Vrcholný a pozdní středověk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vrcholný a pozdní středověk"

Transkript

1 Vrcholný a pozdní středověk V období vrcholného středověku dochází k hospodářskému vzestupu a díky vyššímu efektu zemědělství se oproti dřívějšku daleko více rozvíjejí řemesla a následně též obchod. Důsledkem rozvoje řemesel je vznik cechů ochranných organizací řemeslníků a s rozvojem dálkového obchodu dochází k čilejším kontaktům Evropy s Východem (obchod při Severním a Baltském moři byl účinně ovládán mocným městským obchodním svazem hanzou). S rozvojem řemesel a obchodu vzrůstá význam peněžního hospodářství, které postupně převládá nad výměnným obchodem. Středisky řemesel a obchodu jsou rozvíjející se nebo nově zakládaná středověká města, která postupně získávají samostatnost a různé výsady (privilegia), takže nejsou příliš závislá na feudálech na rozdíl od venkova. Ve městech dochází k početnímu růstu bohatého městského obyvatelstva patriciátu, který se později stane významnou hybnou silou ve společnosti. Církev v Evropě si postupně upevnila postavení a stala se vlastníkem značného majetku. Církevní šlechta měla díky celibátu daleko větší majetek než většina šlechty světské. S růstem bohatství církve pokračuje mocenský spor mezi císaři a papeži, typický pro celý středověk. Doba od 11. do 13. st. je také dobou výbojných tažení evropských feudálů (světských i církevních) doprovázených hojně naverbovanou chudinou nazývaných křížové výpravy. Záminkou těchto akcí byla reakce na dobytí Palestiny Turky a snaha o osvobození Svaté země a Jeruzaléma jako místa Kristova hrobu z područí pohanů. Skutečnou příčinou výprav byla však touha účastníků výprav i těch, kdo je financovali, po zbohatnutí (důkazem je fakt, že při jedné z křížových výprav byla vypleněna křesťanská Konstantinopol). Série osmi křížových výprav však ve většině případů skončila nezdarem. Jejich přínosem mohlo být jedině to, že jejich vlivem došlo k intenzivnímu setkání tří kultur: západoevropské, byzantské a islámské. Východní a jižní Evropa byly ve 13. a 14. stol. ohrožovány nájezdy Tatarů a ve 14. st. obsadili většinu Balkánského poloostrova Turci, kteří stále představovali hrozbu pro střední a západní Evropu. Vznikají další církevní řády (kromě benediktinů i františkáni a dominikáni), které sehrály významnou úlohu při zavedeni inkvizice ( z lat. inquirere = vyhledávat), nástroje katolické církve v boji proti kacířským hnutím. Gotika Vzniká řada významných církevních staveb, kostelů a klášterů postavených v novém stavebním stylu nazvaném původně hanlivě gotika jako označení barbarského stylu podle germánského kmene Gótů. Název stavebního stylu se pak později stal označením celého období vrcholného a pozdního středověku, období mezi románským stylem a nástupem renesance. Pro stavební činnost této doby je typické společenství označované jako stavební huť = organizovaný kolektiv profesionálů, kameníků, tesařů, sochařů a dalších řemeslníků. V čele huti stál vedoucí mistr, který navrhoval architekturu a řídil práce, zároveň se v huti uskutečňovala i výchova učedníků a tovaryšů. První gotickou stavbou vůbec se stal opatský kostel - bazilika v Saint Denis (pohřebiště francouzských králů) u Paříže, který byl přestavěn (z iniciativy opata Sugera) kol v tomto novém stylu. Hlavním znakem gotické stavební konstrukce je lomený oblouk, žebrová klenba a opěrná soustava pilířů a opěrných oblouků. Lomený oblouk pomáhá svádět tlak do stran, kde 1

2 jej zachycuje a rozkládá vnější opěrný systém, což umožnilo dosáhnout značné výšky těchto staveb. Navíc bylo možno budovat ve zdech co největší okna, která nakonec představovala hlavní plochu mezi pilíři a klenbou. Jimi procházelo barevnými vitrážemi do vnitřního prostoru kostelů nebývalé množství světla, které těmto prostorám dodalo odlehčený ráz, zdánlivou odhmotněnost. Vrcholnými díly gotické architektury se staly gotické katedrály. V základním funkčním smyslu je katedrála (dóm) každý biskupský kostel (odvozeno z kathedra = /biskupská/ stolice). V gotické architektuře však je toto označení spojováno s individuálně pojatým velkolepým chrámem vybaveným ochozem (triforiem) a bohatým věncem kaplí při obvodu, jehož průčelí je zdůrazněno dvěma vysokými štíhlými věžemi. Na výstavbě a výzdobě takovýchto staveb pracovaly celé generace stavebníků katedrála se stávala symbolickým obrazem kosmu (Nebeského Jeruzaléma). Ve Francii jsou takovýmito stavbami zejména proslulé katedrály Notre Dame v Paříži, v Laonu, v Amiens, v Chartres a v Remeši (kde byli korunováni francouzští králové). Z Francie se nový stavební styl šířil po celé Evropě. V Anglii se prosadil již ve 13. stol. (katedrály v Canterbury, Salisbury, Winchesteru, Colchesteru a dal.). Na klenbách anglických gotických staveb se v pozdním 14. až 15. stol. uplatnil tzv. perpendikulární sloh. Šlo o vějířovitý tvar klenby s dekorativním krajkovím křivek a linií, který se uplatnil například v kapli Královské koleje (King s College Chapel, 1446) v Cambridge. Gotika se ve stejné době se objevuje i v Německu, kde byla prosazována především cisterciáckými mnichy. Mezi monumentálními gotickými díly v Německu vyniká dóm v Kolíně nad Rýnem. Teprve v gotice se plně rozvinula také světská architektura podmíněná hospodářským vzestupem měst. Vznikají radnice ( u nás např. na St. Městě pražském), v Anglii kolejní komplexy (již zmíněná King s College v Cambridge), soukromé paláce i hrady feudálů. Gotika v našich zemích U nás je jednou z prvních staveb využívajících stavebních postupů gotiky kaple královského hradu na Bezdězu (1275), gotiku reprezentuje též cisterciácký klášterní kostel v Sedlci u Kutné Hory a další stavby. Prahu obohatil díly vrcholné gotiky zvláště Karel IV.; zahájil přestavbu Pražského hradu, kde bylo v r.1344 započato se stavbou chrámu sv. Víta. Jeho první stavitel Matyáš z Arrasu se podílel i na výstavbě Nového Města Pražského. Matyášovým nástupcem se po jeho smrti stal Petr Parléř (2. pol. 14. stol.), který dokončil chór katedrály. Ze světských staveb zmiňme Karlštejn, který si Karel IV. nechal postavit jako reprezentativní sídlo i místo ochrany korunovačních klenotů, nebo Staroměstskou mosteckou věž na Královské cestě, symbolizující vladařskou moc. Na samém sklonku gotiky další královský stavitel Benedikt Reid (Rejt) modernizoval opevnění Pražského hradu a vybudoval monumentální Vladislavský sál. Vedle Prahy byla nejdůležitějším centrem gotiky Kutná Hora (pozdně gotická Kaple sv.barbory). Literatura a hudba ve středověku V literatuře se daří ve středověku legendistice legenda je významným útvarem středověké literatury. Jedná se o vyprávění o životě a smrti světců, které se četlo při mši v den 2

3 jejich svátku, mělo podnítit fantazii věřících a vést je k příkladnému životu. Legenda měla význam především při žádosti o kanonizaci mučedníka, tedy při jeho oficiálním prohlášení za svatého. Legendy jsou vlastně křesťanskými mýty. Rozvíjí se i hrdinská a rytířská epika, která byla původně zpívaná (Beowulf, Píseň o Rolandovi, Píseň o Nibelunzích, Slovo o pluku Igorově, veršované eposy o králi Artušovi, o dobytí Tróje Kronika Trojanská, o Alexandrovi Velikém Alexandreis). Hlavním druhem světské hudby v době vrcholného středověku se stala dvorská lyrika. K rytířským ctnostem patřila kromě statečnosti služba vyvolené paní, urozené šlechtičně, zpravidla vdané. Tento až zbožňující vztah byl podstatou kurtoazní (dvorné) lásky, jež našla své vyjádření v kurtoazní poezii doprovázené hrou na loutnu. Autoři a interpreti těchto skladeb se nazývali v jižní Francii trubadúři (trobar = vynalézat, vymýšlet, např. Rimbault de Vaqueiras), v Německu minnesengři ( ze staroněm. Minne = láska, Sang = zpěv, např. Walther von der Vogelweide a jeho dílo Tannhäuser). Divadlo Středověké divadlo se rozvíjí na bázi náboženských her, zejména velikonočních, což byly Pašijové hry pojednávající o Kristovu utrpení, smrti a vzkříšení. V Německu a v Anglii se rozvíjely hry v rámci procesí k uctění svátku Božího těla. Sochařství Podstatnou složkou výzdoby chrámu byly sochy a reliéfy. Kamenná výzdoba se stala i záležitostí funkční (např. účelné roztodivné chrliče ve figurálním tvaru). Sochy jsou štíhlé, protáhlé, tak jak to vyžadoval obecně převládající styl. V náhrobním sochařství se prosadil sarkofág s ležící sochou zemřelého na víku. Rozvíjí se dřevořezba, která se uplatňuje na oltářích a chrámových lavicích v chóru (kněžišti). Vyřezávány jsou i madony s dítětem a krucifixy. Oblíbené byly skládací oltáře skříňového typu, mnohdy vyřezávané ze slonoviny. Dobový ideál harmonické krásy ztělesňovala především krásná madona Panna Maria s dítětem v typickém esovitém prohnutí postavy a pieta Panna Maria s ukřižovaným Kristem na klíně. Oba tyto typy se zrodily ve střední Evropě a jsou hojně zastoupeny v českém výtvarném umění ( např. Mistr Krumlovské madony). Malířství Malířství se v gotice svébytně projevilo v malbě na skle = vitráž, která zdobila především okna katedrál a vyvolávala magický dojem barevného osvětlení interiéru. Vitráže byly skládané z barevných skel zapuštěných do olova. Ve 14. st. zobecněla desková malba na dřevěné desce. Většinou sloužila k výzdobě oltářů a dala vzniknout prvním přenosným obrazům. Technikou byla vaječná tempera, pozadí a detaily byly často zlacené. Zprvu ploché obrazy se později vyznačují snahou o vystižení hloubky, třetího rozměru (italský malíř Giotto). V severském malířství vyniklo ke konci gotiky nizozemské malířství, zejména Jan z Eycku působící v Bruggách (Gentský oltář). Bývá mu přičítán vynález olejomalby přinejmenším jako jeden z prvních maloval barvami, jež ředil olejem. Nová technika 3

4 umožnila dokonalejší vystižení detailu. Pozdní gotiku v nizozemském malířství reprezentuje Hieronymus Bosch, velký pozorovatel života, který svůj osobitý pohled na svět zachytil v obrazech plných fantaskních postav a příšer. Knižní malba Gotika je dobou neobyčejného vzestupu knižní ilustrace: byly vytvářeny jednak tradiční malbou, jednak kolorovanou perokresbou. Nejdále dospěla gotická knižní malba v okruhu malířů, jež zaměstnával velký bibliofil vévoda Jean z Berry. Ve výzdobách jeho soukromých modlitebních knih je ilustrace námětem odrážejícím reálný život. Nejvyššího mistrovství v této oblasti bylo dosaženo při výzdobě rukopisu zvaného Přebohaté hodinky /předepsané modlitby/ vévody z Berry / /, které na objednávku vévody z Berry zhotovili Bratři z Limburka. Z našich iluminovaných rukopisů v této době vynikl Pasionál abatyše Kunhuty. Univerzity Pro vrcholný středověk se stává charakteristickou rozšiřující se vzdělanost, která přestává být výsadou duchovenstva, přestože její hlavní těžiště je stále v jejích řadách. Znalost čtení a psaní pronikla i do šlechtických a měšťanských vrstev a dochází k rozvoji škol, většinou církevních, ale i městských, které poskytovaly dobrou znalost latiny a umožňovaly získání základního okruhu znalostí. Jejich absolvování umožňovalo vstup na nové vzdělávací instituce univerzity, které sídlily zpravidla ve významných městech. První velké univerzity vznikají v průběhu 12. st. zejména v Itálii (Ravenna po r. 1084, Bologna 1158), kolem 1200 vzniká pařížská univerzita nazývaná (podle teologické koleje založené Robertem de Sorbonne) Sorbonna, která měla významné postavení až do konce středověku a byla vzorem pro ostatní evropské univerzity. Během 13. st. následovalo založení univerzit v Anglii (Oxford 1208), ve Španělsku (Salamanca 1218), Portugalsku (Lisabon 1290), Praha (1348) a v Německu (Kolín n.r. 1388). Do konce 14. stol. existovalo v Evropě kolem 50 univerzit, do r se však všechny nacházely buď na Apenin. poloostrově nebo západně od Rýna. První středoevropskou univerzitou se stala v r pražská Univerzita Karlova. Univerzity byly orientovány na výuku a studium teologie a práva. Základními fakultami byly teologická, artistická (filozofická), právnická a lékařská. Filozofická fakulta byla fakultou artistickou, která vyučovala sedm svobodných umění (trivium: gramatika, rétorika, logika, quadrivium: matematika, astronomie, geometrie a hudba) a její absolvování bylo předstupněm pro studium na některé z dalších fakult. Mistři a studenti univerzit tvořili určitou společnou obec, v níž se nepřihlíželo k původu: setkávali se zde synové rolníků, měšťanů i šlechticů. V tomto ohledu představovala akademická půda unikátní demokratické prostředí, které umožňovalo společenský vzestup nadaným jedincům s talentem tato možnost byla ovšem omezena výhradně na mužské pohlaví. I když středověké univerzity patřily původně k církevním ústavům, vládla zde atmosféra svobodné diskuse a jejich absolventi nemuseli přijímat duchovní svěcení. Vědění se zde rozvíjelo ve svobodnější atmosféře než na církevní půdě: svoboda a uvolněnost akademického života byla dána i městskou atmosférou a celou řadou univerzitních privilegií. Studentský živel se díky univerzálnímu použití latiny přeléval z jednoho univerzitního města do druhého 4

5 stejně jako vyučující univerzitní mistři, čímž se vědění přenášelo z jednoho univerzitního centra do jiného. 5

+ Dominik Duka OP biskup královéhradecký

+ Dominik Duka OP biskup královéhradecký ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, s opravdovou radostí a vděčností jak autorovi Thomasi E. Woodsovi, Jr., tak překladatelům Michaele a Václavovi Freiovým, se chápu pera, abych doprovodil tuto velmi důležitou

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í

VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í P Ř E M Y S L O V E C N A Č E S K É M T R Ů N Ě K A R E L M A R Á Z VÁCLAV III. (1289 1306) P O S L E D N Í P Ř E M Y S L OV E C N A Č E S K É M T R Ů

Více

SPOLEČNOST PRO DĚJINY VĚD A TECHNIKY

SPOLEČNOST PRO DĚJINY VĚD A TECHNIKY PRÁCE Z DĚJIN TECHNIKY A PŘÍRODNÍCH VĚD Praha 2000 Svazek 1 TADEÁŠ HÁJEK Z HÁJKU SPOLEČNOST PRO DĚJINY VĚD A TECHNIKY PRÁCE Z DĚJIN TECHNIKY A PŘÍRODNÍCH VĚD Praha 2000 Svazek 1 TADEÁŠ HÁJEK Z HÁJKU EDITOR

Více

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Kniha jako zdroj informací KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Vincenc Streit Úvod V návaznosti na vývoj společnosti a především rozvoj její kulturnosti a vzdělání, které přímo souvisí s vznikem písma, provází

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie

Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie STANISLAV HOLUBEC * HISTORICKÁ SOCIOLOGIE 1 2/2012 Common Developmental Tendencies of the Central European Region

Více

Chebský městský stát Vznik a vrcholné období do počátku 16. století. František Kubů

Chebský městský stát Vznik a vrcholné období do počátku 16. století. František Kubů Chebský městský stát Vznik a vrcholné období do počátku 16. století František Kubů České Budějovice 2006 CHEBSKÝ MĚSTSKÝ STÁT počátky a vrcholné období do počátku 16. století františek kubů Tuto knihu

Více

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF PRAHA 2013 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH LITERATURA...

Více

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická Fakulta Katedra dějin umění Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Kravčík Vedoucí práce: PhDr. Marek Perůtka Olomouc 2014

Více

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 SBORNÍK z e s e m i n á ř e Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze Národní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice Bakalářská práce Brno 2008 Autorka práce: Kateřina Malchárková Vedoucí

Více

6. Rusko a polsko-litevský stát v 16. století

6. Rusko a polsko-litevský stát v 16. století 6. Rusko a polsko-litevský stát v 16. století Rusko Základy ruského státu položil moskevský kníže Ivan III. (1462 1505). K vlastnímu panství připojil Jaroslavské a Rostovské knížectví, a podstatně tak

Více

Možná astronomická orientace Kostelů na Jihlavsku. Rostislav Rajchl

Možná astronomická orientace Kostelů na Jihlavsku. Rostislav Rajchl Možná astronomická orientace Kostelů na Jihlavsku Rostislav Rajchl Cílem práce je zkoumat pravděpodobnost úmyslu zakládat kostely na liniích orientovaných k důležitým východům Slunce a Měsíce, při vytváření

Více

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU Jiří z Poděbrad (1458-1471) silná panovnická osobnost, vládl tvrdou rukou, opíral se o města a nižší šlechtu, aby omezil moc panstva (vysoká šlechta) snažil se o silnou centralizovanou

Více

Lze se o kýči seriózně bavit?

Lze se o kýči seriózně bavit? Zpravodaj p r o duchovní hudbu Lze se o kýči seriózně bavit? Nad knihou Tomáše Kulky I Pokračujeme v seriálu o kýči, který jsme začali v minulém čísle textem Přemysla Ruta. Následující díly budou jen vydatným

Více

KŘESŤANSTVÍ - ZÁKLAD ČESKÉ STÁTNOSTI

KŘESŤANSTVÍ - ZÁKLAD ČESKÉ STÁTNOSTI KŘESŤANSTVÍ - ZÁKLAD ČESKÉ STÁTNOSTI KŘESŤANSTVÍ NA ÚZEMÍ ČECH V KONTEXTU CENTRÁLNÍHO STŘEDOVÝCHODU EVROPY V HISTORICKÉM OBDOBÍ & SLOVANSKÝ LITURGICKÝ JAZYK CYRILOMETODĚJSKÁ STAROSLOVĚNŠTINA JAKO LITURGICKÝ

Více

Jan Keller STÁT, KTERÝ ROZBIL SVŮJ ZÁKLAD

Jan Keller STÁT, KTERÝ ROZBIL SVŮJ ZÁKLAD Jan Keller STÁT, KTERÝ ROZBIL SVŮJ ZÁKLAD Rodina je základem státu. Stát o rodinu všemožně pečuje. Bez zdravé rodiny není myslitelná zdravá společnost. Podobná tvrzení a hesla slýchává každý člen moderní

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 3 ročník 22 březen 2014 JAK SE HOSPODAŘÍ V RUDNÉ VYDÁVÁNÍ MAJETKU MILAN MOCHÁN O LES SE MUSÍME STARAT SPOLEČNĚ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA

Více

Možná podoba nejstaršího kamenného domu v Jihlavě

Možná podoba nejstaršího kamenného domu v Jihlavě Možná podoba nejstaršího kamenného domu v Jihlavě Dana Novotná A potential appearance of the oldest stone house in Jihlava The paper summarizes the results and conclusions of building-historical and restoration

Více

Školství v Jednotě bratrské

Školství v Jednotě bratrské 4/13 speciál Školství v Jednotě bratrské Když se řekne bratrské školství, každého jako první napadne Jan Amos Komenský. A bude to oprávněné, protože právě Komenského myšlenky se staly vyvrcholením propracovaného

Více

Hudební život na Hlučínsku v 20. a 21. století

Hudební život na Hlučínsku v 20. a 21. století OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY Hudební život na Hlučínsku v 20. a 21. století DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Jitka Hoňková Vedoucí práce: PhDr. Jiří Kusák,

Více

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická Vilém D. Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie n a základě zpěvníku ECM Evangelická církev metodistická Praha 2006 Vilém D.Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie na

Více

Sylabus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století

Sylabus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století Sylabus Přednáškový cyklus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století Jiří Knapík, Martin Franc, Alžběta Čornejová, Petra Schindler-Wisten projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz

Více

Vývoj školství na našem území a současný školní systém. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Vývoj školství na našem území a současný školní systém. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Vývoj školství na našem území a současný školní systém Tereziánské reformy - počátky školského systému na našem území a jeho vývoj do r. 1869 hospodářský a politický vývoj ve 2. pol. 18. stol. (zakládání

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

Lidové pranostiky v MŠ II (platnost od 1. 9. 2013)

Lidové pranostiky v MŠ II (platnost od 1. 9. 2013) M a t e ř s k á š k o l a Mateřídouška Na Hradě 90, Hradec Králové 3 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. v Hradci Králové Školní vzdělávací program pro

Více

Vysoké školství ve Finsku

Vysoké školství ve Finsku Vysoké školství ve Finsku Jan Kovařovic a Jan Koucký Praha, prosinec 2011 ISBN 978 80 7290 529 4 2 Tato práce je první z řady připravovaných studií, jejichž cílem je porovnat, jak v některých evropských

Více