Č.j. METR 3322/2009- KuLe Vyřizuje: Kučerová Lenka V Třeboni dne R O Z H O D N U T Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j. METR 3322/2009- KuLe Vyřizuje: Kučerová Lenka V Třeboni dne 31. 8. 2009 R O Z H O D N U T Í"

Transkript

1 Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 20/I, Třeboň, tel: , fax: Č.j. METR 3322/2009- KuLe Vyřizuje: Kučerová Lenka V Třeboni dne R O Z H O D N U T Í Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon ) k žádosti Ladislava Kučery, nar a Lenky Kučerové, nar , oba bytem Floriánská 46, Lomnice nad Lužnicí (dále jen žadatelé nebo stavebníci ) I. vydává podle 92 stavebního zákona a podle 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření rozhodnutí o umístění stavby Změna stavby rodinného domu č.p. 46 v obci Lomnice nad Lužnicí, na pozemku parc. č. st. 65, 147/1 a parc. č. 3567/1 v kat. území Lomnice nad Lužnicí. Stavba obsahuje: - Nástavbu nad celým 1. nadzemním podlaží obsahující 7 pokojů se sociálním zařízením z toho 5 pro ubytování v soukromí. - Přístavbu přístřešku pro auta u západní strany rodinného domu o půdorysných rozměrech 18 x 4,6 m. - Zpevněnou plochu pro odstavení osobních automobilů o zastavěné ploše 48 m². - STL přípojku plynu. - Kanalizační přípojku. - Vodovodní přípojku. Pro umístění stavby a pro napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu se stanoví tyto podmínky: 1) Přístavba přístřešku pro auta u západní strany rodinného domu bude umístěna na pozemku parc.č. st. 65 a parc. č. 147/1 v obci a kat. území Lomnice nad Lužnicí. Západní strana přístřešku pro auta bude umístěna ve vzdálenosti 7,75 m od stávajícího bazénu a jižní strana přístřešku pro auta bude umístěna ve vzdálenosti 18 m od jižní strany rodinného domu. Přístavba přístřešku pro auta bude mít pultovou střechu s výškou v okapu + 2,8 m a s výškou střechy + 3,2 m od ± 0, která je v úrovni podlahy přístřešku. Přesné umístění stavby je zakresleno v situaci v měřítku 1 : 250, která je součástí dokumentace stavby k územnímu řízení. 2) Stavba nástavby nad celým 1. N.P. rodinného domu bude umístěna na pozemku parc. č. st. 65 v obci a kat. území Lomnice nad Lužnicí. Původní sedlová střecha s výškou v hřebeni 1

2 + 6,37 m od ± 0 bude nahrazena sedlovou střechou s výškou v hřebeni + 7,4 m od ± 0, která je v úrovni 1. N. P. Přesné umístění stavby je zakresleno v situaci v měřítku 1 : 250, která je součástí dokumentace stavby k územnímu řízení. 3) Stavba zpevněné plochy bude umístěna na pozemku parc. č. st. 65 a parc. č. 147/1 v obci a kat. území Lomnice nad Lužnicí. Severní strana zpevněné plochy bude umístěna ve vzdálenosti 2 m od jižní strany rodinného domu a západní strana zpevněné plochy bude umístěna ve vzdálenosti 0,5 m od budoucí stavby přístřešku pro auta. Přesné umístění stavby je zakresleno v situaci v měřítku 1 : 250, která je součástí dokumentace stavby k územnímu řízení. 4) Stavba vodovodní přípojky bude umístěna na pozemku parc. č. 3567/1 v kat. území Lomnice nad Lužnicí.Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad na pozemku parc. č. 3567/1, dále vodovodní přípojka povede po výše uvedeném pozemku a ukončena bude ve stávajícím rodinném domě. Přesné umístění stavby je zakresleno v situaci v měřítku 1 : 250, která je součástí dokumentace stavby k územnímu řízení. 5) Stavba splaškové kanalizační přípojky bude umístěna na pozemku parc. č. 3567/1 v kat. území Lomnice nad Lužnicí. Splašková kanalizační přípojka bude napojena na stávající kanalizační řad na pozemku parc. č. 3567/1, dále přípojka povede po výše uvedeném pozemku a ukončena bude ve stávajícím rodinném domě. Přesné umístění stavby je zakresleno v situaci v měřítku 1 : 250, která je součástí dokumentace stavby k územnímu řízení. 6) Stavba STL přípojky plynu bude umístěna na pozemku parc. č. 3567/1 v obci a kat. území Lomnice nad Lužnicí. STL přípojka plynu bude napojena na stávající plynovodní řad na pozemku parc. č. 3567/1, dále přípojka plynu povede po výše uvedeném pozemku a ukončena bude ukončena ve stávajícím rodinném domě. Přesné umístění stavby je zakresleno v situaci v měřítku 1 : 250, která je součástí dokumentace stavby k územnímu řízení. 7) Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky parc.č. st. 65, 147/1 a parc. č. 3567/1 v obci a k.ú. Lomnice nad Lužnicí tak, jak je zakresleno v situaci stavby v měřítku 1: 250, která je součástí dokumentace stavby. Okruh účastníků řízení dle 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád v platném znění, (dále jen správní řád ) byl stanoven takto: - Ladislav Kučera, nar , Floriánská 46, Lomnice nad Lužnicí, - Lenka Kučerová, nar , Floriánská 46, Lomnice nad Lužnicí. Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. 2

3 II. vydává podle 115 stavebního zákona, 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu stavební povolení pro stavbu Změna stavby rodinného domu č.p. 46 v obci Lomnice nad Lužnicí, na pozemku parc. č. st. 65 a parc. č. 147/1 v kat. území Lomnice nad Lužnicí. Stavba obsahuje: - Nástavbu nad celým 1. nadzemním podlaží obsahující 7 pokojů se sociálním zařízením z toho 5 pro ubytování v soukromí. Původní sedlová střecha s výškou v hřebeni + 7,5 m od ± 0 bude nahrazena novou sedlovou střechou s výškou v hřebeni + 8,6 m od ± 0, která je v úrovni 1. N. P. - Přístavbu přístřešku pro auta s pultovou střechou u západní strany rodinného domu půdorysných rozměrech 18 x 4,6 m s výškou v okapu +2,8 m a s výškou střechy + 3,2 m od ± 0, která je v úrovni podlahy přístřešku. - Stavební úpravy obsahující změnu dispozice v 1. N. P. (z části chodby a spíže vznikne zádveří a kuchyňský kout, z koupelny a z kuchyně vznikne pokoj, z části průjezdu vznikne prádelna a sklad, ze skladu a technické místnosti vznikne hala se schodištěm). Pro provedení a užívání stavby se stanoví tyto podmínky: 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je po nabytí právní moci stavebního povolení pro stavebníka a pro vlastníka stavby přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 2) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 3) Při stavbě budou dodrženy ustanovení vyhl.č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění. 4) Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry. Vytyčování se provádí podle vytyčovacích výkresů v souladu se stavebním povolením. Výsledky vytyčení (vytyčovací protokol), ověřený úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry, předloží stavebník stavebnímu úřadu před zahájením užívání stavby. 5) Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené v (ve): a) Vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ze dne ze dne pod č.j /09/CCB/M00: Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je stavebník povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK, zejména: - Při činnostech v blízkosti vedení SEK je stavebník povinen respektovat pravidla stanovení právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítě (dále PVSEK) a nadzemního vedení komunikační sítě (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. 3

4 - Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodržet ČSN "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související, ČSN "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN "Uzemnění a ochranné vodiče". - Před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 3 bod b.1, příloha č. 3, kap. II čl. 1,4 a 5). - Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti. - Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu. - Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení. - Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSK je povinnost provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 3 bod b.1,příloha č.3 kap. IV čl. 3., 4 a 5). - Dojde-li pro provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához. - Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna. - Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSK projednat se zaměstnancem POS. - Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS. - Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS. - Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN ). - Trasy podzemních vedení elektronických komunikací (PVSEK) zakreslete dle polohopisných plánů do projektové dokumentace stavby. - Je povinnost obrátit se v průběhu stavby na POS a to ve všech případech, kdyby nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. 4

5 - Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Rpublic, a.s., jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. - V případě provádění prací v objektu je povinnost provést průzkum technické infrastruktury- vnějších a vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní ( Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 3 kap.xii. čl. 1). b) Vyjádření Vodovodů a kanalizací Jižní Čechy, a.s., se sídlem B. Němcové 12/2, Č. Budějovice, ze dne pod zn / a ze dne pod zn. č / : - Před zahájením zemních prací je nezbytné provést vytýčení vodovodu a kanalizace na místě. - Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší správě, jste povinni učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku a zdraví osob. - Při souběhu a křížení přípojek s ostatním podzemním vedením musí být dodrženy minimální vzdálenosti dle ČSN Připojení vodovodní a kanalizační přípojky a osazení vodoměru firmou Vak Č. Budějovice provede do připraveného výkopu při objednávce provozní středisko Třeboň. - Potrubí napojené z vodovodní přípojky se nesmí propojovat s potrubím užitkové nebo provozní vody a ani s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody nebo provoz vodovodního systému. - Dodávka vody do nemovitosti bude měřena vodoměrem Qn 2,5 m3/h, který osadí Vak Č. Budějovice. Umístění vodoměru bude dle ČSN EN v objektu. V technické místnosti bude umístěna vodoměrné souprava a to za první obvodovou zdí (max. do 2 m) a to na zdi, ve výklenku (skříni) na zdi o rozměrech min. 80 )d) x 40 (v) x 30 (h)cm. - Odpadní splaškové vody budou z nemovitosti vypouštěny kanalizační přípojkou přes revizní šachtu o minimální dimenzi DN 400 do splaškové kanalizace. - Provedení kanalizační přípojky bude dle ČSN a ČSN Do kanalizačního sběrače bude zaústěna přípojka typovou odbočkou, kterou osadí Vak Č. Budějovice. - Před zásypem potrubí, v případě, že stavbu bude provádět jiné firma než Vak Č. Budějovice (firma musí být odsouhlasena Vak Č. Budějovice) musí být provedena kontrola pracovníkem střediska kanalizací Třeboň a proveden záznam do technické karty kanalizační přípojky, která je nedílnou součástí žádosti o zřízení přípojky. - K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží geodetické zaměření stavby a přípojek ( včetně digitální podoby), technickou kartu kanalizační přípojky. - K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží geodetické zaměření stavby a přípojek ( včetně digitální podoby), technickou kartu kanalizační přípojky. c) Vyjádření o existenci plynárenského zařízení v provozování E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice, pod Zn. 2894/09 ze dne : Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit plynárenské zařízení, jste povinni učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na plynárenském zařízení a jeho příslušenství, na majetku a zdraví osob, zejména tím, že bude zajištěno: - Respektování ochranného a bezpečnostního pásma VTL, STL a NTL plynovodů, regulačních stanic a kabelů NN dle zákona č. 458/2000 Sb., ČSN EN 1594, TPG , ČSN EN , TPG , ČSN ,2,3,4, TPG , ČSN , TPG a souvisejících předpisů při umísťování objektů a při provádění zemních prací. 5

6 - Vytýčení plynárenského zařízení nejméně 10 dní před zahájením prací v bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení a na vlastní náklady bude viditelně vyznačena jeho trasa (např. dřevěnými kolíky v travnaté ploše, spreji na zpevněném povrchu). V případě, že není možné trasu plynovodu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců JČP a.s. - Odkryté plynovody a související zařízení musí být do doby zásypu chráněny proti poškození. - Ke kontrole a souběhu před záhozem výkopu budou přizvaní zástupci regionální správa sítě E.On Česká republika, s.r.o., o kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na plynárenském zařízení odstraňovány na náklady investora. - V bezpečnostním pásmu plynovodu je povinnost provést geodetické zaměření stavby a předat v digitální formě JČP a.s.,oddělení GIS. - Případné přeložky plyn. zařízení je nutno řešit dle zákona č. 458/200 Sb., v souladu s 70 po předchozí dohodě s investičním oddělením JČP, a.s., a technikem distribuční soustavy. - Pracovníci konající výkopové práce musí být s uložením plynárenských zařízení prokazatelně seznámeni investorem a upozorněni na to, aby při práci dbali na max. opatrnost a v ochranném pásmu plyn. zařízení nepoužívali žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubící stroje, sbíječky apod.). - Vyřešení způsobu provedení křížení a souběhů uvažovaných inženýrských sítí s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci musí odpovídat výše uvedeným předpisům. - Po konečných úpravách, nad plynovodem nesmí dojít ke snížení nivelety terénu. - Vlastní výkopové práce a zásyp se musí provádět dle ČSN (NTP a STP zapískovat potrubí, materiálem bez ostrých hran, VTP - zásyp provést prosátou zeminou nebo kopaným pískem). - Po skrývce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni zástupci distribuční soustavy JČP a.s., ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis. d) Vyjádření E. ON České Budějovice a souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování E.ON Česká republika, ze dne pod zn. ZO980- ZO : Při provádění zemních nebo jiných prací, která mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle vyhlášky č. 324/90 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno: - Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení ČSN EN a ČSN Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení. - Ke stavbě v OP nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas s činností v OP ve smyslu 46 odst. 11) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné rozvodné zařízení, jste povinni dle zákona č. 324/90 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem zejména tím, že bude zajištěno: - Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace. 6

7 - Vyřešení způsobu provedení křižovatek a souběhů uvažovaných inženýrských sítí s rozvodným zařízením v PD a musí odpovídat ČSN a ČSN Takto dopracovaný projekt bude předložen k odsouhlasení provozovateli zařízení. - Respektování ochranného pásma elektrických vedení a další zařízení energetiky ve smyslu 46 zákona č. 458/2000 Sb. a postupováno dle ČSN při umisťování objektů a při provádění zemních a dalších prací. - Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců E.,ON, a.s. - Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce. - - Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu (1 metr od krajního kabelu na obě strany) výhradně ručním výkopem s nejvyšší opatrností. - Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolenou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka JČE, a.s. - Přizvání zástupce E.ONU, a.s. ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora. - Neporušení stability podpěrných bodů u křížení nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení. - Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození rozvodného zařízení E.ON, a.s. 6)Stavba bude dokončena do: ) Stavebník je dle 79 odst. 5 stavebního zákona povinen zajistit si informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu. 7) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn identifikační štítek s údaji o stavbě. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do dokončení stavby. 8) V případě, že stavba nebude ve stanoveném termínu dokončena, požádá stavebník o prodloužení lhůty výstavby s uvedením návrhu nové lhůty a odůvodněním. Žádost nutno podat nejpozději 30 dnů před skončením lhůty výstavby. 9) Likvidace odpadů vzniklých při stavebních pracích bude prováděna v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. 10) Stavební úřad dle 115 odst. 1 stavebního zákona a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, stanoví tyto fáze výstavby, které stavebník stavebnímu úřadu oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby: oznámení o užívání stavby. 11) V souladu s ust. 152 stavebního zákona je stavebník mimo jiné povinen: Dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Při provádění stavby je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámit neprodleně stavebnímu úřadu. Před zahájením stavby je stavebník povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Stavebník je dále povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a 7

8 všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit, ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby. 12) V souladu s ust. 119 a 120 stavebního úřadu lze dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení, užívat na základě oznámení o užívání stavby. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže. 13) Při provádění stavby musí být dle 157 stavebního zákona veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací. Záznamy jsou dále oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsouli takové dozory zřízeny a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě stavebníkovi. 14) Stavba bude provedena stavebním podnikatelem za odborného vedení provádění stavby stavbyvedoucím.údaje o stavebním podnikateli, o stavbyvedoucím a o stavebním dozoru budou před zahájením stavby sděleny stavebníkem stavebnímu úřadu. Okruh účastníků řízení dle 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád v platném znění, (dále jen správní řád ) byl stanoven takto: - Ladislav Kučera, nar , Floriánská 46, Lomnice nad Lužnicí, - Lenka Kučerová, nar , Floriánská 46, Lomnice nad Lužnicí. K výrokům I. a II. rozhodnutí: Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu ust. 74 odst. správního řádu stanoví, že výroková část rozhodnutí, vztahující se k povolení stavby (výrok II. rozhodnutí), nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část rozhodnutí o umístění stavby ( výrok I. rozhodnutí). O d ů v o d n ě n í : Dne podali Ladislav Kučera, nar a Lenka Kučerová, nar , oba bytem Floriánská 46, Lomnice nad Lužnicí žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu Změna stavby rodinného domu č.p. 46 v obci Lomnice nad Lužnicí, na pozemku parc. č. st. 65, 147/1 a parc. č. 3567/1 v kat. území Lomnice nad Lužnicí. Stavební úřad územní a stavební řízení v souladu s 140 odst. 1 správního řádu a v souladu s ust. 78 odst. 1 stavebního zákona spojil usnesením ze den pod č.j. METR 3322a/2009- KuLe, které poznamenal do spisu. Stavební úřad podle 87 odst. 1 a 112 odst. 1 stavebního zákona opatřením ze dne pod č.j. METR 3322/2009- KuLe oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení, 8

9 známým účastníkům řízení, současně za účelem projednání věci nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den Z jednání byl sepsán protokol. Stavba obsahuje stavby, jak je výše uvedeno. Ke stavbě byla vydána tato rozhodnutí, souhlasy či vyjádření dotčených orgánů a správců sítí technického vybavení: - závazné stanovisko Správy CHKO Třeboňsko, Třeboň, ze dne pod č.j.01061/tr/2009, - vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy v provozování E.ON Česká republika s.r.o., a podmínkách práce v jeho blízkosti a udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu od E.ON ČR s.r.o., České Budějovice, ze dne pod zn. Z0980-Z , - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s., České Budějovice, ze dne pod č.j /09/CCB/M00, - stanovisko VaK JČ a.s., České Budějovice, ze dne pod zn / a ze dne pod zn. č / , - vyjádření o existenci plynárenského zařízení v provozování E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice, a podmínkách práce v jeho blízkosti, ze dne pod zn. 2894/09, - vyjádření Města Lomnice nad Lužnicí, nám. 5. května 130, Lomnice nad Lužnicí, ze dne 660/2009 pod č.j. 660/2009, - vyjádření Městského úřadu Třeboň, odboru životního prostředí, ze dne pod ŽP 1824/ Hr, - stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, územního odboru J. Hradec, se sídlem U Knihovny 1176/II, J. Hradec, ze dne , č. j. HSCB 213/JH 2009, - stanovisko Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.r., Krajské konzultační středisko jihočeského kraje, se sídlem Janderova 147/II, J. Hradec, ze dne , č. j. S24 09, - smlouvu o připojení odběrného plynového zařízení k distribuční soustavě společnosti od E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice, ze dne , a další doklady, které nejsou uvedeny v tomto povolení a jenž jsou všechny založeny v dokladové části dokumentace. Odůvodnění výroku I. Jelikož je v daném území vydán územní plán bylo oznámení o zahájení územního řízení ze dne pod č.j. METR 3322/2009- KuLe dle 87 odst. 1 stavebního zákona doručováno známým účastníkům řízení uvedeným v 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě a účastníkům řízení dle 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou. Okruh účastníků řízení dle 85 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad omezil tak, jak je níže uvedeno. Ve lhůtě určené k uplatnění námitek a stanovisek neobdržel stavební úřad námitky účastníků územního řízení. Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Žadatelé v řízení prokázali, že mají k pozemkům, na nichž se stavba umisťuje, vlastnická a jiná práva. 9

10 Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využití území stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., vyhláška o obecných požadavcích využívání území a vyhl.č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění. Po posouzení návrhu bylo zjištěno, že záměr žadatele je v souladu s požadavky stanovenými v 90 stavebního zákona a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno. Písemnosti v dané věci byly dále zveřejňovány dle 25 odst. 2 správního řádu způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách Městského úřadu Třeboň. Okruh známých účastníků územního řízení byl stanoven takto: a) Žadatelé: - Ladislav Kučera, nar , Floriánská 46, Lomnice nad Lužnicí, - Lenka Kučerová, nar , Floriánská 46, Lomnice nad Lužnicí. b) Obec na jejímž území má být záměr uskutečněn: - Město Lomnice nad Lužnicí, se sídlem náměstí 5. května 130, Lomnice nad Lužnicí. c) Osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být přímo dotčeno: - Ladislava Schneiderová, Rudolfovská tř. 288/137, Č. Budějovice, - Eva Kučerová, Floriánská 145, Lomnice nad Lužnicí, - Jan Pícha, Na Třepince 546, Lomnice nad Lužnicí, - Anna Rajchardová, Masarykovo náměstí 100, Třeboň. d) Vlastníci a správci technické infrastruktury: - E.ON Česká republika, a.s., Gerstnerova 2151/6, Č. Budějovice, - Vak Jižní Čechy, a.s., Boženy Němcové 12/2, Č. Budějovice, - Telefónica O2 Czech Republic, a.s., P.O. Box 56, Praha 3. Odůvodnění výroku II. V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v 111 stavebního zákona. Projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem a předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval otázkou stanovení okruhu účastníků řízení ve smyslu 109 stavebního zákona a dospěl k závěru, že práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být předmětným rozhodnutím přímo dotčeny u tohoto okruhu účastníků řízení: a) Stavebníci: - Ladislav Kučera, nar , Floriánská 46, Lomnice nad Lužnicí, - Lenka Kučerová, nar , Floriánská 46, Lomnice nad Lužnicí. b) Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno: - Ladislava Schneiderová, Rudolfovská tř. 288/137, Č. Budějovice, 10

11 - Eva Kučerová, Floriánská 145, Lomnice nad Lužnicí, - Jan Pícha, Na Třepince 546, Lomnice nad Lužnicí, - Anna Rajchardová, Masarykovo náměstí 100, Třeboň, - Město Lomnice nad Lužnicí, se sídlem náměstí 5. května 130, Lomnice nad Lužnicí. c) Vlastníci a správci technické infrastruktury: - E.ON Česká republika, a.s., Gerstnerova 2151/6, Č. Budějovice, - Vak Jižní Čechy, a.s., Boženy Němcové 12/2, Č. Budějovice, - Telefónica O2 Czech Republic, a.s., P.O. Box 56, Praha 3. Ve lhůtě určené k uplatnění námitek a stanovisek neobdržel stavební úřad námitky účastníků stavebního řízení. Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. P o u č e n í : Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se dle ust. 82 odst. 2 správního řádu podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník (viz níže uvedení účastníci řízení) dostal jeden stejnopis. Ing. Miroslav R o u b a l Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Přílohy pro žadatele po právní moci rozhodnutí: - jedno vyhotovení rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti - ověřená grafická příloha v měřítku katastrální mapy, případně vybraná část dokumentace Přílohy pro obec a pro speciální stavební úřad po právní moci rozhodnutí: - rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Lomnice nad Lužnicí a MěÚ Třeboň nejméně po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Třeboň, odboru územního plánování a stavebního řádu. 11

12 Vyvěšeno dne : Sejmuto dne : Podpis a razítko MěÚ Lomnice nad Lužnicí: MěÚ Třeboň: Toto rozhodnutí musí být dle 25 odst. 2 správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Městského úřadu Třeboň a to po dobu, jak je výše uvedeno. Doručí se: 1) Účastníci územního řízení a) Účastníci řízení dle 85 odst. 1 stavebního zákona (doporučeně do vl. rukou): - Ladislav Kučera, Floriánská 46, Lomnice nad Lužnicí, - Lenka Kučerová, Floriánská 46, Lomnice nad Lužnicí, - Město Lomnice nad Lužnicí. b) Účastníci řízení dle 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou): - E.ON Česká republika, a.s., Gerstnerova 2151/6, Č. Budějovice, - Vak Jižní Čechy, a.s., Boženy Němcové 12/2, Č. Budějovice, - Telefónica O2 Czech Republic, a.s., P.O. Box 56, Praha 3, - Ladislava Schneiderová, Rudolfovská tř. 288/137, Č. Budějovice, - Eva Kučerová, Floriánská 145, Lomnice nad Lužnicí, - Jan Pícha, Na Třepince 546, Lomnice nad Lužnicí, - Anna Rajchardová, Masarykovo náměstí 100, Třeboň. 2) Účastníci stavebního řízení Účastníci řízení dle 109 stavebního zákona (doporučeně do vl. rukou): - Ladislav Kučera, Floriánská 46, Lomnice nad Lužnicí, - Lenka Kučerová, Floriánská 46, Lomnice nad Lužnicí, - Město Lomnice nad Lužnicí, - E.ON Česká republika, a.s., Gerstnerova 2151/6, Č. Budějovice, - Vak Jižní Čechy, a.s., Boženy Němcové 12/2, Č. Budějovice, - Telefónica O2 Czech Republic, a.s., P.O. Box 56, Praha 3, - Ladislava Schneiderová, Rudolfovská tř. 288/137, Č. Budějovice, - Eva Kučerová, Floriánská 145, Lomnice nad Lužnicí, - Jan Pícha, Na Třepince 546, Lomnice nad Lužnicí, - Anna Rajchardová, Masarykovo náměstí 100, Třeboň. 3)Dotčené orgány (doporučeně): - CHKO Třeboňsko, Třeboň, - Městský úřad Třeboň, odbor ŽP, - Městský úřad Lomnice nad Lužnicí, - HZS Jindřichův Hradec. Dále obdrží: Městský úřad Třeboň, útvar tajemníka, se žádostí o vyvěšení předmětného rozhodnutí na úřední desce MěÚ Třeboň a po uplynutí stanovené doby pro jeho vyvěšení o potvrzení tohoto rozhodnutí a jeho zaslání na odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ. 12

13 Městský úřad Lomnice nad Lužnicí se žádostí o vyvěšení předmětného rozhodnutí na svojí úřední desce a po uplynutí stanovené doby pro jeho vyvěšení o potvrzení tohoto rozhodnutí a jeho zaslání na odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Třeboň. Správní poplatek za vydání územního rozhodnutí byl vyměřen, dle položky 18 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 1000,- Kč a byl zaplacen dne Správní poplatek za vydání stavebního povolení byl vyměřen dle položky 17 č. 1 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 300,- Kč a byl zaplacen dne

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Číslo jednací: KUJI 574/2013, ODSH 1408/2012 Ma/SP V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H

Více

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.: SÚ/137/2010 Sedlec Prčice dne 5.2.2010 Město Sedlec-Prčice IČO: 00232645 Nám.7.května 62 257 91 Sedlec-Prčice R O Z H O D N U T Í Stavební úřad

Více

*s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y

*s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y Č.j. MUH/ 19992/14/13

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Vyřizuje: Zuzana Polčáková samostatný odborný referent stavebního oddělení

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1320/2008-311/PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136 274 53 Slaný NAŠE Č. SPISU: 7154/2015 NAŠE ČJ.: MUSLANY/25249/2015/ODSH VYŘIZUJE: Mgr. Tomáš Černický TEL.: 312 511 260 E-MAIL: cernicky@meuslany.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO KRÁLOVO POLE ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO Č.j. 12806/12/2300/1737/Sch V Brně, 3.1.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Renata

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby SPIS. ZN.: výst.8139,8163/08-ko Č.J.: LIT 21481/2012 VYŘIZUJE: Jana Konstatská TEL.: 585 153 242 E-MAIL: konstatska@mestolitovel.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory Č.J.STAV.: 577/2009-328.3 578/2009-330 VYŘIZUJE: Bc. Tomaštíková Dagmar TEL.: 584 453 064 E-MAIL: dagmar.tomastikova@zlatehory.cz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad 1 Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002JC3R VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 8.3.2012, 26.3.2012 SPIS. ZNAČKA: 131 /2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP2019/2012/Ko

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/01346/12/P 02313/13/SÚ Prchalová

Více

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 4827/2013 OÚPaSŘ Ze dne : 18.12.2013 Č.j.: METR 5718/2013

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

Veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í

Veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í Městský úřad Pohořelice Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor životního prostředí Město Pohořelice reg. ČSÚ odd. Břeclav, 24.11.1990, čj. 224/4378 *mupox0035krh* MUPOX0035KRH Vaše zn.: ze dne Č. j.: MUPOD37257/2011

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008f5vu* CRDUX008F5VU DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-7/Bj V Praze dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-19978/15/Bj Telefon: +420 972

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : Mgr. Tomáš K O L Á T O R, Barákova č.p.1501, 508 01 Hořice Mgr. Magdaléna

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 22.8.2012 SÚ/1768/2012 SÚ/138/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké

Více

ROZHODNUTÍ Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

ROZHODNUTÍ Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební SPIS. ZN.: P4/013715/12/OST/MATO V Praze dne 25.10.2012 Č.J.: P4/086216/12/OST/MATO Oprávněná úřední osoba:

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2653/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9935/2011/Mř/Rozh Jilemnice, dne: 29.6.2011 Vyřizuje:

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více