PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY"

Transkript

1 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Pro přijímací řízení stanoví ředitel střední školy termíny jeho konání, kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Toto zveřejní v budově školy a na jejích webových stránkách do pro 1. kolo přijímacího řízení, pro event. další kola nejpozději k datu jejich vyhlášení. Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou (umělecké a některé sportovní školy) musí být zveřejněna nejpozději do 30. října Vyhlášením se kritéria stávají závaznými a nelze je měnit. PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ První kolo přijímacího řízení se uskuteční v pracovních dnech v době od do (týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií). Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se uskuteční v pracovních dnech od do Talentové zkoušky na konzervatoř se konají od do Součástí přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou může, ale nemusí být přijímací zkouška. Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání v konzervatoři nebo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, má možnost podat si tak jako ostatní žáci do přihlášky ke studiu na SŠ. V 1. kole si může uchazeč podat přihlášky na maximálně dvě střední školy (příp. dva obory stejné SŠ). Ředitel školy musí pro 1. kolo přijímacího řízení vyhlásit vždy dva termíny zkoušky pro daný obor. Uchazeč na přihlášku napíše, který termín si vybral. Stejný termín pro konání přijímací zkoušky na jiné škole, kam si uchazeč také podal přihlášku, není důvodem ke stanovení náhradního termínu. PŘIHLÁŠKA KE STUDIU Žáci naší školy obdrží dva tiskopisy přihlášky ke studiu na SŠ v průběhu prosince Na přihláškách budou již vytištěny základní údaje o žákovi a jeho prospěchu. Přihlášky lze také vytisknout ze stránek ministerstva školství (www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory), popř. z webových stránek některých středních škol, pak je ale třeba doplnit všechny údaje ručně. Přihlášku ke studiu musí zákonný zástupce žáka doručit na střední školu nejpozději do 15. března 2015, pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu Zmeškání termínu pro podání přihlášky nelze prominout. VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY Níže jsou uvedeny nejčastější nejasnosti při vyplňování přihlášek jsou zvýrazněny. 1. strana PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ-STUDIU ve střední škole předpisů. Forma vzdělávání denní A Vyplní uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče

2 Příjmení a jméno uchazeče Datum, místo narození a stát Adresa trvalého pobytu telefon ( , fax) Adresa pro doručování písemností z přijímacího řízení, pokud se nezasílají na adresu trvalého bydliště uchazeče sem je třeba uvést adresu, na kterou má být zaslán výsledek přijímacího řízení, pokud není shodná s adresou trvalého pobytu Státní občanství ČR, nikoli české (ap.) ZPS = změněná pracovní schopnost ano 1 ) pokud ZPS není, ano se škrtne, zůstane ne Telefon, mobil ( , fax) n e 1 ) Název a adresa střední školy Ročník SŠ 3 ) nevyplňuje se Termín přijímací zkoušky 3b) možnosti by měly být uvedeny od na webových stránkách středních škol Zkrácené studium Obor vzdělání (kód a název) do kterého se uchazeč hlásí žáci si údaje vyhledají nejlépe na internetu (webové stránky středních škol, případně v příručkách nebo na CD poskytnutých výchovnou poradkyní ano 1 ) n e 1 ) V Dne Zákonný zástupce nezletilého uchazeče na uvedené jméno bude zaslán výsledek přijímací zkoušky (střední školy jsou povinny poslat písemné Podpis oznámení výsledku jen nepřijatým žákům) P o d uchazeč e Jméno a příjmení (zákonného zástupce): pi s (tiskacím písmem)......

3 Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání Podle 60 odst. 15 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.). Vyplňuje se pouze v případě, že se jedná o obor vzdělání, pro který je tento posudek nezbytný (informaci o jeho potřebnosti podá výchovný poradce nebo ředitel příslušné střední školy). na většinu škol není zapotřebí, žáci tuto informaci zjistí na webových stránkách středních škol, dotazem na SŠ nebo na ZŠ od výchovné poradkyně Datum Razítko a podpis lékaře Vysvětlivky : 1) Nehodící se škrtněte 2) Podává přihlášku podle 60 odst.5 školského zákona 3) Uvádí se v případě přijímání do vyššího než prvého ročníku SŠ ( 63 školského zákona) 3b) Uvádí se jeden z termínů přijímací zkoušky stanovený ředitelem podle 60 odst. 2 školského zákona 2. strana B Vyplní škola nebo uchazeč IZO školy 4 ) Chování a prospěch uchazeče školy 5 ) - výpis hodnocení Předmět (povinné a volitelné předměty) Ročník (slovně) osmý devátý vyplní škola, u škol s talentovou zkouškou se obvykle uvádí vysvědčení za 7. a 8. roč., u ostatních SŠ za 8. a 9. roč. (u 9. roč. jen první pololetí) Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další 7 ) vyplní základní škola (výchovná poradkyně) uvádíme sem, kterému cizímu jazyku dává žák v dalším studiu přednost (o který má největší zájem), účast v olympiádách a soutěžích

4 Průměrný prospěch 6 ) Vždy vyplní škola! Kulaté razítko a podpis ředitele školy 1) nebo Podpis uchazeče1) ZDE SE ŽÁK NEPODEPISUJE! Poznámka: Datum podání rozhoduje o zařazení do příslušného kola přijímacího řízení Vysvětlivky: 1) Nehodící se škrtněte 2) Podává přihlášku podle 60 odst.5 školského zákona 3) Uvádí se v případě přijímání do vyššího ročníku SŠ ( 63 školského zákona), na víceletých gymnáziích i jde-li o vyšší stupeň ( 61 odst.3 školského zákona), 4) IZO školy identifikační číslo zařízení uvedené v Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku (dříve sítě) 5) Vyplní škola (zpravidla základní nebo příslušná speciální škola nebo střední škola) nebo uchazeč, uvede chování a prospěch v návaznosti na kritéria přijímání zpravidla za poslední dva ročníky základní, speciální nebo příslušné střední školy. Může být přiložen opis vysvědčení. Pro zkrácené studium se přikládají doklady požadované pro přijímací řízení na základě 84 a 85 školského zákona 6) Průměrný prospěch ze všech povinných vyučovacích předmětů vypočtený na dvě desetinná místa 7) Údaje lze doplnit ve zvláštní příloze, především v návaznosti na kritéria přijímání Vyplněné tiskopisy přihlášek odevzdají žáci výchovné poradkyni v průběhu února 2015 (čím dříve tím lépe). Po ověření (případně doplnění) údajů a jejich potvrzení školou, budou přihlášky následně dětem vráceny, aby je rodiče včas mohli doručit na vybrané střední školy. Každému dítěti může škola potvrdit maximálně dvě přihlášky ke studiu na SŠ (popř. ještě dvě přihlášky na obory s talentovou zkouškou, kde přijímací řízení probíhá v lednu).

5 SOUČÁSTI PŘIHLÁŠKY povinné 1. ověřené kopie vysvědčení, pokud si toto dítě nenechá potvrdit základní školou přímo na 2. stranu přihlášky. (Tuto variantu nikdo nevolí, všem dětem škola údaje potvrdí!) 2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, jestliže jej střední škola vyžaduje 3. rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, pokud na přihlášce uvádíte, že má dítě změněnou pracovní schopnost nepovinné 1. posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo znevýhodnění dítěte, obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při zkoušce (je to ve vlastním zájmu dítěte, pokud má potíže a je v péči poradny, jinak byste nemohli požadovat přizpůsobení zkoušky individuálním potřebám dítěte) 2. doklady o výsledcích v soutěžích apod. významnější umístění v soutěžích a olympiádách (1., 2. nebo 3. místo v okresním kole soutěže, všechna umístění ve vyšších kolech), zaznamenáme žákům na přihlášku ve škole při kontrole údajů (zajistí výchovná poradkyně) jen si překontrolujte, že údaje souhlasí POZVÁNKA K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Je zasílána ředitelem SŠ do vlastních rukou zákonného zástupce žáka nejpozději 7 dní před konáním přijímací zkoušky. Pokud pozvánka včas nedorazí, je nutné, aby na to žák upozornil výchovnou poradkyni, aby mohla situaci řešit. NÁHRADNÍ TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Uchazeči, který se z vážného důvodu k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání, pokud svoji neúčast řádně písemně omluví nejpozději do 3 dnů po termínu zkoušky. K omluvě musí dojít prokazatelně a ve stanoveném termínu přímo ve střední škole. Rozhodnout o tom, co lze považovat za vážný důvod neúčasti na přijímací zkoušce, musí vždy ředitel střední školy. Přijímací zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do jednoho měsíce po termínu konání řádné přijímací zkoušky. ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ Ředitel SŠ je povinen ukončit hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po posledním termínu stanoveném pro konání přijímací zkoušky. Ředitelé škol zveřejňují údaje o přijatých a nepřijatých uchazečích v budově školy a na webu zpravidla do druhého dne po konání zkoušky. Vyvěšení přehledu přijatých (event. nepřijatých) uchazečů se vždy děje anonymně pod jejich registračním číslem. Registrační číslo uchazeč obdrží nejpozději v den přijímací zkoušky před jejím zahájením. Dítě by si mělo své registrační číslo dobře zapamatovat, jinak se pak zbytečně může domnívat, že např. není přijaté, pokud si své číslo splete s číslem někoho jiného (stává se), nebo musí výsledek zkoušky zjišťovat složitěji dotazem ve škole. Ředitel školy stanoví pořadí uchazečů a bez zbytečného odkladu odešle písemné rozhodnutí nepřijatým žákům. Některé střední školy zasílají písemné rozhodnutí i přijatým žákům, ale není to jejich zákonná povinnost. Rozhodnutí o nepřijetí (příp. přijetí) žáka je zasíláno doporučeně do vlastních rukou zákonného zástupce. Pokud si ho zákonný zástupce žáka nevyzvedne, ukládá se po dobu 5 pracovních dnů a pak je považováno za doručené. ZÁPISOVÝ LÍSTEK Základní škola vydá zákonnému zástupci žáka jeden zápisový lístek do , zákonným zástupcům žáků hlásících se na obory s talentovou zkouškou do Jsou vydávány do vlastních rukou zákonným zástupcům žáků oproti jejich podpisu a na základě prokázání totožnosti obvykle v únoru (termín bude upřesněn). Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče vzdělávat se v dané střední škole. Nepotvrdí-li zákonný zástupce žáka jeho úmysl studovat na vybrané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli této školy do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů, vzdává se tímto

6 uchazeč práva zde studovat a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Práva být žákem dané střední školy se vzdává i uchazeč, jehož zákonný zástupce požádal ředitele této střední školy o zpětné vydání zápisového lístku. Nechat si vydat zápisový lístek střední školou zpět je možné pouze výjimečně, a to v případě, že je žák na jinou školu přijat na základě odvolání! Dokladem pro vydání zápisového lístku zpět zákonnému zástupci žáka je rozhodnutí o přijetí žáka na jinou školu na základě odvolání. ODVOLÁNÍ Odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy o výsledku přijímacího řízení může podat zákonný zástupce žáka ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolává se prostřednictvím ředitele střední školy, který odvolání postupuje krajskému úřadu (pokud se sám nerozhodne odvolání vyhovět). DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Ředitel střední školy není povinen vyhlásit více než jedno kolo přijímacího řízení. Pokud vyhlásí i další, neprodleně oznámí krajskému úřadu počet volných míst ve škole. Krajský úřad pak zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup přehled středních škol s údaji o počtu volných míst. Ve druhých a dalších kolech již ředitel není povinen vyhlašovat dva termíny přijímací zkoušky. Pozvánku k přijímací zkoušce zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před stanoveným termínem konání přijímací zkoušky. Další kola přijímacího řízení mohou probíhat až do konce srpna. NAHLÍŽENÍ DO PŘIJÍMACÍCH TESTŮ V RÁMCI ŘÍZENÍ O PŘIJETÍ KE STUDIU NA SŠ Zákonný zástupce uchazeče je oprávněn nahlížet do všech materiálů, které jsou podkladem tohoto řízení, tedy i do všech přijímacích testů. Ze všech materiálů (s výjimkou protokolu o hlasování), které jsou součástí správního spisu, si také může pořizovat výpisy, popř. si vyžádat kopie. DOKLAD O ÚSPĚŠNÉM UKONČENÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Nově je stanoven termín, ke kterému uchazeč musí doložit doklad o úspěšném ukončení základního vzdělávání (vysvědčení z 9. ročníku), na den, kdy se stane žákem střední školy (1. 9.). S případnými dotazy se můžete se obrátit na výchovnou poradkyni: Mgr. Jana Rutzenstorferová (využijte přednostně) tel.: (sekretářka školy) výchovná poradkyně rovněž učí, takže telefonicky není konzultační hodiny: středa hod, ale je možno se individuálně domluvit na jiném termínu Množství informací včetně nejnovějších naleznete na: a na webových stránkách jednotlivých středních škol (tam se dozvíte i termíny Dnů otevřených dveří). Pomoc s přípravou na přijímací zkoušky nabízí společnost SCIO. Jedná se např. o nabídku účasti v tzv. srovnávacích zkouškách ( přijímací zkoušky nanečisto ). Dále SCIO nabízí internetové přípravné kurzy z Čj, Ma a obecných studijních předpokladů, on-line testy, tištěné testy a další. DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI S PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM Naši žáci se obvykle hlásí na gymnázia a maturitní obory středních škol. Ve školním roce 2013/14 všichni žáci hlásící se na maturitní obory SŠ Ústeckého kraje museli povinně projít písemnými přijímacími zkouškami z českého jazyka a matematiky. Důležitým kritériem přijímacího řízení jsou také školní výsledky žáka, tedy vysvědčení z 8. a 9. třídy. Střední školy berou obvykle přednostně uchazeče, kteří splňují určitá prospěchová kritéria - zpravidla vysvědčení za 8. třídu a 1. pololetí 9. třídy, popř. za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy bez trojek s průměrným prospěchem do 1,5.

7 UPOZORNĚNÍ Toto jsou informace, jež jsou nyní k dispozici. Nelze však vyloučit, že ještě dojde ke změnám. Vycházející žáci budou aktuálně informováni výchovnou poradkyní.

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008,

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008, 243/2008 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Všichni uchazeči do obou oborů studia konají povinně přijímací zkoušku ve formě centrálně zadávaných jednotných testů. Termíny

Více

Přijímací řízení 2014/2015

Přijímací řízení 2014/2015 Přijímací řízení 2014/2015 Program Informace k přijímacímu řízení Rozdání zápisových lístků Prezentace bude uložena na: http://www.vejrostova.cz/sluzby-(1)/vychovny-poradce Zdroje informací www.vejrostova.cz

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Seminář výchovných poradců ZŠ Valašské Meziříčí 14. 10. 2014 Zlín 15. 10. 2014 Uherské Hradiště 16. 10. 2014 Vsetín 21. 10. 2014 Kroměříž 22. 10. 2014 Osnova 1.

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče Mgr. Josef Pokorák Co dál po absolvování ZŠ? Pokračovat v dalším vzdělávání + vyšší vzdělání, lepší uplatnění na trhu práce - závislost na rodičích,

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., ( dále jen školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

Více

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium tel.: 374 616 351, 374 723 995 E-mail: info@sps-tachov.cz, www.sps-tachov.cz Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní

Více

Průvodce přijímacím řízením SPŠ

Průvodce přijímacím řízením SPŠ Číslo dokumentu: 08.02/01122014 Počet stran: 6 Počet příloh: 0 Průvodce přijímacím řízením Údaje o přijímacím řízení Průvodce přijímacím řízením SPŠ 1. Průvodce přijímacím řízením do školního roku 2015/2016

Více

INFORMACE. Úřad práce Karviná. o studijních a učebních oborech na středních školách v okrese Karviná pro školní rok 2010/2011

INFORMACE. Úřad práce Karviná. o studijních a učebních oborech na středních školách v okrese Karviná pro školní rok 2010/2011 Úřad práce Karviná Informační a poradenské středisko pro volbu povolání INFORMACE o studijních a učebních oborech na středních školách v okrese Karviná pro školní rok 2010/2011 Publikace je určena na pomoc

Více

Nejčastěji kladené otázky k přijetí na SŠ

Nejčastěji kladené otázky k přijetí na SŠ 1 Nejčastěji kladené otázky k přijetí na SŠ Podávají žáci základních škol přihlášky prostřednictvím ředitele základní školy? Ne. Způsob předávání přihlášky je (na rozdíl od minulých let) stanoven současným

Více

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání na SŠ ve školním roce 2013/2014

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání na SŠ ve školním roce 2013/2014 Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání na SŠ ve školním roce 2013/2014 Přihlášky Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy V prvním kole je umožněno uchazeči

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PRÁVNÍ PŘEDPISY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) novelizován k 1. 1. 2012 zákonem č. 472/2011 Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21.

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Změna: 422/2006 Sb. Změna: 46/2008 Sb. Změna: 394/2008 Sb.

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 - Ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním

Více

Příloha publikace: Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje

Příloha publikace: Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje Příloha publikace: Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje 1 Mi l í ž á c i, opět se Vám dostává do rukou elektronická publikace Kam na školu ve Zlínském kraji, která obsahuje kompletní

Více

Kam na školu ve Zlínském kraji

Kam na školu ve Zlínském kraji Kam na školu ve Zlínském kraji Vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2010 2011 Upozornění: Údaje uvedené v této publikaci mají informativní charakter. V průběhu školního

Více

Kam na školu ve Zlínském kraji

Kam na školu ve Zlínském kraji Kam na školu ve Zlínském kraji Vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2009 2010 Upozornění: Údaje uvedené v této publikaci mají informativní charakter. V průběhu školního

Více

VOLBA POVOLÁNÍ. Jak daleko jste s volbou svého povolání? Který z následujících výroků nejlépe odpovídá vaší situaci?

VOLBA POVOLÁNÍ. Jak daleko jste s volbou svého povolání? Který z následujících výroků nejlépe odpovídá vaší situaci? VOLBA POVOLÁNÍ Výchovný poradce ve škole: Mgr.Jitka Topičová Konzultační hodiny: -pondělí 12-15 -individuálně po předchozí domluvě Jak daleko jste s volbou svého povolání? Který z následujících výroků

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Kam po základní škole?

Kam po základní škole? Kam po základní škole? Dostává se Vám do ruky průvodce zaměřený na základní otázky související s volbou povolání (výběru střední školy). Zcela jistě pro Vás nebude tato volba jednoduchá, neboť nabídka

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY, NÁSTAVBY I VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 214 213 ÚŘAD PRÁCE

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY I NÁSTAVBY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 215 214 Krajská pobočka v Jihlavě Kontaktní

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (...) Změna: 58/2008 Sb. Změna: 126/2008 Sb., 189/2008

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci Úřad práce ČR Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci Kontaktní pracoviště v Jeseníku Kontaktní pracoviště v Prostějově Kontaktní pracoviště v Přerově Kontaktní pracoviště v Šumperku Olomoucký

Více