným stanoviskem Státní energetické inspekce splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni od 1. ledna Energetický specialista je povinen neprovádět činnost podle 6a, 7a, 9 a 9a zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů, pokud: a) je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo je v pracovním nebo obdobném vztahu nebo má majetkovou účast v právnické osobě nebo fyzické osobě, která je vlastníkem nebo provozovatelem kotlů, rozvodů tepelné energie, klimatizačních systémů, budovy nebo její části nebo energetického hospodářství, které jsou předmětem kontroly nebo na které zpracovává energetický audit, energetický posudek nebo průkaz, nebo je osobou blízkou k výše uvedeným osobám.; b) má majetkovou účast u zadavatele energetického auditu; c) je v pracovním nebo obdobném vztahu k zadavateli energetického auditu a průkazu energetické náročnosti budovy. 7. Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie je zpracováván: a) MPO a MŽP na 4leté období; b) MPO v dohodě s MŽP na 1 rok; c) MPO a MŽP na dvouleté období. 8. Otopné období trvá: a) , přičemž dodávka tepelné energie se zahájí, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod + 13 C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat 2

4 zvýšení této teploty nad +13 C pro následující den; b) , přičemž dodávka tepelné energie se zahájí když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod + 12 C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +12 C pro následující den; c) , přičemž dodávka tepelné energie se zahájí, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod + 13 C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 C pro následující den. 9. Teplá voda je dodávána celoročně tak, aby měla na výtoku u spotřebitele teplotu: a) C; b) C; c) C. 10. Regulaci cen energie provádí: a) Ministerstvo financí v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů; b) Energetický regulační úřad podle zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů; c) Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 11. Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů upravuje: a) stanovení technických požadavků na všechny výrobky dovážené do ČR; b) stanovení technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem; c) stanovení technických požadavků na všechny výrobky dovážené ze zemí EU. 12. Česká technická norma se stává závazným dokumentem: a) pokud byla vydána ve věstníku ÚNMZ; b) na základě smluvního vztahu mezi partnery nebo na základě legislativního dokumentu; c) pokud její vydání bylo oznámeno ve věstníku ÚNMZ. 13. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů: a) jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu 3

5 proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla; b) jejichž vlastnosti zaručují, že stavba po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí a bezpečnost při udržování a užívání stavby; c) jejichž vlastnosti zaručují, že stavba při správném provedení splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost a hygienu. 14. Technické požadavky na stavby zahrnuté ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, jsou závazné: a) pro právnické osoby, fyzické osoby a příslušné orgány veřejné správy; b) pro stavební úřady, konzultanty, projektanty a pro zhotovitele; c) pro pracovníky stavebních úřadů. 15. Pro účely vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, představuje normová hodnota: a) konkrétní technický požadavek, zejména limitní hodnota, návrhová metoda, národně stanovené parametry, technické vlastnosti stavebních konstrukcí a technických zařízení, obsažený v příslušné české technické normě, jehož dodržení se považuje za splnění požadavků konkrétního ustanovení této vyhlášky; b) závazný požadavek, kdy v případě odchylného řešení je třeba žádat o výjimku; c) konkrétní technický požadavek souvisící se základními požadavky Směrnice Rady 89/106/ES o stavebních výrobcích, které jsou definované v národní vyhlášce. 16. Průkaz energetické náročnosti budovy zpracovává energetický specialista, kterým je: a) právnická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného Ministerstvem průmyslu a obchodu; b) fyzická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného Ministerstvem průmyslu a obchodu; c) právnická, která zaměstnává fyzické osoby, které jsou držitelem oprávnění uděleného Ministerstvem průmyslu a obchodu. 17. Energetický posudek obsahuje: a) hodnocení stávající úrovně energetického hospodářství, celková výše dosažitelných energetických úspor, porovnání variant energeticky úsporného projektu, doporučení energetického specialisty; b) titulní list, účel zpracování podle 9a zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, identifikační údaje, stanovisko energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek, evidenční list energetického posudku, kopii dokladu o vydání oprávnění podle 10b zákona nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie; 4

6 c) Hodnocení stávající úrovně energetického hospodářství, celkový potenciál úspor energie, návrh optimální varianty energeticky úsporného projektu vč. ekonomického hodnocení, způsob financování jednotlivých opatření, doporučení energetického specialisty, evidenční list energetického posudku. 18. Co není obsahem energetického posudku: a) hodnocení stávající úrovně energetického hospodářství; b) účel zpracování energetického posudku dle 9a zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů; c) evidenční list energetického posudku TJ je: a) 3,6 MW; b) 277,8 MWh; c) 0,36 GWh. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ OPATŘENÍ A VARIANT ÚSPOR ENERGIE 1. Z daňového hlediska se rozlišují odpisy: a) aktivní a pasivní b) rovnoměrné a zrychlené c) progresivní a degresivní 2. Zákon o dani z příjmu dělí odepisovaný majetek do: a) 3 odpisových skupin b) 4 odpisových skupin c) 6 odpisových skupin 3. Peněžní tok (cash flow) projektu definujeme jako: a) časovou řadu rozdílů mezi příjmy a výdaji, které plynou z pořízení a provozu investice v jednotlivých letech za celou dobu její předpokládané životnosti b) časovou řadu energetických úspor, které plynou z pořízení a provozu investice v jednotlivých letech za celou dobu její předpokládané životnosti c) časovou řadu rozdílů mezi investičními výdaji a energetickými úsporami v jednotlivých letech za celou dobu její předpokládané životnosti 4. Ekonomické vyhodnocení variant projektů úspor se provádí na základě stanovení hodnot těchto kritérií: a) doby návratnosti prosté a reálné čisté b) současné hodnoty 5

7 c) čisté současné hodnoty, vnitřního výnosového procenta a doby návratnosti prosté a reálné 5. Od jaké výše ceny movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením je předmětem odepisování hmotného majetku: a) 50 tis. Kč. b) 40 tis. Kč. c) 30 tis. Kč. 6. Doba hodnocení je stanovena jako: a) nominální doba stanovená vyhláškou respektující dobu, po kterou trvají účinky a nároky z realizovaného opatření b) nejmenší násobek dob životností instalovaných zařízení v hodnoceném projektu úspor c) doba rovnající se nejdelší době životnosti z instalovaných zařízení hodnoceného projektu úspor 7. Co je anuita? a) roční hodnota úroku z úvěru b) splátka úvěru, jejíž výše se v průběhu času nemění a skládá se z roční splátky a ročního úroku c) poměr mezi splátkou a úrokem 8. Daňové odpisy se stanovují: a) dle zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů v platném znění b) dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví c) dle interních předpisů vlastníka dlouhodobého majetku 9. Reálná doba návratnosti je: a) doba, za kterou se vrátí vynaložené investiční prostředky b) doba, za kterou se vrátí vynaložené diskontované investiční prostředky c) doba, za kterou diskontovaný součet ročních toků hotovosti je roven vynaloženým investičním prostředkům 10. Roční anuita je: a) součet ročních splátek a úroků z investičního úvěru a je konstantní b) součet měsíčních splátek investičního úvěru za časové období jednoho roku c) součet úroků z investičního úvěru za časové období jednoho roku, který se každoročně mění 6

8 HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 1. Při tepelně technických výpočtech hodnotíme skladbu konstrukce: a) z vnitřní strany b) z vnější strany c) nezáleží na pořadí 2. V tepelně technických výpočtech se tloušťka vrstvy hodnocené konstrukce uvádí: a) v milimetrech b) v centimetrech c) v metrech 3. Tepelný odpor konstrukce (vrstvy) je dán: a) poměrem tloušťky vrstvy a hodnoty odporu při přestupu tepla b) poměrem tloušťky vrstvy a návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti c) poměrem hodnoty součinitele tepelné vodivosti k tloušťce vrstvy 4. Součinitel prostupu tepla konstrukce je dán: a) reciprokou hodnotou tepelného odporu konstrukce b) reciprokou hodnotou tepelného odporu konstrukce a tepelných odporů při přestupech tepla na vnitřní a vnější straně konstrukce c) součinem tepelného odporu a součinitele přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce 5. Návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti stavebních materiálů uvádí: a) prospekty výrobců tepelně izolačních materiálů b) ČSN část 3 c) ČSN EN ISO Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti hlavně zahrnuje: a) vliv tloušťky vrstvy b) vliv objemové hmotnosti, vlhkosti a nehomogenity stavebních hmot c) návrhová hodnota tepelné vodivosti je konstanta bez dalších vlivů 7

9 7. Při hodnocení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí hodnotíme konstrukce podle kriterií uvedených: a) ve vyhlášce o energetické náročnosti budov b) v zákoně č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií c) v ČSN část 2 8. Stavební hmoty se stejnou hodnotou objemové hmotnosti: a) mají stejnou hodnotu součinitele tepelné vodivosti b) mají různou hodnotu součinitele tepelné vodivosti c) není důležité, lze je vzájemně zaměňovat 9. ČSN část 2 uvádí pro hodnocení konstrukcí v ustáleném teplotním stavu: a) požadované a doporučené hodnoty tepelných odporů konstrukcí b) požadované a doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla konstrukcí c) pouze požadavky na vnitřní a vnější povrchové teploty konstrukcí 10. Kriteriální hodnoty součinitelů prostupu tepla konstrukcí zajišťují: a) požadavek na snižování tepelných toků konstrukcí a nemožnost povrchové kondenzace na povrchu konstrukce za daných vstupních podmínek b) nemožnost kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce c) je to pouze stanovené kriterium bez vlivu na tepelné ztráty konstrukcí 11. ČSN část 2 vydaná v roce 2011 uvádí: a) pouze požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy bez ohledu na jejich energetickou náročnost b) i doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla pro pasivní budovy c) uvádí tyto hodnoty pouze pro budovy vytápěné elektrickým proudem 12. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí se hodnotí: a) pouze z hlediska prostupu tepla v ustáleném a neustáleném teplotním stavu b) z hledisek prostupu tepla, prostupu vlhkosti a prostupu vzduchu c) vypočte se pouze součinitel prostupu tepla konstrukce a tepelný odpor 8

10 13. Průměrná hodnota součinitele prostupu tepla obálky budovy se stanoví: a) jako průměrná hodnota součinitelů prostupu tepla konstrukcí b) jako průměrná hodnota součinitelů prostupu tepla plných konstrukcí, bez hodnot součinitelů prostupu tepla výplní otvorů c) jako součet hodnot měrných tepelných ztrát jednotlivých konstrukcí tvořících obálku hodnocené budovy (zóny) se započtením vlivu tepelných vazeb mezi konstrukcemi 14. Tepelná vazba mezi konstrukcemi je: a) vazba pouze mezi vnějšími konstrukcemi budovy b) vazba mezi konstrukcemi tvořících obálku hodnocené budovy (zóny) včetně výplní otvorů c) vazba mezi konstrukcemi obálky budovy a vytápěcím systémem 15. Výpočtem stanovená hodnota součinitele prostupu tepla: a) zahrnuje vlivy tepelných mostů v konstrukci b) tepelné mosty se nehodnotí, jsou zahrnuty v návrhové hodnotě součinitele tepelné vodivosti c) tepelné mosty jsou pro hodnocení tepelně technických vlastností nepodstatné 16. Výrazné tepelné mosty v konstrukcích: a) hodnotí se výpočtem pomocí teplotních polí b) nehodnotí se, nemají výrazný vliv c) stačí jejich vliv zohlednit procentní přirážkou 17. Při hodnocení tepelně technických vlastností plných konstrukcí se zadávají: a) pouze tloušťka vrstvy a součinitel tepelné vodivosti b) tloušťka vrstvy, tepelná vodivost, měrné teplo, objemová hmotnost a faktor difúzního odporu c) tloušťka vrstvy, tepelná vodivost, měrné teplo, objemová hmotnost a faktor difúzního odporu, spárová průvzdušnost a solární propustnost 18. Kondenzace vodní páry v konstrukci: a) návrh skladby konstrukce neovlivňuje b) množství kondenzátu musí být menší než množství vypařené vlhkosti c) množství kondenzátu musí být menší než množství vypařené vlhkosti spolu se splněním požadavků ČSN na max. obsah kondenzátu 9

11 v konstrukci 19. Tepelně akumulační vlastnosti konstrukce ovlivňují: a) tepelnou stabilitu vnitřního prostředí v místnosti (budově) b) nemají na tepelnou stabilitu vnitřního prostředí vliv c) na hodnocení energetické náročnosti budovy nemají vliv 20. Na tepelně akumulační vlastnosti má rozhodující vliv: a) vnější vrstva konstrukce bez ohledu na její hmotnost b) vnitřní vrstva konstrukce, její hmotnost a tloušťka c) pouze tepelně izolační vrstva 21. Požadované a doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla jsou v ČSN část 2 u některých konstrukcí uváděny pro těžké a lehké konstrukce: a) lehká konstrukce je konstrukce s celkovou plošnou hmotností do 200 kg/m 2 b) lehká konstrukce je konstrukce s plošnou hmotností vrstev od vnitřního líce k tepelně izolační vrstvě do 100 kg/m 2 c) všechny jednovrstvé konstrukce 22. Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla pro těžké vnější stěny je: a) 0,30 W/m 2 K b) 0,80 W/m 2 K c) 1,15 W/m 2 K 23. Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla pro ploché střešní konstrukce je: a) 0,25 W/m 2 K b) 0,16 W/m 2 K c) 0,75 W/m 2 K 24. Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla pro výplň otvoru ve vnější stěně je: a) 1,50 W/m 2 K b) 1,20 W/m 2 K c) 0,90 W/m 2 K 25. Požadované a doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla uvedené v ČSN část 2 jsou platné pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou: 10

12 a) C b) C c) pouze pro obytné budovy s vnitřní návrhovou teplotou 0 C 26. ČSN část 2 uvádí i doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla pro pasivní domy. Tyto hodnoty se pohybují pro vnější stavební konstrukce v rozsahu: a) U pas,20 = 0,10 0,18 W/m 2 K b) U pas,20 = 0,30 0,50 W/m 2 K c) U pas,20 0,05 W/m 2 K 27. Hodnoty součinitele prostupu tepla u oken s izolačními trojskly jsou v rozmezí: a) U = 1,20 W/m 2 K a více b) U = 0,85 1,10 W/m 2 K c) U = méně než 0,30 W/m 2 K 28. U obvodových konstrukcí se vzduchovými dutinami se hodnotí: a) pouze vliv uzavřených vzduchových dutin b) vzduchové dutiny se zanedbávají c) hodnotí se pouze otevřené (větrané) vzduchové dutiny 29. Pro návrh hodnoty součinitele prostupu tepla se sousední vytápěné byty považují za prostory s rozdílem teplot: a) do 10 C b) do 5 C c) do 15 C 30. Průměrný součinitel prostupu tepla konstrukcemi obálky budovy se hodnotí: a) pro prostor s převažující návrhovou vnitřní teplotou C b) pro budovu jako celek bez ohledu na vnitřní návrhové teploty c) pouze pro prostory s vnitřní návrhovou teplotou 20 C 31. Budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou 20 C jsou: a) pouze obytné budovy b) obytné budovy a ubytovací budovy 11

13 c) obytné budovy, občanské budovy s převážně dlouhodobým pobytem lidí, jako školské, administrativní, ubytovací, veřejně správní, stravovací a zdravotnické 32. Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy se stanoví: a) pro každý posuzovaný případ metodou referenční budovy b) pro každý posuzovaný případ metodou referenční budovy, pro nové obytné budovy však splněním nejvyšší přípustné hodnoty 0,5 c) již se nehodnotí 33. Při výpočtu hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy se tepelné toky mezi vnitřními prostory s rozdílnou vnitřní výpočtovou teplotou stanoví pomocí: a) teplotního redukčního činitele b) tepelný tok je stejný jako u vnějších konstrukcí c) tepelné toky konstrukcemi mezi vytápěnými a temperovanými místnostmi se zanedbávají 34. Na stanovení hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy mají vliv plochy výplní otvorů: a) nevýrazný b) plocha výplní otvorů má zpravidla výrazný vliv c) vzhledem k současným tepelně technickým vlastnostem výplní otvorů se vliv oken nehodnotí 35. Při stanovení průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy se tepelné vazby mezi konstrukcemi: a) nezapočítávají b) započtou se hodnotou přirážky podle ČSN část 4 c) zohlední se přirážkou 10 % k hodnotě součinitele prostupu tepla 36. Tepelná vazba mezi konstrukcemi je vyvolána: a) vzájemným sáláním ploch protilehlých konstrukcí b) zvýšeným tepelným tokem v oblasti styků konstrukcí c) vyšším prouděním vzduchu v koutech místnosti. 37. Zvýšený tepelný tok v oblasti styků konstrukcí je způsoben: a) větší vnější ochlazovanou plochou proti vnitřní ohřívané ploše 12

14 b) vyšší vlhkostí větší plochy vnějších vrstev konstrukcí c) vyšší tepelný tok u styků konstrukcí neexistuje 38. Rozhodující veličinou pro hodnocení konstrukcí v ustáleném teplotním stavu je: a) tepelná jímavost vnitřní vrstvy b) tepelný odpor konstrukce a součinitel prostupu tepla konstrukce c) tepelně akumulační vlastnost konstrukce 39. Jaký je vzájemný vztah mezi součinitelem prostupu tepla a vnitřní povrchovou teplotou: a) čím je vyšší hodnota součinitele prostupu tepla, tím je i vyšší vnitřní povrchová teplota b) čím je nižší hodnota součinitele prostupu tepla, tím je vyšší vnitřní povrchová teplota c) vzájemný vztah mezi těmito hodnotami neexistuje 40. Musí navržené dodatečné tepelné izolace konstrukcí: a) splňovat požadavky na tepelně technické vlastnosti podle ČSN b) zpracovatel PENB se tím nemusí zabývat c) je to pouze věcí projektanta, který si skladby konstrukcí upraví 41. Vnitřním prostředím je: a) prostředí uvnitř zóny, které je definováno návrhovými hodnotami teploty, relativní vlhkosti vzduchu a požadované intenzity osvětlení uvnitř zóny, b) prostředí uvnitř zóny, které je definováno návrhovými hodnotami teploty, relativní vlhkosti vzduchu, objemového toku výměny vzduchu a požadované intenzity osvětlení uvnitř zóny, c) prostředí uvnitř zóny, které je definováno návrhovými hodnotami teploty, rychlostí proudění vnitřního vzduchu a požadované intenzity osvětlení uvnitř zóny, 42. Obálka budovy je: a) soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu, 13

15 b) soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny c) soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově na nižší vnitřní návrhovou teplotu, 43. Hranice hodnocené zóny jsou: a) na vnějším povrchu konstrukcí tvořících obálku hodnocené zóny b) na vnitřním povrchu konstrukcí tvořících obálku hodnocené zóny c) hranice zóny se volí podle návrhu projektanta 44. Do jedné hodnocené zóny se zahrnují prostory s vnitřní vytápěcí teplotou: a) od 15 do 25 C b) vnitřní výpočtové teploty jednotlivých místností se neliší o více než 4 K c) na rozdílu vnitřních výpočtových teplota nezáleží 45. Vnitřní výpočtová teplota obytných budov je podle ČSN EN ISO a) 23 C b) 20 C c) 18 C 46. Větší změnou dokončené budovy je: a) změna dokončené budovy na více než 50 % celkové plochy obálky budovy, b) změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy, c) změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy vyjma otvorových výplní, 47. Vnitřní výpočtová teplota zóny se pro nebytové budovy např. školy stanoví: a) stejně jako u obytných budov teplotou 20 C b) jako vážený průměr teplot místností v hodnocené zóně c) ze součinu objemů a vnitřních výpočtových teplot místností zóny děleno celkovým objemem místností zóny 48. Pravidlem pro jednozónový výpočet je, že: a) všechny prostory hodnocené zóny jsou vytápěny jedním systémem 14

16 vytápění b) v zóně mohou být různé systémy vytápění c) místnosti v hodnocené zóně nemají lokální topidla 49. Pravidlem pro jednozónový výpočet je, že: a) místnosti zóny mají pouze přirozené větrání a jsou propojeny dveřmi b) nejméně 80 % podlahové plochy prostor hodnocené zóny je obsluhováno jedním systémem větrání c) na množství systémů větrání nezáleží, hlavně že jsou místnosti větrané 50. U stropních konstrukcí pod půdním prostorem je hranice zóny vedena: a) na spodním povrchu stropní konstrukce b) na horním povrchu tepelně izolační vrstvy ve stropní konstrukci umístěné jako vnitřní vrstva bez ohledu na další kontaktní vrstvy stropu c) na horním povrchu stropní konstrukce 51. Energeticky vztažná plocha je: a) podlahová plocha místností v hodnocené zóně b) vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy c) plocha mezi vnitřními povrchy konstrukcí obálky budovy 52. Obestavěný prostor budovy se po provedení dodatečných tepelných izolací: a) nemění, zůstává stejný b) mění se, po provedení dodatečných tepelných izolací se zvětší objem budovy c) není rozhodující 53. Vnitřní tepelné zisky vznikají: a) pouze produkcí tepla přítomnými osobami b) produkcí tepla přítomnými osobami a produkcí tepla od spotřebičů c) vnitřní tepelné zisky se nehodnotí 54. Při hodnocení vnitřních tepelných zisků: a) se počítá s dobou pobytu osob a dobou provozu spotřebičů b) s dobou pobytu osob a dobou provozu spotřebičů se nepočítá 15

17 c) počítá se pouze s dobou pobytu osob 55. Solární tepelné zisky: a) jsou významné při hodnocení energetické náročnosti budov b) v letním období jsou významné, ale v topném období jsou tak malé, že se nehodnotí c) v budovách s okny s izolačními trojskly se nemusí hodnotit 56. Solární tepelné zisky jsou při stejné ploše zasklení: a) nejvyšší u oken s izolačními trojskly b) nejvyšší u oken s jedním sklem c) na provedení zasklení oken nezáleží 57. Koeficient solární propustnosti zasklení je ovlivněn: a) pouze počtem skel b) počtem skel a počtem a provedením reflexních vrstev c) pouze vzduchovou nebo plynovou vrstvou mezi skly 58. Měrný tepelný tok větráním se v energetickém hodnocení: a) nehodnotí, okna jsou tak těsná, že k tepelným ztrátám okny nedochází b) hodnotí, tepelné ztráty větráním jsou v energetickém hodnocení významné c) hodnotí se pouze u domů s nucenou strojní výměnou vzduchu 59. Přirozené větrání vzniká: a) pouze netěsností obvodového pláště budovy b) netěsností obvodového pláště budovy včetně okenních spár a otevíráním oken c) pouze otevíráním oken 60. Blower door test: a) je měření difuzních toků přes parotěsné vrstvy b) je měření těsnosti obvodového pláště budovy při vytvořeném podtlaku či přetlaku v objektu c) je měření součinitele prostupu tepla výplní otvorů 61. Těsnost obálky budovy je dána intenzitou výměny vzduchu: 16

18 a) hodnotou při přetlaku či podtlaku 50 Pa b) hodnotou při přetlaku či podtlaku 100 Pa c) na tlakovém spádu nezáleží, hodnota je konstantní 62. Hodnota těsnosti obálky budovy je požadována nejnižší: a) u pasivních budov a budov s nulovou spotřebou energie b) u pasivních budov na těsnosti obálky budovy nezáleží c) u pasivních budov je netěsnost budov přípustná 63. Požadované hodnoty těsnosti obálky budovy n 50 jsou uvedeny: a) v ČSN EN ISO a dalších legislativních dokumentech b) v zákonu 183/2012 Sb. (stavební zákon) c) v zákonu č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií 64. Násobnost výměny vzduchu v budově: a) není pro energetické hodnocení důležitá b) výrazně ovlivňuje energetickou náročnost budovy c) v energetickém hodnocení se neuvažuje 65. Násobnost výměny vzduchu pro energetické hodnocení obytných budov je podle ČSN : 2011 v rozmezí: a) n = 0,3 0,6 h -1 b) n = 0,1 0,3 h -1 c) n = 0,8 1,0 h Účinnost výroby energie zdrojem tepla v referenční budově ve vyhlášce č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov uvažuje hodnotou: a) 90 % b) 80 % c) 85 % 67. Hodnocení energetické náročnosti výměnou vzduchu se provádí pro: a) obestavěný prostor budovy b) pro vzduchový objem budovy stanovený jako 80 % podíl celkového objemu budovy c) hodnocení se podle velikosti oken a délky okenních spár 17

19 68. Činitel teplotní redukce je závislý na: a) teplotním rozdílu mezi hodnoceným prostorem a okolím vztažený k základnímu rozdílu teplo vnitřního a venkovního prostředí b) ploše konstrukcí mezi vytápěným a nevytápěným prostorem c) součiniteli prostupu tepla konstrukcí mezi vytápěným a nevytápěným prostorem 69. Výpočet měrné tepelné ztráty H T se provádí: a) pro všechny vnější konstrukce b) pro všechny teplosměnné konstrukce tvořící obálku budovy (zóny). c) pouze pro vnitřní konstrukce 70. Při výpočtu měrné tepelné ztráty H T se lineární tepelné vazby: a) nezapočítávají b) započítávají c) mohou i nemusí se započítat 71. Lineární tepelná vazba mezi konstrukcemi je: a) ovlivněna návrhem a provedením detailů styků konstrukcí b) solárním zářením mimo topnou sezónu c) vnitřními tepelnými zisky 72. Požadavky na požadované a doporučené hodnoty lineárních tepelných vazeb ČSN : a) neuvádí b) jsou uvedeny v ČSN c) uvádí 73. Bodové tepelné vazby vznikají: a) pouze v ploše obvodových konstrukcí b) např. v místě styku stropní a stěnové konstrukce c) v budově se nevyskytují 74. Hodnocení energetické náročnosti budovy se dle ČSN EN ISO doporučuje provádět: a) roční metodou b) měsíční metodou 18

20 c) denostupňovou metodou 75. Referenční budova je: a) skutečná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání a se stejným typickým užíváním a stejnými uvažovanými klimatickými údaji jako hodnocená budova, avšak s referenčními hodnotami vlastností budovy, jejích konstrukcí a technických systémů budovy, b) výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání a se stejným typickým užíváním a stejnými uvažovanými klimatickými údaji jako hodnocená budova, avšak s referenčními hodnotami vlastností budovy, jejích konstrukcí a technických systémů budovy, c) výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání a se stejným typickým užíváním a stejnými uvažovanými klimatickými údaji jako hodnocená budova, avšak s referenčními hodnotami vlastností budovy, jejích konstrukcí a technických systémů budovy, 76. Energetické hodnocení budovy podle vyhlášky se stanovuje: a) z naměřených hodnot spotřeby energie za poslední 3 topná období b) pouze výpočtem podle metodiky uvedené ve vyhlášce o energetické náročnosti budov c) jako vážený průměr naměřených hodnot spotřeby energie a vypočtené spotřeby energie 77. Vnější klimatické podmínky pro výpočet energetické náročnosti budovy jsou: a) dle lokality zvolené pro hodnocenou budovu a referenční pro referenční budovu. b) nevýznamné při stanovení energetické náročnosti. c) stejné pro hodnocenou i referenční budovu 78. Jedním z ukazatelů energetické náročnosti u nových budov je: a) tepelný odpor konstrukce b) průměrný součinitel prostupu tepla konstrukcemi c) tepelná jímavost konstrukce 19

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bukolská č.p. 772-774, Praha 8 červenec 2013 Průkaz energetické náročnosti

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

SKRIPTA. ke vzdělávacímu programu Energetický specialista. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/04.0017

SKRIPTA. ke vzdělávacímu programu Energetický specialista. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/04.0017 SKRIPTA ke vzdělávacímu programu Energetický specialista Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/04.0017 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, prostřednictvím Operačního

Více

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc.

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc. Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení Ing. Jiří Šála, CSc. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Platné a závazné předpisy... 2 1.2. Výjimky... 2 1.3. Připravované

Více

5 Tepelná ochrana budov

5 Tepelná ochrana budov 5 5.1 Širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, jako součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

ústřední vytápění, bytové individuální vytápění a lokální

ústřední vytápění, bytové individuální vytápění a lokální Strana 4058 Sbírka zákonů č. 318 / 2012 318 ZÁKON ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ZDRAVOTNÍ ORDINACE TRABANTSKÁ 268/8 PRAHA STALICE listopad 2013 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC U SPORTOVIŠTĚ 54/5 PRAHA - SLIVENEC únor 2014 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST

Více

- 1 - PŘEDNÁŠKA. Energetický audit. Ing. Petr Severýn

- 1 - PŘEDNÁŠKA. Energetický audit. Ing. Petr Severýn - 1 - PŘEDNÁŠKA Energetický audit Ing. Petr Severýn 1. Úvod Energetika tvoří vždy páteř národního hospodářství. Její efektivní fungování je předpokladem úspěšného rozvoje a růstu kvality životní úrovně

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU PSÁRY

ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU PSÁRY ENERGETICKÝ AUDIT ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU PSÁRY INVESTOR: AUDITOR: Obec Psáry Pražská č.p. 137 252 44 Psáry IČ: 00241580 Ing. Renata Topinková Bellova 30 623 00 Brno IČ: 47958251 osvědčení MPO

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kladno - Kročehlavy Holandská 2437 272 01 bytový dům Kód

Více

ZÁKON o hospodaření energií

ZÁKON o hospodaření energií Strana 982 Sbírka zákonů č. 61 / 2008 61 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 359/2003 Sb., zákonem č. 694/2004

Více

Návrh nízkoenergetického inteligentního rodinného domu

Návrh nízkoenergetického inteligentního rodinného domu Návrh nízkoenergetického inteligentního rodinného domu An Intelligent Family House Design Bc. Petr Luzar Diplomová práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013 4 ABSTRAKT Diplomová práce

Více

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE Stavebně technický ústav-e a.s. 2005 UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE STÚ-E, a.s. Stavebně technický

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. NEMOCNICE NOVÝ BYDŽOV BUDOVA LDN - objekt B

ENERGETICKÝ AUDIT. NEMOCNICE NOVÝ BYDŽOV BUDOVA LDN - objekt B ENERGETICKÝ AUDIT NEMOCNICE NOVÝ BYDŽOV BUDOVA LDN objekt B Jana Maláta 493 54 1 Nový Bydžov ENERGETICKÝ SPECIALISTA: ING. VĚRA SYTAŘOVÁ Číslo oprávnění ES v seznamu MPO: 11 Evidenční číslo os.: energetický

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 ČÁST I ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 stefanik@futurex.cz 1/18 OBSAH A HISTORIE VÝPLNÍ OTVORŮ B SOUČASNÁ LEGISLATIVA

Více

Zpráva o energetickém auditu Základní škola Na Žižkově v Liberci

Zpráva o energetickém auditu Základní škola Na Žižkově v Liberci Vypracováno dle zákona O hospodaření energií č.406 auditu. Zpráva o energetickém auditu Základní škola Na Žižkově v Liberci Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění pozdějších

Více

Validace výpočetních pomůcek pro hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/2013 Sb.

Validace výpočetních pomůcek pro hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/2013 Sb. Validace výpočetních pomůcek pro hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/20 Sb. Zpracovatel ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Thákurova 7, 66 29 Praha 6

Více

Energetický posudek. SVJ Ortenovo náměstí

Energetický posudek. SVJ Ortenovo náměstí Energetický posudek dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku SVJ Ortenovo náměstí Ortenovo

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Adresa budovy: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Celková podlahová plocha: Polyfunkční,bytový dům s komerčními prostory parc.č. 1471 v k.ú. Prostějov 1105 m 2 Hodnocení

Více

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2013 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Pravidla a podmínky poskytování podpory Obsah: Příloha č. II/1...3

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ VÝSTAVBY

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ VÝSTAVBY Foto: Origis, www.origis.cz EKONOMICKÉ HODNOCENÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ VÝSTAVBY ISBN: 978-80-87333-10-5 Autoři Jiří Beranovský Odborná spolupráce Ing. Jan Pokorný Ing. Martina Kozelková Ing. Petr Vogel Ing.

Více

I. Obsah energetického posudku

I. Obsah energetického posudku Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický

Více

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VZHLEDEM K POLOZE ČESKÉ REPUBLIKY PATŘÍ TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ A STAVBY MEZI ZÁKLADNÍ POŽADAVKY SLEDOVANÉ ZÁVAZNOU LEGISLATIVOU. NAŠÍM CÍLEM JE

Více

ZÁKON OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON OBECNÁ USTANOVENÍ III. Návrh ZÁKON ze dne o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů energie a druhotných energetických zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a o změně některých zákonů (zákon

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více