PuppJournal.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PuppJournal. www.pupp.cz www.summithotels.com"

Transkript

1 P O D Z I M I H E R B S T I A U T U M N 3 I PuppJournal

2

3 Content Události I Ereignisse I Events 5-8 Rozhovor I Gespräch I Interview Sága rodu Puppů I Die Saga der Familie Pupp I Saga of the Pupp Family Nabídky I Angebote I Offers Gastronomie I Gastronomy Tisích chutí whisky I Tausend Geschmäcke vom Whisky I A Thousand Tastes of Whisky Ozvěny slavných návštěv I Nachklänge der berühmten Besuche I Echoes of Famous Visits Spa & Wellness Karlovarské zajímavosti I Karlsbader Merkwürdigkeiten I Interesting Facts About Karlovy Vary Programy I Programm I Programmes Přátelská doporučení I Freundschaftliche Empfehlungen I Friendly Recommendations Hotel v srdci Evropy I Hotel im Herzen Europas I A Hotel in the Heart of Europe 42 Restaurace Grandhotelu Pupp I Restaurants des Grandhotels Pupp I Restaurants of the Grandhotel Pupp 43 Pupp Journal - Podzim I Herbst I Autumn 2013 Společenský magazín Grandhotelu Pupp. Pro Grandhotel Pupp, zpracovalo Vydavatelství Promenáda v.o.s. Foto: archiv Grandhotelu Pupp, archiv časopisu Promenáda, Aleksandra Chytra, archiv Karlovarského městského divadla, archiv Karlovarského symfonického orchestru, archiv Dopravního podniku Karlovy Vary, Libor Huml, archivy KSO a KMD Redakce: Jitka Kulhánková, Andrea Pfeffer-Ferklová, Jitka Markusová Editor: Jitka Kulhánková Překlad: Hana Habrzettlová, Petr Fiala Litografie a tisk: Polypress s.r.o., Karlovy Vary Vychází v nákladu 5000 ks Právo změn termínů a cen vyhrazeno l Preis- und Termineänderungen vorbehalten l Dates and prices are subjects of change Grandhotel Pupp Karlovy Vary, a. s., Mírové náměstí 2 I Karlovy Vary I Czech Republic Tel I Fax: I supported by

4 Editorial Vážení hosté, milí čtenáři, s babím létem přichází barevný karlovarský podzim i s jeho nezbytnou nostalgií. Ale nejen romantikou živ je člověk. V tomto čísle časopisu Pupp Journal Vás tedy pozveme nejen k zajímavým procházkám, výletům do historie a k návštěvě koncertních sálů, do divadla či na výstavy, ale i k prostřenému stolu. Pozveme Vás také do nového moderního balneoprovozu, kde můžete relaxovat v bazénu a využít řadu lázeňských procedur. Prozradíme Vám, kde u nás jedí filmové hvězdy. Právě tam, kam se v Grandrestaurantu posadíte, možná seděl o letošním mezinárodním filmovém festivalu John Travolta a pochutnával si na vyhlášené svíčkové. V minulých letech seděly na stejných židlích a chodily po stejných kobercích jako Vy mnohé osobnosti filmového světa, např. Helen Mirren, Robert de Niro, Robert Redford, Leonardo DiCaprio, Mia Farrow, Sharon Stoneová, Gina Lollobrigida aj. Svíčkovou a další lahůdky puppovské kuchyně ochutnali také Daniel Craig coby James Bond při natáčení filmu Casino Royale, nebo Queen Latifah, která zde prožívala své filmové Poslední prázdniny. Partnerem v této svěží komedii jí byl i Gérard Depardieu, který v Karlových Varech ještě natáčel televizní film o Honoré de Balzacovi. Jistě i Vy budete spokojeni s výsledky práce našich kuchařů, cukrářů a všeho personálu. Přeji Vám nádherný pobyt, dobrou chuť a brzký návrat! Geehrte Gäste, liebe Leser, mit dem Altweibersommer kommt der bunte Karlsbader Herbst mit seiner unvermeidlichen Nostalgie. Man lebt jedoch nicht nur für die Romantik. In dieser Ausgabe der Zeitschrift Pupp Journal laden wir Sie also nicht nur zu interessanten Spaziergängen, Ausflügen in die Geschichte und zum Besuch der Konzertsäle, ins Theater oder in Ausstellungen ein, sondern auch zum gedeckten Tisch. Wir laden Sie auch in den neuen modernen Balneobetrieb ein, wo man sich im Pool erholen kann und viele Kuranwendungen nutzen kann. Wir verraten Ihnen, wo bei uns die Filmstars essen. Gerade dort, wohin Sie sich im Grandrestaurant setzen, saß vielleicht während des diesjährigen Internationalen Filmfestivals John Travolta und ließ sich den berühmten Lendenbraten schmecken. In den vorigen Jahren saßen auf den gleichen Stühlen und gingen auf den gleichen Teppichen wie Sie viele Persönlichkeiten der Filmwelt, z. B. Helen Mirren, Robert de Niro, Robert Redford, Leonardo DiCaprio, Mia Farrow, Sharon Stone, Gina Lollobrigida u.a. Den Lendenbraten sowie weitere Delikatessen der Puppischen Küche kosteten auch Daniel Craig als James Bond während der Dreharbeiten am Film Casino Royale, oder Queen Latifah, die hier im Film ihre Noch einmal Ferien (Last Holiday) erlebte. Der Partner in dieser lebhaften Komödie war ihr Gérard Depardieu, der in Karlsbad noch den Fernsehfilm über Honoré de Balzac drehte. Auch Sie werden sicher mit den Ergebnissen der Arbeit unserer Köchen, der Zuckerbäcker und des gesamten Personals zufrieden sein. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Aufenthalt, guten Appetit und eine baldige Rückkehr! Dear guests and dear readers, The colourful Karlovy Vary autumn and its indispensable nostalgia come together with the Indian summer. However, man does not live only by romance. That is why we would like to invite you not only to interesting walks, trips into history and visits to concert halls, to the cinema, theatre or to exhibitions but also to a set up table in this edition of the Pupp Journal magazine. We will invite you to a new spa department where you can relax in the relax pool and enjoy a number of spa treatments. We will tell you where in our hotel film stars eat. Just where you will sit down in the Grandrestaurant, John Travolta might have sat at this year s international film festival and might have enjoyed renowned roast sirloin in cream sauce. Many a personality from the world of film sat on the same chair and walked on the same carpets - e.g. Helen Mirren, Robert de Niro, Robert Redford, Leonardo DiCaprio, Mia Farrow, Sharon Stone, Gina Lollobrigida and others. Daniel Craig as James Bond tasted roast sirloin in cream sauce and other delicacies of Pupp cuisine when he was shooting the film Casino Royale here, or Queen Latifah who spent her Last Holiday here. Her partner in this comedy was Gérard Depardieu who also made a TV film about Honoré de Balsac in Karlovy Vary. I am sure you will be satisfied with the results of work of our cooks, confectioners and the all staff as well. I wish you a wonderful stay, bon appétit and hope to see you again soon. Za celý tým Grandhotelu Pupp Für das gesamte Grandhotel Pupp Team On behalf of the whole team of the Grandhotel Pupp Andrea Pfeffer-Ferklová General Manager of the Grandhotel Pupp 4 4

5 Events Karlovarský karneval po šesté Jeden z největších karnevalových průvodů ve střední Evropě má již v Karlových Varech svou tradici. Desítky profesionálních účinkujících, stovky masek, loutek, žonglérů, kejklířů a exotických tanečnic společně s několika tisíci obyvatel a návštěvníků oživily ulice a prostranství. Unikátní průvod, v němž bylo možno obdivovat na dvě desítky alegorických atrakcí, měřil téměř půl kilometru. Procházel centrem lázní až ke Grandhotelu Pupp. Pak na prostranství před hotelem Thermal proběhlo vyhlášení krále a královny karnevalu. Pro letošní rok se jimi staly masky Slunce a Měsíce s družinou. Součástí programu byl Mattoni hudební festival s kapelami a zpěváky různých žánrů. Karnevalu předcházela noční romantická plavba lodiček po Teplé. Plavbu absolvovalo na tři stovky odvážlivců. Příští rok můžete být mezi spokojenými účastníky i Vy. Všechny děti v karnevalovém průvodu každoročně dostávají před Grandhotelem Pupp zákusky nebo koláče. Letos jim pohostinný personál hotelu rozdával sladké muffiny. Das Karlsbader Karneval zum sechsten Mal Einer der größten Karnevalumzüge in Mitteleuropa ist in Karlsbad bereits zu einer Tradition geworden. Dutzende professionelle Teilnehmer, Hunderte Masken, Marionetten, Jongleure, Gaukler und exotische Tänzerinnen belebten zusammen mit einigen Tausenden Einwohnern und Besuchern die Straßen und Plätze der Stadt. Der einmalige Umzug, in dem man an die zwanzig Wagen bewundern konnte, war fast einen halben Kilometer lang. Er ging durch das Zentrum der Kurstadt bis zum Grandhotel Pupp. Danach fand auf den Platz vor dem Hotel Thermal die Verkündung des Königs und der Königin des Karnevals statt. In diesem Jahr wurden es die Masken der Sonne und des Mondes mit Gefolge. Am Programm stand auch das Mattoni Musikfestival mit Bands und Sängern mehrerer Genres. Am Vorabend des Karnevals gab es eine romantische Fahrt auf der Tepl. An der Fahrt nahmen an die dreihundert furchtlose Schifffahrer teil. Das nächste Jahr können unter den zufriedenen Teilnehmer auch Sie sein. Alle Kinder im Karnevalumzug bekommen jedes Jahr vor dem Grandhotel Pupp Desserts oder Kuchen. In diesem Jahr bekamen sie von dem gastfreundlichen Hotelpersonal süße Muffins. The Karlovy Carnival for the Sixth Time One of the biggest carnival processions in central Europe has already its tradition in Karlovy Vary. Tens of professional performers, hundreds of masks, marionettes, jugglers, conjurers and exotic dancers together with several thousands of inhabitants and visitors brought life to streets and open space. The unique procession, in which you could admire almost twenty floats, was almost half a kilometre long. It walked through the spa centre as far as the Grandhotel Pupp. The king and the queen of the carnival were announced in front of the Thermal Hotel. This year the masks of the Sun and the Moon with their suites became the winners. A part of the programme was the Mattoni Music Festival with bands and singers of different genres. The carnival had been preceded by a romantic night boat voyage on the Teplá River. About three hundred dare people took part in it. Next year you can be one of the satisfied participants too. Every year all children in the carnival procession get desserts or cakes in front of the Grandhotel Pupp. This year the hospitable hotel staff gave them sweet muffins. 5

6 Events Filmový svět v Grandhotelu Pupp Jako každý rok vedly kroky milovníků filmu začátkem července do Karlových Varů, kde probíhal již 48. ročník mezinárodního filmového festivalu. Jeho součástí je vždy i Grandhotel Pupp. I zde se roztočil kolotoč filmů, rozhovorů, autogramiád, recepcí, party, koktejlů. Významné osobnosti se ubytovaly v nejslavnějších apartmá. Nejzručnější kuchaři a cukráři vytvářeli lahůdky pro festivalové labužníky, nejhbitější číšníci zvládali obsluhu i těch nejnáročnějších hostů. Atmosféru dotvářel potlesk, záplava květin, úsměvy, blesky fotoaparátů. Vrcholnou společenskou a gastronomickou událostí byla Opening party a Closing party. Tam, kde dnes bydlíte, sedíte, procházíte se, trávili své dny významní režiséři, producenti, žurnalisté a slavné filmové hvězdy (Johnn Travolta, Oliver Stone, Murray Abraham, Agneszka Holland aj.). Die Filmwelt im Grandhotel Pupp Wie jedes Jahr führten Anfang Juli die Schritte der Filmliebhaber nach Karlsbad, wo schon der 48. Jahrgang des Internationalen Filmfestivals stattfand. Sein Bestandteil ist natürlich auch das Grandhotel Pupp. Man zeigte hier Filme, hier fanden Interviews, Autogrammschreiben, Banketts, Partys und Cocktails statt. Die bedeutenden Persönlichkeiten wurden in den berühmtesten Appartements untergebracht. Die besten Köche und Zuckerbäcker bereiteten Leckerbissen für die Festivalgourmets vor, die flottesten Kellner stellten auch die anspruchsvollsten Gäste zufrieden. Die Atmosphäre war toll, Applaus, eine Menge von Blumen, frohe Gesichter, die Blitze der Fotokameras. Ein gesellschaftlicher und gastronomischer Höhepunkt war die Opening Party und Closing Party. Dort, wo sie heute wohnen, sitzen, spazieren, verbrachten ihre Tage die bedeutenden Regisseure, Produzenten, Journalisten und berühmte Filmstars (Johnn Travolta, Oliver Stone, Murray Abraham, Agneszka Holland usw.). The World of Film in the Grandhotel Pupp Like every year, the steps of friends of film were directed towards Karlovy Vary in early July where the 48th year of the international film festival took place. And, of course, the Grandhotel Pupp was a part of it. The merry-go-round of films, interviews, autograph parties, banquets, parties and cocktails started here too. Prominent personalities stayed in the most famous suites. The most skilful cooks and confectioners prepared delicacies for festival gourmets and the most agile waiters managed to serve even the most exacting guests. Applause, floods of flowers, smiles and flashes of cameras put the finishing touches to the atmosphere. A top social and gastronomic event was the Opening and the Closing Party. Famous directors, producers, journalists and film stars spent their days where you are staying, sitting or walking today (Johnn Travolta, Oliver Stone, Murray Abraham, Agneszka Holland etc.). 6

7 Events Oliver Stone, americký režisér, scénárista a producent, trojnásobný držitel Oscara, také získal Cenu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Oliver Stone, ein US-amerikanischer Regisseur, Szenarist und Produzent, dreifacher Oscar-Preisträger. Er erhielt ebenfalls den Preis für den außergewöhnlichen künstlerischen Beitrag zur Weltkinematografie. Oliver Stone, an American director, screenwriter and producer and the holder of three Oscars, also received the Award for Outstanding Artistic Contribution to World Cinema. John Ttavolta s personálem Grandhotelu Pupp John Ttavolta mit dem Personal des Grandhotels Pupp John Travolta with the staff of the Grandhotel Pupp John Travolta, hollywoodská superstar. V Karlových Varech získal Cenu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. John Travolta, a Hollywood superstar. He got an Award for Outstanding Artistic Contribution to World Cinema in Karlovy Vary. John Travolta, ein Hollywood-Superstar. In Karlsbad bekam er den Preis für den außergewöhnlichen künstlerischen Beitrag zur Weltkinematografie. 7

8 Events Nové turistické infocentrum Na atraktivním místě bylo v centru lázní otevřeno nové infocentrum. Najdete jej v jednom z historických krámků mezi Tržní a Mlýnskou kolonádou. Pracovníci městského informačního střediska Vám odpoví na vše, co Vás zajímá, poradí, kudy kam. Podají Vám informace o programech, výletech, dopravě, prodají vstupenky na kulturní pořady. Získáte zde mapy a informační brožurky. Je zde k dispozici informační měsíčník Promenáda a turistické průvodce i regionální literatura. Můžete zde nakoupit i drobné suvenýry. Infocentrum je otevřeno ve všední dny od 8 do 18 hod., v sobotu a v neděli od 9 do 17 hod. Slavnostního zahájení se zúčastnila kromě primátora Petra Kulhánka a ředitelky Infocentra i generální ředitelka Grandhotelu Pupp, který připravil prvním návštěvníkům lahodné občerstvení. Ein neues Infozentrum Im Kurzentrum wurde an einer attraktiven Stelle ein neues Infozentrum eröffnet. Man findet es in einem der historischen Geschäfte zwischen der Markt- und Mühl brunnkolonnade. Die Ange stellten des Infozentrums der Stadt beantworten Ihnen alles, was Sie interessiert, Sie beraten Sie, wo der Weg lang geht. Sie geben Ihnen Informationen über das Programm, die Ausflüge, die Verkehrsverbindungen, sie verkaufen Ihnen Ein tritts karten für die Kulturveranstaltungen. Man erhält hier Karten und In for ma tions broschüren. Es gibt hier die Informations monats zeitschrift Promenáda, Reiseführer sowie die regionale Literatur. Man kann hier auch ein kleines Souvenir kaufen. Das Infozentrum ist an Werktagen von 8 bis18 Uhr geöffnet, am Wochenende von 9 bis 17 Uhr. An der feierlichen Eröffnung nahmen außer des Oberbürgermeisters Petr Kulhánek und der Direktorin des Infozentrums auch die Generaldirektorin vom Grandhotel Pupp teil. Das Grandhotel Pupp bereitete den ersten Besuchern eine leckere Erfrischung vor. A New Tourist Information Centre A new information centre was opened in an attractive place in the spa centre. You will find it in one of the historical shops between the Market Colonnade and the Mill Colonnade. The workers of the information centre will answer all questions about what you find interesting and will give you advice on where and when to go. They will give you information about programmes, trips and transport and will send you tickets for cultural events. The information monthly Promenáda, a tourist guide and regional literature are available here. You can buy here small souvenirs too. The information centre is open from 8 a.m. to 6 p.m. on working days and from 9 a.m. to 5 p.m. on Saturdays and Sundays. Apart from Mayor Petr Kulhánek and the director of the Information Centre, the general manager of the Grandhotel Pupp, which prepared delicious refreshment for the first visitors, took part in the opening ceremony. Zlatá hokejka ve Slavnostním sále Domovským sálem pro vyhlášení nejlepšího českého hokejisty v anketě odborníků Zlatá hokejka je již po několik let Slavnostní sál Grandhotelu Pupp. Do Karlových Varů se každý rok sjíždějí na velkolepý večer nejlepší hokejoví hráči. V letošním, již 45. ročníku této prestižní ankety získal nejvyšší ocenění David Krejčí (v současnosti Boston Bruins, NHL). Nejslavnější hokejista v českých dějinách, Jaromír Jágr, který je držitelem již deseti těchto trofejí, obsadil 2. místo. Der Goldene Eishockeyschläger im Festsaal Der heimische Saal für die Verkündung des besten tschechischen Eishockeyspielers in der Umfrage der Fachleute der Goldene Eishockeyschläger ist bereits einige Jahre lang der Festsaal vom Grandhotel Pupp. Zu diesem großartigen Abend kommen jedes Jahr nach Karlsbad die besten Eishockeyspieler. Im diesjährigen, dem bereits 45. Jahrgang dieser Prestigeumfrage gewann David Krejčí (zurzeit bei den Boston Bruins, NHL). Der berühmteste Eishockeyspieler in der tschechischen Geschichte, Jaromír Jágr, der bereits zehnmal gewann, belegte den 2. Platz. The Golden Ice Hockey Stick in the Festive Hall The Festive Hall of the Grandhotel Pupp has been the hall where the best Czech ice hockey player, the winner of the Golden Ice Hockey Stick survey of professionals, has been announced for several years. The best ice hockey players meet in Karlovy Vary on this exceptional evening every year. This year s winner of the 45 th year of the prestigious survey was David Krejčí (at present the Boston Bruins, NHL). The most famous ice hockey player in Czech history, Jaromír Jágr, who already has ten of these trophies, was the second. 8

9 MEETINGS & CONFERENCES SPA & WELLNESS A unique combination in a unique place Carlsbad Convention Bureau,o.p.s. Your neutral partner - central information and contact place for congress and incentive tourism in Karlovy Vary Region. Husovo náměstí 270/2, Karlovy Vary mobil

10 Interview ROZHOVOR S F&B MANAŽEREM Richard Lhoták pracuje v Grandhotelu Pupp jako vedoucí gastro úseku od roku Od roku 1999 pracoval na pozici Restaurant manager Grandrestaurantu, nočního restaurantu Becher s Bar a střediska Becher s Bar Rendez-vous. V srpnu 2013 byl jmenován vedoucím provozu Grandhotelu Pupp. Vystudoval Vysokou školu hotelovou v Praze, obor hotelový management - lázeňství a cestovní ruch. Je absolventem prestižní Somme lierské akademie ve Valticích a mnoha odborných kurzů o gastronomických produktech, ale i vzdělávacích kurzů v oblasti perso nalistiky a strategického managementu. Jeho krédem je: Abychom poznali budoucnost, musíme pochopit minulost. Jako koníčky má aktivní sport, rekonstrukce a stavební práce i sledování společenského a politického dění. Má sbírku mechanických hodinek a retro přístrojů. Jsou dny, kdy s manželkou opouští civilizaci a vyhledává liduprázdné kouty Šumavy. Jak se vám žije v Karlových Varech? Narodil jsem se v Karlových Varech a vždy se k tomu hlásím. Jedinečná atmosféra údolí říčky Teplé s okolními lesy, majestátní historické budovy a návštěvy slavných osobností vytvářejí auru vyjímečnosti tohoto města. Líbí se mi i modernizace okrajových částí se zachováním historického původního jádra města. Máte ve městě své oblíbené místo? Oblíbeným místem a zároveň mým teritoriem od dětských let byla část Karlových Varů nazvaná Vyhlídka. Pohled z Vyhlídky na historickou lázeňskou část je úchvatný. Nalevo impozantní Grandhotel Pupp, dále Městské divadlo, budova Vřídla a Mlýnské kolonáda. I dnes si procházím místa, kde s nostalgií vzpomínám na klukovská léta. Jaký máte vztah ke Grandhotelu Pupp? Grandhotel Pupp se stal součástí mého života. Byl na dohled z mého dětského pokoje. Někdy mám pocit, že práce v tomto hotelu je pro mě již předem určenou cestou, kterou musím absolvovat, abych došel životního uspokojení. Maminka vždy tvrdila, že v Grandhotelu Pupp pracují jen ti nejlepší v oboru. Určitě by měla nyní radost. Zanechat malou stopu působení ve více jak třísetleté historii hotelu je pro mě ctí. Historie, slavní hosté a události, které se zde odehrávaly, jsou závazkem. Hlavně na lidech záleží, jaká je úroveň hotelových služeb - a mě obklopuje opravdu vynikající tým. Co byste vzkázal našim čtenářům? Grandhotel Pupp stojí zato navštívit. Rozmanitostí poskytovaných služeb uspokojí každého náročného hosta. Café Pupp nabízí sortiment zákusků dle původních receptur rodiny Puppů, Malá Dvorana, srdce hotelu, nabízí noblesní atmosféru při klidném posezení. Vybraná jídla a nabídka světových vín Vás čeká při návštěvě Grandrestaurantu. Centrem kulturních a společenských akcí se stává Slavnostní sál, který pojme až 800 lidí. V neposlední řadě Vás zvu do nočního zábavního restaurantu Becher s Bar s širokým sortimentem světově známých míchaných koktejlů, kubánských doutníků a taneční hudby. Každý host by měl při návštěvě našeho Grandhotelu Pupp nabýt pocitu, že se stává součástí pokračování tradice a odkazu zakladatelů hotelu. Jsou jimi pohostinnost a kvalita služeb. EIN GESPRÄCH MIT DEM CATERINGSMANAGER Richard Lhoták arbeitet im Grandhotel Pupp seit 2008 als Leiter des Verpflegungssektors. Seit dem Jahre 1999 war er am Posten des Restaurantmanagers des Grandrestaurants, des Nachtrestaurants Becher s Bar und des Betriebes Becher s Bar Rendez-vous. Er wurde zum Betriebsmanager des Grandhotels Pupp im August 2013 ernannt. Er absolvierte die Hotelhochschule in Prag, das Fach Hotelmanagement Kurwesen und Fremdenverkehr. Er besuchte die anerkannte Sommelier-Akademie in Valtice (Feldsberg) und viele Fachkurse über die gastronomischen Produkte, dazu auch Bildungskurse im Bereich des Personal- und Strategiemanagements. Sein Kredo lautet: Um die Zukunft kennenzulernen, muss man die Vergangenheit begreifen. Zu seinen Hobbys gehören der aktive Sport, die Rekonstruktion und die Bauarbeiten sowie das Verfolgen des gesellschaftlichen und des politischen Geschehens. Er hat eine Sammlung von mechanischen Uhren und Retrogeräten. Es gibt Tage, an denen er mit seiner Ehefrau die Zivilisation verlässt und menschenleere Orte im Böhmerwald sucht. 10

11 Interview Wie lebt es sich Ihnen in Karlsbad? Ich bin in Karlsbad geboren und ich bekenne mich dazu immer. Die einmalige Atmosphäre des Flusstales der Tepl mit den umliegenden Wäldern, die majestätischen historischen Gebäude und die Besuche der berühmten Persönlichkeiten bilden die Aura der Einmaligkeit dieser Stadt. Mir gefällt auch die Modernisierung der Viertel am Stad t rand, wobei der ursprüngliche historische Stadtkern erhalten bleibt. Haben Sie in der Stadt Ihren Lieblingsort? Der Lieblingsort und zugleich seit meiner Kindheit mein Territorium war der Teil von Karlsbad, der Vyhlídka (die Aussicht) genannt wird. Die Aussicht von hier aus auf das historische Kurviertel ist hinreißend. Links das imposante Grandhotel Pupp, weiter das Stadttheater, das Gebäude des Sprudels und die Mühlbrunnkolonnade. Auch heute spaziere ich an Orten, wo ich mich mit Nostalgie an die Jahre, als ich noch ein Junge war. Welche Beziehung haben Sie zum Grandhotel Pupp? Das Grandhotel Pupp wurde ein Bestandteil meines Lebens. Ich sah es aus meinem Kinderzimmer. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Arbeit in diesem Hotel für mich ein im Voraus bestimmter Weg ist, den ich gehen muss, um meinem Leben einen Sinn zu geben. Meine Mama behauptete immer, dass im Grandhotel Pupp nur die Besten im Fach arbeiten. Sie wäre jetzt sicher froh. Es ist mir eine Ehre in der mehr als dreihundertjährigen Geschichte des Hotels, eine kleine Spur meines Wirkens zu hinterlassen. Die Geschichte, die berühmten Gäste und die Ereignisse, die sich hier abspielten, sind eine Verpflichtung. Hauptsächlich hängt es von den Leuten ab, wie das Niveau der Hoteldienstleistungen ist und ich bin wirklich von einem ausgezeichneten Team umgeben. Was würden Sie unseren Lesern ausrichten? Das Grandhotel Pupp lohnt sich zu besuchen. Mit der Vielfalt der angebotenen Dienstleistungen stellt es jeden anspruchsvollen Gast zufrieden. Das Café Pupp bietet ein Angebot an Desserts nach der ursprünglichen Rezeptur der Familie Pupp. Malá Dvorana, das Herz des Hotels, hat eine noble Atmosphäre, wo man in Ruhe sitzen kann. Falls Sie das Grandrestaurant besuchen, erwarten Sie exzellente Speisen und ein Angebot an Weinen aus der ganzen Welt. Das Zentrum der kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen ist der Festsaal, in dem bis zu 800 Leute Platz finden. Nicht zuletzt lade ich Sie in die Nachtbar Becher s Bar ein. Hier kann man eine große Auswahl an weltberühmten Cocktails, kubanische Zigarren und Tanzmusik genießen. Jeder Gast sollte beim Besuch des Grandhotels Pupp das Gefühl bekommen, dass er ein Bestandteil der fortsetzenden Tradition und des Vermächtnisses der Hotelgründer ist: die Gastfreundlichkeit und die Qualität der Dienstleistungen. AN INTERVIEW WITH THE F&B MANAGER Richard Lhoták has been working in the Grandhotel Pupp as the head of the Food & Beverage section since He also worked as the restaurant manager of the Grandrestaurant, the night restaurant Becher s Bar and the centre Becher s Bar Rendez-vous from He was appointed Operations Manager of the Grandhotel Pupp in August He studied hotel management balneology and tourism - at the Institute of Hotel Management in Prague. He also graduated from the prestigious Sommelier Academy in Valtice and took lots of courses on gastronomic products as well as courses on human resources management and strategic management. His credo is: We have to understand the past to get to know the future. His hobbies are active sport, renovation and construction works and social and political life. He owns a collection of mechanical watches and retro apparatuses. There are days when he leaves civilization together with his wife to exchange it for lonely places in the Šumava Mountains. How do you like living in Karlovy Vary? I was born in Karlovy Vary and I have always been proud of it. The unique atmosphere of the valley of the Teplá River together with surrounding woods, magnificent historic buildings and visits of famous personalities create an aura of uniqueness of this town. I also like the modernisation of the outskirts and, at the same time, the preservation of the original historical centre of the town. Do you have your favourite places in the town? My favourite place and at the same time my territory has been a part of Karlovy Vary called Vyhlídka since I was a child. The view of the historical spa part from Vyhlídka is amazing. The impressive Grandhotel Pupp is on the left, further the Municipal Theatre, the building of the Sprudel and the Mill Colonnade. I walk through some places even today and remember my boy s years with nostalgia. What is your relationship to the Grandhotel Pupp? The Grandhotel Pupp has become a part of my life. It was within sight from my bedroom when I was a child. I sometimes have a feeling that the work in this hotel was predestinated to me so that I could find my life satisfaction. My mother always claimed that only the best in the branch could work in the Grandhotel Pupp. She would definitely be happy now. It is an honour for me to leave just a small trace in the more than three hundred-year-old history of the hotel. History, famous guests and events which took place here are a commitment. It is mainly people the standard of hotel services depends on and I am surrounded by a really excellent team. What message do you have for our readers? The Grandhotel Pupp is worth visiting. The variety of provided services will satisfy each demanding guest. The Café Pupp offers a wide assortment of desserts made according to the original recipes of the Pupp family. The Small Hall, the heart of the hotel, offers a noble and peaceful atmosphere. Select meals and world-famous wines will wait for you when you visit the Grandrestaurant. The Festive Hall, which can hold up to 800 people, is the centre of cultural and social events. And last but not least I would like to invite you to the night restaurant Becher s Bar with a wide offer of world-famous cocktails, Cuban cigars and dance music. Every guest coming to Grandhotel Pupp should get a feeling that he has become a part of the continuation of the tradition and legacy of hotel founders: hospitality and quality services. 11

12 Saga of the Pupp Family Heinrich TŘETÍ generace Puppů Litinový Cafésalon Pupp a Český sál v roce 1876 Der gusseiserne Café Salon und der Böhmische Saal im Jahre 1876 The cast iron Cafésalon Pupp and the Czech Hall in 1876 V druhé polovině 19. století se svět zásadně změnil. Noví návštěvníci, bankéři, továrníci, obchodníci byli zcela jiní, než klientela, na kterou si město zvyklo. Nebyli sentimentální, neohlíželi se dozadu, nýbrž hleděli vpřed. V těch letech vládne na karlovarské radnici mimořádně prozíravý starosta Eduard Knoll. Ví, co doba žádá, a dá strhnout staré městské domy: bohatí domácí místo nich počínají stavět paláce. A právě napodobeniny renesance, baroka, klasicismu, francouzských zámků a německých pohádkových hradů se pak staly nejvlastnějším, stylem karlovarských lázní. Přichází třetí generace Puppů, děti druhorozeného a věčně prohrávajícího Johanna. Jeho první žena Katharina ze starého karlovarského rodu Heilingötterů mu jich povila pět. Když zemřela, Johann se oženil znovu a měl děti další. Je-li pravda, že některé vlastnosti se dědí ob generaci, pak podnikavost, houževnatost i odvahu prvního Puppa zdědil jeden z jeho vnuků, syn Johanna a Kathariny, Heinrich Josef Wilhelm. Věděl, že právě on by se mohl stát dědicem Českého sálu, kdyby byla naplněna dědova závěť. Nestalo se tak. Vyučil se cínařem. A tak Heinrich, nejhouževnatější z Puppů, zasvětil svůj život jedinému cíli: získat takové postavení, aby mohl Český sál koupit zpátky pro svůj rod. Vyráběl jehly a úspěšně s nimi brzy obchodoval po celé Evropě, Asii i Americe. Nevěstu si přivedl z Lince a měl s ní pět dětí. Rychle bohatl. Za utržené peníze skupoval části Českého sálu, stejně jako kdysi jeho dědeček. I když neskoupil všechny podíly, získal zde rozhodující vliv a začal hospodařit po svém. V Českém sále bylo ustavičně nabito. V roce 1862 se v Karlových Varech konal přírodovědecký a lékařský kongres. Heinrich Pupp nabídl městu, aby na jeho pozemku za Českým sálem postavilo pro kongres dřevěný pavilon. Lacino mu ho prodali nadarmo nezasedal v městské radě. Heinrich ho (pavilon) upravil na koncertní a kavárenský sál, slavný Cafésalon, předchůdce dnešního Slavnostního sálu. Další podíly na Českém sále však skupoval Heinrich skoro třicet let. Heinrich zemřel mlád, v jedenapadesáti letech. Na svou ženu, lineckou Therese, se však mohl spolehnout i po své smrti: podařilo se jí skoupit zbývající dvě pětiny Českého sálu. Vše bylo tedy připraveno k frontálnímu útoku na sál Saský, který pořád patřil konkurentům Deimlům. Stejně jako dům Boží oko. DIE DRITTE GENERATION - HEINRICH In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts änderte sich die Welt grundsätzlich. Neue Besucher, Bankiers, Fabrikanten, Geschäftsleute, waren ganz anders, als die Klientel, an die sich die Stadt 12

13 Saga of the Pupp Family gewöhnte. Meistens waren sie nicht sentimental. Sie blickten nicht nach hinten, sondern nach vorne. In diesen Jahren regierte auf dem Karlsbader Rathaus ein außergewöhnlich voraussichtlicher Bürgermeister Eduard Knoll. Er weiß, was die Zeit verlangt, und läßt die alten Stadthäuser abreißen: die reichen Hausherren fangen an, an Stelle von ihnen neue Paläste zu bauen. Und gerade Kurpaläste, Nachahmungen von Renaissance, Barock, Klassizismus, französischer Schlösser, deutscher Märchenburgen, gerade dieses Spiel auf etwas, das man nicht ist, wurde dann zum ureigensten, aller echtesten Stil des Karlsbader Kurortes. Im Spiel befindet sich die dritte Generation der Pupps, die Kinder des zweitgeborenen und ewig verlierenden Sohns Johanns. Seine erste Frau Katharina, aus der alten Karlsbader Familie der Heilingötter, gebärte ihm fünf Kinder. Frühzeitig starb sie, Johann heiratete erneut und hatte weitere Kinder. Wenn es stimmt, daß einige Eigenschaften von Generation zu Generation geerbt werden, dann erbte die Unternehmungslust, Beharrlichkeit und Mut des ersten Pupps einer seiner Enkel, der Sohn von Johann und Katharina, Heinrich Josef Wilhelm. Er wußte, daß gerade er zum Erben des Böhmischen Saales werden könnte, wenn sich Großvaters Testament erfüllen würde. Es geschah anders. Er erlernte das Zinngießerhandwerk. Und so widmete Heinrich, der beharrlichste von den Pupps, sein Leben einem einzigen Ziel: so eine Stellung zu bekommen, damit er den Böhmischen Saal für seine Familie zurückkaufen kann. Heinrich erzeugte dann Nadeln und handelte mit ihnen erfolgreich, bald in ganz Europa, in Asien sogar in Amerika. Die Braut holte er sich aus Linz und hatte mit ihr fünf Kinder. Er wurde bald reich. Für das erlöste Geld kaufte er Teile des Böhmischen Saales auf, ebenso wie einst sein Großvater. Auch wenn er nicht alle Anteile aufkaufte, erreichte er hier entscheidenden Einfluß und begann nach sich zu wirtschaften. Der Böhmische Saal war ununterbrochen vollgefüllt. Im Jahre 1862 fand in Karlsbad der naturwissenschaftliche und ärztliche Kongreß statt. Heinrich Pupp bot der Stadt an, auf seinem Grund hinter dem Böhmischen Saal für den Kongreß einen hölzernen Pavillon zu erbauen. Heinrich baute ihn zu einem Konzert- und Caféesaal um, dem berühmten Cafésalon, dem Vorgänger des heutigen Festsaales. Weitere Anteile des Böhmischen Saales kaufte jedoch Heinrich fast dreißig Jahre lang auf. Heinrich starb jung, mit einundfünfzig Jahren. Auf seine Frau, die Linzer Therese, konnte er sich aber auch nach seinem Tod verlassen: es gelang ihr die restlichen zwei Fünftel des Böhmischen Saales aufzukaufen. Alles war also auf einen Frontalangriff auf den Sächsischen Saal vorbereitet, der immer noch den Konkurenten Deimls gehörte. Ebenso wie das Haus Auge Gottes. THE THIRD GENERATION HEINRICH In the 2 nd half of the 19 th century the world changed. The new visitors bankers, manufactures and merchants - were different from the people the town had been used to before. They were mostly practical and unsentimental. In those years, the mayor of the town was the extraordinarily prudent and provident Eduard Knoll. He knew what the time needed and had old houses pulled down: rich burghers started to build palaces in their place. And exactly these spa palaces imitating buildings in the style of the Renaissance, Baroque, Classicism, French chateaus and German fairy-tale castles became the most characteristic feature of the spa of Karlovy Vary. The third generation of the Pupps appeared on stage. They were children of the younger, ever-losing Johann. His first wife Katharina, who came from the old Karlovy Vary family Heilingötter, gave him five children. She died soon and Johann married again and sired more children. If it is true that some qualities appear in every other generation, then it was Johann Georg s grandson, Johann and Katharina s son Heinrich Josef Wilhelm who inherited the tenacity and entrepreneurial spirit of the first of the Pupps. Heinrich knew that he could have become the owner of the Bohemian Hall if his grandfather s last will and testament had been fulfilled. It did not happen. He became a pewterer. And so Heinrich, the most tenacious of all the Pupps, devoted his life to a single aim: to win the standing which would enable him to buy the Bohemian Hall back for his family. Heinrich started the producing of needles and traded in them successfully troughout Europe, Asia and America. He brought his wife Therese from Linz and had five more children with her. Like his grandfather, start buying parts of the Bohemian Hall with his money. Although he did not manage to buy all the parts, he won the main part and started to manage the hotel according to his wishes and ideas. The Bohemian Hall was always crowded. In 1862 a natural historical and medical congress was held in Karlovy Vary. Heinrich Pupp offered his piece of land behind the Pupp Hotel to the town where a wooden pavilion was built. Heinrich converted the pavilion into a concert and café hall, the famous Cafésalon, the precursor of the present Festive Hall. However, Heinrich needed almost thirty years to buy all parts of the Bohemian Hall. Heinrich died at an early age too, he was only fifty-one. Yet he relied on his wife, Therese from Linz, even after his death: she managed to buy the remaining two fifths of the Bohemian Hall. Everything was prepared for the frontal attack on the Saxon Hall, which was still owned by the Deimls as well as the God s Eye House. Everything was prepared to a frontal attack on the Saxon Hall which was still owned by the rival Deiml family. And so did the God s Eye House. Situační plán z r Der Lageplan der Säle aus dem Jahre 1864 Location plan from

14 Offers VÁNOCE VÁNOCE Vánoční pobyt ve svátečním Grandhotelu Pupp bude nezapomenutelným dárkem. ubytování se snídaní na čtyři noci ve vybraném typu pokoje vánoční koncert a štědrovečerní večeře ve Slavnostním sále vánoční dárek od hotelu sváteční setkání u vánočního stromu s hudbou, horkým punčem a vánočními specialitami slavnostní večeře v jedné z našich hotelových restaurací vstup do fitness centra a wellness centra s bazénem a saunami denně jsou Vám k dispozici další restaurace, bary a boutique zóna v přízemí Grandhotelu Pupp pro večerní zábavu doporučujeme návštěvu Becher s Baru s živou hudbou a kasina přímo v hotelu Weihnachten Weihnachten im festlichen Grandhotel Pupp wird zu einem unvergesslichen Geschenk. Übernachtung mit Frühstück für vier Nächte Weihnachtskonzert und Abendessen am Heiligabend im Festsaal Weihnachtsgeschenk vom Hotel festliche Begegnung am Christbaum mit Musik, heißem Punsch und Weihnachtsdelikatessen festliches Abendessen in einem unserer Hotelrestaurants Eintritt in das Fitnesszentrum und Wellnesszentrum mit Pool und Saunen täglich stehen Ihnen weitere Restaurants, Bars und die Boutiquezone im Erdgeschoss des Grandhotels Pupp zur Verfügung für die Unterhaltung am Abend empfehlen wir Ihnen den Besuch der Becher s Bar Livemusik und Casino direkt im Hotel Christmas The holiday atmosphere at the Grandhotel Pupp will make an unforgettable gift. accommodations with breakfast for four nights 24/12 - Christmas concert and dinner in the Festive Hall Christmas present from the hotel 25/12 - gathering under the Christmas tree with music, hot punch and Christmas delicacies holiday dinner in one of our hotel restaurants entry to the fitness centre and wellness centre facilities with pool and saunas more restaurants, bars, and the boutique lounge on the ground floor of Grandhotel Pupp are available to you every day for your evening entertainment, we recommend visiting Becher s Bar with live music and the hotel casinos Grandhotel Pupp Junior suite 600 EUR Double room superior 512 EUR Double room comfort 460 EUR single room 660 EUR Ceny za osobu a pobyt / Preise pro Person und Aufenthalt Prices per person and stay Tel.: online booking 14

15 Offers SILVESTR Silvestr Oslavte vstup do nového roku spolu snámi v Grandhotelu Pupp. Z velkolepé silvestrovské oslavy budete nadšeni. ubytování s bohatou snídaní formou bufetu galavečer s tanečním programem a servírovanou večeří podvečerní program pro hosty Pupp Exclusive Clubu slavnostní večeře formou bufetu v předvečer novoročních oslav silvestrovský galaprogram s večeří, půlnočním přípitkem a velkolepým ohňostrojem novoroční brunch vstup do fitness centra a wellness centra s bazénem a saunami denně jsou Vám k dispozici další restaurace, bary a boutique zóna v přízemí Grandhotelu Pupp pro večerní zábavu doporučujeme návštěvu Becher s Baru s živou hudbou a kasina přímo v hotelu Silvester Feiern Sie den Rutsch ins neue Jahr zusammen mit uns im Grandhotel Pupp. Die großartige Silvesterfeier wird Sie begeistern. Übernachtung mit reichhaltigem Frühstück in Form eines Büff ets Galaabend mit Tanzprogramm und serviertem Menü Abendprogramm für Pupp Exclusive Club Gäste festliches Büff et-abendessen am Vorabend der Neujahrsfeierlichkeiten Silvester-Galaprogramm mit Abendessen, Mitternachtsbüffet und großartigem Feuerwerk Neujahrs-Brunch Eintritt in das Fitnesszentrum und Wellnesszentrum mit Pool und Saunen täglich stehen Ihnen weitere Restaurants, Bars und die Boutiquezone im Erdgeschoss des Grandhotels Pupp zur Verfügung für die Unterhaltung am Abend empfehlen wir Ihnen den Besuch der Becher s Bar Livemusik und Casino direkt im Hotel New Year s Eve The holiday atmosphere at the Grandhotel Pupp will make an unforgettable gift. accommodations with a sumptuous buffet breakfast 29/12 - Gala Evening with dance program and served dinner menu 30/12 - evening entertainment program for Pupp Exclusive guests 30/12 - festive buff et dinner the evening before New Year s celebrations 31/12 - Gala New Year s program with dinner, midnight toast and grand fireworks New Year s Day brunch entry to the fitness centre and wellness centre facilities with pool and saunas more restaurants, bars, and the boutique lounge on the ground floor of Grandhotel Pupp are available to you every day for your evening entertainment, we recommend visiting Becher s Bar with live music and the hotel casinos Grandhotel Pupp Noci / Nächte / nights 3 5 Junior suite 855 EUR 1210 EUR Double room superior 765 EUR 1060 EUR Double room comfort 675 EUR 900 EUR single room 960 EUR 1390 EUR Ceny za osobu a pobyt / Preise pro Person und Aufenthalt Prices per person and stay Tel.: online booking 15

16 Offers WELLNESS POBYT Není vždy dostatek času vychutnat si dlouhodobou dovolenou. Proto Vám nabízíme tento krátkodobý pobyt, který harmonizuje Vaše tělo, duši a mysl. ubytování se snídaní ve vybraném typu pokoje na tři noci wellness dárek na uvítanou 2 procedury v Pupp Royal Spa denně kredit 50 EUR na osobu na gastronomické služby Grandhotelu Pupp vstup do fitness centra a wellness centra s bazénem a saunami pozdní odjezd do 14 hod. dle aktuální možnosti WELLNESSAUFENTHALT Es ist oft nicht genug Zeit um einen längeren Urlaub mit vollen Zügen zu geniesen. Daher bieten wir Ihnen einen kürzeren Aufenthalt an, der allerdings Ihren Körper und Geist in perfekten Einklang bringen wird. Übernachtung mit Frühstück im ausgewählten Zimmertyp für drei Nächte Welcome Wellnessgeschenk Junior suite Double room superior Double room comfort single room WELLNESS POBYT 2 Anwendungen täglich im Pupp Royal Spa Kredit 50 EUR pro Person für das gastronomische Angebot Grandhotels Pupp Eintritt in das Fitnesszentrum und Wellnesszentrum mit Pool und Saunen späte Abreise bis 14 Uhr je nach aktueller Möglichkeit WELLNESS STAY There is not always a lot of time to enjoy a long time holiday. Therefore we would like to offer you this short time stay, which harmonizes your body, soul and mind. accommodations in room of your choice for three nights, breakfast included welcome wellness gift 2 treatments daily in the Pupp Royal Spa EUR 50 credit per person on dining in the Grandhotel Pupp entry to the fitness centre and wellness centre facilities with pool and saunas extended checkout time till 2 p.m. might be possible depending on the current situation New Wellness Offer for You Grandhotel Pupp Special Price EUR 525 EUR 468 EUR 660 EUR Ceny za osobu a pobyt / Preise pro Person und Aufenthalt / Prices per person and stay Tel.: online booking 16

17 Offers V červnu byl v Grandhotelu Pupp otevřen nový salon Sansei, který je rájem thajských masáží. Atmosféra prosluněného Orientu, vůně exotického dřeva a květin, kouzlo tónů originální thajské hudby, to vše na Vás dýchne v příjemných, stylově zařízených prostorech. Zde na Vás čeká milý personál a nejlepší thajské masérky, které se svému umění naučily v prestižních školách v Thajském království. Thajská masáž je účinným prostředkem pro léčbu při svalových potížích, ale i při léčbě dlouhodobých chronických onemocnění. Neméně důležitým cílem thajské masáže je harmonizace mysli a těla, celková tělesná i psychická úleva. Během masáže dochází k prohýbání, protahování a protlačování energetických bodů v těle a optimalizaci tělesných energetických toků. To vše dopomůže načerpat Vašemu tělu novou sílu a pozitivní energii. A tak nezbývá než dodat: Přijďte hýčkat své tělo a duši do Sansei a užijte si klasickou thajskou masáž! Im Juni wurde im Grandhotel Pupp der neue Salon Sansei, ein Paradies der Thai-Massagen, eröffnet. Das sonnige Flair des Orients, der Duft exotischer Gehölze und Blüten, die zauberhaften Töne original thailändischer Musik all dies umgibt einen in seinen hübschen, stilvoll eingerichteten Räumen. Hier erwarten Sie nettes Personal und die besten thailändischen Masseurinnen, die ihr Handwerk in prestigevollen Schulen des Thailändischen Königreichs erlernt haben. Die Thailändische Massage ist ein wirksames Mittel gegen Muskelbeschwerden aber auch bei der Behandlung quälender chronischen Erkrankungen. Ein nicht minder wichtiges Ziel der Thai-Massage ist jedoch auch die Harmonisierung von Körper und Psyche, eine allgemeine körperliche und seelische Entspannung. Bei der Massage kommt es zur Biegung, Dehnung und Druckpressung der Energiepunkte im Körper und hierdurch zur Optimierung der körpereigenen Energieflüsse. All dies flößt Ihrem Körper neue Kraft und positive Energie ein. Also bleibt nichts anderes zu sagen übrig, als: Auf in den Salon Sansei, verwöhnen Sie Leib und Seele mit einer klassische Thai-Massage! The new Sansei Salon, a true Thai massages paradise, has been opened at Grandhotel Pupp this June. In the pleasant and stylishly furnished salon premises, you will be embraced by the sun-filled atmosphere of the Orient, the scent of exotic wood and flowers or the magical tones of traditional Thai music. You will be pampered by the complaisant salon staff and the best Thai masseuses who have mastered the art of massage at prestigious schools in the Kingdom of Thailand. Thai massage is effective in the treatment of muscle disorders, as well as in the treatment of long-term chronic diseases. Another essential aim of Thai massage is to bring the body and soul into harmony, to bring overall physical and mental relief. Various pressure points and energy lines of the body are stimulated by bending, stretching and pushing during the massage to optimise the flow of energy through the body. Thereby, the massage invigorates your body with new strength and positive energy. Enough has been said: Come and pamper your body and soul to the Sansei Salon and enjoy a traditional Thai massage!

18 Gastronomy GrandrestaurantPupp ZÁŘÍ BRETAŇSKÉ ÚSTŘICE Tentokrát Vám předkládáme mořské královské delikatesy. Francouzský básník a esejista Fargues pravil: Miluji ústřice. Člověk má pocit, jako by políbil moře na ústa. Ústřice Čerstvě vyloupané ústřice s citrónem, kysanou smetanou, červenou cibulkou a žitný chléb s máslem Obrácené ústřice Gratinované ústřice v lilkovém kabátku se smetanou, bílým vínem s bylinkami a opečenými plátky bílého chleba Dezert Crème brûlée s brandy a kávou SEPTEMBER AUSTERN AUS DER BRETAGNE Diesmal serviert man Ihnen königliche Meeres-Delikatessen. Der französische Dichter und Essayist Fargues sagte: Ich liebe die Austern. Man hat das Gefühl, als ob man das Meer auf den Mund küsst. Die Auster Frisch ausgeschälte Austern mit Zitrone, saure Sahne, rote Zwiebel und Roggenbrot mit Butter Umgekehrte Austern Gratinierte Austern mit Aubergine, Rahm, Weißwein, mit Kräutern und gerösteten Weißbrotscheiben Dessert Crème brûlée mit Brandy und Kaffee 18

19 Gastronomy SEPTEMBER BRETON OYSTERS This time we are serving you royal sea delicacies. The French poet and essayist Fargues said: I love oysters. You feel like kissing the sea on the mouth. Oysters Fresh shucked oysters with lemon, sour cream and red onion and rye bread and butter Reversed oysters Oysters wrapped in eggplant au gratin with cream, white wine, herbs and slices of roast white bread Dessert Crème brulée with brandy and coffee ŘÍJEN POCHOUTKY Z LESŮ, VOD A STRÁNÍ Zvěřina a ryby na stole jsou vždy labužnickou událostí. Jedinečná chuť a vůně dělají z pokrmů úžasný chuťový zážitek. Ten ještě umocňují lahůdky s podzimními plody. Studený předkrm Roláda z říčního pstruha s mušlemi, karotkovým želé a trhanými listy baby salátu Teplý mezichod Pečený zaječí hřbet na jalovci, pečené vlašské ořechy a dýňové pyré Hlavní chod Dušené bažantí stehno na červeném víně s loupanými rajčaty, badyánem a zázvorem, doplněné o bramborové šišky s pomerančovým máslem a mákem Dezert Mandlový cheesecake s ostružinami 19

20 Gastronomy OKTOBER LECKERBISSEN AUS DEN WÄLDERN, GEWÄSSERN UND WIESEN Das Wild und die Fische am Tisch sind immer ein Gourmetereignis. Der einmalige Geschmack und Duft machen aus den Gerichten ein fabelhaftes Geschmacksereignis. Dies steigern noch die Delikatessen mit Herbstfrüchten. Kalte Vorspeise Roulade von Bachforelle mit Muscheln, Karottengelee und gepflückten Babysalatblättern Warmer Zwischengang Gebratener Hasenrücken mit Wacholder, geröstete Walnüsse und Kürbispüree Hauptgericht Gedünsteter Fasanenschenkel auf Rotwein mit geschälten Tomaten, Ster nanis und Ingwer, mit Kartoffelnocken mit Orangenbutter und Mohn Dessert Brombeer-Mandel-Cheesecake OCTOBER DELICACIES FROM WOODS, WATER AND MEADOWS Game and fish on the table are always an event for gourmets. Their unique taste and smell make the dish an amazing taste experience. This all is even intensified with delicacies from autumn fruits. Cold starter Roulade from freshwater trout with mussels, carrot jelly and torn baby leaves Warm middle course Juniper-berries marinated roast saddle of hare, roast walnuts and pumpkin purée Main course Stewed leg of pheasant with red wine with peeled tomatoes, star anise and ginger complemented with potato balls with orange butter and poppy seed Dessert Almond cheesecake with blackberries 20

Pf 2011. Pupp Journal

Pf 2011. Pupp Journal Pište s námi příběh Grandhotelu Pupp i v roce 2011! Schreiben Sie mit uns die Geschichte des Grandhotels Pupp auch im Jahre 2011! Write the Story of the Grandhotel Pupp with us again in 2011! Pf 2011 Pupp

Více

Pupp Journal 1 I 2010 JARO I FRÜHLING I SPRING. www.pupp.cz www.summithotels.com. www.pupp.cz

Pupp Journal 1 I 2010 JARO I FRÜHLING I SPRING. www.pupp.cz www.summithotels.com. www.pupp.cz Pupp Journal JARO I FRÜHLING I SPRING 1 I 2010 3 www.summithotels.com Golfová sezóna začíná... v Golf Resortu Karlovy Vary Die Golfsaison beginnt... im Golf Resort Karlsbad The Golf Season Starts... in

Více

JARO FRÜHLING 1/2008 WWW.PUPP.CZ

JARO FRÜHLING 1/2008 WWW.PUPP.CZ Pupp JARO FRÜHLING Journal 1/2008 WWW.PUPP.CZ EDITORIAL, OBSAH inhalt content Vážení a milí hosté Grandhotelu Pupp, vítejte v prostorách jednoho z nejstarších a nejkrásnějších hotelů ve střední Evropě,

Více

LÉTO I SOMMER I SUMMER. Journal. Pupp 2 / 2009. www.pupp.cz www.summithotels.com

LÉTO I SOMMER I SUMMER. Journal. Pupp 2 / 2009. www.pupp.cz www.summithotels.com LÉTO I SOMMER I SUMMER Pupp Journal 2 / 2009 www.pupp.cz www.summithotels.com EDITORIAL, OBSAH inhalt content Vážení hosté Grandhotelu Pupp, léto se v Karlových Varech dělí na před- a po- festivalové.

Více

Pupp Journal 2 I 2010 LÉTO I SOMMER I SUMMER. www.pupp.cz www.summithotels.com. www.pupp.cz

Pupp Journal 2 I 2010 LÉTO I SOMMER I SUMMER. www.pupp.cz www.summithotels.com. www.pupp.cz Pupp Journal LÉTO I SOMMER I SUMMER 2 I 2010 3 www.summithotels.com RESTAURACE GRANDHOTELU PUPP DIE RESTAURANT DES GRANDHOTELS PUPP THE RESTAURANTS OF THE GRANDHOTEL PUPP Grandrestaurant 12-15, 18-22 12

Více

PUPPJOURNAL 2014/2015 PODZIM-ZIMA HERBST-WINTER. Tradition and Hospitality since 1701

PUPPJOURNAL 2014/2015 PODZIM-ZIMA HERBST-WINTER. Tradition and Hospitality since 1701 PUPPJOURNAL 2014/2015 PODZIM-ZIMA HERBST-WINTER Tradition and Hospitality since 1701 2 PUPPJOURNAL Historické okamžiky Historie Grandhotelu Pupp začíná jako pohádkový příběh o chudém chlapci, jenž se výhodným

Více

Užij si Plzeň Enjoy Pilsen Pilsen erleben

Užij si Plzeň Enjoy Pilsen Pilsen erleben časopis pro návštěvníky města A journal for the visitors of the city Magazin für Besucher der Stadt Léto Summer 2015 Užij si Plzeň Enjoy Pilsen Pilsen erleben Vítejte, já jsem Plzeň! Plzeň založil král

Více

Prameny TURISTICK Ý BULLETIN JIŽNÍHO PL ZEŇSK A. Tourismus Bulletin der Region Pilsen-Süden I The South Pilsner region s tourist bulletin

Prameny TURISTICK Ý BULLETIN JIŽNÍHO PL ZEŇSK A. Tourismus Bulletin der Region Pilsen-Süden I The South Pilsner region s tourist bulletin Prameny TURISTICK Ý BULLETIN JIŽNÍHO PL ZEŇSK A Tourismus Bulletin der Region Pilsen-Süden I The South Pilsner region s tourist bulletin 1 ÚVODNÍ SLOVO Einführungswort / An Introductory Word OBSAH Úvodní

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

S P E C I A L E D I T I O N

S P E C I A L E D I T I O N SPECIAL EDITION DEAR GUESTS AND PATRONS, The team at the InterContinental Prague are proud to celebrate 40 years of being a leading international hotel in this vibrant and intriguing city. Ever since the

Více

od 22. 6. do 22. 7. 2006

od 22. 6. do 22. 7. 2006 Armáda České republiky Velitelství Sil podpory a výcviku Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ Brněnské kulturní centrum Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno Folklorní sdružení České republiky uvádějí LETNÍ FOLKLORNÍ

Více

JUNE - DECEMBER 2014 ČERVEN - PROSINEC 2014 MAGAZINE. www.janhotels.cz

JUNE - DECEMBER 2014 ČERVEN - PROSINEC 2014 MAGAZINE. www.janhotels.cz JUNE - DECEMBER 2014 ČERVEN - PROSINEC 2014 MAGAZINE ČESKÝ KRUMLOV PRAGUE ČESKÝ KRUMLOV www.janhotels.cz Dear friends of Jan Hotels, Vážení přátelé sítě hotelů Jan Hotels, With great pride I address all

Více

Jindřichův Hradec: Vítejte v České Kanadě Prague Gardens. Pražské zahrady Spring @ Corinthia. Jaro v Corinthii

Jindřichův Hradec: Vítejte v České Kanadě Prague Gardens. Pražské zahrady Spring @ Corinthia. Jaro v Corinthii Jindřichův Hradec: Welcome to Czech Canada Jindřichův Hradec: Vítejte v České Kanadě Prague Gardens Pražské zahrady Spring @ Corinthia Jaro v Corinthii S P R I N G 2 0 0 6 Daniel Maj Front Office Supervisor

Více

Hotels revue. Lenka Šmídová. Wellness. Úspěšná česká jachtařka. krotí přírodní živly. ohne Fehl und Tadel

Hotels revue. Lenka Šmídová. Wellness. Úspěšná česká jachtařka. krotí přírodní živly. ohne Fehl und Tadel léto / sommer / summer / 2011 orea Hotels revue Wellness ohne Fehl und Tadel Smaller and smaller... the history of swimming costumes Úspěšná česká jachtařka Lenka Šmídová krotí přírodní živly ... VÍCE,

Více

1Střední Čechy: ze stověžaté Prahy do husitského Tábora I GREENWAYS PRAHA WIEN CYKLOPRŮVODCE CYCLING GUIDE RADFÜHRER 1 : 100 000

1Střední Čechy: ze stověžaté Prahy do husitského Tábora I GREENWAYS PRAHA WIEN CYKLOPRŮVODCE CYCLING GUIDE RADFÜHRER 1 : 100 000 GREENWAYS PRAHA WIEN CYKLOPRŮVODCE CYCLING GUIDE RADFÜHRER 1 : 100 000 1Střední Čechy: ze stověžaté Prahy do husitského Tábora I Central Bohemia: from Prague, the city of a hundred spires, to Tabor, the

Více

Město Moravský Krumlov Vás vítá Obsah Contents Guide to Moravský Krumlov Inhalt Willkommen in der Stadt Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov Vás vítá Obsah Contents Guide to Moravský Krumlov Inhalt Willkommen in der Stadt Moravský Krumlov Město Moravský Krumlov Vás vítá Na následujících stranách se Vám pokusíme ukázat město tak, jak jej mnozí neznáte. Krumlov není pouze městem se Slovanskou epopejí A. Muchy, ale i městem mnoha dalších zajímavostí.

Více

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL AQUAVIVA zima Winter 2010-2011 LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL Hotel Bûhounek získal prestiïní ocenûní Das Kurhotel Bûhounek erhielt einen begehrten Preis Samuel Palán Pfiál bych

Více

KRAJ IDEÁLNÍ DOVOLENÉ EINE IDEALE URLAUBSGEGEND AN IDEAL VACATIONLAND. Katalog cestovního ruchu Reiseverkehrkatalog Tourist catalogue

KRAJ IDEÁLNÍ DOVOLENÉ EINE IDEALE URLAUBSGEGEND AN IDEAL VACATIONLAND. Katalog cestovního ruchu Reiseverkehrkatalog Tourist catalogue MIKULOV-UMGEBUNG MIKULOV REGION KRAJ IDEÁLNÍ DOVOLENÉ EINE IDEALE URLAUBSGEGEND AN IDEAL VACATIONLAND Katalog cestovního ruchu Reiseverkehrkatalog Tourist catalogue _Kraj burčáku a vína Vítejte v kolébce

Více

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL AQUAVIVA P o d z i m H e r b s t 2 0 0 9 LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL Jáchymov slaví podzim hudbou Jáchymov feiert den Herbst mit Musik Kryoelixír elixír plný Krásy, Ryzího zdraví

Více

podzim/zima - spring/autumn

podzim/zima - spring/autumn podzim/zima - spring/autumn editorial editorial Milí čtenáři Metropolitanu, šaty dělají člověka a grafika dělá náš časopis. Po několikatýdenních přípravách vám dnes představujeme magazín v docela novém

Více

malá monografie města

malá monografie města malá monografie města a small portrait of the town eine kleine stadtmonographie 2 0 0 9 současný pohled na město očima berounských fotografů cont ntem empo rary ry tow own thro roug ugh the eyes es of

Více

Elegantní přístavba hotelu Absolutum

Elegantní přístavba hotelu Absolutum Bulletin 06-2014 12 Elegantní přístavba hotelu Absolutum Pro svoji variabilitu, tiché, 8 nenáročné a rychlé řešení, padla volba na modulární výstavbu. An elegant annex to the Absolutum Hotel 8 Due to its

Více

Partneři ročníku 2008

Partneři ročníku 2008 2008 Hlavní partneři: Partneři ročníku 2008 Partneři: BOHEMIA SEKT, a.s. Moravské vinařské závody Bzenec s.r.o. M-Bricol, s.r.o. Ribbon, s.r.o. Vinné sklepy Valtice, a.s. Znovín Znojmo, a.s. BS vinařské

Více

Tereza Kerndlová: Věřím v osud. A věřím na pravou a skutečnou lásku.

Tereza Kerndlová: Věřím v osud. A věřím na pravou a skutečnou lásku. Official Magazine of Brno Airport Summer 2015 Travel Face2face Leisure Art & Architecture oficiální magazín Letiště Brno Léto 2015 Tereza Kerndlová: Věřím v osud. A věřím na pravou a skutečnou lásku. Tereza

Více

GREENWAYS PRAHA - WIEN

GREENWAYS PRAHA - WIEN GREENWAYS PRAHA - WIEN Greenways Praha Vídeň spojuje sítí cyklistických i pěších tras a stezek dvě hlavní města ve středu Evropy. Na kole či pěšky, objevte s námi historická města a vesničky, navštivte

Více

Tereza Fajksová Miss Earth 2012

Tereza Fajksová Miss Earth 2012 Official Magazine Airport Brno Summer 2013 TRAVEL FACE2FACE LEISURE ART & ARCHITECTURE ENJOY oficiální magazín Letiště Brno Léto 2013 Tereza Fajksová Miss Earth 2012 TO, CO O MNĚ NEVÍTE, BYSTE ANI VĚDĚT

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

May might bring heart fires

May might bring heart fires FREE OF CHARGE Tourist Magazine No.2, May 2008 www.kampocesku.cz May might bring heart fires There Is Something to Golf How about Chodsko? Sand Festival in Písek Dear readers, I don t know what your perceptions

Více

well MĚJTE SE SEIEN SIE Když je víno ještě mladé ...14 ...10 CESTA NA KONEC SVŰTA...36 ...24

well MĚJTE SE SEIEN SIE Když je víno ještě mladé ...14 ...10 CESTA NA KONEC SVŰTA...36 ...24 Váš osobní výtisk / Ihr persönliches Exemplar Číslo/Folge: 06/2007 Ročník/Jahrgang: III. PUTOVÁNÍ S CHUTÍ RETSINY REISEBERICHT MIT RETINA- GESCHMACK...14 MĚJTE SE SEIEN SIE well...10 Když je víno ještě

Více

M A G A Z I N E. Nejlepší sezóna ze všech. Greatest. season ever

M A G A Z I N E. Nejlepší sezóna ze všech. Greatest. season ever Zima Winter 2014-15 M A G A Z I N E Nejlepší sezóna ze všech Greatest season ever 06 12 16 22 26 30 36 38 42 M A G A Z I N E Velké změny nekončí Significant changes are not yet finished Nová tvář klubovny

Více